Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Luns, 14 de decembro de 2015 Páx. 46746

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS de Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fan, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Area Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 11 de decembro de 2015

María Martínez Allegue
Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Acal

Rodríguez

María Esther

34885806G

201536ALUG01145F

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Acal

Rodríguez

María Esther

34885806G

201536ALUG01145F

Fillo/Filla

María Esther Alonso Acal

PA08

 

 

 

 

 

 

Acal

Rodríguez

María Esther

34885806G

201536ALUG01145F

Fillo/Filla

Generoso Alonso Acal

PA08

 

 

 

 

 

 

Acuña

Sanin

Ana Belén

36125480R

201536ALUG04997H

Solicitante

 

PA04

PA09

 

 

 

 

 

Agreda

Velásquez

Victoria

39494162B

201536ALUG05341V

Solicitante

 

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA02

PA05

PA08

 

Agreda

Velásquez

Victoria

39494162B

201536ALUG05341V

Cónxuxe

Remigio Agreda Herrera

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA08

PA10

 

 

Agreda

Velásquez

Victoria

39494162B

201536ALUG05341V

Fillo/Filla

Vivian Erika Agreda Agreda

PA01.1

PA01.2

PA01.2

PA08

PA10

 

 

Agreda

Velásquez

Victoria

39494162B

201536ALUG05341V

Fillo/Filla

Yénnifer Nuria Agreda Agreda

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA08

PA10

 

 

Al Gasham

 

Faleh Zaben Samir

X4804863W

201536ALUG02074Q

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

Al Gasham

 

Faleh Zaben Samir

X4804863W

201536ALUG02074Q

Fillo/Filla

Hadil Faleh Zaben

PA08

 

 

 

 

 

 

Alieva

Saliera

Gyultian

X7327368M

201536ALUG01298E

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Alieva

Saliera

Gyultian

X7327368M

201536ALUG01298E

Fillo/Filla

Dilek Yunalova Ysmenova

PA08

 

 

 

 

 

 

Angulo

Llull

Antonia

44961101B

201536ALUG04613W

Solicitante

 

PA05

PA11

 

 

 

 

 

Argüello

Corbo

Alejandra

Y2212674L

201536ALUG06953L

Solicitante

 

PA04

PA06

PA10

 

 

 

 

Barrio

Mosteiro

José Luís

76934867M

201536ALUG00877S

Solicitante

 

PA05

PA07

PA11

 

 

 

 

Biad

 

Mina

X6027698L

201536ALUG06411Y

Solicitante

 

PA06

PA17

 

 

 

 

 

Biad

 

Mina

X6027698L

201536ALUG06411Y

Fillo/Filla

El Mehdi Quotaibi

PA08

 

 

 

 

 

 

Borja

Torres

Miguel

71444989C

201536ALUG01877A

Solicitante

 

PA09

PA11

PA15

 

 

 

 

Borja

Torres

Miguel

71444989C

201536ALUG01877A

Cónxuxe

Sara Hernández Camacho

PA08

 

 

 

 

 

 

Bouzada

Martínez

Fernando

36151073H

201536ALUG03636Z

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouzada

Martínez

Fernando

36151073H

201536ALUG03636Z

Cónxuxe

Heidi Ruth Fruhinsfeld

PA08

 

 

 

 

 

 

Cabaleiro

Vázquez

Benito Javier

36154841Z

201536ALUG03045K

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Cabaleiro

Vázquez

Benito Javier

36154841Z

201536ALUG03045K

Cónxuxe

Adriana Noemí Rivera Quiroga

PA06

 

 

 

 

 

 

Castro

Álvarez

Ariel Santiago

36093142R

201536ALUG00247Y

Solicitante

 

PA01.1

PA07

 

 

 

 

 

Clemente

Da Silva

Ana Paula

X9813572R

201536ALUG05830T

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Clemente

Da Silva

Ana Paula

X9813572R

201536ALUG05830T

Cónxuxe

José Carlos Vinhas Lamelas

PA08

 

 

 

 

 

 

Conde

Cameselle

Lorena

53186150F

201536ALUG02928L

Solicitante

 

PA07

PA09

 

 

 

 

 

Conde

Rodríguez

Martín

36027865K

201536ALUG06488Z

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Conde

Rodríguez

Martín

36027865K

201536ALUG06488Z

Fillo/Filla

Amelia Conde Álvarez

PA08

 

 

 

 

 

 

Crespo

Tamayo

José Antonio

X9887624Q

201536ALUG03392T

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Crespo

Tamayo

José Antonio

X9887624Q

201536ALUG03392T

Cónxuxe

Leidys Barrueta Sánchez

PA08

 

 

 

 

 

 

Del Corral

De Lorenzo

Carlos

33535815K

201536ALUG05929F

Solicitante

 

PA05

PA08

 

 

 

 

 

Díez

Rodríguez

Lorena

36158428J

201536ALUG02510S

Solicitante

 

PA11

 

 

 

 

 

 

Essaadaoui

 

Hassan

X3832449M

201536ALUG05526H

Solicitante

 

PA06

PA07

PA15

PA16

PA17

 

 

Essaadaoui

 

Hassan

X3832449M

201536ALUG05526H

Cónxuxe

Fatiha Ben Alla

PA06

PA08

 

 

 

 

 

Essaadaoui

 

Hassan

X3832449M

201536ALUG05526H

Outros

Akka Essaadaoui

PA06

 

 

 

 

 

 

Figueroa

Pérez

Encarnación

76993819P

201536ALUG01500V

Solicitante

 

PA04

PA05

PA11

PA17

 

 

 

Figueroa

Pérez

Encarnación

76993819P

201536ALUG01500V

Fillo/Filla

Ignacio Codeseda Figueroa

PA08

 

 

 

 

 

 

Fuentes

Cruz

Yaritzasujey

Y0132851V

201536ALUG00404W

Solicitante

 

PA05

PA06

 

 

 

 

 

García

Fernández

Francisco Javier

35291024P

201536ALUG05699F

Solicitante

 

PA07

 

 

 

 

 

 

García

Fernández

Francisco Javier

35291024P

201536ALUG05699F

Cónxuxe

Luísa Moure Vázquez

PA08

 

 

 

 

 

 

García

Fernández

Francisco Javier

35291024P

201536ALUG05699F

Fillo/Filla

Mario García Moure

PA08

 

 

 

 

 

 

González

Suñet

Iván

39514248H

201536ALUG06371N

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

González

Suñet

Iván

39514248H

201536ALUG06371N

Outros

Katia Ladrón de Guevara Hernández

PA08

 

 

 

 

 

 

González

Castro

Antonio

36100811B

201536ALUG00413B

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

González

Castro

Antonio

36100811B

201536ALUG00413B

Cónxuxe

María Rosario Lages Novo

PA08

 

 

 

 

 

 

González

Castro

Antonio

36100811B

201536ALUG00413B

Fillo/Filla

Cristina González Lages

PA08

 

 

 

 

 

 

González

Castro

Antonio

36100811B

201536ALUG00413B

Fillo/Filla

Antonio González Lages

PA08

 

 

 

 

 

 

Hernández

González

Patricia

X5245761J

201536ALUG00449R

Solicitante

 

PA02

 

 

 

 

 

 

Hernández

González

Patricia

X5245761J

201536ALUG00449R

Outros

José Carlos Díaz Vázquez

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA08

PA10

 

 

Limia

Villar

Lourdes

44839309G

201536ALUG04107W

Solicitante

 

PA09

PA16

 

 

 

 

 

López

Ramírez

Ernesto

X7024327N

201536ALUG07058D

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

López

Ramírez

Ernesto

X7024327N

201536ALUG07058D

Outros

Esther Mora Suárez

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Ramírez

Ernesto

X7024327N

201536ALUG07058D

Fillo/Filla

Elkin Jónathan López Mora

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Ramírez

Ernesto

X7024327N

201536ALUG07058D

Fillo/Filla

Edwin López Mora

PA08

 

 

 

 

 

 

López

Fernández

Óscar

53184356F

201536ALUG05806E

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

López

Fernández

Óscar

53184356F

201536ALUG05806E

Outros

Antía Fernández Pérez

PA08

 

 

 

 

 

 

Loureiro

Ollero

Alba

44475384P

201536ALUG01762A

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Martínez

Iglesias

José Antonio

39458889C

201536ALUG06323X

Solicitante

 

PA04

PA09

 

 

 

 

 

Martínez

Iglesias

José Antonio

39458889C

201536ALUG06323X

Fillo/Filla

Sofia Roucco Frugoni

PA08

 

 

 

 

 

 

Merens

Deaño

Ángel Manuel

36131834F

201536ALUG03645T

Solicitante

 

PA07

PA09

PA16

PA17

PA18

 

 

Monroy

Quiroz

Madel

X8699732M

201536ALUG00280Q

Solicitante

 

PA06

PA11

PA15

 

 

 

 

Mouhsine

 

Abdraahim

X1109017A

201536ALUG01860D

Solicitante

 

PA06

 

 

 

 

 

 

Mouhsine

 

Abdraahim

X1109017A

201536ALUG01860D

Cónxuxe

Salha Mouhsine

PA08

 

 

 

 

 

 

Mouhsine

 

Abdraahim

X1109017A

201536ALUG01860D

Outros

Ouidad Oubaide Ep Mouhsine

PA08

 

 

 

 

 

 

Nouari

 

Zittouni

X7739067G

201536ALUG01540B

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouari

 

Zittouni

X7739067G

201536ALUG01540B

Cónxuxe

Zhora Ep Zitouni Nouari Rahim

PA08

 

 

 

 

 

 

Nouari

 

Zittouni

X7739067G

201536ALUG01540B

Fillo/Filla

Omar Nouari

PA08

 

 

 

 

 

 

Nouari

 

Zittouni

X7739067G

201536ALUG01540B

Fillo/Filla

Mohssine Nouari

PA08

 

 

 

 

 

 

Novas

Cores

María Peregrina

35935581J

201536ALUG02807J

Solicitante

 

PA03

PA04

PA07

 

 

 

 

Núñez

Rodríguez

Ana Belén

35566995W

201536ALUG05610X

Solicitante

 

PA04

PA05

PA11

PA17

 

 

 

Orjuela

Olave

Luz Elena

77972912Z

201536ALUG00991Z

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Pérez

Viñuela

Angustias

36050457G

201536ALUG06385A

Solicitante

 

PA09

PA17

 

 

 

 

 

Pérez

Viñuela

Angustias

36050457G

201536ALUG06385A

Fillo/Filla

Ayrton Gómez Pérez

PA08

 

 

 

 

 

 

Pérez

Viñuela

Angustias

36050457G

201536ALUG06385A

Fillo/Filla

Andrea Gómez Pérez

PA08

 

 

 

 

 

 

Portela

Rodríguez

Emilio

36109158D

201536ALUG04467V

Solicitante

 

PA09

 

 

 

 

 

 

Ramos

Leboreiro

María Dolores

44445101Q

201536ALUG06640M

Solicitante

 

PA05

 

 

 

 

 

 

Rodríguez

Quintela

Diego Alfonso

36136925S

201536ALUG06470L

Solicitante

 

PA01.1

PA07

PA09

PA17

 

 

 

Rojas

Villamil

Amanda

39497051W

201536ALUG05181H

Solicitante

 

PA09

PA16

PA18

 

 

 

 

Rojas

Villamil

Amanda

39497051W

201536ALUG05181H

Outros

María Hilda Villamil Arango

PA08

 

 

 

 

 

 

Sande

Pino

María de La Cruz

36096567E

201536ALUG03280A

Solicitante

 

 

 

 

 

 

 

 

Sande

Pino

María de La Cruz

36096567E

201536ALUG03280A

Outros

Edgar Casal Vieira

PA08

 

 

 

 

 

 

Santillan

Vega

Luís

21118295V

201536ALUG00395Q

Solicitante

 

PA07

PA16

 

 

 

 

 

Santos

Morais

Tamara

70887698L

201536ALUG06797R

Solicitante

 

PA04

PA05

PA11

 

 

 

 

Sio

Reimert

David Antonio

36004599P

201536ALUG02864R

Solicitante

 

PA04

PA07

PA10

 

 

 

 

Sio

Reimert

David Antonio

36004599P

201536ALUG02864R

Outros

Míriam Velay Loureiro

PA08

 

 

 

 

 

 

Torres

Barrera

Lina María

77545970K

201536ALUG01037Z

Solicitante

 

PA04

 

 

 

 

 

 

Turcu

 

Liliana

X8754157N

201536ALUG02925Q

Solicitante

 

PA02

PA04

PA05

 

 

 

 

Turcu

 

Liliana

X8754157N

201536ALUG02925Q

Fillo/Filla

Alexandro Leonard Marín

PA06

PA08

PA10

 

 

 

 

Viñan

Cuve

Ana Lucia

39498972Z

201536ALUG04001B

Solicitante

 

PA17

 

 

 

 

 

 

Viñan

Cuve

Ana Lucia

39498972Z

201536ALUG04001B

Fillo/Filla

Fabián Cuvi Viñan

PA01.1

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

Requirimento
documento

Descrición do requirimento
Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:
– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberán achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia o número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntará, ademais, os seguintes documentos declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten, en usufruto ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) ao ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin e, de ser o caso, indicalas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.