Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Martes, 17 de novembro de 2015 Páx. 43336

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS en Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse ás persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 13 de novembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Abeijón

Teijeiro

Rosa

36132349Q

201536ALUG05619L

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Abeijón

Teijeiro

Rosa

36132349Q

201536ALUG05619L

Fillo/Filla

Joana Martínez Abeijón

PA08

 

 

 

 

 

 

Alén

Romero

Miguel

35587233T

201536ALUG06199R

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Alén

Romero

Miguel

35587233T

201536ALUG06199R

Outros

María de Paula Rocha

PA08

 

 

 

 

 

 

Alén

Romero

Miguel

35587233T

201536ALUG06199R

Fillo/Filla

Emanuel Alén de Paula

PA01.1

PA08

 

 

 

 

 

Alonso

Alemany

Eugenio Ángel

50694028G

201536ALUG06800G

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Álvarez

Fernández

Dolores

35928678X

201536ALUG03817B

Solicitante

 

PA01.1

PA02

PA08

 

 

 

 

Alves

De Almeida Neto

Jucelino

X5521685Y

201536ALUG06066Y

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA05

PA08

 

 

 

Alves

De Almeida Neto

Jucelino

X5521685Y

201536ALUG06066Y

Cónxuxe

Kelia Naiara de Oliveira

PA01.1

PA08

 

 

 

 

 

Amado

Aboy

Rosa Mari

52471859G

201536ALUG05595H

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Amado

Aboy

Rosa Mari

52471859G

201536ALUG05595H

Outros

Alfonso González Martín

PA08

PA10

 

 

 

 

 

Araujo

Rodríguez

Ana Isabel

34876001C

201536ALUG06373Z

Solicitante

 

PA01.3

PA16

 

 

 

 

 

Ardaya

Ribera

Zulema

X9707794T

201536ALUG05684S

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Barazal

Diéguez

Miguel Ángel

76720743B

201536ALUG06642F

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Barcia

Bernárdez

Paula

36173631J

201536ALUG05751J

Solicitante

 

PA05

PA07

PA11

 

 

 

 

Barrientos

Orrego

Maryori

X6227547K

201536ALUG05870V

Solicitante

 

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Barrul

Jiménez

Rubén

53195022R

201536ALUG05376Y

Solicitante

 

PA08

PA18

 

 

 

 

 

Barrul

Jiménez

Rubén

53195022R

201536ALUG05376Y

Outros

Patricia Gabarres Jiménez

PA08

 

 

 

 

 

 

Buxó

Pérez

Cristina

36036288A

201536ALUG06177W

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Buxó

Pérez

Cristina

36036288A

201536ALUG06177W

Fillo/Filla

Sara Buxo Pérez

PA08

 

 

 

 

 

 

Cabaleiro

Tarilonte

Alexandra

53181551P

201536ALUG06234J

Solicitante

 

PA01.1

PA14

 

 

 

 

 

Cachhab

 

Najat

Y1435513M

201536ALUG05659J

Solicitante

 

PA01.3

PA06

PA08

PA15

 

 

 

Cachhab

 

Najat

Y1435513M

201536ALUG05659J

Outros

Mohamed Oucheikh

PA08

 

 

 

 

 

 

Calín

 

Cerasela Nicoleta

Y3306451P

201536ALUG06511Z

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA03

PA05

PA06

PA08

PA11

Calín

 

Cerasela Nicoleta

Y3306451P

201536ALUG06511Z

Solicitante

 

PA15

 

 

 

 

 

 

Calín

 

Cerasela Nicoleta

Y3306451P

201536ALUG06511Z

Outros

Nicusor Calín

PA01.1

PA01.3

PA08

 

 

 

 

Ciurarin

 

Nelu

X6855398H

201536ALUG06153R

Solicitante

 

PA01.3

PA06

PA15

 

 

 

 

Collazo

Sienes

Agustín

35458131C

201536ALUG06149C

Solicitante

 

PA02

PA04

PA08

 

 

 

 

Corayte

Arispe

Rossemary

54468302R

201536ALUG06631L

Solicitante

 

PA01.3

PA09

 

 

 

 

 

Costas

Novo

Paula

36107460J

201536ALUG06169V

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA07

PA09

PA14

 

Costas

Novo

Paula

36107460J

201536ALUG06169V

Outros

Jesús Mariano Alonso Posada

PA08

 

 

 

 

 

 

Costas

Gil

Antía

53182667C

201536ALUG06601N

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Cougil

Méndez

Ana Isabel

36074475X

201536ALUG06519E

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Cougil

Méndez

Ana Isabel

36074475X

201536ALUG06519E

Cónxuxe

José Luís Fernández González

PA01.3

PA08

PA14

 

 

 

 

Cougil

Méndez

Ana Isabel

36074475X

201536ALUG06519E

Fillo/Filla

Andrea Fernández Cougil

PA08

 

 

 

 

 

 

Covelo

Castro

Ana María

36129187M

201536ALUG05728J

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Da Silva

Alencar

Marlene

Y1444017E

201536ALUG05865N

Solicitante

 

PA05

PA06

PA08

PA16

 

 

 

Dawmouni

Asmi

Fathallah

35637103Y

201536ALUG05802H

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Dawmouni

Asmi

Fathallah

35637103Y

201536ALUG05802H

Cónxuxe

Zineb Moumou

PA05

PA08

 

 

 

 

 

De Sousa

Miranda

Paulo Alexandre

X8415582C

201536ALUG05415E

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

De Sousa

Miranda

Paulo Alexandre

X8415582C

201536ALUG05415E

Outros

Javier Barreira Pérez

PA08

 

 

 

 

 

 

Denegri

Benítez

Amalia

53176601A

201536ALUG05632D

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Denegri

Benítez

Amalia

53176601A

201536ALUG05632D

Fillo/Filla

Claudio Germán Ramírez Denegri

PA08

 

 

 

 

 

 

Días

Pinto

Joana Sofía

Y3747880K

201536ALUG05908D

Solicitante

 

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Domínguez

Comesaña

Vanessa

53178398Y

201536ALUG05904M

Solicitante

 

PA04

PA09

 

 

 

 

 

Dos Santos

 

Ivonete

X7985146Y

201536ALUG05612N

Solicitante

 

PA06

 

 

 

 

 

 

Dos Santos

 

Ivonete

X7985146Y

201536ALUG05612N

Outros

Fernando González Sabajanes

PA01.1

 

 

 

 

 

 

El Hachimi

 

Chakib

X1534098K

201536ALUG05693R

Solicitante

 

PA06

PA08

PA11

PA15

 

 

 

Escalona

Goitia

Sir Hans

53190588Y

201536ALUG05933B

Solicitante

 

PA05

PA17

 

 

 

 

 

Faro

Núñez

Graciela

39515735X

201536ALUG06076Q

Solicitante

 

PA05

PA07

 

 

 

 

 

Fernández

Alonso

José

76994895A

201536ALUG05950M

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernández

Alonso

José

76994895A

201536ALUG05950M

Outros

Ángela Blanco Garrido

PA08

 

 

 

 

 

 

Ferreiros

González

Juan José

36166058F

201536ALUG05647R

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Gabarres

Jiménez

Azucena

33336690F

201536ALUG06290T

Solicitante

 

PA01.2

PA01.3

PA08

 

 

 

 

Gabarres

Jiménez

Azucena

33336690F

201536ALUG06290T

Cónxuxe

Ramón Barrul Vareas

PA08

 

 

 

 

 

 

Gamero

Pila

Anna

47844823Q

201536ALUG05386Q

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Gamero

Pila

Anna

47844823Q

201536ALUG05386Q

Cónxuxe

Juan Carlos Rühn Aguilar

PA06

 

 

 

 

 

 

Gómez

Santervas

María Rosalía

36143131B

201536ALUG06198T

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Gómez

Reboiro

María Victoria

36047817D

201536ALUG05764A

Solicitante

 

PA01.2

PA08

PA11

PA17

 

 

 

Gómez

Reboiro

María Victoria

36047817D

201536ALUG05764A

Outros

 

PA01.2

PA08

 

 

 

 

 

González

Soto

Luz Indira

54429940A

201536ALUG06091P

Solicitante

 

PA05

PA08

 

 

 

 

 

González

Soto

Luz Indira

54429940A

201536ALUG06091P

Outros

Elvia Soto Chávez

PA08

 

 

 

 

 

 

González

González

Aitor

53173861T

201536ALUG06341M

Solicitante

 

PA08

PA17

 

 

 

 

 

González

González

Aitor

53173861T

201536ALUG06341M

Outros

Alina Taralunga

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

 

 

Hamisi

Juma

Mohamed

X06041262J

201536ALUG06610K

Solicitante

 

PA01.2

PA01.3

PA06

 

 

 

 

Hassan

 

Marián

Y0272684X

201536ALUG06314R

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA06

PA10

 

 

 

Hassan

 

Marián

Y0272684X

201536ALUG06314R

Outros

Johnson Abdellah

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA10

 

 

Hernández

Soto

Rosa

49040445Y

201536ALUG05199J

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA16

 

 

 

 

Khiar

 

Ahmed Khiar

X3576665G

201536ALUG05887B

Solicitante

 

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Lago

Limes

Julia

36013617X

201536ALUG06070X

Solicitante

 

PA03

PA07

PA08

PA16

PA18

 

 

Lagoa

Costa

David

53118895G

201536ALUG05921E

Solicitante

 

PA01.1

 

 

 

 

 

 

Leghrissi

 

Khadija

X9865781T

201536ALUG05864B

Solicitante

 

PA05

PA08

 

 

 

 

 

Lemos

Sotelo

Nuria

36125955Q

201536ALUG06317G

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Manzano

Díaz

José

32710161K

201536ALUG01614Q

Solicitante

 

PA02

PA11

 

 

 

 

 

Manzano

Díaz

José

32710161K

201536ALUG01614Q

Outros

Elizabet Jiménez Flores

PA08

 

 

 

 

 

 

Márquez

Varela

Silvia

35579005Y

201536ALUG06588E

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Martínez

Aguilar

Verónica

39450800G

201536ALUG06106T

Solicitante

 

PA07

PA08

PA16

 

 

 

 

Martínez

Aguilar

Verónica

39450800G

201536ALUG06106T

Outros

Pablo Pereira Dobarro

PA08

 

 

 

 

 

 

Meijide

Fernández

Jéssica

34271880V

201536ALUG05839D

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Mera

Costas

Ricardo

76827361R

201536ALUG05898E

Solicitante

 

PA04

PA08

 

 

 

 

 

Mera

Costas

Ricardo

76827361R

201536ALUG05898E

Outros

Ramón Mera Vázquez

PA04

PA08

 

 

 

 

 

Miguélez

Lorenzo

Aitor

36132803X

201536ALUG06232B

Solicitante

 

PA04

PA07

PA08

 

 

 

 

Mijares

Mendoza

Bélgica

X6815607V

201536ALUG06114P

Solicitante

 

PA02

PA03

 

 

 

 

 

Mijares

Mendoza

Bélgica

X6815607V

201536ALUG06114P

Outros

Eva Isabel Bodenser Torres

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA08

PA10

 

 

Montero

García

José Luís

35948513L

201536ALUG05709V

Solicitante

 

PA05

PA08

 

 

 

 

 

Montes

Castro

Víctor Miguel

36139379P

201536ALUG05720M

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Montoya

Jiménez

Mercedes

33321830M

201536ALUG06085W

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Moreno

Salazar

Juan Carlos

39497375G

201536ALUG06279N

Solicitante

 

PA17

 

 

 

 

 

 

Moreno

Salazar

Juan Carlos

39497375G

201536ALUG06279N

Outros

Liliana Carola Gonzales Vidal

PA08

 

 

 

 

 

 

Moreno

Salazar

Juan Carlos

39497375G

201536ALUG06279N

Fillo/Filla

Estefanía Moreno Gonzales

PA08

 

 

 

 

 

 

Moreno

Salazar

Juan Carlos

39497375G

201536ALUG06279N

Fillo/Filla

Juan Carlos Moreno Gonzales

PA08

 

 

 

 

 

 

Muñoz

Orgaz

Sonsoles

51510957L

201536ALUG05963H

Solicitante

 

PA01.1

PA07

PA08

PA14

 

 

 

Muñoz

Orgaz

Sonsoles

51510957L

201536ALUG05963H

Outros

Borja Fernández Lorenzo

PA01.2

 

 

 

 

 

 

Ndoye

 

Ndiagne

X3374839A

201536ALUG06731G

Solicitante

 

PA06

PA15

PA17

 

 

 

 

Nica

 

Neculai

Y2336517F

201536ALUG06360R

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA02

PA04

PA05

PA06

Nica

 

Neculai

Y2336517F

201536ALUG06360R

Solicitante

 

PA08

PA10

PA14

PA16

PA18

 

 

Nica

 

Neculai

Y2336517F

201536ALUG06360R

Outros

Violeta Nica

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA04

PA06

PA08

PA10

Nica

 

Neculai

Y2336517F

201536ALUG06360R

Outros

Violeta Nica

PA14

 

 

 

 

 

 

Orasmus

 

Josue

X8250342N

201536ALUG06346X

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Orasmus

 

Josue

X8250342N

201536ALUG06346X

Cónxuxe

Solange de Moura Orasmus

PA01.3

PA08

 

 

 

 

 

Paz

González

Devora

35476688Q

201536ALUG05779H

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz

González

Devora

35476688Q

201536ALUG05779H

Outros

Brais Pouso Vázquez

PA08

 

 

 

 

 

 

Pazo

Vila

Tania María

44083473V

201536ALUG05812M

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA05

PA09

 

 

Peña

González

Lesly Cristina

X5658050G

201536ALUG06740J

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Peña

González

Lesly Cristina

X5658050G

201536ALUG06740J

Outros

Gladys Elena Gonzales Tavara

 

 

 

 

 

 

 

Pereira

Fernández

María del Mar

53183895Y

201536ALUG05436C

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Pereira

Fernández

Verónica

34877253F

201536ALUG05483K

Solicitante

 

PA08

PA11

 

 

 

 

 

Pereira

Ribeiro

María Hilaria

X2201167K

201536ALUG05455Q

Solicitante

 

PA06

PA08

PA11

PA15

 

 

 

Pereira

Ribeiro

María Hilaria

X2201167K

201536ALUG05455Q

Fillo/Filla

Elisabet Ribeiro Valente

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Pérez

Mallou

Susana

39459015P

201536ALUG06354H

Solicitante

 

PA01.1

PA07

PA08

PA14

PA17

 

 

Pérez

Castellón

Rosalía

35443083Z

201536ALUG05909X

Solicitante

 

PA05

PA16

PA18

 

 

 

 

Pérez

Castellón

Rosalía

35443083Z

201536ALUG05909X

Fillo/Filla

Antonio

Simón

Pérez

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA02

PA08

PA10

 

Pirciu

 

Georgeta

X9275368C

201536ALUG05388H

Solicitante

 

PA01.3

PA02

PA16

PA18

 

 

 

Pirciu

 

Georgeta

X9275368C

201536ALUG05388H

Cónxuxe

Vivi Pirciu

PA08

 

 

 

 

 

 

Pires

Márquez

Rosa María

36089838D

201536ALUG05774J

Solicitante

 

PA02

PA05

PA16

PA18

 

 

 

Puime

Vieira

Noelia

76898774E

201536ALUG05666C

Solicitante

 

PA01.1

PA01.3

PA05

PA08

PA11

 

 

Regidor

López

María

39452427K

201536ALUG06144S

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Rial

Jesteira

Tania

39454458M

201536ALUG05385S

Solicitante

 

PA03

PA08

PA16

 

 

 

 

Rodríguez

Rodríguez

Beatriz

35567582Z

201536ALUG06154W

Solicitante

 

PA04

PA09

 

 

 

 

 

Rodríguez

Fernández

Elisabet

35587108J

201536ALUG05940H

Solicitante

 

PA07

PA08

PA17

 

 

 

 

Sandoval

Hernández

Rosa Amelia

39512130Q

201536ALUG05701D

Solicitante

 

PA01.3

 

 

 

 

 

 

Sandoval

Hernández

Rosa Amelia

39512130Q

201536ALUG05701D

Outros

Arlex Noguera Lozano

PA01.1

PA01.3

 

 

 

 

 

Santisteban

Almendros

Vanessa María

44591509Y

201536ALUG05676F

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Santisteban

Almendros

Vanessa María

44591509Y

201536ALUG05676F

Outros

Jalisco Rodríguez Rodríguez

PA08

 

 

 

 

 

 

Soria

Rodero

Cristina

36015526X

201536ALUG05753S

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Toledo

Ocampo

Diego Martín

X6017267F

201536ALUG06139X

Solicitante

 

PA08

 

 

 

 

 

 

Toledo

Ocampo

Diego Martín

X6017267F

201536ALUG06139X

Outros

Paula Karina Robertt Molina

PA08

 

 

 

 

 

 

Touaj

 

Abdelouahed

X3911381R

201536ALUG06468V

Solicitante

 

PA01.2

PA03

PA08

 

 

 

 

Voces

Cuadrado

Remedios

10481868D

201536ALUG05390C

Solicitante

 

PA08

PA11

PA17

 

 

 

 

Zimmer

Oquendo

Cristian

Y1218771S

201536ALUG06582Q

Solicitante

 

PA01.2

PA06

PA15

 

 

 

 

Zimmer

Oquendo

Cristian

Y1218771S

201536ALUG06582Q

Outros

Elizabeth Patricia

Muñoz

Barcelo

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA10

 

Zimmer

Oquendo

Cristian

Y1218771S

201536ALUG06582Q

Outros

Elsy de Jesús Oquendo Echeverría

PA01.1

PA14

 

 

 

 

 

Zuluaga

Arroyave

María Carlota

54384422W

201536ALUG06665F

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Zuluaga

Arroyave

María Carlota

54384422W

201536ALUG06665F

Outros

Adriana María Zuluaga Arroyave

PA08

 

 

 

 

 

 

Zuluaga

Arroyave

María Carlota

54384422W

201536ALUG06665F

Outros

Daniel Felipe Zuluaga Arroyave

PA08

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

Requirimento
documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:

– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.

– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.

– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación especifica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia o número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntaranse, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) ao ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda, deberá achegar o anexo I da solicitude con indicación en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) no que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin; de ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.