Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Luns, 13 de xullo de 2015 Páx. 28929

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 95/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena da Comunidade Autónoma galega o regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o ordinal primeiro do artigo 81 daquela, o desenvolvan, das facultades que lle atribúe ao Estado o punto 30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección precisa para o seu cumprimento e garantía.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no artigo 6 que se entende por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. Así mesmo, no artigo 51 establece que as ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño se organizarán en ciclos de formación específica, que incluirán unha fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

O Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, define estas e establece a finalidade e os obxectivos, ordenándoas e fixando as ensinanzas mínimas, e encomenda ás administracións educativas o establecemento do currículo correspondente a cada título, de acordo co establecido no artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no Real decreto 596/2007, do 4 de maio, e nas normas que regulen os títulos respectivos.

Publicado o Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual, e no cal se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas, e tendo en conta o Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, corresponde ao Consello da Xunta establecer o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e sinalar os seus obxectivos, as súas competencias e os seus contidos.

As ensinanzas que regula este decreto configuráronse para garantir unha formación artística ao alumnado que lle permita acadar criterios estéticos para afrontar o labor de creación inherente a todo proceso proxectual e para valorar obxectivamente o patrimonio artesanal e artístico existente e a obra allea e, por outra banda, facilitarlle a adquisición dos coñecementos científicos e tecnolóxicos e as capacidades e habilidades que lle permitan non soamente a súa incorporación á vida laboral activa, senón tamén afrontar, con garantías de eficiencia, a necesaria adaptación ás modificacións técnicas e sociolóxicas que se producirán ao longo da súa vida activa, atendendo ás demandas cambiantes do sistema produtivo.

O ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración está integrado por módulos de duración variable que cobren aspectos da formación do/a alumno/a, concibidos como áreas homoxéneas de coñecemento, capacidades e habilidades. As capacidades terminais de cada módulo describen o comportamento do/a alumno/a en termos de resultados avaliables, requiridos para acadar as competencias básicas que integran a competencia xeral. A constatación destas competencias, en termos de avaliación positiva, garante a validez do título en todo o Estado e a súa correspondencia europea.

Os contidos curriculares relacionados non constitúen unicamente unidades temáticas, senón que os concretará o equipo docente do ciclo formativo, de xeito que todos eles queden organizados temporal e transversalmente seguindo un criterio propedéutico que garanta que todos os contidos se imparten sen que se produzan solapamentos entre os diferente módulos. Esta programación de ciclo formativo terá en conta os elementos establecidos no artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e comprenderá, así mesmo, a metodoloxía didáctica e as actividades formativas non periódicas que se consideren necesarias, servindo, finalmente, de punto de partida para a programación de aula que cada docente faga e aplique no módulo que imparta.

Asemade, e de acordo co artigo 13 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, o currículo que se establece neste decreto permitirá que os centros docentes que o impartan, mediante a posta en marcha do seu proxecto educativo e a través das programacións didácticas de cada un dos módulos que o integran, o desenvolvan e completen, tomando en consideración as características do contexto social e cultural, as necesidades do alumnado, con especial atención ás de quen presente unha discapacidade, e as posibilidades formativas do contorno.

A fase de formación práctica facilitará o desenvolvemento das capacidades sociolaborais que requiran ser completadas e verificadas nun contorno real de traballo, así como aqueloutras necesarias para completar as competencias profesionais acadadas no centro educativo.

O módulo de proxecto integrado nos ciclos formativos de grao superior ten por obxecto que o alumnado sexa capaz de integrar, aplicar e valorar os coñecementos, destrezas e capacidades específicas do campo profesional da especialidade a través da formulación e realización dun proxecto axeitado ao nivel académico cursado, que evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión artística e sensibilidade estética e posibilidade de realización e viabilidade.

Finalmente, na aplicación deste decreto por parte dos centros docentes terase en conta o establecido no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como o disposto nos artigos 9, 14 e 22 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, consultado o Consello Escolar de Galicia e logo do ditame do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día once de xuño de dous mil quince,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Obxecto

Artigo 1. Obxecto

O presente decreto establece o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual, de acordo co establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; no Real decreto 596/2007, do 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, e no Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as correspondentes ensinanzas mínimas.

CAPÍTULO II
Identificación do título, perfil profesional, contorno profesional e prospectiva do título no sector

Artigo 2. Identificación do título

O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración identifícase polos seguintes elementos:

Denominación: técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

Nivel: grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.

Duración: dúas mil horas.

Familia profesional artística: Comunicación Gráfica e Audiovisual.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación internacional normalizada da educación).

Artigo 3. Perfil profesional do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración

O perfil profesional do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración determínase pola súa competencia xeral e polas súas competencias profesionais.

Artigo 4. Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración consiste en:

a) Elaborar obra orixinal de ilustración de calidade formal e funcional a partir dun proxecto propio ou dun encargo profesional determinado.

b) Planificar a realización do proxecto mediante a definición dos recursos expresivos, formais, funcionais, estéticos e técnicos máis axeitados.

c) Desenvolver as diferentes fases do proxecto e os controis de calidade correspondentes para acadar un produto final que cumpra cos obxectivos gráficos, comunicativos e expresivos exixibles a nivel profesional.

Artigo 5. Competencias profesionais

As competencias profesionais do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración son as que se relacionan:

a) Identificar os aspectos artísticos, formais, funcionais e técnicos dun proxecto de ilustración así como, de ser o caso, os elementos persuasivos, informativos e identificativos máis axeitados ás especificacións do encargo.

b) Planificar e elaborar proxectos de ilustración atendendo ás especificacións narrativas e técnicas previamente determinadas.

c) Escoller, analizar e arquivar a documentación e o material gráfico de referencia para a realización do proxecto de ilustración.

d) Escoller e utilizar con destreza as técnicas ou estilos artísticos máis axeitados para dar solución gráfica aos obxectivos comunicativos e expresivos do proxecto.

e) Realizar o proxecto ilustrativo atendendo ás particularidades do medio gráfico en que se incorpore.

f) Establecer os controis de calidade correspondentes en cada fase do proceso proxectual.

g) Elaborar os orixinais atendendo ás particularidades dos posteriores procesos de reprodución e saber realizar o seguimento e control de calidade correspondente.

h) Coordinar de maneira eficaz o traballo que derive ou se xere a partir destas responsabilidades.

i) Coñecer e cumprir a normativa que regula as realizacións da actividade profesional.

Artigo 6. Contorno profesional

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración desenvolve a súa actividade como profesional independente realizando ilustracións de diferentes xéneros e ámbitos, que expresen ideas ou conceptos, destinados á súa edición.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración desenvolve a súa profesión como debuxante e especialista dependente dunha empresa ou institución.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración colabora con outros/as profesionais na ideación, interpretación e realización de ilustracións con diferentes técnicas e estilos artísticos.

Artigo 7. Prospectiva do título no sector

1. A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración exerce a súa profesión nos sectores produtivos no ámbito público ou privado, en empresas relacionadas coa comunicación e a ilustración: axencias de publicidade, editoriais e estudios de deseño, prensa, televisión ou noutras empresas ou institucións que o requiran.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración realiza proxectos propios como actividade artística independente.

2. A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración é un/unha profesional cualificado/a para desenvolver os seguintes postos de traballo e ocupacións:

a) Especialista ilustrador-a/debuxante integrado/a en equipos de comunicación visual, deseño gráfico, publicidade e medios audiovisuais.

b) Realización de ilustracións e organización e supervisión da produción.

c) Creación e/ou realización de ilustracións orixinais para diferentes ámbitos: ciencia, técnica, arquitectura, interiorismo, moda, publicidade, deseño gráfico, produtos, editorial, prensa.

d) Creación e/ou realización de proxectos de libros interactivos e despregables (pops-ups) en tres dimensións.

e) Análise de propostas e realización da busca documental e gráfica para proxectos de ilustración nos seus diferentes ámbitos.

f) Realización e xestión de actividades culturais, educativas e divulgativas relacionadas coa ilustración.

CAPÍTULO III
Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos

Artigo 8. Obxectivos xerais do ciclo formativo

Os obxectivos xerais do ciclo formativo de grao superior correspondentes ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración son os seguintes:

a) Realizar ilustracións co nivel de calidade técnica, comunicativa e artística exixible a nivel profesional.

b) Configurar proxectos de ilustración partindo da valoración idónea das particularidades comunicativas, técnicas e artísticas do encargo e definir axeitadamente os obxectivos do proxecto.

c) Dominar as diferentes técnicas de expresión gráfica e escoller as máis axeitadas ás especificacións temáticas, comunicativas e artísticas do encargo.

d) Adaptar as solucións gráficas ao contexto en que se sitúe a proposta comunicativa.

e) Interpretar a evolución das tendencias formais e técnicas que contribúen a configurar o estilo e iniciarse na busca dun estilo persoal da calidade exixible a nivel profesional.

f) Valorar, planificar e xestionar a elaboración do proxecto nas distintas fases do seu proceso para optimizar recursos.

g) Buscar, escoller e interpretar as fontes documentais e de referencia para a realización de ilustracións.

h) Desenvolver método, rigor e capacidade de comunicación para a presentación e defensa dunha idea ou un proxecto de ilustración.

i) Coñecer as especificacións técnicas do material e dos procesos de reprodución e edición de ilustracións e saber xestionalos para garantir a calidade final do produto.

j) Adaptarse en condicións de competitividade aos cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.

k) Buscar, escoller e utilizar fontes de información e formación continua relacionadas co exercicio profesional.

l) Comprender e aplicar o marco legal e normativo que regula e condiciona a actividade profesional.

m) Valorar e aplicar os principios da ética profesional no desenvolvemento da actividade profesional, a súa xestión e administración.

Artigo 9. Obxectivos básicos, contidos e criterios de avaliación dos módulos formativos

Os obxectivos básicos, contidos e criterios de avaliación dos módulos formativos son os establecidos no anexo I.

1. Os obxectivos básicos defínense como a capacidade do alumnado para levar a cabo, con eficiencia e eficacia, as tarefas profesionais definidas nos obxectivos xerais do ciclo.

2. Os contidos, expresados en relación con cada un dos módulos que integran o currículo, constitúen o enunciado da área de coñecemento que lle é propia, e que serán suficientemente desenvolvidos e delimitados na súa extensión e nivel polo equipo docente do ciclo formativo.

3. Os criterios de avaliación definen aspectos da actividade do alumnado e aspectos dos resultados prácticos desta que permiten, en relación coas capacidades terminais de cada módulo, valorar segundo unha escala o grao de consecución das ditas capacidades e competencias.

Artigo 10. Espazos, equipamento, instalacións e condicións materiais

1. Os requisitos de espazos, equipamento, instalacións e condicións materiais que deben reunir os centros de ensino que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración da Comunidade Autónoma de Galicia son os que se determinan nos artigos 3 e 12 do Real decreto 303/2010, do 15 de marzo.

2. De conformidade co Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, os espazos disporán da superficie necesaria e suficiente para desenvolver as actividades de ensino dos módulos profesionais que se imparten en cada un dos espazos. Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:

a) A superficie establecerase en función do número de persoas que ocupen o espazo formativo e deberá permitir o desenvolvemento das actividades de ensino coa ergonomía e a mobilidade requiridas dentro deste.

b) Deberán cubrir a necesidade espacial de mobiliario, equipamento e instrumentos auxiliares de traballo.

c) Deberán respectar os espazos ou superficies de seguridade que exixan as máquinas e equipamentos en funcionamento.

d) Respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no posto de traballo e cantas outras normas sexan de aplicación.

3. De conformidade co Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, os equipamentos que se inclúen en cada espazo serán os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino. Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:

a) O equipamento (equipamentos, máquinas e outros) disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá coas normas de seguridade e prevención de riscos e con cantas outras sexan de aplicación.

b) A cantidade e características do equipamento deberán estar en función do número de alumnos/as e permitir a adquisición dos resultados de aprendizaxe, tendo en conta os criterios de avaliación e os contidos que se inclúen en cada un dos módulos profesionais que se impartan nos referidos espazos.

Artigo 11. Competencia docente

As competencias docentes do persoal funcionario pertencente aos corpos de profesores/as e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño para a impartición dos módulos correspondentes ás ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración son as determinadas no anexo II.

CAPÍTULO IV
Acceso ao ciclo formativo, acceso a outros estudos, exencións e validacións

Artigo 12. Requisitos de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración

1. Conforme o artigo 52.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o artigo 14.2 e a disposición adicional cuarta do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, para acceder ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración será necesario estar en posesión do título de bacharel ou título declarado equivalente para os efectos de acceso.

2. Para acceder ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, ademais dos requisitos académicos recollidos no punto anterior, deberase superar unha proba específica que permita demostrar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. A consellería competente en materia de educación convocará, polo menos unha vez ao ano, a dita proba específica.

Artigo 13. Exencións da proba específica de acceso ao ciclo formativo

1. Estarán exentos/as de realizar a proba específica de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración a que se refire o artigo anterior, os/as que estean en posesión de:

a) Calquera título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño da familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual, ou título declarado equivalente.

b) Título de bacharel, na modalidade de artes, ou de bacharelato artístico experimental.

c) Título superior de Artes Plásticas e título superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.

d) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.

e) Licenciatura en Belas Artes.

f) Arquitectura.

g) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

2. Quen, estando en posesión do título de bacharel ou título declarado equivalente, acredite ter una experiencia laboral de polo menos un ano en tarefas directamente relacionadas coas competencias profesionais do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración tamén estará exento de realizar a proba específica de acceso, para o cal debe achegar a certificación da empresa en que adquirise a experiencia laboral en que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a dita actividade. No caso de traballadores/as por conta propia, deberá achegarse certificación de alta no censo de obrigados/as tributarios/as. O órgano competente para resolver sobre as solicitudes de exención da proba específica de acceso ao ciclo formativo será a comisión avaliadora da dita proba.

Artigo 14. Acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración para quen non reúna os requisitos académicos

1. Conforme o artigo 52.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá acceder ao grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño sen estar en posesión dos requisitos académicos de acceso establecidos no artigo 12.1 deste decreto quen acredite, mediante a superación dunha proba de acceso, posuír a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato, ademais das aptitudes e dos coñecementos artísticos necesarios a que se refire o artigo 12.2, e teña como mínimo 19 anos feitos no ano de realización da proba, ou 18 anos se se acredita estar en posesión dun título de técnico relacionado con aquel ao cal se desexa acceder.

2. Esta proba de acceso constará de dúas partes:

a) Parte xeral: versará sobre os coñecementos e capacidades básicas das materias comúns do bacharelato.

b) Parte específica: a proba permitirá valorar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

3. Quedará exento/a da realización da parte xeral da proba de acceso sinalada no artigo 14.2 quen superase a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Así mesmo, quedará exento/a da realización da parte específica da proba de acceso sinalada punto anterior quen acredite ter unha experiencia laboral de polo menos un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. Para iso deberá achegar a documentación sinalada no artigo 13.2.

Artigo 15. Regulamentación e validez das probas de acceso

1. A estrutura, contidos, criterios de avaliación e organización das probas de acceso a que se refiren os artigos 12 e 14 serán determinados pola consellería competente en materia de educación, e facilitarase o acceso ao alumnado con discapacidade que o requira.

2. As cualificacións das probas de acceso expresaranse en termos numéricos, segundo unha escala de cero a dez, con dous decimais, e será preciso acadar unha cualificación igual ou superior a cinco para a súa superación.

3. As probas de acceso ao ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración terán validez en todo o territorio nacional e a súa superación dará dereito a matricularse, conforme a normativa en vigor, no ciclo formativo correspondente, sen prexuízo da dispoñibilidade de prazas nos diferentes centros.

4. A superación da parte xeral da proba de acceso regulada no artigo 14.2 terá validez para posteriores convocatorias.

Artigo 16. Reserva de prazas

A consellería competente en materia de educación poderá establecer, no ámbito da súas competencias, unha porcentaxe de prazas de reserva para acceder ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nos supostos recollidos nos artigos 15 e 16 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

Artigo 17. Efectos do título e acceso a outros estudos

1. A superación da totalidade dos módulos que integran o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración dará dereito á obtención do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

2. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración ten carácter oficial e validez académica e profesional en todo o territorio nacional. Acredita o nivel de formación, as competencias profesionais que contén e produce os efectos establecidos na lexislación vixente, sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

3. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración dará dereito ao acceso directo aos estudos superiores de Deseño, aos estudos superiores de Artes Plásticas e ás ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

4. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración dará dereito ao acceso a calquera outro ciclo formativo de grao medio ou superior, coa exención da proba específica de acceso, para aqueles casos previstos no artigo 15 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

5. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño permitirá o acceso ao bacharelato, de acordo co disposto no artigo 22.3 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

6. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dará dereito ao acceso directo aos estudos universitarios que se determinen, de acordo coa normativa en vigor sobre procedementos de ingreso na universidade e tendo en conta a súa relación coas ensinanzas correspondentes, de acordo co establecido no artigo 22.5 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio.

7. O título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración permitirá o acceso aos estudos universitarios de conformidade co establecido no Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro.

8. De conformidade co disposto no artigo 6.5 do Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, asígnanse 120 créditos ECTS á totalidade do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, distribuídos entre os módulos profesionais correspondentes.

Artigo 18. Validacións, recoñecementos e exencións

1. Validacións:

a) A relación de módulos que se validan entre ciclos formativos da familia artística profesional de Comunicación Gráfica e Audiovisual e o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, de conformidade co establecido no Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, é a establecida no anexo III, segundo o procedemento en vigor.

b) A relación de módulos que se validan entre ciclos formativos da familia profesional de Deseño Gráfico regulados no Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro, e os do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto, de conformidade co Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, é a establecida no anexo IV, segundo o procedemento en vigor.

c) O módulo de formación e orientación laboral será obxecto de validación sempre que se superase nun ciclo de Artes Plásticas e Deseño.

d) O procedemento e os requisitos para o recoñecemento das ditas validacións serán os establecidos na normativa vixente.

2. Recoñecementos:

a) Os módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto, que se recoñecerán, para os efectos da incorporación do alumando a este, por módulos do ciclo formativo de grao superior en Ilustración superados en plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro, de acordo co establecido no Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, son os establecidos no anexo VI.

b) Ao abeiro da disposición transitoria segunda do Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, a relación de módulos do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto que se considerarán superados mediante adaptación curricular, por módulos superados segundo o currículo establecido polo Real decreto 340/1998, do 6 de marzo, ou polo Decreto 84/2002, do 14 de febreiro, é a establecida no anexo VII.

c) O procedemento e os requisitos para o recoñecemento dos citados módulos serán os establecidos na normativa vixente.

3. Exencións:

a) Os módulos integrados no ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto, que serán obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral, de acordo co artigo 24 do Real decreto 596/2007, do 4 de maio, e co Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, son os establecidos no anexo V.

b) Con carácter xeral, determinarase a exención total ou parcial da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, sempre que se acredite unha experiencia laboral de, polo menos, un ano nun campo profesional directamente relacionado co do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto.

c) A consellería competente en materia de educación regulará o procedemento para o recoñecemento das exencións. En calquera caso, para a acreditación da experiencia laboral deberá presentarse a documentación que se indica no artigo 13.2. Os módulos e a fase de formación práctica que fosen obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral figurarán no expediente académico do/a alumno/a coa expresión de «Exento/a».

4. En ningún caso será obxecto de validación, recoñecemento ou exención o módulo de proxecto integrado, ao ter por obxecto a integración dos coñecementos, destrezas e capacidades específicas do campo profesional da especialidade de Ilustración a través da realización dunha obra ou proxecto axeitado ao nivel académico cursado.

CAPÍTULO V
Ordenación académica e docencia

Artigo 19. Ordenación dos módulos

1. As ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración estrutúranse en cursos académicos e organízanse en módulos formativos de duración variable impartidos no centro educativo máis a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

2. Nos módulos de formación do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración impartidos nos centros manterase unha relación numérica máxima de profesorado/alumnado de 1/30 para as clases teóricas e teórico-prácticas e de 1/15 nas clases prácticas e talleres. Para o módulo de proxecto integrado contarase coa titoría individualizada do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo.

Artigo 20. Desenvolvemento curricular

1. Os centros que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración desenvolverán e completarán o currículo establecido neste decreto mediante a posta en práctica do seu proxecto educativo e a implementación de programacións didácticas que tomen en consideración as características do contorno social e cultural, a integración transversal da perspectiva de xénero, as necesidades do alumnado, con especial atención ás de quen presente unha discapacidade, e as posibilidades formativas do contorno.

2. O proxecto educativo do centro incluirá, así mesmo, a distribución das capacidades terminais, os contidos e criterios de avaliación de cada módulo e a súa programación de aula.

3. Os/as profesores/as desenvolverán a programación de aula de acordo co currículo do ciclo e co proxecto educativo do centro docente, tendo en conta que a metodoloxía didáctica das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño integrará os aspectos artísticos, científicos, técnicos, tecnolóxicos e organizativos propios deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, co fin de que o alumnado acade unha visión global dos procesos e procedementos propios da ilustración.

4. Os proxectos educativos dos centros completarán e desenvolverán os elementos necesarios para garantir que o alumnado do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración acade e desenvolva as competencias incluídas no currículo en «deseño para todas as persoas».

CAPÍTULO VI
Avaliación e mobilidade do alumnado

Artigo 21. Avaliación do alumnado

1. A avaliación das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración será continua e terá en conta o progreso e a madureza académica do alumnado en relación cos obxectivos xerais e as competencias profesionais propias do ciclo formativo.

2. A avaliación levarase a cabo de maneira diferenciada para cada módulo, tomando como referencia os obxectivos de cada un deles, expresados en termos de competencias, capacidades e habilidades, e os seus respectivos criterios de avaliación establecidos neste decreto, completados e organizados polos correspondentes equipos docentes e programados polos/as docentes que os imparten. En calquera caso, a aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado requirirá da súa asistencia regular ás clases e actividades lectivas programadas.

3. Os resultados da avaliación final de cada módulo expresaranse en termos de cualificación de acordo cunha escala numérica de cero a dez. Consideraranse positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco e negativas as restantes.

4. Na avaliación da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres colaborará o/a responsable da formación de alumnado designado/a polo centro de traballo durante a estadía do/a alumno/a nel. Os resultados desta avaliación expresaranse en termos de «apto-a/non apto-a». Para a superación da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, o alumnado disporá de dúas convocatorias.

5. O número máximo de convocatorias para a superación de cada módulo será de catro. A consellería competente en materia de educación establecerá o procedemento para a solicitude e concesión dunha convocatoria extraordinaria por motivos de enfermidade, discapacidade ou outros que impidan o normal desenvolvemento dos estudos.

6. A consellería competente en materia de educación establecerá as condicións para a anulación da matrícula e para a renuncia á convocatoria de todos ou algúns dos módulos que integran o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, incluída a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres. A renuncia á convocatoria reflectirase nos documentos de avaliación coa expresión «renuncia».

7. A consellería competente en materia de educación establecerá os requisitos para a promoción de curso, e será precisa, en calquera caso, a avaliación positiva en módulos cuxa carga lectiva sume, polo menos, o 75 por 100 do primeiro curso.

8. A fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres realizarase durante o segundo curso do ciclo formativo. Para a cualificación desta fase será necesaria a cualificación positiva do alumnado en todos os módulos que integran o ciclo formativo, agás o de proxecto integrado, e será cualificada na convocatoria final correspondente ao segundo curso do ciclo formativo.

9. A superación do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración requirirá a avaliación positiva en todos os módulos que o integran e, así mesmo, a cualificación de «apto/a» na fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

10. A cualificación media final do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración obterase unha vez superados os módulos impartidos no centro educativo e a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, e consistirá na media aritmética das cualificacións medias ponderadas dos distintos módulos que o compoñen, expresada con dous decimais. A cualificación media ponderada de cada módulo obterase multiplicando o número de créditos que lle corresponde ao módulo pola cualificación final obtida nel, e dividindo o resultado entre o número total de créditos cursados.

11. Para os efectos do cálculo da cualificación media final do ciclo, non será computada a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres, nin aqueles módulos que fosen obxecto de validación e/ou exención por correspondencia coa práctica laboral.

Artigo 22. Mobilidade do alumnado

1. Cando un/unha alumno/a obteña praza nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia co fin de continuar os seus estudos no ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración regulado neste decreto, e iniciados nun centro dependente doutra Administración educativa, o centro de destino solicitará ao centro de orixe o expediente académico do/a alumno/a. Recibido o expediente, a Administración educativa receptora procederá á correspondente adaptación dos módulos superados, co fin de que o/a alumno/a se incorpore aos módulos e curso que lle corresponda. Para estes efectos, os módulos superados na súa totalidade e que, segundo o criterio da dita Administración educativa, sexan similares en contidos e carga lectiva aos establecidos neste decreto serán recoñecidos de xeito automático como adaptados e, para outros casos, poderase prever a superación dos complementos de formación que se consideren convenientes.

2. Os módulos adaptados figurarán no expediente do/a alumno/a coa expresión «adaptado». Cando sexa preciso facer unha ponderación das cualificacións, os módulos que figuren como «adaptados», computaranse coa cualificación do centro de orixe.

Artigo 23. Documentación da avaliación e mobilidade do alumnado

1. Os documentos básicos de avaliación deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración son:

a) O expediente académico persoal, que se acredita coa certificación académica persoal.

b) As actas de avaliación.

c) Os informes individualizados de avaliación.

2. Toda a información relativa ao proceso de avaliación do alumnado recollerase, de xeito sintético, no expediente académico do/a alumno/a. No devandito expediente figurarán a identificación do centro e datos persoais do/a alumno/a, a modalidade de acceso ao ciclo, número e data da matrícula, os resultados da avaliación e, de ser o caso, as medidas de adaptación curricular e a cualificación media final do ciclo.

3. Os documentos básicos de avaliación farán constar en lugar preferente a presente norma que desenvolve o currículo do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración no ámbito da Comunidade Autónoma galega.

4. Co obxecto de garantir a mobilidade académica e territorial do alumnado, terán a consideración de documentos básicos de mobilidade a certificación académica persoal, obtida do expediente académico, e o informe de avaliación individualizado.

5. A certificación académica persoal ten valor acreditativo dos estudos realizados polo/a alumno/a e constitúe o documento oficial básico que recolle a referencia normativa do plan de estudos, o curso académico, as cualificacións obtidas con expresión da convocatoria (ordinaria ou extraordinaria), os módulos que fosen obxecto de validación e/ou correspondencia coa práctica laboral e, se for o seu caso, as anulacións de matrícula e/ou renuncia ás convocatorias.

6. Cando o/a alumno/a se traslade de centro, consignarase nun informe de avaliación individualizado toda aquela información necesaria para a continuidade do proceso de aprendizaxe.

7. A consellería competente en materia de educación establecerá o modelo de expediente académico do alumnado, os modelos de acta de avaliación e os modelos de informe individualizado de avaliación, e propiciará o seu tratamento informático, no ámbito da súa competencia e de xestión.

Disposición adicional primeira. Accesibilidade universal nas ensinanzas deste título

1. A consellería competente en materia de educación establecerá as medidas oportunas que garantan o cumprimento do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, co fin de facilitar ao alumnado os medios e recursos que se precisen para acceder e cursar as ensinanzas deste ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

2. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto deberán ter en conta o principio de «deseño para todas as persoas», incorporando ás ditas programacións as unidades didácticas que correspondan coa finalidade de que o alumnado acade a sensibilidade e as competencias relacionadas con este concepto e as aplique ao longo da súa aprendizaxe e o seu labor profesional.

3. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto recollerán as medidas necesarias coa finalidade de que o alumnado con discapacidade poida acadar a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesionais, así como os resultados da aprendizaxe de cada un dos módulos.

Disposición adicional segunda. Cursos de especialización

Coa finalidade de promover a formación ao longo da vida, os centros que impartan o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración poderán organizar e desenvolver cursos de especialización vinculados ás ensinanzas deste, que deberán ser obxecto dunha certificación acreditativa da formación adquirida en que se indique a superación do curso, o número de horas de duración e a súa equivalencia en créditos ECTS. A dita certificación poderá ter, de ser o caso, valor acreditativo no Sistema nacional de cualificacións e formación profesional que corresponda.

Os cursos de formación anteditos serán autorizados pola consellería competente en materia de educación, que establecerá, así mesmo, as condicións e procedemento para a súa autorización.

Disposición adicional terceira. Autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas reguladas neste decreto

A autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración exixirá que desde o inicio do curso escolar se cumpran os requisitos de profesorado, espazos, instalacións, equipamentos e condicións materiais regulados nel.

Disposición adicional cuarta. Formación do profesorado

A consellería competente en materia de educación establecerá medidas de apoio ao profesorado, especialmente na formación permanente e na investigación e innovación, para contribuír ao mellor desenvolvemento e aplicación do novo currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

Disposición adicional quinta. Competencia docente

Ao abeiro do establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, e no artigo 3 e anexo II do Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro, a competencia docente dos/as profesores/as e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño para impartir os módulos que integran este ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración será a que se indica no anexo II.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 93/2002, do 14 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño de Ilustración, correspondente á familia profesional de Deseño Gráfico, así como o acceso ao dito ciclo formativo.

2. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposición transitoria única. Implantación das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración

A consellería competente en materia de educación determinará o calendario e condicións para a ordenada extinción do plan de estudos correspondente, garantindo a obtención dos títulos das ensinanzas que se extinguen, nas condicións que oportunamente se establezan, conforme o disposto na disposición transitoria segunda do Real decreto 1433/2012, do 11 de outubro.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste decreto no relativo á organización e materias propias do seu departamento.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de xuño de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

1. Distribución horaria das ensinanzas.

Estrutura xeral

Horas totais por curso

Créditos ECTS asociados

Módulos impartidos no centro docente

1.850

114

Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres

150

6

Total horas de ensino:

2.000

120

2. Formación no centro docente.

2.1. Módulos correspondentes ás ensinanzas impartidas no centro docente.*

Módulos

Ratio profesorado/ alumnado

Horas totais por curso

Créditos ECTS asociados

1º curso

2º curso

1º curso

2º curso

1. Fundamentos da representación e a expresión visual

1/30

144

-----

8

-----

2. Teoría da imaxe

1/30

72

-----

4

-----

3. Medios informáticos

1/15

144

-----

8

-----

4. Representación espacial aplicada

1/30

144

-----

8

-----

5. Técnicas gráficas tradicionais

1/15

72

-----

4

-----

6. Debuxo aplicado á ilustración I

1/30

144

-----

8

-----

7. Técnicas de expresión gráfica I

1/30

144

-----

8

-----

8. Proxectos de ilustración I

1/15

144

-----

8

-----

9. Historia da ilustración

1/30

72

-----

4

-----

10. Fotografía

1/15

-----

144

-----

6

11. Debuxo aplicado á ilustración II

1/30

-----

144

-----

6

12. Técnicas de expresión gráfica II

1/30

-----

144

-----

6

13. Produción gráfica industrial

1/15

-----

72

-----

6

14. Proxectos de ilustración II

1/15

-----

144

-----

8

15. Proxecto integrado

1/1

-----

50

-----

18

16. Formación e orientación laboral

1/30

-----

72

-----

4

Totais:

1.080

770

60

54

Total créditos ECTS:

114

* Para os efectos do cómputo horario considéranse 36 semanas para cada un dos dous cursos que dura o ciclo formativo.

* Ratio profesorado/alumnado: está referido ás clases teóricas e teórico-prácticas, e ás clases prácticas e talleres.

2.2. Obxectivos, contidos e criterios de avaliación dos módulos.

1. Fundamentos da representación e a expresión visual

Obxectivos:

1º. Analizar os elementos que configuran a representación do espazo nun soporte bidimensional e as interrelacións que se establecen entre eles.

2º. Utilizar axeitadamente os elementos e as técnicas propias da linguaxe plástica e visual na representación gráfica de imaxes.

3º. Adecuar a representación gráfica aos obxectivos comunicacionais da mensaxe.

4º. Comprender os fundamentos e a teoría da cor, a súa importancia nos procesos de creación artístico-plástica e utilizalos de maneira creativa na representación gráfica de mensaxes.

5º. Analizar a cor e os demais elementos da linguaxe plástica e visual presentes en diferentes imaxes bidimensionais e tridimensionais.

6º. Exercer a capacidade de invención e ideación e desenvolver a sensibilidade estética e creativa.

Contidos:

1º. Configuración do espazo bidimensional. Elementos formais, expresivos e simbólicos da linguaxe plástica e visual.

2º. Forma e estrutura. Elementos proporcionais.

3º. Forma e composición na expresión bidimensional.

4º. Fundamentos e teoría da luz e a cor.

5º. Valores expresivos e simbólicos da cor.

6º. Interacción da cor na representación creativa.

7º. Instrumentos, técnicas e materiais.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Representar imaxes de acordo coas técnicas e procedementos gráficos máis axeitados.

2º. Analizar, estruturar e representar o espazo compositivo dunha imaxe a partir dunha formulación previa.

3º. Utilizar axeitadamente a metodoloxía e os diferentes materiais e técnicas do debuxo na representación gráfica de formas da realidade ou da propia inventiva.

4º. Explorar, con iniciativa e sensibilidade, as posibilidades expresivas do debuxo, da cor e a composición e utilizalas de maneira creativa na realización de imaxes.

5º. Utilizar a cor con intencionalidade significativa e estética na representación gráfica de ideas e mensaxes.

6º. Valorar argumentadamente os aspectos formais, estéticos e simbólicos nunha representación visual determinada.

2. Teoría da imaxe

Obxectivos:

1º. Identificar, valorar e interpretar imaxes aplicando diferentes modelos de análise.

2º. Coñecer os principios teóricos da percepción visual.

3º. Interpretar os códigos significativos da imaxe.

4º. Identificar e valorar a función expresiva da imaxe no seu contexto.

5º. Identificar e analizar as estratexias de comunicación na imaxe.

6º. Coñecer os diferentes ámbitos e contornos de produción da imaxe fixa e en movemento.

Contidos:

1º. A representación e os elementos morfolóxicos, dinámicos e medibles da imaxe.

2º. Identificación, análise e valoración da imaxe.

3º. Sintaxe visual.

4º. A visualización da realidade. Teorías perceptivas.

5º. O signo: expresión e contido. Denotación e connotación.

6º. Tipos de signos. Propiedades e convencións. Os signos e os seus valores significativos.

7º. A comunicación visual. O proceso comunicativo.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Identificar os elementos morfolóxicos e sintácticos de imaxes dadas.

2º. Analizar imaxes de acordo cos contidos expresivos da linguaxe visual utilizada e o seu significado.

3º. Elaborar propostas de representación gráfica para os conceptos e principios fundamentais da percepción visual.

4º. Propoñer solucións gráficas axeitadas a problemas de comunicación e valoralas argumentadamente.

5º. Elaborar estratexias de comunicación visual para a transmisión de ideas e mensaxes propias ou asignadas e explicalas argumentadamente.

3. Medios informáticos

Obxectivos:

1º. Analizar a evolución dos medios informáticos na sociedade actual e a presenza das novas tecnoloxías na realización e edición de imaxes.

2º. Coñecer os fundamentos informáticos, a relación hardware e software e comprender as súas características e funcións.

3º. Comprender e aplicar os conceptos fundamentais da imaxe dixital vectorial e a imaxe bitmap, o tratamento da tipografía dixital, sistemas de cor e formatos axeitados a cada necesidade.

4º. Dixitalizar imaxes, almacenalas e convertelas a formatos axeitados.

5º. Coñecer e utilizar as aplicacións dos programas informáticos específicos de deseño.

6º. Utilizar os medios informáticos como instrumentos de ideación, xestión e comunicación do propio traballo.

Contidos:

1º. Evolución da informática e da internet. A sociedade da información. Software libre.

2º. Sistemas operativos. Ordenador, periféricos e redes, cloud computing.

3º. Sistemas de cores, dixitalización, vectorización, OCR. Tipografía dixital.

4º. Comunicación entre diferentes contornos. Importación e exportación de arquivos.

5º. A imaxe vectorial. Software de creación. A área de traballo. Ferramentas de debuxo.

6º. Organización de obxectos: capas, agrupamentos, máscaras e estilos.

7º. A imaxe bitmap. Software de creación, tratamento e xestión de imaxes bitmap e fotografía dixital. Ferramentas de debuxo.

8º. Fotografía dixital. Preparación de ficheiros para distribución e saída.

9º. Tipos de arquivos para distribución e saída. Organización da información.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Valorar argumentadamente a evolución tecnolóxica e a importancia das novas tecnoloxías nos procesos produtivos, industriais e artísticos e, especificamente, no exercicio profesional do deseño gráfico nos seus distintos ámbitos.

2º. Identificar os compoñentes físicos e lóxicos dun sistema informático.

3º. Comprender e utilizar axeitadamente os diversos tipos de formatos gráficos para aplicacións gráficas e multimedia e as diferentes posibilidades de organizar a información.

4º. Preparar os formatos, resolución e tamaño para traballar en aplicacións gráficas e multimedia.

5º. Diferenciar os formatos de imaxe dixital vectorial e bitmap e comprender as súas características fundamentais.

6º. Empregar con destreza as ferramentas da ilustración vectorial e bitmap.

7º. Escoller e utilizar axeitadamente os materiais e equipamentos informáticos no desenvolvemento do propio traballo tanto no proceso creativo e proxectual como no de comunicación.

4. Representación espacial aplicada

Obxectivos:

1º. Utilizar os métodos, procedementos, convencións e técnicas gráficas propias do debuxo técnico na procura e definición formal de ilustracións e na comunicación gráfica de ideas.

2º. Solucionar problemas de representación espacial de imaxes tanto no contorno como da propia inventiva, utilizando o sistema de representación axeitado.

3º. Resolver a man alzada problemas de representación espacial en supostos prácticos da especialidade.

4º. Coñecer os recursos do debuxo técnico utilizados en obras de arte gráfico e pictórico e analizalos en relación coa linguaxe artístico-plástica.

5º. Valorar o espazo bidimensional como elemento dinámico e expresivo na representación gráfica.

6º. Valorar o debuxo técnico como ferramenta básica no estudo formal e estrutural da realidade sensible, na transmisión da información e na ideación e materialización de imaxes.

Contidos:

1º. Proxeccións ortogonais, oblicuas. Reversibilidade.

2º. Sistemas de proxección: diédrico, axonométrico, cónico.

3º. Sistema diédrico: alfabeto de elementos e planos de proxección. Paralelismo. Perpendicularidade. Figuras planas. Poliedros regulares. Seccións. Interseccións.

4º. Sistema axonométrico: isonométrico, dimétrico, trimétrico. Figuras planas, poliedros regulares. Perspectiva cabaleira. Perspectiva isonométrica. Debuxo isonométrico.

5º. Sistema cónico. Perspectiva cónica. Nocións fundamentais.

6º. Plano xeometral. Liña do horizonte, influencia do horizonte na perspectiva. Plano inclinado.

7º. O círculo en perspectiva.

8º. Perspectiva das formas básicas. Cubo, cilindro, prisma, pirámide e cono.

9º. A iluminación en perspectiva cónica. Reflexos. Sombras. Roturas, efecto espello, imaxes múltiples.

10º. Perspectiva «a sentimento»: angulación e iluminación variables.

11º. O uso do espazo como elemento expresivo.

12º. Técnicas gráficas, procedementos e materiais. Debuxo a man alzada. Achegas das novas tecnoloxías.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Definir graficamente formas da realidade e da propia inventiva utilizando con propiedade os sistemas de representación máis axeitados.

2º. Utilizar con destreza e precisión os diferentes materiais e técnicas do debuxo técnico con especial atención á calidade dos acabamentos e á presentación final.

3º. Debuxar a man alzada con destreza e exactitude supostos de representación espacial propios da especialidade.

4º. Explorar as posibilidades dinámicas e expresivas do espazo e utilizalas de maneira creativa na realización de ilustracións.

5º. Identificar e explicar os recursos do debuxo técnico empregados en obras da arte gráfica e pictórica utilizando axeitadamente o vocabulario propio da disciplina.

6º. Presentar correctamente os traballos adecuándoos ás especificacións formais, conceptuais e temporais establecidas.

5. Técnicas gráficas tradicionais

Obxectivos:

1º. Comprender e diferenciar as técnicas de gravado e estampación, identificar os procedementos propios de cada unha delas, a transferencia da imaxe nos procesos de impresión, así como os materiais, útiles, ferramentas e maquinaria que interveñen, o seu uso e mantemento.

2º. Valorar as técnicas de estampación como formas de expresión artística e como posibilidade de xeración de diferentes tipos de imaxes e utilizalas na creación de ilustracións.

3º. Explorar as posibilidades expresivas e artísticas das diferentes técnicas de gravado e utilizalas como recurso técnico en supostos prácticos da especialidade.

4º. Manter o taller, os materiais, a maquinaria e as instalacións, conforme aos requirimentos de seguridade, hixiene e protección ambiental propios da especialidade.

5º. Valorar a importancia dos materiais e procedementos non tóxicos e primar a súa utilización.

6º. Desenvolver a capacidade do gozo estético, a sensibilidade e a inventiva e expresividade persoais.

Contidos:

1º. O gravado como forma de expresión artística.

2º. Técnicas e sistemas de estampación.

3º. Prensas, útiles e materiais.

4º. O papel, as tintas, os soportes e os materiais do gravado e impresión.

5º. Materiais e procedementos non tóxicos na práctica das técnicas de estampación.

6º. Organización e mantemento do taller. Recomendacións básicas de seguridade, hixiene e protección ambiental propios da especialidade.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Analizar e identificar razoadamente estampas de cada unha das técnicas de gravado e estampación.

2º. Propor imaxes axeitadas para unha técnica de gravado concreta.

3º. Utilizar con destreza as técnicas de gravado e estampación, levar a cabo correctamente a secuencia de cada procedemento, identificar os problemas que xorden e solucionalos en función da calidade do produto gráfico final.

4º. Explorar con iniciativa as posibilidades técnicas e expresivas dos procedementos e materiais non tóxicos das técnicas de estampación e utilizalos de maneira creativa no contexto da especialidade.

5º. Acadar calidade na impresión e estampación dos orixinais.

6º. Realizar correctamente os labores de mantemento e limpeza do taller, así como a posta a punto da maquinaria, ferramentas e instalacións que garantan o seu perfecto estado de conservación e funcionamento.

6. Debuxo aplicado á ilustración I

Obxectivos:

1º. Utilizar a metodoloxía e os diferentes materiais e técnicas do debuxo como ferramentas básicas para a análise de formas, a busca e definición formal de imaxes e a comunicación gráfica de ideas.

2º. Representar graficamente as formas do contorno e as ideas.

3º. Representar e interpretar graficamente a figura humana e animal e a súa expresividade facial e corporal.

4º. Resolver mediante o debuxo cuestións e conceptos da forma, o volume, o espazo, a luz e o movemento referidos a supostos prácticos da especialidade.

5º. Desenvolver a capacidade memorística e de retentiva visual.

Contidos:

1º. O esbozo da idea. O caderno de apuntes. A liña, o contorno, o trazo sensible.

2º. O modelo estático e en movemento. O apunte do natural.

3º. Debuxo de retentiva e de memoria.

4º. A representación da luz. O claroscuro. A luz na definición do volume. A iluminación. Luces, sombras, transparencias e reflexos. A atmosfera.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Utilizar axeitadamente a metodoloxía e os diferentes materiais e técnicas do debuxo na representación gráfica de formas do contorno, ideas e conceptos.

2º. Saber representar formas, corpos e o movemento.

3º. Saber representar formas e corpos iluminados desde diferentes focos de luz.

4º. Entender e saber debuxar as formas e o seu contorno.

5º. Saber representar a figura humana atendendo ás pautas estilísticas e comunicativas correspondentes.

7. Técnicas de expresión gráfica I

Obxectivos:

1º. Diferenciar os procedementos e saber utilizar as principais técnicas de expresión gráfica, así como os seus útiles, ferramentas e materiais.

2º. Escoller e saber aplicar as técnicas gráficas máis axeitadas ás particularidades temáticas, estilísticas e comunicativas do encargo.

3º. Experimentar as posibilidades expresivas das diferentes técnicas en función das súas preferencias estilísticas e artísticas e incorporalas ao estilo persoal.

Contidos:

1º. As técnicas e procedementos de expresión gráfica. Utensilios, ferramentas, materiais.

2º. Técnicas gráficas secas, húmidas, mixtas. Técnicas graxas.

3º. Técnicas de impresión manuais. Texturas.

4º. Técnicas aditivas.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Identificar e diferenciar as técnicas e estilos de ilustradores/as significativos/as de diferentes épocas.

2º. Experimentar coas diferentes técnicas buscando aplicacións máis persoais e creativas.

3º. Empregar as diferentes técnicas gráficas, con calidade artística e técnica, na realización de exercicios da especialidade.

4º. Escoller e aplicar, con destreza e pulcritude, a técnica máis axeitada ás particularidades do encargo.

8. Proxectos de ilustración I

Obxectivos:

1º. Propor e levar a cabo proxectos de ilustración axeitados á temática e especificacións do encargo ou ás propias motivacións e intereses artísticos e profesionais.

2º. Dominar a linguaxe e os procesos técnicos da representación e expresión gráfica e aplicalos de maneira creativa en proxectos de ilustración de diferentes ámbitos, xéneros, temas e formatos.

3º. Buscar, escoller e utilizar a información e a documentación gráfica necesaria para a creación de ilustracións.

4º. Coñecer e levar a cabo as fases do proceso de creación e realización de ilustracións ata a obtención dun produto final de calidade exixible a nivel profesional.

5º. Explorar solucións gráficas creativas e innovadoras para resolver exercicios no contexto da especialidade.

Contidos:

1º. O proxecto de ilustración. O proceso de creación e realización do orixinal. Etapas. Probas técnicas.

2º. O encargo profesional. O ámbito e o tema. Especificacións do encargo, interpretación. Fontes e arquivos.

3º. A ilustración no ámbito científico-técnico: medicina, botánica, zooloxía, anatomía.

4º. A ilustración arquitectónica e escenográfica.

5º. A ilustración editorial nos seus diferentes xéneros, temas, formatos e públicos. Creación de personaxes, escenarios e ambientacións.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Realizar proxectos de ilustración con calidade técnica, artística e comunicativa, a partir dun encargo ou da propia idea.

2º. Dominar a linguaxe, os conceptos, as técnicas e os recursos da expresión gráfica e aplicalos correctamente segundo a natureza do encargo.

3º. Comprender e levar a cabo as diferentes fases de creación e realización de ilustracións e solucionar axeitadamente os problemas técnicos, artísticos e comunicativos que poidan presentarse.

4º. Utilizar axeitadamente a información e a documentación escollida e arquivala correctamente.

5º. Desenvolver e realizar proxectos de ilustración axeitados ao nivel de calidade e competitividade exixido profesionalmente.

6º. Presentar correctamente os orixinais para a súa posterior reprodución.

7º. Utilizar con destreza as técnicas e tecnoloxías propias da especialidade, as súas ferramentas e recursos, en función das especificacións do proxecto.

8º. Expresarse con pautas de estilo propias e axeitadas ás especificacións do proxecto.

9º. Aterse nos proxectos á normativa vinculada ao exercicio profesional.

10º. Presentar correctamente os proxectos adecuándoos ás especificacións formais, conceptuais e temporais establecidas.

9. Historia da ilustración

Obxectivos:

1º. Comprender a linguaxe e as particularidades da imaxe gráfica en relación con outras formas de comunicación visual.

2º. Coñecer as orixes e a evolución técnica e formal da imaxe gráfica relacionándoa con outras manifestacións da cultura visual.

3º. Comprender a evolución histórica, técnica e formal da ilustración e identificar os/as autores/as e obras máis representativos de cada momento.

4º. Analizar ilustracións na súa dimensión artística, comunicativa e expresiva.

5º. Identificar e valorar as principais realizacións e autores/as de ilustracións na actualidade.

Contidos:

1º. Concepto e manifestacións da comunicación gráfica. A ilustración, a fotografía e o cómic: linguaxes e características propias de cada medio.

2º. Manifestacións e xéneros na ilustración. A ilustración e a impresión en relación co contexto histórico-artístico.

3º. Percorrido pola evolución histórica, técnica e estética da ilustración. Obras e estilos máis significativos. Tendencias e autores/as máis relevantes.

4º. A ilustración e os medios de comunicación. Aplicacións tecnolóxicas.

5º. A actualidade da ilustración. Tendencias e xéneros. Autores/as e realizacións máis significativas.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Describir as orixes e evolución da imaxe gráfica e as súas relacións co contexto histórico, social, cultural e temporal en que se producisen.

2º. Identificar as manifestacións e os estilos máis relevantes da ilustración, así como o valor das achegas e innovacións dos/as autores/as máis destacados/as.

3º. Identificar e contextualizar ilustracións sinalando os conceptos estéticos e técnicos propios do momento histórico en que se producen.

4º. Explicar razoadamente e exemplificar a influencia da evolución técnica dos sistemas de reprodución gráfica nas características formais da imaxe, utilizando axeitadamente os conceptos e terminoloxía da disciplina.

5º. Explicar a influencia dos medios de comunicación audiovisual e as novas tecnoloxías da comunicación na linguaxe da ilustración actual.

6º. Analizar ilustracións en función do coñecemento histórico, a innovación técnica e a sensibilidade estética e emitir unha valoración argumentada sobre as súas calidades artísticas e comunicativas.

10. Fotografía

Obxectivos:

1º. Coñecer e dominar a técnica e a tecnoloxía fotográfica.

2º. Comprender a linguaxe fotográfica, as súas dimensións e as súas particularidades.

3º. Utilizar a fotografía en proxectos propios no contexto da especialidade.

4º. Saber xestionar imaxes fotográficas axeitadas a proxectos de cómic.

Contidos:

1º. A linguaxe fotográfica, dimensións, finalidades, particularidades.

2º. Os equipamentos fotográficos.

3º. A toma fotográfica. Condicionantes técnicos, ambientais, estéticos. Representación do espazo e o tempo.

4º. A luz natural e artificial. Medición e iluminación.

5º. A cor na fotografía.

6º. Xestión de arquivos fotográficos. Edición e selección de fotografías.

7º. Procesado e manipulación de imaxes.

8º. Tratamento formal e expresivo da fotografía no ámbito da especialidade.

9º. Os ámbitos fotográficos.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Utilizar con destreza os equipamentos e as técnicas propias do medio fotográfico.

2º. Comprender os mecanismos teórico-expresivos do medio fotográfico e utilizalos cunha finalidade comunicativa.

3º. Integrar a fotografía na realización de proxectos de ilustración ben sexa como ferramenta de creación ou como recurso expresivo e comunicativo.

4º. Valorar argumentadamente a produción fotográfica propia ou allea utilizando criterios técnicos, artísticos e comunicativos.

11. Debuxo aplicado á ilustración II

Obxectivos:

1º. Aplicar os coñecementos da disciplina na resolución gráfica de ilustracións.

2º. Analizar e valorar a capacidade expresiva do trazo e incorporala no propio traballo.

3º. Desenvolver pautas de estilo persoais.

4º. Propor e levar a cabo solucións gráficas creativas para o desenvolvemento de supostos prácticos da especialidade.

5º. Identificar os recursos expresivos de pintores/as, debuxantes e ilustradores/as significativos/as e valorar criticamente as súas creacións á luz dos coñecementos achegados pola materia e o propio gusto.

Contidos:

1º. A forma e o espazo. Composición e estrutura. O espazo compositivo. Espazo físico e perceptual. A expresividade na ordenación do espazo. Estratexias compositivas. Narratividade.

2º. Representación de espazos e formas complexas. A paisaxe natural e urbana. O debuxo arquitectónico. Distorsións.

3º. Anatomía humana e figura animal. Expresión facial e corporal. Distorsións.

4º. Recursos expresivos. O debuxo de pintores/as, debuxantes e ilustradores/as significativos/as de diferentes épocas e estilos.

5º. Interpretación da forma. O estilo. Trazos persoais do/a ilustrador/a e busca do propio estilo.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Utilizar axeitadamente os métodos e as posibilidades plásticas e expresivas da composición e organización do espazo, atendendo a criterios estéticos e narrativos.

2º. Realizar debuxos de retentiva e de memoria con fidelidade ás características formais e estruturais do representado.

3º. Explorar e utilizar pautas de estilo propias no debuxo.

4º. Adecuar o debuxo e as estratexias compositivas á intencionalidade estilística e temática do encargo.

5º. Identificar a técnica e o concepto do debuxo en creadores/as de diferentes épocas e estilos e emitir unha crítica argumentada sobre a súa obra.

6º. Presentar correctamente os traballos adecuándoos ás especificacións formais, conceptuais e temporais establecidas.

12. Técnicas de expresión gráfica II

Obxectivos:

1º. Analizar e recoñecer as técnicas e estilos de ilustradores/as significativos/as de diferentes épocas e valorar as súas posibilidades de aplicación creativa ao propio estilo.

2º. Desenvolver a capacidade de comunicación gráfica, a creatividade e expresividade persoais.

3º. Valorar a relevancia da actualización e formación permanente do/a ilustrador/a na competitividade profesional, e a importancia que ten no exercicio profesional a calidade dos utensilios e materiais, a súa conservación e mantemento, e a organización do lugar de traballo.

Contidos:

1º. Técnicas dixitais.

2º. As técnicas gráficas na ilustración de diferentes épocas. Aplicacións prácticas e creativas na actualidade.

3º. O estudio do/a ilustrador/a. Equipamento, organización. Técnicas e métodos de arquivamento da documentación.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Identificar e diferenciar as técnicas e estilos de ilustradores/as significativos/as de diferentes épocas.

2º. Experimentar coas diferentes técnicas buscando aplicacións máis persoais e creativas.

3º. Utilizar correctamente os utensilios e materiais propios das técnicas gráficas, así como manter o equipamento e o lugar de traballo en condicións idóneas.

4º. Arquivar axeitadamente a documentación técnica e visual.

5º. Presentar correctamente os traballos adecuándoos ás especificacións formais, conceptuais e temporais establecidas.

13. Produción gráfica industrial

Obxectivos:

1º. Analizar e diferenciar os distintos tipos de orixinais considerando os procesos e factores que interveñen na reprodución.

2º. Configurar axeitadamente arquivos para a imprenta.

3º. Comprender e valorar as variables dunha tirada de impresión.

4º. Definir e diferenciar os distintos tipos de impresión industrial e as súas particularidades.

5º. Interpretar as características de proxectos gráficos, elixir o sistema de impresión máis axeitado e preparar orixinais e arquivos para a súa posterior reprodución.

6º. Saber elixir os soportes gráficos idóneos para un proxecto determinado.

7º. Optimizar os elementos que interveñen na fase de reprodución dun proxecto gráfico.

8º. Valorar a presenza das novas tecnoloxías na produción gráfica industrial.

Contidos:

1º. Tipos de orixinais. Características. Cor. Directos. Cuadricromía.

2º. Preparación de arquivos para a imprenta. Formatos e configuracións.

3º. Soportes de impresión.

4º. Sistemas de impresión. Técnicas, procedementos, materiais e equipamentos. Orixinais gráficos idóneos en cada sistema de impresión.

5º. Postimpresión. Acabamentos.

6º. Realización de orzamentos. Optimización de recursos.

7º. As novas tecnoloxías nos procesos de reprodución e impresión industriais.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Levar a cabo os procesos axeitados para facer posible a reprodución do orixinal gráfico.

2º. Analizar e diferenciar orixinais, a preparación, a reprodución e os resultados utilizando axeitadamente o vocabulario técnico da disciplina.

3º. Diferenciar técnicas, procedementos, materiais e instrumentos correspondentes aos sistemas de impresión industrial.

4º. Preparar orixinais e configurar correctamente arquivos para a imprenta.

5º. Recoñecer os distintos tipos de orixinais e escoller o sistema de impresión máis axeitado.

6º. Elixir argumentadamente o soporte de impresión máis axeitado a un proxecto gráfico.

7º. Xestionar de forma correcta e eficiente os elementos que interveñen na reprodución e impresión dun proxecto gráfico.

8º. Analizar e valorar os ámbitos de actuación e a influencia das novas tecnoloxías na industria gráfica.

14. Proxectos de ilustración II

Obxectivos:

1º. Aplicar as normas de presentación de orixinais para a súa posterior reprodución.

2º. Dominar as técnicas e tecnoloxías necesarias para o desenvolvemento de proxectos de ilustración de calidade artística e comunicativa.

3º. Valorar a realización de ilustracións como unha oportunidade de experimentación, creatividade, comunicación e expresión artística persoal.

4º. Emitir críticas argumentadas respecto ao propio traballo e aos resultados obtidos, así como valorar razoadamente as realizacións alleas.

5º. Coñecer a normativa específica de aplicación á especialidade.

Contidos:

1º. A ilustración publicitaria e informativa.

2º. A ilustración tridimensional.

3º. O orixinal. A presentación da obra orixinal. Pautas e normas para a súa reprodución.

4º. O portafolios profesional.

5º. Normativa de aplicación á especialidade.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Realizar proxectos de ilustración con calidade técnica, artística e comunicativa, a partir dun encargo ou da propia idea.

2º. Dominar a linguaxe, os conceptos, as técnicas e os recursos da expresión gráfica e aplicalos correctamente segundo a natureza do encargo.

3º. Comprender e levar a cabo as diferentes fases de creación e realización de ilustracións e solucionar axeitadamente os problemas técnicos, artísticos e comunicativos que poidan presentarse.

4º. Utilizar axeitadamente a información e a documentación escollida e arquivala correctamente.

5º. Desenvolver e realizar proxectos de ilustración axeitados ao nivel de calidade e competitividade exixido profesionalmente.

6º. Presentar correctamente os orixinais para a súa posterior reprodución.

7º. Utilizar con destreza as técnicas e tecnoloxías propias da especialidade, as súas ferramentas e recursos, en función das especificacións do proxecto.

8º. Expresarse con pautas de estilo propias e axeitadas ás especificacións do proxecto.

9º. Aterse nos proxectos á normativa vinculada ao exercicio profesional.

10º. Presentar correctamente os proxectos adecuándoos ás especificacións formais, conceptuais e temporais establecidas.

15. Proxecto integrado

Obxectivos:

1º. Propoñer e materializar un proxecto da especialidade, propio ou encargado, de calidade técnica, artística e comunicacional.

2º. Realizar o proxecto levando a cabo todas as etapas e controis de calidade correspondente.

3º. Desenvolver, mediante a proxectación e realización dun proxecto orixinal da especialidade, as destrezas profesionais propias dela.

Contidos:

1º. A creación e a realización do proxecto de ilustración. Metodoloxía. Etapas. Especificacións. Condicionantes. Documentación gráfica.

2º. Materialización do proxecto de ilustración ata a obtención do produto acabado. Verificación do control de calidade nas diferentes etapas.

3º. A comunicación, presentación e defensa do proxecto.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Realizar un proxecto da especialidade que cumpra co nivel técnico, artístico e comunicacional exixible no ámbito profesional.

2º. Utilizar unha metodoloxía proxectual axeitada aos condicionantes e especificacións do encargo.

3º. Realizar o control de calidade do proxecto nos seus aspectos formais, expresivos, técnicos, tecnolóxicos e funcionais.

4º. Presentar axeitadamente o proxecto e emitir unha valoración persoal técnica, artística e funcional utilizando correctamente os conceptos e a terminoloxía do seu ámbito profesional.

16. Formación e orientación laboral

Obxectivos:

1º. Analizar e interpretar o marco legal de traballo e coñecer os dereitos e obrigas que derivan das relacións laborais.

2º. Coñecer os requisitos e condicionantes legais para organizar e xestionar unha pequena ou mediana empresa, considerando os factores de produción, xurídicos, mercantís e sociolaborais.

3º. Identificar as distintas vías de acceso ao mercado de traballo e á formación permanente, así como coñecer os organismos institucionais, nacionais e comunitarios dedicados a estes fins.

4º. Comprender e aplicar as normas sobre seguridade e hixiene laboral e desenvolver sensibilidade cara a protección do ambiente, como factores determinantes da calidade de vida.

5º. Valorar as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

Contidos:

1º. O marco xurídico das relacións laborais: Estatuto dos traballadores e regulacións específicas. Prestacións da Seguridade Social e desemprego.

2º. Sistemas de acceso ao mundo laboral. O mercado de traballo: estrutura. Técnicas e organismos que facilitan a inserción laboral. Iniciativas para o traballo por conta propia. A formación permanente.

3º. A empresa. Distintos modelos xurídicos de empresas e características. Organización, administración e xestión. Obrigas xurídicas e fiscais.

4º. Conceptos básicos de mercadotecnia. A organización da produción, comercialización e distribución na empresa. Métodos de análise de custos e control da calidade.

5º. O contrato. Modalidades de contrato de traballo. Dereitos e deberes derivados da relación laboral. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

6º. O/a empresario/a individual. Trámites para o inicio da actividade empresarial. Orzamentos, taxacións e facturación de traballos.

7º. Os dereitos de propiedade intelectual e industrial. Rexistro da propiedade intelectual. Entidades de xestión: copyright e copyleft. Propiedade industrial: os modelos e debuxos industriais e artísticos. Rexistro e procedemento rexistral.

8º. Os signos distintivos: marca, rótulo e nome comercial. Transmisibilidade.

9º. Medidas de seguridade e hixiene no traballo aplicables na profesión.

Criterios de avaliación:

Valorarase a capacidade do/a alumno/a para:

1º. Analizar a lexislación e normativa vixente de aplicación ao mundo laboral e á regulación empresarial en que se integra esta especialidade profesional.

2º. Identificar as fontes e vías de acceso ao emprego e á formación permanente directamente relacionadas coa profesión.

3º. Saber levar a cabo a actividade empresarial tanto no ámbito individual como societario.

4º. Redactar o plan de creación e organización dun taller artístico e/ou dunha pequena ou mediana empresa en que se consideren os aspectos xurídicos e socio-laborais correspondentes, os recursos materiais e humanos precisos, as accións de márketing, comercialización e distribución dos produtos e os mecanismos de seguridade laboral, ambiental e de prevención de riscos exixidos para iniciar o seu funcionamento.

5º. Realizar correctamente contratos e emitir facturas.

6º. Coñecer as normas sobre seguridade e saúde no traballo e as diferentes técnicas de prevención de riscos laborais.

7º. Coñecer, identificar e aplicar a lexislación sobre dereitos de autor/a e rexistro da propiedade intelectual e industrial.

8º. Valorar as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva de homes e mulleres.

9º. Valorar o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego, nas condicións de traballo e no desenvolvemento profesional.

3. Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres.

Obxectivos:

1. A fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres ten como obxectivos os seguintes:

1º. Completar a formación académica do alumnado mediante a integración nas rutinas diarias de traballo dunha empresa, axencia, editorial ou estudio de ilustración e a realización das funcións profesionais correspondentes ao seu nivel formativo.

2º. Facilitar a toma de contacto do alumnado co mundo do traballo e a incorporación ao sistema de relacións sociais, laborais e técnicas da empresa.

3º. Contrastar os coñecementos, formación e capacitación acadados no centro educativo coa realidade empresarial e laboral do sector da ilustración.

4º. Permitir ao alumnado que, a través do contacto coa empresa, incorpore á súa formación os coñecementos sobre a propia especialidade, a situación e relacións de mercado, as tendencias artísticas e culturais, a organización e coordinación do traballo, a xestión empresarial, as relacións sociolaborais na empresa, etc., necesarios para o inicio da actividade laboral.

5º. Acadar os coñecementos técnicos de útiles, ferramentas, materiais e maquinaria que, pola súa especialización, custo ou novidade, non están ao alcance do centro educativo.

6º. Participar de xeito activo nas fases do proceso de produción e edición audiovisual baixo as orientacións do/a titor/a ou coordinador/a correspondente.

7º. Aplicar os coñecementos, habilidades e destrezas acadados durante o período de formación teórica e práctica impartida no centro educativo.

2. O seguimento e avaliación da fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres corresponderalle ao/á titor/a de prácticas designado/a polo centro educativo, quen tomará en consideración o grao de cumprimento dos obxectivos e a valoración que realice a empresa, estudio ou taller.

ANEXO II

Competencia docente dos/as funcionarios/as pertencentes aos corpos de profesores/as e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño para impartición dos módulos correspondentes ás ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, da familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual regulado neste decreto.

Módulos

Profesores/as de Artes Plásticas e Deseño

Mestres/as de taller de Artes Plásticas e Deseño

1. Fundamentos da representación e a expresión visual

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

2. Teoría da imaxe

Deseño gráfico

Fotografía

-----------------------------------

-----------------------------------

3. Medios informáticos

Medios informáticos

-----------------------------------

4. Representación espacial aplicada

Debuxo técnico

-----------------------------------

5. Técnicas gráficas tradicionais

-----------------------------------

Técnicas de gravado e estampación

Fotografía e procesos de reprodución

6. Debuxo aplicado á ilustración I

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

7. Técnicas de expresión gráfica I

Deseño gráfico

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

8. Proxectos de ilustración I

Deseño gráfico

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

9. Historia da ilustración

Historia da arte

-----------------------------------

10. Fotografía

Fotografía

Teoría da imaxe

-----------------------------------

11. Debuxo aplicado á ilustración II

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

12. Produción gráfica industrial

-----------------------------------

Fotografía e procesos de reprodución

13. Proxectos de ilustración II

Deseño gráfico

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

14. Proxecto integrado

Deseño gráfico

Debuxo artístico e cor

-----------------------------------

15. Formación e orientación laboral

Organización industrial e lexislación

-----------------------------------

ANEXO III

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, regulado neste decreto, que se validarán con módulos de ciclos formativos de grao superior da familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual.

Módulos superados en ciclos formativos de grao superior

Módulos que se validan

Fundamentos da representación e a expresión visual

Fundamentos da representación e a expresión visual

Teoría da imaxe

Teoría da imaxe

Medios informáticos

Medios informáticos

Fotografía

Fotografía

Técnicas de expresión gráfica (ciclos formativos de grao superior Cómic e Gráfica Impresa)

Técnicas de expresión gráfica

Produción gráfica industrial (ciclos formativos de grao superior Cómic e Gráfica Impresa)

Produción gráfica industrial

Representación espacial aplicada (Ciclo formativo de grao superior Cómic)

Representación espacial aplicada

ANEXO IV

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, regulado neste decreto, que se validarán por módulos superados en ciclos formativos de grao superior da familia profesional de Deseño Gráfico, cursados segundo plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro.

Módulos formativos superados en ciclos formativos de grao superior (Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro)

Módulos que se validan

Expresión plástica (Ciclo formativo de grao superior Fotografía Artística)

Fundamentos da representación e a expresión visual

Teoría da imaxe publicitaria (Ciclo formativo de grao superior Gráfica Publicitaria)

Teoría da imaxe

Medios informáticos (Ciclo formativo de grao superior Gráfica Publicitaria)

Medios informáticos

Expresión plástica: Fotografía (Ciclo formativo de grao superior Gráfica Publicitaria)

Fotografía

Técnica fotográfica (Ciclo formativo de grao superior Fotografía Artística)

Fotografía

Fotografía artística (Ciclo formativo de grao superior Fotografía Artística)

Fotografía

Técnicas gráficas industriais (Ciclo formativo de grao superior Gráfica Publicitaria)

Produción gráfica industrial

ANEXO V

Relación de módulos das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, regulado neste decreto, que poderán ser obxecto de exención pola súa correspondencia coa práctica laboral.

– Formación e orientación laboral.

– Fotografía.

– Medios informáticos.

– Produción gráfica industrial.

– Técnicas gráficas tradicionais.

ANEXO VI

Relación de módulos correspondentes ás ensinanzas do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, regulado neste decreto, que se recoñecerán por módulos, do ciclo formativo de grao superior de Ilustración cursados e superados en plans de estudos establecidos ao abeiro do Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro.

Módulos superados no ciclo formativo de grao superior de Ilustración (Real decreto 1456/1995, do 1 de setembro)

Módulos que se recoñecerán

Curso

ECTS recoñecidos

Debuxo artístico

Fundamentos da representación e a expresión visual

8

Técnicas de ilustración

Técnicas de expresión gráfica I

8

Técnicas de expresión gráfica II

6

Deseño gráfico asistido por ordenador

Medios informáticos

8

Fotografía

Fotografía

6

Técnicas gráficas industriais

Produción gráfica industrial

6

Técnicas gráficas tradicionais

Técnicas gráficas tradicionais

4

Historia da imaxe gráfica

Historia da ilustración

4

ANEXO VII

Relación de módulos do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, regulado neste decreto, que se considerarán superados mediante adaptación curricular, pola superación de módulos cursados e superados segundo o currículo establecido polo Real decreto 340/1998, do 6 de marzo, ou polo Decreto 93/2002, do 14 de febreiro.

Módulos cursados segundo o Real decreto 340/1998, do 6 de marzo, ou o Decreto 93/2002, do 14 de febreiro

Curso

Módulos do ciclo formativo de grao superior de Ilustración que se considerarán superados por adaptación curricular

Curso

ECTS recoñecidos

Debuxo artístico

Debuxo aplicado á ilustración I

8

Debuxo aplicado á ilustración II

6

Teoría da imaxe

Teoría da imaxe

4

Deseño gráfico asistido por ordenador

Medios informáticos

8

Sistemas de representación espacial

Representación espacial aplicada

8

Técnicas de ilustración

Proxectos de ilustración I

8

Proxectos de ilustración

Proxectos de ilustración II

8