Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Mércores, 28 de outubro de 2015 Páx. 41461

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 9 de outubro de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo.

A representante da titularidade do centro privado (CPR) Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo, solicita a supresión de forma progresiva das ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, a supresión do ciclo formativo de grao medio (CM) de Confección e Moda, e a autorización do CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

Con data do 10 de xuño de 2015 o director xeral de Centros e Recursos Humanos aproba un proxecto de obras do centro docente, para a adecuación das súas instalacións ás devanditas ensinanzas.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro.

1. Suprimir de forma progresiva a educación secundaria obrigatoria e o CM Confección e Moda, e autorizar o CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia, no centro privado que se detalla:

Denominación xenérica: centro privado (CPR).

Denominación específica: Fillas de María Inmaculada.

Código: 36010794.

Domicilio: Vázquez Varela, 57.

Localidade: Vigo.

Concello: Vigo.

Provincia: Pontevedra.

Titular: Hijas de María Inmaculada.

2. A supresión das ensinanzas de educación secundaria obrigatoria (ESO) realizarase conforme o seguinte calendario:

• 1º da ESO o 31 de agosto de 2015.

• 2º da ESO o 31 de agosto de 2016.

• 3º da ESO o 31 de agosto de 2017.

• 4º da ESO o 31 de agosto de 2018.

3. Composición resultante:

• 1 CM Actividades Comerciais (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 ciclo formativo de formación profesional básica de Arranxo e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

Quenda de tarde-noite. Educación básica para persoas adultas:

• Ensinanzas básicas iniciais.

• Educación secundaria para persoas adultas.

Segundo. Para a posta en funcionamento das novas ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Terceiro. Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que sinala a presente orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria