Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 250 Mércores, 31 de decembro de 2014 Páx. 55875

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 22 de decembro de 2014 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2015.

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, define o marisqueo como o exercicio da actividade extractiva, desenvolvida a pé ou desde embarcación, na zona marítima ou marítimo-terrestre dirixido de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización.

En consonancia co anteriormente exposto, o Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo Decreto 237/2002, do 11 de xullo, establece que a extracción de marisco e algas estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe en día Consellería do Medio Rural e do Mar).

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice, durante todo o ano, coas garantías dunha boa xestión do recurso.

O mecanismo de elaboración do Plan xeral permite ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de explotación para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo nas que procuran unha mellora da explotación con respecto das normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de semicultivo e rexeneración, control e vixilancia que prevén os plans de explotación, elemento fundamental para a recuperación e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración, require os informes técnicos sobre os aspectos esenciais e, se procede, introduce as melloras necesarias, co fin de asegurar unha explotación sustentable dos recursos pesqueiros e acadar unha maior rendibilidade económica.

Cando se den circunstancias de forza maior que dificulten ou impidan o desenvolvemento previsto do plan de xestión, as xefaturas territoriais, competentes para autorizar a actividade extractiva, poderán adaptar as medidas de xestión co obxecto de optimizar o rendemento biolóxico e económico dos bancos marisqueiros.

A orde regula, así mesmo, e como medida para unha mellor conservación, os períodos autorizados para a extracción dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles.

As medidas de xestión para a explotación da centola, boi e do polbo, desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras. De igual xeito, o uso do bou de vara e o bou de man para a extracción de moluscos bivalvos autorizarase a través dun plan de xestión para estas modalidades.

Para o ano 2015, as entidades asociativas do sector, no ámbito dos plans de explotación marisqueira, poden reservar zonas nas cales os titulares de licenzas marítimas de pesca recreativa poidan capturar ata 50 poliquetos ao día, sempre que non interfiran coa actividade marisqueira.

As entidades asociativas titulares de plans de explotación poderán levar a cabo o control destas actuacións, no marco das operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies que están a realizar.

As zonas reservadas polas entidades para esta actividade estarán publicadas na páxina web http://www.medioruralemar.xunta.es, e poderán ser actualizadas durante este ano.

Polo tanto, examinados os plans de explotación remitidos polas entidades, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo, vistos os informes emitidos polos técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no Decreto 423/1993, do 17 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a extracción do marisco e a recolección das algas para o ano 2015.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación dos plans experimentais para os anos 2015.

b) A presentación dos plans de explotación marisqueira para o ano 2016.

Artigo 2. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para as zonas de autorización, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro A. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as que non se presentaron plans de explotación ou para aquelas nas que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3. Plans específicos de explotación para as zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro B. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das zonas para as que non se presentaron plans específicos de explotación ou para aquelas nas cales se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 4. Zonas de libre marisqueo para o ano 2015

1. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, desde o 2 de xaneiro ao 31 de marzo e desde o 1 de outubro ao 31 de decembro.

2. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro C. As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo dependendo do estado do recurso.

3. Exceptúanse do exposto nos puntos 1 e 2 anteriores a ría de Arousa (bancos sublitorais). Así, nos bancos denominados Lombos do Ulla, O Boído e Cabío, así como aquelas outras zonas de libre marisqueo na ría de Arousa desenvolverase conforme as resolucións ditadas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo, tendo en conta os informes técnicos e consultado o sector.

4. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo remitirase a solicitude á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, especificando a relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto o artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 5. Percebe (Pollicipes pollicipes)

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015 para a extracción de percebe, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro D. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 6. Outros crustáceos

Os períodos autorizados no ano 2015 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E.

Artigo 7. Equinodermos

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para a extracción de equinodermos, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro F. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 8. Solénidos (navalla/longueirón/longueirón vello)

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para a extracción de solénidos presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro G. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. Cando a extracción da navalla/longueirón/longueirón vello se vaia realizar con mergullo con subministración de aire desde superficie, será necesario que as entidades titulares dos plans presenten con cada solicitude de apertura mensual, un plan de control que permita avaliar os medios e medidas empregadas para garantir o control do esforzo pesqueiro en cada momento e poñerlle límite, de ser o caso.

A autorización de apertura mensual queda supeditada á adecuación e efectividade das medidas de control propostas.

Artigo 9. Peneira

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para a extracción de peneira, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro H. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 10. Algas

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para a extracción de algas, presentados polas entidades asociativas do sector e empresas que se relacionan no cadro I. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 11. Anemones

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2015, para a extracción de anemones presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro J. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 14 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 12. Consentimentos e autorizacións

As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, no seu, defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Artigo 13. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación é autorizado polas persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano. San Caetano s/n- 15781. Santiago (A Coruña), ou a través do correo electrónico: secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

Artigo 14. O desenvolvemento dos plans de explotación aprobados para o ano 2015

1. As solicitudes para o desenvolvemento da actividade marisqueira dirixiranse as xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, e deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.es), de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica da Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando os formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. Os formularios normalizados aos que se refire o punto anterior correspóndense co anexo IV, para os plans nas autorizacións marisqueiras, e co anexo III, para o resto dos plans de explotación.

3. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. Xunto á solicitude, achegaranse os datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións dos técnicos da consellería responsables de informar a solicitude.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantizarán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros previstos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Non será necesaria a achega destes datos sempre e cando estean dispoñibles na páxina de seguimento técnico habilitada para a consulta desta información.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

5. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de explotación, ditarán resolución autorizando ou denegando a extracción, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de explotación.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade sempre que a solicitude se presentase cunha anticipación mínima de 15 días á data de inicio da actividade; doutra forma considerarase desestimada.

Artigo 15. Adaptación das medidas de xestión durante o desenvolvemento do plan

1. As medidas de xestión aprobadas poderán ser adaptadas cando se produzan circunstancias de forza maior que dificultan ou impidan o desenvolvemento previsto do plan de xestión. Entre estas circunstancias estarían, entre outras, os episodios de biotoxinas, a mortalidade dos recursos ou cambios imprevistos na clasificación das zonas de produción.

2. As xefaturas territoriais poderán autorizar a adaptación das medidas dos plans de xestión co obxecto de optimizar o rendemento biolóxico e económico dos bancos marisqueiros.

3. As xefaturas territoriais, coas autorizacións mensuais da actividade, poderán adaptar as medidas de xestión ás anteditas circunstancias cando exista:

a) Solicitude motivada da entidade titular do Plan de xestión avalada por informe do seu técnico.

b) Informe favorable sobre o estado dos recursos emitido polos técnicos da consellería.

c) Informe favorable de servizo competente en materia de marisqueo.

Artigo 16. As solicitudes e o prazo para a presentación dos plans experimentais para o ano 2015.

1. A Consellería do Medio Rural e do Mar poderá aprobar plans experimentais para o uso de útiles, equipos e técnicas para o marisqueo a pé, o marisqueo desde embarcación e recursos específicos, de acordo co establecido na disposición transitoria terceira do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro.

2. As entidades asociativas do sector dirixirán as súas solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de dous meses á data prevista para o inicio da actividade.

3. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.es), de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica da Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

4. O formulario normalizado ao que se refire o punto anterior correspóndese co anexo II desta orde. Xunto co formulario debe presentarse o plan experimental.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantizarán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros previstos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Artigo 17. Emenda da solicitude

1. A dirección xeral competente en materia de marisqueo, como órgano responsable da tramitación da solicitude, comprobará que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar a solicitude do plan experimental. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Xustificación e obxectivos do plan experimental.

b) Obxectivos de explotación.

c) Avaliación do recurso realizada e/ou valoracións realizadas sobre o uso e as características dos útiles, equipos e técnicas para o marisqueo.

d) Plan de extracción e comercialización:

e) Plan financeiro.

Artigo 18. Resolución

1. A resolución das solicitudes presentadas correspóndelle á persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar.

2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de dous meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes de conformidade co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 19. As solicitudes e prazo para a presentación dos plans de explotación para o ano 2016

1. As entidades asociativas do sector dirixirán as solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo antes do 1 de novembro de 2015.

2. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica da Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. O formulario normalizado ao que se refire o punto anterior correspóndese co anexo I desta orde. Xunto co formulario debe presentarse o plan de explotación.

As solicitudes estarán asinadas polo representante legal da entidade. No suposto de que a solicitude sexa para un plan conxunto esta virá asinada ben por todos os representantes legais das entidades integrantes ou ben constará o acordo de delegación expresa de nomeamento do representante.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantizarán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros previstos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Artigo 20. Emenda da solicitude

1. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Obxectivos de explotación.

b) Avaliación do recurso.

c) Plan de extracción e comercialización.

d) Plan financeiro.

Artigo 21. Aprobación

Os plans de explotación serán aprobados mediante orde da Consellería do Medio Rural e do Mar, con anterioridade ao inicio do ano.

Disposición adicional primeira. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de xestión aprobado pola Consellería do Medio Rural e do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional segunda. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de explotación nos cales os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de explotación.

O incremento dos participantes aprobados nos plans de explotación de marisqueo con vara realizarase segundo a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro do 22 de outubro de 2013 pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión, e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión.

Disposición adicional terceira. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 2.1 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional cuarta. A extracción de marisco nas vésperas de festivos

Con carácter xeral, autorízase a extracción de marisco nas vésperas de festivos durante todo o ano 2015, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposición adicional quinta. Prohibición para extraer mexillón silvestre

Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

Disposición adicional sexta. O emprego do mergullo nos plans de explotación

Segundo a Orde do 23 de abril de 1999, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional, modificada pola Orde do 13 de xuño de 2001, a aprobación dos plans con arte ou modalidade mergullo implica a autorización para realizar o mergullo nas zonas e períodos de vixencia daqueles, segundo as resolucións de apertura que sexan ditadas pola xefatura territorial, sen prexuízo da correspondente aprobación para efectos de seguranza, outorgada pola autoridade marítima correspondente, de acordo co establecido na Orde do 14 de outubro de 1997, do Ministerio de Fomento, que establece as normas de seguranza para o exercicio de actividades subacuáticas.

Disposición adicional sétima. Zonas de extracción de poliquetos por titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie

Dentro do ámbito dos plans de explotación marisqueira poden considerarse zonas para que os titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade extractiva.

Na páxina web http://www.medioruralemar.xunta.es publicaranse as zonas que as entidades asociativas do sector titulares de plans de explotación marisqueira, de ser o caso, reservarán para a extracción de poliquetos para pesca marítima de recreo en superficie.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de explotación

Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e que, co obxecto da mellora da xestión dos recursos e na procura dunha explotación sustentable destes, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polos técnicos.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2014

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV, O

Lagoas de Baldaio

30

De xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena

A.M Esteiro do río Anllóns

A pé

B

Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua

90

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro

C.P. A Coruña

A pé

Embarc

AF, AB, B, AX , O

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

A pé: 40

Embarc:50

De xaneiro a decembro

A pé: baixo do edificio Copigal (Oleiros). Embarcación: Xubias ( A Coruña)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, LonV

De punta Galduario a punta Peralto

178

Xaneiro e de marzo a decembro

Areal, Friscos, Franco e lonxa da confraría

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarc

AF, AX, AB, B, Abc AR, C, R

De punta Galduario a punta Peralto

150

Xaneiro, maio a setembro, decembro

Embarcacións Vixilancia

C.P. Aguiño

Embarc

AB, AR, C, R

Zona de autorización

234

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo e peirao de Aguiño. En condicións do mar adversas: peirao de Ribeira e, peirao do Castro

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc, Cm

Praias de Barallobre e Maniños

124

De xaneiro a decembro

Praia de Maniños: saída de “Paca” e saída da Telleira.

Praia de Barallobre: rampa fronte á confraría, rampa subida da praia e subida do Ramo

Lonxa de Barallobre

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, LonV, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

220

De xaneiro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde e baixada a Sión.

Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta.

Ladeira do Chazo: rampa de Angazos e ladeira do Chazo.

Praia de Mañóns: baixada de Triñáns, baixada de Piñeiro, aparcamento de Mañóns e baixada ás Redondas

C.P. Cabo de Cruz

Embarc

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a abril

De xuño a setembro

De novembro a decembro

Embarcación da confraría nas zonas de traballo

C.P. Camariñas

A pé

Embarc

AF, AX, AB, B, Lon, LonV, Cm

De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa

192

Solén: 30

Cm: 30

De xaneiro a decembro

Solénidos: de xaneiro a setembro

Cm: de xaneiro a marzo e de setembro a outubro

A Vasa (Fraga do Medio, ponte de Arroio-Trasteiro), A Paxariña, Area da Vila, Canal Río Ponte-Ariña (Ariño, Leis)

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

Autorizacións da confraría de Cariño (marxe esquerda da Ría de Ortigueira) Entre punta Figueiroa e punta Leixa

85

LonV: 20

De xaneiro a decembro

LonV: de xullo a setembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, peirao de Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Cedeira

A pé

B, AF, Cm

Enseada de Esteiro e Enseada de Pantín

30

De xaneiro a decembro

O Cubilote na enseada de Esteiro, o Alfunil na enseada de Pantín e a Casa do Pescador en Cedeira

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B,

LonV, Cm, L, O, Ox

Desde o sur peirao de Ortigueira-punta do Pinar- punta Pedrouselo; peirao de Ortigueira-punta Mouras-punta Canteira-punta. Cabalar- praia San Martín; entre peirao de Ortigueira e punta Gándara e a Enseada de Ladrido, entre ceña de Foz e Pena de San Pedro.

120

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar, Lagarea

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc

AB, AF, AX, B,C, O, R

As Pías interna: delimitada pola liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías cara ao interior da ría, agás a enseada da Gándara. As Pías externa: delimitada entre a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta do Montón. Zona delimitada entre a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta do Montón e a liña imaxinaria que une o peirao de Caranza co peirao de Astano. Cabana-A Malata.

212

As Pías interna: de xaneiro a xuño e de setembro a decembro

Resto zonas: de maio a novembro

Zonas de extracción

C.P. Ferrol

A pé

AF, AB, AX, B

San Felipe, enseada de Cabana-A Malata, praia de Caranza-Montón, e de punta Cornida á ponte do tren

180

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Ferrol

C.P. Miño

A pé

Embarc

AF, AB, B, O, AX, Cd, LonV, Cm

Entre final da praia grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás e punta Curbeiros

110

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido, peirao de Miño

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF,AX

B, Abc

Punta Promontoiro-Rampa do Seixo; Punta Redonda-Punta Leiras;

Punta Leiras-punta. Promontoiro;

Punta. Segaño-Punta Redonda.

132

De xaneiro a decembro

Lonxa porto Ratón

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn,

Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

65

De xuño a decembro

Anido na praia da Virxe e Bornalle e Liñares na praia da Abelleira

C.P. Muros

Embarc

AB, AF, AX, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

70

De xaneiro a abril e decembro

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, e nos peiraos de Muros e Esteiro

C.P. Noia

A pé

Embarc

AF, AB, AX, B, Cn

Zona de autorización

131

De xaneiro a abril,

De setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña

Embarcación: bateas en punta Testal e peirao do Freixo

C.P. Noia

Embarc

(rastro de vieira ou volandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

Xaneiro e febreiro

Novembro e decembro

Bateas de control preto de punta Testal e porto do Freixo

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX. LonV, Cm

Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro: Salgueira - Pena Ourada; Área da Ponte-punta Cereixeira - punta Preguntoiro, Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 65

De xaneiro a decembro

Praia da Lama; Cabeceira do peirao de San Fiz, ponte vella, Fabriquín e os dous peiraos do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, C, R

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

156

De xaneiro a decembro

Praias de Cambra, Insuela e Cruces

C.P. Palmeira

Embarc

AB, AR, AF, Abc, C, B, R

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX,

AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

175

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume

C.P. Pontedeume

Embarc

AF, AX, AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

192

De xaneiro a decembro

Rampa de acceso ao paseo marítimo de Pontedeume e pantalán de embarcacións de 3ª lista. Lonxa de Pontedeume

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

De punta Neixón a río Té, de punta.da Torre a punta Fincheira, de punta. Fincheira a punta Palleiro, de punta Portomouro a punta Bodión e de punta Bodión a punta Leixón

180

De xaneiro a decembro

Zona de produción: Bodión, Agüeiros, Ladeira Quinteiro, porto-Beluso, A Torre, peirao Rianxo, Tanxil, As Cunchas, Sertaxes e peirao Leiro

C.P. Rianxo

Embarc

AF, B, AB,

AX

De Bodión a punta. Portomouro; de Bodión a punta Leixón; de Leixón a río Té, e de río Té a punta Fincheira; de punta Fincheira a punta Palleiro

144

De abril a setembro e decembro

Plataforma de batea en punta Fincheira e no porto de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarc

AB, AR, AF, AX, C, B, R

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

190

De xaneiro a marzo e de maio a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Ribeira

Embarc

(rastro de vieira ou volandeira)

O

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

41

Novembro e decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Sada

A pé

AF, AB, AX, B

Praia de Sada

144

De xaneiro a decembro

Praia de Sada

Ría de Arousa, S.Coop. Galega

A pé

Embarc

AF, AX, AB, B

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

A pé:100

Emb: 165

De xaneiro a decembro

Fontenla, punta pedra Rubia e Portomouro

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, N, L

Zonas de autorización: intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo

160

De xaneiro a decembro

Sapeira, Riasón, Cantareira, O Bao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e a lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc

AF, AB,

AR, Abc, AX, B, C, R

Zonas de autorización: submareal dende As Sapeiras de terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo e Areoso

96

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Areoso, Arnela, Con Cerrado, Bao, lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66

L: 36

Cm: 48

De xaneiro a abril e de xuño a decembro.

L: xaneiro, febreiro; de maio a setembro e decembro

Cm: de xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B, R,Cm

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, Paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira

100

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre abril e xuño para moluscos.

Rampa de Ruíz, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarc

AR, AB, Cn, C, R, AF, Abc

Autorización administrativa

70

De marzo a abril e de xullo a setembro

Embarcación de vixilancia da confraría, lonxa de Baiona

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, L, O, R

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e o límite da explotación da confraría do Grove

180

De xaneiro a decembro

Ribeira de Mouta

Lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarc

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R

De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

50

Xaneiro

De abril a xuño

Decembro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarc

AF, AB, AX, B, Abc

A Fangueira

50

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. Carril

A pé

B, AB, AX, AF

Zona de autorización A Fangueira

60

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R,Cm, L, Ce, Bu

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

En Castrelo: O Facho e Insuíña No Grove: ponte da Toxa, lonxa do Grove e vehículo de vixilancia en zonas de traballo

C.P. O Grove

Embarc

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R, Ce, Bu

Zonas de autorización

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control de Castrelo (O Facho); a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, LonV, Cm, R

De regato Aduana a Rego do Alcalde

170

De xaneiro a decembro.

As Sinas: Con do Caramuxo e Con Grande. Esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro no lado do Terrón, rampa do Esteiro (polideportivo) e rampa do Esteiro (fábrica de La Fuente). As Carballas: praia Nova, praia do Barro. Castelete: Con do Castelete

Lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarc

AF, AB, AX, AR, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Sinas ou pantalán do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm,

De punta Ferrazo a Regato Aduana

160

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros, e praia de Corón

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis arcuatus

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

AF, B, LonV, Cm

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

65

De abril a decembro

Fondás, Fontorto e O Taro

C.P. Celeiro

A pé

AF, B, OX, Cm, L, LonV

Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; Praia de Covas, ponte da Misericordia e Canle; dos Castelos ata a praia da Abrela

AF, B: 25

OX: 25

Cm, L: 10

LonV: 15

AF: de marzo a maio, xullo e agosto

B: de agosto a decembro

OX: de xaneiro a decembro

Cm: abril e decembro

L: setembro e outubro

LonV: xaneiro a abril e agosto a decembro

A Ponte Nova, canle da ría, praia de Sacido, praia de Covas, Viveiros, Os Castelos

C.P. O Vicedo

A pé

AF, AX,

B, OX, LonV, Cm

Desde debaixo das pontes ata o Rego Seco, illa San Martiño, praia de Villabril, praia de Moledos, praia de Fomento e Vicedo Vello

AF, AX, B: 24

OX: 50

LonV:10

Cm: 10

AF,AX,B,OX: de xaneiro a decembro

LonV: de xaneiro a abril e de agosto a decembro

Cm: de xaneiro a maio e de agosto a decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, Cm, L

AF e Cm: Desde A Vilavella ao Puntal, praia dos Bloques

L: de punta Promontorio ás Carallas e da Insua ao Puntal

LonV: Taro fronte ás Aceñas, Tesón sur e Taro fronte a Chonos

60

AF, Cm: de abril a xuño e de setembro a novembro

L: de setembro a novembro

LonV: abril e de setembro a novembro

Vilavella e Tesón Sur

C.P. San Cibrao

A pé

Cm, L

Da ermida de San Tirso a punta Rueta (excluíndo a enseada do portiño de Morás delimitado pola liña imaxinaria que une os extremos dos espigóns do porto)

30

De outubro a decembro

Porto de San Cibrao, porto de Morás, porto de Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de

Extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV

Lagoas de Baldaio

30

De xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena

A.M. Esteiro do río Anllóns

A pé

B, AX

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns

B: 130

AX: 20

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

C.P. A Coruña

Embarc

AF, AB, B, C, Ch, Cn, R

Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina) e praia de Oza

Parrote: 60

Valiña/Oza:

30

Parrote: de maio a agosto

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Bancos de Valiña e Oza: local das Xubias

Banco do Parrote: rampa da dársena da Marina

C.P. A Coruña

A pé

Embarc

AF, AB, B,

AX, O,

Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: dende a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai dende o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

A pé: 70

Emb: 80

De xaneiro a decembro

A pé: baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: Xubias ( A Coruña )

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B

Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna

10

Xaneiro e febreiro

Lonxa da Pobra do Caramiñal

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B

Zona intermareal dende San Valentín ata a desembocadura do río Belelle

104

De xaneiro a abril e de xullo a decembro

Embarcación de vixilancia na zona de extracción, estación de tren de Neda e lonxa de Barallobre

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, B, Cd, LonV

Praias de Figueiras, dos Cabalos, de Cariño (A Concha e A Basteira)

15

De marzo a decembro

Punta Figueroa, lonxa de Cariño

C.P. Cedeira

A pé

Cd

Praia de Vilarrube

120

De xaneiro a marzo e de outubro a decembro

Caseta de Villa Herminia

C,P. Cedeira

A pé

B, LonV

Praia da Magdalena (ou Cedeira) e zonas de libre marisqueo da enseada de Esteiro

75

Abril, de xuño a decembro

Casa do Pescador en Cedeira

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Cm, Cd

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro)

AF, AB, AX, B: 100

Lon: 50

Cm, L: 6

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P. Espasante

A pé

AF, AB

AX, B, Cd LonV, Cm, L, O, OX

Enseada de Ladrido (ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata a depuradora

130

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido

C.P. Ferrol e Barallobre

A pé

Embarc

AB, AF, AX, B, AR, C, R, O

Zona comprendida entre a liña imaxinaria de Monte Ventoso a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une o peirao da praia de Caranza co peirao de Astano

252

De xaneiro a decembro

zonas de extracción e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre

(plan conxunto)

Rastro de vieira ou volandeira

Z

Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás as enseadas de Caranza e Cabana-A Malata) e a liña imaxinaria que une punta Redonda e punta do Vispón

42

De xaneiro a novembro

Embarcación de vixilancia e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Fisterra

Embarc

AB, AR, Am, Cn

Bancos infralitorais da praia de Langosteira

110

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo, peirao e lonxa de Fisterra

C.P. Lira

A pé

L

De punta Insua a punta Larada

20

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF,

Praias da Berberecheira, da Lagoa e Portocubelo

45

De xaneiro a decembro

Praia da Berberecheira: estrada do Viso

Praias de Lagoa e Portocubelo: lonxa de Lira

C.P. Miño

A pé

Embarc

AF, AB, B, AX, O, Cd, LonV, Cm

A pé: Bañobre, xuncal do río Baxoi e río Bañobre, punta Xurela-ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido

Embarcación: de punta Curbeiroa a punta Mauruxo; de punta Satareixa a punta Allo

A pé: 110

Embarc:30

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido

Porto de Miño

C.P. Muros

A pé

L, Cm

De punta Insua a punta Uhía

36

De xaneiro a xuño

Peirao de Muros e peirao de Esteiro

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarc

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R

Zonas de libre marisqueo entre Monte Louro e punta Uhia, entre punta Ormanda e punta Aguieira e banco da Creba 2

84

De xuño a outubro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo

C.P. O Pindo

A pé

Cm, L

Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río Larada

30

De xaneiro a decembro

Porto de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

L

De punta dos Picos a punta Orelludas

48

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro e novembro

Peirao do porto Santa Mª de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, N, L

De punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Avilleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón), e de punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e noroeste da illa)

102

De abril a agosto

Campelo, Niño do Corvo, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais desde a caseta do Ceboleiro ata Pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais de punta Cabalo a pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

35

De xaneiro a decembro,

Cunchido

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia Alada e Punta Couso.

15

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou volandeira

(para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

60

De xaneiro a decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-Hío (plan conxunto)

Embarc

AF, AB, Abc, AR, AX, C, Cn, B, Am, Rb ,S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza

210

Xaneiro, marzo e abril, de xuño a decembro

Lonxas de Portonovo, Aldán e Bueu

C.P. Cambados

Embarc

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas

140

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo e Lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, L, Abc, Cm

Bancos intermareais desde punta Rodeira ata punta Couso

105

De xaneiro a decembro cunha veda probable de 1 mes en abril para moluscos bivalvos e outubro e outubro para a lapa.

Praia do Sinal, Massó, Congorza

Lonxa de Cangas

C.P. Cangas

A pé

L

De punta Rodeira á praia de Canabal

20

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro a novembro

Lonxa de Cangas

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira e as illas Cíes

40

Xaneiro e de agosto a decembro

Zona de produción e rampa da lonxa de Cangas

C.P. Cangas, Redondela, Moaña, Vigo (plan conxunto)

Rastro de vieira ou volandeira

VOL, Z

Liña imaxinaria que une Cabo Home con faro dos Carallóns e de faro dos Carallóns a punta Lameda, cara ao interior da ría

140

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e enseada de San Simón. Lonxas de Arcade, Baiona, Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas, Vilaboa

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela-A Concha

180

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha, Lombos do Ulla

C.P. Carril

Embarc

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corbeiro

150

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

Embarc

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R, Ce, Bu

Delimitado na resolución de apertura

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control (O Facho), a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia

C.P. Moaña

A pé

AB, AF, AX, Abc,

B, N, LonV, Cm

Bancos intermareais entre a punta Travesada e a praia de Canabal

160

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e xuño e dun mes para o caramuxo

Punta Travesada-peirao do forno do cal; Domaio, Tella, Meira, Xunqueira, lonxa de Meira; Borna, Con,Tirán ou ben nas zonas rochosas traballadas en cada momento

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm

De punta Rodeira ata a praia de Canabal: illa dos Ratos

60

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de maio e xuño

Illa dos Ratos e depuradora de Pilo.

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, R, Cm, L, LonV

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da escollera da canalización do río Lérez

150

De xaneiro a decembro

Casetas de control no cabo de Placeres, en Ameixal, na Reiboa (Combarro); A Cantareira, D. Bernardo, Ouriceira, O Covelo, O Laño, O Carballo, Xiorto e Raxó

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarc

AF, AB, AX, AR, B Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría e desde punto ata o faro verde da escolleira da canalización do río Lérez

153

Xaneiro, marzo a setembro, novembro e decembro, cunha veda de dous meses

Embarcación na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela, Arcade, Cangas, Moaña, Vigo, Vilaboa, Baiona, Cies Artesanais SCG, e Mar do Morrazo SCG

Embarc

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Bancos da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona

220

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses, sendo polo menos un mes e medio consecutivo entre abril e xuño

Zona de traballo mediante embarcación (zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroas, Barra, Cies, Liméns, enseada de San Simón) e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, Abc, B, Cn, L, Cm

Bancos intermareais entre o puntal da Serra e praia de Arealonga (excluída)

AF, AB, Abc, Cn, B=100

L, Cm=40

Moluscos: xaneiro a marzo e xuño a decembro. Gaster.: xaneiro, de abril a decembro e veda para a lapa en outubro e novembro

Toralla, A Guía e lonxas de Vigo e Canido

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B, LonV

Bancos intermareais dende punta Travesada ata Punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, Lonxa de Santa Cristina, San Adrán e Punta Travesada

C.P. Vilanova

Embarc

AF, AB, AX, ABc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde (zona de produción: praia Nova, As Carballas e As Negrenlas)

130

Xaneiro,

De abril a setembro,

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Carballas, ou pantalán do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

Embarc

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete á punta Ferrazo

De xaneiro a decembro.

Embarcación na zona de produción, escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis arcuatus

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro C: Zonas de libre marisqueo

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

kg/ tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

Volandeira (Aequipecten opercularis)

50

150

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis pullastra) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

---

Carneiro (Venus verrucosa)

8

---

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

---

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (ostrea edulis)(3)

250 ud

500 ud

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/ mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa ((Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro D: Plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia de Lugo

Entidade(1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme

A pé

De punta Promontorio a punta Prados

30

Abril, de xullo a setembro e decembro

Saída de punta Promontorio

C.P. Burela

A pé

Embarc

Ámbito territorial da confraría: de punta Rueta a punta Nois

40

De maio a agosto

Aparcamento de cabo Burela, aparcamento da praia de Ril, aparcamento da praia de Marosa, punta do Castro

C.P. Celeiro

A pé

Embarc

Da ermida de San Tirso a punta Cabalo, incluíndo os illotes Os Netos e illa Gabeira

100

De xuño a outubro

Lonxa de Celeiro e peirao de Portocelo

C.P. O Vicedo

Embarc

Dende a marxe esquera do río Escourido á marxe dereita do río Sor e illa Coelleira

80

De abril a setembro e

decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

De punta Promontoiro ás Carallas

70

De abril a decembro

As Pudias, punta Corbeira, área recreativa Areosa-Piñeira

C:P. San Cibrao

A pé

Embarc

De ermida San Tirso a punta Rueta (incluíndo as Illas de Cal, Ansarón e Farallóns)

69

Abril, de xuño a decembro

Instalacións da confraría; portos de Morás e Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña, Mera, Lorbé e Sada e Ares (plan conxunto)

A pé

Embarc

Ámbito territorial das confrarías da Coruña, Mera, Lorbé, Sada e Ares

144

De xaneiro a decembro

Enquisas de control

C.P. Aguiño

A pé

Embarc

Desde punta Castro ata a desembocadura do río Sieira, illas e illotes adxacentes

201

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo; peiraos de Aguiño, do Castro e de Ribeira, faro de Corrubedo, praia da Recabeira e lonxa de Aguiño

C.P. Caión

A pé

Embarc

De punta Alba a Pedra do Sal

160

De xaneiro a decembro

Lonxa de Caión

C.P. Camariñas

A pé

Embarc

De punta Gallada a punta Villueira

160

De xaneiro a decembro

Arnela

C.P. Camelle

Embarc

De punta Morelo a punta Gallada, incluíndo illas e illotes fronte á costa

146

De xaneiro a decembro

Porto de Ríos, porto da Lagoa, porto de Camelle

C.P. Cariño

Embarc

De Pedra Barcelona ata a desembocadura do río Mera

132

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cariño

C.P. Cedeira

Embarc

Do faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona

180

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cedeira

C.P. Corme

A pé

Embarc

Da enseada do río Anllóns á punta Nariga

160

De xaneiro a decembro

Zona A: praia da Ermida, praia de Balarés e camiño do Canteiro; zona B: merendeiro e cruce da Atalaia; zona C: merendeiro, aldea do Roncudo e mirador do Roncudo; zona D: aldea do Roncudo, os Eolos e a Fontenla; zona E: praia da Barda, Santa Mariña, a Fontenla e punta Nariga; porto de Corme para as embarcacións

Lonxa de Corme

C.P. Espasante

Embarc

De illa San Vicente ata punta Billardeira

172

De xaneiro a abril

De xuño a decembro

Peirao de Espasante

C.P. Ferrol

A pé

Embarc

De faro de punta Frouxeira ata a Faisca

162

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol, punta Penencia, Lobadiz, A Cova e praia dos Botes.

C.P. Fisterra

A pé

Embarc

Da praia de Nemiña ata cabo Fisterra, illas Lobeiras e Carrumeiros

A pé: 160

Emb: 180

De xaneiro a decembro

A pé: Zona A: cabo Fisterra; zona B: alto da Nave; zona C: praia da Arnela

Embarcación: embarcación de vixilancia e pantalán do peirao de Fisterra

C.P.Laxe

A pé

Embarc

De punta Morelo a punta Padrón

90

De xaneiro a outubro e decembro

Zona de extracción e lonxa de Laxe

C.P. Lira

A pé

De punta Insua ata a desembocadura do río Larada

40

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira

Embarc

De punta Insua ata a desembocadura do río Larada

82

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Malpica

A pé

Embarc

De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos de Baldaio e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas.

170

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia e nave de redes do porto de Malpica

C.P. Muros

A pé

De punta Insua a punta Uhía

80

De xaneiro a decembro

Peirao de Muros

C.P. Muxía

A pé

Embarc

De punta Piaduiro, marxe esquerda da desembocadura do río Grande, ata punta Nemiña, marxe dereita da desembocadura do río Castro (incluíndo illas e illotes)

155

De xaneiro a decembro

A pé:

Zona A: saída da pista de Moreira

Zona B: campo de Carlos

Zona C1: campo de Boubirón e A Barca

Zona C2: explanada da cetárea de Merexo

Embarcacións: rampla do peirao de Muxía

C.P. O Barqueiro-Bares

Embarc

De punta Villardeira a punta da Barra

155

De febreiro a decembro

Peirao do Barqueiro, peirao de Bares, punta da Estaca de Bares e praia de Esteiro

C.P. O Pindo

A pé

Da desembocadura do río Xallas á desembocadura do río Larada e pedras adxacentes

40

De xaneiro a decembro

Portiño de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

C.P. Porto do Son

A pé

Embarc

De río Sieira a punta Cabeiro, illotes Os Bruyos, Leixoes e Pedra do Con

152

De xaneiro a decembro

Zonas 1 e 2: furna de Laxe,

Zona 3: punta Castro,

Zona 4 : punta Sagrada

Zonas 5 e 6: peirao pesqueiro de Porto do Son

C.P. Ribeira

Embarc

illas e illotes Laxas e Pías de Castiñeira, Airós, Rúa, Carabancelo, Xidoiro Pedregoso, Corbeiros e Lobeiras

30

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría nas zonas de extracción e lonxa de Ribeira

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

140

De xaneiro a decembro

Zona A: Capela de San Sebastián, Horizonte (en caso de mal tempo) e lonxa da Guarda

Zona B e zona C: Horizonte e lonxa da Guarda.

C.P. A Guarda

Embarcación

De punta Orelludas a punta dos Picos

100

De xaneiro a decembro

Peirao de Oia: zonas A e B

Peirao do porto da Guarda: zonas A, B, C, D

C.P. Aldán-Hio

A pé

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

15

Xaneiro, de xullo a setembro e decembro

Zona de extracción e lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

Embarcación

De punta Orelludas a monte Ferro (punta Lameda), incluíndo as illas Estelas, Farallóns e Lourido

150

De xaneiro a decembro

A pé: zona I: Salgueira; zona II: porto do Castro; zona III: Pedra Rubia

Dende embarcación: embarcación da confraría e lonxa de Baiona

C.P. Bueu

Embarcación

De punta Lapamán a punta Morcegos. Illas Ons e Onza

160

De xaneiro a decembro

Área 1-N (Xubenco norte): cova da Vella e arredor do Centolo (segundo vento/mar); Área 1-S (Xubenco sur): enseada Bastián de Val; Área 2 (Fedorentos): enseadas de Fedorentos, Cova do Inferno, punta Freitoxa e enseada de Caniveliñas; Área 3 (Onza): praia sur de Onza, praia norte de Onza, zona oeste de Onza e zona leste de Onza; Área 4-N (Liñeiros norte): abrigo do Estripeiral, saída do intermareal ou arriba no cruzamento dos camiños; Área 4-C (Liñeiros centro): ao abrigo do Estripeiral, ao abrigo de Liñeiros, á saída do intermareal ou arriba no cruce dos camiños; Área 4-S (Liñeiros sur): enseada de Caniveliñas, á saída do intermareal ou arriba no cruce dos camiños; Área 5 (leste de Ons): peirao de Ons; Área 6: determinarase en cada resolución de apertura

C.P. Cangas

Embarcación

De punta Couso a punta Canaval e illas Cíes

140

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Cangas

C.P. O Grove

A pé

Embarcación

De punta Area Grande a punta Faxilda

100

De xaneiro a decembro, cunha veda do 1 ao 27 de setembro e do 13 de outubro ao 30 de novembro.

Zona de extracción (vehículo/embarcación da confraría)

C.P. Vigo

A pé

Illa de Toralla e de punta Marosa a puntal de Serra

20

Xaneiro, abril a agosto e decembro

Zona de traballo e na lonxa de Canido ou Vigo

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

Cadro E: Outros crustáceos

Especie

Períodos autorizados para o ano 2015

Nécora (Necora puber)

do 1 ao 5 de xaneiro

do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lagosta (Palinurus elephas)

do 1 de xaneiro ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

do 1 ao 5 de xaneiro

do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo (Carcinus maenas)

Todo o ano

Conguito (Macropipus corrugatus)

Todo o ano

Patulate (Macropipus depurador)

Todo o ano

Cadro F: Plans de explotación de equinodermos

Provincia de Lugo

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Celeiro

A pé

Dende a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

10

De xaneiro a abril e decembro

Saídas dos bancos do Rego e Arnela

C.P. San Cibrao, Ribadeo, Burela e O Vicedo e A.M. San Cosme

A pé

Dende punta Furada ata as Carallas, agás dende a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

47

De xaneiro a abril

Ribadeo: As Pudias, Área recreativa Areosa-Piñeira e Punta Corbeira.

Burela: Lonxa de Burela

San Cibrao: Instalacións da confraría, portiño de Morás e Portocelo

San Cosme: saída dos bancos

C.P. O Vicedo, San Cibrao e Celeiro

(plan conxunto)

MSAS

Zonas marítimas desde Punta Pena Furada ata As Carrallas, agás: a zona interna entre a punta do dique norte do porto de Alcoa e o faro de San Cibrao, Os Muiñelos, Os Castelos da praia de San Román, a cetárea de San Cibrao, Calvella en Burela, Punta Promontoiro en San Cosme, Celeiros en Ribadeo.

100

De xaneiro a abril

Novembro e decembro

Lonxas do Vicedo e Celeiro, instalacións das confraría de Burela e San Cibrao

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Barallobre

(plan conxunto)

MSAS

De punta Langosteira a punta Segaño

50

De xaneiro a abril e decembro

Lonxas da Coruña e Barallobre; portos de Lorbé, Ares, Mera e o Portiño.

C.P. Aguiño e Ribeira (plan conxunto)

MA

MSAS

Bicheiro

Illa de Sálvora, costa e illotes adxacentes, agás determinadas zonas. De punta Falcoeiro ata río Sieira, incluíndo illotes adxacentes (Falcoeiro, Basoñas e outros)

47

De xaneiro a marzo

Peiraos de Aguiño e Ribeira e zona de traballo

C.P. Cariño

MSAS

Pedra Barcelona, pola parte oeste, ata punta Castro de Vilela

60

De xaneiro a abril e decembro

Peirao de Cariño

C.P. Espasante

A pé

De illa San Vicente ata punta Vilardeira

10

De xaneiro a abril

Peirao de Espasante e Ortigueira

C.P. Ferrol

MSAS

De faro de punta Frouxeira ata a ponte da Faísca

60

De xaneiro a marzo

Decembro

Peirao de Ferrol

C.P. Lira

A pé

De punta Insua á desembocadura do río Larada

20

De xaneiro a abril, novembro e decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira, Fisterra e Corcubión (plan conxunto)

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

70

Ámbito da reserva: 50

De xaneiro a abril

De novembro a decembro

Peiraos e lonxas de Lira, Fisterra e Corcubión

Ámbito da reserva: rampa norte do peirao de Lira

C.P. Malpica, Corme, Laxe, Camelle, Camariñas e Muxía (plan conxunto)

MSAS

Zona VI: de cabo Touriñán a punta Langosteira

30

De xaneiro a abril

Lonxas de Muxía, Camariñas, Camelle, Laxe, Corme e Malpica

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

45

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Porto de Oia, Horizonte, lonxa da Guarda e A Grelo

C.P. A Guarda

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

80

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Peiraos da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

30

De xaneiro a marzo

De outubro a decembro

Embarcación de vixilancia. Punta Alada e Punta Niño do Corvo. Lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelluda a praia da Abra (excluída), incluíndo as illas Estelas

A pé: 50

MSAS: 120

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Portonovo e Sanxenxo

(plan conxunto)

MSAS

De punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso, de punta Couso a punta Morcegos e illas Ons e Onza

100

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Lonxas de Bueu e de Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Entre punta Canabal e punta Couso, illas Cíes

125

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Zona de extracción e lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MSAS

De punta Faxilda (agás A Lanzada) a punta Moreira, de praia de Con Roibo a peirao do Grove, Pedras Salvorés, Baixos dos Mezos e dos Esqueiros

65

Xaneiro, febreiro, novembro e decembro

Peiraos do porto de San Vicente, do porto de Meloxo e do porto do Grove, lonxa do Grove e embarcación de vixilancia

C.P. Vigo

MA

MSAS

De Rande á praia de Abra (esta última excluída)

86

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Lonxas de Canido e Vigo

(1)Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro G: Plans de explotación de solénidos
(Navalla, longueirón e longueirón vello)
(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Especie(2)

Modalidade(3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Pobra do Caramiñal

N

MA

MSAS

De punta Galduario a punta Corna, arrecife de Aroñe e de punta Galduario a punta Peralto

160

De xaneiro a decembro

Zona de extracción

C.P.Aguiño

N, Lon

MA

Zonas de autorización

175

De xaneiro a decembro

Zona de extracción, peiraos de Aguiño, Ribeira e O Castro.

C.P: Aguiño e Ribeira

(plan conxunto)

N, Lon

MA

Praia da Ladeira e zonas de libre marisqueo adxacentes ás autorizacións das dúas confrarías (agás O Carreiro)

58

de abril a setembro

Zonas de traballo e peiraos de Aguiño, Ribeira e O Castro.

C.P. Cabo de Cruz

N

MA

De punta Peralto ata punta Pedra Rubia

70

De abril a setembro e decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo

C.P. Camariñas e Muxía

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

De punta Sandia á desembocadura do río Lago: praias de Lago e de Barreira e infralitoral entre a praia de Barreira e punta Sandía. Enseada de Merexo: praias de Area Maior, Loureiro e de Borreiros. Praia da Cruz. Por fóra da praia de Mozogondón. Centro da ría que se estende ata a zona fronte a praia de Barreira e desembocadura do río Grande de ponte do Porto

120

De xaneiro a decembro

Zona de extracción e lonxas de Camariñas e Muxía.

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

235

Praia de Carnota: 60

De xaneiro a decembro

Nas zonas de extracción e nos peiraos e lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira

C.P. Fisterra

Lon

A pé

Praias de Sardiñeiro e Langosteira

90

De xaneiro a decembro

Praias de Langosteira e de Sardiñeiro, lonxa de Fisterra

C.P. Laxe e Corme

(plan conxunto)

N, Lon,

MA

MSAS

Praia de Laxe, praia da Ermida, praia de Osmo, banco Riocobo e praia de Rebordelo. De Alto da Facha a punta Cantero e do Alto da Facha a punta Menduíña

75

De maio a setembro

Zona de extracción, lonxas de Corme e Laxe

C.P. Muros

N, Lon

A pé

Praia de Abelleira, praia da Virxe e praia de Ventín

16

De xaneiro a decembro

Bornalle e Liñares (Abelleira), Ventín e Anido (na praia da Virxe)

C.P. Muros

N, Lon

MA

MSAS

De punta Insua a punta Uhía

250

De xaneiro a decembro

Zonas de extracción e lonxas de Muros e Esteiro

C.P. Noia

N, Lon, LonV

MA

MSAS

Na costa norte, desde punta Uhía ata porto Siavo, incluíndo a cara interna da illa da Creba e exceptuando a zona portuaria, a zona dos asteleiros e a canle de navegación.

Na costa sur, desde punta Batuda ata punta Redondelo.

140

De xaneiro a decembro

Na zona de traballo

C.P. Palmeira

N, Lon

MA

Punta Aguiúncho, illote de Grades e punta da Corna

150

De xaneiro a decembro

Nave da confraría no porto de Palmeira

C.P. Porto do Son e Portosín, (plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Batuda a río Sieira

150

De xaneiro a decembro

Peiraos de Porto do Son e Portosín e

zonas de extracción

C.P. Ribeira

N, Lon

MA

Zonas de autorización: bancos de Coroso-Río Grande-Río Azor, Insua-Airó e Castiñeiras

130

De marzo a decembro

Zona de extracción (Coroso,Touro) e lonxa de Ribeira

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Especie(2)

Modalidade(3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

N, LonV

MA

MSAS

Desde Sapeiras de Terra ata punta Quilme, Areoso, Camallón, Roncadeiras, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

230

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e xuño, en función do índice de condición gonadal para a navalla e dun mes para o longueirón vello

Con Cerrado, Arnela, Roncadeiras, Areoso, O Bao e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

N, Lon

MA

MSAS

De punta Alada a punta Morcegos cara ao interior da ría

208

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos en función do índice de condición gonadal

Area Brava, Punta Ameixide, Vilariño, Pena Rubia, Menduiña e Laxe do Aire mediante embarcación e lonxa de Aldán

C.P.Baiona

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra a punta do Boi

60

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre xaneiro e maio, e para o longueirón nos meses de maio e xuño

Zona de traballo e lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sanxenxo (plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Faxilda a punta Morcegos, illas Ons e Onza

N: 229

Lon: 21

N: de xaneiro a decembro, cunha veda no mes de marzo

Lon: marzo

Zona de traballo mediante a embarcación de vixilancia

C.P. Cambados

N

MA

MSAS

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, Tragove, Tereixiñas e As Lobeiras

140

Xuño a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría, batea de control e lonxa de Tragove

C.P. Cangas

N, Lon

MA

MSAS

De punta Canabal a punta Couso e illas Cíes

240 (50 Lon)

De xaneiro a decembro, cunha veda para navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e maio e para o longueirón en maio e xuño

Embarcación na zona de produción, porto de atracada e lonxa de Cangas

C.P. Moaña e Cíes Artesanais, S. Coop.Galega (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De Rande a petóns de Canabal (excluíndo a zona que vai desde Rande ata punta Travesada)

190

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e maio

Zona de traballo

C.P Moaña. Cíes Artesanais, SCG, C.P. Redondela e Vilaboa (plan conxunto)

N

MA

MSAS

Desde Rande a punta Travesada

20

Xaneiro a decembro

Na zona de traballo e nas lonxas de Vilaboa, Redondela e Moaña

C.P. O Grove

N, Lon

MA

MSAS

Enseada da Lanzada (praia da Lanzada, praia de Area da Cruz e Raeiros), praia da Mexilloeira, praia Area Grande, praia Area das Pipas, praia Area de Reboredo, Lombo de Rons-Migalliñás, Lombo das Sinas, enseada do Grove

250

De xaneiro a decembro, respectándose unha veda para a navalla nas diferentes subzonas de explotación.

Embarcación de vixilancia, peiraos de Meloxo, San Vicente, A Toxa e do Grove e lonxa do Grove

C.P. Redondela, Vilaboa (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De punta Travesada ata o peirao de Santo Adrao de Cobres e desde a ponte de Rande ata punta Pías

50

Xuño, xullo, agosto e decembro

Zonas de traballo e lonxas de Vilaboa e Redondela

C.P. Vigo

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra á ponte de Rande

N: 210

L: 55

Navalla: de xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e maio. Para o longueirón: febreiro, marzo, xullo, agosto, cunha veda de 2 meses

Zona de traballo e lonxas de Canido e Vigo

C.P. Vilanova

N, LonV

MA

As Sinas, Con Grande e As Carballas

250

De xaneiro a decembro, cunha veda en función do índice de condición gonadal

Zona de traballo e lonxa de Vilanova

(1)Entidade

(2) Especies

Abreviatura

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

A.M

Asociación de mariscadoras

N

Navalla

Ensis arcuatus

C.P.

Confraría de pescadores

Lon

Longueirón

Ensis siliqua

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

(3) Modalidade

Abreviatura

MA

Mergullo en apnea

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro H: Plans de explotación de peneira (Haliotis tuberculata)

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

MA

MSAS

De cabo Touriñán a punta Insua, excepto a zona incluída na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos

40

Xaneiro, maio e de setembro a novembro

Zona de produción e peiraos e lonxas de Corcubión, Fisterra e Lira

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilme, Areoso, Camallón, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

50

De xaneiro a marzo, novembro e decembro

Areoso, Arnela, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

60

De xaneiro a maio e de outubro a decembro

Na embarcación de vixilancia en punta Alada e punta Niño do Corvo. Lonxa de Aldán

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sanxenxo (plan conxunto)

MA

MSAS

No norte da ría: de punta Faxilda a punta Aguillóns, illa de Tambo (con Corbeiro). Illas Ons e Onza

No sur da ría: do faro sur da illa de Tambo á esquina oeste da Escola Naval de Marín e ata punta Morcegos

60

De xaneiro a marzo,

De outubro a decembro

Zona de produción e lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Zona sublitoral rochosa entre punta Canabal e punta Couso, incluíndo illas Cíes (agás de cabo Bicos a punta Cabaliños)

50

De xaneiro a xullo,

De outubro a decembro

Zona de traballo e rampa da lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MSAS

De punta Moreira a peirao das Pedras Negras

60

De xaneiro a xullo e de outubro a decembro

Peiraos de San Vicente e de Meloxo e lonxa do Grove

C.P. Vigo

MA

MSAS

De punta Cubilló ata praia de Abra (excluída)

25

De febreiro a abril e de outubro a novembro

Lonxa de Canido e Vigo

(1)Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro I: Plans de explotación de algas

Litoral da Comunidade Autónoma galega

Entidade (1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Algamar, SL

A pé

De Rinlo ao Baqueiro, punta Insua a punta Uhia, de Aguiño a punta do Chazo, A Illa de Arousa, de Moaña a Cabo Home, de Cabo Silleiro á Guarda

168

De xaneiro a outubro e decembro

Zona de extracción

Central Galaica de Plantas Medicinais

A pé

De punta Chirlateira a punta Langosteira (agás ámbito Remip Ría de Cedeira). De Lires a Cabo Cee

36

De xuño a setembro

Instalacións da empresa

Ceamsa, SL

A pé

De Ribadeo a Viveiro, do Pindo a Ribeira, de Corme a Muxía, de Espasante a Ferrol, O Grove, Bueu, de Monteferro á Guarda

98

De marzo a outubro

Zona de extracción

Conservas e Ahumados LOU,S.L.

A pé

De Pobra do Caramiñal ata punta Sieira

35

De maio a setembro

Instalacións da empresa

Conservas Mar de Ardora, S.L

A pé

De punta Aferroes a punta Aguete ou Chirleu, de punta Festiñanzao a punta Faxilda, de punta Faxilda a cabo Corrubedo (agás esteiro do río Ulla), de cabo Corrubedo a punta Lens, de punta Lens a cabo Touriñán (agás de punta Arnela á desembocadura do río Xallas e ámbito da Remip Os Miñarzos). De cabo Touriñán a punta Queimada (agás de punta Xanleira ata punta Gallada), de punta Lapachán a punta Torella, de punta Torella a punta Frouxeira, de punta Frouxeira a punta Fuciño do Porco (agás ámbito da Remip Ría de Cedeira) e de punta Fuciño do Porco a punta de Penas Brancas

110

De xaneiro a decembro

Instalacións da empresa

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Porto-Muiños S.L

A pé

De punta Penas Brancas (Ribadeo) a Cabo San Cibrao, de Punta Roncadoira (Xove) a punta Camero (Vicedo), Ría de Ortigueira, de punta Ardillosa (Cedeira) a cabo Prioriño Grande (Ferrol), Ría de Ferrol e Ares-Betanzos, Ría da Coruña, de punta San Pedro (A Coruña) a punta Insual (Caión), de Punta Nariga (Malpica) a cabo Santo Adrián (Malpica), de punta Laxe (Laxe) a cabo Vilán, Ría de Camariñas, de punta da Barca (Muxía) a Cabo Touriñán, de Cabo Fisterra a punta Lens (Muros), de punta Lens a punta Uhía, de punta Sagrada (Porto do Son) a Punta Couso (Aguiño), de punta Couso a punta Bodión, de punta Quintáns (Bamio) a Punta das Sinas (Vilagarcía), A Illa de Arousa, de Punta Abelleira (O Grove) a punta Pereiró (Vilalonga), de Punta Río Seco (Domaio) a punta Moa (Marín), de punta do Boi (Baiona) a Punta dos Picos (A Guarda)

180

De xaneiro a decembro

Instalacións da empresa

C.P. A Coruña e Sada (plan conxunto)

MSAS

De punta Langosteira a Cabo Prioriño

20

De abril a agosto

Portos de Suevos, Portiño, A Coruña, Lorbé, Sada e Ares

C.P. Camariñas

A pé

De punta Xanleira ata punta Gallada

20

De maio a outubro

Lonxa de Camariñas

C.P. Camelle

MA

MSAS

De punta Morelo a punta Gallada

30

De maio a setembro

Peiraos de Camelle, da Lagoa e de Ríos

C.P. Corcubión

A pé

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas

72

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P. Muros

MA

MSAS

Submareal rochoso entre punta Ínsua e punta Uhía.

30

De xaneiro a xullo

Zona de produción

Peiraos de Muros e Esteiro

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilma, Areoso, Camallón, de punta Testos a punta Campelo e de punta Aguiúncho a punta Furado

60

De xaneiro a agosto

Areoso,Con Cerrado, Arnela, Roncadeiras, e Lonxa da Illa

C.P. A Guarda

MA

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

60

De xaneiro a decembro

Lonxa da Guarda e peirao de Santa María de Oia

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

32

De xaneiro a decembro

Lonxa da Guarda e peirao de Santa María de Oia

C.P. Aldán-Hío

MA

MSAS

De punta Couso a punta Preguntoiro, cara ao interior da ría

50

De febreiro a xullo

Lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelludas á praia de Abra (excluída)

60

De xaneiro a decembro

A pé: Salgueira, porto do Castro e Pedra Rubia

A flote: Lonxa de Baiona, e embarcación vixilancia

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Raxó, Portonovo, Sanxenxo (plan conxunto)

MSAS

Interior das liñas imaxinarias de punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso e de punta Couso a punta Preguntoiro. Cara ao oeste das illas Ons e Onza

146

De marzo a setembro

Lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MSAS

De praia Canaval a punta Couso e illas Cíes

100

De xaneiro a setembro

Por terra: rampa de descarga do porto de Cangas e lonxa de Cangas.

Por mar: Faro Borneira, Pedra Cantareira e praia de San Martiño

C.P. Vigo

MA

MSAS

A Pé

De punta de Alcabre a praia de Abra (excluída) e de punta Lagoa a praia de Arealonga (excluída)

40

De xaneiro a decembro

Lonxas de Canido e Berbés

(1)Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro J: Plans de explotación de anemone (Anemonia viridis)

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Barallobre (plan conxunto)

MSAS

De punta Langosteira a punta Miranda

40

De maio a decembro

Zona 1: porto de Mera

Zonas 2 e 3: porto de Lorbé

C.P. Ferrol

MSAS

De punta San Carlos a punta Foruxeira

100

Xaneiro, febreiro e de maio a decembro

Peirao de Ferrol

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A Pé

De punta Orelluda a Punta dos Picos

60

Xaneiro, febreiro e de xuño a decembro

San Sebastián, Horizonte e Oia

C.P. Aldán

MA

MSAS

De punta Couso a Punta do Niño do Corvo cara ao interior da ría de Aldán

40

Xaneiro a marzo e de xuño a decembro

Embarcación de vixilancia e lonxa de Aldán

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De Sapeiras de Terra ata punta Salinas, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

44

Xaneiro e febreiro, de xullo a decembro

O Bao, Areoso, Arnela, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Cangas

MA

MSAS

De punta Balea ao extremo leste da praia de Liméns (incluíndo o faro da Borneira e Illote Corbeiro); do extremo oeste da praia de Liméns ao extremo leste da praia de Barra; do extremo oeste da praia de Barra ata punta Robaleira.

80

De xaneiro a decembro cunha veda nos meses de marzo e abril

Zonas de traballo e peirao lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MSAS

De punta Moreira ata punta Area das Pipas e de praia Barrosa a punta Raeiros

60

De xaneiro a decembro cunha veda de marzo a abril

Peiraos de San Vicente e Meloxo. Lonxa do Grove

C.P. Vigo

MA

MSAS

A Pé

De punta Alcabre a praia de Abra (excluída). De punta Lagoa a praia de Arealonga (excluída)

50

Xaneiro, febreiro e de maio a decembro

Lonxa de Canido e lonxa de Vigo

(1)Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file