Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Luns, 31 de marzo de 2014 Páx. 13427

I. Disposicións xerais

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

A Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, crea unha rede ecolóxica europea coherente denominada Natura 2000 que constitúe un instrumento fundamental da política da Unión Europea en materia de conservación da biodiversidade. A Rede Natura 2000 está composta polos lugares de importancia comunitaria (en diante, LIC), ata a súa transformación en zonas especiais de conservación (en diante, ZEC), polas ditas ZEC e polas zonas de especial protección para as aves (en diante, ZEPA), declaradas segundo as disposicións da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres.

Coa adopción da Decisión 2004/813/CE da Comisión, do 7 de decembro, pola que se aproba, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica (DOUE núm. L 387, do 29.12.2004), e a Decisión 2006/613/CE da Comisión, do 19 de xullo, pola que se aproba, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea (DOUE núm. L 259, do 21.9.2006), a Comisión Europea aprobou os 59 LIC que foron propostos pola Comunidade Autónoma de Galicia. Estas listas sufriron sucesivas actualizacións. A este respecto, o réxime actualmente vixente está constituído polas decisións de execución da Comisión 2013/740/UE e 2013/739/UE, do 7 de novembro de 2013, polas que se adopta a sétima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria das rexións bioxeográficas atlántica e mediterránea, respectivamente.

O artigo 42.3 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, establece que, unha vez aprobada a lista de LIC pola Comisión Europea, estes deberán ser declarados como ZEC polas comunidades autónomas correspondentes canto antes e como máximo nun prazo de seis anos, xunto coa aprobación do correspondente plan ou instrumento de xestión. Así mesmo, o artigo 45.1.a) do mesmo texto legal, sobre medidas de conservación da Rede Natura 2000, establece a obriga de elaborar plans ou instrumentos de xestión, específicos para os lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento, que deben incluír, polo menos, os obxectivos de conservación do lugar e as medidas apropiadas para manter os espazos nun estado de conservación favorable. Estes plans deberán ter en especial consideración as necesidades daqueles concellos incluídos na súa totalidade ou nunha gran porcentaxe do seu territorio na Rede Natura 2000.

En particular, de acordo co artigo 36.1 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, mediante este decreto procédese á declaración como ZEC e determinación da fórmula de xestión das áreas mariñas dos LIC marítimo-terrestres que forman parte da Rede Natura 2000 no litoral galego, tendo en conta a súa clara continuidade ecolóxica coas áreas terrestres contiguas. Todo o anterior non vai en detrimento do que se estableza de común acordo coa Administración xeral do Estado en relación coa colaboración necesaria na xestión da biodiversidade nas áreas mariñas da Rede Natura 2000.

A Xunta de Galicia, mediante o Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial protección dos valores naturais (en diante, ZEPVN), integrou na Rede galega de espazos protexidos todos os LIC propostos para formar parte da Rede Natura 2000 e todos os lugares declarados como ZEPA conforme a Directiva 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979. Tal norma comunitaria foi derrogada en favor da vixente Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro. No referido contexto normativo tamén procede citar o Decreto 131/2008, do 19 de xuño, polo que se declara zona de especial protección para as aves o espazo natural Pena Trevinca, e o Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a zona de especial protección para as aves da Limia.

Co fin de dar cumprimento ás previsións normativas citadas, este decreto ten por obxecto declarar como ZEC os LIC presentes en Galicia e aprobar o Plan director da Rede Natura 2000 como instrumento de planificación e xestión que establece un conxunto de obxectivos e medidas de xestión para os espazos naturais que se inclúen no seu ámbito de aplicación, coa finalidade de asegurar un estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais e das especies de interese comunitario da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, e das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro. Trátase dun instrumento que se estrutura e se adapta á figura de plan de ordenación dos recursos naturais (en diante, PORN), figura que permite a planificación en rede e que está prevista tanto na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, como na Lei 42/2007, do 13 de decembro, complementando os obxectivos formulados en ambas as normativas cos obxectivos e directrices para a xestión dos espazos protexidos Rede Natura 2000.

A delimitación xeográfica dos LIC que se declaran mediante este decreto ZEC correspóndense coa información oficial Rede Natura 2000 (cartografía e formulario normalizado de datos Rede Natura 2000). Na maior parte dos casos os límites xeográficos foron dixitalizados sobre unha base cartográfica a escala 1:50.000 (proxección UTM; datum ED50; fuso 29). Con motivo da declaración de ZEPVN efectuada mediante o Decreto 72/2004, do 2 de abril, obtívose unha delimitación máis precisa, dixitalizada sobre unha base cartográfica 1:5.000 (proxección UTM; datum ED50; fuso 29) dos LIC propostos, escala máis axeitada para a planificación dos recursos naturais.

O procedemento para a validación desta actualización da cartografía oficial con motivo da mellora na escala de traballo iniciouse ante a Administración xeral do Estado en setembro de 2011. A dita actualización non formará parte da información oficial Rede Natura 2000 ata a súa validación pola Comisión Europea, tal e como queda recollido na disposición derradeira primeira deste decreto.

En consecuencia, tal e como se desprende das previsións contidas no artigo 3 e na disposición derradeira primeira, decláranse como ZEC os LIC cos límites xeográficos recollidos nas decisións da Comisión anteditas, que son os que figuran no anexo I do decreto, e apróbase o plan director que será de aplicación á superficie comprendida dentro de tales límites. Ademais, prevese a aplicación do plan director a aquela superficie non incluída no anexo I declarada ZEPVN, como réxime de protección mentres non se produza a aprobación da actualización de límites pola Comisión Europea. Unha vez realizada esta aprobación pola Comisión, o presente decreto garante sempre a declaración como ZEC dos espazos contidos na delimitación actualizada. Para estes efectos autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de conservación da natureza para modificar mediante orde o anexo I deste decreto para recoller os límites xeográficos actualizados.

En canto ao procedemento de elaboración do decreto, o día 13 de xuño de 2011 presentouse o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia ao Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible como órgano consultivo de carácter colexiado da Administración pública galega. Por medio do anuncio do 20 de xuño de 2011 acordouse someter á participación do público o borrador do plan director, conforme o establecido no artigo 16.1.a) da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente. Tras o período de consultas, acordáronse unha serie de modificacións para a mellora do documento.

Conforme o establecido nos artigos 21.2 e 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, mediante os que se regulan os procedementos de información pública e audiencia aos interesados, previos á aprobación dos PORN e á declaración de ZEC, e o establecido no artigo 23.4 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, o 17 de xullo de 2012 publicábase no Diario Oficial de Galicia núm. 136 o Anuncio do 5 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, polo que se acordaba someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Posteriormente, o proxecto de decreto someteuse ao trámite de audiencia dos concellos afectados durante un período de quince días hábiles. Así mesmo, foron oídas as xuntas consultivas dos parques naturais constituídas ao abeiro do Decreto 265/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica a composición das xuntas consultivas dos parques naturais de Galicia.

Finalmente, o texto modificado foi presentado de novo ante o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible o 20 de decembro de 2013.

Polo anteriormente exposto, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e tras a deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e sete de marzo de 2014,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Zonas especiais de conservación

Artigo 1. Declaración de zonas especiais de conservación

1. Decláranse zonas especiais de conservación (en diante, ZEC) os lugares de importancia comunitaria relacionados no anexo I deste decreto, no cal se concretan os hábitats e as especies que motivan a súa declaración.

2. A delimitación xeográfica das ZEC do anexo I deste decreto correspóndese cos límites xeográficos dos lugares de importancia comunitaria (en diante, LIC) aprobados pola Decisión 2013/740/UE de execución da Comisión, do 7 de novembro de 2013, pola que se adopta a sétima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica, e pola Decisión 2013/739/UE de execución da Comisión, do 7 de novembro de 2013, pola que se adopta a sétima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica mediterránea.

CAPÍTULO II
Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

Artigo 2. Aprobación do Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

Apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, o cal ten a natureza de plan de ordenación dos recursos naturais dos espazos protexidos Rede Natura 2000 de Galicia. O dito plan está integrado por unha parte dispositiva e por un mapa de límites e zonificación, os cales se recollen nos anexos II e III deste decreto.

Artigo 3. Ámbito de aplicación

1. O Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia será de aplicación ao conxunto dos espazos protexidos recollidos no anexo I deste decreto, constituídos por 59 ZEC, así como tamén ás 16 zonas de especial protección para as aves (en diante, ZEPA).

2. Así mesmo, o Plan director da Rede Natura 2000 será de aplicación a todas as superficies non incluídas no anexo I, declaradas zonas de especial protección dos valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial protección dos valores naturais (en diante, ZEPVN), e á disposta polo Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a zona de especial protección para as aves da Limia, como réxime preventivo de protección con vistas á súa futura integración na Rede Natura 2000, unha vez que a Comisión Europea actualice os límites.

Artigo 4. Avaliación das repercusións

1. Os procedementos de avaliación das repercusións de plans, programas e proxectos sobre os espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación do plan, a que fai referencia o artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, substanciaranse de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de impacto ambiental, ou norma que a substitúa. En concreto, a avaliación a que fan referencia os artigos 6.3 da Directiva 92/43/CEE e 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, desenvolverase mediante a emisión por parte da dirección xeral competente en materia de conservación da natureza dun informe ambiental que será preceptivo e vinculante.

2. Na avaliación das repercusións sobre os espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación do Plan director da Rede Natura 2000, dos plans, programas ou proxectos a que se refire a Lei 21/2013, do 9 de decembro, a emisión do informe ambiental integrarase no marco do procedemento establecido para a súa autorización de acordo coa normativa específica que lle sexa de aplicación.

Artigo 5. Xestión

1. A dirección xeral competente en materia de conservación da natureza será a responsable da posta en marcha das medidas de xestión contidas no plan, en coordinación coas administracións públicas competentes e con outros órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A concesión das autorizacións de usos e actividades, así como daqueles plans, programas e proxectos que non requiren da avaliación das repercusións a que se refire o artigo 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e que teñen a condición de autorizables no plan, correspóndelle á persoa titular da xefatura territorial competente en materia de conservación da natureza por razón de territorio, logo do informe ambiental emitido polo servizo de conservación da natureza correspondente. No caso de que os usos e actividades, plans, programas ou proxectos afecten máis dunha provincia, a concesión da autorización corresponderá á dirección xeral competente en materia de conservación da natureza.

A concesión das autorizacións daqueles plans, programas e proxectos que requiren da avaliación das repercusións a que se refire o artigo 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, sometidos a avaliación ambiental de conformidade coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, correspóndelle á dirección xeral competente en materia de conservación da natureza, sen prexuízo das autorizacións que poidan corresponder a outras administracións ou a outros órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. No caso en que a tramitación de determinados plans, programas ou proxectos requira da emisión dun documento que certifique a ausencia de afección apreciable destes sobre a Rede Natura 2000, este substanciarase mediante unha declaración da autoridade responsable, que corresponderá ao titular da dirección xeral con competencias en materia de conservación da natureza, de acordo coas disposicións deste decreto, agás os supostos en que a declaración corresponda ao Estado.

Artigo 6. Colaboración entre administracións públicas

A dirección xeral competente en materia de conservación da natureza promoverá a colaboración entre as administracións públicas afectadas para garantir o cumprimento dos obxectivos das medidas de conservación dos espazos protexidos que resultan do ámbito de aplicación deste plan. En particular, naqueles que se integren na Rede de áreas mariñas protexidas de España conforme os artigos 24 e 26 da Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño, nos cales haberá que desenvolver unha xestión coherente e coordinada coa Administración xeral do Estado.

Artigo 7. Réxime de infraccións e sancións

O réxime sancionador aplicable aos espazos protexidos que resultan do ámbito de aplicación do presente plan será o establecido na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia; na Lei 42/2007, do 13 de decembro, e na Lei 41/2010, do 29 de decembro, así como calquera outra que resulte de aplicación.

Artigo 8. Acceso á información contida no plan director

A consellería con competencias en materia de conservación da natureza deberá garantir o acceso permanente á información contida no plan director, incluída a cartografía, e manter actualizada a dita información cando se produzan modificacións ou revisións.

Disposición transitoria única. Información relativa aos tipos de hábitats naturais e especies de interese comunitario presentes nas ZEC e ZEPA

A información actualizada recollida no Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia relativa aos tipos de hábitats naturais e especies de interese comunitario presentes no ámbito de aplicación do presente plan non formará parte da información oficial Rede Natura 2000 mentres non se produza a súa validación pola Comisión Europea.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogados o artigo 2 do Decreto 72/2004, do 2 de abril, e os artigos 4.2 e 4.3, en canto ao réxime de autorizacións, do Decreto 411/2009, do 12 de novembro.

Disposición derradeira primeira. Actualización de límites

Unha vez publicadas as decisións da Comisión Europea polas que se aproben os límites actualizados tal e como se recollen no anexo III, todos os espazos comprendidos nos límites actualizados terán a consideración de ZEC de acordo co artigo 1 deste decreto.

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de conservación da natureza para modificar mediante orde o anexo I deste decreto para recoller os límites xeográficos actualizados.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As presentes medidas de conservación e xestión terán unha vixencia indefinida, sen prexuízo da posible actualización conforme o estado da ciencia e da técnica, e sen prexuízo da aplicación das medidas de seguimento que correspondan.

Disposición derradeira terceira. Habilitación normativa

Habilítase a persoa titular da consellería competente en materia de conservación da natureza para ditar, no ámbito das súas competencias, as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste decreto. O dito desenvolvemento poderá levarse a cabo mediante a elaboración de medidas de conservación e xestión específicas para cada ZEC ou ZEPA, ou ben para determinados hábitats ou especies, ou para determinados usos e actividades, ou mediante o establecemento de obxectivos operativos específicos que desenvolvan os obxectivos que figuran no anexo II deste decreto cos seus correspondentes indicadores. As ditas medidas e obxectivos operativos específicos poderán ser aprobados mediante orde, respectando o establecido no título III da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e sete de marzo do dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ANEXO I
Zonas especiais de conservación

Atendendo aos requirimentos do artigo 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, inclúese neste anexo a información sobre os límites xeográficos das ZEC de Galicia, os seus tipos de hábitats do anexo I e as especies do anexo II da Directiva 92/43/CEE, traspostos a noso ordenamento xurídico nos anexos I e II da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

A información correspondente a cada ZEC recolle os tipos de hábitats de interese comunitario do anexo I e as especies de interese comunitario do anexo II da Directiva 92/43/CEE e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, presentes no espazo, así como un mapa cos límites xeográficos, de acordo coa Información oficial Rede Natura 2000 (formulario normalizado de datos Rede Natura 2000).

Ademais, derivada dunha mellora na información científico-técnica dispoñible sobre o territorio, recóllese para cada ZEC a información actualizada relativa aos tipos de hábitats de interese comunitario e ás especies de interese comunitario incluída no Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. A dita información está pendente de validación pola Comisión Europea.

1. ZEC ORTIGUEIRA-MERA (ES1110001).

1.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

1.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Culcita macrocarpa

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Trichomanes speciosum

Lucanus cervus

Salmo salar

Woodwardia radicans

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis blythii

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

1.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

1.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelseor (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

1.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Culcita macrocarpa

Elona quimperiana

Alosa alosa

Trichomanes speciosum

Geomalacus maculosus

Alosa fallax

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Margaritifera margaritifera

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Lutra lutra

Chioglossa lusitanica

Rhinolophus ferrumequinum

Discoglossus galganoi

Rhinolophus hipposideros

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

2. ZEC COSTA ÁRTABRA (ES1110002).

2.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

2.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas de Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7230

Turbeiras baixas alcalinas

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

2.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Centaurea borjae

Coenagrion mercuriale

Culcita macrocarpa

Elona quimperiana

Omphalodes littoralis

Euphydryas aurinia

Rumex rupestris

Geomalacus maculosus

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Trichomanes speciosum

Woodwardia radicans

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

2.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

2.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes de Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7120

Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural

7130 *

Turbeiras de cobertoira (*para as turbeiras activas)

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

7210 *

Turbeiras calcarias de Cladium mariscus e con especies de Caricion davallianae

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

7230

Turbeiras baixas alcalinas

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos de Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

2.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Centaurea borjae

Coenagrion mercuriale

Alosa alosa

Culcita macrocarpa

Elona quimperiana

Alosa fallax

Festuca brigantina

Euphydryas aurinia

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Omphalodes littoralis

Lucanus cervus

Rumex rupestris

Sphagnum pylaisii

Trichomanes speciosum

Woodwardia radicans

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Galemys pyrenaicus

Chelonia mydas

Halichoerus grypus

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

3. ZEC FRAGAS DO EUME (ES1110003).

3.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000)

3.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

3.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Culcita macrocarpa

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Narcissus cyclamineus

Euphydryas aurinia

Trichomanes speciosum

Geomalacus maculosus

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

3.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

3.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

3.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Culcita macrocarpa

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Narcissus cyclamineus

Euphydryas aurinia

Sphagnum pylaisii

Geomalacus maculosus

Trichomanes speciosum

Lucanus cervus

Woodwardia radicans

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis bechsteinii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

4. ZEC ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE (ES1110004).

4.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

4.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

4.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Sphagnum pylaisii

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

4.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

4.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

4.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

5. ZEC COSTA DA MORTE (ES1110005).

5.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

5.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7230

Turbeiras baixas alcalinas

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

5.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Omphalodes littoralis

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Rumex rupestris

Geomalacus maculosus

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Phocoena phocoena

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

5.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

5.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

5.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Coenagrion mercuriale

Alosa alosa

Omphalodes littoralis

Elona quimperiana

Alosa fallax

Rumex rupestris

Geomalacus maculosus

Petromyzon marinus

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Galemys pyrenaicus

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Phocoena phocoena

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

6. ZEC COMPLEXO HÚMIDO DE CORRUBEDO (ES1110006).

6.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

6.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1150 *

Lagoas costeiras

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Omphalodes littoralis

Cerambyx cerdo

Coenagrion mercuriale

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Phocoena phocoena

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

6.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

6.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Omphalodes littoralis

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Rumex rupestris

Coenagrion mercuriale

Alosa fallax

Oxygastra curtisii

Petromyzon marinus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Lutra lutra

Chioglossa lusitanica

Myotis myotis

Discoglossus galganoi

Phocoena phocoena

Emys orbicularis

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

7. ZEC BETANZOS-MANDEO (ES1110007).

7.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

7.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

7.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Sphagnum pylaisii

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Trichomanes speciosum

Lucanus cervus

Rutilus arcasii

Woodwardia radicans

Margaritifera margaritifera

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

7.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

7.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

7.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Trichomanes speciosum

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Woodwardia radicans

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Salmo salar

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

8. ZEC CARNOTA-MONTE DO PINDO (ES1110008).

8.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

8.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

8.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Omphalodes littoralis

Cerambyx cerdo

Sphagnum pylaisii

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta monticola

Rhinolophus hipposideros

Lacerta schreiberi

8.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

8.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

8.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Coenagrion mercuriale

Alosa fallax

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta monticola

Rhinolophus hipposideros

Lacerta schreiberi

9. ZEC COSTA DE DEXO (ES1110009).

9.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

9.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

9.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

9.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

9.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

10. ZEC ESTACA DE BARES (ES1110010).

10.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

10.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

10.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Elona quimperiana

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta monticola

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

10.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

10.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

10.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Elona quimperiana

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Myotis myotis

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta monticola

Rhinolophus hipposideros

Lacerta schreiberi

11. ZEC ESTEIRO DO TAMBRE (ES1110011).

11.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

11.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

11.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Petromyzon marinus

Lucanus cervus

Salmo salar

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

11.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

11.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

11.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Elona quimperiana

Alosa alosa

Euphydryas aurinia

Alosa fallax

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Macromia splendens

Salmo salar

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

12. ZEC MONTE E LAGOA DE LOURO (ES1110012).

12.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

12.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1150 *

Lagoas costeiras

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

12.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Cerambyx cerdo

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

12.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

12.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

12.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Alosa fallax

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

13. ZEC XUBIA-CASTRO (ES1110013).

13.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

13.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

13.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

13.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

13.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7120

Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

13.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Culcita macrocarpa

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Woodwardia radicans

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

14. ZEC SERRA DO CAREÓN (ES1110014).

14.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

14.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

14.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Myotis myotis

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta monticola

Rhinolophus hipposideros

Lacerta schreiberi

14.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

14.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

14.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Rutilus arcasii

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

15. ZEC RÍO ANLLÓNS (ES1110015).

15.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

15.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

15.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

15.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

15.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

15.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

16. ZEC RÍO TAMBRE (ES1110016).

16.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

16.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

16.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Sphagnum pylaisii

Geomalacus maculosus

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

16.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

16.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

16.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Elona quimperiana

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis bechsteinii

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

17. ZEC OS ANCARES - O COUREL (ES1120001).

17.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

17.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4060

Queirogais alpinos e boreais

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6170

Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9120

Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9160

Carballeiras pedunculadas ou albares subatlánticas e medioeruopeas do Carpinion betuli

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

17.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Festuca elegans

Austropotamobius pallipes

Chondrostoma polylepis

Festuca summilusitana

Cerambyx cerdo

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Narcissus cyclamineus

Euphydryas aurinia

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Geomalacus maculosus

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Veronica micrantha

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Miniopterus schreibersii

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Ursus arctos

17.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

17.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4060

Queirogais alpinos e boreais

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6170

Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210 *

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Prados de sega de montaña

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 *

Pavimentos calcarios

8310

Covas non explotadas polo turismo

9120

Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

9580 *

Bosques mediterráneos de Taxus baccata

17.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Festuca elegans

Austropotamobius pallipes

Chondrostoma polylepis

Festuca summilusitanica

Cerambyx cerdo

Rutilus arcasii

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Euphydryas aurinia

Santolina semidentata

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Miniopterus schreibersii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Ursus arctos

18. ZEC RÍO EO (ES1120002).

18.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

18.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

18.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Woodwardia radicans

Austropotamobius pallipes

Alosa alosa

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Petromyzon marinus

Lucanus cervus

Salmo salar

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus hipposideros

18.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

18.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

18.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Austropotamobius pallipes

Alosa alosa

Trichomanes speciosum

Coenagrion mercuriale

Alosa fallax

Woodwardia radicans

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Petromyzon marinus

Lucanus cervus

Salmo salar

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

19. ZEC PARGA-LADRA-TÁMOGA (ES1120003).

19.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

19.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

19.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Luronium natans

Margaritifera margaritifera

Rutilus arcasii

Narcissus asturiensis

Oxygastra curtisii

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Sphagnum pylaisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

19.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

19.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3120

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo sobre solos xeralmente areentos do mediterráneo occidental con Isoetes spp.

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3140

Augas oligomesotróficas calcarias con vexetación béntica de Chara spp.

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7230

Turbeiras baixas alcalinas

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

19.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Luronium natans

Elona quimperiana

Rutilus arcasii

Narcissus asturiensis

Euphydryas aurinia

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Lucanus cervus

Sphagnum pylaisii

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

20. ZEC A MARRONDA (ES1120004).

20.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

20.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

20.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

20.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

20.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9120

Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

20.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

21. ZEC AS CATEDRAIS (ES1120005).

21.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

21.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

21.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Woodwardia radicans

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

21.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

21.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

21.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

22. ZEC CARBALLIDO (ES1120006).

22.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

22.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

22.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Woodwardia radicans

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Ursus arctos

22.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

22.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6210

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9380

Acevedos

22.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Trichomanes speciosum

Lucanus cervus

Woodwardia radicans

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Ursus arctos

23. ZEC CRUZUL-AGÜEIRA (ES1120007).

23.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

23.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6210

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

23.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Austropotamobius pallipes

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

23.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

23.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6210 *

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

23.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Austropotamobius pallipes

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

24. ZEC MONTE DO FARO (ES1120008).

24.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

24.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

24.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Myotis myotis

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

24.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

24.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

24.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

25. ZEC MONTE MAIOR (ES1120009).

25.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

25.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

7130

Turbeiras de cobertoira (*para as turbeiras activas)

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

25.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Narcissus cyclamineus

Euphydryas aurinia

Sphagnum pylaisii

Geomalacus maculosus

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

25.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

25.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7120

Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

25.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Elona quimperiana

Sphagnum pylaisii

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

26. ZEC NEGUEIRA (ES1120010).

26.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

26.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9260

Soutos

9330

Sobreirais

26.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

26.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

26.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

26.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis emarginatus

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Ursus arctos

27. ZEC RÍA DE FOZ-MASMA (ES1120011).

27.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

27.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

27.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

27.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

27.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

27.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Coenagrion mercuriale

Petromyzon marinus

Elona quimperiana

Salmo salar

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

28. ZEC RÍO LANDRO (ES1120012).

28.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

28.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

28.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Narcissus cyclamineus

Margaritifera margaritifera

Petromyzon marinus

Woodwardia radicans

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

28.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

28.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

28.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus cyclamineus

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Margaritifera margaritifera

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

29. ZEC RÍO OURO (ES1120013).

29.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

29.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

29.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Margaritifera margaritifera

Petromyzon marinus

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

29.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

29.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

29.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Petromyzon marinus

Margaritifera margaritifera

Salmo salar

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

30. ZEC CANÓN DO SIL (ES1120014).

30.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

30.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

30.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Barbastella barbastellus

Lacerta schreiberi

Galemys pyrenaicus

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

30.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

30.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

92A0

Bosques galería de Salix alba e Populus alba

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

30.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Gomphus graslinii

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

31. ZEC SERRA DO XISTRAL (ES1120015).

31.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

31.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

7130

Turbeiras de cobertoira (*para as turbeiras activas)

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9380

Acevedos

31.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Elona quimperiana

Woodwardia radicans

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Miniopterus schreibersii

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

31.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

31.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7120

Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural

7130 *

Turbeiras de cobertoira (*para as turbeiras activas)

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9380

Acevedos

31.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Elona quimperiana

Sphagnum pylaisii

Euphydryas aurinia

Trichomanes speciosum

Geomalacus maculosus

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Miniopterus schreibersii

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

32. ZEC RÍO CABE (ES1120016).

32.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

32.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

32.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Festuca elegans

Macromia splendens

Chondrostoma polylepis

Oxygastra curtisii

Rutilus arcasii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Miniopterus schreibersii

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

32.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

32.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

32.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Gomphus graslinii

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Miniopterus schreibersii

Lacerta schreiberi

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

33. ZEC COSTA DA MARIÑA OCCIDENTAL (ES1120017).

33.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

33.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

33.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Woodwardia radicans

Elona quimperiana

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

33.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

33.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

33.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta monticola

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

34. ZEC BAIXA LIMIA (ES1130001).

34.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

34.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

34.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Festuca elegans

Lucanus cervus

Rutilus arcasii

Festuca summilusitana

Macromia splendens

Veronica micrantha

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

34.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

34.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Prados de sega de montaña

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

34.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Veronica micrantha

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis blythii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

35. ZEC MACIZO CENTRAL (ES1130002).

35.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

35.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

5120

Formacións montanas de Genista purgans

5210

Matogueiras arborescentes de Juniperus spp.

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

35.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Festuca elegans

Lucanus cervus

Festuca summilusitana

Narcissus asturiensis

Sphagnum pylaisii

Veronica micrantha

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

35.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

35.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4060

Queirogais alpinos e boreais

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Prados de sega de montaña

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

92A0

Bosques galería de Salix alba e Populus alba

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

35.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Festuca elegans

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Festuca summilusitana

Lucanus cervus

Rutilus arcasii

Narcissus asturiensis

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Veronica micrantha

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Barbastella barbastellus

Lacerta monticola

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

36. ZEC BIDUEIRAL DE MONTEDERRAMO (ES1130003).

36.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

36.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9380

Acevedos

36.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Cerambyx cerdo

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta monticola

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

36.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

36.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4060

Queirogais alpinos e boreais

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6520

Prados de sega de montaña

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9380

Acevedos

36.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus asturiensis

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Geomalacus maculosus

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta monticola

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

37. ZEC PENA VEIDOSA (ES1130004).

37.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

37.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

37.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

37.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

37.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

37.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

38. ZEC RÍO TÁMEGA (ES1130005).

38.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

38.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

38.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

38.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

38.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

38.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Drepanocladus vernicosus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Narcissus asturiensis

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Miniopterus schreibersii

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

39. ZEC VEIGA DE PONTELIÑARES (ES1130006).

39.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

39.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

39.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Barbastella barbastellus

Galemys pyrenaicus

Lutra lutra

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

39.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

39.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

39.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Euphydryas aurinia

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

40. ZEC PENA TREVINCA (ES1130007).

40.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

40.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

5120

Formacións montanas de Genista purgans

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

9580 *

Bosques mediterráneos de Taxus baccata

40.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Eryngium viviparum

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Festuca elegans

Lucanus cervus

Festuca summilusitana

Narcissus asturiensis

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Santolina semidentata

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

40.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

40.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3160

Lagos e estanques distróficos naturais

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4060

Queirogais alpinos e boreais

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

5120

Formacións montanas de Genista purgans

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6210 *

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia) (* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Prados de sega de montaña

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

9380

Acevedos

9580

Bosques mediterráneos de Taxus baccata

40.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Festuca elegans

Geomalacus maculosus

Chondrostoma polylepis

Festuca summilusitana

Lucanus cervus

Narcissus asturiensis

Oxygastra curtisii

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis

Santolina semidentata

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta monticola

Myotis blythii

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

41. ZEC PENA MASEIRA (ES1130008).

41.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

41.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

41.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta schreiberi

Galemys pyrenaicus

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

41.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

41.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

41.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Euphydryas aurinia

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta monticola

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

42. ZEC SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA (ES1130009).

42.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

42.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

5210

Matogueiras arborescentes de Juniperus spp.

6170

Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8310

Covas non explotadas polo turismo

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

42.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Petrocoptis grandiflora

Austropotamobius pallipes

Chondrostoma polylepis

Santolina semidentata

Cerambyx cerdo

Euphydryas aurinia

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Miniopterus schreibersii

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

42.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

42.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6170

Prados alpinos e subalpinos calcáreos

6210 *

Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia)

(* importantes hábitats de orquídeas)

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220 *

Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8210

Encostas rochosas calcícolas con vexetación casmofítica

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 *

Pavimentos calcarios

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9260

Soutos

9340

Aciñeirais

42.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Petrocoptis grandiflora

Austropotamobius pallipes

Chondrostoma polylepis

Santolina semidentata

Cerambyx cerdo

Rutilus arcasii

Coenagrion mercuriale

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Miniopterus schreibersii

Myotis myotis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

43. ZEC ILLAS CÍES (ES0000001).

43.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

43.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

43.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lutra lutra

Tursiops truncatus

43.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

43.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

43.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Rumex rupestris

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Euphydryas aurinia

Alosa fallax

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Phocoena phocoena

Rhinolophus ferrumequinum

Tursiops truncatus

44. ZEC SISTEMA FLUVIAL ULLA-DEZA (ES1140001).

44.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

44.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

44.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineu

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Coenagrion mercuriale

Alosa fallax

Elona quimperiana

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Petromyzon marinus

Geomalacus maculosus

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Salmo salar

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis bechsteinii

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

44.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

44.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9330

Sobreirais

44.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Elona quimperiana

Petromyzon marinus

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Salmo salar

Lucanus cervus

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis bechsteinii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

45. ZEC RÍO LÉREZ (ES1140002).

45.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

45.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

45.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Petromyzon marinus

Elona quimperiana

Salmo salar

Lucanus cervus

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

45.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

45.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

45.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Petromyzon marinus

Elona quimperiana

Salmo salar

Lucanus cervus

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

46. ZEC A RAMALLOSA (ES1140003).

46.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

46.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

46.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

46.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

46.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

46.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Rumex rupestris

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

47. ZEC COMPLEXO ONS-O GROVE (ES1140004).

47.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

47.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

47.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE

Flora

Invertebrados

Peixes

Rumex rupestris

Euphydryas aurinia

Alosa alosa

Alosa fallax

Chondrostoma polylepis

Petromyzon marinus

Rutilus arcasii

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Phocoena phocoena

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

47.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

47.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1150 *

Lagoas costeiras

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7210 *

Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

47.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Rumex rupestris

Euphydryas aurinia

Alosa alosa

Geomalacus maculosus

Alosa fallax

Petromyzon marinus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Caretta caretta

Lutra lutra

Chelonia mydas

Myotis myotis

Chioglossa lusitanica

Phocoena phocoena

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

48. ZEC MONTE ALOIA (ES1140005).

48.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

48.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

48.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Coenagrion mercuriale

Rutilus arcasii

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Myotis myotis

Discoglossus galganoi

Rhinolophus ferrumequinum

Lacerta schreiberi

Rhinolophus hipposideros

48.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

48.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

5230 *

Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

48.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Coenagrion mercuriale

Rutilus arcasii

Elona quimperiana

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

49. ZEC RÍO TEA (ES1140006).

49.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

49.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

49.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Elona quimperiana

Cobitis taenia

Gomphus graslinii

Petromyzon marinus

Lucanus cervus

Rutilus arcasii

Macromia splendens

Salmo salar

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

49.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

49.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9180 *

Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

49.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Woodwardia radicans

Elona quimperiana

Cobitis taenia

Euphydryas aurinia

Petromyzon marinus

Geomalacus maculosus

Rutilus arcasii

Lucanus cervus

Salmo salar

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

50. ZEC BAIXO MIÑO (ES1140007).

50.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

50.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

50.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Jasione lusitanica

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Narcissus cyclamineus

Geomalacus maculosus

Alosa fallax

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Oxygastra curtisii

Petromyzon marinus

Rutilus arcasii

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Mauremys leprosa

Rhinolophus hipposideros

50.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

50.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2190

Depresións intradunais húmidas

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, das veigas dos grandes ríos (Ulmenion minoris)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

92A0

Bosques galería de Salix alba e Populus alba

9330

Sobreirais

50.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Jasione lusitanica

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Narcissus cyclamineus

Geomalacus maculosus

Alosa fallax

Woodwardia radicans

Lucanus cervus

Chondrostoma polylepis

Oxygastra curtisii

Petromyzon marinus

Rutilus arcasii

Salmo salar

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Mauremys leprosa

Rhinolophus hipposideros

51. ZEC BRAÑAS DE XESTOSO (ES1140008).

51.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

51.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

51.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Sphagnum pylaisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

51.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

51.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6230 *

Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

51.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Coenagrion mercuriale

Chondrostoma polylepis

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

52. ZEC CABO UDRA (ES1140009).

52.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

52.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

52.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Lacerta schreiberi

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

52.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

52.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

52.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Euphydryas aurinia

Alosa alosa

Alosa fallax

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Phocoena phocoena

Discoglossus galganoi

Rhinolophus euryale

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

53. ZEC COSTA DA VELA (ES1140010).

53.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

53.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes do Malcolmietalia

4030

Queirogais secos europeos

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

53.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Phocoena phocoena

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

53.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

53.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

2130 *

Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

2150 *

Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depresións intradunais húmidas

2260

Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

53.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Alosa alosa

Coenagrion mercuriale

Alosa fallax

Euphydryas aurinia

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Discoglossus galganoi

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Phocoena phocoena

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

54. ZEC GÁNDARAS DE BUDIÑO (ES1140011).

54.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

54.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3110

Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae)

3150

Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

54.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Elona quimperiana

Lucanus cervus

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

54.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

54.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

7230

Turbeiras baixas alcalinas

91D0 *

Turbeiras boscosas

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

54.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Elona quimperiana

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Emys orbicularis

Myotis myotis

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Mauremys leprosa

Rhinolophus hipposideros

55. ZEC ILLAS ESTELAS (ES1140012).

55.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

55.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

4040 *

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

55.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

55.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

55.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1220

Vexetación perenne de coídos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

2110

Dunas móbiles embrionarias

2120

Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8330

Furnas mariñas

55.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Alosa alosa

Alosa fallax

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

56. ZEC SERRA DO CANDÁN (ES1140013).

56.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

56.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

56.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Coenagrion mercuriale

Rutilus arcasii

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

56.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

56.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9380

Acevedos

56.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis bechsteinii

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

57. ZEC SERRA DO CANDO (ES1140014).

57.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

57.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3170 *

Estanques temporais mediterráneos

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

57.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Narcissus cyclamineus

Cerambyx cerdo

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

57.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

57.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3130

Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

4020 *

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 *

Turbeiras altas activas

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

57.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Rutilus arcasii

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Barbastella barbastellus

Discoglossus galganoi

Galemys pyrenaicus

Lacerta schreiberi

Lutra lutra

Myotis bechsteinii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

58. ZEC SOBREIRAIS DO ARNEGO (ES1140015).

58.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

58.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

4030

Queirogais secos europeos

4090

Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

58.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Coenagrion mercuriale

Rutilus arcasii

Euphydryas aurinia

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

58.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

58.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

3270

Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.

4030

Queirogais secos europeos

6220 *

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8130

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Covas non explotadas polo turismo

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

9260

Soutos

9330

Sobreirais

58.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Cerambyx cerdo

Chondrostoma polylepis

Euphydryas aurinia

Rutilus arcasii

Geomalacus maculosus

Lucanus cervus

Margaritifera margaritifera

Oxygastra curtisii

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Myotis myotis

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

59. ZEC ENSEADA DE SAN SIMÓN (ES1140016).

59.1. Información oficial Natura 2000 (formulario normalizado de datos Natura 2000).

59.1.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

4030

Queirogais secos europeos

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

59.1.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

59.2. Información actualizada pendente de validación pola Comisión Europea.

59.2.1. Tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

Código

Denominación

1110

Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda

1130

Esteiros

1140

Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar

1160

Grandes calas e baías pouco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vexetación anual sobre argazos

1230

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas

1310

Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1420

Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fruticosae)

3260

Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion

6410

Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)

6430

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica

8230

Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii

91E0 *

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

59.2.2. Especies que figuran no anexo II da Directiva 92/43/CEE.

Flora

Invertebrados

Peixes

Euphydryas aurinia

Alosa alosa

Anfibios/Réptiles

Mamíferos

Chioglossa lusitanica

Galemys pyrenaicus

Discoglossus galganoi

Lutra lutra

Lacerta schreiberi

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Tursiops truncatus

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO II
Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Natureza do plan

O Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, como plan de ordenación dos recursos naturais, constitúe o instrumento para a planificación, ordenación e xestión en rede dos espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación deste plan, dando cumprimento ás exixencias establecidas nas directivas europeas (92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres, e 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas), na normativa estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, e Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres) e na autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza), no Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de especial protección dos valores naturais, así como nos fundamentos técnicos das directrices de conservación da Rede Natura 2000.

Artigo 2. Finalidade

O Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia establece un conxunto de medidas de planificación e xestión para os territorios definidos no seu ámbito de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de asegurar o mantemento ou, se é o caso, o restablecemento a un estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais do anexo I da Directiva 92/43/CEE e dos hábitats das especies silvestres de flora e fauna establecidas nos anexos II, IV, V da Directiva 92/43/CEE e dos hábitats das especies de aves a que se aplica o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, tendo en conta as exixencias económicas, sociais e culturais, así como as particularidades rexionais e locais.

As ditas medidas estarán orientadas a evitar que nos devanditos lugares se produzan alteracións ou deterioracións apreciables no que respecta aos obxectivos de conservación previstos en ambas as dúas directivas europeas.

Artigo 3. Ámbito territorial do plan

O ámbito territorial do presente plan director é o establecido no artigo 3 deste decreto.

Artigo 4. Alcance do plan

Este plan prevalecerá sobre calquera outro instrumento de ordenación territorial ou física. As disposicións establecidas no presente plan constituirán un límite para os devanditos instrumentos, non podendo alteralas ou modificalas, e aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre os instrumentos de ordenación preexistentes.

Cando os instrumentos existentes de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturais e, en xeral, física, resulten contraditorios co presente plan deberán adaptarse a este. Mentres a devandita adaptación non teña lugar, as determinacións do plan director aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre os devanditos instrumentos.

Naqueles territorios incluídos no ámbito territorial do plan director que pola súa condición de parque nacional ou parque natural posúen un plan de ordenación dos recursos naturais, o presente plan director considérase complementario aos obxectivos, directrices e normas incluídas nos ditos instrumentos de planificación.

En particular, será aplicable a zonificación establecida no anexo III do presente plan, sen prexuízo da zonificación que se recolla nos instrumentos de ordenación específicos como consecuencia do planeamento de maior detalle, que se manterá en vigor. Atenderase entón á regulación de usos previstos no presente plan sen prexuízo da aplicación das limitacións específicas que se recollen nos ditos instrumentos.

Así mesmo, o plan director será determinante respecto de calquera outra actuación, plan ou programa sectorial, sen prexuízo do que dispoña ao respecto a normativa autonómica. As actuacións, plans ou programas sectoriais só poderán contradicir ou non acoller o contido do plan director por razóns imperiosas de interese público de primeira orde, caso en que a decisión deberá motivarse e facerse pública, en aplicación do artigo 18.3 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou na forma en que a normativa autonómica poida prever para a comunidade autónoma.

Artigo 5. Contido do plan

O presente plan estrutúrase nas seguintes 4 partes: a) Memoria descritiva e xustificativa, b) Obxectivos de conservación, c) Zonificación, d) Medidas de xestión.

TÍTULO II
Memoria descritiva e xustificativa

Artigo 6. Xustificación

Segundo o artigo 191 do Tratado da Unión Europea, a política da Unión no ámbito do ambiente contribuirá a garantir a conservación, a protección e a mellora do ambiente, a protección da saúde das persoas, a utilización prudente e racional dos recursos naturais e o fomento de medidas a escala internacional destinadas a facer fronte aos problemas rexionais ou mundiais do ambiente. A política da Unión Europea neste ámbito terá como obxectivo acadar un nivel de protección elevado, tendo presente a diversidade de situacións existentes nas distintas rexións da Unión. Basearase nos principios de cautela e de acción preventiva, no principio de corrección dos atentados ao ambiente, preferentemente na fonte mesma, e no principio de que quen contamina paga. Neste contexto, as medidas de harmonización necesarias para responder a exixencias da protección incluirán, nos casos apropiados, unha cláusula de salvagarda que autorice os Estados membros a adoptar, por motivos ambientais non económicos, medidas provisionais sometidas a un procedemento comunitario de control.

En coherencia con estes aspectos, o Consello das Comunidades Europeas promulgou a Directiva 92/43/CEE, coñecida como Directiva hábitats, que asume como obxectivo fundamental propiciar o mantemento da biodiversidade no ámbito territorial da Unión Europea, ao tempo que se teñen en conta as exixencias económicas, sociais, culturais e rexionais. En consecuencia, a Directiva hábitats deberá contribuír a acadar o obxectivo xeral dun desenvolvemento sustentable, tendo en conta que o mantemento desta biodiversidade poderá, en determinados casos, requirir o mantemento, e mesmo o estímulo, de determinadas actividades humanas.

A Directiva 92/43/CEE considera ademais que, no territorio da Unión Europea, os hábitats naturais seguen degradándose e que un número crecente de especies silvestres están gravemente ameazadas; que, tendo en conta que os hábitats e as especies ameazadas forman parte do patrimonio natural da Comunidade e que as ameazas que pesan sobre eles teñen a miúdo un carácter transfronteirizo, é necesario tomar medidas a nivel comunitario co fin de conservalos. Para iso, tendo en conta as ameazas que pesan sobre determinados tipos de hábitats naturais e sobre determinadas especies, é necesario definilas como prioritarias co fin de propiciar a rápida posta en marcha de medidas tendentes á súa conservación. Así, para garantir o mantemento do seu estado de conservación ou, se é o caso, o restablecemento a unhas condicións favorables dos hábitats naturais e das especies de interese comunitario, débense designar zonas especiais de conservación co fin de realizar unha rede ecolóxica europea coherente: Natura 2000. Na devandita rede ecolóxica, xunto ás ZEC para os hábitats do anexo I e as especies do anexo II da Directiva 92/43 CEE, integraranse as ZEPA, designadas en virtude da Directiva 2009/147/CE.

En canto á designación dos LIC e das ZEC, o artigo 4 da Directiva 92/43/CEE deseña un procedemento que consta de tres etapas. A primeira etapa consiste na elaboración polos Estados membros (as comunidades autónomas, segundo o disposto no artigo 4 do Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, e no artigo 42 da Lei 42/2007, do 13 de decembro) dunha lista provisional de lugares co fin de seren designados como LIC. A elaboración destas listas foi realizada de acordo cos requirimentos técnicos establecidos no anexo III da Directiva 92/43/CEE, e a partir da información científico-técnica dispoñible en cada territorio, propoñendo, para cada unha das rexións bioxeográficas, un conxunto de áreas concretas, denominadas pLIC (LIC proposto) que engloban tipos de hábitats naturais enumerados no anexo I da Directiva 92/43/CEE, e tipos de hábitats de especies de flora e fauna, enumeradas no anexo II da dita directiva.

Nunha segunda etapa, a Comisión Europea, de común acordo con cada un dos Estados membros, redacta un proxecto de lista de LIC para cada rexión bioxeográfica, tomando como base as listas remitidas por estes, que inclúa os lugares que alberguen un ou varios tipos de hábitats naturais prioritarios ou unha ou varias especies prioritarias. Posteriormente, a Comisión aproba a lista de LIC para cada rexión bioxeográfica e publícaas no Diario Oficial de la Unión Europea.

A terceira etapa consiste na designación dos LIC como ZEC. No artigo 1 da Directiva 92/43/CEE defínese a ZEC como un lugar de importancia comunitaria designado polos Estados membros mediante un acto regulamentario, administrativo e/ou contractual, no cal se apliquen as medidas de conservación necesarias para o mantemento ou o restablecemento a un estado de conservación favorable dos hábitats naturais e/ou das poboacións das especies para as cales se designou o lugar. O artigo 4.4 da Directiva 92/43/CEE dispón que, unha vez elixido un LIC conforme o procedemento regulado no seu artigo 4.2, o Estado membro (as comunidades autónomas, segundo o disposto no artigo 5 do Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, e no artigo 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro) de que se trate, dará ao devandito lugar a designación de ZEC o máis rapidamente posible e como máximo nun prazo de seis anos, fixando as prioridades en función da importancia dos lugares, para o mantemento ou o restablecemento a un estado de conservación favorable dun tipo de hábitat natural dos do anexo I ou dunha especie das do anexo II e para a coherencia de Natura 2000, así como en función das ameazas de deterioración e destrución que pesen sobre eles.

A Directiva hábitats considera que en cada zona designada se deben aplicar as medidas de xestión necesarias, tendo en conta os obxectivos de conservación establecidos no momento da súa designación e, en concreto, as medidas destinadas a fomentar a conservación dos hábitats naturais prioritarios e das especies prioritarias de interese comunitario. Esta actuación, por outra banda, constitúe unha responsabilidade común de todos os Estados membros.

A designación dun territorio como ZEPA realízase tras a avaliación da importancia do lugar para a conservación dos hábitats das aves a que se aplica o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE de acordo co establecido no artigo 43 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e integrándose directamente na Rede Natura 2000. No ámbito normativo español, son as comunidades autónomas as que declaran as ZEPA segundo o procedemento establecido no artigo 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. A rede de ZEPA de Galicia está constituída por 16 ZEPA, das cales 14 foron declaradas mediante comunicacións á Administración xeral do Estado e acordos de Goberno do Consello da Xunta de Galicia e figuran no anexo I do Decreto 72/2004, do 2 de abril, mentres que as outras dúas foron declaradas por medio do Decreto 131/2008, do 19 de xuño, e do Decreto 411/2009, do 12 de novembro.

A delimitación territorial deste plan director conforme o artigo 32.2.1 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, e 19.a da Lei 42/2007, do 13 de decembro, encádrase no artigo 3 do presente decreto.

Artigo 7. Patrimonio natural e biodiversidade

A Directiva 92/43/CEE define como tipos de hábitats naturais de interese comunitario os que no territorio recollido no artigo 2 da Directiva 92/43/CEE se atopan ameazados de desaparición na súa área de distribución natural, ou ben presentan unha área de distribución natural reducida a causa da súa regresión, ou debido á súa área intrinsecamente restrinxida, ou ben constitúen exemplos representativos de características típicas dunha ou de varias das nove rexións bioxeográficas seguintes: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica, do Mar Negro, mediterránea, panónica e estépica.

Como tipos de hábitats naturais prioritarios considéranse os tipos de hábitats naturais ameazados de desaparición presentes no territorio recollido no artigo 2 da Directiva 92/43 CEE cuxa conservación supón unha especial responsabilidade para a Comunidade, tendo en conta a importancia da proporción da súa área de distribución natural incluída no territorio. No anexo I da mencionada directiva enuméranse os tipos de hábitats naturais de interese comunitario, e os tipos de hábitats naturais prioritarios sinálanse mediante un asterisco (*).

O anexo I da Directiva 92/43/CEE, modificado por última vez pola Directiva 2013/17 UE do Consello, do 13 de maio de 2013, pola que se adaptan determinadas directivas no ámbito do ambiente, con motivo da adhesión da República de Croacia, inclúe 233 tipos de hábitats naturais de interese comunitario, dos que 71 tipos son considerados como hábitats naturais prioritarios. En Galicia están presentes 72 tipos de interese comunitario (31 %), dos cales 18 son prioritarios (25 %), mostrando todos eles unha presenza significativa dentro das ZEC e das ZEPA declaradas en Galicia.

Entre os tipos de hábitats naturais prioritarios presentes en Galicia destacan as lagoas costeiras (1150*), as dunas fixas (2130*, 2150*), os queirogais húmidos (4020*), os queirogais costeiros (4040*), diversos tipos de turbeiras e medios higrófilos (7110*, 7130*, 7210*, 7220*, 91D0*), entre os que destacan pola súa rareza dentro do conxunto galego e da zona meridional da rexión bioxeográfica atlántica as turbeiras de cobertoira (7130*), xunto con diversos tipos de formacións herbáceas de carácter natural e seminatural (6210*, 6220*, 6230*) e diversas formacións leñosas, como os loureirais (5230*), os bosques aluviais (91E0*), os bosques de barrancos (9180*) e os bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*).

Listaxe de tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE presentes en Galicia:

1. Hábitats costeiros e vexetacións halofíticas.

11. Augas mariñas e medios de marea.

1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña pouco profunda.

1130 Esteiros.

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertas de auga na baixamar.

1150* Lagoas costeiras.

1160 Grandes calas e baías pouco profundas.

1170 Arrecifes.

12. Cantís marítimos e praias de coídos.

1210 Vexetación anual sobre argazos.

1220 Vexetación perenne de coídos.

1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

13. Marismas e pasteiros salinos atlánticos e continentais.

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas.

1320 Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi).

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

14. Marismas e pasteiros salinos mediterráneos e termoatlánticos.

1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae).

2. Dunas marítimas e continentais.

21. Dunas marítimas das costas atlánticas, do Mar do Norte e do Báltico.

2110 Dunas móbiles embrionarias.

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).

2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises).

2150* Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).

2190 Depresións intradunais húmidas.

22. Dunas marítimas das costas mediterráneas.

2230 Dunas con céspedes do Malcolmietalia.

2260 Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavenduletalia.

3. Hábitats de auga doce.

31. Augas estancadas.

3110 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia uniflorae).

3120 Augas oligotróficas cun contido de minerais moi baixo sobre solos xeralmente areentos do mediterráneo occidental con Isoetes spp.

3130 Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea.

3140 Augas oligomesotróficas calcarias con vexetación béntica de Chara spp.

3150 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition.

3160 Lagos e estanques distróficos naturais.

32. Augas correntes.

Tramos de cursos de auga con dinámica natural e seminatural (leitos menores, medios e maiores), nos cales a calidade da auga non presenta alteracións significativas.

260 Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion.

3270 Ríos de ribeiras lamacentas con vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p..

4. Queirogais e matogueiras de zona temperada.

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

4030 Queirogais secos europeos.

4040* Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans.

4060 Queirogais alpinos e boreais.

4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos.

5. Matogueiras esclerófilas.

51. Matogueiras submediterráneas e de zona temperada.

5120 Formacións montanas de Genista purgans.

52. Matogueiras arborescentes mediterráneas.

5230* Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis.

6. Formacións herbosas naturais e seminaturais.

61. Prados naturais.

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.

6170 Prados alpinos e subalpinos calcarios.

62. Formacións herbosas secas seminaturais e facies de matogueira.

6210 Prados secos seminaturais e facies de matogueira sobre substratos calcarios (Festuco-Brometalia) (* importantes hábitats de orquídeas).

6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea.

6230* Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental).

64. Prados húmidos seminaturais de herbas altas.

6410 Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae).

6420 Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion.

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino.

65. Prados mesófilos.

6510 Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

6520 Prados de sega de montaña.

7. Turbeiras altas, turbeiras baixas (fens e mires) e áreas pantanosas.

71. Turbeiras ácidas de esfagnos.

7110* Turbeiras altas activas.

7120 Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de xeito natural.

7130 Turbeiras de cobertoira (* para as turbeiras activas).

7140 Mires de transición.

7150 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion.

72. Áreas pantanosas calcarias.

7210* Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae.

7220* Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).

7230 Turbeiras baixas alcalinas.

8. Hábitats rochosos e covas.

81. Desprendementos rochosos.

8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos.

82. Pendentes rochosas con vexetación casmofítica.

8210 Pendentes rochosas calcícolas con vexetación casmofítica.

8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica.

8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii.

8240* Pavimentos calcarios.

83. Outros hábitats rochosos.

8310 Covas non explotadas polo turismo.

8330 Furnas mariñas.

9. Bosques.

Bosques (sub)naturais de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que responden a un dos seguintes criterios: raros ou residuais, e/ou que albergan especies de interese comunitario.

91. Bosques da Europa temperada.

9120 Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion).

9180* Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion.

91D0* Turbeiras boscosas.

91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

91F0 Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, nas ribeiras dos grandes ríos (Ulmenion minoris).

92. Bosques mediterráneos caducifolios.

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica.

9260 Soutos.

92A0 Bosques galería de Salix alba e Populus alba.

93. Bosques esclerófilos mediterráneos.

9330 Sobreirais.

9340 Aciñeirais.

9380 Acevedos.

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas e macaronésicas.

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata

Da listaxe anterior, unha serie de tipos de hábitat de interese comunitario non se atopan rexistrados nas listaxes de referencia da Unión Europea para España, tanto na rexión bioxeográfica atlántica como na mediterránea. A identificación destes tipos de hábitat de interese comunitario no territorio galego deriva dunha mellor identificación e interpretación dos hábitats da área mariña e costeira, dunha mellor caracterización das zonas húmidas presentes no territorio, dunha tipificación dos ecosistemas boscosos máis adecuada de acordo coa información científica dispoñible, da elaboración de manuais de interpretación dos hábitats de interese comunitario para o territorio galego e da elaboración da cartografía de hábitats dos lugares da Rede Natura 2000, a cal se integra no presente plan.

Por outra parte existen varios tipos de hábitat de interese comunitario que foron identificados na configuración inicial da Rede Natura 2000 de Galicia, mais sen seguir os criterios establecidos no Manual de interpretación dos hábitats da Unión Europea-EUR 27. Para estes tipos de hábitat non existen referencias científicas que poidan avalar a súa presenza no territorio galego. Trátase dos tipos 3170* Estanques temporais mediterráneos, 5210 Matogueiras arborescentes de Juniperus spp. e 9160 Carballeiras pedunculadas ou albares subatlánticas e medioeuropeas do Carpinion betuli.

Por outra banda, no presente plan e de forma complementaria aos tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE, emprégase un sistema xerarquizado de unidades ambientais establecidas, tendo en conta as características dos compoñentes do sistema natural, socioeconómico e territorial de Galicia. Empregando como base o concepto bioxeográfico de hábitat e as principais clasificacións empregadas en Europa (Corine Biotopes, Corine Land Cover, Eunis Habitat), procedeuse a estruturar unha clasificación de unidades ambientais homoxéneas, aplicable ao conxunto do territorio galego e orientada á valoración dos compoñentes clave para a biodiversidade, como dos usos e aproveitamentos derivados das distintas actividades humanas.

Como unidade ambiental (UA) defínese a porción do territorio que, posuíndo características xeográficas e ecolóxicas homoxéneas, mostra unha resposta tamén homoxénea fronte ás accións derivadas dos procesos antrópicos, constituíndo o elemento básico para sustentar a planificación e xestión dun espazo natural. O sistema de unidades ambientais inclúe máis de 70 tipos distribuídas en 9 grupos, que representan medios de carácter natural (hábitats mariños e costeiros, zonas húmidas continentais, matogueiras e medios rochosos, bosques naturais e seminaturais), como outros derivados da súa transformación antrópica (paisaxe rural tradicional, paisaxe rural transformada) ou vinculados directamente con sistemas artificiais (zonas húmidas artificiais, áreas urbanas e industriais, vías e liñas de abastecemento). Cada unidade ambiental defínese por un conxunto determinado de hábitats característicos, que de forma conxunta representan a maior cobertura da unidade cartográfica, representando xeralmente máis do 70 % da súa superficie. Os hábitats característicos de cada unidade ambiental mostran un importante grao de similitude derivado das súas características ecolóxicas ou do seu uso e aproveitamento. En consecuencia, posúen unha representación fisionómico-ecolóxica homoxénea que pode ser identificada e representada espacialmente a través dunha cartografía temática. O resto da cobertura da tesela (<30 %) pode asignarse a hábitats secundarios. O sistema de unidades ambientais establece unha correspondencia cos tipos de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

O sistema de unidades ambientais establecido polo Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia inclúe os seguintes grupos e tipos de unidades ambientais:

UA100 Hábitats mariños e costeiros.

UA110 Augas mariñas profundas afastadas da costa.

UA111 Augas mariñas próximas á costa.

UA120 Esteiros.

UA130 Marismas.

UA140 Lagoas costeiras e litorais.

UA141 Grandes superficies de carrizais litorais.

UA150 Praias.

UA151 Dunas costeiras activas.

UA152 Depresións intradunares húmidas.

UA153 Dunas remontantes.

UA154 Sistemas dunares fosilizados.

UA160 Morfoloxías rochosas eulitorais.

UA161 Cantís costeiros.

UA162 Pendentes e depósitos costeiros alzados.

UA200 Zonas húmidas continentais.

UA210 Augas estancadas.

UA220 Augas correntes.

UA230 Turbeiras de cobertoira.

UA240 Turbeiras altas.

UA250 Turbeiras baixas.

UA260 Bosques húmidos.

UA261 Formacións de galería dominadas por especies invasoras.

UA270 Matogueiras húmidas continentais.

UA280 Herbeiras continentais húmidas de gran porte.

UA281 Herbeiras húmidas de mediano porte.

UA300 Matogueiras e medios rochosos.

UA310 Grandes superficies de queirogais.

UA311 Grandes superficies de matogueiras de leguminosas inermes.

UA312 Grandes superficies de matogueiras subesclerófilas.

UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos.

UA321 Matogueiras e medios rochosos serpentínicos.

UA322 Matogueiras e medios rochosos calcarios.

UA323 Matogueiras e medios rochosos ultrabásicos.

UA350 Matogueiras e medios rochosos orófilos.

UA400 Bosques naturais e seminaturais.

UA410 Grandes superficies de complexos de bosques antigos.

UA411 Grandes superficies de bosques antigos.

UA420 Bosques de carballos caducifolios.

UA421 Bosques de sobreiras e carballos caducifolios.

UA422 Bosques de bidueiros.

UA423 Bosques de faias.

UA424 Bosques de aciñeiras.

UA425 Bosques seminaturais de Castanea sativa.

UA426 Bosques de coníferas naturais.

UA427 Bosques de barranco.

UA428 Bosques de acivro.

UA500 Paisaxe rural tradicional.

UA510 Mosaico rural de pequenas parcelas pechadas.

UA520 Mosaico rural con emparrados, labradíos e prados.

UA530 Mosaico rural con campos sen sebes.

UA531 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas.

UA532 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas.

UA533 Mosaico rural con viñas en socalcos.

UA540 Mosaico rural de áreas de montaña.

UA550 Pequenas zonas húmidas seminaturais de uso extensivo.

UA600 Paisaxe rural transformada.

UA610 Grandes superficies agrícolas intensivas en regadío.

UA620 Grandes superficies agrícolas intensivas sen regadío.

UA630 Piñeirais.

UA631 Eucaliptais.

UA632 Plantacións forestais de especies autóctonas.

UA633 Plantacións forestais de ximnospermas alóctonas.

UA634 Plantacións forestais de anxiospermas alóctonas.

UA699 Formacións de especies invasoras.

UA700 Zonas húmidas artificiais.

UA710 Grandes encoros.

UA711 Pequenos encoros.

UA800 Áreas urbanas e industriais.

UA810 Núcleos de poboación.

UA820 Construcións de uso agrícola, forestal e de acuicultura.

UA830 Construcións de uso industrial ou comercial.

UA840 Portos, aeroportos e ferrocarrís.

UA850 Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional.

UA860 Explotacións mineiras.

UA870 Construcións e dependencias abandonadas.

UA880 Vertedoiros e depósitos de lixo.

UA890 Áreas perturbadas temporalmente.

UA900 Vías e liñas de abastecemento.

UA910 Vías terrestres de comunicación.

UA911 Vías e paseos recreativos.

UA920 Liñas de abastecemento de enerxía.

UA930 Infraestruturas de abastecemento e xestión de auga.

Dentro dos denominados compoñentes clave para a conservación establécense ademais dos hábitats de interese comunitario, aquelas especies catalogadas legalmente como protexidas ou ameazadas pola normativa comunitaria, Directivas hábitats e aves, así como aquelas especies incluídas na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial (Real decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento da Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo español de especies ameazadas), dentro da cal se crea o Catálogo español de especies ameazadas; ademais das especies do Catálogo galego de especies ameazadas (Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas). Dentro deste conxunto de especies incluiríanse especies paraugas, que son aquelas cunha demanda suficientemente ampla de requirimento de hábitat e da súa área cuxa protección incluiría moitas outras especies silvestres, o que inclúe tamén aqueles taxons tipificados nalgún dos anexos de normativa de carácter internacional como o Convenio de Berna, relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural de Europa (1979), e a Convención de Bonn sobre a conservación das especies migratorias de animais silvestres (1979).

En Galicia atópanse en total un total de 531 taxons protexidos, cuxos grupos máis numerosos son o das aves, con 268, e o da flora, con 127. Porén, o grupo cunha menor representación absoluta de especies é o dos peixes, con 12 taxons recollidos nesta listaxe, aínda que a súa representación a nivel continental é boa. Hai que sinalar tamén a presenza de especies de carácter mariño nos grupos dos invertebrados, no de réptiles, con 5 quelonios, e no dos mamíferos con ata 26.

As categorías de protección de maior entidade corresponderíanse, en función da normativa citada, con aquelas especies incluídas no anexo I da Directiva aves, aquelas tipificadas como prioritarias de acordo coa Directiva hábitats ou as que se catalogan «En perigo de extinción» segundo o Catálogo español de especies ameazadas (en diante, CEEA) e Catálogo galego de especies ameazadas (en diante, CGEA). O grupo menos numeroso destas especies en Galicia é o das prioritarias, contabilizándose soamente 6 taxons prioritarios presentes, Centaurea borjae, Eryngium viviparum, Omphalodes littoralis subsp. gallaecica, Caretta caretta, Chelonia mydas e Ursus arctos. A conservación destas especies supón unha especial responsabilidade tendo en conta a importancia da proporción da súa área de distribución natural incluída no territorio da Unión Europea.

O anexo II da Directiva hábitats inclúe especies de animais e vexetais de interese comunitario para cuxa conservación é necesario designar zonas especiais de conservación. Entre estas especies, constátase a presenza no territorio galego de 61, predominando as plantas, os invertebrados e os mamíferos terrestres.

Do mesmo xeito que sucede para os tipos de hábitat do anexo I da Directiva hábitats, existe unha listaxe de referencia para as especies do anexo II da dita directiva, de cuxo contraste coa información científica dispoñible se detecta a ausencia de catro especies: a gramínea Festuca brigantina, a tartaruga verde (Chelonia mydas) e dous mamíferos mariños, a foca gris (Halichoerus grypus) e a foca común (Phoca vitulina). Por outra banda, na Rede Natura 2000 de Galicia atópanse citadas dúas especies, Jasione lusitanica e Rhinolophus mehelyi que, baseándose na última información científica dispoñible, non teñen presenza no territorio galego avalada por estudos científicos.

O anexo IV da Directiva hábitats inclúe especies animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha protección estrita no territorio da Unión Europea. En Galicia este grupo aparece constituído por 96 especies, na súa maioría pertencentes aos grupos de flora e de mamíferos, que acaparan 69 especies. Finalmente o anexo V inclúe especies animais e vexetais de interese comunitario cuxa recollida na natureza e explotación poden ser obxecto de medidas de xestión, delas poden atoparse en Galicia un total de 29, 10 no grupo da flora, 3 no de invertebrados e 16 no de vertebrados.

A Directiva aves establece no seu artigo 4 que as especies do anexo I e as migratorias de chegada regular serán obxecto de medidas de conservación especiais en canto ao seu hábitat, co fin de asegurar a súa supervivencia e a súa reprodución. Do grupo de aves do anexo I poden atoparse en Galicia ata 81 especies, e respecto ás especies migratorias de chegada regular, máis de 120.

De acordo coa Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial, regulada mediante Real decreto 139/2011, de 4 de febreiro, recóllense para Galicia un total de 344 especies, que son merecedoras dunha atención e protección particular en función do seu valor científico, ecolóxico e cultural, singularidade, rareza, ou grao de ameaza, argumentado e xustificado cientificamente; aquelas que figuren como protexidas nos anexos das directivas e os convenios internacionais ratificados por España, e que por cumpriren estas condicións sexan incorporadas á listaxe. Deste conxunto de especies é posible atopar en Galicia 16 tipificadas no CEEA como «En perigo de extinción», especies cuxa supervivencia é pouco probable se os factores causais da súa actual situación seguen actuando, en que se citan como exemplo Centaurea borjae, Luronium natans, Macromia splendens, Numenius arquata, Botaurus stellaris, Uria aalge ou Ursus arctos. Na categoría «Vulnerable» do CEEA inclúense en Galicia 33 taxons, a maioría mamíferos. As especies «Vulnerables» do CEEA son aquelas que corren o risco de pasar á categoría anterior nun futuro inmediato se os factores adversos que actúan sobre elas non son corrixidos.

O CGEA aprobado mediante o Decreto 88/2007, do 18 de abril, incluía 192 especies de flora e fauna silvestres, aínda que coa modificación do Decreto 167/2011, do 4 de agosto, amplíase ese número a 199 taxons catalogados nas categorías de «En perigo de extinción» (74 taxons) e «Vulnerable» (126 taxons), aparecendo o esgonzo ibérico (Chalcides bedriagai) nas dúas categorías (E e V), no entanto a categoría «En perigo de extinción» restrinxiríase ás súas poboacións insulares e da provincia da Coruña. Así mesmo, no anexo III do CGEA regúlase a utilización ou recolección de especies ou subespecies de flora ou fauna, para un aproveitamento discreto e sustentable, sempre e cando se garanta que este aproveitamento non afecte as poboacións naturais das devanditas especies, onde se inclúen dúas especies de algas, Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum.

Artigo 8. Dinámica dos usos do solo

A análise dos cambios de ocupación do territorio que se producen como consecuencia das diversas actividades humanas sobre o territorio, e pola dinámica natural dos ecosistemas, constitúe un indicador de transcendental importancia para avanzar no coñecemento das potencialidades cara a un desenvolvemento máis sustentable dun territorio. Segundo os datos Corine Land Cover (CLC) correspondentes ao ano 2005, o territorio galego caracterízase polo predominio de coberturas forestais e espazos abertos (61 % do territorio) acompañado de coberturas agrícolas (37 %), orientadas á gandaría (principalmente prados e cultivos forraxeiros) e autoconsumo (hortas). As coberturas artificiais (que se compoñen de zonas urbanas; zonas industriais, comerciais e de transportes; zonas de extracción mineira, vertedoiros e zonas en construción, zonas verdes artificiais, non agrícolas) representan o 1,7 % do territorio. O poboamento atópase disperso por toda a xeografía, en parte asociada a usos agrícolas tradicionais, polo que a maior parte desta superficie correspóndese cun tecido urbano descontinuo.

As bases de datos CLC-Change 1990-2000 e CLC-Change 2000-2006 permiten coñecer os principais cambios que se produciron nas coberturas de ocupación do solo nos períodos 1987-2000 e 2000-2005 en Galicia. De forma xeral, estes datos indican un mantemento do sistema territorial con limitados cambios nas coberturas de usos do solo. Estes cambios apenas representan para o período 2000-2005 o 1,5 % da superficie galega e o 2,7 % se nos referimos ao período 1987-2000. Non obstante, a maior parte destes cambios relaciónanse con cambios de cobertura dentro dunha mesma categoría xeral (por exemplo, cambio no tipo de cobertura forestal ou cambio no tipo de cobertura agrícola). Así, se só temos en conta os cambios entre as distintas categorías de coberturas do solo os rexistrados no período 2000-2005 tan só representan o 0,16 % da superficie galega e o 0,6 % no período 1987-2000. Estes reducidos cambios pódense asociar de forma maioritaria co incremento nas infraestruturas de transporte e zonas industriais e comerciais e cos fluxos en ambos os sentidos entre as coberturas forestais e agrícolas.

A información proporcionada por CLC-Change 1990-2000 e CLC-Change 2000-2006 relativa aos fluxos na superficies de coberturas forestais e espazos abertos indican unha limitada flutuación en ambos os dous períodos (diminución do 0,48 % e do 0,15 % da superficie forestal nos períodos 1987-2000 e 2000-2005, respectivamente). As formacións arbóreas viron diminuída lixeiramente a súa superficie en ambos os dous períodos, especialmente no máis recente (diminución do 0,5 % e do 1,9 % da superficie con cobertura arbórea en 1987-2000 e 2000-2005). As coberturas de vexetación arbustiva e herbácea, pola súa parte, experimentaron unha diferente dinámica nos dous períodos, diminuíndo a súa superficie entre os anos 1987 e 2000 (0,5 % da cobertura de vexetación arbustiva e herbácea) e incrementando esta no período 2000-2005 (incremento do 2 % da cobertura de vexetación arbustiva e herbácea).

Os datos relativos aos fluxos nas coberturas agrícolas en Galicia indican que experimentaron unha moi reducida dinámica nestes dous períodos; diminuíndo en 1.300 ha no período 1987-2000. No período 2000-2005 as coberturas agrícolas permaneceron relativamente estables e non experimentaron apenas variacións na súa superficie.

As coberturas artificiais incrementáronse en 8.800 ha (0,3 % da superficie galega) no período 1987-2000, vinculadas maioritariamente ao desenvolvemento das redes de infraestruturas de transporte. No período 2000-2005 o incremento da superficie das coberturas artificiais foi de moita menor intensidade (2.500 ha), sendo as zonas industriais comerciais e de transporte as que rexistraron a maior parte deste incremento.

Á vista dos resultados obtidos na análise de coberturas de uso do solo elaborado a partir de CLC e as características territoriais, estruturais e socioeconómicas de Galicia pódense mencionar algúns dos trazos principais que poden marcar a evolución futura nas coberturas de uso do solo. De forma xeral, pódese afirmar que os cambios nas coberturas dos usos do solo en Galicia serán graduais e progresivos, cun ritmo lento inferior ao doutras comunidades autónomas que experimentan un maior dinamismo nas súas coberturas do terreo. Polo tanto, pode falarse dunha tendencia a manterse o sistema territorial galego a curto e medio prazo.

A pesar desta tendencia ao mantemento do sistema territorial e ao ritmo lento que se pode prever para os cambios nas coberturas de usos do solo é previsible que os pequenos cambios xurdidos dentro da matriz estable continúen a tendencia xeral posta de manifesto en anos pasados. É de esperar que os ditos cambios xurdan en determinadas áreas do territorio galego, xa que as zonas do interior de Galicia presentan, en xeral, unha tendencia demográfica máis regresiva que as áreas costeiras, fuxindo desta tendencia os concellos que albergan os núcleos urbanos e cabeceiras de comarca e as proximidades dos seus enlaces por estrada. Polo tanto, é de esperar que as coberturas artificiais sigan incrementando a súa superficie nas comarcas litorais e nas proximidades das áreas urbanas e cabeceiras de comarca.

Nos espazos da Rede Natura 2000 é de esperar que a dinámica de usos do solo conduza a incrementar a superficie dos hábitats naturais de interese comunitario listados no anexo I da Directiva 92/43/CEE, de acordo cos obxectivos desta, e especialmente daqueles considerados prioritarios en detrimento dos medios artificiais, superficies forestais con especies alóctonas e mosaicos agrícolas intensivos.

As directrices de ordenación do territorio de galicia (DOT) constitúen o elemento central do conxunto de instrumentos de ordenación do territorio recollidos na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. Estas teñen como finalidade establecer as pautas espaciais de asentamento das actividades, precisando a definición dun modelo territorial para Galicia; marcando unha serie de retos territoriais e unhas orientacións estratéxicas para o modelo territorial galego, polo que a evolución futura das diferentes coberturas de uso do solo se atopan en parte suxeitas a estas directrices. Entre as orientacións que propoñen as DOT pódense mencionar, entre outras, o favorecemento da compactidade, harmonización do desenvolvemento das cidades co fin de prever a urbanización difusa; fortalecemento dos núcleos tradicionais e do litoral e valorización do territorio; mellora da accesibilidade, mobilidade e comunicación; freo ao despoboamento rural e favorecemento do reequilibrio territorial; protección do patrimonio natural e cultural.

Artigo 9. Aspectos socioeconómicos e territoriais

Desde finais do século XVIII, o peso da poboación galega vén diminuíndo de xeito constante no conxunto da poboación estatal, pasando dun 13 % no censo de Floridablanca (1787) a un 6 % na actualidade. Os factores que están detrás deste menor dinamismo con respecto ao resto do Estado son tres e atópanse interrelacionados: a emigración que con distintas fases (intensidade e destino) percorreu todo o século XX; o alto número de persoas falecidas debido ao progresivo envellecemento da poboación e a baixa natalidade que fai de Galicia unha das comunidades autónomas con menor ratio de fillos/as por muller.

A pesar da perda continúa de poboación, Galicia constitúe un territorio densamente habitado: conta cunha poboación de máis de 2.796.000 habitantes segundo cifras do Padrón municipal de habitantes (2009), o que supón unha densidade de poboación de case 94 habitantes por km2. A poboación sitúase preferentemente nas provincias da Coruña e Pontevedra (41 % e 34 % da poboación galega respectivamente), e as dúas provincias orientais representan soamente o 25 % do total autonómico. En canto á concentración espacial da poboación destaca a provincia de Pontevedra, en que a densidade de poboación é de 211 habitantes por km2 (A Coruña: 142 hab./km2, Ourense: 46 hab./km2 e Lugo: 36 hab./km2).

A Comunidade Autónoma de Galicia abrangue unha extensión de 29.575 km2. Desta superficie o 17 % sitúase a unha altitude inferior aos 200 metros, mentres que case o 7 % do territorio supera os 1.000 metros de altitude. Esta distribución física do territorio condiciona a distribución da poboación galega ao longo do espazo, dando lugar a un desequilibrio demográfico moi notable, non só entre provincias senón, sobre todo, entre zonas do interior e zonas costeiras e entre os centros urbanos e as zonas rurais. Non obstante, ata mediados do século XX, sendo a produción agraria para subsistencia o sistema económico imperante, a distribución da poboación foi máis homoxénea xa que, agás nalgunhas zonas costeiras, os recursos non se atopaban moi diferenciados.

As zonas do interior de Galicia, en xeral, presentan baixas densidades de poboación ademais dunha tendencia máis regresiva que as áreas costeiras. Foxen desta tendencia os concellos que albergan núcleos urbanos. Cabe sinalar que as cabeceiras de comarca e as proximidades dos seus enlaces por estrada presentan tamén unha situación demográfica máis favorable que o resto de áreas. En xeral, as áreas máis favorables desde un punto de vista poboacional posúen, pola súa vez, un maior dinamismo demográfico que o resto.

Todo isto configura unha pauta de distribución da poboación desequilibrada, que apunta a un crecemento poboacional nas zonas urbanas costeiras e do interior, co conseguinte declive das zonas rurais do interior. Configúrase así unha especie de modelo gravitatorio, onde as concentracións humanas con máis peso exercen a súa atracción sobre as zonas menos poboadas e peor dotadas, polo xeral, de servizos e oportunidades de emprego, producíndose unha polarización da poboación na costa occidental, e fórmase unha gran área metropolitana que adopta forma de corredor e que abarca desde a fronteira portuguesa ata Ferrol.

No seu conxunto, a poboación galega ten unha estrutura demográfica envellecida, un elevado nivel de ruralización e un ritmo de renovación xeracional insuficiente para que a estrutura poboacional cambie a curto prazo, polo que todo fai esperar un crecemento vexetativo negativo, unha diminución da poboación e un aumento do envellecemento. No futuro, todo parece indicar que a poboación se vai a concentrar na área occidental e nos centros urbanos de carácter comarcal e tamaño medio. Segundo os diferentes índices demográficos, na actualidade a provincia cunha estrutura máis envellecida é a de Ourense, situándose no extremo oposto Pontevedra. Non obstante, as pirámides poboacionais das catro provincias galegas correspóndense cunha pirámide de tipo regresivo (o grupo de poboación adulta predomina sobre o da poboación nova e a porcentaxe de anciáns é elevado), tendendo a unha pirámide totalmente invertida.

Este forte envellecemento demográfico provoca un peso da poboación inactiva moi elevado respecto á poboación activa. Este feito ponse aínda máis de manifesto ao referirnos á poboación de sexo feminino, debido á maior esperanza de vida e á menor incorporación da muller ao sistema económico.

No pasado, o sector de actividade máis importante na economía galega segundo a porcentaxe de persoas ocupadas era o sector primario con máis do 45 % da poboación ocupada no ano 1976. A importancia deste sector na economía galega diminuíu nos últimos 40 anos debido ao abandono masivo do rural galego ata alcanzar as porcentaxes de pouco máis do 8 % do total dos ocupados en Galicia; este papel de liderado na economía galega asumiuno desde os anos 90 o sector servizos, que incrementou notablemente o número de persoas ocupadas ata alcanzar máis do 60 % de persoas ocupadas nel. Foi o sector secundario o que se mantivo máis estable nos últimos anos, aínda que se rexistraron lixeiros incrementos nos primeiros anos no sector industrial e, nos últimos, no sector da construción. Este proceso de terciariación é un proceso común a todo o territorio español e europeo aínda que en Galicia este fenómeno ponse máis de manifesto debido á grande importancia que o sector primario tiña a mediados de século na economía galega.

Na actualidade é o sector servizos o máis representado en todo o territorio galego con cifras que roldan o 61 % dos ocupados. O segundo sector en canto a ocupación é o sector secundario mentres que o sector primario é o que acada un menor peso. Non obstante, en comparación con outros territorios da contorna, a súa contribución é elevada.

TÍTULO III
Obxectivos de conservación

Artigo 10. Obxectivos xerais de conservación

Obxectivos xerais para a Rede Natura 2000:

a) Garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, ao tempo que se teñen en conta as exixencias económicas, sociais, culturais e rexionais, podendo en determinados casos requirir o mantemento, e mesmo o estímulo, de actividades humanas.

b) Mantemento e, se é o caso, desenvolvemento dos elementos da paisaxe que revistan primordial importancia para a fauna e a flora silvestres, como corredores fluviais, sistemas tradicionais de deslinde, ou as masas arboradas autóctonas, xa que resultan fundamentais na migración, na distribución xeográfica e no intercambio xenético das especies silvestres.

c) Asegurar a vixilancia e un seguimento periódico do estado de conservación dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats das especies de interese comunitario e das especies de aves mencionadas no artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e dos seus hábitats.

d) Ampliar o coñecemento técnico e científico sobre todos os elementos obxecto de conservación e os seus condicionantes ecolóxicos, de forma que redunde nunha mellor xestión da Rede Natura 2000.

Implantar programas específicos de difusión e divulgación sobre a importancia da Rede Natura 2000 e o seu papel na conservación da biodiversidade.

Obxectivos xerais para as zonas especiais de conservación (ZEC).

a) Manter ou restablecer o estado de conservación favorable dos hábitats naturais e dos hábitats das especies de interese comunitario.

b) Manter ou restablecer o estado de conservación favorable das especies de interese comunitario, así como das especies catalogadas, presentes nas ZEC.

c) Protexer as especies do anexo IV e promover a conservación e o uso racional das especies do anexo V da Directiva 92/43/CEE, mediante a toma de medidas que garantan que a súa recollida na natureza ou a súa explotación son compatibles co mantemento destas nun estado de conservación favorable.

d) Fomentar a xestión dos elementos da paisaxe que xogan un papel esencial na conectividade e permeabilidade da biodiversidade, no marco das políticas de ordenación do territorio e de desenvolvemento e, especialmente, para mellorar a coherencia ecolóxica de Natura 2000.

e) Informar a poboación implicada nos aproveitamentos do medio natural sobre o valor ecolóxico e os obxectivos de conservación das ZEC e as medidas para alcanzalos.

3. Obxectivos xerais para as ZEPA:

a) Manter ou restablecer o estado de conservación favorable das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE presentes nas ZEPA.

b) Manter ou restablecer o estado de conservación favorable dos hábitats das especies de aves obxecto de conservación nas ZEPA, prestando especial atención ás zonas húmidas.

c) Evitar, dentro das ZEPA, a deterioración dos hábitats naturais e dos hábitats de especies, así como as alteracións que repercutan nas especies que motivaron a designación das zonas, na medida en que as ditas alteracións poidan ter un efecto apreciable. Fóra das devanditas ZEPA tamén se fará un especial esforzo por evitar a contaminación ou a deterioración dos hábitats.

d) Fomentar un aproveitamento sustentable dos recursos, compatible coa conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE presentes nas ZEPA.

e) Informar a poboación implicada nos aproveitamentos do medio natural sobre o valor ecolóxico e os obxectivos de conservación das ZEPA e as medidas para alcanzalos.

Artigo 11. Obxectivos de conservación para os espazos protexidos Rede Natura 2000

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e tendo en conta as propias características deste plan director, a continuación propóñense os obxectivos de conservación para os espazos protexidos Rede Natura 2000 de Galicia, clasificados en tres grupos de tipoloxía afín para ZEC e ZEPA: a) área litoral, b) zonas húmidas e corredores fluviais, e c) área de montaña.

Os obxectivos propostos están orientados ao mantemento ou, se é o caso, ao restablecemento a un estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais de interese comunitario do anexo I e das especies de flora e fauna de interese comunitario presentes no anexo II da Directiva 92/43/CEE e das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e os seus hábitats.

Dentro dos obxectivos propostos dáse prioridade a aqueles que supoñan unha intervención directa sobre os valores naturais polos que foron declaradas as ZEC (hábitats naturais e especies de interese comunitario) e ZEPA (especies de aves a que se aplica o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e os seus hábitats), así como sobre as súas principais presións e ameazas, e procesos ecolóxicos. De igual xeito, téñense en consideración os valores naturais contidos nas ZEPVN declaradas mediante Decreto 72/2004, do 2 de abril. Á vista da información recollida sobre hábitats e especies con motivo da elaboración do informe sexenal sobre a aplicación da Directiva 92/43/CEE de conformidade co establecido no seu artigo 17, así como a necesidade de dar cumprimento ao establecido no artigo 11, considérase prioritario avanzar no coñecemento sobre os hábitats e especies en que se detectaron carencias de información tanto no inventario coma no estado de conservación, así como no seguimento de hábitats e especies, en particular os prioritarios e ameazados. Para o correcto manexo da información relativa aos tipos de hábitats e especies, tamén se considera de especial interese determinar a distribución de hábitats e especies de presenza discutida, en particular no relativo ás listas de referencia de hábitats e especies para cada rexión bioxeográfica e medio mariño.

Tamén se presta especial atención a fomentar o aproveitamento sustentable dos recursos naturais, un uso público ordenado e compatible coa conservación dos valores naturais e a investigación como instrumento de apoio á xestión dos espazos protexidos Rede Natura 2000. Tamén se prioriza a educación ambiental e a participación pública na conservación dos espazos protexidos Rede Natura 2000.

A formulación dos obxectivos que se listan a continuación permitirá definir, para cada espazo ou grupos de espazos, unha serie de accións que os desenvolverán e que se poderán incluír dentro de plans de xestión específicos. As accións deseñaranse de forma individual ou en programas, de forma que dean resposta tanto a obxectivos xerais para o conxunto da Rede Natura 2000 como a outros máis específicos que se poderán desenvolver nun ámbito máis concreto e mesmo no conxunto do territorio da comunidade autónoma.

En todo caso, o órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza avaliará periodicamente, durante o período de vixencia do plan director, o desenvolvemento e cumprimento dos seguintes obxectivos, de xeito que poidan ser revisados e reaxustados para asegurar o mantemento ou restablecemento a un estado de conservación favorable dos compoñentes clave da biodiversidade.

Artigo 12. Obxectivos dos espazos da área litoral

1. Zonas especiais de conservación (ZEC).

ES1110002 Costa Ártabra.

ES1110005 Costa da Morte.

ES1110006 Complexo húmido de Corrubedo.

ES1110008 Carnota-Monte do Pindo.

ES1110009 Costa de Dexo.

ES1110010 Estaca de Bares.

ES1110011 Esteiro do Tambre.

ES1110012 Monte e lagoa de Louro.

ES1120005 As Catedrais.

ES1120017 Costa da Mariña occidental.

ES0000001 Illas Cíes.

ES1140003 A Ramallosa.

ES1140004 Complexo Ons-O Grove.

ES1140009 Cabo Udra.

ES1140010 Costa da Vela.

ES1140012 Illas Estelas.

ES1140016 Enseada de San Simón.

Prioridade: hábitats naturais.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

1.1.1. Mellorar e completar o inventario dos hábitats naturais do medio mariño en xeral e particularmente dos tipos 1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña pouco profunda, 1170 Arrecifes, 1180 Estruturas submarinas causadas por emisións de gases e 8330 Furnas mariñas, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.2. Mellorar e completar o inventario dos fondos de maërl e das súas especies características.

1.1.3. Mellorar e completar o inventario dos hábitats naturais ligados ás zonas húmidas costeiras.

1.1.4. Mellorar e completar o inventario dos queirogais costeiros, en particular do tipo de hábitat prioritario 4040* Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans, así como o inventariado das súas especies características.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitats naturais e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats costeiros e particularmente do tipo de hábitat natural prioritario 1150* Lagoas costeiras, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos sistemas dunares costeiros e particularmente dos tipos de hábitats naturais prioritarios 2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) e 2150* Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos tipos de hábitats naturais, así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

1.3.1. Identificar e restaurar os hábitats de marisma que presenten unha deterioración que implique a súa descontinuidade, recuperando a estrutura e composición da súa vexetación natural.

1.3.2. Identificar e restaurar os hábitats dunares que presenten unha deterioración que implique a súa descontinuidade, recuperando a estrutura e composición da súa vexetación natural.

1.3.3. Alcanzar o bo estado ecolóxico das masas de auga de transición e costeiras, tal e como se define na Directiva marco da auga (Directiva 2000/60/CE), realizando un seguimento dos datos obtidos pola Rede de seguimento do estado ecolóxico das augas de Galicia nas ZEC da área litoral.

1.3.4. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas da área litoral, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: especies de interese comunitario.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

2.1.1. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies Centaurea borjae, Omphalodes littoralis subsp. gallaecica e Rumex rupestris nas ZEC da área litoral.

2.1.2. Establecer os niveis de abundancia poboacional e distribución das especies Alosa alosa e Alosa fallax nas ZEC da área litoral.

2.1.3. Establecer os niveis de abundancia poboacional e distribución dos réptiles mariños presentes nas ZEC da área litoral e, en particular, das especies Caretta caretta e Chelonia mydas.

2.1.4. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de quirópteros nas ZEC da área litoral.

2.1.5. Establecer os niveis de abundancia poboacional e distribución dos mamíferos mariños presentes nas ZEC da área litoral e, en particular, das especies Tursiops truncatus e Phocoena phocoena.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de interese comunitario e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de flora prioritarias e ameazadas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de réptiles mariños, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de mamíferos mariños, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de interese comunitario, así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 da área litoral.

2.3.1. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza de Centaurea borjae, Omphalodes littoralis subsp. gallaecica e Rumex rupestris.

2.3.2. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora no ámbito da área litoral dos espazos da Rede Natura 2000.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos espazos litorais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Establecer canles de colaboración coas distintas administracións e organismos implicados na xestión do medio mariño para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos espazos litorais.

3.2. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.2.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

3.3. Garantir unha dinámica litoral o máis natural posible.

3.3.1. Establecer canles de colaboración coas distintas administracións e organismos implicados na xestión do medio mariño para evitar a alteración da dinámica litoral.

3.3.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento da dinámica litoral.

3.3.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica litoral por efecto do cambio climático nas ZEC da área litoral.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación dos espazos da área litoral, que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a colaboración entre as consellerías con competencias en materia de conservación da natureza e de asuntos mariños para a xestión axeitada e sustentable dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

4.1.2. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades que teñan lugar no ámbito mariño e costeiro dos espazos da Rede Natura 2000.

4.1.3. Fomentar o mantemento da pesca e marisqueo tradicionais mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais ou entidades representativas do sector pesqueiro que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación dos tipos de hábitats naturais e especies de interese comunitario.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación dos tipos de hábitats naturais e especies de interese comunitario.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEC, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEC das infraestruturas de uso público necesarias para achegar a poboación local e os visitantes aos valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEC como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEC.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEC.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental, na limpeza de praias, marismas e fondos mariños, erradicación de especies invasoras e, en xeral, en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEC.

2. Zonas de especial protección para as aves (ZEPA).

ES0000001 Illas Cíes.

ES0000085 Ribadeo.

ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido.

ES0000087 Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira.

ES0000176 Costa da Morte (Norte).

ES0000254 Illa de Ons.

ES0000258 Costa de Ferrolterra-Valdoviño.

ES0000313 Complexo litoral de Corrubedo.

ES0000372 Costa da Mariña occidental.

ES0000373 Ría de Foz.

ES0000375 Esteiro do Miño.

Prioridade: hábitats das especies de aves do anexo I e migratorias.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos hábitats das especies de aves do anexo I e migratorias nas ZEPA da área litoral.

1.1.1. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat das especies de aves mariñas a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE.

1.1.2. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat das especies de aves acuáticas e/ou ligadas ao medio acuático a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats das especies de aves ás que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats costeiros e particularmente do tipo de hábitat natural prioritario 1150* Lagoas costeiras, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos sistemas dunares costeiros e particularmente dos tipos de hábitats naturais prioritarios 2130* Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) e 2150 * Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos hábitats das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como as condicións do seu ámbito, nas ZEPA da área litoral.

1.3.1. Identificar e restaurar os hábitats de marisma que presenten unha deterioración que implique a súa descontinuidade, recuperando a estrutura e composición da súa vexetación natural.

1.3.2. Identificar e restaurar os hábitats dunares que presenten unha deterioración que implique a súa descontinuidade, recuperando a estrutura e composición da súa vexetación natural.

1.3.3. Alcanzar o bo estado ecolóxico das masas de auga de transición e costeiras, tal e como se define na Directiva marco da auga (Directiva 2000/60/CE), realizando un seguimento dos datos obtidos pola Rede de seguimento do estado ecolóxico das augas de Galicia nas ZEPA da área litoral.

1.3.4. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas da área litoral, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: especies de aves do anexo I e migratorias.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA da área litoral.

2.1.1. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de aves mariñas migratorias, con especial atención á pardela balear Puffinus mauretanicus.

2.1.2. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de aves mariñas nidificantes, con especial atención á pardela cincenta Calonectris diomedea e ao paíño europeo Hydrobates pelagicus.

2.1.3. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de aves acuáticas nidificantes.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de aves ameazadas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Mellorar o sistema de vixilancia das poboacións de aves mariñas reprodutoras da rede de ZEPA, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Establecer un sistema de vixilancia das especies de aves acuáticas nidificantes nas zonas húmidas da rede de ZEPA, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.4. Mellorar o sistema de vixilancia das poboacións de aves acuáticas invernantes nas zonas húmidas da rede de ZEPA, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA da área litoral.

2.3.1. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza das poboacións de aves mariñas reprodutoras da rede de ZEPA.

2.3.2. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da gabita euroasiática Haematopus ostralegus.

2.3.3. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza do pernileiro común Burhinus oedicnemus.

2.3.4. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da píllara papuda Charadrius alexandrinus.

2.3.5. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica.

2.3.6. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora nas ZEPA da área litoral.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

3.2. Garantir unha dinámica litoral o máis natural posible.

3.2.1. Establecer canles de colaboración coas distintas administracións e organismos implicados na xestión do medio mariño para evitar a alteración da dinámica litoral.

3.2.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento da dinámica litoral.

3.2.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica litoral por efecto do cambio climático nas ZEPA da área litoral, en relación coa súa afección ás aves e os seus hábitats.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación dos espazos da área litoral, que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades que teñan lugar no ámbito mariño e costeiro das ZEPA.

4.1.2. Fomentar o mantemento da pesca e marisqueo tradicionais mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais ou entidades representativas do sector pesqueiro que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación das especies de aves ás cales se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e sobre os seus hábitats.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación das especies de aves ás cales se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e dos seus hábitats.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEPA, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEPA das infraestruturas de uso público necesarias para achegar á poboación local e aos visitantes os valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEPA como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.1.2. Promover e regular a marcación de aves silvestres na rede de ZEPA como instrumento de apoio á xestión das especies de aves e os seus hábitats.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEPA.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEPA.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental, na limpeza de praias, marismas e fondos mariños, erradicación de especies invasoras e, en xeral, en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEPA.

Artigo 13. Obxectivos dos espazos de zonas húmidas e corredores fluviais

1. Zonas especiais de conservación (ZEC).

ES1110001 Ortigueira-Mera.

ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre.

ES1110007 Betanzos-Mandeo.

ES1110013 Xubia-Castro.

ES1110015 Río Anllóns.

ES1110016 Río Tambre.

ES1120002 Río Eo.

ES1120003 Parga-Ladra-Támoga.

ES1120009 Monte Maior.

ES1120011 Ría de Foz-Masma.

ES1120012 Río Landro.

ES1120013 Río Ouro.

ES1120014 Canón do Sil.

ES1120015 Serra do Xistral.

ES1120016 Río Cabe.

ES1130005 Río Támega.

ES1130006 Veiga de Ponteliñares.

ES1140001 Sistema fluvial Ulla-Deza.

ES1140002 Río Lérez.

ES1140006 Río Tea.

ES1140007 Baixo Miño.

ES1140008 Brañas de Xestoso.

ES1140011 Gándaras de Budiño.

Prioridade: hábitats naturais.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

1.1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat de auga doce, en particular das augas estancadas, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.2. Mellorar e completar o inventario dos queirogais húmidos, en particular do tipo de hábitat prioritario 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.3. Mellorar e completar o inventario dos prados húmidos e mesófilos, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.4. Mellorar e completar o inventario dos hábitats naturais de turbeiras de cobertoira, turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas pantanosas, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.5. Mellorar e completar o inventario dos hábitats prioritarios 91D0* Turbeiras boscosas e 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), así como o inventariado das súas especies características.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitats naturais e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos sistemas lacustres, en particular dos tipos de hábitat de augas estancadas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos queirogais húmidos, en particular do tipo de hábitat prioritario 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable dos prados húmidos e mesófilos, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.4. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats naturais de turbeiras de cobertoira, turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas pantanosas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.5. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitat naturais 91D0* Turbeiras boscosas e 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos tipos de hábitat naturais así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

1.3.1. Alcanzar o bo estado ecolóxico e químico dos cursos fluviais, tal e como se define na Directiva Marco da Auga (Directiva 2000/60/CE), por medio do incremento da calidade das súas augas, recuperación da vexetación de ribeira e eliminación de obstáculos.

1.3.2. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: Especies de interese comunitario.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

2.1.1. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional de Eryngium viviparum, Luronium natans e Sphagnum pylaesii.

2.1.2. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do mexillón de río Margaritifera margaritifera.

2.1.3. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional dos odonatos nas zonas húmidas e cursos fluviais, con especial atención ás especies Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii.

2.1.4. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes.

2.1.5. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do sapoconcho común Emys orbicularis.

2.1.6. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional da auganeira Galemys pyrenaicus.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de interese comunitario e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de flora Eryngium viviparum, Luronium natans e Sphagnum pylaesii, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable do mexillón de río Margaritifera margaritifera, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable dos odonatos nas zonas húmidas e corredores fluviais, con especial atención ás especies Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.4. Definir os estados de conservación actual e favorable do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.5. Definir os estados de conservación actual e favorable do sapoconcho común Emys orbicularis, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.6. Definir os estados de conservación actual e favorable da auganeira Galemys pyrenaicus, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de interese comunitario así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

2.3.1. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza de Eryngium viviparum, Luronium natans e Sphagnum pylaesii.

2.3.2. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do mexillón de río Margaritifera margaritifera.

2.3.3. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza das especies de odonatos Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii.

2.3.4. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes.

2.3.5. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do sapoconcho común Emys orbicularis.

2.3.6. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza da auganeira Galemys pyrenaicus.

2.3.7. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora no ámbito das zonas húmidas e cursos fluviais dos espazos da Rede Natura 2000.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

3.2. Garantir unha dinámica hidrolóxica do conxunto de zonas húmidas o máis natural posible.

3.2.1. Establecer medidas de xestión hídrica que aseguren un comportamento o máis natural posible das zonas húmidas, tendo en conta o seu grao de estacionalidade.

3.2.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento das dinámicas hidrolóxicas.

3.2.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica hidrolóxica por efecto do cambio climático nas ZEC con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das zonas húmidas e cursos fluviais, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades agrícolas e gandeiras que teñan lugar no ámbito da ZEC.

4.1.2. Fomentar o mantemento da agricultura e gandaría extensiva tradicionais mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais, asociacións de profesionais ou comunidades de montes que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación dos tipos de hábitat naturais e especies de interese comunitario.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación dos tipos de hábitat naturais e especies de interese comunitario.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEC, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEC das infraestruturas de uso público necesarias para achegar á poboación local e aos visitantes os valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEC como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEC.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEC.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental, na limpeza de zonas húmidas, cursos fluviais e a súa contorna, erradicación de especies invasoras e, en xeral, en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEC.

2. Zonas de especial protección para as aves (ZEPA).

ES0000436 A Limia.

Prioridade: hábitats das especies de aves do anexo I e migratorias.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos hábitats das especies de aves do anexo I e migratorias nas ZEPA con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

1.1.1. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat das especies de aves de carácter estepario e/ou ligadas ao medio agrícola.

1.1.2. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat das especies de aves acuáticas e/ou ligadas ao medio acuático.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats das especies de aves ás que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos queirogais húmidos, en particular do tipo de hábitat prioritario 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos prados húmidos e mesófilos, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats das aves de carácter estepario ou ligadas ao medio agrícola, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos hábitats das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE así como as condicións do seu ámbito, nas ZEPA con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

1.3.1. Manter ou restaurar superficies axeitadas de zonas húmidas naturais e seminaturais que constitúen hábitats de diversas especies de avifauna ameazada en áreas agrícolas.

1.3.2. Dispoñer de superficies axeitadas nas que se practique unha agricultura extensiva e sustentable para beneficio das especies de avifauna ameazada en áreas agrícolas.

1.3.3. Alcanzar o bo estado ecolóxico e químico dos cursos fluviais, tal e como se define na Directiva Marco da Auga (Directiva 2000/60/CE), por medio do incremento da calidade das súas augas, recuperación da vexetación de ribeira e eliminación de obstáculos.

1.3.4. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: especies de aves do anexo I e migratorias.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

2.1.1. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de aves de carácter estepario e ligadas ao medio agrícola.

2.1.2. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de aves acuáticas e/ou ligadas ao medio acuático.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies ameazadas de aves acuáticas e/ou ligadas ao medio acuático, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies ameazadas de aves de carácter estepario e/ou ligadas ao medio agrícola, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Mellorar o sistema de vixilancia das poboacións de aves acuáticas invernantes nas zonas húmidas da rede de ZEPA, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de aves ás cales se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

2.3.1. Reducir a incidencia dos factores limitantes sobre as especies de aves ás cales se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e sobre os seus hábitats.

2.3.2. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza do sisón común Tetrax tetrax.

2.3.3. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza do pernileiro común Burhinus oedicnemus.

2.3.4. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da avefría Vanellus vanellus.

2.3.5. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da becacina cabra Gallinago gallinago.

2.3.6. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da calandriña común Calandrella brachydactyla.

2.3.7. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

3.2. Garantir unha dinámica hidrolóxica do conxunto de zonas húmidas o máis natural posible.

3.2.1. Establecer medidas de xestión hídrica que aseguren un comportamento o máis natural posible das zonas húmidas, tendo en conta o seu grao de estacionalidade.

3.2.2. Establecer mecanismos para mellorar o coñecemento e realizar o seguimento das dinámicas hidrolóxicas.

3.2.3. Establecer e desenvolver unha estratexia de adaptación ás previsións de cambios da dinámica hidrolóxica por efecto do cambio climático nas ZEPA con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das zonas húmidas e cursos fluviais, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades agrícolas e gandeiras que teñan lugar no ámbito da ZEPA.

4.1.2. Fomentar o mantemento da agricultura e gandaría extensiva tradicionais mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais, asociacións de profesionais ou comunidades de montes que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación das especies de aves ás cales se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e sobre os seus hábitats.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e dos seus hábitats.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEPA, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEPA das infraestruturas de uso público necesarias para achegar á poboación local e aos visitantes os valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEPA como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.1.2. Promover e regular a marcación de aves silvestres na rede de ZEPA como instrumento de apoio á xestión das especies de aves e os seus hábitats.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEPA.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEPA.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental, na limpeza de zonas húmidas, cursos fluviais e o seu ámbito, erradicación de especies invasoras e, en xeral, en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEPA.

Artigo 14. Obxectivos dos espazos das áreas de montaña

1. Zonas especiais de conservación (ZEC).

ES1110003 Fragas do Eume..

ES1110014 Serra do Careón.

ES1120001 Ancares-Courel.

ES1120004 A Marronda.

ES1120006 Carballido.

ES1120007 Cruzul-Agüeira.

ES1120008 Monte do Faro.

ES1120010 Negueira.

ES1130001 Baixa Limia.

ES1130002 Macizo Central.

ES1130003 Bidueiral de Montederramo.

ES1130004 Pena Veidosa.

ES1130007 Pena Trevinca.

ES1130008 Pena Maseira.

ES1130009 Serra da Enciña da Lastra.

ES1140005 Monte Aloia.

ES1140013 Serra do Candán.

ES1140014 Serra do Cando.

ES1140015 Sobreirais do Arnego.

Prioridade: hábitats naturais.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

1.1.1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat de auga doce, en particular das augas estancadas, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.2. Mellorar e completar o inventario dos queirogais húmidos, en particular do tipo de hábitat prioritario 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.3. Mellorar e completar o inventario dos queirogais característicos de alta montaña, en particular dos tipos de hábitat natural 4060 Queirogais alpinos e boreais e 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.4. Mellorar e completar o inventario dos prados húmidos e mesófilos, en particular do tipo de hábitat natural 6520 Prados de sega de montaña, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.5. Mellorar e completar o inventario dos hábitats naturais de turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas pantanosas, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.6. Mellorar e completar o inventario dos hábitats rochosos e covas, en particular do tipo de hábitat natural 8310 Covas non explotadas polo turismo, así como o inventariado das súas especies características.

1.1.7. Mellorar e completar o inventario dos hábitats prioritarios 91D0* Turbeiras boscosas e 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) así como o inventariado das súas especies características.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitat naturais e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos sistemas lacustres, en particular dos tipos de hábitat de augas estancadas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos queirogais húmidos, en particular do tipo de hábitat prioritario 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable dos queirogais característicos de alta montaña, en particular dos tipos de hábitat natural 4060 Queirogais alpinos e boreais e 4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.4. Definir os estados de conservación actual e favorable dos prados húmidos e mesófilos, en particular do tipo de hábitat natural 6520 Prados de sega de montaña, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.5. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats rochosos e covas, en particular do tipo de hábitat natural 8310 Covas non explotadas polo turismo, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.6. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats naturais de turbeiras altas, turbeiras baixas e áreas pantanosas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.7. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitat naturais 91D0* Turbeiras boscosas e 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos tipos de hábitat naturais así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

1.3.1. Alcanzar o bo estado ecolóxico e químico dos cursos fluviais, tal e como se definiu na Directiva Marco da Auga (Directiva 2000/60/CE), por medio do incremento da calidade das súas augas, recuperación da vexetación de ribeira e eliminación de obstáculos.

1.3.2. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: especies de interese comunitario.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

2.1.1. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional de Eryngium viviparum.

2.1.2. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies de flora ameazada, en particular de Culcita macrocarpa, Festuca elegans, F. summilusitanica, Narcissus asturiensis, N. cyclamineus, N. pseudonarcissus nobilis, Petrocoptis grandiflora, Sphagnum pylaesii, Santolina semidentata, Vandenboschia speciosa, Veronica micrantha e Woodwardia radicans.

2.1.3. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do mexillón de río Margaritifera margaritifera.

2.1.4. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional dos odonatos presentes nas zonas húmidas e cursos fluviais das áreas de montaña, con especial atención ás especies Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii.

2.1.5. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes.

2.1.6. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional de morcegos cavernícolas.

2.1.7. Mellorar a información relativa á distribución e abundancia poboacional do oso pardo Ursus arctos.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de interese comunitario e identificar as súas principais presións e ameazas nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable de Eryngium viviparum, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de flora ameazada, en particular de Culcita macrocarpa, Festuca elegans, F. summilusitanica, Narcissus asturiensis, N. cyclamineus, N. pseudonarcissus nobilis, Petrocoptis grandiflora, Sphagnum pylaesii, Santolina semidentata, Vandenboschia speciosa, Veronica micrantha e Woodwardia radicans, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Definir os estados de conservación actual e favorable do mexillón de río Margaritifera margaritifera, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.4. Definir os estados de conservación actual e favorable dos odonatos presentes nas zonas húmidas e cursos fluviais das áreas de montaña, con especial atención ás especies Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.5. Definir os estados de conservación actual e favorable do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.6. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de morcegos cavernícolas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.7. Definir os estados de conservación actual e favorable do oso pardo Ursus arctos, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de interese comunitario así como as condicións do seu ámbito, nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de áreas de montaña.

2.3.1. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza de Eryngium viviparum.

2.3.2. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza das especies de flora ameazada, en particular de Culcita macrocarpa, Festuca elegans, F.summilusitanica, Narcissus asturiensis, N. cyclamineus, N. pseudonarcissus nobilis, Petrocoptis grandiflora, Sphagnum pylaesii, Santolina semidentata, Vandenboschia speciosa, Veronica micrantha e Woodwardia radicans.

2.3.3. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do mexillón de río Margaritifera margaritifera.

2.3.4. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza das especies de odonatos Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens e Oxygastra curtisii.

2.3.5. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do cangrexo de río autóctono Austropotamobius pallipes.

2.3.6. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza de morcegos cavernícolas.

2.3.7. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat e reducir os factores de ameaza do oso pardo Ursus arctos.

2.3.8. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora no ámbito das áreas de montaña dos espazos da Rede Natura 2000.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica das áreas de montaña co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Mellorar a conectividade e permeabilidade dos hábitats boscosos, establecendo os mecanismos necesarios para reducir a súa fragmentación.

3.2. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.2.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das áreas de montaña, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades agrícolas, gandeiras e forestais que teñan lugar no ámbito da ZEC.

4.1.2. Promover tratamentos silvícolas que favorezan a heteroxeneidade das masas forestais.

4.1.3. Fomentar o mantemento da agricultura e gandaría extensiva tradicionais e da xestión forestal sustentable mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais, asociacións de profesionais ou comunidades de montes que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación dos tipos de hábitat naturais e especies de interese comunitario.

4.1.4. Establecer un seguimento sobre os usos tradicionais que incidan sobre as breixeiras húmidas, en particular do tipo de hábitat natural 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación dos tipos de hábitat naturais e especies de interese comunitario.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEC, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEC das infraestruturas de uso público necesarias para achegar a poboación local e os visitantes aos valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEC como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEC.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEC.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental, na erradicación de especies invasoras e, en xeral, en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEC.

2. Zonas de especial protección para as aves (ZEPA).

ES0000374 Ancares.

ES1130009 Serra da Enciña da Lastra.

ES0000376 Baixa Limia-Serra do Xurés.

ES0000437 Pena Trevinca.

Prioridade: hábitats das especies de aves do anexo I e migratorias.

1.1. Mellorar e completar o inventario dos hábitat das especies de aves do anexo I e migradoras nas ZEPA con tipoloxía de áreas de montaña.

1.1.1. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat da comunidade de aves forestais.

1.1.2. Identificar e establecer de forma precisa a localización e superficie dos tipos de hábitat da comunidade de aves rupícolas.

1.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

1.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats da comunidade de aves forestais, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos hábitats da comunidade de aves rupícolas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

1.3. Mellorar o estado de conservación dos hábitats das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE así como as condicións do seu ámbito, nas ZEPA con tipoloxía de áreas de montaña.

1.3.1. Conservar e aumentar a superficie de bosque autóctono, buscando un grao máximo de diversidade estrutural e específica acorde cos requirimentos ecolóxicos dunha maioría de especies de aves.

1.3.2. Alcanzar o bo estado ecolóxico e químico dos cursos fluviais, tal e como se definiu na Directiva Marco da Auga (Directiva 2000/60/CE), por medio do incremento da calidade das súas augas, recuperación da vexetación de ribeira e eliminación de obstáculos.

1.3.3. Coñecer a calidade da auga dos diversos tipos de zonas húmidas, tanto nos seus aspectos fisicoquímicos como biolóxicos, así como as súas variacións no tempo.

Prioridade: Especies de aves do anexo I e migratorias.

2.1. Mellorar e completar o inventario das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA con tipoloxía de áreas de montaña.

2.1.1. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies da comunidade de aves forestais.

2.1.2. Mellorar e completar a información relativa á distribución e abundancia poboacional das especies da comunidade de aves rupícolas.

2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE, así como das súas principais presións e ameazas.

2.2.1. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies da comunidade de aves forestais, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.2. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies da comunidade de aves rupícolas, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.2.3. Mellorar o sistema de vixilancia das poboacións de aves acuáticas invernantes na rede de ZEPA, identificar os seus principais factores de ameaza e establecer e desenvolver un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2.3. Mellorar o estado de conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE nas ZEPA con tipoloxía de áreas de montaña.

2.3.1. Reducir a incidencia dos factores limitantes sobre as especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e sobre os seus hábitats.

2.3.2. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza do voitre branco Neophron percnopterus.

2.3.3. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da águia real Aquila chrysaetos.

2.3.4. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da pita do monte Tetrao urogallus cantabricus.

2.3.5. Mellorar a dispoñibilidade de hábitat de cría e reducir os factores de ameaza da perdiz charrela Perdix perdix hispaniensis.

2.3.6. Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica invasora.

Prioridade: procesos ecolóxicos.

3.1. Potenciar a conectividade ecolóxica das áreas de montaña co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.1.1. Mellorar a conectividade e permeabilidade dos hábitats boscosos, establecendo os mecanismos necesarios para reducir a súa fragmentación.

3.2. Potenciar a conectividade ecolóxica dos cursos fluviais co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o desprazamento das especies de fauna e flora.

3.2.1. Colaborar co organismo de bacía para establecer ou favorecer a conectividade ecolóxica nos tramos en que esta non exista e mellorala nas zonas en que se poida considerar deficiente.

Prioridade: aproveitamento sustentable dos recursos.

4.1. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das áreas de montaña, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

4.1.1. Promover a implantación de boas prácticas profesionais no desenvolvemento das actividades agrícolas, gandeiras e forestais que teñan lugar no ámbito da ZEPA.

4.1.2. Promover tratamentos silvícolas que favorezan a heteroxeneidade das masas forestais.

4.1.3. Fomentar o mantemento da agricultura e gandaría extensiva tradicionais e da xestión forestal sustentable mediante a sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais, asociacións de profesionais ou comunidades de montes que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e sobre os seus hábitats.

Prioridade: uso público.

5.1. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación das especies de aves a que se refire o artigo 4 da Directiva 2009/147/CE e dos seus hábitats.

5.1.1. Difundir, entre a poboación local e os visitantes, os valores naturais existentes en cada ZEPA, o contido e propostas do plan de xestión e a súa relación cos usos tradicionais.

5.1.2. Promover a creación e adecuación en cada ZEPA das infraestruturas de uso público necesarias para achegar a poboación local e os visitantes aos valores do espazo natural, de forma ordenada e compatible cos obxectivos de conservación.

Prioridade: investigación, educación e participación cidadá.

6.1. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo.

6.1.1. Promover proxectos de investigación nas ZEPA como instrumento de apoio á xestión da Rede Natura 2000.

6.1.2. Promover e regular a marcación de aves silvestres na rede de ZEPA como instrumento de apoio á xestión das especies de aves e os seus hábitats.

6.2. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEPA.

6.2.1. Deseñar programas específicos de educación ambiental e sensibilización sobre os problemas e solucións dos valores naturais e paisaxísticos das ZEPA.

6.2.2. Fomentar a participación, a través de campañas de voluntariado ambiental en todas aquelas actuacións que supoñan unha mellora na conservación das ZEPA.

TÍTULO IV
Zonificación

Artigo 15. Criterios de zonificación

A Lei 9/2001, do 21 de agosto, establece a necesidade de que os plans de ordenación dos recursos naturais conteñan unha zonificación do espazo natural, entendida esta como a delimitación de diferentes áreas para as que se designan limitacións xerais e específicas derivadas de necesidades de conservación de espazos e especies.

No presente plan director da Rede Natura 2000 de Galicia adóptase un sistema xerarquizado de zonas como ferramenta básica para a planificación e xestión dos compoñentes da biodiversidade, co fin de asegurar os obxectivos de conservación e uso sustentable dos recursos naturais en cada espazo protexido e no conxunto da Rede Natura 2000.

Nas áreas incluídas no anexo I que non están comprendidas na zonificación realizada no anexo III por non formar parte da proposta de actualización de límites dos LIC serán de aplicación as disposicións de alcance xeral, recollidas nos artigos 21 a 62, ambos incluídos, do presente decreto e, en particular, o réxime preventivo dos artigos 6.2 e 6.3 da Directiva 92/43/CEE e dos artigos 45.2 e 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

Naqueles territorios incluídos no ámbito territorial do plan director, que pola súa condición de parque nacional ou parque natural posúen un plan de ordenación dos recursos naturais, a zonificación do anexo III será aplicable sen prexuízo da zonificación que se recolla nos instrumentos de ordenación específicos como consecuencia do planeamento a maior detalle, zonificación que se manterá en vigor. Atenderase, entón, á regulación de usos previstos no presente plan director, sen prexuízo da aplicación das limitacións específicas que se recollen nos instrumentos aludidos.

Artigo 16. Zona 1: Área de Protección (Usos tradicionais compatibles)

A Área de Protección estrutúrase sobre territorios cun valor de conservación moi alto, constituídos por unha porción significativa de hábitats prioritarios ou hábitats de interese comunitario ou ben de núcleos poboacionais e hábitats de especies de interese para a conservación (especies dos anexos II e IV da Directiva 92/43/CEE, especies de aves migratorias e aves do anexo I da Directiva 2009/147/CE, especies incluídas no Catálogo español de especies ameazadas e no Catálogo galego de especies ameazadas).

A configuración destas zonas e, consecuentemente, a súa biodiversidade, está ligada ao mantemento dos usos tradicionais compatibles que posúen un elevado grao de compatibilidade co mantemento dos compoñentes, a estrutura e o funcionamento dos ecosistemas.

Artigo 17. Zona 2: Área de Conservación (Aproveitamento ordenado dos recursos naturais)

A Área de Conservación inclúe territorios cun valor de conservación alto e medio, cunha porción variable de hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE, cunha elevada naturalidade e diversidade, que mostran, xeralmente, unha maior representación territorial dos hábitats de interese comunitario fronte aos de carácter prioritario, ou ben, unha porción significativa das áreas prioritarias das especies silvestres de flora e fauna de interese para a conservación. Diferéncianse, non obstante, porque estas unidades se integran nun territorio cun nivel importante de humanización, no cal existe unha porción tamén significativa de hábitats de interese comunitario, cuxa composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento tradicional.

Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo unha mingua ou diminución do estado de conservación dos hábitats e das poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación, co obxectivo fundamental de conseguir o aproveitamento ordenado dos recursos naturais.

Artigo 18. Zona 3: Área de Uso Xeral (Asentamentos e núcleos rurais)

A Área de Uso Xeral abrangue territorios cun valor de conservación medio ou baixo nos cales predominan os medios seminaturais cunha reducida naturalidade e medios sinantrópicos desvinculados, na maioría dos casos, dos sistemas de explotación tradicional dos recursos naturais. Inclúense tamén dentro desta zona as áreas cun importante nivel de urbanización, así como grandes áreas destinadas ao uso público. A xestión destas zonas debe orientarse a evitar a fragmentación e o illamento das zonas de maior valor.

Na Zona 3 inclúense os asentamentos e núcleos rurais que teñan a dita condición conforme a normativa estatal e autonómica en materia de ordenación do territorio e urbanismo. Así mesmo, tamén abrangue as zonas de dominio público das infraestruturas de comunicación de titularidade estatal, autonómica, provincial ou local.

En consecuencia, na planificación de cada espazo protexido, a Zona 3 debe ser capaz de absorber a maior parte das actividades de carácter recreativo, co fin de reducir a presión destas sobre as áreas que posúen hábitats ou especies cunha elevada fraxilidade.

Artigo 19. Superficies de zonificación

Como resultado do presente plan director disponse dunha zonificación homoxénea da totalidade (389.565,9 ha) dos espazos protexidos incluídos no seu ámbito de aplicación. A superficie ocupada pola Zona 1 (Área de Protección) ascende a 102.721,0 ha, o que supón algo máis dunha cuarta parte (26,4 %) dos territorios incluídos no ámbito deste decreto. A Zona 2 (Área de Conservación) é a zona de maior representatividade superficial, con un total de 263.310,2 ha, o que supón algo máis de dous terzos (67,6 %) da superficie. Finalmente, a Zona 3 (Área de Uso Xeral) ocupa unha superficie de 23.534,7 ha, o que representa o 6 % do ámbito territorial do presente documento.

A cartografía de zonificación de cada un dos espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación do presente plan director, inclúese como anexo III.

TÍTULO V
Medidas de xestión

Artigo 20. Instrumentos de ordenación

De acordo cos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000, e unha vez identificados os principais compoñentes e valores de cada un dos espazos naturais, así como as principais afeccións e ameazas, procédese a definir os obxectivos e directrices que se adoptarán na ordenación dos usos e das actividades que se van desenvolver nos espazos obxecto do presente plan. A orientación principal da ordenación será o mantemento nun estado de conservación favorable da biodiversidade dos espazos e, en especial, dos tipos de hábitat de interese comunitario e das especies protexidas existentes neles. As necesidades de conservación e restauración deberán compatibilizarse cos aproveitamentos tradicionais, cuxo mantemento é fundamental para garantir o desenvolvemento das comunidades que viven neste territorio. Para a súa consecución, o presente plan apóiase nos seguintes instrumentos:

1. Unha zonificación do territorio comprendida no ámbito de aplicación deste plan, de carácter homoxéneo para o conxunto da rede de espazos, a partir da cal se definen as diferentes medidas de xestión que condicionen os usos, aproveitamentos e actuacións en cada unha delas.

2. Unha regulación de usos e actividades, co fin de garantir os obxectivos de conservación da Rede Natura 2000, propostos polas directivas 92/43/CEE e 2009/147/CE, así como na normativa de ámbito estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro) e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto). Regulación que se establece de forma xenérica para todo o ámbito dos espazos protexidos que forma parte do ámbito de aplicación deste plan ou ben de forma específica para as diferentes unidades territoriais fixadas na zonificación do espazo.

Articúlanse así as directrices e normativas de xestión en tres niveis, de xeito que se dá cumprimento ao disposto nos números 4), 5), 6) e 7) do artigo 32.1 da Lei 9/2001, do 21 de agosto. O primeiro nivel corresponde á normativa xeral de ordenación e xestión, que marca os obxectivos xerais de conservación dos espazos protexidos que forma parte do ámbito de aplicación deste plan (recollendo os correspondentes ás ZEC e ZEPA), así como o desenvolvemento das actuacións nos devanditos espazos protexidos e das políticas sectoriais que incidan sobre estes e sobre os seus valores. As normas xerais elabóranse a partir dos obxectivos e criterios orientadores derivados da normativa comunitaria (Directivas 92/43 CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE e 2011/92/UE), estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro e Lei 21/2013, do 9 de decembro) e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, Lei 9/2002, do 30 de decembro e Lei 7/2008, do 7 de xullo), así como criterios propios relativos á exclusión ou, se é caso, regulación de determinadas actividades.

Nun segundo nivel desenvólvese a normativa xeral para cada un dos compoñentes que conforman os espazos protexidos por este decreto, definindo, en consecuencia, obxectivos, directrices e normas de aplicación das principais actividades e proxectos elaboradas a partir da lexislación sectorial vixente. A normativa por compoñentes inclúe un primeiro grupo denominado «medio físico», no cal se integran a atmosfera, a xea, os ecosistemas subterráneos, as augas continentais e as augas e recursos mariños. Nun segundo grupo inclúense os compoñentes da biodiversidade, que abranguen a paisaxe, os hábitats e as especies, facendo un tratamento independente para cada un dos subgrupos dentro dos dous últimos. Finalmente, inclúese a normativa xeral dos usos agropecuarios e forestais, do urbanismo e ordenación territorial, das infraestruturas e obras, do uso público e actividades deportivas, dos compoñentes culturais e das actividades científicas e de monitoraxe.

O terceiro nivel vén marcado pola normativa zonal, de modo que para cada unha das unidades de zonificación recollids e delimitadas no conxunto de espazos protexidos polo ámbito de aplicación deste plan, en función da expresión territorial dos compoñentes da biodiversidade, proponse un réxime de ordenación e xestión específico, que responde, en consecuencia, ás diferentes necesidades de conservación e xestión e a diferentes graos de aproveitamento dos recursos naturais.

A adopción de medidas de protección e conservación, en relación con plans, programas e proxectos que, sen ter relación directa coas necesidades de xestión, puidesen provocar unha afección apreciable sobre a integridade do espazo ou dos seus compoñentes, realízase en conformidade co artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, así como pola propia normativa de avaliación ambiental. Isto permite incrementar a seguridade xurídica de certas actividades e, en concreto, daquelas de carácter tradicional, vinculadas ao sector primario (agricultura, gandaría, montes, pesca, marisqueo etc.), promovéndose aquelas de carácter sustentable.

Os posibles usos, actividades e aproveitamentos dos recursos naturais terán a consideración de permitidos, autorizables e prohibidos en función da súa incidencia sobre os valores que motivaron a declaración como ZEC.

CAPÍTULO I
Medidas e normativa xeral

Artigo 21. Normativa xeral

A normativa xeral de ordenación e xestión marca os obxectivos xerais de conservación dos espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación deste decreto (recollendo os correspondentes ás ZEC e ZEPA), así como o desenvolvemento das actuacións nos devanditos espazos protexidos e das políticas sectoriais que incidan sobre estes e sobre os seus valores. As normas xerais elabóranse a partir dos obxectivos e criterios orientadores derivados da normativa comunitaria (Directivas 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE e 2011/92/UE), estatal (Lei 42/2007, do 13 de decembro, e Lei 21/2013, do 9 de decembro) e autonómica (Lei 9/2001, do 21 de agosto, Lei 9/2002, do 30 de decembro, e Lei 7/2008, do 7 de xullo), xunto cos obxectivos xerais para a conservación que se establecen no título III do presente plan e os criterios propios relativos á exclusión ou, se é o caso, á regulación de determinadas actividades.

Artigo 22. Directrices

1. A xestión dos espazos e compoñentes da biodiversidade comprendidos no ámbito de aplicación deste decreto terá como obxectivo alcanzar un nivel de protección elevado, tendo presente a diversidade de situacións existentes nos distintos espazos e territorios. Basearase nos principios de cautela e de acción preventiva. Cando haxa perigo de dano grave ou irreversible, a falta de certeza científica absoluta non deberá utilizarse como razón para postergar a adopción de medidas eficaces en función dos custos para impedir a degradación do medio.

2. Fomentarase a utilización dos compoñentes naturais do espazo dun modo e a un ritmo que non ocasione a diminución a longo prazo da biodiversidade, de modo que se aseguren as posibilidades de satisfacer as necesidades e as aspiracións das xeracións actuais e futuras.

3. Velarase polo mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos ecosistemas.

4. Velarase pola preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas naturais e da paisaxe, evitando ou, se é o caso, minimizando, a degradación destes por elementos ou construcións que supoñan un elevado impacto visual, derivado da súa localización, materiais empregados ou das relacións de texturas e cores utilizadas.

5. Darase preferencia ás medidas de conservación, preservación e restauración dos hábitats naturais e seminaturais, facendo especial fincapé naqueles considerados como prioritarios ou de interese comunitario.

6. Darase preferencia ás medidas de conservación, preservación e recuperación das especies silvestres de flora e fauna, facendo especial fincapé naquelas consideradas como protexidas por normativas internacionais, comunitarias, nacionais ou galegas.

7. Concederase prioridade ás especies de interese para a conservación, ás especies endémicas ou que posúan unha área de distribución limitada, así como ás especies de fauna migratoria.

8. Darase preferencia á conservación da diversidade xenética das poboacións silvestres de flora e fauna, así como ao mantemento ou, se é o caso, á recuperación de razas, variedades e cultivos tradicionais que formen parte dos sistemas tradicionais de aproveitamento agrícola, gandeiro ou forestal.

9. Evitarase a introdución e proliferación de especies, subespecies, razas xeográficas, ou organismos xeneticamente modificados, distintos dos autóctonos, na medida en que poidan competir con estas, alterar a súa pureza xenética ou provocar desequilibrios ecolóxicos sobre os hábitats naturais e seminaturais.

10. As actividades e actuacións que se desenvolvan no espazo natural buscarán o mantemento dos reservorios naturais de carbono existentes no espazo natural, a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, así como unha maior eficiencia no gasto dos recursos renovables e no control integral dos residuos e produtos contaminantes.

11. Evitarase a realización de calquera tipo de actividade que poida supoñer un risco de contaminación das augas, tanto superficiais como subterráneas.

12. Manteranse as actividades e usos que sexan compatibles coa conservación da biodiversidade e o uso sustentable dos recursos naturais.

13. Mellorarase a calidade de vida dos habitantes do espazo natural mediante a adopción de medidas de dinamización e desenvolvemento económico, dirixidas especialmente ás actividades relacionadas co uso público, o turismo e o aproveitamento sustentable dos recursos naturais.

14. Elaborarase un programa de seguimento da realidade económica, sociolóxica e natural do espazo natural co fin de poder avaliar axeitadamente a repercusión de programas e proxectos sobre as características naturais do espazo.

15. Farase promoción do coñecemento dos valores naturais e culturais do espazo natural a través da coordinación con outras administracións, a comunidade científica e a poboación local.

Artigo 23. Exclusión de actividades na Rede Natura 2000

1. O territorio delimitado polo ámbito comprendido neste decreto considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novas actividades e aproveitamentos mineiros a ceo aberto. Con carácter excepcional poderanse autorizar novas actividades extractivas a ceo aberto naquelas áreas incluídas no ámbito de aplicación deste decreto que sexan identificadas como zonas con potencial mineiro polo Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, definido ao abeiro do artigo 11 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia, ou que queden incluídas nun concello mineiro declarado ao abeiro do artigo 45 da Lei 3/2008, do 23 de maio.

As explotacións en activo no momento da entrada en vigor do presente plan poderán continuar coa súa actividade dentro das condicións da súa autorización ou outorgamento.

A viabilidade das explotacións mineiras solicitadas con anterioridade á entrada en vigor do presente plan, así como a ampliación das explotacións que se atopen en activo no dito momento, quedará supeditada ao procedemento de avaliación ambiental.

2. O territorio delimitado polo ámbito deste plan considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novos aproveitamentos industriais de:

a) Enerxía eólica, con excepción dos proxectos de repotenciación, reparación ou substitución dos parques existentes, na forma que establece a normativa sectorial e unha vez verificada a súa compatibilidade mediante unha axeitada avaliación das súas repercusións ambientais.

b) Enerxía hidroeléctrica, establecidos sobre canles fluviais, con excepción dos proxectos de modernización, modificación ou ampliación, reparación ou substitución dos aproveitamentos hidráulicos existentes, así como tamén os que sexan necesarios para garantir a calidade do medio que os sustenta.

c) Enerxía fotovoltaica, con excepción dos proxectos de modificación dos existentes.

3. O territorio delimitado polo ámbito deste decreto considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novas actividades industriais que sexan incompatibles cos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000, con excepción dos aproveitamentos de produción de enerxía eléctrica renovable que estean incluídos no Plan enerxético de Galicia vixente e cuxa viabilidade queda condicionada, ademais de ao disposto pola normativa sectorial correspondente, ao sometemento dos proxectos ao procedemento de avaliación ambiental. Os proxectos experimentais de calquera fonte de enerxía renovable situaranse fóra da Rede Natura 2000.

Artigo 24. Normativa xeral dos espazos protexidos Rede Natura 2000

1. Naqueles territorios incluídos no ámbito territorial do Plan director que, pola súa condición de parque nacional ou parque natural, posúen un plan de ordenación dos recursos naturais, o presente plan director considérase complementario dos obxectivos, directrices e normas incluídos nos ditos instrumentos de planificación. En particular, será aplicable a zonificación establecida no anexo III do presente plan, sen prexuízo da zonificación que se recolla nos instrumentos de ordenación específicos como consecuencia do planeamento de maior detalle, que se manterá en vigor. Atenderase entón á regulación de usos previstos no presente plan sen prexuízo da aplicación das limitacións específicas que se recollen nos ditos instrumentos.

2. A concesión das autorizacións de usos e actividades, así como daqueles plans, programas e proxectos que non requiren da avaliación das repercusións a que se refire o artigo 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e que teñen a condición de autorizables segundo o disposto neste decreto, correspóndelles á persoa titular da xefatura territorial competente en materia de conservación da natureza por razón de territorio, logo de informe ambiental emitido polo servizo de conservación da natureza correspondente. No caso de que os usos e actividades, plans, programas ou proxectos afecten máis dunha provincia, a concesión da autorización corresponderá á dirección xeral competente en conservación da natureza.

Artigo 25. Usos permitidos

Considérase uso permitido calquera actividade compatible cos obxectivos da declaración das ZEC e ZEPA. Pode, polo tanto, desenvolverse sen limitacións especiais, ben na súa totalidade ou ben nas áreas onde a categoría de zonificación así o permita.

Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades permitidas aqueles de carácter tradicional que son compatibles coa protección do espazo natural porque non causan afección apreciable, e todos aqueles non incluídos nos grupos de actividades prohibidas ou suxeitas a autorización nin recollidos na normativa específica contida neste plan.

Os usos permitidos non requiren autorización do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza, sen prexuízo do resto de autorizacións sectoriais.

Artigo 26. Usos autorizables

1. Son usos autorizables os que requiren autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza. Inclúense tamén aqueles que requiren informe preceptivo e vinculante do dito órgano en calquera procedemento de autorización sectorial, que figuren como sometidos a informe preceptivo nas epígrafes de normativa xeral da sección terceira «Actividades» do presente título. Inclúese tamén na categoría de uso autorizable calquera plan, programa ou proxecto que requira avaliación das súas repercusións sobre o lugar, conforme as disposicións deste decreto.

2. Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades sometidas a autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza os seguintes:

a) Usos e actividades que non se corresponden con plans, programas ou proxectos e que, de acordo cos contidos deste decreto, teñen a condición de autorizables co fin de avaliar con carácter previo a compatibilidade da súa execución co mantemento nun estado de conservación favorable dos hábitats e das especies de interese comunitario, dando así cumprimento ao disposto nos artigos 6.2 da Directiva 92/43/CEE e 45.2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza avaliará nun informe se é previsible que o uso ou a actividade produza a deterioración directa ou indirecta dos hábitats naturais e/ou dos hábitats das especies, ou alteracións que repercutan nas especies que motivaron a designación do espazo protexido Rede Natura 2000, e poderá establecer na autorización condicións de execución ou medidas correctoras.

b) Os plans, programas e proxectos que, sen ter unha relación directa coa xestión do espazo natural ou sen ser necesarios para esta, poidan afectar de forma apreciable o citado lugar, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos, de acordo cos artigos 6.3 da Directiva 92/43/CEE e 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, someteranse a unha axeitada avaliación das súas repercusións no lugar, tendo en conta os obxectivos de conservación do devandito lugar. A avaliación das repercusións substanciarase mediante a emisión dun informe ambiental que avaliará a incidencia previsible do plan, programa ou proxecto sobre a integridade do lugar e sobre o estado de conservación dos hábitats e das especies que motivaron a súa declaración como espazo protexido da Rede Natura 2000. Á vista das conclusións da avaliación das repercusións no lugar e supeditado ao disposto no número 6.4 da mencionada directiva, o organismo competente só se declarará de acordo co devandito plan ou proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, tras sometelo a información pública.

Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e da falta de solucións alternativas, se debe realizar un plan, programa ou proxecto por razóns imperiosas de interese público de primeira orde (que, para cada suposto concreto, sexan declaradas mediante unha lei ou mediante acordo, motivado e público, do Consello de Ministros ou do Consello de Goberno da Xunta de Galicia), incluídas razóns de índole social ou económica, as administracións públicas competentes, de acordo cos artigos 6.4 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, tomarán cantas medidas compensatorias sexan necesarias para garantir que a coherencia global da Rede Natura 2000 quede protexida.

Todas aquelas actividades directamente relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública ou con outras razóns imperiosas de interese público de primeira orde, ou ben que poidan ser obxectivamente consideradas como accións positivas de primordial importancia para o ambiente, sempre que cumpran co disposto nos artigos 6 da Directiva 92/43 CEE e artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, no caso de que o lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural e/ou especie prioritarios.

1º) Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades sometidos a informe preceptivo e vinculante do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza:

i) Aqueles usos e actividades que se recollan no presente decreto coa condición de autorizables.

ii) Aquelas que, de acordo coa lexislación sectorial vixente, deban someterse á autorización de órganos da Administración distintos do competente en materia de conservación da natureza por ser as competentes para a expedición da autorización, ben que esta deberá supeditarse ás condicións establecidas no informe emitido polo órgano competente en conservación da natureza conforme os obxectivos do presente plan e da propia Rede Natura 2000. En consecuencia, con carácter previo á autorización, o órgano competente na materia da autorización deberá solicitar ao órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza o informe preceptivo do devandito órgano.

Artigo 27. Usos prohibidos

Considérase uso prohibido aquel que sexa susceptible de causar prexuízo á integridade do lugar ou sobre o estado de conservación dos compoñentes clave para a biodiversidade (hábitats e especies protexidas) e, por conseguinte, é contrario aos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000, con excepción dos supostos nos que resultase de aplicación o preceptuado nos números 5, 6 e 7 do artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

Artigo 28. Avaliación ambiental

1. Conforme o establecido no artigo 4 deste decreto, a avaliación ambiental de plans, programas e proxectos que afecten os espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación do Plan director da Rede Natura 2000 estará regulada pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de impacto ambiental, ou norma que a substitúa.

2. Co obxecto de garantir o axeitado cumprimento do artigo 7.2.b) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, a promoción de calquera proxecto no ámbito deste decreto deberá incluír a consulta previa ao órgano ambiental competente en avaliación ambiental de cara a determinar se existe afección apreciable directa ou indirecta.

Artigo 29. Fomento de actividades socioeconómicas

1. Determinados usos e actividades que se desenvolven no territorio resultan beneficiosos para a conservación de hábitats e especies de interese comunitario. Nalgúns casos o seu mantemento nun estado de conservación favorable depende da persistencia da actividade económica.

2. A Xunta de Galicia promoverá no territorio delimitado polos espazos Natura 2000 e no seu contorno o desenvolvemento daquelas actividades socioeconómicas que, conforme os obxectivos de conservación do espazo, favorezan o mantemento ou mellora do estado de conservación favorable dos hábitats ou especies de interese comunitario.

Artigo 30. Promoción da custodia do territorio

1. As administracións públicas, ao abeiro do artigo 72 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, fomentarán a custodia do territorio mediante acordos entre entidades de custodia e propietarios de terreos privados ou públicos que teñan por obxectivo principal a conservación do patrimonio natural e a biodiversidade.

Artigo 31. Incentivos ás externalidades positivas no ámbito da Rede Natura 2000 e dos acordos de custodia do territorio

1. De conformidade co disposto no artigo 73 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, a Xunta de Galicia regulará os mecanismos e as condicións para incentivar as externalidades positivas de terreos que se sitúen en espazos declarados protexidos ou nos cales existan acordos de custodia do territorio debidamente formalizados polos seus propietarios ante entidades de custodia. Para iso teranse en conta, entre outros, os seguintes servizos prestados polos ecosistemas:

a) A conservación, restauración e mellora do patrimonio natural, da biodiversidade, xeodiversidade e da paisaxe en función das medidas especificamente adoptadas para tal fin, con especial atención aos hábitats e especies ameazados.

b) A fixación de dióxido de carbono como medida de contribución á mitigación do cambio climático.

c) A conservación dos solos e do réxime hidrolóxico como medida de loita contra a desertización, en función do grao en que a cuberta vexetal e as prácticas produtivas contribúan a reducir a perda ou degradación do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterráneos.

d) A recarga de acuíferos e a prevención de riscos xeolóxicos.

e) Uso público e divulgación.

CAPÍTULO II
Medidas e normativa por compoñentes

Artigo 32. Disposicións xerais

As medidas e normativa dos compoñentes nos espazos protexidos da Rede Natura 2000 articúlanse a partir dos obxectivos, directrices e normas xerais que na actualidade veñen establecidos nas seguintes disposicións legais:

– Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio, relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

– Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas.

– Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de xuño, pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño.

– Directiva 2008/99/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro, relativa á protección do ambiente mediante o dereito penal.

– Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, de conservación das aves silvestres.

– Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o ambiente.

– Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas.

– Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas.

– Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.

– Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

– Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural.

– Real decreto lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo.

– Lei 40/2010, do 29 de decembro, de almacenamento xeolóxico de dióxido de carbono.

– Lei 41/2010, do 29 de decembro, de protección do medio mariño.

– Real decreto lei 17/2012, do 4 de maio, de medidas urxentes en materia de ambiente.

– Real decreto 1332/2012, do 14 de setembro, polo que se aproba o Plan hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

– Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de ambiente.

– Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

– Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial de Galicia.

– Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia.

– Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

– Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

– Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.

– Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

– Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

– Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

– Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.

– Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

– Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Sección 1ª. Medio físico

Artigo 33. Atmosfera

1. Obxectivos.

a) Procurar manter a calidade do aire, limitando no espazo natural a emisión de substancias contaminantes en concentracións tales que modifiquen a calidade do aire por riba dos niveis autorizados.

b) Vixiar o cumprimento da normativa de carácter comunitario, estatal e autonómica relativa ás emisións atmosféricas de po, olores e ruído, producidos polas distintas actividades que se desenvolven no ámbito do espazo natural.

c) Controlar os niveis de elementos contaminantes presentes no espazo natural.

2. Directrices.

a) Promoveranse as medidas correctoras necesarias para minimizar ou, de ser o caso, eliminar as fontes de emisión de olores desagradables ou ruídos molestos.

b) Promoveranse as medidas correctoras necesarias para minimizar os efectos da contaminación lumínica.

c) Tomaranse as medidas necesarias para limitar a contaminación lumínica. Nas novas instalacións ou infraestruturas evitarase a emisión de luz directa cara ao ceo e evitaranse excesos nos niveis de iluminación.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión dos recursos atmosféricos, aplicarase, en conformidade cos artigos 6 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o disposto na normativa sectorial europea, estatal e galega que resulte de aplicación.

Artigo 34. Xea

1. Obxectivos.

a) Conservar a xeodiversidade e promover o aproveitamento sustentable dos recursos da xea.

b) Establecer medidas preventivas para impedir a progresiva perda de solo.

c) Os usos e aproveitamentos do solo velarán por manter ou aumentar a capacidade de secuestro de carbono, dada a súa importancia na mitigación dos efectos derivados do cambio climático global.

2. Directrices.

a) Velarase por manter as características químicas, estruturais e de textura dos solos, das cales depende en boa medida a súa vexetación, e para evitar a aparición de fenómenos erosivos por causas antrópicas.

b) Tenderase a conservar aquelas superficies con pendente superior ao 50 % sobre as cales se desenvolvan hábitats naturais ou, de ser o caso, plantacións forestais.

c) A utilización do solo con fins agrícolas, forestais e gandeiros deberá realizarse de forma sustentable, para asegurar o mantemento do seu potencial biolóxico e da súa capacidade produtiva.

d) Realizaranse xestións para que todas as actividades extractivas existentes dispoñan dos plans de restauración pertinentes e velarase polo seu cumprimento.

e) Os plans de restauración mineira terán como obxectivos preferentes a recuperación paisaxística, así como a recuperación dos hábitats de interese comunitario e das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación.

f) Inventariaranse e diagnosticaranse os recursos xeolóxicos e xeomorfolóxicos e adoptaranse as medidas que sexan precisas para a súa protección e conservación.

g) Nas autorizacións e nos procedementos de avaliación ambiental teranse en consideración as singularidades xeolóxicas e xeomorfolóxicas do territorio, tanto debido ao seu valor intrínseco (xeodiversidade) como ao constituíren unha parte esencial de diversos tipos de hábitat de interese comunitario e prioritario (biodiversidade), promovendo a súa conservación ou, de ser o caso, establecendo medidas compensatorias co fin de reducir o impacto sobre eles.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión dos recursos da xea, aplicarase en conformidade co artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e co artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o disposto na normativa que resulte de aplicación.

Artigo 35. Medios subterráneos

1. Obxectivos.

a) Conservar e, de ser o caso, restaurar os compoñentes biolóxicos, xeolóxicos, xeomorfolóxicos, hidrolóxicos, paleontolóxicos e arqueolóxicos dos ecosistemas subterráneos.

b) Ordenar e promover o seu aproveitamento sustentable.

2. Directrices.

a) Velarase por identificar as actuacións prioritarias e desenvolver os instrumentos precisos para asegurar o mantemento do estado e funcionalidade dos ecosistemas subterráneos.

b) Darase prioridade á protección dos hábitats e das poboacións de especies cavernícolas sobre calquera outra actividade que poida desenvolverse nos ecosistemas subterráneos.

c) Protexerase o patrimonio arqueolóxico e paleontolóxico albergado nos ecosistemas subterráneos.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión dos recursos dos ecosistemas subterráneos, aplicarase, en conformidade co artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e co artigo 45 da Lei 42/2007, o disposto na normativa que resulte de aplicación.

Artigo 36. Augas continentais, de transición e costeiras

1. Obxectivos.

a) Establecer un marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas de transición, as augas costeiras e as augas subterráneas que:

1º) Preveña toda deterioración adicional e protexa e mellore o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos.

2º) Promova un uso sustentable da auga baseado na protección a longo prazo dos recursos hídricos dispoñibles.

3º) Teña por obxecto unha maior protección e mellora do medio acuático, entre outras formas mediante medidas específicas de redución progresiva das verteduras, as emisións e as perdas de substancias prioritarias, e mediante a interrupción ou a supresión gradual das verteduras, as emisións e as perdas de substancias perigosas prioritarias.

4º) Garanta a redución progresiva da contaminación da auga subterránea e evite novas contaminacións, e contribúa a paliar os efectos das inundacións e das secas.

5º) Contribúa a reducir de forma significativa a contaminación das augas subterráneas.

6º) Contribúa a protexer as augas territoriais e mariñas e a lograr os obxectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluídos aqueles que teñen como finalidade previr e erradicar a contaminación do medio mariño.

7º) Manteña a coherencia cos obxectivos ambientais recollidos na planificación hidrolóxica de cada demarcación.

2. Directrices.

a) Preservarase a calidade da auga, tanto superficial como subterránea, e aseguraranse os caudais ecolóxicos mínimos establecidos polos plans hidrolóxicos de bacía.

b) O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza velará pola conservación das marxes, canles e ribeiras dos cursos de auga así definidos pola lexislación de augas. A este respecto minimizaranse os impactos que puidese producir a realización de obras que supoñan a modificación da estrutura ou vexetación característica destes elementos. Prestarase especial atención á protección das zonas húmidas.

c) Procurarase conseguir, no menor prazo posible, o axeitado tratamento de depuración para as verteduras, xa sexan urbanas, industriais, agrícolas ou gandeiras, e velarase en todo momento por manter a calidade das augas.

d) Estableceranse mecanismos de coordinación cos organismos de bacía para asegurar a eficacia das medidas de protección e actuación.

e) No tratamento das augas residuais tenderase a cumprir os obxectivos de calidade máis estritos, desde o punto de vista ambiental, entre as normativas técnicas existentes.

f) Para os efectos de conservación e planificación dos corredores fluviais e das zonas húmidas, consideraranse como límites territoriais os establecidos pola normativa vixente en relación coa zona de policía estipulada nas marxes ou, de ser o caso, coa porción das marxes que alberga representacións de hábitats de interese comunitario do anexo I da Directiva 92/43/CEE característicos de medios hidrófilos, higrófilos ou turfófilos.

g) Velarase para que as autorizacións de captacións e aproveitamentos de augas nas zonas húmidas ou na súa área de captación non supoñan unha afección apreciable sobre os recursos hídricos da zona húmida e sobre o mantemento dos ecosistemas e comunidades de flora e fauna que estes albergan.

h) Nas áreas costeiras as autorizacións de captacións e aproveitamentos de augas evitarán a progresión da cuña salina e, por conseguinte, a salinización artificial das zonas húmidas.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión das augas continentais, aplicarase en conformidade cos artigos 6 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o disposto na normativa sectorial de augas que resulte de aplicación.

Artigo 37. Augas mariñas

1. Os seguintes obxectivos e directrices formúlanse no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia e enténdense sen prexuízo das competencias que poida posuír o Estado.

2. Obxectivos.

a) Protexer e preservar o medio mariño, evitar a súa deterioración ou, na medida do posible, recuperar os ecosistemas mariños nas zonas que fosen afectadas negativamente.

b) Tomar medidas preventivas e reducir as verteduras ao medio mariño, coa finalidade de eliminar progresivamente a contaminación do mar.

c) Promover a conservación e o uso sustentable dos recursos mariños.

3. Directrices.

a) Os aproveitamentos dos recursos mariños deberán realizarse no espazo natural de modo que non supoñan unha mingua no estado de conservación dos hábitats tipificados no anexo I da Directiva 92/43/CEE, así como das áreas prioritarias de especies de interese para a conservación.

1º) O desenvolvemento das actividades de acuicultura, así como a instalación dos seus establecementos, deberán ser levados a cabo incorporando os criterios, principios e normas establecidos no Plan director de acuicultura de Galicia, e adaptándose en todo momento á normativa sectorial vixente.

b) Como carácter xeral, no espazo natural poderanse realizar actividades de pesca de recreo, de acordo co establecido no Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo.

c) Co fin de garantir a conservación dos hábitats naturais de interese comunitario e das especies de interese para a conservación, o órgano autonómico competente en materia de pesca e asuntos marítimos, en coordinación co órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza, poderá establecer normas de xestión específicas para os aproveitamentos dos recursos mariños dentro do espazo natural.

d) Procurarase conseguir, no menor prazo posible, o axeitado tratamento de depuración para as verteduras, xa sexa urbanas, industriais, agrícolas ou gandeiras, e velarase en todo momento por manter a calidade das augas mariñas para que non se produzan impactos ou riscos graves para a biodiversidade mariña, os ecosistemas mariños, a saúde humana ou os usos tradicionais do mar.

e) Estableceranse mecanismos de coordinación cos organismos de bacía para asegurar a eficacia das medidas de protección e actuación.

f) Os argazos depositados nas praias de area e coídos configuran o hábitat de interese comunitario 1210. Por iso se regulará o seu aproveitamento ou a súa retirada como parte dos labores de limpeza que se realizan en moitas praias, co fin de evitar a súa mingua ou desaparición dentro do espazo natural.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión das augas mariñas, aplicarase en conformidade cos artigos 6 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o disposto na normativa sectorial de augas que resulte de aplicación, así como na planificación sectorial en vigor.

Sección 2ª. Biodiversidade

Artigo 38. Disposicións xerais

A epígrafe relativa a medidas de xestión e normativa referidas aos compoñentes da biodiversidade nos espazos protexidos Rede Natura 2000 estrutúrase en tres subepígrafes: paisaxe, hábitats e especies de interese para a conservación. As estas medidas e normativas articúlanse a partir dos obxectivos, directrices e normas xerais que na actualidade veñen establecidos nas Directivas 2009/147/CE e 92/43/CEE; na Lei 42/2007, do 13 de decembro; e nas Leis 9/2001, do 21 de agosto, e 7/2008, do 7 de xullo.

Subsección 1ª. Paisaxe

Artigo 39. Paisaxe

1. Obxectivos.

a) O recoñecemento, a protección, a xestión e a ordenación da paisaxe co fin de preservar todos os elementos que a configuran nun marco de desenvolvemento sustentable, entendendo que a paisaxe exerce unha función principal de interese xeral nos campos ambientais, culturais, sociais e económicos.

b) Manter nun estado de conservación favorable os tipos de paisaxes existentes no espazo natural, así como manter as actividades sustentables que os modelaron (agricultura, silvicultura e gandaría), os costumes tradicionais existentes e os compoñentes naturais e elementos construtivos destes.

c) Mitigar os elementos artificiais que a nivel estrutural e funcional actúan como barreiras, así como fortalecer a conservación daqueles de carácter natural ou seminatural que constitúen corredores ecolóxicos que resultan esenciais para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies silvestres.

d) Nas actuacións susceptibles de alterar ou modificar a paisaxe natural do espazo natural teranse especialmente en conta as súas repercusións sobre a calidade paisaxística e adoptaranse cantas medidas sexan necesarias co obxecto de minimizar as consecuencias. En tal sentido, os proxectos que teñan por obxecto este tipo de actuacións e especial incidencia sobre a paisaxe supervisaranse co fin de garantir o cumprimento do expresado neste artigo.

2. Directrices.

a) Establecerase un programa de recuperación daquelas áreas que conteñan elementos da paisaxe degradados e priorizaranse as áreas de maior accesibilidade visual.

b) Restaurarase a calidade paisaxística alí onde fose deteriorada por accións humanas, como movementos de terra, actividades extractivas, apertura de pistas e camiños ou de calquera outro tipo.

c) Procurarase evitar a introdución no medio natural de calquera elemento artificial que limite o campo visual ou rompa a harmonía da paisaxe. Non obstante, poderán establecerse as infraestruturas que sexan imprescindibles, de acordo coas prescricións do presente plan, procurando minimizar o seu impacto sobre o medio.

d) Velarase polo mantemento do territorio do espazo natural libre de residuos e verteduras, e aplicarase a normativa vixente na materia. Eliminaranse os vertedoiros e entulleiras incontrolados.

e) Teranse en conta criterios paisaxísticos na planificación das repoboacións forestais e a ordenación das masas arborizadas preexistentes.

f) O impacto paisaxístico deberá ser especialmente tido en conta nos proxectos de infraestruturas lineais e nas actuacións realizadas en áreas de alta visibilidade.

g) O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá determinar aquelas singularidades da paisaxe, tanto elementos naturais como culturais, que deban ser preservados e delimitará o seu ámbito de protección, tendo en conta a súa bacía visual.

h) O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza velará para que as repoboacións forestais e os tratamentos silvícolas non supoñan unha deterioración apreciable da paisaxe característica do espazo natural.

3. Normativa xeral.

Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión da paisaxe, aplicarase en conformidade cos artigos 6 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, o disposto na normativa que resulte de aplicación.

Subsección 2ª. Hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE

Artigo 40. Hábitats de interese comunitario

1. Obxectivos.

a) Manter ou, de ser o caso, restablecer nun estado de conservación favorable os hábitats naturais prioritarios e de interese comunitario incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE.

b) Regular e fomentar o uso sustentable dos hábitats naturais e seminaturais e, de xeito especial, daqueles que posúen unha área de distribución reducida no espazo natural, así como no conxunto da Rede Natura 2000.

c) Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais prioritarios e de interese comunitario e establecer un protocolo de seguimento do seu estado de conservación.

2. Directrices.

a) Os criterios de xestión dos tipos de hábitat rexeranse, en ausencia de especificacións concretas, polo establecido no artigo 6 da Directiva/92/43/CEE e no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

b) Estableceranse medidas específicas de xestión para os hábitats de maior fraxilidade ecolóxica ou para aqueles que posúen unha escasa representación territorial no ámbito do espazo natural ou do conxunto da Rede Natura 2000 en Galicia.

c) Darase prioridade, alí onde se presenten os hábitats incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE, á conservación e rexeneración natural destes fronte a calquera outro tipo de actuación.

d) Darase prioridade á conservación dos hábitats que alberguen áreas prioritarias de especies de flora ou fauna silvestre de interese para a conservación.

e) Darase prioridade á protección e conservación dos hábitats de especies de especial interese polo seu carácter endémico, a súa situación de ameaza ou por estaren no límite da súa área de distribución.

f) Desenvolverase un conxunto de indicadores que permitan analizar e avaliar o estado de conservación dos hábitats para tomar, se é o caso, as medidas de protección, conservación e restauración que se consideren necesarias.

g) Para os efectos de xestión do espazo natural, e cando non exista unha delimitación territorial concreta dos corredores fluviais e das zonas húmidas, considéranse como área mínima os límites do dominio público máis a zona de servidume e policía, definidas na normativa básica sobre augas continentais, ou ben a área delimitada pola existencia de hábitats e especies característicos dos ecosistemas acuáticos e das zonas húmidas.

3. Normativa xeral.

As actuacións non vinculadas coas necesidades de conservación e xestión dos compoñentes da biodiversidade ou aquelas non recollidas nos supostos de actividades permitidas ou autorizables establecidas no presente plan, que poidan afectar de maneira apreciable, individualmente ou en combinación con outras actuacións, o espazo natural ou o estado de conservación dun tipo de hábitat incluído no anexo I da Directiva 92/43/CEE, deberán contar coa autorización do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza.

Artigo 41. Hábitats mariños

1. Relación entre hábitats e unidades ambientais.

a) En relación cos hábitats do medio mariño, no anexo I da Directiva 92/43/CEE inclúense unicamente tipos de hábitat pertencentes ao dominio litoral, e en concreto zonas ecolóxicas próximas á costa (11 Augas mariñas e medios de marea). As unidades ambientais en que se inclúe este tipo de hábitats son a UA110 Augas mariñas profundas afastadas da costa, e a UA111 Augas mariñas próximas á costa.

As de augas mariñas pouco profundas corresponden a diversos tramos de baías, estreitos, enseadas e rías afastadas da franxa costeira e cuxos leitos están permanentemente cubertos por augas mariñas. As augas peláxicas e o medio bentónico albergan unha gran diversidade de especies, que son o sustento dunha importante actividade pesqueira. A maior parte das especies vexetais que compoñen o medio bentónico permanecen ancoradas á superficie, necesidade imposta pola extrema ondada e as correntes, condicións ás cales estas especies responden por medio de adaptacións morfolóxicas e fisiolóxicas, ao mesmo tempo que actúan como obstáculos que facilitan a deposición e acumulación de sedimentos na franxa sublitoral. Os leitos mariños situados en zonas protexidas desempeñan o papel de refuxio para a fauna mariña atraída pola oportunidade de obter alimento e protección.

b) Os tipos de hábitat incluídos neste grupo son o tipo 1110 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña pouco profunda, e o tipo 1160 Grandes calas e baías pouco fondas.

Os hábitats de contacto son frecuentemente tipos asociados á franxa costeira, como os tipos 1130 Esteiros, 1140 Chairas lamacentas ou areosas non cubertas de auga na baixamar, 1170 Arrecifes, 1210 Vexetación anual sobre argazos, 1220 Vexetación perenne de coídos, 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.

2. Obxectivos de conservación.

a) Manter ou, de ser o caso, restaurar o estado ecolóxico dos ecosistemas mariños.

b) Tomar medidas preventivas para impedir a progresiva contaminación do mar.

c) Reforzar o papel dos medios mariños como reguladores de gases, do clima e de perturbacións naturais.

3. Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación favorable dos hábitats de interese comunitario ou a súa recuperación.

a) A eliminación de verteduras non autorizadas que causen contaminación ás augas e aos sedimentos mariños.

4. Actuacións que non supoñen unha afección apreciable sobre o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) A retirada de algas e argazos cando afecten significativamente o mantemento dos bancos marisqueiros, e se realicen de forma exclusiva e controlada sobre estas áreas.

b) A pesca de carácter deportivo, que se rexerá pola normativa sectorial vixente, así como polas regulacións que poida establecer o órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza de acordo co artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e co artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

c) As actividades de uso público e recreativo sempre e cando sexan levadas a cabo baixo as disposicións das normativas sectoriais, as regulacións establecidas polo órgano competente en materia de conservación da natureza, e polas disposicións establecidas no presente plan.

5. Actuacións que poden afectar de forma apreciable o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) A introdución ou expansión de especies alóctonas que afecten de xeito significativo a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas mariños naturais.

b) A construción de infraestruturas que afecten a dinámica mareal (amplitude e correntes mareais) e da ondaxe, provocando alteracións nas condicións ecolóxicas ou perdas significativas de superficies representadas por hábitats de interese comunitario.

c) A realización de cambios na morfoloxía do sistema de fondos mediante procesos de dragaxes, causando a alteración dos sedimentos e das comunidades bentónicas.

d) O furtivismo, así como calquera aproveitamento indiscriminado e contrario ás normativas sectoriais.

6. Indicadores de seguimento.

Desenvolverase un conxunto de indicadores que permitan vixiar e controlar o estado de conservación dos hábitats mariños e das poboacións de flora e fauna mariñas para tomar, se é o caso, as medidas de protección, conservación e restauración que se consideren necesarias, para o cal se considerará o estado das masas de auga recollido nos plans hidrolóxicos de bacía que son periodicamente notificados á Comisión Europea. Entre estes indicadores cabe citar:

a) Superficie ocupada polos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

b) Estado da estrutura e funcións específicas dos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

c) Área de presenza, número de poboacións e efectivos das especies mariñas protexidas.

Artigo 42. Hábitats costeiros

1. Relación entre hábitats e unidades ambientais.

a) En relación cos hábitats do medio mariño, no anexo I da Directiva 92/43/CEE inclúense unicamente tipos de hábitat pertencentes ao dominio litoral, e en concreto zonas ecolóxicas próximas á costa (11 Augas mariñas e medios de marea), así como á maior parte dos hábitats naturais e seminaturais que configuran o espazo costeiro.

A importante gradación na distribución dos ecosistemas costeiros implica que para inventariar, cartografar e xeorreferenciar este grupo de hábitats sexa necesario establecer un importante número de unidades ambientais que rexistren as variacións que é posible atopar na franxa costeira: UA120 Esteiros, UA130 Marismas, UA140 Lagoas costeiras e litorais, UA141 Grandes superficies de carrizais litorais, UA150 Praias, UA151 Dunas costeiras activas, UA152 Depresións intradunares húmidas, UA153 Dunas remontantes, UA154 Sistemas dunares fosilizados, UA160 Morfoloxías rochosas eulitorais, UA161 Cantís costeiros, UA162 Pendentes e depósitos costeiros alzados.

b) En consecuencia, este grupo alberga un importante conxunto de tipos de hábitat do anexo I da Directiva 92/43/CEE, entre os cales poden ser citados varios exemplos de tipos prioritarios.

Os esteiros son un dos tipos presentes, correspondéndose co 1130 Esteiros, así como o correspondente ás chairas intermareais, o 1140 Chairas lamacentas ou areosas non cubertas de auga na baixamar. Así mesmo, no medio costeiro galego contamos con importantes representacións de lagoas costeiras, que constitúen un tipo de hábitat prioritario, 1150* Lagoas costeiras.

No tocante aos cantís rochosos, estes presentan unha gradación do grao de salinidade e humidade que permite diferenciar ata un total de 5 tipos de hábitat: 1170 Arrecifes, 8330 Furnas mariñas, 1210 Vexetación anual sobre argazos, 1220 Vexetación perenne de coídos, 1230 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. Na parte superior destes, nas encostas e depósitos costeiros, aparecen formacións arbustivas, que cando posúen a presenza de Erica vagans poden ser identificadas como o tipo prioritario 4040* Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans, mentres que nos casos restantes os tipos presentes serán o 4020* Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix (considerado prioritario) ou o 4030 Queirogais secos europeos, en función da natureza higrófila da formación en cuestión.

As marismas, pola súa banda, presentan tamén unha rica diversidade de tipos de hábitat, como o 1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areosas, 1320 Pasteiros de Spartina, 1330 Pasteiros halófilos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae), 1420 Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas, ou o tipo prioritario 7210* Turbeiras calcarias do Cladium mariscus e con especies do Caricion davallianae. Os sistemas dunares de Galicia posúen un importante conxunto de tipos de hábitat, con ata 7 representacións, das cales dúas son prioritarias: 2110, 2120, 2130*, 2150*, 2190, 2230 e 2260.

A duna embrionaria (2110) sitúase en contacto directo coa parte máis elevada da praia, é a máis rica en sales solubles e a flora característica (Cakile maritima, Atriplex prostata, Euphorbia peplis, etc.) aparece especialmente adaptada á alta salinidade existente e á inestabilidade do substrato. Por detrás fórmase a crista da duna ou Duna primaria (2120), colonizada por gramíneas rizomatosas (Elymus farctus, Ammophila arenaria) que desempeñan un papel crucial como fixadores da area. Cara ao interior do continente as condicións de estabilidade do substrato e a diminución da salinidade posibilitan o asentamento dun maior elenco de especies, e increméntase o contido en materia orgánica no solo dunar, que adquire unha coloración gris característica que da nome á Duna costeira fixa con vexetación herbácea («dunas grises») (2130*) con especies características como Iberis procumbens, Armeria pungens, Artemisia crithmifolia, Scrophularia frutescens, Helichrysum picardii, Silene littorea, etc. Cando estas dunas posúen unha maior estabilidade e menor salinidade, soen ser frecuentemente colonizadas por especies arbustivas, o que constitúe outro tipo de hábitat prioritario: o tipo 2150* Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).

Outros tipos que aparecen con menor frecuencia nas dunas galegas son os 2230 Dunas con céspedes do Malcomietalia e 2260 Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavanduletalia. Nas áreas dunares nas cales o substrato se encontra máis empobrecido en sales e con menor contido en carbonatos poden desenvolverse especies arbóreas, como a sobreira (Quercus suber), o érbedo (Arbutus unedo) ou o loureiro (Laurus nobilis).

Por outra parte, no interior das dunas poden existir zonas que se manteñen permanentemente húmidas en profundidade grazas a achegas freáticas de auga mariña ou continental, favorecendo a aparición de especies higrófilas como Juncus acutus, Scirpus holoschoenus, Thypha latifolia e formacións arborizadas de Salix spp., entre outras, sobre solos de texturas areosas e con certo contido en materia orgánica. Este hábitat atópase tipificado no anexo I da Directiva 92/43/CEE como Depresións intradunales húmidas (2190).

2. Obxectivos de conservación.

a) Manter un estado de conservación favorable dos ecosistemas costeiros.

b) Conservar a biodiversidade e xeodiversidade, así como a complexidade ambiental dos medios costeiros.

c) Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación da zona costeira e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais.

d) Contribuír a protexer as augas territoriais e mariñas e a lograr os obxectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluídos aqueles que teñen como finalidade previr e erradicar a contaminación do medio mariño.

3. Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación favorable dos hábitats de interese comunitario ou a súa recuperación.

a) Establecemento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats costeiros prioritarios, como dunas (2130*, 2150*), queirogais húmidos e costeiros (4020*, 4040*), marismas (7210*) e lagoas costeiras (1150*), paralelamente ao control e erradicación de especies invasoras presentes nos medios costeiros.

b) Eliminación das verteduras directas de calquera tipo sobre as lagoas costeiras (1150*), así como aquelas que cheguen ás súas canles de alimentación e que provoquen unha afección no estado ecolóxico e químico das augas ou que non conten coa debida autorización.

4. Actuacións que non supoñen unha afección apreciable sobre o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) A retirada de algas e argazos cando afecten significativamente o mantemento dos bancos marisqueiros.

b) A recollida parcial, e manual, de argazos en zonas de praias por parte das comunidades locais para fins agrícolas mediante técnicas manuais, sen que en ningún caso se xeren afeccións apreciables sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais costeiros, e especialmente sobre o tipo de hábitat 1210, así como sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación.

c) A retirada parcial e manual de algas das praias no período estival cando poidan xerar graves problemas no uso público. Esta realizarase evitando en todo momento provocar unha afección apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais costeiros, e especialmente sobre o tipo de hábitat 1210, así como sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación.

d) A pesca de carácter deportivo, que se rexerá pola normativa sectorial vixente, así como polas regulacións que poida establecer o órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza ao abeiro do artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

e) As actividades de uso público e recreativo sempre e cando sexan levadas a cabo baixo as disposicións normativas sectoriais, as regulacións establecidas polo órgano competente en materia de conservación da natureza, e segundo o establecido no artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

5. Actuacións que poden afectar de forma apreciable o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) A destrución, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que poidan levar consigo unha mingua na superficie ocupada, estrutura, funcionamento e composición taxonómica das lagoas costeiras e marismas (1150*, 1140, 1310, 1320, 1330, 7210*).

b) O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de hábitat costeiros de interese comunitario.

c) Os cambios de uso que afecten de forma apreciable o estado de conservación dos hábitats costeiros de interese comunitario ou das áreas prioritarias das especies costeiras de interese para a conservación.

d) A creación de novos pasteiros ou terreos de labor sobre os hábitats lacunares e marismas (1150*, 1140, 1310, 1320, 1330, 7210*) que supoñan a destrución ou redución significativa da superficie ocupada polos hábitats costeiros protexidos ou ben das áreas prioritarias das especies costeiras de interese para a conservación.

e) A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas de aproveitamento agrícola ou gandeiro.

f) O uso incontrolado e sen autorización de biocidas sobre os hábitats protexidos e as especies de interese para a conservación.

g) A fumigación non autorizada con equipamentos aéreos sen autorización do órgano competente en materia de conservación da natureza.

h) A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente, cando poidan afectar o acervo xenético das especies de interese comunitario ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo aproveitamento dos recursos naturais.

i) Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar unha alteración apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais costeiros ou sobre as áreas prioritarias das especies costeiras de interese para a conservación.

j) As novas plantacións que poidan xerar unha afección significativa sobre a integridade do espazo natural, sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais costeiros ou sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación, incluíndo especialmente a repoboación ou plantación de espécimes alóctonos con exemplares de Eucalyptus, Pinus, Pseudotsuga, Quercus rubra, etc.

k) A circulación e o uso de vehículos ou maquinaria sobre hábitats costeiros do anexo I da Directiva 92/43/CEE ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación, sen a autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza.

l) O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais sobre hábitats costeiros do anexo I da Directiva 92/43/CEE ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación.

m) As verteduras non autorizadas que causen contaminación nas zonas húmidas costeiras (esteiros, marismas, lagoas costeiras, depresións intradunares e zonas húmidas seminaturais) e nas zonas intermareais.

n) O furtivismo, así como calquera aproveitamento indiscriminado e contrario ás normativas sectoriais.

ñ) A construción de infraestruturas que afecten a dinámica mareal (amplitude e correntes mareais) e da ondada, provocando perdas de superficies intermareais.

o) A extracción de area de praias e ecosistemas dunares sen autorización expresa por parte do órgano competente en materia de conservación da natureza.

6. Indicadores de seguimento.

Desenvolverase un conxunto de indicadores que permitan vixiar e controlar o estado de conservación dos hábitats costeiros e das poboacións de flora e fauna costeiras para tomar, se é o caso, as medidas de protección, conservación e restauración que se consideren necesarias, para o que se considerará o estado das masas de auga recollido nos plans hidrolóxicos de bacía que son periodicamente notificados á Comisión Europea. Entre estes indicadores cabe citar:

a) Superficie ocupada polos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

b) Estado da estrutura e funcións específicas dos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

c) Continuidade e conectividade entre os distintos tipos de hábitat.

d) Área de presenza, número de poboacións e efectivos das especies costeiras protexidas.

Artigo 43. Corredores fluviais

1. Relación entre hábitats e unidades ambientais.

a) Para inventariar, cartografar e xeorreferenciar os hábitats de corredores fluviais, estableceuse a unidade ambiental UA220 Augas correntes, na cal se delimita a totalidade dos cursos fluviais e as ribeiras dos tramos de cabeceira, e a UA260 Bosques húmidos, na cal se inclúen os bosques de galería, aluviais e freatófilos asociados aos ríos como ao resto de zonas húmidas.

b) Dentro do grupo de hábitats que a Directiva 92/43/CEE reúne baixo a epígrafe 32 Augas correntes-tramos de cursos de auga con dinámica natural e seminatural, tanto leitos menores (tramos de cabeceira, orde xerárquica 1-2) como medios (tramos medios, orde xerárquica 3-4), como maiores (tramos baixos, orde xerárquica maior ou igual a 5) nos cales a calidade da auga non presenta alteracións apreciables. Neste grupo englóbanse 9 tipos de hábitat, dos cales soamente dous (3260 Ríos dos pisos basal a montano e 3270 Ríos de ribeiras lamacentas (Chenopodionrubri p.p. e de Bidention p.p.) están presentes en Galicia. Dentro desta categoría inclúense as augas fluviais e a vexetación asociada aos leitos riparios. A pesar de que unha parte do territorio galego está incluída na rexión bioxeográfica mediterránea, non se considera presente ningún dos tipos de hábitat de augas correntes propio da dita rexión.

Así mesmo, nos corredores fluviais constitúen unha parte importante os bosques húmidos, representados polo tipo prioritario 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), o tipo 91F0 Bosques mixtos das veigas dos grandes ríos, e o tipo 92A0 Bosques de ribeira de Salix alba e Populus alba.

2. Obxectivos de conservación.

a) Promover un uso sustentable da auga baseado na protección a longo prazo dos recursos hídricos dispoñibles.

b) Fomentar unha maior protección e mellora do medio acuático, entre outras formas mediante medidas específicas de redución progresiva das verteduras, as emisións e as perdas de substancias prioritarias, e mediante a interrupción ou a supresión gradual das verteduras, as emisións e as perdas de substancias perigosas prioritarias.

c) Garantir a redución progresiva da contaminación das augas subterráneas que evite novas contaminacións e contribúa a paliar os efectos das inundacións e secas.

3. Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación favorable dos hábitats de interese comunitario ou a súa recuperación.

a) Eliminación das verteduras directas de calquera tipo sobre as augas continentais que non conten coa debida autorización.

b) Establecemento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats dos corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*, 92A0, 91F0), especialmente as encamiñadas a reducir ou frear a súa fragmentación mediante o aumento da conectividade e da permeabilidade.

c) Establecemento de medidas de control e erradicación de especies invasoras presentes nos medios fluviais.

4. Actuacións que non supoñen unha afección apreciable sobre o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) As cortas por afuroamento nos corredores fluviais e bosques húmidos (91E0*, 92A0, 91F0), sempre e cando non superen as 0,1 ha de superficie (< 2% da superficie do hábitat no espazo natural) e non se repitan nunha quenda inferior a 15 anos, non supoñan unha descontinuidade do bosque húmido ou un incremento da fragmentación xa existente, non provoquen unha redución apreciable da superficie cuberta polas copas sobre a canle fluvial e aseguren o mantemento da súa estrutura horizontal e dos hábitats que conforman as cinturas eulitoral e supralitoral (3260, 3270, 4020*, 4030, 6430).

b) A pesca de carácter deportivo, desenvolvida de acordo coa normativa sectorial vixente, así como a regulación que poida establecer o órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza de acordo co artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e co artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro.

5. Actuacións que poden afectar de forma apreciable o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario.

a) A realización de calquera tipo de vertedura, así como a utilización de calquera tipo de substancia química que poida afectar de forma apreciable a calidade das augas nacentes ou circulantes ou o ciclo hidrolóxico do espazo natural, cando se realicen fóra dos lugares habilitados para tal efecto ou sexan contrarias ás condicións establecidas na lexislación vixente ou no presente plan.

b) A alteración dos cursos, canles e ribeiras, así como a modificación apreciable do réxime das augas, sen a autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza.

c) As acumulacións de materiais en encostas, barrancos ou canles que poidan supoñer un obstáculo ao libre paso das augas, ou ben poidan ser orixe de procesos erosivos intensos ou que entrañen unha modificación das condicións hidráulicas e hidrolóxicas naturais.

d) O lavado de vehículos e calquera tipo de obxecto en ríos e regatos, botar obxectos, así como a incorporación directa ás augas de deterxentes, xabóns, lixivias ou outros tipos de substancias que poidan afectar de forma apreciable o estado ecolóxico e químico dos ecosistemas acuáticos.

e) A vertedura de xurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre o medio acuático, así como sobre hábitats de interese comunitario.

f) A destrución, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que poidan levar consigo unha afección apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*, 91F0, 92A0).

g) O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de hábitat que conforman os corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*, 91F0, 92A0).

h) A circulación e o uso de vehículos ou maquinaria sobre hábitats de corredores fluviais do anexo I da Directiva 92/43/CEE ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación, sen a autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza.

i) O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais sobre hábitats de corredores fluviais do anexo I da Directiva 92/43/CEE ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación.

6. Indicadores de seguimento.

Desenvolverase un conxunto de indicadores que permitan vixiar e controlar o estado de conservación dos corredores fluviais e das poboacións de flora e fauna presentes para tomar, se é o caso, as medidas de protección, conservación e restauración que se consideren necesarias, para o cal se considerará o estado das masas de auga recollido nos plans hidrolóxicos de bacía que son periodicamente notificados á Comisión Europea. Entre estes indicadores cabe citar:

a) Superficie ocupada polos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

b) Estado da estrutura e funcións específicas dos hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE.

c) Grao de conectividade/continuidade do corredor fluvial.

d) Área de presenza, número de poboacións e efectivos das especies protexidas.

Artigo 44. Zonas húmidas continentais

1. Relación entre hábitats e unidades ambientais.

a) Inclúese este grupo de hábitats dentro dun importante conxunto de unidades ambientais: UA210 Augas estancadas, UA230 Turbeiras de cobertoira, UA240 Turbeiras altas, UA250 Turbeiras baixas, UA270 Matogueiras húmidas continentais, UA280 Herbeiras continentais húmidas de gran porte, UA281 Herbeiras húmidas de mediano porte.

A unidade ambiental UA210 recolle os sistemas lacunares continentais presentes en Galicia, recollendo todas as tipoloxías descritas en función da súa natureza limnolóxica.

As unidades ambientais UA230, UA240, UA250 representan os grandes ecosistemas de turbeira existentes en Galicia e, en xeral, no noroeste ibérico. A estas unidades subordínanse medios turfófilos que posúen unha representación territorial reducida e que mostran unha neta relación catenal, como son os mires de transición, as turbeiras boscosas ou as depresións do Rhynchosporion. Nas unidades de turbeiras de cobertoira e altas establécese unha diferenciación inicial, seguindo os criterios da Directiva 92/43/CEE, entre sistemas activos e sistemas degradados.

A unidade ambiental UA270 inclúe as matogueiras húmidas, non turfófilos, de carácter continental, todos eles tipificados pola Directiva 92/43/CEE como hábitats prioritarios (4020*), mentres que as herbeiras húmidas continentais se adscriben dentro das dúas últimas unidades ambientais, diferenciándose entre herbeiras de gran porte, maior de 1,5 m, e incluídas dentro da UA280, e herbeiras húmidas continentais de mediano ou pequeno porte UA281.

b) No anexo I da Directiva 92/43/CEE, os medios de augas estancadas non costeiros inclúense dentro do subgrupo 31 Augas estancadas. Os 8 tipos de hábitat que conforman este subgrupo diferéncianse por parámetros limnolóxicos (nivel de trofía, comunidades de macrófitos) e xeográficos. En Galicia é posible atopar 5 tipos deste conxunto.

A distribución xeográfica en Galicia destes hábitats é moi variable, e nalgúns casos poderán ser máis ou menos frecuentes (3110 Augas oligotróficas (Littorelletalia uniflorae), 3130 Augas oligotróficas ou mesotróficas), mentres que outros, especialmente aqueles asociados a augas ricas en carbonatos (3120 Augas oligotróficas (Isoetes spp.), 3140 Augas oligomesotróficas calcarias (Chara spp.), 3150 Lagos eutróficos naturais (Magnopotamion ou Hydrocharition), 3160 Lagos e charcas distróficos naturais), son moi raros no ámbito territorial galego.

As matogueiras húmidas en Galicia constitúen un tipo de hábitat prioritario, que aparece no anexo I da Directiva 92/43/CEE como o tipo 4020* Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix.

As peculiaridades biolóxicas e ecolóxicas dos hábitats turfófilos, como o feito de albergar especies de seres vivos exclusivos e o seu declive acelerado, foron factores que levaron a incluír no anexo I da Directiva 92/43/CEE a práctica totalidade de tipoloxías de sistemas turfófilos existentes no continente europeo. En Galicia están representados un total de 5 tipos dentro da categoría de turbeiras acedas de esfagnos, dos cales dous son prioritarios (7110* Turbeiras altas activas e 7130* Turbeiras de cobertoira), mentres que o resto (7120 Turbeiras altas degradadas, 7140 Mires de transición e 7150 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion) son considerados como de interese comunitario. Outro tipo de hábitat que é posible identificar, pero dentro do subgrupo Áreas lamacentas calcarias, é o tipo 7230 Turbeiras baixas alcalinas. Entre os hábitats vinculados aos ecosistemas de turbeira en Galicia é posible identificar dentro das etapas maduras áreas colonizadas por especies arbóreas, que constitúen un tipo de hábitat moi pouco estendido polo territorio e que está considerado prioritario: o tipo 91D0* Turbeiras boscosas.

No tocante ás formacións herbosas húmidas, estas presentan diversos tipos de hábitat ligados á presenza de auga no solo: o tipo prioritario 6230* Formacións herbáceas con Nardus, o tipo 6410 Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae), o tipo 6420 Prados húmidos mediterráneos do Molinion-Holoschoenion, e o tipo 6430 Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas.

2. Obxectivos de conservación.

a) Impedir toda deterioración adicional e protexer e mellorar o estado dos ecosistemas acuáticos e, con respecto ás súas necesidades de auga, dos ecosistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos.

b) Manter a integridade e conservar a funcionalidade de ecosistemas húmidos que proporcionan