Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Mércores, 23 de decembro de 2015 Páx. 47944

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas e subvencións previstas na Resolución do 8 de outubro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria no ano 2015.

Pola Resolución do 8 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 194, do 9 de outubro), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade no ano 2015 que se desenvolverán a través dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres.

Segundo o artigo 15.3 da citada resolución, e de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación individual das resolucións das axudas poderá ser substituída pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 13 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas e subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios establecidos no artigo 14 das bases reguladoras, por un importe total de 3.963.851,30 € distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Aplicación

Código de proxecto

Importe

05.11.312G.460.1

2015 00144

314.152,71 €

Ejercicio 2015 05.11.313B.460.0

2015 00144

2.697.729,50 €

Ejercicio 2016 05.11.313B.460.0

2015 00144

951.969,09 €

TOTAL

3.963.851,30 €

Estas subvencións están cofinanciadas ao 80 % con fondos europeos no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. A partida orzamentaria 05.11.312G.460.1, destinada ao financiamento do Programa de fomento da conciliación, no obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre homes e mulleres en todas as áreas, incluído o acceso ao emprego e á carreira profesional e a conciliación da vida laboral e a privada, así como a promoción do salario igualitario pola realización do mesmo traballo», obxectivo específico 8.4.2 «(Re) integrar no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero»; e no caso da partida orzamentaria 05.11.313B.460.0, destinada ao financiamento dos outros dous programas, no obxectivo temático 9 «promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «a loita contra toda forma de discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1 «aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, evitando pola súa vez a discriminación múltiple».

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido segundo o disposto no artigo 12 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren os requisitos establecidos nas bases reguladoras.

Terceiro. De acordo co establecido no artigo 14.4 da convocatoria, o sistema empregado para a valoración das solicitudes nos diferentes programas foi o seguinte:

a) Para o Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar e para o Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero: a aquelas solicitudes que obtiveron maior puntuación correspóndelles a maior porcentaxe sobre o custo de persoal subvencionable; estableceuse un único tramo cunha porcentaxe do 100 % do gasto subvencionable e foron atendidas todas as solicitudes que cumpren cos requisitos.

b) Para o Programa de apoio aos centros de información ás mulleres establecéronse os seguintes tramos: a aquelas solicitudes que obtiveron unha puntuación superior a 65 correspóndelles o 100 %; ás solicitudes cunha puntuación entre 30 e 65 correspóndelles o 95 %; ás solicitudes cunha puntuación entre 25 e inferior a 30 correspóndelles o 90 % e ás solicitudes cunha puntuación inferior a 25 correspóndelles un 80 %. Foron atendidas todas as solicitudes presentadas que cumpren os requisitos.

Cuarto. De conformidade co artigo 19.2 das bases reguladoras, realizarase un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez realizada a notificación da resolución. No Programa de apoio aos CIM, a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2015, e se é o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite. O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación por parte das entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Quinto. Informar as entidades beneficiarias de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Sexto. A percepción das subvencións para as actuacións e actividades recollidas nos diferentes programas desta convocatoria son incompatibles con calquera outra axuda pública para a mesma actuación ou actividade.

Sétimo. A data límite de presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada, de acordo co artigo 18 das bases reguladoras para cada un dos programas, é a seguinte:

1. Programa de fomento da conciliación e Programa de prevención da violencia de xénero: o prazo para a presentación da xustificación das medidas ou actuacións subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 30 de decembro de 2015.

2. Programa de apoio aos CIM: o prazo para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 30 de abril de 2016.

As medidas e actuacións correspondentes a estes programas xustificaranse a través das modalidades de custos simplificados previstas nos artigos 67.1 b) e d) do Regulamento (UE) 1303/2013 e no artigo 14.2 b) do Regulamento (UE) 1304/2013, no caso do Programa de apoio aos CIM segundo módulo ou custo unitario por hora efectivamente traballada dedicada á atención de mulleres en situación de especial vulnerabilidade. No caso dos outros dous programas, mediante custo simplificado a tipo fixo segundo os custos directos de persoal.

Oitavo. As entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas establecidas no artigo 20 das bases reguladoras, na súa relación cos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación. Entre elas:

–Manter de forma separada na contabilidade os ingresos da axuda percibida, así como os custos directos de persoal no suposto dos programas de fomento da conciliación e de prevención da violencia de xénero, e conservar toda a documentación relativa á subvención e ás persoas participantes ou usuarias durante un período de tres anos que se contará a partir do 31 de decembro seguinte á presentación destas contas perante a Comisión Europea. Esta data publicarase oportunamente no Diario Oficial de Galicia.

–Dar cumprimento á obriga de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello. Así, en todo tipo de publicidade e información relativos á actuación e actividades subvencionadas terá que constar a condición de subvencionada pola Secretaría Xeral da Igualdade e polo Fondo Social Europeo 2014/2020.

En todo caso, nos espazos de atención ás usuarias e nas comunicacións contarán co emblema da Unión Europea e coa referencia ao Fondo Social Europeo, e nos lugares de realización da actuación informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispoñer dela, sobre o proxecto e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada.

–Informar, se é o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Secretaría Xeral da Igualdade) e polo FSE, así como dos obxectivos dos fondos. Os emblemas figurarán, como mínimo, nos partes de asistencia/participación, relacións e follas de seguimento, enquisas de avaliación ou certi-ficados de asistencia.

–Realizar as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao des-envolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de execución e resultados previstos no artigo 5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao FSE. Neste sentido, na súa cobertura deberá respectarse o principio de integridade dos datos. Os datos de execución relativos ás entidades e ás persoas participantes cubriranse durante o desenvolvemento da actuación, e nas catro semanas seguintes á súa finalización deberán cubrirse os indicadores de resultado inmediato, que deberán facilitarse no período de xustificación da correspondente subvención consonte os modelos de follas de seguimento relacionadas para cada programa no artigo 18 desta convocatoria. Así mesmo, a Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde que finalice esta actividade, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no dito regulamento.

–Facilitar toda a información requirida pola Secretaría Xeral da Igualdade, polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

Noveno. De acordo co disposto no artigo 22 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento. No citado artigo 22 recóllese expresamente como causa de minoración da axuda recibida o incumprimento dalgunha das obrigas recollidas no artigo 20, números 2, 3 e 4.

Décimo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación, de conformidade co establecido nos artigos 107, 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2015

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Actuación

Puntos

Importe concesión

SI435B 2015/029

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura CEIP fóra do horario lectivo

46,5

11.760,00

SI435B 2015/035

Concello de Avión (agrupado co Concello de Melón)

P3200500A

Banco de tempo

67,5

7.280,63

SI435B 2015/041

Concello de Cabanas

P1501500A

Mencer na escola

40,5

12.000,00

SI435B 2015/046

Concello de Carral

P1502100I

Escola de verán

41,5

10.155,81

SI435B 2015/002

Concello de Cerdedo

P3601100E

Actividades coeducativas de verán

43,5

2.600,85

SI435B 2015/040

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

43,75

4.447,28

SI435B 2015/007

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa Cuntilín

49,5

11.772,94

SI435B 2015/001

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación Dodro

51,75

12.000,00

SI435B 2015/033

Concello de Esgos

P3203200E

Aprende sorrindo en Esgos

49,5

5.600,00

SI435B 2015/043

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia no verán

37,75

5.962,88

SI435B 2015/038

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

48,25

8.151,52

SI435B 2015/020

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando: campamento de verán

51,5

12.000,00

SI435B 2015/010

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

46,25

6.076,00

SI435B 2015/023

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

43,5

5.448,22

SI435B 2015/022

Concello de Negreira

P1505700C

Programa Negreira concilia (merendas)

37

4.836,86

SI435B 2015/036

Concello de Oímbra

P3205400I

Oímbra verán

38,5

3.488,03

SI435B 2015/039

Concello de Ortigueira

P1506200C

Almorzos na escola

32,5

1.449,73

SI435B 2015/009

Concello de Ourense

P3205500F

Espazo coeduca

42,5

8.534,48

SI435B 2015/047

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

39,5

12.000,00

SI435B 2015/028

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando no verán

40,5

7.046,39

SI435B 2015/024

Concello de Piñor

P3206200B

Familias tardías

35,75

4.560,00

SI435B 2015/026

Concello de Pontedeume

P1507000F

Rueiros de verán

47,5

4.533,50

SI435B 2015/044

Concello de Porqueira

P32006300J

Programa coidanenos

35,5

8.818,60

SI435B 2015/021

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación

44,5

12.000,00

SI435B 2015/042

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Ludoteca itinerante

47,5

12.000,00

SI435B 2015/027

Concello de Taboada

P2706000C

Verán en Taboada

49,25

3.014,94

SI435B 2015/008

Concello de Teo

P1508300I

Madrugadores

39,5

2.730,33

SI435B 2015/013

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

51,5

12.000,00

SI435B 2015/032

Concello de Verín

P3208600A

Érguete

32,25

4.430,30

SI435B 2015/030

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo municipal de atención domiciliaria á infancia

44,5

12.000,00

SI435B 2015/012

Concello de Vilamarín

P3208800G

Medida municipal de conciliación Pica-Pau

45,5

12.000,00

SI435B 2015/006

Concello de Vilasantar (agrupado con Concello de Sobrado)

P1509100B

Campamento Alex Bergantiños: educa en igualdade

75,25

8.010,80

SI435B 2015/045

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade concilia

47,25

1.670,66

SI435B 2015/004

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

47,5

12.000,00

SI435B 2015/003

Concello de Xove

P2702500F

Xove concilia

43

3.771,96

SI435B 2015/015

Concello do Carballiño

P3202000J

Bo día familia

39,5

12.000,00

SI435B 2015/031

Concello do Grove

P3602200B

Vellos tempos

40,75

12.000,00

SI435B 2015/017

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Aula concilia

52,5

12.000,00

SI435B 2015/019

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura CEIP fóra do horario lectivo

53

12.000,00

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Concepto

Puntos

Importe concesión

SI435A 2015/001

Ayuntamiento de A Guarda

P3602300J

Intervención con las mujeres víctimas de violencia de género

40,25

7.534,80 €

SI435A 2015/007

Ayuntamiento de Coirós

P1502700F

Intervención con las mujeres víctimas de violencia de género: «Programa violeta»

36,25

840,00 €

SI435A 2015/002

Ayuntamiento de Oleiros

P1505900I

Intervención con las mujeres víctimas de violencia de género: «Programa creando nuestro mapa»

16,75

9.328,28 €

SI435A 2015/006

Ayuntamiento de Redondela

P3604500C

Intervención con las mujeres víctimas de violencia de género: grupo de autoestima

22,25

1.862,00 €

SI435A 2015/005

Ayuntamiento de Vigo

P3605700H

Intervención con las mujeres víctimas de violencia de género: «Programa asistencia psicológica a las hijas y a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género»

26,5

10.000,00 €

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres.

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Concellos agrupados

Acción

Gasto elixible 2015

Contía 2015

Gasto elixible 2016

Contía 2016

Puntos

Total concedido entidade

SI427B 2015/000019-0

Concello da Coruña

P1503000J

 

Dirección

32.625,60

15.652,18

10.875,20

5.217,40

29,00

60.000,00

As. xurídico

30.586,50

14.673,91

10.195,50

4.891,30

At. psicolóxica

30.586,50

14.673,91

10.195,50

4.891,30

SI427B 2015/000028-0

Concello da Estrada

P3601700B

 

As. xurídico

4.427,76

3.542,21

2.097,36

1.677,89

20,00

23.886,76

At. psico./direc.

27.285,10

14.000,00

9.302,18

4.666,66

SI427B 2015/000017-0

Concello da Guarda

P3602300J

 

Dirección

25.614,98

23.053,48

8.544,80

7.690,32

25,60

48.920,92

As. xurídico

6.059,04

5.453,14

2.019,68

1.817,71

At. psicolóxica

9.088,56

8.179,70

3.029,52

2.726,57

SI427B 2015/000051-0

Concello da Lama

P3602500E

Cotobade, Fornelos de Montes

As. xur./direc.

32.431,40

30.000,00

10.816,94

10.000,00

85,80

58.666,67

At. psicolóxica

33.402,40

14.000,00

11.127,66

4.666,67

SI427B 2015/000045-0

Concello da Laracha

P1504200E

 

At. psico./direc.

31.751,70

28.576,53

11.506,35

10.000,00

29,60

49.325,50

As. xurídico

8.913,78

8.022,40

3.029,52

2.726,57

SI427B 2015/000080-0

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Manzaneda, San Xoán de Río

At. psico./direc.

26.799,60

24.120,60

10.486,80

9.438,80

70,20

44.275,00

As. xurídico

6.059,04

6.059,04

2.097,36

2.097,36

Ax. dinamiz.

0,00

0,00

2.887,20

2.559,20

SI427B 2015/000062-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

 

As. xurídico

5.845,42

5.260,88

1.961,42

1.765,28

26,80

47.026,16

At. psico./direc.

33.363,56

30.000,00

11.127,66

10.000,00

SI427B 2015/000058-0

Concello de Ames

P1500200I

 

As. xur./direc.

20.798,82

14.000,00

6.932,94

4.666,66

19,62

33.601,89

At. psicolóxica

14.001,82

11.201,46

4.667,21

3.733,77

SI427B 2015/000004-0

Concello de Ares

P1500400E

 

As. xurídico

7.457,28

7.084,42

2.485,76

2.361,47

31,20

40.832,14

At. psico./direc.

27.188,00

22.962,25

10.875,20

8.424,00

SI427B 2015/000033-0

Concello de Arteixo

P1500500B

 

Dirección

9.418,70

7.534,96

0,00

0,00

14,40

45.737,98

As. xurídico

5.826,00

4.660,80

2.116,78

1.693,42

At. psicolóxica

29.809,70

23.847,76

10.001,30

8.001,04

SI427B 2015/000003-0

Concello de Arzúa

P1500600J

 

As. xurídico

8.564,22

8.136,01

2.796,48

2.656,66

30,46

26.548,12

At. psicolóxica

12.506,48

11.881,16

4.078,20

3.874,29

SI427B 2015/000038-0

Concello de Avión

P3200500A

Melón

At. psico./direc.

20.973,60

19.924,92

6.991,20

6.641,64

63,80

32.470,24

As. xurídico

4.660,80

4.427,76

1.553,60

1.475,92

SI427B 2015/000026-0

Concello de Baiona

P3600300B

 

As. xurídico

7.463,69

6.516,32

3.019,81

2.722,52

30,00

44.848,87

At. psicolóxica

7.787,42

7.398,05

3.146,04

2.475,00

Ax. iguald./direc.

21.140,72

20.083,68

5.950,84

5.653,30

SI427B 2015/000042-0

Concello de Boiro

P1501100J

 

Dirección

5.903,68

5.608,50

0,00

0,00

31,20

37.004,98

As. xurídico

9.360,44

8.892,42

4.039,36

3.837,39

At. psico./direc.

19.070,44

14.000,00

9.710,00

4.666,67

SI427B 2015/000032-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro

As. xur./direc.

25.401,36

14.000,00

8.467,12

4.666,67

64,70

37.333,34

At. psicolóxica

15.244,70

14.000,00

5.088,04

4.666,67

SI427B 2015/000030-0

Concello de Bueu

P3600400J

 

As. xur./direc.

32.771,25

23.304,00

10.923,75

7.768,00

41,30

49.738,66

At. psicolóxica

24.323,55

14.000,00

11.652,00

4.666,66

SI427B 2015/000078-0

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, Cervo, O Valadouro

Dirección

32.198,36

30.000,00

9.768,26

9.768,26

82,00

119.149,42

As. xurídico

31.907,06

30.000,00

9.768,26

9.768,26

At. psicolóxica

32.780,96

30.000,00

9.612,90

9.612,90

SI427B 2015/000047-0

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

As. xurídico

13.788,20

13.098,79

4.660,80

4.427,76

63,40

49.072,06

At. psicolóxica

13.788,20

13.098,79

4.660,80

4.427,76

Ax. iguald./direc.

8.741,80

8.304,71

6.015,00

5.714,25

SI427B 2015/000034-0

Concello de Cangas

P3600800A

 

At. psico./direc.

23.614,72

18.891,78

7.865,10

6.292,08

14,40

30.792,36

As. xurídico

4.855,00

3.884,00

2.155,62

1.724,50

SI427B 2015/000036-0

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños

Dirección

23.070,96

21.917,41

9.205,08

8.744,83

64,80

63.131,34

As. xurídico

13.360,96

12.692,91

5.344,38

4.666,67

At. psicolóxica

15.186,44

11.756,42

6.680,48

3.353,10

SI427B 2015/000073-0

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

As. xurídico

10.253,76

9.741,07

3.495,60

3.320,82

52,40

31.728,56

At. psico./direc.

17.089,60

14.000,00

5.826,00

4.666,67

SI427B 2015/000027-0

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

As. xur./direc.

22.333,00

22.333,00

5.826,00

5.826,00

75,30

39.422,60

At. psicolóxica

8.933,20

8.933,20

2.330,40

2.330,40

SI427B 2015/000057-0

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

Dirección

16.176,86

16.176,86

4.952,10

4.952,10

72,60

39.616,80

As. xurídico

7.204,82

7.204,82

2.039,10

2.039,10

At. psicolóxica

7.204,82

7.204,82

2.039,10

2.039,10

SI427B 2015/000063-0

Concello de Culleredo

P1503100H

 

At. psico./direc.

20.332,74

16.266,19

7.593,22

6.074,58

4,80

22.340,77

SI427B 2015/000071-0

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

As. xur./direc.

13.360,96

12.692,91

7.107,72

6.752,33

62,60

29.915,05

At. psicolóxica

6.466,86

6.143,52

4.553,99

4.326,29

SI427B 2015/000076-0

Concello de Ferrol

P1503700E

At. psico./direc.

22.002,86

19.802,57

8.001,04

7.200,94

25,80

41.003,51

As. xurídico

13.982,40

11.000,00

4.660,80

3.000,00

SI427B 2015/000006-0

Concello de Gondomar

P3602100D

 

As. xur./direc.

15.031,08

12.626,10

5.592,96

4.698,08

26,80

38.020,52

At. psicolóxica

4.777,32

4.012,94

1.864,32

1.566,03

Ax. igualdade

13.120,72

11.021,40

4.876,16

4.095,97

SI427B 2015/000050-0

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

As. xurídico

29.227,10

14.000,00

11.147,08

4.666,60

60,40

69.333,20

At. psico./direc.

26.314,10

14.000,00

10.020,72

4.666,60

Ax. igualdade

24.140,20

12.000,00

9.206,96

4.000,00

Ax. igualdade

24.140,20

12.000,00

9.206,96

4.000,00

SI427B 2015/000070-0

Concello de Lugo

P2702800J

 

As. xur./direc.

32.625,60

22.753,95

10.632,45

7.448,98

31,00

60.000,00

At. psicolóxica

31.897,35

22.246,05

10.778,10

7.551,02

SI427B 2015/000010-0

Concello de Maceda

P3204400J

 

As. xurídico

5.068,62

4.815,19

1.806,06

1.715,76

34,30

32.138,16

At. psico./direc.

21.284,32

20.220,10

5.670,64

5.387,11

SI427B 2015/000011-0

Concello de Marín

P3602600C

As. xurídico

9.146,82

8.689,48

3.650,96

3.468,41

31,66

50.679,40

At. psico./direc.

30.411,72

28.891,13

10.137,24

9.630,38

SI427B 2015/000052-0

Concello de Melide

P1504700D

 

As. xurídico

5.670,64

5.103,58

2.097,36

1.887,62

29,00

13.912,49

At. psicolóxica

5.670,64

5.103,58

2.019,68

1.817,71

SI427B 2015/000013-0

Concello de Moaña

P3602900G

 

As. xur./direc.

32.023,58

28.054,82

10.681,00

10.000,00

35,10

60.000,00

At. psicolóxica

19.342,32

16.945,18

6.292,08

5.000,00

SI427B 2015/000009-0

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

As. xurídico

2.563,44

2.563,44

971,00

971,00

66,80

22.201,11

At. psico./direc.

15.613,68

14.000,00

5.340,50

4.666,67

SI427B 2015/000005-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

As. xur./direc.

14.914,56

14.168,83

7.768,00

7.379,60

64,40

40.636,65

At. psicolóxica

6.214,40

5.903,68

2.971,26

2.822,70

Ax. igualdade

7.057,60

6.704,72

3.849,60

3.657,12

SI427B 2015/000041-0

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

As. xur./direc.

32.159,52

14.000,00

11.389,83

4.666,67

71,80

57.333,33

At. psicolóxica

27.469,59

14.000,00

11.389,83

4.666,66

Ax. igualdade

15.398,40

15.000,00

5.453,60

5.000,00

SI427B 2015/000037-0

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

As. xurídico

6.525,12

6.525,12

2.175,04

2.175,04

66,00

38.836,43

At. psico./direc.

23.304,00

14.000,00

7.768,00

4.666,67

Ax. dinamiz.

15.398,40

8.602,20

5.132,80

2.867,40

SI427B 2015/000044-0

Concello de Muxía

P1505300B

Dumbría

As. xur./direc.

27.111,29

27.111,29

10.151,81

10.000,00

65,60

47.365,05

At. psicolóxica

7.768,00

7.768,00

2.485,76

2.485,76

SI427B 2015/000056-0

Concello de Negreira

P1505700C

 

As. xur./direc.

25.401,36

0,00

8.467,12

4.666,67

28,20

5.947,54

At. psicolóxica

5.592,96

0,00

1.864,32

1.280,87

SI427B 2015/000035-0

Concello de Nigrán

P3603500D

 

As. xur./direc.

25.634,40

14.000,00

8.544,80

4.666,66

36,60

37.333,32

At. psicolóxica

16.002,08

14.000,00

5.340,50

4.666,66

SI427B 2015/000054-0

Concello de Noia

P1505800A

 

As. xurídico

21.847,50

14.000,00

7.444,27

4.666,67

26,60

37.333,33

At. psico./direc.

21.847,50

14.000,00

7.444,27

4.666,66

SI427B 2015/000072-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

As. xur./direc.

27.964,80

27.964,80

9.321,60

9.321,60

75,60

68.358,40

At. psicolóxica

23.304,00

23.304,00

7.768,00

7.768,00

SI427B 2015/000025-0

Concello de Ourense

P3205500F

 

At. psico./direc.

16.409,90

15.589,41

6.408,60

6.088,17

30,30

48.668,47

As. xurídico

19.866,66

18.873,33

8.544,80

8.117,56

SI427B 2015/000065-0

Concello de Outes

P1506300A

 

As. xur./direc.

22.371,84

14.000,00

7.457,28

4.666,60

32,00

37.333,20

At. psicolóxica

22.371,84

14.000,00

7.457,28

4.666,60

SI427B 2015/000018-0

Concello de Padrón

P1506600D

 

As. xurídico

11.185,92

10.067,33

3.728,64

3.355,78

28,60

22.371,84

At. psicolóxica

7.457,28

6.711,55

2.485,76

2.237,18

SI427B 2015/000022-0

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Guntín de Pallares, Portomarín

Dirección

22.362,13

22.362,13

7.437,86

7.437,86

69,00

77.441,53

As. xurídico

30.586,50

23.297,70

10.195,50

7.443,09

At. psicolóxica

8.234,08

8.234,08

5.826,00

4.666,67

Ax. igualdade

0,00

0,00

6.143,32

4.000,00

SI427B 2015/000053-0

Concello de Poio

P3604100B

 

As. xur./direc.

25.634,40

20.006,74

8.544,80

6.911,48

38,30

60.000,00

At. psicolóxica

32.023,58

24.993,26

10.681,00

8.088,52

SI427B 2015/000016-0

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

 

As. xur./direc.

25.576,14

14.000,00

8.525,38

4.666,60

33,00

35.196,91

At. psicolóxica

13.050,24

12.397,73

4.350,08

4.132,58

SI427B 2015/000077-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

 

As. xurídico

25.556,72

18.000,00

8.517,61

6.000,00

36,40

42.666,67

At. psicolóxica

19.910,36

14.000,00

11.409,25

4.666,67

SI427B 2015/000040-0

Concello de Pontevedra

P3603800H

 

As. xurídico

10.292,60

8.234,08

3.495,60

2.796,48

17,80

38.995,36

At. psico./direc.

25.634,40

20.507,52

9.321,60

7.457,28

SI427B 2015/000043-0

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

As. xur./direc.

14.526,16

13.799,85

5.282,24

4.666,66

64,60

37.133,17

At. psicolóxica

14.992,24

14.000,00

5.592,96

4.666,66

SI427B 2015/000055-0

Concello de Redondela

P3604500C

 

As. xurídico

12.496,77

10.494,05

4.039,36

2.711,21

26,20

60.000,00

At. psicolóxica

29.091,16

24.429,05

10.467,38

6.711,99

Ax. igualdade

24.926,16

10.076,90

8.308,72

5.576,80

SI427B 2015/000020-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

As. xur./direc.

32.043,00

30.000,00

8.739,00

8.302,05

62,20

51.585,33

At. psicolóxica

11.185,92

10.626,62

2.796,48

2.656,66

SI427B 2015/000029-0

Concello de Ribeira

P1507400H

 

As. xur./direc.

27.770,60

24.993,54

9.256,93

8.331,24

26,60

57.324,78

At. psicolóxica

20.196,80

18.000,00

6.732,33

6.000,00

SI427B 2015/000060-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

 

As. xurídico

8.739,00

7.865,10

3.689,80

3.320,82

26,80

14.681,52

At. psico./direc.

0,00

0,00

3.884,00

3.495,60

SI427B 2015/000048-0

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

 

Dirección

30.003,90

16.000,00

10.001,30

5.333,34

38,40

60.000,00

At. psicolóxica

31.266,20

14.000,00

10.428,54

4.666,66

Ax. igualdade

25.824,40

15.000,00

8.613,48

5.000,00

SI427B 2015/000014-0

Concello de Sanxenxo

P3605100A

 

As. xurídico

12.758,94

10.207,15

4.252,98

3.402,38

22,60

43.096,86

At. psico./direc.

27.644,37

22.115,50

9.214,79

7.371,83

SI427B 2015/000024-0

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

As. xur./direc.

30.042,74

30.000,00

10.059,56

10.000,00

77,90

67.911,75

At. psicolóxica

14.817,46

14.000,00

4.757,90

4.666,67

Ax. igualdade

5.245,08

5.245,08

4.491,20

4.000,00

SI427B 2015/000031-0

Concello de Silleda

P3605200I

 

As. xur./direc.

26.100,48

24.795,46

9.710,00

9.224,50

34,30

51.989,29

At. psicolóxica

13.768,78

13.080,34

5.146,30

4.888,99

SI427B 2015/000081-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

As. xurídico

5.592,96

5.592,96

1.864,32

1.864,32

65,60

26.123,95

At. psico./direc.

32.625,60

14.000,00

10.875,20

4.666,67

SI427B 2015/000015-0

Concello de Teo

P1508300I

 

As. xurídico

9.010,88

7.208,70

2.951,84

2.361,47

19,90

40.067,34

At. psico./direc.

28.654,21

22.923,37

9.467,25

7.573,80

SI427B 2015/000007-0

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

As. xurídico

9.418,70

8.947,77

3.398,50

3.228,58

62,40

36.619,43

At. psicolóxica

14.176,60

13.467,77

4.816,16

4.575,35

Ax. igualdade

2.245,60

2.133,32

4.491,20

4.266,64

SI427B 2015/000067-0

Concello de Verín

P3208600A

 

Dirección

32.043,00

30.000,00

11.652,00

5.011,83

41,40

60.000,00

As. xurídico

12.817,20

1.000,00

4.660,80

3.776,35

At. psicolóxica

21.362,00

14.000,00

7.768,00

3.781,11

Ax. dinamiz.

0,00

0,00

6.416,00

2.430,71

SI427B 2015/000068-0

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

 

As. xurídico

5.826,00

5.534,70

3.961,68

3.763,60

41,40

27.964,96

At. psico./direc.

22.333,00

14.000,00

8.253,50

4.666,66

SI427B 2015/000049-0

Concello de Vigo

P3605700H

 

As. xurídico

30.440,85

22.500,00

10.146,95

7.500,00

38,00

60.000,00

At. psicolóxica

30.440,85

22.500,00

10.146,95

7.500,00

SI427B 2015/000069-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

 

Dirección

23.304,00

20.761,26

8.505,96

7.151,56

26,00

60.000,00

As. xurídico

8.078,72

7.197,24

2.796,48

2.351,20

At. psicolóxica

13.691,10

12.197,24

4.757,90

4.000,30

Ax. igualdade

5.437,56

4.844,26

1.780,44

1.496,94

SI427B 2015/000023-0

Concello de Vilalba

P3606000B

 

As. xur./direc.

17.322,64

14.000,00

5.049,20

4.666,66

31,60

28.998,10

At. psicolóxica

7.962,20

7.564,09

2.913,00

2.767,35

SI427B 2015/000079-0

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

 

Dirección

13.972,69

12.575,42

6.262,95

5.636,66

26,10

27.256,95

As. xurídico

7.573,80

6.816,42

2.476,05

2.228,45

SI427B 2015/000012-0

Concello de Viveiro

P3606100J

 

As. xur./direc.

30.974,90

29.426,16

11.283,02

10.000,00

32,80

45.763,39

At. psicolóxica

5.000,65

4.750,62

1.670,12

1.586,61

SI427B 2015/000001-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

 

At. psico./direc.

30.295,20

22.500,00

10.098,40

7.500,00

30,60

60.000,00

As. xurídico

30.295,20

22.500,00

10.098,40

7.500,00

SI427B 2015/000046-0

Concello de Zas

P1509400F

 

Dirección

25.634,40

22.248,88

8.933,20

7.746,73

40,58

40.387,30

As. xurídico

7.233,95

4.087,10

2.170,19

1.486,22

At. psicolóxica

7.233,95

3.662,67

2.170,19

1.155,70

SI427B 2015/000061-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

 

Dirección

31.460,40

28.314,36

10.486,80

9.438,12

25,00

55.580,04

As. xurídico

6.991,20

6.292,08

2.330,40

2.097,36

At. psicolóxica

7.865,10

7.078,59

2.621,70

2.359,53

SI427B 2015/000039-0

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

As. xurídico

6.059,04

5.756,09

2.097,36

1.992,49

55,00

46.351,91

At. psico./direc.

30.108,77

28.603,33

11.290,79

10.000,00

SI427B 2015/000059-0

Concello do Grove

P3602200B

 

As. xurídico

8.544,80

8.117,56

3.107,20

2.951,84

30,90

47.539,64

At. psico./direc.

25.634,40

24.352,68

8.544,80

8.117,56

Ax. dinamiz.

0,00

0,00

5.293,20

4.000,00

SI427B 2015/000021-0

Concello do Porriño

P3603900F

 

As. xurídico

27.032,64

14.000,00

9.321,60

4.666,67

31,00

29.809,86

At. psicolóxica

8.467,12

8.043,76

3.262,56

3.099,43

SI427B 2015/000075-0

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

At. psico./direc.

22.896,18

20.000,00

5.728,90

5.000,00

80,00

56.250,00

As. xurídico

5.049,20

4.200,00

1.165,20

1.050,00

Ax. igualdade

20.082,08

14.461,55

5.020,52

3.615,39

Ax. dinamiz.

8.757,84

6.338,45

2.197,48

1.584,61

SI427B 2015/000064-0

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P3200021H

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

Dirección

30.003,90

30.000,00

10.001,30

10.000,00

78,40

141.793,26

As. xurídico

24.663,40

24.663,40

9.107,98

9.107,98

At. psicolóxica

30.003,90

30.000,00

10.001,30

10.000,00

Ax. igualdade

20.964,28

20.964,28

7.057,60

7.057,60

SI427B 2015/000066-0

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meis, Ribadumia

As. xur./direc.

25.362,52

14.000,00

8.447,70

4.666,67

84,80

53.333,34

At. psicolóxica

23.789,50

14.000,00

7.923,36

4.666,67

Ax. igualdade

13.986,88

12.000,00

4.667,64

4.000,00

SI427B 2015/000074-0

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

As. xurídico

0,00

0,00

6.214,40

4.666,67

64,40

13.333,34

At. psicolóxica

0,00

0,00

6.214,40

4.666,67

Ax. igualdade

0,00

0,00

10.265,60

4.000,00

SI427B 2015/000008-0

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

As. xur./direc.

27.964,80

14.000,00

9.321,60

4.666,67

69,80

30.745,39

At. psicolóxica

6.059,04

6.059,04

2.019,68

2.019,68

Ax. dinamiz.

0,00

0,00

9.190,92

4.000,00

ANEXO II

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Actuación solicitada

Causas

SI435B 2015/048

Concello de Aranga

P1500300G

Pola igualdade

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/011

Concello de Mazaricos

P1504600F

Portas abertas

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/016

Concello de Mondoñedo (agrupado co Concello de Riotorto)

P2703000F

Escolas abertas

Desistencia expresa

SI435B 2015/034

Concello de Ponteareas

P3604200J

Campamentos de conciliación

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/025

Concello de Rianxo

P1507300J

Campamento urbano e Ludonadal

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/018

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

Bolsas de comedor escolar

Art.6.5 e 9. Os gastos imputados á actuación non son subvencionables por non estar referidos a custos directos de persoal

SI435B 2015/014

Concello de Tordoia

P1508500D

Verán lúdico-educativo

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/005

Concello de Xunqueira de Ambía

P3203700D

Programa de fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2015/037

Concello do Saviñao

P2705800G

Programa de conciliación na ludoteca nos meses de verán

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Actuación Solicitada

Causas

SI435A 2015/009

Concello de Ponteareas

P3604200J

Intervención coas mulleres vítimas de violencia de xénero «Programa de prevención violencia xénero»

Art. 12. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A 2015/008

Concello de Pontedeume

P1507000F

Intervención coas mulleres vítimas de violencia de xénero: «Campaña de loita contra a violencia de xénero que sofren as mulleres a través das novas tecnoloxías e de redes sociais»

Art. 7. Medida non subvencionable

SI435A 2015/004

Concello de Verín

P3208600A

Intervención coas mulleres vítimas de violencia de xénero: «Sensibilización e atención menores VVX»

Art. 7. Medida non subvencionable

SI435A 2015/003

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Intervención coas mulleres vítimas de violencia de xénero: «Talleres de prevención de violencia de xénero»

Art. 7. Medida non subvencionable