Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2015 Páx. 8690

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que sexa a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, vén a desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e establece o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables dos procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación e Ordenación Universitaria, atribúelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Mediante a Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2015) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da dita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral; e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional

Apelidos

Nome

DNI

Tratamento

Código habilitación

Administración e xestión

Álvarez

Pérez

Ana

34992415P

Asesora

ASDADG0570

Avaliadora

AVDADG0570

Lorenzo

Novelle

Concepción

34931117M

Asesora

ASDADG0571

Avaliadora

AVDADG0571

Santana

Penín

Cristina

34962204L

Asesora

ASDADG0572

Avaliadora

AVDADG0572

Sotelo

Sotelo

Silverio

34726961C

Asesor

ASDADG0573

Avaliador

AVDADG0573

Vázquez

García

María del Carmen

34936784Z

Asesora

ASDADG0574

Avaliadora

AVDADG0574

Agraria

Saco

Dafonte

Josefa

34937432H

Asesora

ASDAGA0575

Avaliadora

AVDAGA0575

Taboada

Díaz

Francisco Javier

79310975Y

Asesor

ASDAGA0577

Avaliador

AVDAGA0577

Edificación e obra civil

Cabado

López

Jesús Atilano

32439571A

Asesor

ASDEOC0579

Avaliador

AVDEOC0579

Fernández

Fiuza

Francisco Luis

35303614V

Asesor

ASDEOC0580

Avaliador

AVDEOC0580

García

Díaz

Julio César

45425284P

Asesor

ASDEOC0581

Avaliador

AVDEOC0581

Méndez de Andes

Rodríguez

José Manuel

45430734F

Asesor

ASDEOC0582

Avaliador

AVDEOC0582

Pérez

Amor

Evaristo

71864107D

Asesor

ASDEOC0583

Avaliador

AVDEOC0583

Electricidade e electrónica

Cabo

Pociña

José Joaquín

32692132R

Asesor

ASDELE0584

Avaliador

AVDELE0584

Cantero

Pascual

Jesús Manuel

13707918X

Asesor

ASDELE0585

Avaliador

AVDELE0585

López

Gómez

José María

33307011K

Asesor

ASDELE0586

Avaliador

AVDELE0586

Miguéns

Muñiz

Reinaldo

35450504Y

Asesor

ASDELE0587

Avaliador

AVDELE0587

Enerxía e auga

Liñares

González

Beatriz

76928430P

Asesora

ASDENA0588

Avaliadora

AVDENA0588

Ocampo

Prado

Noelia

33346649F

Asesora

ASDENA0589

Avaliadora

AVDENA0589

Fabricación mecánica

Comuñas

García

Ovindo

10081756M

Asesor

ASDFME0590

Avaliador

AVDFME0590

Saborido

Otero

Jenaro

32631130H

Asesor

ASDFME0591

Avaliador

AVDFME0591

Villares

Balsa

Jesús

33303051V

Asesor

ASDFME0592

Avaliador

AVDFME0592

Hostalaría e turismo

Ares

Pires

Alejandro

36142255D

Asesor

ASDHOT0593

Avaliador

AVDHOT0593

Blanco

Cancio

Lina

36119555X

Asesora

ASDHOT0595

Avaliadora

AVDHOT0595

González

Ferreiro

Emma

33535485J

Asesora

ASDHOT0596

Avaliadora

AVDHOT0596

Novelle

González

María Pilar

35319764K

Asesora

ASDHOT0597

Avaliadora

AVDHOT0597

Oubiña

Otero

Javier

76931828W

Asesor

ASDHOT0599

Avaliador

AVDHOT0599

Sobrado

Vázquez

Pablo

33861103C

Asesor

ASDHOT0601

Avaliador

AVDHOT0601

Imaxe persoal

Tutor

Crespo

María José

44812285M

Asesora

ASDIMP0602

Avaliadora

AVDIMP0602

Industrias alimentarias

Rodríguez

Comesaña

Mirian

36090541E

Asesora

ASDINA0603

Avaliadora

AVDINA0603

Vicente

Álvarez

Amalia

36090026J

Asesora

ASDINA0604

Avaliadora

AVDINA0604

Zafra

González

María José

76715526S

Asesora

ASDINA0605

Avaliadora

AVDINA0605

Informática e comunicacións

Araújo

Rivera

Ana Belén

34992684R

Asesora

ASDIFC0606

Avaliadora

AVDIFC0606

Díez

Rodríguez

Germán Miguel

07241688T

Asesor

ASDIFC0608

Avaliador

AVDIFC0608

García

González

Santiago

34998296R

Asesor

ASDIFC0609

Avaliador

AVDIFC0609

Outumuro

Sampaio

Xulio

34938028Q

Asesor

ASDIFC0611

Avaliador

AVDIFC0611

Sarabando

Feijoo

Juan Carlos

44464608L

Asesor

ASDIFC0612

Avaliador

AVDIFC0612

Seoane

Yáñez

María de los Ángeles

33855904L

Asesora

ASDIFC0613

Avaliadora

AVDIFC0613

Inglés

Casielles

Iglesias

Nancy

10843450P

Asesora

ASDING0614

Avaliadora

AVDING0614

Instalación e mantemento

Arias

Rivas

Sonia

52931170M

Asesora

ASDIMA0615

Avaliadora

AVDIMA0615

Enríquez

Barcia

Laura

33535376L

Asesora

ASDIMA0616

Avaliadora

AVDIMA0616

Lloves

Álvarez

Sergio

34995774D

Asesor

ASDIMA0617

Avaliador

AVDIMA0617

Ocampo

Prado

Noelia

33346649F

Asesora

ASDIMA0618

Avaliadora

AVDIMA0618

Química

Fandiño

Perianes

Matilde

35307569Q

Asesora

ASDQUI0619

Avaliadora

AVDQUI0619

Midón

Martínez

María del Pilar

44828453G

Asesora

ASDQUI0620

Avaliadora

AVDQUI0620

Pérez

Alonso

Gael

36176698K

Asesor

ASDQUI0622

Avaliador

AVDQUI0622

Souto

Muñoz

Óscar

33538169Y

Asesor

ASDQUI0623

Avaliador

AVDQUI0623

Sanidade

Abelleira

González

Antolín M.

32627720N

Asesor

ASDSAN0624

Avaliador

AVDSAN0624

Fandiño

Perianes

Matilde

35307569Q

Asesora

ASDSAN0625

Avaliadora

AVDSAN0625

Franco

Leis

María Teresa

52934374N

Asesora

ASDSAN0626

Avaliadora

AVDSAN0626

Gómez

Cerradelo

María Soledad

76732618H

Asesora

ASDSAN0627

Avaliadora

AVDSAN0627

Jiménez

Bértolo

María Teresa

35434334M

Asesora

ASDSAN0628

López

Parada

Mónica

33541101V

Asesora

ASDSAN0629

Avaliadora

AVDSAN0629

Navaza

Carro

Juan Manuel

44077283Z

Asesor

ASDSAN0630

Avaliador

AVDSAN0630

Vidal

Álvarez

Ruth María

52450103Y

Asesora

ASDSAN0631

Avaliadora

AVDSAN0631

Servizos socioculturais e á comunidade

López

Fernández

José María

32814158N

Asesor

ASDSSC0632

Avaliador

AVDSSC0632

Prieto

Paz

Virginia

32674022S

Asesora

ASDSSC0633

Avaliadora

AVDSSC0633

Vázquez

del Prisco

María Cristina

47359223S

Asesora

ASDSSC0634

Avaliadora

AVDSSC0634

Téxtil, confección e pel

Freire

San Luis

María Olimpia

32437307Q

Asesora

ASDTCP0635

Avaliadora

AVDTCP0635

Rodilla

Labrador

Santiago

08097748T

Asesor

ASDTCP0636

Avaliador

AVDTCP0636

Transporte e mantemento de vehículos

Álvarez

Uría

Mercedes

33314601K

Asesora

ASDTMV0637

Avaliadora

AVDTMV0637

Fianza

Castro

Francisco

33239271Q

Asesor

ASDTMV0638

Avaliador

AVDTMV0638

Gestal

Sánchez

José Fernando

79325534Y

Asesor

ASDTMV0639

Avaliador

AVDTMV0639

Iglesias

Anllo

Javier

33347007C

Asesor

ASDTMV0640

Avaliador

AVDTMV0640

Millares

Guerra

Miguel

33286692B

Asesor

ASDTMV0641

Avaliador

AVDTMV0641

Trigo

García

Esteban

47362614W

Asesor

ASDTMV0642

Avaliador

AVDTMV0642

Sector produtivo

Familia profesional

DNI

Nome

Tratamento

Código de UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Edificación e obra civil

45427258G

Jesús Constantino Fernández Bedia

Avaliador

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción

AVP087110765

UC0873_1

Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción

AVP087310760

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción

AVP136020761

AVP136020769

UC1902_1

Instalar pavimentos lixeiros con apoio continuo

AVP190210766

UC1903_1

Realizar operacións básicas en instalación de placa de xeso laminado

AVP190310770

UC1920_2

Instalar tabiques e extradorsados autoportantes de placa de xeso laminado

AVP192020771

UC1921_2

Instalar sistemas de falsos teitos

AVP192120772

UC1922_2

Tratar xuntas entre placas de xeso laminado

AVP192220773

UC1923_2

Organizar traballos de instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos

AVP192320774

UC1924_2

Instalar pavimentos elevados rexistrables

AVP192420767

UC1925_2

Instalar anteparos e empanelados técnicos desmontables

AVP192520768

UC1933_2

Realizar revestimentos murais en papel, en fibra de vidro e vinílicos

AVP193320762

UC1934_2

Realizar acabamentos decorativos de pintura en construción

AVP193420763

UC1935_2

Organizar traballos de pintura en construción

AVP193520764

Electricidade e electrónica

76823302J

José Ramón Méndez Verde

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020758

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120759

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais

AVP059720756

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión

AVP059820757

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade

AVP059920754

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos

AVP060020755