Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Luns, 30 de novembro de 2015 Páx. 44925

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura, na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo e, no seu artigo 46, que a definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa avaliación, se fará no contexto da ordenación da educación superior española no marco europeo. Así mesmo, no seu artigo 58.1 establece que corresponde ao Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, definir a estrutura e o contido básicos dos diferentes estudos de ensinanzas artísticas superiores regulados na lei.

En virtude da citada lei orgánica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno definirá, de acordo coas directrices establecidas no real decreto, e logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, o contido básico a que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos superiores de ensinanzas artísticas nas correspondentes especialidades, que se referirá ás competencias, ás materias e aos seus descritores, contidos e número de créditos correspondentes. Así mesmo, establece o dito artigo que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, aprobarán o plan de estudos correspondente a cada título, de acordo co establecido no real decreto e que os ditos plans de estudos deben publicarse nos respectivos boletíns oficiais.

En desenvolvemento das previsións do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, promulgouse o Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación.

Por outra banda, o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, establece o Marco español de cualificacións para a educación superior (MECES).

Finalmente, o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, regula a expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no que se fixa o modelo do suplemento europeo ao título de ensinanzas artísticas superiores.

Xa que logo, e a fin de dar cumprimento ao artigo 23 do Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no curso académico 2010/2011 iniciouse a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais coa publicación da Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ás ditas ensinanzas.

En consecuencia, iniciada a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, cómpre agora desenvolver plenamente a normativa aplicable a través do presente decreto, que ten por obxecto establecer, vista a proposta dos centros, o plan de estudos e entre as súas finalidades a de deseñar estes con identidade propia e adaptados ás particularidades dos centros que os imparten, que aproveiten eficazmente os seus recursos humanos e materiais, en función da súa tradición pedagóxica e do seu contorno sociocultural, con criterios de rigor, calidade e excelencia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de outubro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. O presente decreto ten por obxecto establecer o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura ao abeiro do disposto no Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O presente decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Centros de ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

1. Os estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais cursaranse nos centros superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

2. Asemade, as ensinanzas artísticas oficiais de máster reguladas no Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, impartiranse nos ditos centros. Os estudos de doutoramento regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, poderán impartirse nas escolas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais mediante convenios coas universidades. A competencia para subscribir os ditos convenios corresponde á consellería competente en materia de educación.

3. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que favorezan a autonomía pedagóxica, de organización e de xestión de que dispoñen estas escolas para o exercicio das súas actividades docentes, investigadoras e de difusión do coñecemento, a fin de garantir o cumprimento das súas funcións como centros educativos superiores do Espazo europeo de educación superior.

4. Os centros de ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais fomentarán programas de investigación científica e técnica propios desta disciplina para contribuír á xeración e difusión do coñecemento e á innovación no dito ámbito. A consellería competente en materia de educación establecerá os mecanismos axeitados para que estas escolas poidan realizar ou dar soporte á investigación científica e técnica, que lles permita integrarse no Sistema español de ciencia e tecnoloxía.

Artigo 3. Finalidade das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais e perfil profesional

1. As ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terán como obxectivo a formación cualificada de profesionais competentes para definir, dirixir e realizar o estudo técnico, a preservación, a conservación e a restauración dos bens e obxectos que integran o patrimonio cultural, con capacidade de resposta aos cambios sociais e tecnolóxicos que se vaian producindo.

2. O perfil profesional do/a titulado/a superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais é o dunha persoa técnica cualificada para analizar e diagnosticar o estado de conservación de bens culturais, definir, planificar e executar estratexias, plans e tratamentos de conservación-restauración e redactar e dirixir proxectos de conservación-restauración. Este/a profesional estará capacitado/a para participar na xestión de coleccións e responsabilizarse da súa conservación preventiva, para asesorar tecnicamente e para o exercicio da investigación e da docencia.

3. Os/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais estarán capacitados/as para o exercicio da creación e da investigación.

Artigo 4. Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

A superación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais dará lugar á obtención do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, especificando a especialidade correspondente, que queda incluído para todos os efectos no nivel 2 do Marco español de cualificacións para a educación superior e será equivalente ao título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión do título universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Artigo 5. Acceso e proba específica

1. Para o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes ao título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 56.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 12 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

2. Para os/as maiores de dezaoito anos de idade que non cumpran os requisitos establecidos no artigo 12 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, regulará, convocará e organizará unha proba anual que acredite que o/a aspirante posúe os coñecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

3. A proba específica de acceso a estes estudos terá como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas.

4. A consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, convocará, organizará, desenvolverá e avaliará, con carácter anual, unha proba específica de acceso a estes estudos.

5. A superación da proba a que fai referencia o punto anterior faculta unicamente para matricularse no curso académico para a que fora convocada.

6. De acordo co establecido no artigo 5.7 do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, poderá acceder directamente ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, sen necesidade de realizar a proba específica de acceso, quen estea en posesión do título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, na porcentaxe que a consellería competente en materia de educación determine.

Artigo 6. Contido do plan de estudos conducentes á obtención do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

1. As ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais abranguerán unha formación básica e unha formación especializada orientada á preparación para o exercicio profesional. Para a consecución da dita finalidade, estes estudos desenvolverán de xeito integrador capacidades artísticas, científicas e tecnolóxicas.

2. As competencias transversais, xerais e específicas e os perfís profesionais definidos para cada unha das especialidades son os establecidos nos anexos.

3. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais que se establece no decreto abrangue, para cada unha das especialidades, 4 cursos académicos cun total de 240 créditos.

4. Cada un dos cursos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terá 60 créditos ECTS, cunha equivalencia de 25 horas por crédito, e a súa duración será de 38 semanas, incluíndo os períodos lectivos e os dedicados a outras actividades presenciais.

5. O cuadrimestre e o curso serán as unidades temporais de organización académica e abranguerán os períodos de impartición de docencia presencial e os períodos dedicados á realización de probas de avaliación.

Artigo 7. Plan de estudos

1. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais establécese nos anexos.

2. Os centros educativos determinarán que disciplina ou disciplinas se impartirán nunha lingua estranxeira para garantir a adquisición da competencia transversal correspondente, seguindo as directrices que para tal fin estableza a consellería competente en materia de educación.

3. O principio de igualdade entre mulleres e homes integrarase de xeito transversal no desenvolvemento e na aplicación polos centros do plan de estudos establecido no decreto.

Artigo 8. Creación de novas especialidades

A consellería competente en materia de educación, unha vez vista a proposta dos centros, poderá propor a creación de novas especialidades, nos termos establecidos no artigo 8 do Real decreto 635/2010, do 14 de maio.

Artigo 9. Avaliación

1. De conformidade co artigo 9.1 do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, a avaliación do proceso de aprendizaxe do/a estudante basearase no grao e nivel de adquisición e consolidación das competencias transversais, xerais e específicas definidas para estes estudos.

2. A avaliación será continuada, diferenciada por disciplinas e terá un carácter integrador en relación coas competencias definidas para cada unha delas no plan de estudos. A avaliación e a cualificación do traballo de fin de estudos será única e requirirá ter aprobadas a totalidade das disciplinas que integran o plan de estudos.

3. Os criterios de avaliación establécense no anexo I e serán obxecto de concreción nas guías docentes, e deben ser obxectivables e mensurables de acordo cos parámetros que os centros definan para tal efecto.

4. A obtención dos créditos correspondentes a unha disciplina requirirá superar as correspondentes probas de avaliación ou exames. No caso de disciplinas consideradas de contidos progresivos, o alumno ou alumna non poderá ser avaliado ou avaliada en tanto non teña superada a disciplina do mesmo nome e descritor de cuadrimestre ou cuadrimestres anteriores, na orde correspondente.

5. A obtención do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais requirirá a superación da totalidade das disciplinas, as prácticas e o traballo de fin de estudos que constitúen o plan de estudos.

6. Corresponde á consellería competente en materia de educación a regulación do proceso de avaliación e dos sistemas de cualificación, así como o establecemento dos documentos oficiais correspondentes de avaliación, respectando, na regulación que poida efectuarse dos sistemas de cualificación, o disposto no artigo 5 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

Artigo 10. Recoñecemento e transferencia de créditos

Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais observarase o disposto no artigo 10 do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, así como nas normas que, en desenvolvemento destas previsións, dite a consellería competente en materia de educación.

Artigo 11. Participación en programas de mobilidade de estudantes e profesores/as e prácticas dos/as estudantes

1. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que faciliten o intercambio e a mobilidade dos/as estudantes, titulados/as e profesorado das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais no Espazo europeo de educación superior, dentro dos programas europeos existentes conforme a súa propia normativa. A consellería competente en materia de educación tamén poderá crear outros programas de carácter específico para estas ensinanzas.

2. A consellería competente en materia de educación, ou os centros de ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, fomentarán a sinatura de convenios de cooperación con institucións e empresas, a fin de impulsar a mobilidade e o intercambio de profesores/as, investigadores/as e estudantes destas ensinanzas, e para a realización de prácticas externas por parte do alumnado que cursa estas ensinanzas.

Disposición adicional primeira. Alumnado con discapacidade

1. No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes en materia de promoción da accesibilidade.

2. A consellería competente en materia de educación adoptará as medidas oportunas para a adaptación do presente plan de estudos ás necesidades do alumnado con discapacidade.

Disposición adicional segunda. Formación do profesorado

1. A consellería competente en materia de educación propiciará plans de formación do profesorado, relativos ao coñecemento dos principios, a estrutura, a organización, as novas metodoloxías e os sistemas de avaliación e investigación correspondentes ao Espazo europeo de educación superior.

2. Asemade, a consellería competente en materia de educación, por proposta dos centros, desenvolverá plans de formación do profesorado para a actualización e afondamento das disciplinas propias da conservación e restauración de bens culturais nos seus diferentes ámbitos, así como formación concreta en galego, con coñecemento do vocabulario específico.

Disposición adicional terceira. Incorporación de alumnado procedente de plans anteriores

De acordo co previsto na disposición adicional cuarta do Real decreto 635/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, establecerá o sistema de recoñecemento de créditos ao alumnado procedente de plans de estudos anteriores, que debe superar a formación adicional que se determine.

Disposición adicional cuarta. Organización de ensinanzas conxuntas con outras institucións de educación superior

A consellería competente en materia de educación poderá, mediante convenio con outras institucións de educación superiores nacionais ou estranxeiras, organizar ensinanzas conxuntas conducentes á obtención dun único título superior oficial e de máster.

Disposición adicional quinta. Recursos humanos e materiais

Atendendo ás directrices do proceso da converxencia das ensinanzas artísticas superiores no Espazo europeo da educación superior, a consellería competente en materia de educación procederá á ordenación dos recursos humanos e materiais, de xeito que se garanta o mellor uso destes recursos, con criterios de racionalidade e eficiencia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogada a Orde do 20 de febreiro de 1992 pola que se aproba o currículo e se regulan as ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais.

2. Igualmente, quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto. En concreto, queda derrogada a Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en conservación e restauración de bens culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao, agás o establecido nos seus artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e 25, así como a disposición adicional segunda, que manterán a súa vixencia en todo o que non se opoña ao disposto neste decreto, en canto non se diten as normas para o seu desenvolvemento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do que se establece no presente decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Competencias transversais e xerais e criterios de avaliación do título
superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Competencias transversais dos/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de conservación e restauración de bens culturais deben posuír as seguintes competencias transversais:

T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6. Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Competencias xerais dos/as titulados/as superiores de Conservación
e Restauración de Bens Culturais

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais deben posuír as seguintes competencias xerais:

X1. Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2. Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3. Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4. Determinar os exames ou análises precisas e avaliar os seus resultados.

X5. Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6. Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7. Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X8. Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X9. Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X10. Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11. Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12. Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13. Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14. Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15. Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16. Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17. Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18. Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19. Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20. Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Criterios de avaliación comúns ás titulacións das ensinanzas
artísticas superiores

1. Afacerse a condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

2. Amosar condutas de liderado responsable na xestión de grupos de traballo.

3. Amosar unha actitude autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos ao seu alcance en relación co patrimonio cultural e ambiental.

5. Apreciar a importancia da sensibilización social respecto do valor do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

6. Apreciar a sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

9. Esforzarse no traballo autónomo.

10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.

11. Localizar e compilar información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

12. Manexar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

13. Manexar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

16. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crítica construtiva no traballo en equipo.

18. Valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Criterios de avaliación xerais do/a titulado/a superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

1. Amosar capacidade de colaboración e traballo en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

2. Amosar capacidade para dirixir equipos de conservación-restauración.

3. Amosar capacidade para obter, expoñer, debater e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

4. Amosar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamento de emprego de materiais para a conservación e restauración.

5. Aplicar as medidas e normas de seguridade e saúde ao/á restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

6. Aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

7. Avaliar o estado de conservación do ben cultural.

8. Colaborar nos diferentes tipos de proxectos de conservación-restauración participativos.

9. Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa á conservación e restauración dos bens culturais.

10. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional e os recursos gráficos para a incorporación ao mercado profesional.

11. Coñecer e decidir sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

12. Coñecer e identificar a través da realización dos procedementos e técnicas empregados na elaboración do ben cultural.

13. Coñecer o contexto social, cultural e económico do ben cultural, con especial atención ao seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

14. Coñecer o desenvolvemento histórico do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

15. Coñecer as análises para a identificación da composición material constitutiva do ben cultural.

16. Coñecer os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

17. Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde.

18. Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

19. Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

20. Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

21. Identificar as alteracións e as causas da deterioración do ben cultural.

22. Resolver e decidir os criterios de intervención, o tratamento de intervención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

23. Resolver e decidir os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

24. Valorar a eficacia dos tratamentos realizados.

25. Valorar as habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

ANEXO II
Cadros lectivos, descritores/contidos e competencias das disciplinas dos cursos comúns do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Para os efectos do presente decreto, as abreviaturas que figuran nos cadros lectivos do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais teñen o seguinte significado:

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica; O.E.: obrigatoria na especialidade).

Tipo: T.: teórica; T.P.: teórico-práctica; P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/a profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/a profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina, e que se recoñecerán ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, en calquera das súas especialidades, esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso común

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Principios técnicos e metodolóxicos da conservación-restauración.

Principios técnicos e metodolóxicos de

conservación-restauración

F.B.

T.P.

8

----

144

7

Prácticas de reintegración.

F.B.

T.P.

-----

8

144

7

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Principios de conservación preventiva I.

F.B.

T.

2

-----

36

3

Principios de conservación preventiva II.

F.B.

T.

----

2

36

3

Procedementos e técnicas artísticas.

Debuxo e cor.

F.B.

T.P.

4

144

7

Recursos informáticos aplicados á

conservación-restauración.

Informática aplicada á documentación.

F.B.

T.P.

3

108

6

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Fundamentos de física e química.

F.B.

T.

3

108

6

Bioloxía aplicada á conservación-restauración.

F.B.

T.

2

72

4

Historia dos bens culturais.

Historia da arte e os bens culturais I.

F.B.

T.

3

108

7

Antropoloxía e patrimonio etnográfico.

F.B.

T.

2

72

4

Teoría e historia da conservación-restauración e normativa para a protección do patrimonio.

Teoría e historia da

conservación-restauración.

F.B.

T.

2

72

6

Totais:

29

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso común
do plan de estudos do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Principios técnicos e metodolóxicos da

conservación-restauración

--------------------------------

Descritor/contidos:

– Introdución teórico-práctica ás técnicas básicas de conservación-restauración e aos criterios de intervención.

– Equipamento, instrumental e materiais para a conservación-restauración.

– Manexo de ferramentas e prevención de riscos no taller. Criterios básicos en función da localización, significado e uso.

– Criterios e metodoloxía da conservación-restauración.

– Estudo das alteracións máis frecuentes dos bens culturais para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

-------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas de reintegración

----------------------------

Descritor/contidos:

– Execución de tratamentos de conservación básicos nos diferentes tipos de materiais mediante prácticas sobre maquetas ou obra real.

– Reintegración cromática: criterios, materiais e técnicas.

– Reintegración estrutural: criterios, materiais e técnicas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

------

------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Principios de conservación preventiva I

--------------------------

Descritor/contidos:

– Conservación preventiva: concepto e evolución. Axentes de deterioración.

– Fundamentos técnicos da conservación preventiva; sensibilidade dos materiais ante os factores de deterioración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e á súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

-------

------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Principios de conservación preventiva II

----------------------------

Descritor/contidos:

– Instrumentos e métodos de avaliación e control dos factores ambientais (iluminación, climatoloxía, contaminación, …).

– Recomendacións sobre conservación preventiva: documentos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e á súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

------

----------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Debuxo e cor

------------------------------

Descritor/contidos:

– Debuxo artístico e técnico: conceptos e técnicas relativas á representación gráfico-plástica dos obxectos, formas, calidades materiais e composicións bidimensionais e tridimensionais.

– Representación da luz e dos parámetros cromáticos.

– Sistemas de representación espacial.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade de obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

-------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Informática aplicada á documentación

---------------------

Descritor/contidos:

– Nocións xerais de informática e a súa aplicación á conservación-restauración.

– Normalización da información. Documentación automatizada. Internet. Bases de datos.

– Introdución á elaboración de gráficos. Tratamento e integración da información.

– Programas para a presentación da información. Aplicación de programas informáticos de xestión documental á conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T12

Adaptarse en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade de obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

-------

------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Fundamentos de física e química

---------------------

Descritor/contidos:

– Fundamentos de física e química aplicados á conservación e restauración.

– Estrutura da materia.

– Disolucións. Reaccións químicas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos para avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade de obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Bioloxía aplicada á conservación-restauración

----------------------

Descritor/contidos:

– Composición, estrutura e organización dos seres vivos.

– Biodeterioración da materia de natureza orgánica e natureza inorgánica.

– Métodos de control e erradicación da biodeterioración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos para avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade de obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

-------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia da arte e os bens culturais I

------------------------

Descritor/contidos:

– Estudo dos bens culturais que conforman o patrimonio histórico, artístico e cultural, desde o punto de vista das súas características formais, tecnolóxicas, estéticas e funcionais.

– Iniciación ao coñecemento dos seus repertorios.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

Específicas

------

------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Antropoloxía e patrimonio etnográfico

------------------------

Descritor/contidos:

– Introdución á antropoloxía cultural e ao estudo dos bens culturais que conforman o patrimonio etnográfico, tanto material como inmaterial.

– O método antropolóxico como forma de aproximación aos bens culturais.

– Tipoloxía e principais características dos bens etnográficos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade de obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

-------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e historia da conservación-restauración

------------------------

Descritor/contidos:

– Evolución do concepto de ben cultural. Evolución histórica da teoría da conservación-restauración, desenvolvemento da profesión, das regras profesionais e código deontolóxico.

– Organizacións internacionais, nacionais e autonómicas que inflúen nas pautas e criterios sobre conservación e restauración dos bens culturais.

– Normativa sobre os bens culturais e a súa organización institucional e administrativa.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

Específicas

------

--------------------------------------------------------------------------

Cadro lectivo: 2º curso común

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Principios técnicos e metodolóxicos de

conservación-restauración.

Prácticas de consolidación e adhesión de bens culturais.

F.B.

T.P.

9

----

162

7

Prácticas de limpeza de bens culturais.

F.B.

T.P.

-----

9

162

7

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Principios de conservación preventiva III.

F.B.

T.

2

-----

36

2

Principios de conservación preventiva IV.

F.B.

T.

-----

2

36

2

Técnicas de obtención e tratamento de imaxes.

Técnicas fotográficas I.

F.B.

T.P.

3

-----

54

4

Técnicas fotográficas II.

F.B.

T.P.

-----

3

54

3

Procedementos e técnicas artísticas.

Procedementos de bens culturais.

F.B.

T.P.

4

144

7

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Física e química aplicada á conservación-restauración.

F.B.

T.

3

108

6

Tecnoloxía e propiedades dos materiais.

Tecnoloxía e propiedades dos materiais.

F.B.

T.

3

108

7

Historia dos bens culturais.

Historia da arte e os bens culturais II.

F.B.

T.

3

108

7

Metodoloxía da investigación e da documentación.

Metodoloxía da investigación e da documentación.

F.B.

T.P.

2

-----

36

4

Proxectos de

conservación-restauración.

Difusión, técnicas de comunicación: TICS.

F.B.

T.P.

-----

2

36

4

Totais:

29

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso común
do plan de estudos do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas de consolidación e adhesión de bens culturais

------------------------

Descritor/contidos:

– Execución de tratamentos de conservación básicos mediante prácticas sobre maquetas ou obra real.

– Consolidación: criterios, materiais e técnicas aplicados aos distintos bens culturais.

– Adhesión: criterios, materiais e técnicas aplicados aos distintos bens culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

------

-----------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Practicas de limpeza de bens culturais

------------------------

Descritor/contidos:

– Execución de tratamentos de conservación básicos mediante prácticas sobre maquetas ou obra real.

– Limpeza: criterios, materiais e técnicas aplicados aos distintos bens culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Principios de conservación preventiva III

------------------------

Descritor/contidos:

– Museo e clima. Control de deterioración no edificio, no almacenamento, no depósito e na exposición.

– Sinistros. Risco e emerxencia. Métodos de seguridade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

-------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Principios de conservación preventiva IV

------------------------

Descritor/contidos:

– Control da deterioración na manipulación, embalaxe e transporte dos bens culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

-----

---------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas fotográficas I

------------------------

Descritor/contidos:

– Introdución xeral á fotografía.

– Equipamentos e técnicas para a obtención de imaxes.

– Técnicas de iluminación.

– Aplicación da imaxe á diagnose, conservación preventiva e activa dos bens culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

-------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas fotográficas II

------------------------

Descritor/contidos:

– Fotografía técnico-científica aplicada aos bens culturais.

– Procesamento e tratamento de imaxes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

---------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Procedementos de bens culturais

------------------------

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas artísticas, bidimensionais e tridimensionais, e a súa aplicación en conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

------

-----------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Física e química aplicada á conservación-restauración

------------------------

Descritor/contidos:

– Aplicación á limpeza e adhesión: compostos orgánicos. Disolventes.

– Propiedades físico-químicas do estado líquido.

– Factores de alteración físicos e químicos: temperatura, humidade, radiacións EM.

– Contaminación atmosférica. Alteracións físico-químicas dos materiais que constitúen os bens culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

----------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Tecnoloxía e propiedades dos materiais

------------------------

Descritor/contidos:

– Materiais constituíntes dos bens culturais e os empregados en tratamentos de conservación e restauración: composición, propiedades, técnicas de obtención y procesos de transformación.

– Técnicas de fabricación. Características, comportamento e normativa sobre os materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

---------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia da arte e os bens culturais II

------------------------

Descritor/contidos:

– Estudo dos bens culturais que conforman o patrimonio histórico, artístico e cultural, desde o punto de vista das súas características formais, tecnolóxicas, estéticas e funcionais.

– Iniciación ao coñecemento dos seus repertorios.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

Específicas

------

------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Metodoloxía da investigación e da documentación

------------------------

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos medios e recursos da investigación científica e documental aplicada ao estudo dos bens culturais, así como criterios e métodos de tratamento de conservación e restauración.

– Documentación e técnicas documentais. Investigación e fontes de procedementos de cita. Busca bibliográfica. Busca na rede.

– Técnicas e métodos de investigación científica.

– O deseño experimental: formulación e valoración dos problemas, formulación e contraste de hipóteses, deseño e desenvolvemento de experimentos, interpretación de resultados e estimación da súa fiabilidade; comunicación científica e fontes de información.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

--------------------------------------------------------------------------

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Difusión, técnicas de comunicación: TICS

------------------------

Descritor/contidos:

– Estratexias de comunicación oral, escrita e visual.

– Presentación de proxectos, defensa de propostas e elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12

Elaborar proxectos de conservación–restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

------

---------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO III
Cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas
do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais,
na especialidade de bens arqueolóxicos

Competencias específicas do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de bens arqueolóxicos

Ao rematar os seus estudos os/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de bens arqueolóxicos, deben posuír as seguintes competencias específicas:

EA1. Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2. Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA3. Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de arqueoloxía e asesorar tecnicamente na súa realización.

EA4. Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA5. Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA6. Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EA7. Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA8. Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA9. Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

EA10. Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EA11. Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de bens arqueolóxicos

O perfil profesional da conservación e restauración na especialidade de bens arqueolóxicos é o do/a técnico especialmente capacitado/a para a conservación e a restauración de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos, e para a determinación dos criterios e estratexias de intervención, cos coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para definir, decidir e realizar tratamentos sobre os bens do patrimonio arqueolóxico integrantes do patrimonio cultural, garantindo a súa integridade e permanencia.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de bens arqueolóxicos

1. Amosar a capacidade para planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

2. Comprender a importancia do diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

3. Comprender e poder realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

4. Conseguir deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

5. Dominar as capacidades para asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

6. Lograr o dominio dos métodos de investigación do patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

7. Poder redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de arqueoloxía e asesorar tecnicamente na súa realización.

8. Poñer en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas para decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración dos bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso.

9. Saber diagnosticar as alteracións dos bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

10. Saber utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas
dos cursos de especialización do título superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais na especialidade de bens arqueolóxicos

Cadro lectivo: 1º curso de especialidade en bens arqueolóxicos

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e prácticas de conservación-restauración de bens arqueolóxicos.

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos I.

O.E.

P.

12

----

216

11

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos II.

O.E.

P.

-----

12

216

11

Técnica da conservación activa dos bens arqueolóxicos I.

O.E.

T.

2

-----

36

3

Técnica da conservación activa dos bens arqueolóxicos II.

O.E.

T.

-----

2

36

3

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos I.

F.B.

T.

2

----

36

2

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos II.

F.B.

T.

-----

2

36

2

Técnicas do ben cultural arqueolóxico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos I.

O.E

T.P.

4

-----

72

4

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos II.

O.E.

T.P.

-----

4

72

4

Técnicas de obtención e tratamento de imaxes.

Técnicas de documentación gráfica dos bens arqueolóxicos I.

F.B.

T.P.

2

----

36

2

Técnicas de documentación gráfica dos bens arqueolóxicos II.

F.B.

T.P.

-----

2

36

2

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación- restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais arqueolóxicos e as súas alteracións I.

F.B..

T.P.

2

-----

36

2

Técnicas de estudo científico dos materiais arqueolóxicos e as súas alteracións II.

F.B.

T.P.

-----

2

36

2

Historia do ben cultural arqueolóxico. Aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens arqueolóxicos I.

O.E.

T.

3

-----

54

4

Historia dos bens arqueolóxicos II.

O.E.

T.

-----

3

54

4

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I.

O.E.

T.

2

-----

36

2

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II.

O.E.

T.

-----

2

36

2

Totais:

29

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso da especialidade en bens arqueolóxicos do plan de estudos do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens arqueolóxicos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens arqueolóxicos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens arqueolóxicos: in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EA9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens arqueolóxicos: in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EA9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación e restauración: metodoloxía e materiais.

– Identificación das técnicas. Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación e restauración: metodoloxía e materiais.

– Identificación das técnicas. Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas fotográficas específicas para a documentación e a diagnose dos bens culturais arqueolóxicos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Principios técnicos dos métodos gráficos para a documentación dos bens culturais arqueolóxicos. Aplicación á diagnose, conservación e restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos de análise científica.

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e as súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e as súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens arqueolóxicos I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA11

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens arqueolóxicos II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA11

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EA11

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EA11

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Cadro lectivo: 2º curso de especialidade en bens arqueolóxicos

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e prácticas de conservación-restauración en bens arqueolóxicos.

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos III.

O.E.

P.

12

----

216

9

Técnica da conservación activa de bens arqueolóxicos III.

O.E.

T.

2

----

36

3

Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens arqueolóxicos.

O.E.

T.P.

-----

10

180

8

Prácticas externas.

O.E.

P.

-----

-----

-----

6

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslado.

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos III.

F.B.

T.

2

-----

36

3

Técnicas do ben cultural arqueolóxico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos III.

O.E.

T.P.

3

----

54

3

Xestión do patrimonio cultural.

Xestión do patrimonio cultural.

F.B.

T.

4

----

72

5

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III.

F.B.

T.P.

2

----

36

2

Xestión e organización profesional.

Xestión e actividade profesional.

F.B.

T.

-----

2

36

4

Historia do ben cultural arqueolóxico. Aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens arqueolóxicos III.

O.E.

T.

3

----

54

4

Proxectos de

conservación-restauración.

Proxectos de

conservación-restauración.

F.B.

T.

-----

2

36

4

Traballo fin de estudos.

F.B.

T.P.

-----

1

18

9

Totais:

28

15

774

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso
da especialidade en bens arqueolóxicos do plan de estudos do título
superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens arqueolóxicos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa de bens arqueolóxicos III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens arqueolóxicos

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación activa e preventiva, e restauración dos bens arquitectónicos.

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Formación práctica no ámbito profesional.

– Práctica da conservación-restauración que aborde a complexidade do proceso global de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtivas no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de arqueoloxía e asesorar tecnicamente na súa realización.

EA4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de bens arqueolóxicos, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens arqueolóxicos in situ, en exposición, traslado ou depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EA9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación-restauración.

– Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural. Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión do patrimonio cultural

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Institucións patrimoniais.

– Nocións de museoloxía, museografía, arquivística e biblioteconomía.

– Técnicas de catalogación e documentación. Mecenado. Mercado de bens culturais e os seus aspectos legais.

– Nocións de taxación e expertización. O informe pericial.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Exame e práctica dos métodos de análise.

– Normativa de seguridade e hixiene no laboratorio e na manipulación de produtos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA1

Diagnosticar as alteracións de bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión e actividade profesional

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Introdución ao exercicio profesional: tipos de empresa, contratación, lexislación etc.

– Responsabilidade civil e penal, normativa de seguridade e hixiene.

– Obrigacións tributarias e seguridade social.

– Organización de obras e empresas.

– Dirección: tipos de repercusión.

– Fontes de emprego, axudas e subvencións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de arqueoloxía e asesorar tecnicamente na súa realización.

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens arqueolóxicos III

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio arqueolóxico.

EA11

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de conservación-restauración

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– O proxecto de conservación-restauración inclúe: definición da estratexia de estudo e intervención.

– Planificación e xestión multidisciplinar dos estudos, criterios, actuacións preventivas, intervencións, labores de mantemento e actuacións de seguimento e control.

– Memorias, prego de prescricións técnicas, especificacións gráficas, orzamentos e programacións.

– Estudo da seguridade, saúde e impacto ambiental.

– Documentos profesionais. Xestión de licitacións e proxectos de intervención en conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración mais axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EA3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de arqueoloxía e asesorar tecnicamente na súa realización.

EA6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EA8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EA10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Bens arqueolóxicos

Descritor/contidos:

– Realización individual dun proxecto que achegue coñecementos na disciplina da conservación-restauración.

– Elaboración e defensa dunha memoria ou informe final coas descricións dos métodos de traballo e valoración crítica do resultado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EA7

Investigar o patrimonio cultural arqueolóxico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras arqueolóxicas.

ANEXO IV
Cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas
do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais,
na especialidade de escultura

Competencias específicas do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de escultura

Ao remataren os seus estudos, os/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de escultura deben posuír as seguintes competencias específicas:

EE1. Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2. Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE3. Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EE4. Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE5. Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE6. Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EE7. Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE8. Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE9. Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

EE10. Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EE11. Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de escultura

O perfil profesional da conservación e restauración na especialidade de escultura é o do/a técnico especialmente capacitado/a para a conservación e restauración das obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos, e para a determinación dos criterios e estratexias de intervención, cos coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para definir, decidir e realizar tratamentos sobre bens escultóricos integrantes do patrimonio cultural, garantindo a súa integridade e permanencia.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de escultura

1. Amosar a capacidade para planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

2. Comprender a importancia do diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

3. Comprender e poder realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

4. Conseguir deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

5. Dominar as capacidades para asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

6. Lograr o dominio dos métodos de investigación do patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais, como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

7. Poder redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

8. Poñer en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas para decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración dos bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso.

9. Saber diagnosticar as alteracións dos bens escultóricos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

10. Saber utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Cadro lectivo e descritores/contidos das disciplinas dos cursos
de especialización do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de escultura

Cadro lectivo: 1º curso de especialidade en escultura

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e práctica de conservación-restauración en bens escultóricos.

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos I.

O.E.

P.

12

-----

216

11

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos II.

O.E.

P.

-----

12

216

11

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos I.

O.E.

T.

2

-----

36

3

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos II.

O.E.

T.

-----

2

36

3

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Técnica da conservación preventiva dos bens escultóricos I

F.B.

T.

2

-----

36

2

Técnica da conservación preventiva dos bens escultóricos II.

F.B.

T.

-----

2

36

2

Técnicas do ben cultural escultórico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos I.

O.E.

T.P.

4

-----

72

4

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos II.

O.E.

T.P.

-----

4

72

4

Técnicas de obtención e tratamento de imaxes.

Técnicas de documentación gráfica dos bens escultóricos I.

F.B.

T.P.

2

-----

36

2

Técnicas de documentación gráfica dos bens escultóricos II.

F.B.

T.P.

-----

2

36

2

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais escultóricos e as súas alteracións I.

F.B.

T.P.

2

----

36

2

Técnicas de estudo científico dos materiais escultóricos e as súas alteracións II.

F.B.

T.P.

----

2

36

2

Historia do ben cultural escultórico: aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens escultóricos I.

O.E.

T.

3

----

54

4

Historia dos bens escultóricos II.

O.E.

T.

-----

3

54

4

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I.

O.E.

T.

2

----

36

2

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II.

O.E.

T.

-----

2

36

2

Totais:

29

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso
da especialidade de escultura do plan de estudos do título superior
de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Aplicación de sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens escultóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Aplicación de sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens escultóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición de intervencións aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición de intervencións aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación preventiva dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens escultóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EE9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación preventiva dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens escultóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EE9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación-restauración.

– Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural. Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación-restauración.

– Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural. Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas fotográficas específicas para a documentación e diagnose dos bens culturais escultóricos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Principios e técnicas dos métodos gráficos para a documentación dos bens culturais escultóricos.

– Aplicación á diagnose, conservación e restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais escultóricos e as súas alteracións I

Escultura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos de análise científica.

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e as súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais escultóricos e as súas alteracións II

Escultura

Descritor/contidos:

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e as súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens escultóricos I

Escultura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE11

Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens escultóricos II

Escultura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE11

Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I

Escultura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EE11

Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II

Escultura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EE11

Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Cadro lectivo: 2º curso de especialización en escultura

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e práctica de conservación-restauración dos bens escultóricos.

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos III.

O.E.

P.

12

----

216

9

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos III.

O.E.

P.

2

----

36

3

Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens escultóricos.

O.E.

T.P.

----

10

180

8

Prácticas externas.

O.E.

P.

----

----

----

6

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Técnicas da conservación preventiva dos bens escultóricos III.

F.B.

T.

2

-----

36

3

Técnicas do ben cultural escultórico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos III.

O.E.

T.P.

3

-----

54

3

Xestión do patrimonio cultural.

Xestión do patrimonio cultural.

F.B.

T.

4

----

72

5

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III.

F.B.

T.P.

2

----

36

2

Xestión e organización profesional.

Xestión e actividade profesional.

F.B.

T.

----

2

36

4

Historia do ben cultural escultórico: aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens escultóricos III.

O.E.

T.

3

----

54

4

Proxectos de conservación-restauración.

Proxectos de

conservación-restauración.

F.B.

T.

----

2

36

4

Traballo fin de estudos.

F.B.

T.P.

----

1

18

9

Totais:

28

15

774

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso
da especialidade de escultura do plan de estudos do título superior
de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens escultóricos III

Escultura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens escultóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens escultóricos III

Escultura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioracion para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens escultóricos

Escultura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación activa e preventiva e restauración de escultura.

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade mais adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Escultura

Descritor/contidos:

– Formación práctica no ámbito profesional. Práctica de conservación-restauración que aborde a complexidade do proceso global de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica do propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EE4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte escultóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas da conservación preventiva dos bens escultóricos III

Escultura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens escultóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EE9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens escultóricos III

Escultura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación-restauración.

– Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á súa evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión do patrimonio cultural

Escultura

Descritor/contidos:

– Institucións patrimoniais. Nocións de museoloxía, museografía, arquivística e biblioteconomía.

– Técnicas de catalogación e documentación.

– Mecenado. Mercado dos bens culturais e os seus aspectos legais.

– Nocións de taxación e expertización. O informe pericial.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III

Escultura

Descritor/contidos:

– Exame e práctica dos métodos de análise. Normativa de seguridade e hixiene no laboratorio e na manipulación de produtos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión e actividade profesional

Escultura

Descritor/contidos:

– Introdución ao exercicio profesional: tipos de empresas, contratación, lexislación etc.

– Responsabilidade civil e penal, normativa de seguridade e hixiene.

– Obrigacións tributarias e seguridade social.

– Organización de obras e empresas.

– Dirección: tipos de repercusións.

– Fontes de emprego, axudas e subvencións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens escultóricos III

Escultura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque técnico-práctico. Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade. Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer a aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio escultórico.

EE11

Investigar o patrimonio cultural escultórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de conservación-restauración I

Escultura

Descritor/contidos:

– O proxecto de conservación-restauración inclúe definición da estratexia de estudo e intervención; planificación e xestión multidisciplinar dos estudos, criterios, actuacións preventivas, intervencións, labores de mantemento e actuación de seguimento e control.

– Memorias, prego de prescricións técnicas, especificacións gráficas, orzamentos e programación.

– Estudo da seguridade, saúde e impacto ambiental.

– Documentos profesionais. Xestión de licitacións. Proxectos e intervención en conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EE3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EE6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EE8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EE10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Escultura

Descritor/contidos:

– Realización individual dun proxecto que achegue coñecemento na disciplina da conservación-restauración.

– Elaboración e defensa dunha memoria ou informe final coa descrición dos métodos de traballo e valoración crítica do resultado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EE7

Investigar o patrimonio cultural escultórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras escultóricas.

ANEXO V
Cadro lectivo, descritores/contidos e competencias das disciplinas
do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais,
na especialidade de pintura

Competencias específicas do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de pintura

Ao remataren os seus estudos, os/as titulados/as superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de pintura deben posuír as seguintes competencias específicas:

EP1. Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2. Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP3. Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de pintura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EP4. Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP5. Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP6. Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EP7. Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP8. Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP9. Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

EP10. Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EP11. Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Perfil profesional do/a titulado/a superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de pintura

O perfil profesional da conservación e restauración na especialidade de pintura é o do/a técnico especialmente capacitado/a para a conservación e restauración das obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos, e para a determinación dos criterios e estratexias de intervención, cos coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para definir, decidir e realizar tratamentos sobre os bens pictóricos integrantes do patrimonio cultural, garantindo a súa integridade e permanencia.

Criterios de avaliación específicos do título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais na especialidade de pintura

1. Amosar a capacidade para planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras pictóricas, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

2. Comprender a importancia do diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

3. Comprender e poder realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

4. Conseguir deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

5. Dominar as capacidades para asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

6. Lograr o dominio dos métodos de investigación do patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración de devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

7. Poder redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de escultura e asesorar tecnicamente na súa realización.

8. Poñer en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas para decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración dos bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso.

9. Saber diagnosticar as alteracións dos bens escultóricos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

10. Saber utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Cadro lectivo e descritores/contidos das disciplinas dos cursos
de especialización do título superior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais na especialidade de pintura

Cadro lectivo: 1º curso de especialidade en pintura

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e prácticas de conservación-restauración dos bens pictóricos.

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos I.

O.E.

P.

12

-----

216

11

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos II.

O.E.

P.

-----

12

216

11

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos I.

O.E.

T.

2

-----

36

3

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos II.

O.E.

T.

-----

2

36

3

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos I.

F.B.

T.

2

-----

36

2

Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos II.

F.B.

T.

-----

2

36

2

Técnicas do ben cultural pictórico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas do ben cultural pictórico I.

O.E.

T.P.

4

-----

72

4

Teoría e práctica das técnicas do ben cultural pictórico II.

O.E.

T.P.

-----

4

72

4

Técnicas de obtención e tratamento de imaxes.

Técnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos I.

F.B.

T.P.

2

------

36

2

Técnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos II.

F.B.

T.P.

-----

2

36

2

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións I.

F.B.

T.P.

2

------

36

2

Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións II.

F.B.

T.P.

------

2

36

2

Historia do ben cultural pictórico: aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens pictóricos I.

O.E.

T.

3

-----

54

4

Historia dos bens pictóricos II.

O.E.

T.

-----

3

54

4

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I.

O.E.

T.

2

-----

36

2

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II.

O.E.

T.

-----

2

36

2

Totais:

29

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso
da especialidade de pintura do plan de estudos do título superior
de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración de bens pictóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración de bens pictóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

E,P8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens pictóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EP9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens pictóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EP9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación e restauración.

– Metodoloxía e materiais.

– Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación e restauración.

– Metodoloxía e materiais.

– Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas fotográficas específicas para a documentación e diagnose dos bens culturais pictóricos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de documentación gráfica dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Principios e técnicas dos métodos gráficos para a documentación dos bens culturais pictóricos. Aplicación á diagnose, conservación e restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións I

Pintura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos de análise científica.

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e ás súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións II

Pintura

Descritor/contidos:

– Métodos e técnicas de exame, análise e datación aplicados aos materiais constitutivos dos bens culturais e ás súas alteracións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens pictóricos I

Pintura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP11

Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens pictóricos II

Pintura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade, desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP11

Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía I

Pintura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EP11

Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Iconoloxía, iconografía e tipoloxía II

Pintura

Descritor/contidos:

– Introdución aos métodos iconolóxico e tipolóxico para a análise dos bens culturais da especialidade.

– Fundamentos e principais repertorios iconográficos e tipolóxicos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

EP11

Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Cadro lectivo: 2º curso de especialidade en pintura

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas

clase/semana

Horas clase/ curso

Créditos ECTS

1º cuad.

2º cuad.

Metodoloxía e práctica de conservación-restauración dos bens pictóricos.

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos III.

O.E.

T.P.

12

----

216

9

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos III.

O.E.

T.

2

----

36

3

Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens pictóricos.

O.E.

T.P.

----

10

180

8

Prácticas externas.

O.E.

P.

----

-----

------

6

Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados.

Técnicas de conservación preventiva dos bens pictóricos III.

F.B.

T.

2

----

36

3

Técnicas do ben cultural pictórico: aplicación á conservación-restauración.

Teoría e práctica das técnicas do ben cultural pictórico III.

O.E.

T.P.

3

----

54

3

Xestión do patrimonio cultural.

Xestión do patrimonio cultural.

F.B.

T.

4

----

72

5

Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración.

Técnicas de estudo científico dos materiais pictóricos e as súas alteracións III.

F.B.

T.P.

2

----

36

2

Xestión e organización profesional.

Xestión e actividade profesional.

F.B.

T.

----

2

36

4

Historia do ben cultural pictórico: aplicación á conservación-restauración.

Historia dos bens pictóricos III.

O.E.

T.

3

----

54

4

Proxectos de

conservación-restauración.

Proxectos de

conservación-restauración.

F.B.

T.

----

2

36

4

Traballo fin de estudos.

F.B.

T.P

----

1

18

9

Totais:

28

15

774

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso
da especialidade de pintura do plan de estudos do título superior
de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Práctica da conservación activa dos bens pictóricos III

Pintura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación e restauración dos bens pictóricos.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica da conservación activa dos bens pictóricos III

Pintura

Descritor/contidos:

– Estudo das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento.

– Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Metodoloxía e técnicas específicas de conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención,conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnica e práctica da conservación activa dos bens pictóricos

Pintura

Descritor/contidos:

– Aplicación dos sistemas e técnicas de intervención para a conservación activa e preventiva e restauración da pintura contemporánea.

– Estudos das alteracións, para establecer diagnoses e propostas de tratamento. Definición dos criterios de intervención aplicables.

– Execución dos tratamentos de conservación-restauración propios, mediante obra real ou, ocasionalmente, maquetas.

– Elaboración de informes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Prácticas externas

Pintura

Descritor/contidos:

– Formación práctica no ámbito profesional. Práctica de conservación-restauración que aborde a complexidade do proceso global da conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de pintura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EP4

Planificar, documentar e facer o seguimento do proceso de conservación e restauración de obras de arte pictóricas aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas da conservación preventiva dos bens pictóricos III

Pintura

Descritor/contidos:

– Procedementos específicos de conservación preventiva dos bens pictóricos in situ, en exposición, no traslado ou no depósito.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X16

Avaliar a eficacia dos tratamentos realizados.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

Específicas

EP9

Deseñar protocolos de actuación para o mantemento in situ, almacenamento, exposición, manipulación, embalaxe e transporte de bens culturais propios da especialidade, de forma que se garanta a súa integridade e adecuada conservación.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos III

Pintura

Descritor/contidos:

– Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas do ben cultural da especialidade, para a súa aplicación na conservación e restauración.

– Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas.

– Coñecemento e execución dos distintos procesos de elaboración do ben cultural.

– Métodos de copia e reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X8

Desenvolver habilidades, destrezas e sensibilidades para aplicar e realizar os tratamentos de conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o medio ambiente.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión do patrimonio cultural

Pintura

Descritor/contidos:

– Institucións patrimoniais. Nocións de museoloxía, museografía, arquivística e biblioteconomía.

– Técnicas de catalogación e documentación.

– Mecenado. Mercado dos bens culturais e os seus aspectos legais. Nocións de taxación e expertización. O informe pericial.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu respecto e transmisión.

X10

Coñecer a evolución histórica do concepto de ben cultural e dos criterios de conservación-restauración, e das principais institucións competentes na conservación do patrimonio.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III

Pintura

Descritor/contidos:

– Exame e práctica dos métodos de análise. Normativa de seguridade e hixiene no laboratorio e na manipulación dos produtos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas empregados na súa elaboración.

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X4

Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X6

Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego de materiais para a conservación e restauración.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP1

Diagnosticar as alteracións de obras de arte pictóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o seu exame, identificación, análise e valoración.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Xestión e actividade profesional

Pintura

Descritor/contidos:

– Introdución ao exercicio profesional: tipos de empresas, contratación, lexislación, etc.

– Responsabilidade civil e penal, normativa de seguridade e hixiene, obrigacións tributarias e seguridade social.

– Organización de obras e empresas. Dirección: tipos e repercusións.

– Fontes de emprego.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X13

Dirixir equipos de conservación-restauración.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de pintura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Historia dos bens pictóricos III

Pintura

Descritor/contidos:

– Historia dos bens culturais da especialidade desde o punto de vista das súas características tipolóxicas, formais, técnicas e culturais.

– Metodoloxía de análise para a interpretación do ben cultural desde un enfoque teórico-práctico.

– Coñecemento dos principais repertorios da cultura visual da especialidade.

– Pautas para a elaboración de informes histórico-artísticos dos bens culturais da especialidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuño documental para o seu respecto e transmisión.

X11

Acadar a capacidade de colaborar e traballar en equipo con outros/as profesionais, establecendo os mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinar.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP5

Establecer un diálogo interdisciplinar con outros/as profesionais relacionados/as co ámbito do patrimonio cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP11

Investigar o patrimonio cultural pictórico desde o punto de vista histórico, das súas fontes documentais, da súa evolución material, funcional ou simbólica, así como a súa adecuación aos traballos de conservación-restauración de bens culturais. Coñecemento dos principais métodos e técnicas de investigación histórica aplicados á conservación-restauración de bens culturais.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Proxectos de conservación-restauración

Pintura

Descritor/contidos:

– O proxecto de conservación-restauración inclúe definición da estratexia de estudo e intervención; planificación e xestión multidisciplinar dos estudos, criterios, actuacións preventivas, intervencións, labores de mantemento e actuación de seguimento e control; memorias, pregos de prescricións técnicas, especificacións gráficas, orzamentos e programación; estudos de seguridade, saúde e impacto ambiental; documentos profesionais; xestión de licitacións; proxectos e intervencións en conservación-restauración.

Competencias que se adquiren

Transversais

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X9

Coñecer e aplicar a deontoloxía profesional e a normativa relativa aos bens culturais e a súa conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X14

Coñecer a lexislación relativa ao exercicio profesional e aos recursos básicos para a incorporación ao mercado laboral.

X15

Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde, e a súa aplicación para o/a restaurador/a, os bens culturais e o ambiente.

X17

Determinar e aplicar as condicións axeitadas para a conservación preventiva do ben cultural in situ, durante a súa exposición, almacenamento, transporte ou depósito.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP2

Decidir e executar os tratamentos de conservación e restauración de bens propios da especialidade máis adecuados a cada caso, poñendo en práctica os coñecementos, os criterios, os procedementos técnicos e as habilidades e destrezas adquiridas.

EP3

Redactar e dirixir proxectos de conservación e restauración dos bens que integran a especialidade de pintura e asesorar tecnicamente na súa realización.

EP6

Asesorar tecnicamente organismos, institucións, empresas e particulares sobre o estado e as medidas de conservación relativas a bens culturais propios da especialidade.

EP8

Realizar unha análise crítica da metodoloxía, os tratamentos e os materiais empregados e avaliar a eficacia da intervención realizada.

EP10

Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Disciplina:

Curso:

Especialidade:

Traballo fin de estudos

Pintura

Descritor/contidos:

– Realización individual dun proxecto que achegue coñecemento na disciplina da conservación-restauración.

– Elaboración e defensa dunha memoria ou informe final coa descrición de método de traballo e valoración crítica do resultado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X3

Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas da súa deterioración para avaliar o estado de conservación.

X5

Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou restauración máis axeitado.

X7

Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

X12

Elaborar proxectos de conservación-restauración, determinar pregos de prescricións técnicas e elaborar orzamentos.

X18

Documentar calquera dato derivado do estudo e proceso dos tratamentos de conservación e restauración que contribúa a facilitar a comprensión e coñecemento do ben cultural.

X19

Coñecer e aplicar os recursos de investigación: metodoloxía científica, fontes documentais e historiográficas, análise, interpretación e síntese de resultados.

X20

Ter a capacidade para obter, presentar e difundir información sobre os bens culturais e a metodoloxía dos procesos de conservación-restauración.

Específicas

EP7

Investigar o patrimonio cultural pictórico, tanto no referido á evolución, constitución e causas de deterioración dos devanditos bens culturais como no referido á metodoloxía de traballo da conservación-restauración de obras pictóricas.