Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Martes, 24 de marzo de 2015 Páx. 11692

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2015 pola que se convoca un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo nesta fundación, mediante contratación laboral fixa, e se nomean os membros dos tribunais.

O Padroado da Fundación, na súa reunión do 12 de decembro de 2014, aprobou a presente convocatoria, e autorizou a súa Dirección Técnica a levar a cabo os trámites oportunos para a súa execución. Así mesmo, designou os membros dos tribunais titulares e suplentes que xulgarán o proceso selectivo.

Este proceso selectivo realizarase segundo o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, e no Convenio colectivo da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia, número 246, do 23 de decembro de 1999, por resolución da Dirección Xeral de Relacións Laborais.

A presente convocatoria ten en conta o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres polo que se refire ao acceso ao emprego, de acordo co artigo 14 da Constitución española, a Directiva 2006/54/CE, do 5 de xullo, de aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e as previsións da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

O presente proceso selectivo convócase en cumprimento das sentenzas firmes recaídas sobre as demandas formuladas contra a oferta de emprego convocada por esta fundación en xuño de 2005. Así, en sentenza do 10 de novembro de 2006, o Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela estimou parcialmente o recurso 757/2005 formulado contra a devandita convocatoria. Posteriormente, a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior, en sentenza do 21 de xullo de 2009, desestimou o recurso formulado contra a sentenza do 10 de novembro de 2006, debendo a Administración retrotraer o proceso de selección ao momento da súa convocatoria, sendo esta substituída por unha nova, na cal se cumpran os requisitos e exixencias sinalados na devandita resolución xudicial. En sentenza do 16 de xullo de 2012, a Sala do Social do Tribunal Superior resolveu en sentido desestimatorio o recurso contra a sentenza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela.

Logo da negociación das bases da convocatoria coa representación sindical do Centro de Transfusión de Galicia e logo de autorización da convocatoria pola Dirección Xeral de Función Pública e Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, en cumprimento do acordado polo Padroado da Fundación, na súa reunión do 12 de decembro de 2014, e de conformidade coas competencias atribuídas nos Estatutos da Fundación (anexo do Decreto 276/2001, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, DOG nº 208, do 26 de outubro de 2001), a Dirección Técnica resolve convocar un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo na Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, mediante contratación laboral fixa e nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo.

Bases

I. Normas xerais.

1.1. Prazas.

1.1.1. Convócase concurso-oposición para o ingreso nas categorías que se especifican no anexo I da presente resolución.

1.1.2. O número de prazas que se convoca neste proceso selectivo é o que se especifica, para cada unha das categorías, no citado anexo I, con expresión diferenciada das prazas polo seu sistema de acceso.

1.2. Sistemas de acceso.

As persoas interesadas poderán participar neste proceso selectivo por algún dos sistemas de acceso que, para cada unha das categorías, se indican no anexo I: acceso libre, promoción interna ou acceso de persoas con discapacidade.

Os aspirantes só poderán participar nunha das quendas citadas. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, non se permitirán cambios na modalidade de acceso.

1.3. Persoas con discapacidade.

1.3.1. De conformidade co establecido na disposición adicional sétima do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, resérvase un sete por cento do total das prazas convocadas en todas as categorías para ser cubertas por persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao trinta e tres por cento, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

1.3.2. Cando da aplicación da citada porcentaxe resulten fraccións decimais arredondarase por exceso para o seu cómputo.

1.3.3. Se as prazas reservadas e que foron cubertas polas persoas con discapacidade non alcanzan a taxa do 3 % das prazas convocadas, as prazas non cubertas acumularanse á cota do 7 % da oferta seguinte, cun límite máximo do 12 %.

1.3.4. No caso de que algún aspirante con discapacidade que se presentase por quenda de reserva de persoas con discapacidade, supere os exercicios correspondentes, pero non obtén praza, e a súa puntuación é superior á obtida por outros aspirantes da quenda de acceso libre, será incluído pola súa orde de puntuación na quenda de acceso libre.

1.3.5. Os aspirantes con discapacidade, opten ou non opten por participar na quenda reservada a persoas con discapacidade, poderán solicitar adaptación de tempo e medios para a realización dos exercicios. Os interesados, excepto causas sobrevidas, deberán formular a correspondente petición concreta na solicitude de participación, na que deberán reflectir con claridade as necesidades específicas que teñen para acceder ao proceso selectivo en condicións de igualdade, presentando o ditame técnico facultativo emitido polo órgano técnico de cualificación do grao de discapacidade competente, acreditando de xeito fidedigno as deficiencias permanentes que deron orixe ao grao de discapacidade recoñecido.

As solicitudes serán resoltas polos respectivos órganos de selección. A adaptación non se outorgará de forma automática senón unicamente naqueles casos en que a discapacidade garde relación directa coa proba que se vai realizar.

1.3.6. A fin de garantir a protección da saúde dos aspirantes que superen definitivamente o proceso selectivo pola quenda de reserva de persoas con discapacidade, efectuarase unha avaliación inicial da súa saúde que permita adoptar as medidas preventivas e de protección necesarias para evitar que poidan verse afectados de modo singular por algún risco laboral identificado no seu posto de traballo. A avaliación será realizada polo servizo de prevención que designe a Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

1.4. Promoción interna.

1.4.1. De conformidade co establecido no Convenio colectivo da Fundación (DOG nº 246, do 23 de decembro de 1999), convócase quenda de promoción interna que oferta o 50 % das vacantes.

1.4.2. As vacantes non cubertas por esta quenda acumularanse á quenda de acceso libre.

II. Requisitos dos candidatos.

Os aspirantes de calquera quenda de acceso deberán posuír todos os requisitos exixidos nestas bases na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e deberanse manter na data de formalización do correspondente contrato laboral fixo e a súa posterior incorporación á praza.

O feito de figurar na relación definitiva de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos aspirantes a posesión dos requisitos exixidos no procedemento que se convoca.

2.1. Requisitos comúns para todas as quendas de acceso.

2.1.1. Nacionalidade.

a) Ter a nacionalidade española.

b) Ser nacional dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado no cal, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.

c) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais dalgún dos demais estados membros da Unión Europea e dos nacionais dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

2.1.2. Idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.

2.1.3. Capacidade funcional: posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que se deriven do correspondente contrato de traballo.

2.1.4. Habilitación: non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, se for o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

2.1.5. Titulación: estar en posesión da titulación que, para cada unha das categoría que se convocan, se especifica no anexo I desta resolución ou estar en condicións de obtela dentro do prazo de presentación de solicitudes.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou a credencial de recoñecemento do título para efectos profesionais, ao amparo do disposto no Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva comunitaria 2005/36/CE, e no Real decreto 459/2010, do 16 de abril, polo que se regulan as condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialista en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea.

2.1.6. Aboar as taxas por dereito de exame, se é o caso.

2.2. Requisitos específicos para persoas con discapacidade.

Ademais dos requisitos comúns, os aspirantes que se presenten pola quenda de persoas con discapacidade terán que ter recoñecida a condición legal de persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao trinta e tres por cento.

2.3. Requisitos específicos para promoción interna.

Ademais dos requisitos comúns, os aspirantes que se presenten pola quenda de promoción interna terán que reunir os seguintes:

2.3.1. Ter a condición de persoal laboral fixo doutra categoría ou especialidade de nivel académico igual ou inferior a aquela a que se pretende acceder.

2.3.2. Estar en servizo activo na Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia como persoal laboral fixo durante, polo menos, dous anos na categoría ou especialidade de procedencia.

2.4. Formalización do pagamento das taxas.

2.4.1. Por imperativo legal, de conformidade co disposto na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, e na Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, como requisito necesario para participar no proceso selectivo, deberase aboar previamente, en concepto de dereitos de exame, o importe que, para cada categoría, se especifica no anexo IX e, de ser o caso, os gastos de transferencia correspondentes, en calquera das entidades financeiras colaboradoras autorizadas para a recadación de taxas e prezos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o ingreso da taxa empregarase un impreso de autoliquidación como o sinalado no anexo VIII. O devandito impreso poderase descargar desde o enlace Emprego público do portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es). A non presentación deste impreso de autoliquidación –no cal debe figurar a data e o selo da entidade bancaria– xunto co modelo de solicitude de participación no proceso, determinará a exclusión do aspirante.

Tamén se poderá realizar o pagamento da taxa por internet. Para iso, deberase acceder á oficina tributaria, a través da oficina virtual no portal web do Cixtec (www.cixtec.es) e premer a ligazón Oficina Virtual-Tributaria (cor azul), entrar a servizos de acceso libre e taxas, prezos, multas e sancións. Os aspirantes que realicen o pago telemático deberán aportar como xustificante do aboamento da taxa o modelo 730. Non se admitirá como xustificación de ingreso o modelo 739.

En ningún caso a presentación deste xustificante supoñerá a substitución da presentación en tempo e forma da solicitude de participación no proceso.

2.4.2. Estarán exentos do pagamento da taxa por dereito de inscrición:

– Os que posúan unha discapacidade igual ou superior ao 33 %.

– Os que sexan membros de familias numerosas clasificadas de categoría especial.

Aplicarase unha bonificación do 50 % da taxa por dereito de inscrición:

– Aos que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

– Aos que figuren como demandantes de emprego desde, cando menos, os seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas e non estean percibindo prestación ou subsidio por desemprego.

As circunstancias de exención e bonificación deberán ser acreditadas, segundo o suposto que corresponda, presentando xunto coa solicitude de participación no proceso, a seguinte documentación:

– Copia compulsada da cualificación de discapacidade.

– Copia compulsada do título oficial de familia numerosa, de carácter ordinario ou especial.

– Certificación negativa da percepción actual de prestación/subsidio por desemprego e a antigüidade como demandante de emprego expedida polo Servizo Público de Emprego.

2.4.3. O importe aboado en concepto de dereitos de exame devolverase, despois dos trámites correspondentes, aos aspirantes excluídos que o soliciten, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da lista definitiva de admitidos e excluídos.

2.5. Devolución das taxas pagadas con motivo da oferta pública de emprego convocada en 2005.

Unha vez notificada resolución do 31 de xaneiro de 2014, da Dirección Técnica da Fundación, en que se acorde a devolución das taxas a todos os interesados, procedeuse á devolución de todas as solicitudes recibidas.

2.6. Rexistro electrónico dos requisitos de participación.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán declarar no formulario electrónico de inscrición que reúnen todos os requisitos de participación exixidos nesta convocatoria segundo a quenda de acceso por que opten. O formulario electrónico de inscrición está accesible, seguindo as instrucións que se establecen no anexo VI, desde a opción de menú Procesos/OPE da Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides), no portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

2.7. Prazo e procedemento de acreditación dos requisitos de participación.

2.7.1. As persoas aspirantes deberán presentar xunto coa solicitude de participación, e dentro do prazo de presentación de instancias, a seguinte documentación:

1. Fotocopia do NIF/NIE/pasaporte/outros.

Os aspirantes estranxeiros que residan en España deberán, ademais, presentar unha fotocopia cotexada da tarxeta de residente comunitario en vigor ou, se é o caso, da tarxeta temporal de residente comunitario ou de traballador comunitario fronteirizo en vigor.

Os aspirantes que sexan nacionais da Unión Europea ou dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, que non residan en España, ben por residir no estranxeiro ou por encontrarse en España en réxime de estadía, deberán presentar unha fotocopia cotexada do documento de identidade ou pasaporte.

Os familiares dos anteriores deberán presentar unha fotocopia cotexada do visado e, se for o caso, do xustificante de ter solicitado a correspondente tarxeta ou xustificante de ter solicitado a exención do visado e da correspondente tarxeta. De non ter solicitado estes documentos, deberán presentar os documentos expedidos polas autoridades competentes que acrediten o vínculo de parentesco e unha declaración xurada ou promesa do español, de nacional dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea e de nacional dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, co que existe este vínculo, de que non está separado de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

2. Xustificante de ter aboado os dereitos de exame. As persoas exentas ou con bonificación no pagamento das taxas deberán presentar copia cotexada da documentación que acredite este dereito nos termos exixidos na base 2.4.2.

3. Fotocopia compulsada do título exixido para o ingreso na correspondente categoría/especialidade ou a documentación acreditativa de estar en condicións de obtelo, nos termos previstos nos anexos I e V desta resolución.

Deberá presentarse tradución xurada ou equivalente, segundo o disposto no anexo V, daqueles títulos que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá achegarse, ademais, o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou recoñecemento.

O aspirante non terá a obriga de achegar a documentación acreditativa da titulación cando xa conste como validada (V) na Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides).

2.7.2. As persoas que accedan pola quenda de discapacidade deberán presentar, ademais da documentación anterior, copia compulsada do documento que acredite ter recoñecida a condición legal de persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2.7.3. As persoas que accedan pola quenda de promoción interna non terán que presentar fotocopia do NIF/NIE ou pasaporte.

2.7.4. A falta de acreditación pola persoa interesada dos requisitos de participación determinará a súa exclusión do proceso de selección.

2.7.5. En todo caso, a autoridade convocante reservará para si o dereito a exixir que se acredite convenientemente a existencia ou non dos requisitos de participación e idoneidade dos aspirantes, en calquera momento anterior á resolución definitiva do concurso-oposición.

III. Méritos.

3.1. Méritos valorables.

Os méritos que se terán en conta na fase de concurso deste proceso valoraranse segundo o anexo IV con referencia ao día inmediatamente anterior, inclusive, ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Tales méritos deberán estar debidamente rexistrados na Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides), accesible desde o portal web do Servizo Galego de Saúde
(www.sergas.es) e acreditados documentalmente pola persoa interesada na forma e prazos que se indican nesta convocatoria.

3.2. Rexistro electrónico e acreditación de méritos.

3.2.1. Para o rexistro electrónico dos méritos, os aspirantes deberán proceder da seguinte forma:

As persoas interesadas comprobarán os datos do seu currículo baremables no proceso de selección que constan rexistrados na Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides), accesible desde o portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), segundo se indica no anexo VI destas bases.

Se non consta ningunha información ou está incompleta, a persoa aspirante rexistrará no sistema os méritos que posúe para efectos da súa valoración na fase de concurso deste proceso, ata o último día do prazo de presentación de solicitudes, inclusive. Unha vez rexistrados electronicamente, deberá imprimir a solicitude de validación, que estará dispoñible na aplicación informática na epígrafe «informe».

A solicitude de validación para este proceso dirixirase a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de solicitude e poderá presentarse ata o último día do prazo de presentación de instancias en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos que se indican na base 5.2.

3.2.2. Xunto coa solicitude de validación, o aspirante deberá achegar a documentación acreditativa dos méritos que figuren pendentes de validación nos termos que se indican no anexo V. Só se admitirá como medio de acreditación o que se indica para cada un dos méritos no indicado anexo.

A documentación acreditativa dos méritos deberá presentarse na orde en que figura cada un dos méritos na solicitude de validación.

3.2.3. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, non se admitirá, unha vez finalizado o prazo de presentación de instancias e para os efectos da súa valoración neste proceso ningunha documentación acreditativa de méritos aínda que consten rexistrados no expediente electrónico, excepto aquela documentación que, exixida no anexo V e constando documentalmente ter sido solicitada polo interesado ao organismo ou entidade competente no prazo de presentación de solicitudes ou nun momento anterior, esta non fose recepcionada polo interesado no indicado prazo, suposto en que se admitirá a súa presentación no prazo de reclamación contra a lista provisional de admitidos/excluídos

Fóra deste suposto e prazo, non se admitirá ningunha documentación.

3.2.4. Aquelas persoas que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia solicitasen, mediante a achega da documentación correspondente, a validación dalgún mérito previamente rexistrado no expediente electrónico e que se atope validado ou pendente de catalogar pola Administración, non terán que presentar novamente a documentación acreditativa de tal/es mérito/s, excepto a complementaria que resulte necesaria para a súa actualización.

3.2.5. Aquelas persoas que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia solicitasen, mediante a achega da documentación correspondente, a validación dalgún mérito previamente rexistrado no expediente electrónico e que se atope pendente de validar, deberán presentar, se for o caso, dentro do prazo de presentación de solicitudes, a documentación complementaria para acreditar debidamente o mérito nos termos do anexo V.

3.2.6. Aquelas persoas que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia rexistrasen no sistema informático os seus méritos, que figuran como pendentes de validar sen que achegasen ningunha documentación acreditativa deles, deberán solicitar a súa validación ante calquera das unidades de validación das relacionadas no formulario electrónico de solicitude de participación no proceso e acreditar documentalmente a súa posesión nos termos do anexo V dentro do prazo de presentación de instancias para que poidan ser, se for o caso, valorados no devandito procedemento.

3.2.7. Non será necesaria a acreditación documental do cumprimento dos seguintes méritos:

– A experiencia profesional como persoal nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

– A formación recibida e impartida pola Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria.

3.2.8. A Administración poderá requirir, en calquera momento, a achega de documentación complementaria acreditativa de calquera requisito ou mérito, aínda que conste validado.

3.2.9. Para os efectos deste proceso, e sen prexuízo da súa validación e catalogación nun momento posterior, poderán deixarse sen validar e catalogar no expediente electrónico persoal do aspirante aqueles méritos que non teñan incidencia na puntuación que se asigne na fase de concurso por ter conseguido o aspirante, cos méritos xa validados e catalogados, a puntuación máxima no respectivo punto do baremo.

IV. Acreditación do coñecemento da lingua galega.

Para os efectos de resultar exento da realización do exercicio de lingua galega, aqueles aspirantes de calquera quenda de acceso que estean en posesión da titulación recollida na táboa que se achega, segundo a categoría a que se opte, ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014, que modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, deberán rexistrar esta na epígrafe «idiomas» do expedient-e e achegar copia compulsada do mesmo dentro do prazo de presentación da solicitude de participación, salvo que xa conste este título como validado no expedient-e.

Grupo

Denominación

Acreditación coñecemento lingua galega

A

Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

Celga 4 ou equivalente debidamente homologado

Médico xeral

Técnico superior

B

ATS/DUE

C

Técnico especialista laboratorio

Promotor da doazón

D

Auxiliar administrativo

Celga 3 ou equivalente debidamente homologado

Auxiliar de clínica/laboratorio

Auxiliar de informática

E

Condutor/celador

Celga 2 ou equivalente debidamente homologado

As persoas aspirantes que non acheguen a documentación acreditativa de coñecemento da lingua galega nos termos establecidos nestas bases deberán realizar o exercicio de lingua galega.

V. Solicitude.

5.1. Formulario de inscrición.

5.1.1. As persoas que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán cubrir unha única solicitude de participación por categoría, en modelo normalizado, accesible, seguindo as instrucións que se establecen no anexo VI, desde a opción do menú Procesos/OPE da Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides), no portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) e que, unha vez formalizada electronicamente, deberán imprimir, asinar e presentar nos lugares e prazo indicados nos números 5.2 e 5.3, respectivamente.

5.1.2. Non se admitirán as solicitudes que conteñan algunha emenda, marca ou riscaduras no formulario de participación ou en calquera dos documentos acreditativos dos requisitos de participación.

As modificacións que, con carácter excepcional, resulte necesario efectuar ao aspirante nalgún dos datos contidos na solicitude de participación imprimida, realizaranse mediante escrito dirixido a unidade de validación á que se dirixise o formulario de inscrición neste proceso, no cal se indicará con claridade a modificación que se pretende.

Tal solicitude de modificación deberá presentarse, xunto coa instancia que modifica ou copia desta, a través do procedemento e prazo previstos na cláusula 5.2 e 5.3 desta convocatoria.

Transcorrido o prazo para a presentación de solicitudes, non se admitirán as modificacións das solicitudes previamente presentadas.

5.1.3. Os aspirantes interesados en participar en varias categorías das ofertadas pagarán o importe dos dereitos de exame correspondentes para cada unha das categorías nun modelo de autoliquidación de taxas diferente.

5.1.4. Os aspirantes con minusvalidez que o precisen, opten ou non opten por participar na quenda reservada de persoas con minusvalidez, deberán sinalar na solicitude as adaptacións de tempo e medios para a realización dos exercicios, de conformidade co establecido na base 1.3.

5.1.5. A consignación de datos falsos na solicitude ou na documentación presentada polos aspirantes sancionarase coa anulación da solicitude, sen prexuízo das demais medidas legais que correspondan.

5.1.6. O domicilio que figure nas solicitudes considerarase como o único válido para os efectos de notificacións, sendo responsabilidade exclusiva do aspirante tanto o erro na súa consignación como a comunicación ao Servizo Galego de Saúde de calquera cambio deste. O mesmo será aplicable aos outros medios de comunicación posibles, como os teléfonos de contacto e o correo electrónico.

A Administración convocante poderá comunicar a través da Oficina Virtual do Profesional/expedient-e (Fides) ou do portal web do Servizo Galego de Saúde, de forma xeral ou individualmente, calquera novidade que se produza no desenvolvemento do proceso.

5.1.7. Xunto coa solicitude de participación, a persoa aspirante deberá achegar a documentación exixida na base 2.7, a xustificación documental de todos os méritos previamente rexistrados no expediente electrónico que non acreditase nos termos da base 3.2 e, se for o caso, a documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega.

5.2. Lugar de presentación.

As solicitudes de participación dirixiranse á Dirección da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia e poderán presentarse no rexistro desta fundación, sita na avenida Monte da Condesa, s/n, de Santiago de Compostela, no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

As solicitudes subscritas no estranxeiro poderán cursarse, no prazo expresado no número 5.3 a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes, que as remitirán a continuación ao organismo competente.

5.3. Prazo de presentación.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

VI. Admisión de aspirantes.

6.1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declaren con carácter provisional os aspirantes admitidos e excluídos en cada unha das categorías, co motivo da exclusión, así como os aspirantes exentos e non exentos da realización do exercicio acreditativo do coñecemento de lingua galega.

6.2. Os aspirantes excluídos e os declarados non exentos da realización do exercicio de galego dispoñerán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a súa exclusión ou a non exención do exercicio de lingua galega.

Dispoñerán do mesmo prazo de reclamación as persoas que, despois de presentar debidamente solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada.

6.3. Non se poderá emendar a presentación da solicitude fóra do prazo habilitado para este efecto. A estimación ou desestimación das solicitudes de emenda entenderanse implícitas na resolución pola que se aprobe o listado definitivo de admitidos e excluídos, así como o listado definitivo de exentos e non exentos do exercicio acreditativo do coñecemento da lingua galega, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Contra tal resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ou reclamación previa á vía xudicial laboral ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, nos termos e prazos do artigo 114, 115 e 125 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, segundo a condición do aspirante e o sistema de provisión da praza, libre ou promoción interna, respectivamente.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se recoñeza aos interesados a posesión de todos os requisitos exixidos no procedemento que se convoca. Cando da documentación que debe presentarse, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os interesados decaerán en todos os dereitos que poidan derivar da súa participación no proceso selectivo.

VII. Tribunais.

7.1. A composición dos tribunais de selección é paritaria para o conxunto do presente proceso de selección. A súa composición recóllese no anexo VII destas bases.

7.2. Os tribunais cualificadores do proceso de selección foron designados polo Padroado da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia respectando os principios e criterios contidos no artigo 60 da Lei 7/2007, do 13 de abril.

Corresponden aos tribunais as funcións relativas á determinación concreta do contido das probas e a cualificación dos aspirantes, tanto na fase de oposición como na de concurso, a emisión de cantos informes sexan requiridos derivados da súa participación no proceso, así como, en xeral, a adopción de cantas medidas sexan precisas para o correcto desenvolvemento das probas selectivas e a resolución de incidencias.

7.3. Os tribunais son únicos para cada categoría. Non obstante, o órgano convocante, en atención ao elevado número de aspirantes, poderá nomear unha comisión ou grupo de traballo para realizar as tarefas auxiliares de carácter técnico ou organizativo que lle sexan encomendadas, sen que a súa actuación afecte as competencias e a autonomía dos tribunais de selección.

7.4. Os tribunais terán a súa sede, para os efectos de comunicacións, envío de documentación ou incidencias, no domicilio social da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, situado na avenida Monte da Condesa, s/n, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña.

7.5. Os tribunais poderán propoñer ao órgano convocante a incorporación aos seus traballos dos asesores especialistas ou de apoio que consideren oportunos. Os devanditos asesores limitaranse a prestar a súa colaboración nas especialidades técnicas, con voz e sen voto.

7.6. Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convocante, cando concorra neles algunha circunstancia das previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e no acordo adoptado polo Consello da Xunta do 8 de abril de 2010 ou realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas da correspondente categoría nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

O presidente deberá solicitar dos membros do tribunal declaración expresa de non se encontrar incursos nas circunstancias previstas no citado artigo 28 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común nin nas demais causas de abstención previstas nestas bases. Esta declaración deberá ser tamén realizada polos asesores especialistas previstos e polo persoal auxiliar que o tribunal incorpore aos seus traballos.

Así mesmo, os aspirantes poderán recusar os membros do tribunal e demais persoal colaborador cando concorra neles algunha das circunstancias previstas nas presentes bases, conforme o artigo 29 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

7.7. Tras a convocatoria do presidente, constituirase o tribunal coa asistencia da maioría dos seus membros, titulares ou suplentes, coa presenza, en todo caso, do presidente e do secretario. A partir da súa constitución, o tribunal requirirá, para actuar validamente, a presenza da maioría dos seus membros, coa presenza, en todo caso, do presidente e do secretario.

Por acordo dos seus membros, o tribunal poderá acordar a autoconvocatoria para a seguinte ou seguintes sesións que teñan lugar, sen necesidade de citación por escrito.

Das sesións dos tribunais redactaranse as correspondentes actas, que serán asinadas polo secretario co visto e prace do presidente.

7.8. Os tribunais que actúen no proceso selectivo clasificaranse, segundo o recollido no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, actualizado pola Resolución do 20 de xuño de 2008 (DOG nº 138, do 17 de xullo), segundo acordo do órgano competente na materia.

VIII. Procedemento de selección.

O sistema de selección será o de concurso-oposición para todas as categorías que se convocan.

8.1. Fase de oposición.

8.1.1. A fase de oposición, en cada unha das categorías que se convocan, consistirá na realización dos exercicios que se enumeran no anexo III desta resolución e coa forma e sistema de cualificación descrito.

8.1.2. Unha vez realizados os distintos exercicios da fase de oposición, corresponde aos tribunais establecer os criterios de corrección das probas.

Estes criterios de corrección realizaranse tendo en conta que nos exercicios da fase de oposición que sexan eliminatorios será necesario que os aspirantes alcancen unha puntuación do cincuenta por cento da puntuación máxima asignada a cada un dos exercicios de tal carácter.

O exercicio sobre o contido da parte específica do programa terá carácter obrigatorio e eliminatorio para todos os aspirantes.

O exercicio sobre o contido da parte común do programa terá carácter obrigatorio e non eliminatorio para todos os aspirantes, coa excepción dos da quenda de promoción interna, que estarán exentos da súa realización.

O exercicio que acredita o coñecemento da lingua galega terá carácter obrigatorio e non eliminatorio para todos os aspirantes, coa excepción dos que acreditasen posuír a titulación recollida na táboa do apartado IV ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014, que modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua.

As respostas incorrectas nos exercicios de tipo test penalizaranse coa puntuación negativa que resulte de aplicar un vinte e cinco por cento da puntuación asignada á resposta correcta.

Os aspirantes que non superen ou non obteñan o cincuenta por cento da puntuación fixada como máxima no anexo correspondente a cada un dos exercicios de carácter eliminatorio resultarán eliminados.

8.1.3. Adoptaranse as medidas oportunas para garantir que os exercicios tipo test da fase de oposición sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade dos aspirantes. Á finalización dos exercicios tipo test, entregarase a cada aspirante a folla autocopiativa do seu exame, así como o cuestionario de preguntas. O modelo coas respostas correctas publicarase con posterioridade no portal web www.sergas.es

8.1.4. Os exercicios da fase de oposición realizaranse no lugar e hora que se fixe nunha resolución da Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, que se publicará no Diario Oficial de Galicia cun prazo mínimo de antelación de cinco días hábiles, ademais de poder ser anticipada para efectos informativos no portal web
www.sergas.es.

Poderán realizarse exercicios conxuntos para varias categorías, así como varios exercicios, na mesma data, para a mesma categoría en unidade de acto e de tempo, mesmo cambiando a orde de realización destes. Durante o tempo fixado para a realización dos exercicios non se poderán utilizar nin manipular de ningún xeito aparellos de telefonía móbil ou soportes con memoria, e queda prohibido o acceso ao recinto de realización das probas con tales dispositivos, constituíndo causa de inadmisión ao chamamento a mera tenza deles.

8.1.5. En calquera momento os aspirantes poderán ser requiridos coa finalidade de acreditar a súa personalidade.

8.1.6. Os aspirantes serán convocados para cada exercicio nun único chamamento e serán excluídos do concurso-oposición os que non comparezan. En todo caso, para garantir a unidade de acto, non se terán en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non comparecencia.

No marco das previsións da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, e da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, permitirase ás mulleres embarazadas, ingresadas no mesmo día do exame, facer os distintos exercicios da fase de oposición, derivados deste proceso selectivo. Por iso, coa única limitación de respectar, en todo caso, a unidade de acto e de tempo de execución fixados nos chamamentos para a realización dos exames, como garantía de igualdade e de imparcialidade para todos os aspirantes, desprazarase ao centro sanitario unha delegación do tribunal que permita a execución material da proba a aquelas opositoras xestantes que previamente o xustificasen e solicitasen no fax do Centro de Transfusión de Galicia 981 59 00 85/981 59 31 51 ata con 72 horas de antelación á data de celebración dos exercicios.

8.1.7. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tiver coñecemento de que algún dos aspirantes non cumpre un ou varios dos requisitos exixidos pola presente convocatoria, logo de audiencia do interesado, deberá propoñer a súa exclusión á autoridade convocante. Do mesmo xeito, o tribunal deberá dar conta das inexactitudes ou falsidades en que puideren incorrer os aspirantes para os efectos procedentes.

8.1.8. Establécese un prazo único de cinco días hábiles seguintes á publicación dos modelos provisionais de respostas para que os interesados poidan presentar reclamación contra os exercicios.

Se o tribunal, de oficio ou sobre a base das reclamacións presentadas, anula algunha ou algunhas das preguntas incluídas nun exercicio, anunciarao no portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Neste caso serán tidas en conta as preguntas de reserva, que terán unha puntuación igual que o resto das preguntas do correspondente exercicio.

A estimación ou desestimación das reclamacións entenderase implícita na resolución pola que se publiquen as puntuacións provisionais e as respostas definitivas dos distintos exercicios, que se efectuará no portal web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

8.1.9. Despois da publicación das puntuacións provisionais dos exercicios, os aspirantes poderán presentar reclamación ante o tribunal no prazo de cinco días hábiles seguintes ao da devandita publicación, unicamente se existiren erros na confección aritmética da puntuación obtida.

A estimación ou desestimación das devanditas reclamacións entenderase implícita na resolución pola que se aproben as puntuacións definitivas dos distintos exercicios, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

8.1.10. Poderá superar a fase de oposición un número de aspirantes superior ao das prazas convocadas na correspondente categoría.

8.1.11. Finalizada na súa totalidade a fase de oposición, o tribunal adoptará acordo no que se declarará finalizada a fase de oposición, e elevarao este á Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

8.2. Fase de concurso.

8.2.1. A valoración da fase de concurso non poderá exceder o corenta por cento da puntuación máxima alcanzada no proceso selectivo.

8.2.2. Os tribunais poderán requirir, de oficio, dos aspirantes ou de calquera Administración pública, a documentación complementaria ou as aclaracións precisas coa finalidade de asegurar a máxima obxectividade na adxudicación da puntuación nesta fase de concurso.

8.2.3. Realizada polo tribunal a baremación correspondente, a Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia publicará no Diario Oficial de Galicia o anuncio da súa exposición, con indicación da puntuación provisional obtida por cada aspirante nas distintas epígrafes, así como a valoración total da fase de concurso.

Contra os resultados da baremación provisional, os aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

8.2.4. Á vista das reclamacións presentadas ou apreciados de oficio polo órgano de selección algúns erros materiais na baremación provisional asignada aos aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, elevando esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

8.2.5. O sistema de desempate efectuarase a favor dos aspirantes que teñan a maior puntuación na fase de oposición no seu conxunto e, de persistir o empate, pola maior puntuación nos exercicios da parte específica e común do programa, por esta orde.

De persistir aínda o empate, dirimirase a favor do aspirante con maior puntuación na fase de concurso e, de ser necesario, sucesivamente por cada epígrafe da fase de concurso e pola súa orde. Para rematar, decidirá a maior idade do aspirante.

8.2.6. A puntuación obtida na fase de concurso non poderá ser aplicada para superar a fase de oposición.

IX. Promoción interna.

9.1. Para o acceso ás categorías convocadas pola quenda de promoción interna, os aspirantes da quenda de promoción interna estarán exentos de realizar o exercicio sobre o contido da parte común do programa.

9.2. Terán preferencia para a adxudicación de destinos os aspirantes provenientes de promoción interna e, dentro destes, a preferencia virá dada pola orde de prelación resultante do proceso selectivo.

X. Relación de aspirantes seleccionados e elección de destino.

10.1. Os aspirantes definitivamente seleccionados dispoñerán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da resolución prevista no número 8.2.4, para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, se é o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos nacionais doutro Estado, non encontrarse inhabilitado, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

Os aspirantes que accedan por promoción interna non terán que presentar esta declaración.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

Os participantes que accedan pola quenda de persoas con minusvalidez deberán presentar neste momento, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, se non ten carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a minusvalidez, e que foi presentada ao inicio do proceso selectivo.

10.2. Os que dentro do prazo fixado non presentan a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo, non poderán ser contratados como persoal laboral fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorran por falsidade na solicitude inicial.

10.3. Comprobada a documentación de todos os aspirantes aprobados, a Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia publicará no Diario Oficial de Galicia a relación definitiva de aspirantes seleccionados.

En ningún caso se poderá declarar que superarou o concurso-oposición un número de aspirantes superior ao de prazas convocadas. Tal declaración será nula de pleno dereito.

10.4. Nesta mesma resolución aprobarase a relación de prazas que se oferten aos aspirantes seleccionados e o procedemento e o prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

10.5. As prazas vacantes que se oferten corresponderán sempre a prazas básicas da correspondente categoría.

10.6. As prazas adxudicaranse entre os aspirantes pola orde de puntuación alcanzada no concurso-oposición, con preferencia a favor dos aspirantes que accederon pola quenda de promoción interna.

10.7. A solicitude que formulen os aspirantes será vinculante e irrenunciable.

10.8. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con minusvalidez, os aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con minusvalidez poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo previsto na base 10.1, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que se deberá acreditar debidamente. O órgano convocante decidirá a devandita alteración cando se encontre debidamente xustificada, e deberá limitarse a realizar a mínima modificación na orde de prelación necesaria para posibilitar o acceso ao posto da persoa con minusvalidez.

10.9. O aspirante seleccionado que non opte por un destino no prazo e de acordo co procedemento establecido, non poderá ser contratado e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

Neste suposto, a autoridade convocante procederá ao chamamento de novos aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por estas, logo de acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva.

XI. Contratación e inicio da relación laboral.

11.1. Unha vez adxudicados os destinos, publicarase no Diario Oficial Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo.

11.2. Os aspirantes seleccionados dispoñerán do prazo dun mes para incorporarse á praza adxudicada. O cómputo deste prazo iniciarase o día seguinte ao da publicación da resolución que declare finalizado o proceso selectivo.

A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao interesado e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento no seu dereito a obter a condición de persoal laboral fixo como consecuencia do presente proceso selectivo. Non obstante, en casos de forza maior, e por instancia do interesado, a Dirección Técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia poderá prorrogar o prazo de incorporación.

11.3. As persoas contratadas rexeranse polo establecido no Convenio colectivo da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

11.4. Establécese un período de proba nos termos recollidos no artigo 19 do citado convenio colectivo.

Para as categorías incluídas nos grupos A e B, tres meses.

Para as categorías incluídas no grupo C, dous meses.

Para as categorías incluídas nos grupos D e L, un mes.

Durante o período de proba o traballador terá os mesmos dereitos e obrigas que o persoal fixo do cadro de persoal da súa mesma categoría, salvo os derivados da resolución da relación laboral, que se poderá producir por petición de calquera das partes durante o seu transcurso, sen que en ningún caso poida obedecer a razóns discriminatorias. As situacións de IT, maternidade, acollemento e adopción interrompen o período de proba. En caso de que non se supere o período de proba, a Fundación notificarao ao traballador por escrito, dando coñecemento ao comité de empresa. A rescisión durante este período non dará dereito a indemnización ningunha.

11.5. Segundo a previsión contida na Orde do 20 de setembro de 2007 (DOG nº 197, do 10 de outubro), os aspirantes que superen o proceso selectivo poderán exercer a súa opción de integración no réxime estatutario no prazo previsto para a toma de posesión do posto adxudicado, con plenos efectos da data en que se dite a resolución pola que se estime a opción realizada polo profesional.

11.6. Segundo a previsión contida na Orde do 9 de outubro de 2014 (DOG nº 199, do 17 de outubro), o persoal incluído no réxime transitorio da Orde do 20 de setembro de 2007 que participe neste proceso selectivo pola quenda de promoción interna e non o supere, poderá exercer a súa opción de integración referida á praza en que teña a condición de persoal laboral fixo no prazo posesorio establecido nesta convocatoria, sendo de aplicación os prazos de resolución e efectos da resolución estimatoria da integración contidos no número 1 do artigo 3 da Orde do 9 de outubro de 2014.

XII. Norma final.

12.1. Esta convocatoria e as súas bases vinculan a Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, os tribunais encargados de xulgar ou concurso-oposición e os que participen neste.

12.2. Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ou reclamación previa á vía xudicial laboral ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde, nos termos e prazos do artigo 114, 115 e 125 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, segundo a condición do aspirante e o sistema de provisión da praza, libre ou promoción interna, respectivamente.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2015

Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

Relación de anexos

Anexo I. Prazas convocadas e titulación exixida.

Anexo II. Programa das probas: parte común e partes específicas.

Anexo III. Exercicios.

Anexo IV. Baremos.

Anexo V. Procedemento de acreditación de méritos.

Anexo VI. Instrucións de acceso ao expediente electrónico (Fides).

Anexo VII. Tribunais.

Anexo VIII. Modelo de autoliquidación taxas.

Anexo IX. Importe das taxas.

ANEXO I
Prazas convocadas e titulación exixida

Grupo

Denominación

Total prazas ofertadas

Acceso libre

Promoción interna

Persoas con discapacidade

Titulación

A

Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

3

1

2

0

Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Medicina e Cirurxía e título de médico/a especialista expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, na especialidade de Hematoloxía e Hemoterapia.

A

Médico xeral

16

6

8

2

Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Medicina e Cirurxía.

A

Técnico superior

4

2

2

0

Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Bioloxía ou Farmacia.

A

Responsable de comunicación

1

1

0

0

Título universitario oficial de grao ou de licenciado/a ou doutor/a en Ciencias da Información.

B

Enfermeiro/a

23

9

12

2

Título universitario oficial de grao ou diplomado/a en Enfermaría ou Axudante Técnico Sanitario.

C

Técnico especialista laboratorio

11

4

6

1

Título de Técnico especialista en Laboratorio (FP 2º, rama sanitaria) ou Técnico Superior de diagnóstico clínico.

C

Promotor da doazón

2

1

1

0

Bacharelato Superior, Formación profesional de segundo grao ou equivalente.

Carné de conducir tipo B.

D

Auxiliar administrativo

1

1

0

0

Graduado escolar ou Graduado en ESO ou título de técnico (Formación Profesional de Grao medio).

Formación profesional de primeiro grao ou Bacharelato elemental ou Certificado de estudos primarios (expedido con anterioridade á finalización do ano académico 1975-1976).

D

Auxiliar clínica/laboratorio

2

1

1

0

Título de técnico auxiliar de clínica (FP 1º) ou título de técnico auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou título de técnico en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanitaria).

D

Auxiliar de informática

1

1

0

0

Graduado escolar ou Graduado en ESO ou título de técnico (Formación Profesional de Grao medio).

Formación profesional de primeiro grao ou Bacharelato elemental ou Certificado de estudos primarios (expedido con anterioridade á finalización do ano académico 1975-1976).

E

Condutor/celador

9

3

5

1

Certificado de escolaridade ou equivalente.

Carné de conducir tipo C e D.

Estar en posesión do CAP ou no seu caso estar exento, segundo o Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

Total prazas

73

30

37

6

ANEXO II
Programa das probas selectivas

Parte común

Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.

Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. Os Estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

Tema 5. O Convenio colectivo da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licenzas. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva. A igualdade efectiva de mulleres e homes: o principio de igualdade no emprego público.

Tema 6. A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.

Tema 7. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias.

Tema 8. A hemodoazón e a hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia: normativa de aplicación. O Centro de Transfusión de Galicia: normativa de aplicación.

Os textos legais serán os vixentes na data de publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se fixe a data de realización dos exercicios da fase oposición.

Parte específica médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia

Tema 9. Técnicas serolóxicas en centros de transfusión. Enfermidades transmisibles polos compoñentes sanguíneos. Manexo de doadores con alteracións analíticas. Probas confirmatorias en doadores con seroloxía positiva. Probas de amplificación xenómica do ácido nucleico (NAT) nun centro de transfusión.

Tema 10. Xestión ante unha situación de crise. Crises internas e externas.

Tema 11. Criterios de selección de doadores de sangue total e aférese. Doazón de sangue total: atención ao doador, proceso de extracción e recuperación. Doazón de aférese: tipos de aférese e selección de procesos.

Tema 12. Incidentes relacionados coa doazón de sangue total e aférese. Incidentes relacionados coa transfusión de compoñentes sanguíneos. Diagnóstico e manexo.

Tema 13. Leucorredución e inactivación de compoñentes sanguíneos.

Tema 14. Doazón e procesamento de sangue de cordón umbilical.

Tema 15. Indicacións e metodoloxía para a transfusión dos distintos compoñentes sanguíneos.

Tema 16. Xestión de stock de compoñentes sanguíneos e distribución destes.

Tema 17. Identificación e rastrexabilidade dos compoñentes e mostras.

Tema 18. Seguridade biolóxica. Asepsia e esterilización. Concepto de sepse, antisepsia, esterilización e desinfección. Manexo de materiais estériles. Risco no uso de substancias químicas. Efectos tóxicos dos disolventes orgánicos. Xestión de residuos sanitarios.

Tema 19. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos.

Tema 20. Recepción, fraccionamento, preparación, etiquetaxe, inactivación de patóxenos, almacenamento e transporte dos compoñentes sanguíneos.

Tema 21. Equipamento das unidades de centros de transfusión e bancos de cordón umbilical. Estado de operatividade dos equipamentos. Avarías, mantemento interno, correctivo e preventivo.

Tema 22. Investigación básica e aplicada nun centro de transfusión. Avaliación, axuste e introdución de novas técnicas. Análise de novos produtos.

Tema 23. Lexislación nacional pola que se regula a hemodoazón e a hemoterapia: Real decreto 1343/2007, polo que se establecen normas e especificacións relativas ao sistema de calidade dos centros e servizos de transfusión. Lexislación estatal e autonómica aplicable á extracción, procesamento e distribución de tecidos. Real decreto lei 9/2014, do 4 de xullo, Decreto 210/2008. Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica e Decreto 164/2013, que o modifica.

Tema 24. Organización e distribución de persoal asignado a unha colecta de sangue. Xestión de equipos humanos.

Tema 25. Xestión dun banco de sangue de cordón umbilical.

Tema 26. Alternativas ao uso de compoñentes sanguíneos.

Tema 27. Promoción da doazón de sangue. Márketing da doazón.

Tema 28. Probas de compatibilidade pretransfusional.

Tema 29. Transfusión en situacións especiais: transfusión masiva e paciente crítico.

Tema 30. Hemofilias. Diagnóstico. Abordaxe terapéutica. Enfermidade de Von Willebrand: diagnóstico biolóxico. Clasificación. Abordaxe terapéutica. Anemias: técnicas de laboratorio para o seu estudo, diagnóstico e clasificación.

Tema 31. Clasificación, estrutura e función dos grupos sanguíneos eritrocitarios, plaquetarios e granulocitarios. Técnicas serolóxicas e moleculares para a investigación de anticorpos antieritrocitarios, plaquetarios e granulocitarios. Fenotipo e xenotipo dos grupos sanguíneos. O sistema HLA.

Tema 32. Diagnóstico das citopenias neonatais aloinmunes: enfermidade hemolítica do neonato, trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune e neutropenia neonatal aloinmune.

Tema 33. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría. Planificación e execución de auditorías.

Tema 34. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Parte específica médico xeral

Tema 9. A doazón de sangue, doadores de sangue, extracción de sangue. Incidentes relacionados coa doazón de sangue e compoñentes sanguíneos.

Tema 10. Aférese. Eritroférese. Plaquetoférese. Plasmaférese. Precursores hematopoéticos de sangue periférico. Extracción de compoñentes sanguíneos.

Tema 11. Indicacións da transfusión sanguínea. Transfusión de eritrocitos. Transfusión de plaquetas. Transfusión de plasma.

Tema 12. Incidentes relacionados coa transfusión de compoñentes sanguíneos.

Tema 13. Doazón autóloga.

Tema 14. Seguridade biolóxica.

Tema 15. Rexistros. Tipos e condicións dos rexistros e etiquetas relacionados co doador, o sangue e os seus compoñentes. Requisitos dos rexistros de control de calidade.

Tema 16. Enfermidades infecciosas transmisibles polos compoñentes sanguíneos.

Tema 17. Almacenamento e transporte do sangue e dos compoñentes sanguíneos.

Tema 18. Soporte vital básico. Soporte vital básico instrumental.

Tema 19. Soporte vital avanzado.

Tema 20. Hemodoazón. Promoción da doazón de sangue. Traballo en equipo. Desenvolvemento de plans e programas. Promoción da doazón na universidade. Xestión de recursos materiais. Márketing da doazón.

Tema 21. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 22. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Tema 23. Software específico aplicable aos servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos.

Tema 24. Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica e Decreto 164/2013, que o modifica.

Parte específica técnico superior

Tema 9. Hemovixilancia. Incidentes relacionados coa extracción, a preparación de compoñentes e a transfusión.

Tema 10. Técnicas de seroloxía. Enfermidades transmisibles polos compoñentes sanguíneos. Manexo de doadores con alteracións analíticas. Probas confirmatorias en doadores positivos.

Tema 11. Equipamento das unidades de seroloxía, criobioloxía e bioloxía molecular. Estado de operatividade dos equipos (avarías, mantemento interno, correctivo e preventivo).

Tema 12. Bases de datos específicas de medula ósea. Bases de datos específicas de cordón umbilical.

Tema 13. Promoción da doazón de medula ósea. Promoción da doazón de cordón umbilical. Promoción da doazón de sangue.

Tema 14. Criopreservación e almacenamento de hemoderivados de fenotipo raro: concentrados de hemacias e plaquetas. Citometría de fluxo aplicada ao banco de sangue e tecidos.

Tema 15. Documentación aplicable á doazón de medula ósea. Documentación aplicable á doazón de cordón umbilical.

Tema 16. Seguridade biolóxica. Asepsia e esterilización. Concepto de sepse, antisepsia, esterilización e desinfección. Manexo de materiais estériles. Risco no uso de substancias químicas. Efectos tóxicos dos disolventes orgánicos. Xestión de residuos sanitarios.

Tema 17. Investigación básica e aplicada. Avaliación, axuste e introdución de novas técnicas diagnósticas. Análise de novos produtos.

Tema 18. Estatísticas e indicadores de calidade. Xestión de recursos.

Tema 19. Lexislación estatal e autonómica aplicable á extracción, procesamento e distribución de tecidos. Real decreto lei 9/2014, do 4 de xullo, e Decreto 210/2008.

Tema 20. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos. Aplicativos informáticos en hemodoazón, criobioloxía e bioloxía molecular.

Tema 21. Criterios de selección de doadores: sangue total, medula ósea e cordón umbilical.

Tema 22. Identificación e rastrexabilidade en bioloxía molecular e histocompatibilidade.

Tema 23. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 24. Técnicas de bioloxía molecular en centros de transfusión. Técnicas NAT de escrutinio en enfermidades infecciosas en doadores de sangue mediante detección xenómica.

Tema 25. Tipaxe HLA aplicada ao transplante de proxenitores hematopoéticos. Estudos familiares en doadores de medula ósea. Xenotipación eritrocitaria e plaquetar. Xenotipación eritrocitaria mediante DNA-microarray. Probas de histocompatibilidade en doadores de medula ósea e sangue de cordón umbilical.

Tema 26. Extracción, procesamento, criopreservación, almacenamento e distribución de proxenitores hematopoéticos de sangue de cordón umbilical. Control de calidade previo ao transplante.

Tema 27. Procesamento e criopreservación de proxenitores hematopoéticos de medula ósea e sangue periférico. Procesos de selección positiva. Almacenamento e distribución.

Tema 28. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Parte específica responsable de comunicación

Tema 9. Dereito á información.

Tema 10. Papel do xornalista na institución sanitaria. Comunicación institucional. Manexo de fontes de información do sistema público.

Tema 11. Coñecemento do ámbito mediático. Medios de comunicación, redes sociais, espazo electrónico. Relación cos medios de comunicación. Fidelización do contorno.

Tema 12. Identidade corporativa e sinalética.

Tema 13. Protocolo. Nocións básicas (precedencia, mesas, bandeiras, presidencia ...). Planificación e coordinación de actos públicos. Campañas. Deseño, coordinación e desenvolvemento de eventos.

Tema 14. Elaboración de información sanitaria. Peculiaridades. Desenvolvemento de mensaxe. Elección da linguaxe. Linguaxe especializada. Unificación da linguaxe especializada e xornalística.

Tema 15. Coñecemento dos xéneros xornalísticos e a súa aplicación institucional.

Tema 16. Xestión da información. Ferramentas para a difusión de información.

Tema 17. Voceiros sanitarios. Formación e emprego.

Tema 18. Hemodoazón. Promoción da doazón de sangue. Criterios de selección e exclusión de doadores de sangue total. Traballo en equipo. Desenvolvemento de plans e programas. Promoción da doazón na universidade. Xestión de recursos materiais. Márketing da doazón.

Tema 19. Comunicación externa: obxectivos, estratexias e ferramentas.

Tema 20. Comunicación en crise: xestión da información en momento de crise.

Tema 21. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Parte específica enfermeiro/a

Tema 9. A doazón de sangue, doadores de sangue, extracción de sangue. Incidentes relacionados coa extracción do sangue e os compoñentes sanguíneos. Aférese. Eritroférese. Plaquetoférese. Plasmaférese. Extracción de compoñentes sanguíneos. Doazón autóloga.

Tema 10. Almacenamento e transporte do sangue e dos compoñentes sanguíneos.

Tema 11. Rexistros. Tipos e condicións de rexistros e etiquetas relacionados co doador, o sangue e os seus compoñentes. Requisitos dos rexistros de control de calidade.

Tema 12. Hemodoazón. Promoción da doazón de sangue. Traballo en equipo. Desenvolvemento de plans e programas. Promoción da doazón na universidade. Xestión de recursos materiais. Márketing da doazón.

Tema 13. Soporte vital básico. Soporte vital básico instrumental. Soporte vital avanzado.

Tema 14. Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal.

Tema 15. Equipamento dos puntos fixos e unidades móbiles de extracción de sangue. Estado de operatividade dos equipamentos (avarías, mantemento interno, correctivo e preventivo).

Tema 16. Hixiene en centros e servizos sanitarios: conceptos xerais. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. O servizo de esterilización. Preparación e tipos de material para esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación e conservación do material estéril. Xestión de residuos sanitarios. Seguridade biolóxica.

Tema 17. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 18. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Tema 19. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos.

Parte específica técnico especialista laboratorio

Tema 9. Compoñentes sanguíneos. Preparación e conservación de compoñentes. Transporte do sangue e compoñentes sanguíneos. Incidentes relacionados coa preparación de compoñentes sanguíneos.

Tema 10. Criopreservación do sangue. Conxelación de hemacias, plaquetas, células proxenitoras de sangue periférico e medula ósea.

Tema 11. Procesamento do sangue. Mostras de sangue. Sistema ABO. Sistema Rh. Anticorpos irregulares. Test de antiglobulina directa positiva. Estudo de enfermidades transmisibles a través dos compoñentes sanguíneos.

Tema 12. Seguridade biolóxica. Asepsia e esterilización. Concepto de sepse, antisepsia, esterilización e desinfección. Manexo de materiais estériles. Risco no uso de substancias químicas. Efectos tóxicos dos disolventes orgánicos.

Tema 13. Xestión dos recursos materiais. Instrumentación de laboratorio. Programas de mantemento de equipamentos e material nas unidades/servizos dun centro de transfusión. Xestión do almacenamento e reposición do material utilizado nas unidades/servizos dun centro de transfusión.

Tema 14. Técnicas utilizadas en laboratorios de hematoloxía relacionadas coa doazón de sangue e aférese.

Tema 15. Metodoloxía de investigación. Técnicas cuantitativas e cualitativas. Fontes de datos. Estudos descritivos e analíticos en laboratorio. Estudos de proceso e resultado. O papel do técnico especialista.

Tema 16. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 17. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Tema 18. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos.

Parte específica promotor da doazón

Tema 9. Historia da doazón de sangue.

Tema 10. Promoción da doazón de sangue: recursos humanos, recursos materiais, organización previa de colectas, medios de comunicación.

Tema 11. Campañas de doazón en concellos: cidades, vilas, rural, barrios e parroquias. Campaña de doazón na universidade. Campaña de doazón en centros docentes non universitarios. Campaña de doazón en empresas. Campaña de doazón nas forzas armadas.

Tema 12. O voluntariado nas campañas de doazón de sangue.

Tema 13. Habilidades de comunicación. Características da comunicación oral efectiva: charla informativa. Elementos básicos da comunicación: comunicación verbal e non verbal. Resolución de conflitos.

Tema 14. Hemodoazón. Promoción da doazón de sangue. Criterios de selección e exclusión de doadores de sangue total. Traballo en equipo. Desenvolvemento de plans e programas. Promoción da doazón na universidade. Xestión de recursos materiais. Márketing da doazón.

Tema 15. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía. Normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 16. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Tema 17. Tipoloxía dous sistemas ofimáticos: procesadores de texto: conceptos fundamentais. Microsoft Word: edición de texto, estilos, modelos, formatos, táboas, combinación de correspondencia e encabezamento e pé de páxina. Follas electrónicas de cálculo: conceptos fundamentais. Microsoft Excel: libros, follas e celas; fórmulas e funcións; filtraxe de datos; gráficos. Internet: conceptos fundamentais. Correo electrónico: conceptos fundamentais. Microsoft Outlook: o sistema de bandexas; enviar e recibir mensaxes; elementos dunha mensaxe e arquivos adxuntos; caderno de enderezos.

Parte específica auxiliar administrativo

Tema 9. O persoal laboral fixo. O contrato de traballo: concepto e características. Modalidades do contrato de traballo. Suspensión e extinción do contrato de traballo. Cadro de persoal orzamentario: concepto. Selección de persoal estatutario temporal. Tipos de nomeamento. Confección de nóminas.

Tema 10. Tarxeta sanitaria: características fundamentais, alcance e contido.

Tema 11. Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Afiliación, cotización e recadación. Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.

Tema 12. Contratación administrativa. Contrato de obras. Contrato de subministracións. Contratos de servizos.

Tema 13. O acto administrativo: concepto e clases. A motivación e a forma. O silencio administrativo e os actos presuntos. Eficacia do acto administrativo. A notificación e a publicación. Invalidez dos actos: actos nulos e actos anulables. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Revisión dos actos en vía administrativa. Os recursos administrativos: concepto e clases. Responsabilidade das administracións públicas.

Tema 14. As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.

Tema 15. Clasificación e arquivamento de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación. Documentación de uso das institucións sanitarias: administrativa e clínica. Arquivamento de documentos: natureza e clases de arquivos. Funcionamento dos arquivos. Entrada en arquivo, saída en arquivo e devolucións. Dereito de acceso a arquivos e rexistros.

Tema 16. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Tema 17. Tipoloxía dos sistemas ofimáticos: Procesadores de texto: conceptos fundamentais. Microsoft Word: edición de texto, estilos, modelos, formatos, táboas, combinación de correspondencia e encabezamento e pé de páxina. Follas electrónicas de cálculo: conceptos fundamentais. Microsoft Excel: libros, follas e celas; fórmulas e funcións; filtraxe de datos; gráficos. Internet: conceptos fundamentais. Correo electrónico: conceptos fundamentais. Microsoft Outlook: o sistema de bandexas; enviar e recibir mensaxes; elementos dunha mensaxe e arquivos adxuntos; caderno de enderezos.

Tema 18. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión.

Parte específica auxiliar clínica/laboratorio

Tema 9. A doazón de sangue, doadores de sangue, extracción de sangue. Incidentes relacionados coa extracción do sangue e os compoñentes sanguíneos. Aférese. Eritroférese. Plaquetoférese. Plasmaférese. Extracción de compoñentes sanguíneos. Doazón autóloga. Atención do persoal auxiliar ao doador durante a doazón e o período postdoazón.

Tema 10. Compoñentes sanguíneos. Preparación e conservación. Almacenamento e transporte do sangue e os compoñentes sanguíneos. Controis de temperatura do sangue e os compoñentes sanguíneos. Rexistros. Tipos e condicións dos rexistros e etiquetas relacionados co doador, o sangue e os seus compoñentes. Requisitos dos rexistros de control de calidade.

Tema 11. Preparación das unidades móbiles para as colectas de sangue. Colectas especiais. Equipamento dos puntos fixos e unidades móbiles de extracción de sangue. Estado de operatividade dos equipamentos de extracción.

Tema 12. Soporte vital básico. Soporte vital básico instrumental. Constantes vitais: concepto. Procedemento de toma de constantes vitais.

Tema 13. Técnicas e habilidades de comunicación e relación interpersoal. Traballo en equipo.

Tema 14. Hixiene en centros e servizos sanitarios: conceptos xerais. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. Manipulación e conservación do material estéril. Xestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación e tratamento. Seguridade biolóxica. Mantemento e limpeza dos equipos de extracción.

Tema 15. O aseguramento da calidade nas institucións sanitarias: evolución dos sistemas de calidade. Xeneralidades sobre xestión da calidade: terminoloxía; normas da serie UNE-EN-ISO 9001:2008. Documentar e implantar un sistema de calidade. Conceptos xerais das auditorías. Auditorías externas e internas. Obxectivos e características dunha auditoría.

Tema 16. Software específico aplicable a servizos e centros de transfusión. A seguridade e rastrexabilidade informática dos compoñentes sanguíneos.

Tema 17. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

Parte específica auxiliar de informática

Coñecementos conceptuais e operativos que se relacionan a continuación, así como a súa aplicación na realidade práctica:

Tema 9. Os sistemas de información. Datos e información. Sistema de información: concepto, elementos, tipos, características e funcións.

Tema 10. Hardware e arquitectura de ordenadores. O ordenador: elementos básicos, instrucións, CPU, memorias, periféricos, dispositivos de almacenamento, configuracións RAID. Outros dispositivos cliente: dispositivos cliente máis habituais e os seus compoñentes, administración de dispositivos cliente. Conceptos básicos de servidores. Conceptos básicos de sistemas de almacenamento.

Tema 11. Sistemas operativos. Concepto e evolución. Compoñentes do sistema. Xestión multitarefa. Protección de memoria. Sistema de arquivos. Software de base. Administración do sistema operativo Windows e software de base habitual: tarefas do administrador de sistemas, responsabilidades do administrador de sistemas, control de versións.

Tema 12. Estruturas de datos e sistemas de xestión de ficheiros. Táboas, listas e árbores. Organización de ficheiros. Formatos de información e ficheiros. Directorios LDAP. O directorio activo de Microsoft. Conceptos de administración de servidores de ficheiros. Portais de colaboración.

Tema 13. Sistemas de xestión de bases de datos (SGBD). Antecedentes históricos. Características, niveis de abstracción e linguaxes. SGBD relacionais. SGBD orientados a obxectos. Administración de SGBD: implementación da base de datos, procedementos de respaldo e recuperación, conceptos básicos de rendemento de SGBD. Linguaxe SQL: partes da linguaxe SQL, linguaxe de definición de datos (DDL), instrucións básicas de creación de obxectos, linguaxe de manipulación de datos (DML), instrucións básicas de inserción, borrado e modificación de valores, instrucións básicas de consulta de datos.

Tema 14. Conceptos básicos de redes de comunicacións. Medios de transmisión. Elementos básicos de telecomunicación. Comunicación de datos. Dispositivos de comunicación. Equipamento terminais e equipamentos de interconexión e conmutación: multiplexación, conmutación, encamiñamento. Conceptos básicos de administración de redes de área local: protocolos TCP/IP, DNS, recursos de impresión, monitorización e control de tráfico.

Tema 15. Internet. A world wide web, estándares e protocolos. Servizos sobre internet. Web 2.0.

Tema 16. Conceptos de seguridade dos sistemas de información. Ameazas, riscos, vulnerabilidades e ataques. Seguridade física: riscos, ameazas e vulnerabilidades, medidas de protección e aseguramento, auditoría. Seguridade lóxica: medidas de protección e aseguramento, auditoría.

Tema 17. Real decreto 1720/2007: disposicións xerais. Principios de protección de datos. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Obrigas previas ao tratamento dos datos. Creación, modificación ou supresión de ficheiros de titularidade pública, transferencias internacionais de datos, medidas de seguridade no tratamento de datos de carácter persoal.

Tema 18. Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica e Decreto 164/2013, que o modifica.

Parte específica condutor/celador

Tema 9. Código de circulación. Permisos e licenzas de condución: clases. Permiso e licenza de condución por puntos: infraccións e sancións. Documentos necesarios para circular. O seguro obrigatorio de vehículos de motor.

Tema 10. Réxime legal dos transportes por estrada: clases de transporte. Disposicións comúns aos transportes de mercadorías e de viaxeiros. Disposicións específicas do transporte de mercadorías. Disposicións específicas do transporte de persoas. Clasificación das autorizacións (tarxetas). Réxime sancionador.

Tema 11. Inspección técnica de vehículos: inspeccións periódicas.

Tema 12. O consumo de combustible. O consumo na condución urbana e interurbana. Influencia dos automóbiles na deterioración do ambiente. Elementos contaminantes. Os catalizadores. Medidas que se deben adoptar para evitar a contaminación.

Tema 13. Mantemento sistemático dun vehículo. Avarías, síntomas. Comprobacións. Posta a punto do vehículo. Reparacións de emerxencia.

Tema 14. O motor. Tipos de motores. O motor de explosión e combustión, clases e tipos, funcionamento. O motor diésel: órganos principais; os inxectores; quentadores; bomba de gasóleo.

Tema 15. Sistemas de iluminación, alimentación, lubricación, refrixeración e eléctrico: clases, funcionamento, mantemento, avarías e regraxes.

Tema 16. Elementos de seguridade: freos, tipos e o seu coñecemento. A suspensión. Funcións dos amortecedores. Sistemas de distribución, transmisión, suspensión e enderezo. Clases, funcionamento, mantemento, avarías e regraxes.

Tema 17. Rodas e pneumáticos: clases, elementos e funcións. Equilibraxe e cambio de rodas. A roda de reposto. A adherencia, o debuxo do pneumático. Substitución de pneumáticos. Presión de inflado. Factores que modifican o rendemento dos pneumáticos. Influencia do pavimento na adherencia.

Tema 18. Sistema operativo Windows 7: escritorio, menús, ventás, iconas, xestión de carpetas e arquivos. Seguridade informática: autenticación, confidencialidade, integridade.

ANEXO III
Exercicios

Todas as categorías

1º exercicio (obrigatorio e non eliminatorio):

Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, sobre o contido da parte común do programa do anexo II, nun prazo máximo de 15 minutos.

Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos.

As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas cun cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Estarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que accedan pola quenda de promoción interna.

2º exercicio (obrigatorio e eliminatorio):

Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 100 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 10 preguntas de reserva, sobre o contido da parte específica do programa e supostos prácticos, recollida no anexo II, nun prazo máximo de 180 minutos.

Este exercicio será valorado de 0 a 50 puntos.

As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas cun cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Para superar este exercicio deberá alcanzarse unha puntuación do 50 % do seu valor.

3º exercicio (obrigatorio e non eliminatorio):

Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 10 preguntas tipo test con catro respostas alternativas, máis 2 preguntas de reserva, mediante o cal se evidencie o coñecemento por parte dos aspirantes da lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.

Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos.

As respostas correctas puntuarán positivamente, as non contestadas non terán valoración ningunha e as contestadas erroneamente serán penalizadas cun cuarto do valor asignado á contestación correcta.

Estarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que acrediten posuír a titulación recollida na táboa do apartado IV destas bases ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia de conformidade co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014, que modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, aos cales se asignarán 5 puntos.

ANEXO IV
Baremos

I. Categorías persoal sanitario.

I.A. Médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia.

1. Formación: 35 % (14 puntos).

1.1. Académica.

a) Grao:

1. Licenciatura:

Plan antigo:

– Por cada matrícula de honra: 0,50 puntos.

– Por cada sobresaínte: 0,25 puntos.

– Por cada notable: 0,10 puntos.

Non se valorará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

A suma das puntuacións dividirase polo número total de materias valoradas no plan de estudos, expresando o cociente con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

Plan novo:

A puntuación correspondente aos estudos de cada aspirante obterase mediante a aplicación do seguinte algoritmo:

0,10 Cn + 0,25 Cs + 0,50 Cmh

Que + Cn + Cs + Cmh

As notacións Ca, Cn, Cs e Cmh corresponden ao número total de créditos que na certificación académica estean adscritos a materias troncales e obrigatorias e nos cales, respectivamente, se obtiveron as cualificacións de aprobado, notable, sobresaínte e matrícula de honra. Non se puntuará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

Non se valorarán os créditos correspondentes a materias optativas ou de libre elección/configuración.

A puntuación resultante expresarase con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

2. Exame de grao: 0,50 puntos (con sobresaínte ou matrícula de honra 0,25 puntos mais).

3. Premio extraordinario: 0,50 puntos.

b) Posgrao.

1. Pola realización de todos os cursos de doutoramento (sistema anterior ao Real decreto 185/1985) ou pola realización do programa de doutoramento ata o nivel de suficiencia investigadora segundo os reais decretos 185/1985 y 778/1998, ou pola obtención do diploma de estudos avanzados (DEA): 1,5 puntos.

2. Título de doutor/a no ámbito das ciencias da saúde: 5 puntos.

3. Premio extraordinario de doutoramento no ámbito das ciencias da saúde: 0,5 puntos.

4. Máster universitario oficial, máster universitario-título propio, experto universitario, especialista universitario no ámbito das ciencias da saúde.

4.1. No caso de estar computado en créditos ECTS:

Título oficial: 0,05 puntos/crédito.

Título propio: 0,025 puntos/crédito.

4.2. No caso de estar computado en horas:

Título oficial: 0,005 puntos/hora.

Título propio: 0,0025 puntos/hora.

c) Docencia universitaria impartida no ámbito das ciencias da saúde: 0,5 puntos/curso académico, ata un máximo de 3 puntos.

As alíneas b.1) e b.2) son excluíntes entre si.

1.2. Continuada.

a) Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da especialidade e que estean dirixidos directamente á especialidade ou categoría a que se opta, acreditados por:

– Comisión (nacional ou autonómica) de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde, créditos CFC.

– European Accreditation Council for CME (EACCME), créditos ECMEC, créditos da EACCME, ou créditos CME da UEMS.

– American Medical Association, créditos AMA PRA categoría 1.

b) Pola asistencia debidamente xustificada a cursos de formación e perfeccionamento, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da especialidade e que estean dirixidos directamente á especialidade a que se opta.

c) Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da especialidade e que estean dirixidos directamente á especialidade a que se opta.

– Por crédito CFC: 0,05 puntos.

– Por hora, crédito CIFCE, ECMEC ou AMA PRA categoría 1: 0,005 puntos.

A puntuación que se outorgará aos aspirantes que impartisen os anteriores cursos será de 0,02 puntos por hora de docencia impartida.

Para o caso de que o certificado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre polos créditos que figuren neste.

Non se valorarán os cursos realizados durante o período de especialización que estean incluídos no programa docente da especialidade correspondente.

Os cursos de prevención de riscos, de informática, de xestión clínica, de bioestatística e de metodoloxía da investigación valoraranse en todas as categorías/especialidades, con independencia da data de obtención do título exixido para o acceso a estas, cunha puntuación máxima de 4 puntos.

Só valorarán os cursos de informática relativos a aplicacións actualmente vixentes nesta Administración sanitaria.

Non serán obxecto de valoración os diplomas relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, agás que estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica.

1.3. Especializada.

a) Por ter completado o período como residente do programa MIR en España ou país da Unión Europea, ou ben ter completado o período de formación como residente nun centro estranxeiro cun programa recoñecido de docencia para posgraduados na especialidade e co título validado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: 5 puntos.

b) Por ter obtido o título da especialidade a que se presente como consecuencia de acceder, con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 127/1984, do 11 de xaneiro, a unha praza de especialista en formación, convocada por algunha das administracións públicas ou institucións sanitarias concertadas con estas e que acrediten ter realizado de xeito ininterrompido e baixo un mesmo réxime docente os anos de formación establecido para a correspondente especialidade, mediante nomeamento ou contrato de bolsa docente expedido pola devandita Administración que implique relación profesional retribuída periodicamente con cargo aos seus orzamentos: 5 puntos.

A puntuación das alíneas a) e b) son excluíntes entre si.

c) Por ter completado o período como residente do programa MIR doutra especialidade distinta a que se require (en España ou país da Unión Europea) ou ben ter completado o período de formación como residente nun centro estranxeiro cun programa recoñecido de docencia para postgraduados/as doutra especialidade distinta á que se require e co título validado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: 2 puntos.

d) Por impartir docencia de formación sanitaria especializada, ata un máximo de 1,5 puntos:

– Xefe de estudos de formación sanitaria especializada: 0,50 puntos/ano ou a parte proporcional.

– Titor: 0,20 puntos/ano ou a parte proporcional.

– Colaborador docente: 0,10 puntos/ano ou parte proporcional.

Para os efectos deste baremo, teñen a consideración de colaboradores docentes os profesionais da mesma ou diferente especialidade da que forman que, sen teren nomeamento formal de titor, colaboran na docencia nas diferentes unidades asistenciais ou dispositivos en que os especialistas en formación realizan rotacións de determinada duración, recollidas no programa da especialidade correspondente.

2. Experiencia: 55 % (22 puntos).

– Por cada mes completo de servizos prestados na especialidade por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,20 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na especialidade por conta e baixo a dependencia doutras administracións públicas de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza ou en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,10 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na especialidade por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias privadas concertadas e/ou acreditadas para a docencia de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,07 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados noutra categoría ou especialidade de persoal licenciado sanitario por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias públicas dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,03 puntos/mes.

Normas xerais de valoración:

Primeira. Os meses computaranse por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada parte do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de modo que o que se valorará en cada parte será o cociente enteiro, desprezando os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural se poderá valorar por encima da puntuación establecida para o dito período dun mes.

En ningún caso un mesmo período de servizos prestados poderá ser obxecto de valoración en distintas partes do baremo. De igual xeito, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste coma de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no devandito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

Segunda. A experiencia profesional valorarase a partir da data de superación do período formativo conducente á obtención do título da especialidade.

Os servizos prestados polos especialistas con título expedido por terceiros países valoraranse desde a data de homologación ou recoñecemento do título da especialidade polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

A antigüidade como especialista de quen accedese ao título en virtude do Real decreto 1497/1999, do 24 de setembro, valorará, segundo o disposto na Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, a totalidade do exercicio profesional efectivo do/da interesado/a dentro do campo propio e específico da especialidade, descontando de tal exercicio e no período inicial del o 170 por 100 do período de formación establecido para a dita especialidade en España. O indicado desconto non se producirá respecto de quen obtivese o título de especialista de acordo co previsto na disposición adicional terceira do Real decreto 1497/1999.

Terceira. Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución. Cando nun mesmo período o/a interesado/a acredite distintos nomeamentos a tempo parcial, realizarase unha acumulación, sen que poida resultar, en ningún caso, unha xornada acumulada superior á xornada completa.

O período de formación para a obtención do título de especialista non poderá ser valorado, en ningún caso, como tempo de servizos prestados.

Os períodos de permiso sen soldo, así como a permanencia en situación de servizos especiais, excepto no caso de que acceda a praza de formación sanitaria especializada mediante residencia, valoraranse como tempo de servizos efectivamente prestados na categoría/especialidade para efectos deste baremo.

Os servizos prestados noutra categoría en promoción interna temporal valoraranse como servizos temporais na devandita categoría.

Os servizos prestados como especialistas de cota terán a mesma valoración que os prestados como facultativo especialista de área.

3. Investigación e innovación sanitaria: (10 %) (4 puntos).

a) Pola autoría de traballos científicos e de investigación no ámbito das ciencias da saúde, apreciados libremente polo tribunal conforme os seguintes criterios e táboas de valoración:

a.1) Revistas científicas.

As publicacións deben pertencer a revistas científicas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed, Web of Knowledge (Wok), Embase e PsycINFO. Non serán obxecto de valoración as publicacións realizadas en revistas non indexadas nas bases de datos referidas.

– Os artigos científicos (orixinal, orixinal breve, revisión sistemática e metaanálise) ponderaranse da seguinte forma, conforme o seu factor de impacto do Journal Citation Reports (JCR) vixente na data de publicación da convocatoria:

– Primeiro cuartil da especialidade: 0,40 puntos.

– Segundo cuartil da especialidade: 0,25 puntos.

– Terceiro e cuarto cuartil: 0,15 puntos.

– Revista indexada sen factor de impacto: 0,05 puntos.

– Outro tipo de publicacións (editoriais, cartas ou artigos de opinión, técnicas e procedementos).

– Primeiro cuartil da especialidade: 0,10 puntos.

– Segundo cuartil da especialidade: 0,05 puntos.

– Terceiro e cuarto cuartil: 0,02 puntos.

No caso de que á revista se lle atribúan diferentes cuartís en función da/s especialidade/s, asignarase sempre o cuartil máis alto.

Non serán obxecto de valoración as notas clínicas, resumos de comunicacións e casos clínicos.

a.2) Libros ou capítulos de libros.

– Capítulo de libro: 0,10 puntos.

– Libro completo: 0,30 puntos.

Só terán a consideración de libro aquelas publicacións cun mínimo de 49 páxinas. Para a súa valoración, a publicación debe estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Non se poderán valorar mais de tres capítulos dun mesmo libro.

Non terán a consideración de libro, aínda que adopten esta forma de edición, as actas de congreso.

Por non reuniren a condición de traballo científico e de investigación non serán obxecto de valoración os libros/capítulos editados como glosario, anuario, manuais de preparación para o acceso á formación sanitaria especializada e ao emprego público, cursos de formación continuada, protocolos de servizo, libros de casos clínicos, sesións interhospitalarias e demais en que así o aprecie o respectivo órgano de selección.

Por ser obxecto de valoración tal mérito noutra parte do baremo, non se lle asignará ningunha puntuación nesta parte ás publicacións de teses de doutoramento.

Non serán obxecto de valoración as autoedicións e/ou autopublicacións, entendendo por tales aquelas publicacións financiadas ou promovidas por algún dos seus autores ou nas cales este figure como editor.

No suposto de libros de autoría colectiva, só será obxecto de valoración aquela publicación da cal na documentación presentada polo/a aspirante quede suficientemente acreditada a participación concreta nela. Enténdese por autoría colectiva aquela publicación en que intervén un mínimo de catro autores.

Para efectos deste baremo, non terán a consideración de autor da publicación o coordinador, director e outros colaboradores.

Normas comúns de valoración de libros e revistas:

En ningún caso un mesmo contido determinado e obxectivable publicado baixo diferentes formas e en diferentes publicacións poderá ser obxecto de máis dunha valoración.

– Non serán obxecto de valoración as publicacións de carácter divulgativo.

b) Por cada premio de investigación outorgado a traballos de investigación orixinais publicados, premios a comunicacións en congresos científicos e premios de recoñecido prestixio a traxectorias científicas, outorgados por sociedades científicas, organismos oficiais ou entidades sen ánimo de lucro debidamente rexistradas entre cuxos fins se atope a investigación, ata un máximo de 1 punto:

– Premio de ámbito internacional: 0,20 puntos.

– Premio de ámbito nacional: 0,10 puntos.

c) Participación en proxectos de investigación.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación financiados por organismos públicos:

a) Como investigador principal:

i. Proxectos internacionais: 2 puntos.

ii. Proxectos nacionais: 1 punto.

iii. Proxectos autonómicos: 0,30 puntos.

b) Como investigador colaborador:

i. Proxectos internacionais: 1 punto.

ii. Proxectos nacionais: 0,30 puntos.

iii. Proxectos autonómicos: 0,10 puntos.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación en convocatorias competitivas financiados por organismos privados nacionais ou internacionais:

iv. Como investigador principal: 0,30 puntos.

Os proxectos de investigación non competitivos non serán baremables.

Non se considerará parte do equipo investigador o persoal contratado a cargo do proxecto nin as colaboracións puntuais nel.

d) Estadías formativas en centros de investigación nacionais ou estranxeiros: 0,05 puntos/mes completo.

Para os efectos deste proceso selectivo teñen a condición de centros de investigación os centros receptores en que os profesionais desenvolvan actividades de investigación, trátese de centros do SNS, universidade, organismos públicos de investigación (OPI) e, en xeral, calquera centro de investigación dependente da Administración pública española ou estranxeira, que conten con grupos de investigación de traxectoria acreditada en biomedicina e ciencias da saúde.

e) Patentes:

– Solicitada e aceptada: 1 punto.

– En explotación: 2 puntos.

f) Por ter completado o programa de formación en investigación Río Hortega para profesionais que finalicen a súa formación sanitaria especializada: 2 puntos.

I.B. Médico xeral.

1. Formación: 35 % (14 puntos).

1.1. Académica.

a) Grao:

1. Licenciatura:

Plan antigo:

– Por cada matrícula de honra: 0,50 puntos.

– Por cada sobresaínte: 0,25 puntos.

– Por cada notable: 0,10 puntos.

Non se valorará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

A suma das puntuacións dividirase polo número total de materias avaliadas no plan de estudos, expresando o cociente con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

Plan novo:

A puntuación correspondente aos estudos de cada aspirante obterase mediante a aplicación do seguinte algoritmo:

0,10 Cn + 0,25 Cs + 0,50 Cmh

Que + Cn + Cs + Cmh

As notacións Ca, Cn, Cs e Cmh corresponden ao número total de créditos que na certificación académica estean adscritos a materias troncales e obrigatorias e nos cales, respectivamente, se obtiveron as cualificacións de aprobado, notable, sobresaínte e matrícula de honra. Non se puntuará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

Non se valorarán os créditos correspondentes a materias optativas ou de libre elección/configuración.

A puntuación resultante expresarase con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

2. Exame de grao: 0,50 puntos (con sobresaínte ou matrícula de honra 0,25 puntos mais).

3. Premio extraordinario: 0,50 puntos.

b) Posgrao.

1. Pola realización de todos os cursos de doutoramento (sistema anterior ao Real decreto 185/1985) ou pola realización do programa de doutoramento ata o nivel de suficiencia investigadora segundo os reais decretos 185/1985 y 778/1998, ou pola obtención do diploma de estudos avanzados (DEA): 1,5 puntos.

2. Título de doutor/a no ámbito das ciencias da saúde: 5 puntos.

3. Premio extraordinario de doutoramento no ámbito das ciencias da saúde: 0,5 puntos.

4. Máster universitario oficial, máster universitario-título propio, experto universitario, especialista universitario no ámbito das ciencias da saúde:

4.1. No caso de estar computado en créditos ECTS:

Título oficial: 0,05 puntos/crédito.

Título propio: 0,025 puntos/crédito.

4.2. No caso de estar computado en horas:

Título oficial: 0,005 puntos/hora.

Título propio: 0,0025 puntos/hora.

c) Docencia universitaria impartida no ámbito das ciencias da saúde: 0,5 puntos/curso académico, ata un máximo de 3 puntos.

As alíneas b.1) e b.2) son excluíntes entre si.

1.2. Continuada.

a) Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á e categoría a que se opta, acreditados por:

– Comisión (nacional ou autonómica) de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde, créditos CFC.

– European Accreditation Council for CME (EACCME), créditos ECMEC, créditos da EACCME, ou créditos CME da UEMS.

– American Medical Association, créditos AMA PRA categoría 1.

b) Pola asistencia debidamente xustificada a cursos de formación e perfeccionamento, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da especialidade e que estean dirixidos directamente á especialidade a que se opta.

c) Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da especialidade e que estean dirixidos directamente á especialidade a que se opta.

– Por crédito CFC: 0,05 puntos.

– Por hora, crédito CIFCE, ECMEC ou AMA PRA categoría 1: 0,005 puntos.

A puntuación que se outorgará aos aspirantes que impartisen os anteriores cursos será de 0,02 puntos por hora de docencia impartida.

Para o caso de que o certificado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre polos créditos que figuren neste.

Non se valorarán os cursos realizados durante o período de especialización que estean incluídos no programa docente da especialidade correspondente.

Os cursos de prevención de riscos, de informática, de xestión clínica, de bioestatística e de metodoloxía da investigación valoraranse en todas as categorías/especialidades, con independencia da data de obtención do título exixido para o acceso a estas, cunha puntuación máxima de 4 puntos.

Só valorarán os cursos de informática relativos a aplicacións actualmente vixentes na Administración sanitaria da Comunidade Autónoma.

Non serán obxecto de valoración os diplomas relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, agás que estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica.

1.3. Especializada.

a) Por ter completado o período como residente do programa MIR en España ou país da Unión Europea, ou ben ter completado o período de formación como residente nun centro estranxeiro cun programa recoñecido de docencia para posgraduados en calquera especialidade e co título validado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: 5 puntos.

b) Por ter obtido o título en calquera especialidade como consecuencia de ter accedido, con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 127/1984, do 11 de xaneiro, a unha praza de especialista en formación, convocada por algunha das administracións públicas ou institucións sanitarias concertadas con estas e que acrediten ter realizado de xeito ininterrompido e baixo un mesmo réxime docente os anos de formación establecidos para a correspondente especialidade, mediante nomeamento ou contrato de bolsa docente expedido pola devandita Administración que implique relación profesional retribuída periodicamente con cargo aos seus orzamentos: 5 puntos.

A puntuación das alíneas a) e b) son excluíntes entre si.

c) Por ter completado o período como residente do programa MIR doutra especialidade distinta á valorada nas partes anteriores (en España ou país da Unión Europea) ou ben ter completado o período de formación como residente nun centro estranxeiro cun programa recoñecido de docencia para posgraduados/as e co título validado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: 2 puntos.

d) Por impartir docencia de formación sanitaria especializada, ata un máximo de 1,5 puntos:

– Xefe de estudos de formación sanitaria especializada: 0,50 puntos/ano ou a parte proporcional.

– Titor: 0,20 puntos/ano ou a parte proporcional.

– Colaborador docente: 0,10 puntos/ano ou parte proporcional.

Para os efectos deste baremo, teñen a consideración de colaboradores docentes os profesionais da mesma ou diferente especialidade de que forman que, sen teren nomeamento formal de titor, colaboran na docencia nas diferentes unidades asistenciais ou dispositivos en que os especialistas en formación realizan rotacións de determinada duración, recollidas no programa da especialidade correspondente.

2. Experiencia: 55 % (22 puntos).

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,20 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría por conta e baixo a dependencia doutras administracións públicas de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza ou en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,10 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias privadas concertadas e/ou acreditadas para a docencia de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,07 puntos/mes.

–Por cada mes completo de servizos prestados noutra categoría ou especialidade de persoal licenciado sanitario por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias públicas dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,03 puntos/mes.

Normas xerais de valoración:

Primeira. Os meses serán computados por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada parte do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de modo que o que se valorará en cada parte será o cociente enteiro, desprezando os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural se poderá valorar por enriba da puntuación establecida para o devandito período dun mes.

En ningún caso un mesmo período de servizos prestados poderá ser obxecto de valoración en distintas partes do baremo. De igual xeito, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste coma de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no devandito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

Segunda. A experiencia profesional valorarase a partir da data de superación do período formativo conducente á obtención do título exixido para o acceso á categoría.

Os servizos prestados polos especialistas con título expedido por terceiros países valoraranse desde a data de homologación ou recoñecemento do título da especialidade polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

A antigüidade como especialista de quen accedese ao título en virtude do Real decreto 1497/1999, do 24 de setembro, valorará, segundo o disposto na Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, a totalidade do exercicio profesional efectivo do/da interesado/a dentro do campo propio e específico da especialidade, descontando de tal exercicio e no período inicial deste o 170 por 100 do período de formación establecido para a devandita especialidade en España. O indicado desconto non se producirá respecto de quen tivese obtido o título de especialista de acordo co previsto na disposición adicional terceira do Real decreto 1497/1999.

Terceira. Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución. Cando nun mesmo período o/a interesado/a acredite distintos nomeamentos a tempo parcial, realizarase unha acumulación, sen que poida resultar, en ningún caso, unha xornada acumulada superior á xornada completa.

O período de formación para a obtención do título de especialista non poderá ser valorado, en ningún caso, como tempo de servizos prestados.

Os períodos de permiso sen soldo, así como a permanencia en situación de servizos especiais, agás no suposto de que acceda a praza de formación sanitaria especializada mediante residencia, valoraranse como tempo de servizos efectivamente prestados na categoría/especialidade para os efectos deste baremo.

Os servizos prestados noutra categoría en promoción interna temporal polo persoal estatutario fixo valoraranse como servizos temporais na devandita categoría.

Os servizos prestados como especialistas de cota terán a mesma valoración que os prestados como facultativo especialista de área.

3. Investigación e innovación sanitaria: (10 %) (4 puntos).

a) Pola autoría de traballos científicos e de investigación no ámbito das ciencias da saúde, apreciados libremente polo tribunal conforme os seguintes criterios e táboas de valoración:

a.1) Revistas científicas.

– As publicacións deben pertencer a revistas científicas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed, Web of Knowledge (Wok), Embase e PsycINFO. Non serán obxecto de valoración as publicacións realizadas en revistas non indexadas nas bases de datos referidas.

– Os artigos científicos (orixinal, orixinal breve, revisión sistemática e metaanálise) ponderaranse da seguinte forma, conforme o seu factor de impacto do Journal Citation Reports (JCR) vixente na data de publicación da convocatoria:

- Primeiro cuartil da especialidade: 0,40 puntos.

- Segundo cuartil da especialidade: 0,25 puntos.

- Terceiro e cuarto cuartil: 0,15 puntos.

- Revista indexada sen factor de impacto: 0,05 puntos.

– Outro tipo de publicacións (editoriais, cartas ou artigos de opinión, técnicas e procedementos).

- Primero cuartil da especialidade: 0,10 puntos.

- Segundo cuartil da especialidade: 0,05 puntos.

- Terceiro e cuarto cuartil: 0,02 puntos.

– No suposto de que á revista se lle atribúan diferentes cuartís en función da/s especialidade/s, asignarase sempre o cuartil máis alto.

– Non serán obxecto de valoración as notas clínicas, resumos de comunicacións e casos clínicos.

a.2) Libros ou capítulos de libros.

– Capítulo de libro: 0,10 puntos.

– Libro completo: 0,30 puntos.

Só terán a consideración de libro aquelas publicacións cun mínimo de 49 páxinas. Para a súa valoración, a publicación debe estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Non se poderán valorar máis de tres capítulos dun mesmo libro.

Non terán a consideración de libro aínda que adopten esta forma de edición as actas de congreso.

Por non reuniren a condición de traballo científico e de investigación non serán obxecto de valoración os libros/capítulos editados como glosario, anuario, manuais de preparación para o acceso á formación sanitaria especializada e ao emprego público, cursos de formación continuada, protocolos de servizo, libros de casos clínicos, sesións interhospitalarias e demais en que así o aprecie o respectivo órgano de selección.

Por ser obxecto de valoración tal mérito noutra parte do baremo, non se lle asignará ningunha puntuación nesta parte ás publicacións de teses de doutoramento.

Non serán obxecto de valoración as autoedicións e/ou autopublicacións, entendendo por tales aquelas publicacións financiadas ou promovidas por algún dos seus autores ou nas cales este figure como editor.

No suposto de libros de autoría colectiva, só será obxecto de valoración aquela publicación da cal na documentación presentada polo/a aspirante quede suficientemente acreditada a participación concreta nesta. Enténdese por autoría colectiva aquela publicación en que intervén un mínimo de catro autores.

Para os efectos deste baremo, non terán a consideración de autor da publicación o coordinador, director e outros colaboradores.

Normas comúns de valoración de libros e revistas:

– En ningún caso un mesmo contido determinado e obxectivable publicado baixo diferentes formas e en diferentes publicacións poderá ser obxecto de máis dunha valoración.

– Non serán obxecto de valoración as publicacións de carácter divulgativo.

b) Por cada premio de investigación outorgado a traballos de investigación orixinais publicados, premios a comunicacións en congresos científicos e premios de recoñecido prestixio a traxectorias científicas, outorgados por sociedades científicas, organismos oficiais ou entidades sen ánimo de lucro debidamente rexistradas entre cuxos fins se encontre a investigación, ata un máximo de 1 punto:

– Premio de ámbito internacional: 0,20 puntos.

– Premio de ámbito nacional: 0,10 puntos.

c) Participación en proxectos de investigación.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación financiados por organismos públicos:

a) Como investigador principal:

i. Proxectos internacionais: 2 puntos.

ii. Proxectos nacionais: 1 punto.

iii. Proxectos autonómicos: 0,30 puntos.

b) Como investigador colaborador:

i. Proxectos internacionais: 1 punto.

ii. Proxectos nacionais: 0,30 puntos.

iii. Proxectos autonómicos: 0,10 puntos.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación en convocatorias competitivas financiados por organismos privados nacionais ou internacionais:

iv. Como investigador principal: 0,30 puntos.

Os proxectos de investigación non competitivos non serán baremables.

Non se considerará parte do equipo investigador o persoal contratado a cargo do proxecto nin as colaboracións puntuais neste.

d) Estadías formativas en centros de investigación nacionais ou estranxeiros: 0,05 puntos/mes completo.

Para os efectos deste proceso selectivo teñen a condición de centros de investigación os centros receptores en que os profesionais desenvolvan actividades de investigación, trátese de centros do SNS, universidade, organismos públicos de investigación (OPI) e, en xeral, calquera centro de investigación dependente da Administración pública española ou estranxeira que conten con grupos de investigación de traxectoria acreditada en biomedicina e ciencias da saúde.

e) Patentes:

– Solicitada e aceptada: 1 punto.

– En explotación: 2 puntos.

f) Por completar o programa de formación en investigación Río Hortega para profesionais que finalizasen a súa formación sanitaria especializada: 2 puntos.

I.C. Enfermeiro/a.

1. Formación: (8 puntos).

1. Académica: estudos da correspondente diplomatura ou formación profesional:

Plan antigo:

Por cada matrícula de honra: 1,5 puntos.

Por cada sobresaínte: 1 punto.

Por cada notable: 0,5 puntos.

Non se valorará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

A suma das puntuacións dividirase polo número total de materias avaliadas no plan de estudos, expresando o cociente con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

Plan novo:

A puntuación correspondente aos estudos de cada aspirante obterase mediante a aplicación do seguinte algoritmo:

0,5 Cn + 1 Cs + 1,5 Cmh

Ca + Cn + Cs + Cmh

As notacións Ca, Cn, Cs e Cmh corresponden ao número total de créditos que na certificación académica estean adscritos a materias troncais e obrigatorias e nos cales, respectivamente, se obtivesen as cualificacións de aprobado, notable, sobresaínte e matrícula de honra. Non se puntuará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

No serán valorados os créditos correspondentes a materias optativas ou de libre elección/configuración.

A puntuación resultante expresarase con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

2. Continuada.

2.1. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto a que se opta.

2.2. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avaladas polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto a que se opta.

2.3. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto a que se opta.

– Por crédito: 0,30 puntos.

– Por hora: 0,030 puntos.

A puntuación que se outorgará aos/as aspirantes que impartisen os citados cursos será de 0,60 puntos por crédito ou de 0,060 puntos por hora de docencia impartida.

Para o caso de que o certificado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre polos créditos que figuren neste.

Só se valorarán os cursos de formación realizados con posterioridade á obtención do título exixido para o acceso a categoría a que se opta.

Os cursos de prevención de riscos e de informática valoraranse en todas as categorías e con independencia da data de obtención do título exixido para o acceso a elas.

Non serán obxecto de valoración os diplomas relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, sempre que non estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica.

2. Experiencia: 70 % (28 puntos).

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,20 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría noutras administracións públicas de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza ou en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,10 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias privadas concertadas e/ou acreditadas para a docencia de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,07 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados noutra categoría da mesma área funcional en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,03 puntos/mes.

Normas xerais de valoración:

Primeira. Para a valoración dos servizos prestados noutra categoría distinta á que se opta teranse en conta as seguintes áreas funcionais: sanitaria, administrativa e informática. Os servizos prestados nas categorías de celador, axudante de laboratorio e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais sanitaria e administrativa. Os servizos prestados nas categorías de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais administrativa e informática. Os servizos prestados na categoría de telefonista serán valorados na área funcional administrativa. En calquera caso distinto aos anteriores os servizos prestados noutra categoría só poderán ser valorados nas categorías pertencentes a unha única área funcional.

Segunda. Os meses computaranse por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada parte do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal forma que o que se valorará en cada parte será o cociente enteiro, desprezando os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural poderá valorarse por encima da puntuación establecida para o devandito período dun mes.

En ningún caso un mesmo período de tempo poderá ser obxecto de valoración en distintas partes do baremo. De igual forma, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto do mesmo como de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no devandito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

Terceira. A experiencia profesional valorarase a partir da data de obtención do título exixido para o acceso á categoría correspondente.

Os servizos prestados con título expedido por terceiros países valoraranse desde a data de homologación ou recoñecemento do título polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións privadas os/as interesados/as deberán presentar documentación que acredite que estas están concertadas e/ou acreditadas para a docencia. Noutro caso os ditos servizos non serán obxecto de valoración.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións ou centros de calquera país da Unión Europea, os/as interesados/as deberán presentar documentación que acredite a titularidade pública ou privada destes. Noutro caso ditos servizos non serán obxecto de valoración.

3. Outras actividades: 10 % (4 puntos).

A) Polo título dunha ou varias especialidades de enfermaría recoñecidas na normativa vixente que non sexan requisito para o acceso á categoría en que se participa: 2 puntos.

B) Polo título dunha ou varias titulacións sanitarias de nivel de diplomado recoñecidas na Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, que non sexan requisito para o acceso á categoría en que se participa: 1 punto.

C) Por traballos científicos e de investigación no ámbito das ciencias da saúde, apreciados libremente polo tribunal conforme aos seguintes criterios e táboa de valoración:

C.1.) Revistas científicas.

– As publicacións deben pertencer a revistas científicas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed, Web of Knowledge (Wok), Embase, PsycINFO, CINAHL ou nalgunha das revistas indexadas en CUIDEN (*). Non serán obxecto de valoración as publicacións realizadas en revistas non indexadas nas bases de datos referidas.

– Os artigos científicos (orixinal, orixinal breve, revisión sistemática e meta-análise) ponderaranse da seguinte forma, conforme ao seu factor de impacto do Journal Citation Reports (JCR) vixente na data de publicación da convocatoria:

- Primeiro cuartil: 0,40 puntos.

- Segundo cuartil: 0,25 puntos.

- Terceiro e cuarto cuartil: 0,15 puntos.

- Revista indexada sen factor de impacto: 0,05 puntos.

– Outro tipo de publicacións (editoriais, cartas ou artigos de opinión, técnicas e procedementos):

- Primeiro cuartil: 0,10 puntos.

- Segundo cuartil: 0,05 puntos.

- Terceiro e cuarto cuartil: 0,02 puntos.

– No suposto de que á revista se lle atribúan diferentes cuartís en función da/s especialidade/s, asignarase sempre o cuartil mais alto.

– Non serán obxecto de valoración as notas clínicas, resumos de comunicacións e casos clínicos.

C.2.) Libros ou capítulos de libros.

– Capítulo de libro: 0,10 puntos.

– Libro completo: 0,30 puntos.

Só terán a consideración de libro aquelas publicacións cun mínimo de 49 páxinas. Para a súa valoración, a publicación debe estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Non se poderán valorar máis de tres capítulos dun mesmo libro.

Non terán a consideración de libro, aínda que adopten esta forma de edición, as actas de congreso.

Por non reuniren a condición de traballo científico e de investigación non serán obxecto de valoración os libros/capítulos editados como glosario, anuario, manuais de preparación para o acceso á formación sanitaria especializada e ao emprego público, cursos de formación continuada, protocolos de servizo, libros de casos clínicos, sesións interhospitalarias e demais en que así o aprecie o respectivo órgano de selección.

Por seren obxecto de valoración tal mérito noutra parte do baremo, non se lle asignará ningunha puntuación neste apartado ás publicacións de teses de doutoramento.

Non serán obxecto de valoración as autoedicións e/ou autopublicacións, entendendo por tales aquelas publicacións financiadas ou promovidas por algún do seus autores ou nas cales este figure como editor.

No suposto de libros ou capítulos de libros de autoría colectiva, só será obxecto de valoración aquela publicación que, da documentación presentada pola/o aspirante, quede suficientemente acreditada a participación concreta nela. Enténdese por autoría colectiva aquela publicación en que interveñen un mínimo de catro autores.

Normas comúns de valoración de libros e revistas:

– En ningún caso un mesmo contido determinado e obxectivable publicado baixo diferentes formas e en diferentes publicacións poderá ser obxecto de máis dunha valoración.

– Non serán obxecto de valoración as publicacións de carácter divulgativo.

Para os efectos deste baremo, non terán a consideración de autor da publicación, o coordinador, director e outros colaboradores.

D) Por cada premio de investigación outorgado a traballos de investigación orixinais publicados, premios a comunicacións en congresos científicos e premios de recoñecido prestixio a traxectorias científicas, outorgados por sociedades científicas, organismos oficiais ou entidades sen ánimo de lucro debidamente rexistradas entre cuxos fins se encontre a investigación, ata un máximo de 1 punto:

– Premio de ámbito internacional: 0,20 puntos

– Premio de ámbito nacional: 0,10 puntos

E) Participación en proxectos de investigación.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación financiados por organismos públicos:

a) Como investigador principal:

i. Proxectos internacionais: 2 puntos.

ii. Proxectos nacionais: 1 punto.

iii. Proxectos autonómicos: 0,30 puntos.

b) Como investigador colaborador:

i. Proxectos internacionais: 1 punto.

ii. Proxectos nacionais: 0,30 puntos.

iii. Proxectos autonómicos: 0,10 puntos.

Por cada participación en proxectos de investigación ou innovación en convocatorias competitivas financiados por organismos privados nacionais ou internacionais:

iv. Como investigador principal: 0,30 puntos.

Para os efectos deste baremo, os proxectos de investigación non competitivos non serán baremables.

Non se considerarán parte do equipo investigador o persoal contratado a cargo do proxecto nin as colaboracións puntuais nel.

F) Estadías formativas en centros de investigación nacionais ou estranxeiros: 0,05 puntos/mes completo.

Para os efectos deste proceso selectivo teñen a condición de centros de investigación os centros receptores en que os profesionais desenvolvan actividades de investigación, trátese de centros do SNS, universidade, organismos públicos de investigación (OPIS) e, en xeral, calquera centro de investigación dependente da Administración pública española ou estranxeira que conten con grupos de investigación de traxectoria acreditada en biomedicina e ciencias da saúde.

G) Patentes:

– Solicitada e aceptada: 1 punto.

– En explotación: 2 puntos.

H) Por completar o programa de formación en investigación Río Hortega para profesionais que finalizaban a súa formación sanitaria especializada: 1 punto.

Este mérito debe se rexistrado electronicamente polo/a aspirante en Fides/expedient-e, na epígrafe «outros méritos».

(*) Revistas incluídas en CUIDEN

Título da revista

Abreviatura

ISSN

ACTA Paulista de Enfermagem

Acta Paul Enferm -Bra-

0103-2100

Anales de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza

Anal Cienc Salud

1139-7101

Aquichán

Aquichán

1657-5997

Archivos de la Memoria

Arch Memoria

1699-602X

Avances en Enfermería

av.enferm. -Col-

0121-4500

Biblioteca Lascasas

Biblioteca Lascasas

1885-2238

Boletín Informativo de la Sociedad Española de Enfermería en Cardiología

AEC

1134-8054

Boletín Informativo de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

BISEDEN

1131-4710

Ciber Revista: enfermeriadeurgencias.com

Ciber Revista -Esp-

1579-5527

Ciencia y Enfermería

Cienc enferm -Chi-

0717-2079 ISSN

0717-9553 (on line)

Ciência, Cuidado e Saúde

Ciência, Cuidado e Saúde

1677-3861

Clinical Effectiveness in Nursing

CEIN

1361-9004

Clínicas de Enfermería de Norteámerica

Clin Enferm Norteamérica

968-25-1751-6

Cogitare Enfermagem

Cogitare Enferm

1414-8536

Comunicación Enfermera

Comunic Enferm

1135-4259

Cuestiones de Fisioterapia

Cuest Fisiot -Esp-

1135-8599

Cuidando la Salud

Cuid Salud

1696-1005

Cultura de los Cuidados

Cul Cuid

1138-1728

Cultural Dynamics

CD

0921-3740

Desarrollo Científico de Enfermería

Desarrollo Científ Enferm -Méx-

1405-0048

E-ducare21. Revista electrónica de formación enfermera

Educare21 -Esp-

1696-820 (-2005)

14582-214 (2006)

EGEH. Enfermería en Gastroenterología y Hepatología

EGEH

1578-4533

Enfermagem em Foco

Enferm Foco

2177-4285

Enfermería Actualidad

Enferm Actualidad

1135-4097

Enfermería Científica

Enferm Científ

0211-9005

Enfermería Clínica

Enferm Clínica

1130-8621

Enfermería Comunitaria. Revista internacional de cuidados de salud familiar y comunitaria

Enferm Comunitaria (Gran)

1699-0641

Enfermería Docente

Enferm Docente -Esp-

1131-2335

Enfermería en Anestesia-Reanimación y Terapia del dolor

Enferm Anest

1579-8240

Enfermería en Cardiología

Rev Enferm Cardiol

1575-4146

Enfermería Global

Enferm Global

1695-6141

Enfermería Integral

Enferm Integral

0214-0128

Enfermería Intensiva

Enferm Intensiva

1130-2399

Enfermería Nefrológica. Revista Oficial de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

Enferm Nefrol

2254-2884

Enfermería Oncológica

Enferm Oncológica

1576-5520

Enfermería Radiológica

Enferm Radiológica

1137-5698

Enfermería universitaria

Enferm Universitaria

1665-7063

Enfuro

Enfuro

0210-9476

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem

Esc. Anna Nery R. Enferm. -Bra-

1414-8145

European Journal of Oncology Nursing

Eur J Oncol Nurs

1462-3889

Evidentia. Revista de Enfermería Basada en la Evidencia

Evidentia

1697-638X

Excelencia Enfermera

Excel Enferm

1698-0530

Garnata 91

Garnata

1134-1858

Gerokomos

Gerokomos

1134-928X

Graduate Research in Nursing

Grad Res Nurs

1527-0009

Híades

Híades

1134-5160

Historia da Enfermagem- Revista Electrónica

HERE

2176-7475

Hospital

Hospital

1374-321X

Hygia (Sevilla)

Hygia

1137-7178

Hygia de Enfermería

Hygia de Enfermería

1.576-3056

Iaso. Revista Científica del Colegio Oficial de Enfermería de Almería

Iaso

1135-4828

Index de Enfermería (edición digital). Información Bibliográfica, Investigación y Humanidades

Index Enferm

1699-5988

Index de Enfermería. Información Bibliográfica, Investigación y Humanidades

Index Enferm

1132-1296

Inquietudes

Inquietudes

papel1135-2086 dixital 2254-7266

International Emergency Nursing

IEN

1755-599X

International Journal of Nursing Studies

IJNURSTU

0020-7489

International Nursing Review (en español)

Int Nursing Rev

1577-9378

Investigación en enfermería: imagen y desarrollo

Inv Enf

0124-2059 impreso128X en línea

Investigación y Educación en Enfermería

Invest Educ Enferm -Col-

0120-5307

Issues in Mental Health Nursing

IMHN

0161-2840

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing

JCAPN

1073-6077

Journal of Community Nursing

JCN

0263-4465

Journal of Neuroscience Nursing

JNN

0888-0395

Journal of Nursing Education

JNE

0148-4834

Journal of Nursing Scholarship

JNS

1527-6546

Matronas Profesión

Matronas Prof

1578-0740

MEDWAVE - Enfermería

Medwave -Chi-

0717-6384

Metas de Enfermería

Metas Enferm

1138-7262

Nosocomio

Nosocomio

3847

Notas de Enfermería

Not Enferm

1130-734X

Nure Investigación

Nure Inv

1697-218X

Nurse Education Today

NEDT

0260 6917

Nursing

Nursing -Ed esp-

0212-5382

Nursing Ethics

Nursing Ethics

0969-7330

Nursing Research

Nursing Research

0029-6562

Oncology Nurses Hoy

Oncology Nurses

1386-1301

Online Brazilian Journal of Nursing

OBJN

1676-4285

Paginasenferurg.com

Pag Enferurg

1989-2829

Paraninfo Digital

Rev Paraninfo Digital

1988-3439

Pensar Enfermagem

Pensar Enferm

0873-8904

Presencia. Revista de Enfermería de Salud Mental

Presencia

1885-0219

Public Health Nursing

PHN

0737-1209

Revista Baiana de Enfermagem

Rev Baiana Enferm

0102-5430

Revista Bioethikos

Rev Bioethikos

1981-8254

Revista Brasileira de Enfermagem

REBEn

0034-7167

Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica

Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol

2013-5246

Revista Colombiana de Enfermería

Rev Col Enf

1909-1621 dixital1665-7063

Revista Cubana de Enfermería

Rev Cubana Enfermer

0864-0319

Revista da Escola de Enfermagem Universidade da Sao Paulo (Revista da Escola de Enfermagem da USP)

Rev Esc Enferm USP -Bra-

0080-6234

Revista da Faculdade Santa Marcelina

Faculdade Santa Marcelina em Revista -Bra-

1806-5058

Revista de Enfermagem da UFSM

R. Enferm. UFSM

2179-7692

Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro

R. Enferm. Cent. O. Min.

2236-6091

Revista de Enfermagem Referência

Referência

0874-0283

Revista de Enfermagem UFPE On Line

Rev Enferm UFPE On Line

1981-8963

Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social

Rev Enferm IMSS -Méx-

0188-431X

Revista de enfermería neurológica

Enf Neurol

1870-6592

Revista de Enfermería. Publicación de la Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete

Enferm Univ Albacete

1131-7957

Revista de la Asociación Española de ATS en Urología

Rev AE ATS Urolog

0210-9476

Revista de la Asociación Española de Enfermeras en VIH/SIDA

Rev AE Enf VIH

1575-3549

Revista de la Asociación Española de Enfermería en Urología

Rev AE Enferm Urolog

0210-9476

Revista de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica

AEEQ

1885-2548

Revista de la Escuela de Enfermería La Fe de Valencia

Rev EUE La FE

1139-837X

Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

Rev Soc Esp Enferm Nefrol

1139-1375

Revista de la sociedad española de enfermería radiológica

RSEER

1698-0301

Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online

R de Pesq: cuidado é fundamental Online -Bra-

2175-5361

Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental. Nursing & Research

R de Pesq: cuidado é fundamental -Bra-

1809-6107

Revista de Rede de Enfermagem do Nordeste

Rev RENE

1517-3852// electrónico: 2175-6783

Revista Eletrônica de Enfermagem

REE -Bra-

1518-1944

Revista ENE de Enfermería

Rev ENE Enferm

1988-348X 1198-348X

Revista Enfermagem Uerj

R Enferm UERJ

0104-3552

Revista Enfermería Actual en Costa Rica

REVENF

1409-4568

Revista Enfermería Herediana

Rev enferm Herediana

Versión impresa: 1998-5487, versión dixital: 2075-4000

Revista Ética de los Cuidados

Rev Etica Cuid

1988-7973

Revista Gaúcha de Enfermagem

Rev Gaúcha Enferm

0102-6933

Revista info-tr@um@. Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia

InfoTrauma

1698-5443

Revista Investigação em Enfermagem

Rev Investigação Enfermagem

0874-7695

Revista Latino-Americana de Enfermagem

Rev Latino-am Enfermagem -Bra-

0104-1169

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica

Rev Mex Enferm Cardiológica

1405-0315

Revista Mineira de Enfermagem

Reme -Bra-

1415-2762

Revista Nursing -edición brasileña-

Revista Nursing -Bra-

1415-8264

Revista Panamericana de Enfermería

Rev Panam Enferm -Méx-

1679-74851

Revista Paulista de Enfermagem

Rev Paul Enf

0100-8889

Revista Rol de Enfermería

Rev ROL Enferm

0210-5020

Revista Saúde coletiva

Saúde coletiva -Bra-

1806-3365

Revista Técnico-científica de Enfermagem

RECENF

1677-7271

Revista Tesela. Revista de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Rev Tesela

1887-2255

RN (Revista de Formación Continuada en Enfermería)

RN

1132-6220

Salud y Ciencia

Sal Ciencia

1136-8845

Salut

Salut

0214-3631

SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Droga

SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog

1806-6976

SOBECC, em Revista

Rev SOBECC

1414-4425

Temas de Enfermería

Temas de Enferm

1131-4338

Temas de Enfermería Actualizados

Temas Enferm Act

0328-5057

Temperamentvm

Temperamentvm

1699-6011

Texto & Contexto: Enfermagem

Texto Contexto Enferm

0104-0707

TOG. Revista Terapia Ocupacional Galicia

TOG -A Coruña-

1885-527X

Visión de Enfermería Actualizada

VEA

1669-385X

I.D. Técnico especialista laboratorio. Auxiliar de clínica/laboratorio.

1. Formación: (8 puntos).

1. Académica: estudos da correspondente diplomatura ou formación profesional:

Plan antigo:

Por cada matrícula de honra: 1,5 puntos.

Por cada sobresaínte: 1 punto.

Por cada notable: 0,5 puntos.

Non se valorará o sobresaínte cando se obtivese matrícula de honra.

A suma das puntuacións dividirase polo número total de materias avaliadas no plan de estudos, expresando o cociente con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

Plan novo:

A puntuación correspondente aos estudos de cada aspirante obterase mediante a aplicación do seguinte algoritmo:

0,5 Cn + 1 Cs + 1,5 Cmh

Ca + Cn + Cs + Cmh

As notacións Ca, Cn, Cs e Cmh corresponden ao número total de créditos que na certificación académica estean adscritos a materias troncais e obrigatorias e nos cales, respectivamente, se obtivesen as cualificacións de aprobado, notable, sobresaínte e matrícula de honra. Non se puntuará o sobresaínte cando se obteña matrícula de honra.

Non serán valorados os créditos correspondentes a materias optativas ou de libre elección/configuración.

A puntuación resultante expresarase con dous decimais.

Non se valorarán as materias de idioma, relixión, formación política e educación física.

2. Continuada.

2.1. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto a que se opta.

2.2. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avaladas polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto o que se opta.

2.3. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente ao posto a que se opta.

– Por crédito: 0,30 puntos.

– Por hora: 0,030 puntos.

A puntuación que se outorgará aos/ás aspirantes que impartisen os citados cursos será de 0,60 puntos por crédito ou de 0,060 puntos por hora de docencia impartida.

Para o caso de que o certificado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre polos créditos que figuren neste.

Só se valorarán os cursos de formación realizados con posterioridade á obtención do título exixido para o acceso á categoría á que se opta.

Os cursos de prevención de riscos e de informática valoraranse en todas as categorías e con independencia da data de obtención do título exixido para o acceso a estas.

Non serán obxecto de valoración os diplomas relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, sempre que non estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica.

2. Experiencia: 70 % (28 puntos).

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,20 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría noutras administracións públicas de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza ou en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,10 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias privadas concertadas e/ou acreditadas para a docencia de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,07 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados noutra categoría da mesma área funcional en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,03 puntos/mes.

Normas xerais de valoración:

Primeira. Para a valoración dos servizos prestados noutra categoría distinta á que se opta teranse en conta as seguintes áreas funcionais: sanitaria, administrativa e informática. Os servizos prestados nas categorías de celador, axudante de laboratorio e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais sanitaria e administrativa. Os servizos prestados nas categorías de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais administrativa e informática. Os servizos prestados na categoría de telefonista serán valorados na área funcional administrativa. En calquera caso distinto aos anteriores os servizos prestados noutra categoría só poderán ser valorados nas categorías pertencentes a unha única área funcional.

Segunda. Os meses serán computados por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada parte do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal forma que o que se valorará en cada parte será o cociente enteiro, desprezando os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural poderá valorarse por enriba da puntuación establecida para o devandito período dun mes.

En ningún caso un mesmo período de tempo poderá ser obxecto de valoración en distintas partes do baremo. De igual forma, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste coma de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no devandito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

Terceira. A experiencia profesional valorarase a partir da data de obtención do título exixido para o acceso á categoría correspondente.

Os servizos prestados con título expedido por terceiros países valoraranse desde a data de homologación ou recoñecemento do título polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións privadas, os/as interesados/as deberán presentar documentación que acredite que estas están concertadas e/ou acreditadas para a docencia. Noutro caso, os devanditos servizos non serán obxecto de valoración.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións ou centros de calquera país da Unión Europea, os/os interesados/as deberán presentar documentación que acredite a titularidade pública ou privada destes. Noutro caso, os devanditos servizos non serán obxecto de valoración.

3. Outras actividades: 10 % (4 puntos).

– Polo título oficial dunha ou varias formacións profesionais da rama sanitaria do mesmo ou superior nivel de titulación que non sexan requisito para o acceso á categoría en que se participa: 2 puntos.

- Por traballos científicos e de investigación directamente relacionados coa categoría de que se trate, apreciados libremente polo tribunal conforme os seguintes criterios e táboa de valoración:

Publicación revista: 0,25 puntos.

Capítulo de libro: 0,30 puntos.

Libro completo: 1,00 punto.

Non se poderán valorar máis de tres capítulos dun mesmo libro.

Deberá presentarse copia traducida por tradutor xurado daqueles títulos ou certificacións que estea redactado nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español.

Respecto aos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida por tradutor xurado.

Polo que se refire aos traballos publicados en revistas, tan só será necesario presentar fotocopia compulsada das follas do traballo en que conste o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

En relación cos capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, o depósito legal do libro e/ou o ISBN e a data de publicación.

Por último, en relación cos libros será suficiente presentar fotocopia compulsada das follas en que conste o título do libro, o sumario ou índice, ou o seu autor, ou o seu depósito legal e/ou o ISBN e a data de publicación.

II. Categorías persoal non sanitario: técnico superior. Responsable de comunicación. Promotor da doazón. Auxiliar administrativo. Auxiliar informática. Condutor.

1. Formación: 20 % (8 puntos).

1.1. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría a que se opta.

1.2. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avaliadas polo Servizo Galego de Saúde ou calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría a que se opta.

1.3. Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría.

– Por crédito: 0,30 puntos.

– Por hora: 0,030 puntos.

A puntuación que se outorgará aos/as aspirantes que impartisen os citados cursos será de 0,60 puntos por crédito o de 0,060 puntos por hora de docencia impartida.

Para o caso de que o certificado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre polos créditos que figuren nel.

Para as categorías para cuxo ingreso se exixa exclusivamente titulación académica específica só se valorarán os cursos de formación realizados con posterioridade á súa obtención.

Os cursos de prevención de riscos e de informática valoraranse en todas as categorías e con independencia da data de obtención do título exixido para o acceso a estas.

Non serán obxecto de valoración os diplomas relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, sempre que non estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica.

2. Experiencia: 70 % (28 puntos).

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,20 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría noutras administracións públicas de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza ou en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,10 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados na categoría en institucións sanitarias privadas concertadas e/ou acreditadas para a docencia de España ou dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,07 puntos/mes.

– Por cada mes completo de servizos prestados noutra categoría da mesma área funcional en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,03 puntos/mes.

Normas xerais de valoración:

Primeira. Para a valoración dos servizos prestados noutra categoría distinta á que se opta teranse en conta as seguintes áreas funcionais: sanitaria, administrativa e informática. Os servizos prestados nas categorías de celador, axudante de laboratorio e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais sanitaria e administrativa. Os servizos prestados nas categorías de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais ou equivalente serán valorados indistintamente nas áreas funcionais administrativa e informática. Os servizos prestados na categoría de telefonista serán valorados na área funcional administrativa. En calquera caso distinto aos anteriores os servizos prestados noutra categoría só poderán ser valorados nas categorías pertencentes a unha única área funcional.

Para a valoración dos servizos prestados noutra categoría distinta á que se opta, terase en conta a equivalencia entre a titulación que foi requirida para o acceso á categoría cuxo tempo traballado se pretende valorar e a titulación exixida na presente convocatoria para a categoría a que se opte. De existir a dita equivalencia, os servizos prestados valoraranse como prestados na categoría a que se opte.

Segunda. Os meses computaranse por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso, calcularase en cada parte do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal forma que o que se valorará en cada parte será o cociente enteiro, desprezando os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural poderá valorarse por encima da puntuación establecida para o dito período dun mes.

En ningún caso un mesmo período de tempo poderá ser obxecto de valoración en distintas partes do baremo. De igual forma, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto do mesmo como de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no devandito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, soamente poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

Terceira. A experiencia profesional valorarase a partir da data de obtención do título exixido para o acceso á categoría correspondente.

Os servizos prestados con título expedido por terceiros países valoraranse desde a data de homologación ou recoñecemento do título polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Cuarta. Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados noutra categoría en promoción interna temporal valoraranse como servizos temporais na devandita categoría.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións privadas os/as interesados/as deberán presentar documentación que acredite que estas están concertadas e/ou acreditadas para a docencia. Noutro caso, devanditos servizos non serán obxecto de valoración.

Para a valoración dos servizos prestados en institucións ou centros de calquera país da Unión Europea, os/as interesados/as deberán presentar documentación que acredite a titularidade pública ou privada destes. Noutro caso os devanditos servizos non serán obxecto de valoración.

3. Outras actividades: 10 % (4 puntos).

Grupo A:

– Por traballos publicados directamente relacionados coa categoría de que se trate, apreciados libremente polo tribunal conforme os seguintes criterios e táboa de valoración:

Publicación revista: 0,25 puntos.

Capítulo de libro: 0,30 puntos.

Libro completo: 1,00 punto.

Non se poderán valorar máis de tres capítulos dun mesmo libro.

Deberá presentarse copia traducida por tradutor xurado daqueles títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español.

Respecto dos traballos redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida por tradutor xurado.

Polo que se refire aos traballos publicados en revistas, tan só será necesario presentar fotocopia compulsada das follas do traballo en que conste o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

En relación cos capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, o depósito legal do libro e/ou o ISBN e a data de publicación.

Por último, en relación cos libros será suficiente presentar fotocopia compulsada das follas en que conste o título do libro, o sumario, o seu índice, o seu autor, o seu depósito legal e/ou o ISBN e a data de publicación.

Grupos C, D e E:

– Por ter titulacións oficiais específicas non exixidas para o acceso á categoría e directamente relacionadas coas funcións da categoría a que se opta: 4 puntos.

ANEXO V

V.1. Procedemento de acreditación de méritos: médico especialista en Hematoloxía e Hemoterapia e médico xeral.

a) Formación académica

Acreditarase, segundo o suposto, mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade, debidamente asinado, que deixe constancia de cada un dos méritos invocados polo aspirante e data en que foron causados. No relativo aos cursos de doutoramento, para que o devandito mérito poida ser obxecto de valoración, a certificación que se presente deberá deixar constancia expresa de que o/a aspirante realizou todos os cursos de doutoramento e indicar o programa e créditos obtidos. Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro (UE) presentarase, xunto coa copia compulsada do título, tradución xurada deste ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada do título, tradución xurada deste ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

• Supostos específicos.

a) A acreditación da formación de máster efectuarase mediante orixinal ou copia compulsada do título ou certificación da universidade en que conste ter sido superada polo/a aspirante a formación conducente á obtención do referido título, datas de realización, programa formativo e o número de horas ou créditos ECT asignados á devandita actividade formativa.

Poderá requirirse ao aspirante a entrega do programa formativo nos supostos en que non quede suficientemente acreditada a relación do seu contido co ámbito das ciencias da saúde.

b) A docencia universitaria impartida acreditarase mediante certificación da respectiva universidade en que se fará constar expresamente o cargo docente, e tipo de vinculación, o departamento ou área de coñecemento en que se impartiu a docencia e datas de inicio e fin da vinculación.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

b) Formación continuada

a) Recibida: acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do certificado de asistencia ao curso en que deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a devandita actividade formativa, as datas de realización, o contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Xunto coa devandita certificación, deberá achegarse o correspondente programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola comisión nacional ou autonómica de formación continuada deberá constar o organismo ou entidade que convocou ou impartiu a devandita actividade formativa, o título da actividade formativa, datas de realización, número de créditos e/ou horas asignadas, logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

• Normas específicas para a formación on line. Valoraranse aqueles diplomas de cursos on line en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da comisión de formación continuada. Non será necesario que conste o número de expediente se se trata de cursos anteriores a abril de 2007.

Serán válidos aqueles diplomas asinados dixitalmente por Digital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo órgano de selección. Noutro suposto, deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa, que conterá toda a información exixida nesta parte.

No suposto de formación on line con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das devanditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos en que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

O órgano de selección reserva para si o dereito de poder exixir ao aspirante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado on line cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante, na cal deberá constar o contido e os destinatarios da actividade formativa, así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

c) Formación especializada

No suposto de titulacións obtidas en España, acreditarase tal mérito mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación emitida pola respectiva comisión de docencia ou Rexistro Nacional de especialistas en formación do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de ter completado o período de formación conducente á obtención do título da respectiva especialidade, que deberá indicar a data de superación.

No suposto de titulacións obtidas noutros Estados da Unión Europea, achegarase xunto coa copia compulsada do título tradución xurada del ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada do título, tradución xurada del ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

d) Docencia de formación sanitaria especializada

Acreditarase mediante certificación asinada pola comisión de docencia do centro onde se tivese impartido, na cal deberán constar expresamente os períodos de desenvolvemento de tal actividade e condición en que se impartiu.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

e) Experiencia profesional

A experiencia profesional en institucións públicas acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente en que deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións/en nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

A experiencia profesional en centros privados acreditarase mediante certificación da empresa en que deberá constar a información arriba indicada ou contrato laboral. En ambos os dous supostos, xunto coa citada documentación deberá presentarse un informe de vida laboral emitido polo INSS.

No suposto de institucións sanitarias públicas, tal certificación deberá facer constar expresamente a natureza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso, a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

No suposto de institucións sanitarias privadas concertadas deberá quedar debidamente acreditada no certificado a existencia dun concerto co respectivo servizo de saúde autonómico ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea nos períodos de vinculación.

Noutro suposto, tal mérito non será valorado.

No suposto de institucións sanitarias privadas acreditadas para a docencia, deberá quedar debidamente acreditado no certificado que se presente a condición de institución acreditada no ámbito do SNS ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea para a formación de especialidades de profesións sanitarias.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, así como a condición de centro concertado co Servizo Galego de Saúde.

f) Publicación de traballos científicos e de investigación

- Revistas científicas indexadas en Pubmed. Non será necesaria a súa acreditación documental. O/a aspirante consignará na aplicación informática, no espazo habilitado para o efecto, o código de identificación PMID e rexistrará manualmente a información relativa ao número de sinaturas, número de orde de sinaturas e tipo de publicación. O sistema realizará a captura automática da información relativa aos outros campos da base de datos de Pubmed para a súa posterior validación.

- Revistas científicas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Web of Knowledge (Wok), Embase, PsycINFO. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xestión e arquivamento de publicacións. Na certificación ou copia impresa deberá constar o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

- Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá presentarse copia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, editorial, o seu depósito legal e/ou ISBN/NIPO, lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais, deberá quedar acreditado o número de páxinas do libro/capítulo e que tal publicación está avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

- Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial ou organismo público con competencias de xestión e arquivamento de publicacións, na cal se fará constar a autoría do capítulo e demais datos bibliográficos básicos que identifiquen a obra e/ou capítulo (autores, data de publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

g) Premios de investigación

Acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do diploma de concesión. Se no diploma non consta expresamente o seu ámbito, deberá complementarse tal documentación coa achega das bases de convocatoria do premio.

Noutro, suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

h) Proxectos de investigación

A participación como investigador principal no proxecto de investigación acreditarase mediante copia da publicación oficial da resolución de convocatoria, sempre que consten os datos necesarios para identificar o proxecto e o investigador, ou certificado de participación expedido polo organismo financiador, no cal consten os datos identificativos do interesado e do proxecto en que participa.

A participación como investigador colaborador acreditarase mediante a presentación da copia de resolución de convocatoria se nela consta tal participación. O/a aspirante deberá constar como parte do equipo investigador definido no documento de solicitude do proxecto ou en documento posterior que así o acredite no caso de que houbese cambios no equipo investigador ao longo da súa vixencia.

No suposto de que o organismo convocante non expida certificados de participación deberá presentarse certificado asinado polo investigador principal en que conste a identidade do/dos colaborador/es, notificación acreditativa de concesión do proxecto ao investigador principal expedido polo organismo e copia do proxecto orixinal enviado a convocatoria no cal deberá constar a identidade dos investigadores colaboradores.

i) Estadías formativas

Acreditarase mediante certificación do responsable da estadía (director do centro) en que se faga constar o obxecto da estadía e as datas de inicio e fin. Xunto coa devandita certificación, achegarase a copia do contrato ou resolución da convocatoria da bolsa, segundo a condición da estadía.

Non serán tidas en conta as rotacións externas realizadas durante o período formativo da respectiva especialidade.

j) Patentes

As patentes solicitadas e aceptadas acreditaranse coa inscrición no Rexistro de Patentes.

As patentes que se encontren en explotación acreditaranse coa achega do acordo de explotación da patente.

k) Programa de formación en investigación Río Hortega

Este mérito deberá ser rexistrado electronicamente polo/a aspirante en Fides/expedient-e na parte doutros méritos.

Acreditarase este mérito mediante contrato de traballo asinado entre o candidato e a entidade beneficiaria, xunto ao cal se achegará informe de vida laboral expedido polo INSS.

l) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificado orixinal ou copia compulsada do Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

m) Compulsa de documentos

As copias dos documentos orixinais acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

n) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/á o/a solicitante ou, se é o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida.

V.2. Procedemento de acreditación de méritos: enfermeiro/a

a) Formación académica

Acreditarase, segundo o suposto, mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade ou centro oficial en que se obtivese a titulación, debidamente asinado, que deixe constancia de cada un dos méritos invocados polo aspirante e data en que foron causados.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro (UE) presentarase xunto coa copia compulsada do título, tradución xurada del ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada do título, tradución xurada del ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

O expediente académico e cualificacións obtidas requiren, para a súa valoración, a presentación de certificados de recoñecemento ou equivalencia oficial.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

b) Formación continuada

a) Recibida: acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do certificado de asistencia ao curso en que deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a devandita actividade formativa, as datas de realización, contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Xunto coa devandita certificación, deberá achegarse o correspondente programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola comisión nacional ou autonómica de formación continuada, deberá constar o organismo ou entidade que convocou ou impartiu a devandita actividade formativa, o título da actividade formativa, datas de realización, número de créditos e/ou horas asignadas, o logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

- Normas específicas para a formación on line. Valoraranse aqueles diplomas de cursos on line en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da comisión de formación continuada. Non será necesario que conste o número de expediente se se trata de cursos anteriores a abril de 2007.

Serán válidos aqueles diplomas asinados dixitalmente por Digital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo órgano de selección. Noutro suposto deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa, que conterá toda a información exixida nesta parte.

No suposto de formación on line con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das devanditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos en que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

O órgano de selección resrva para si o dereito de poder exixir ao aspirante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado on line cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante, na cal deberá constar o contido e os destinatarios da actividade formativa, así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

c) Experiencia profesional

A experiencia profesional en institucións públicas acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente en que deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións/en nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

A experiencia profesional en centros privados acreditarase mediante certificación da empresa en que deberá constar a información arriba indicada, ou contrato laboral. En ambos os dous supostos, xunto coa citada documentación deberá presentarse un informe de vida laboral emitido polo INSS.

No suposto de institucións sanitarias públicas, tal certificación deberá facer constar expresamente a natureza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

No suposto de institucións sanitarias privadas concertadas, deberá quedar debidamente acreditada no certificado a existencia dun concerto co respectivo servizo de saúde autonómico ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea nos períodos de vinculación. Noutro suposto, tal mérito non será valorado.

No suposto de institucións sanitarias privadas acreditadas para a docencia, deberá quedar acreditada en el certificado acreditado no certificado que se presente a condición de institución acreditada no ámbito do SNS ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea para a formación de especialidades de profesións sanitarias.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, así como a condición de centro concertado co Servizo Galego de Saúde.

d) Publicación de traballos científicos e de investigación

- Revistas científicas indexadas en Pubmed. Non será necesaria a súa acreditación documental. O/a aspirante consignará na aplicación informática, no espazo habilitado para o efecto, o código de identificación PMID e rexistrará manualmente a información relativa a número de sinaturas, número de orde de sinaturas e tipo de publicación. O sistema realizará a captura automática da información relativa aos outros campos da base de datos de Pubmed para a súa posterior validación.

- Revistas científicas indexadas en CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Web of Knowledge (Wok), Embase, PsycINFO, CINAHL e CUIDEN. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xestión e arquivamento de publicacións. Na certificación ou copia impresa deberá constar o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

- Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá entregarse copia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, editorial, o seu depósito legal e/ou ISBN/NIPO, lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais, deberá quedar acreditado o número de páxinas do libro/capítulo e que tal publicación está avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

- Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial ou organismo público con competencias de xestión e arquivamento de publicacións, na cal se fará constar a autoría do capítulo e demais datos bibliográficos básicos que identifiquen a obra e/ou capítulo (autores, data de publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

e) Premios de investigación

Acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do diploma de concesión. Se no diploma non consta expresamente o seu ámbito, deberá complementarse tal documentación coa presentación das bases de convocatoria do premio.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

f) Proxectos de investigación

A participación como investigador principal no proxecto de investigación acreditarase mediante copia da publicación oficial da resolución de convocatoria, sempre que consten os datos necesarios para identificar o proxecto e o investigador, ou certificado de participación expedido polo organismo financiador, en que consten os datos identificativos do interesado e do proxecto en que participa.

A participación como investigador colaborador acreditarase mediante a presentación da copia de resolución de convocatoria se nela consta tal participación. O/a aspirante deberá constar como parte do equipo investigador definido no documento de solicitude do proxecto ou en documento posterior que así o acredite no caso de que tivese habido cambios no equipo investigador ao longo da súa vixencia.

No suposto de que o organismo convocante non expida certificados de participación, deberá presentarse certificado asinado polo investigador principal en que conste a identidade do/dos colaborador/es, notificación acreditativa de concesión do proxecto ao investigador principal expedida polo organismo e copia do proxecto orixinal enviado a convocatoria no cal deberá constar a identidade dos investigadores colaboradores.

g) Estadías formativas

Acreditarase mediante certificación do responsable da estadía (director do centro) en que se faga constar o obxecto da estadía e as datas de inicio e fin.

Non serán tidas en conta as rotacións externas realizadas, se é o caso, durante o período formativo dunha especialidade.

h) Patentes

As patentes solicitadas e aceptadas acreditaranse coa inscrición no Rexistro de Patentes.

As patentes que se encontren en explotación acreditaranse coa presentación do acordo de explotación da patente.

i) Programa de formación en investigación Río Hortega

Este mérito deberá ser rexistrado electronicamente polo/a aspirante en Fides/expedient-e na parte «outros méritos».

Acreditarase este mérito mediante contrato de traballo asinado entre o candidato e a entidade beneficiaria, xunto ao cal se presentará informe de vida laboral expedido polo INSS.

j) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificado orixinal ou copia compulsada do Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

Só se concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologados polo órgano competente en materia de política lingüística.

k) Compulsa de documentos

As copias dos documentos orixinais acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

l) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán o solicitante ou, se é o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida.

V.3. Procedemento de acreditación de méritos: técnico especialista de laboratorio, auxiliar de clínica/laboratorio.

a) Formación académica

Acreditarase, segundo o suposto, mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade ou centro oficial en que se obtivese a titulación, debidamente asinado, que deixe constancia de cada un dos méritos invocados polo aspirante e data en que foron causados.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro (UE) presentarase xunto coa copia compulsada do título, tradución xurada do mesmo ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada do título, tradución xurada ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

O expediente académico e cualificacións obtidas requiren, para a súa valoración, a presentación de certificados de recoñecemento ou equivalencia oficial.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

b) Formación continuada

a) Recibida: acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do certificado de asistencia ao curso no cal deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a devandita actividade formativa, as datas de realización, contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Xunto coa devandita certificación, deberá achegarse o correspondente programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola comisión nacional ou autonómica de formación continuada deberá constar o logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

- Normas específicas para a formación on line. Valoraranse aqueles diplomas de cursos on line en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da comisión de formación continuada. Non será necesario que conste o número de expediente se se trata de cursos anteriores a abril de 2007.

Serán válidos aqueles diplomas asinados dixitalmente por Digital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo órgano de selección. Noutro suposto deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa, que conterá toda a información exixida nesta parte.

No suposto de formación on line con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das devanditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos en que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

O órgano de selección reserva para si o dereito de poder exixir ao aspirante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado on line cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante, na cal deberá constar o contido e destinatarios da actividade formativa, así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

c) Experiencia profesional

A experiencia profesional en institucións públicas acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente en que deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións/en nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

A experiencia profesional en centros privados acreditarase mediante certificación da empresa en que deberá constar a información arriba indicada, ou contrato laboral. En ambos os dous supostos, xunto coa citada documentación deberá presentarse un informe de vida laboral emitido polo INSS.

No suposto de institucións sanitarias públicas, tal certificación deberá facer constar expresamente a natureza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

No suposto de institucións sanitarias privadas concertadas, deberá quedar debidamente acreditada no certificado a existencia dun concerto co respectivo servizo de saúde autonómico ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea nos períodos de vinculación. Noutro suposto tal mérito non será valorado.

No suposto de institucións sanitarias privadas acreditadas para a docencia, deberá quedar debidamente acreditada no certificado que se presente a condición de institución acreditada no ámbito do SNS ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea para a formación de especialidades de profesións sanitarias.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, así como a condición de centro concertado co Servizo Galego de Saúde.

d) Publicación de traballos científicos e de investigación

- Revistas científicas. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xestión e arquivamento de publicacións. Na certificación ou copia impresa deberá constar o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

- Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá presentarse copia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, editorial, o seu depósito legal e/ou ISBN/NIPO, lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais, deberá quedar acreditado que tal publicación está avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

- Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial ou organismo público con competencias de xestión e arquivamento de publicacións, na cal se fará constar a autoría do capítulo e demais datos bibliográficos básicos que identifiquen a obra e/ou capítulo (autores, data de publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

e) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificado orixinal ou copia compulsada do Celga 4 para a categoría de técnico especialista en laboratorio, Celga 3 para a categoría de auxiliar de clínica/laboratorio, ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

Só se concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologados polo órgano competente en materia de política lingüística.

f) Compulsa de documentos

As copias dos documentos orixinais acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

g) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/á o/a solicitante ou, se é o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida.

V.4. Procedemento de acreditación de méritos: persoal non sanitario.

(Técnico superior, responsable de comunicación, promotor da doazón, auxiliar administrativo, auxiliar de informática e condutor/celador).

a) Titulación exixida

Acreditarase, segundo o suposto, mediante orixinal ou copia compulsada do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade ou centro oficial en que obtivese a titulación, debidamente asinado, que deixe constancia de cada un dos méritos invocados polo aspirante e data en que foron causados.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro (UE) presentarase xunto coa copia compulsada do título, tradución xurada ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada do título, tradución xurada ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

b) Formación

a) Recibida: Acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do certificado de asistencia ao curso en que deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a devandita actividade formativa, as datas de realización, contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Xunto coa devandita certificación, deberá achegarse o correspondente programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola comisión nacional ou autonómica de formación continuada, deberá constar o logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

- Normas específicas para a formación on line. Valoraranse aqueles diplomas de cursos on line en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da comisión de formación continuada. Non será necesario que conste o número de expediente se se trata de cursos anteriores a abril de 2007.

Serán válidos aqueles diplomas asinados dixitalmente por Digital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo órgano de selección. Noutro suposto, deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa, que conterá toda a información exixida nesta parte.

No suposto de formación on line con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das devanditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos en que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

O órgano de selección reserva para si o dereito de poder exixir ao aspirante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado on line cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante, na cal deberá constar o contido e destinatarios da actividade formativa, así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto, non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

c) Experiencia profesional

A experiencia profesional en institucións públicas acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente, na cal deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións/en nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

A experiencia profesional en centros privados acreditarase mediante certificación da empresa en que deberá constar a información arriba indicada, ou contrato laboral. En ambos os dous supostos, xunto coa citada documentación deberá presentarse un informe de vida laboral emitido polo INSS.

No suposto de institucións sanitarias públicas, tal certificación deberá facer constar expresamente a natureza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

No suposto de institucións sanitarias privadas concertadas deberá quedar debidamente acreditada no certificado a existencia dun concerto co respectivo servizo de saúde autonómico ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea nos períodos de vinculación. Noutro suposto tal mérito non será valorado.

No suposto de institucións sanitarias privadas acreditadas para a docencia, deberá quedar debidamente acreditada no certificado que se presente a condición de institución acreditada no ámbito do SNS ou sistema sanitario público dun país da Unión Europea para a formación de especialidades de profesións sanitarias.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, así como a condición de centro concertado co Servizo Galego de Saúde.

d) Publicación de traballos científicos e de investigación

- Revistas científicas. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xestión e arquivamento de publicacións. Na certificación ou copia impresa deberá constar o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

- Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá presentarse copia compulsada das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, editorial, o seu depósito legal e/ou ISBN/NIPO, lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais, deberá quedar acreditado que tal publicación está avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

- Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial ou organismo público con competencias de xestión e arquivamento de publicacións, en que se fará constar a autoría do capítulo e demais datos bibliográficos básicos que identifiquen a obra e/ou capítulo (autores, data de publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica, ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

e) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificado orixinal ou copia compulsada do Celga 4 para as categorías de técnico superior, responsable de comunicación e promotor da doazón; Celga 3 para as categorías de auxiliar administrativo e auxiliar de informática; Celga 2 para a categoría condutor/celador, ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia.

f) Compulsa de documentos

As copias dos documentos orixinais acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

g) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán o solicitante ou, se é o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida.

ANEXO VI
Instrucións de acceso ao expediente electrónico (Fides)

A Oficina Virtual do Profesional (Fides) constitúe o punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os/as profesionais con que mantén unha vinculación, así como coas persoas aspirantes e profesionais doutros servizos de saúde que participen nos procesos de selección e provisión de prazas convocados por este organismo, e configuráse como a plataforma de acceso ao expediente electrónico do/a profesional ou aspirante.

O acceso a Fides poderase realizar desde:

– A internet (profesionais do Servizo Galego de Saúde e procedentes doutros servizos autonómicos de saúde).

– A intranet do Servizo Galego de Saúde (só dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa).

1. Acceso desde a internet.

1.1. Acceso desde a internet con certificado dixital.

Os profesionais do Servizo Galego de Saúde, así como os que procedan doutro servizo de saúde autonómico, poderán acceder desta forma a Fides a través do enderezo
http://fides.sergas.es

É requisito indispensable dispor dun certificado dixital para acceder a través desta vía. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e o DNI electrónico (DNIe).

Para obter o certificado dixital expedido pola FNMT será preciso solicitalo a través da internet (no enderezo www.cert.fnmt.es) ou ben en calquera oficina da Axencia Tributaria (Ministerio de Economía e Facenda).

Se o usuario xa dispón dunha tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico, esta xa contén un certificado da FNMT, polo que non será necesario solicitar un novo. De feito, a solicitude dun novo certificado inhabilitará o que existe na tarxeta sanitaria.

Pola súa parte, o DNI electrónico (DNIe) poderase solicitar nas oficinas da Dirección Xeral da Policía.

Para a identificación do usuario mediante tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico ou a través do DNI electrónico, será preciso, con carácter xeral, dispoñer dunha lectora de tarxetas. Non se requirirá lectora de tarxetas unicamente no suposto de dispor dun certificado dixital da FNMT instalado no propio equipamento.

Os/as usuarios/as poderán solicitar información e obter asesoramento sobre a acreditación electrónica nos PAE (punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros sanitarios de atención especializada e atención primaria do organismo.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os/as profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde, así como aqueles profesionais procedentes doutros servizos de saúde que nalgún momento do pasado tiveron algún tipo de vinculación co citado organismo, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo, así como ao resto de funcionalidades existentes na Oficina Virtual do Profesional (Fides).

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo co Servizo Galego de Saúde serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

A primeira vez que un profesional acceda con certificado dixital a Fides, solicitaráselle que cubra un formulario de alta con datos básicos.

1.2. Acceso desde a internet sen certificado dixital

O acceso a Fides desde a internet sen certificado dixital efectuarase a través do enderezo http://fides.sergas.es

Esta forma de acceso non estará habilitada para aqueles profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde. Unicamente os profesionais que tiveron no pasado algún vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde ou aqueles que nunca mantiveron relación profesional con este organismo poderán elixir esta forma de acceso ao sistema.

Por motivos de seguridade e de protección de datos, este tipo de acceso ten limitadas as funcionalidades do servizo a que se pode acceder. Así, aínda sendo posible acceder a determinados servizos, resulta recomendable optar polo acceso mediante certificado dixital, por resultar o método que ofrece as debidas garantías en canto á seguridade dos datos e permite o acceso a todas as funcionalidades de Fides.

Para acceder sen certificado dixital é necesario solicitar unha conta de usuario, formada por un identificador único e un contrasinal secreto. Os pasos para conseguir unha conta de usuario son os seguintes:

– Paso 1: desde a pantalla principal de Fides, na epígrafe de «acceso sen certificado», premer na ligazón de acceso ao proceso de rexistro.

– Paso 2: cubrir debidamente o formulario e aceptar as condicións de uso. Neste formulario realizaranse unha serie de preguntas en función de se se tivo ou non algunha vez algún tipo de vinculación co Servizo Galego de Saúde, que haberá que responder correctamente para consolidar con éxito o proceso de alta.

No caso de non responder correctamente ás preguntas, o sistema enviará ao correo electrónico do usuario indicado no formulario un código que o interesado terá que presentar persoalmente nun dos PAE (punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros do organismo, xunto cun documento de identificación válido.

No caso de finalizar o proceso de alta correctamente, enviarase unha mensaxe de confirmación ao interesado ao enderezo de correo electrónico indicado no formulario, e tras a confirmación por parte do usuario, unha segunda mensaxe vía e-mail cos datos de acceso a Fides.

– Paso 3: cubrir os recadros de usuario e contrasinal de Fides, na epígrafe de «acceso sen certificado». A primeira vez que accedamos a Fides tras o proceso de alta, o sistema solicitaranos que cambiemos o contrasinal por motivos de seguridade.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nalgún momento do pasado tiveron algún vínculo co Servizo Galego de Saúde serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo. A través deste tipo de acceso non se poderá acceder ao resto de funcionalidades de Fides que, pola contra, si están dispoñibles no acceso con certificado dixital.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

2. Acceso desde a intranet do Servizo Galego de Saúde.

Esta vía só estará dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa do citado organismo.

Os/as profesionais cun vínculo activo terán, mediante este sistema, acceso á totalidade de servizos e funcionalidades de Fides, incluído o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados.

O acceso a Fides realizarase mediante o código de usuario e contrasinal que os/as profesionais en activo xa teñen asignado e utilizan habitualmente para accederen ao resto de funcionalidades do sistema.

3. Manual de instrucións de acceso e funcionamento do expediente electrónico e validación da documentación.

Na sede electrónica do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura á disposición dos concursantes un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados en que se pode encontrar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que se vai achegar.

4. Caixa de correo electrónico.

Para efectuar as consultas e resolver as dúbidas que xurdan en relación con este procedemento, habilítase o seguinte enderezo de correo electrónico: oposicions@sergas.es

anexo vii
Tribunais

TRIBUNAL: MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA

TITULARES

PRESIDENTE/A

José Luis Bello López

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - HEMATOLOXÍA

SECRETARIO/A

Javier Fernández-Couto Gómez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Concepción Andón Saavedra

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - HEMATOLOXÍA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Mª Ángeles Cobas Freire

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - HEMATOLOXÍA

SECRETARIO/A

Lara Mª Otero López

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Hermitas García Quiroga

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - HEMATOLOXÍA

TRIBUNAL: MÉDICO XERAL 

TITULARES

PRESIDENTE/A

Mercedes Lanza Gándara

PERSOAL FUNCIONARIO CORPO SUPERIOR

DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

SECRETARIO/A

Mercedes Carracedo Durán

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Manuel de Muiño Joga

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Susana Pena Cartelle

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

SECRETARIO/A

Eva Nájera Tornero

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

José Ramón Parada Castellano

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

MÉDICO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS

TRIBUNAL: ENFERMEIRO/A

TITULARES

PRESIDENTE/A

Isabel Veiguela Martínez

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

ENFERMEIRA

SECRETARIO/A

José Luis Beiras Padella

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Isabel Bermúdez Ares

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

ENFERMEIRA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Dolores Parada Mariñas

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

ENFERMEIRA

SECRETARIO/A

Manuel Salgueiro Corbacho

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Mª Belén Blanco Longueira

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

ENFERMEIRA

TRIBUNAL: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

TITULARES

PRESIDENTE/A

Susana Fernández Casas

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

SECRETARIO/A

José Alberto Baz López

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Pilar Gestal Gómez

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

José Manuel Sanmiguel Pérez

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

SECRETARIO/A

Mercedes Carracedo Durán

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Juan Ramón Pérez Gómez

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

TRIBUNAL: AUXILIAR DE CLÍNICA/LABORATORIO

TITULARES

PRESIDENTE/A

Mª Rosario Martínez Rego

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO DE COIDADOS AUXILIARES ENFERMARÍA

SECRETARIO/A

Pablo Nimo Ríos

PERSOAL FUNCIONARIO CORPO SUPERIOR

DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

VOGAL

Mª Dolores Barreiro Rey

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO DE COIDADOS AUXILIARES ENFERMARÍA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Mª Carmen Rey Insua

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO DE COIDADOS AUXILIARES ENFERMARÍA

SECRETARIO/A

Eduardo González Gil

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Davinia Paz García

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

TÉCNICO DE COIDADOS AUXILIARES ENFERMARÍA

TRIBUNAL: TÉCNICO SUPERIOR

TITULARES

PRESIDENTE/A

Juan Viñuela Roldán

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - INMUNOLOXÍA

SECRETARIO/A

Lara Mª Otero López

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Pedro José Macía Cortiñas

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - ANÁLISES CLÍNICAS

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

José Javier Cid Fernández

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

ESPECIALISTA DE ÁREA - INMUNOLOXÍA

SECRETARIO/A

José Alberto Baz López

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Alicia Piñeiro Redondo

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

TITULARES

PRESIDENTE/A

Cristina de la Vega Jiménez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

SECRETARIO/A

Manuel Salgueiro Corbacho

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Xosé Ramón Pousa Estévez

PROFESOR TITULAR

UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Marta Castro Pérez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIO/A

Pablo Nimo Ríos

PERSOAL FUNCIONARIO CORPO SUPERIOR

DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

VOGAL

Raúl José Álvarez Salcedo

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

TRIBUNAL: PROMOTOR DA DOAZÓN

TITULARES

PRESIDENTE/A

Raúl José Álvarez Salcedo

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

SECRETARIO/A

Eduardo González Gil

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Marta Castro Pérez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Xosé Ramón Pousa Estévez

PROFESOR TITULAR

UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SECRETARIO/A

José Luis Beiras Padella

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Cristina de la Vega Jiménez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

TRIBUNAL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TITULARES

PRESIDENTE/A

Mª Belén Alberte Aparicio

PERSOAL FUNCIONARIO CORPO ADMINISTRATIVO

DA ADMINISTRACION DA XUNTA DE GALICIA

SECRETARIO/A

Eva Nájera Tornero

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Basilisa Pías Pisco

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Carlos Javier García Bustelo

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

SECRETARIO/A

Lara Mª Otero López

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Esther Suárez Rodríguez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL: AUXILIAR DE INFORMÁTICA

TITULARES

PRESIDENTE/A

Jorge Prado Casal

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

SECRETARIO/A

Cruz Pernas Bello

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Daniel Llamas Gómez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Antonio Bueno Iglesias

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

SECRETARIO/A

Javier Fernández-Couto Gómez

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

Rodrigo Iván Lesmes Romero

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

TÉCNICO DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

TRIBUNAL: CONDUTOR/CELADOR

TITULARES

PRESIDENTE/A

Alejandro Ramón López García

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIO/A

Daniel Potel Villar

PERSOAL FUNCIONARIO CORPO SUPERIOR

DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

VOGAL

Odilo García Rivela

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

SUPLENTES

PRESIDENTE/A

Ángela Vázquez Carrera

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

CELADORA

SECRETARIO/A

Mª Cruz Pernas Bello

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

VOGAL

José A. Fraga Parafita

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO VIII
Modelo de autoliquidación de taxas

missing image file

ANEXO IX

Estas tarifas son consecuencia da actualización das tarifas contidas no anexo I, da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2015.

30.03.02 Inscricións nas oposicións para a selección
de persoal da Comunidade Autónoma

* Para acceder a un posto de traballo do grupo A

40,74

* Para acceder a un posto de traballo do grupo B

35,08

* Para acceder a un posto de traballo do grupo C

30,56

* Para acceder a un posto de traballo do grupo D

24,90

* Para acceder a un posto de traballo do grupo E

20,37