Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2016 Páx. 504

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

A mesma lei, no seu artigo 8, punto 2, establece que a avaliación e a acreditación da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación se debe desenvolver seguindo criterios que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, e que terá como referente o Catálogo nacional de cualificacións profesionais; e no seu punto 3 recolle a posibilidade de realizar acreditacións parciais acumulables.

O Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, define no seu artigo 5, alínea b), a unidade de competencia como o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de recoñecemento e acreditación parcial, para os efectos previstos no artigo 8.3 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como un dos seus principios xerais a concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolverá ao longo de toda a vida. No seu artigo 66.4, referido á educación para as persoas adultas, determina como un dos seus obxectivos o de conectar as vías de aprendizaxe (ensino regrado ou non regrado, ou a través da experiencia laboral) e o de adoptar as medidas para a validación destas aprendizaxes.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, vén desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

O Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos órganos da Xunta de Galicia, recolle a Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional, creada pola Lei 3/2002, do 29 de abril, como ente de dereito público adscrito á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten entre as súas funcións a avaliación da competencia profesional da poboación activa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina no seu artigo 20.2 que as ofertas flexibles para atender as necesidades de cualificación de colectivos específicos poderán realizarse nos réximes e nas modalidades que a consellería con competencias en materia e educación determine, así como a través do proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias.

Así mesmo, no artigo 52 recóllense as validacións de módulos profesionais pola acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, indicando que quen teña acreditada unha unidade de competencia que forme parte do Catálogo nacional de cualificacións profesionais terá validados os módulos profesionais correspondentes, segundo se determine na norma que estableza cada título e se recolla na norma pola que se estableza o currículo correspondente. Pola súa banda, o artigo 58.1 di que quen non superase na súa totalidade as ensinanzas de cada un dos ciclos formativos terá dereito a que se lle expida un certificado académico dos módulos profesionais superados, o cal terá, ademais dos efectos académicos, efectos de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

A redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10 de decembro), engade un novo punto ao artigo 39 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, que introduce dentro do sistema educativo os ciclos de formación profesional básica, establecendo que estarán referidos, ao igual que os ciclos formativos de grao medio e superior, ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais. A mesma lei orgánica dálle unha nova redacción ao artigo 44 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establecendo que «As persoas maiores de 22 años que teñan acreditadas as unidades de competencia profesional incluídas nun título profesional básico, ben a través de certificados de profesionalidade de nivel 1 ou polo procedemento de avaliación e acreditación establecido, recibirán das administracións educativas o título profesional básico», o que conduce ao recoñecemento das cualificacións de nivel 1 nos títulos de formación profesional básica.

O Consello Galego de Formación Profesional ten como unha das súas funcións emitir informe sobre os plans e as accións que se encamiñen ao recoñecemento e á avaliación da competencia da poboación activa e colaborar na implantación do dispositivo de recoñecemento e avaliación, segundo o disposto no artigo 1, punto k), do Decreto 214/2003, do 20 de marzo, polo que se modifica o Decreto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e se regula o Consello Galego de Formación Profesional.

O artigo 5 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro (DOG do 28 de xaneiro de 2008), polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establece entre os fins dos centros integrados de formación profesional a contribución á avaliación e á acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional, promovendo así a valoración social do traballo. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dispón dunha rede de centros integrados onde se leva a cabo o desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias.

O Decreto 77/2011, do 7 de abril (DOG do 10 de maio), polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, prevé na súa estrutura organizativa, dentro da área de calidade, o departamento de acreditación e probas atribuíndolle funcións organizativas e de coordinación e supervisión do procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.

Co fin de dar cumprimento ao establecido nas normativas que regulan os sectores en que se desenvolven as familias profesionais obxecto desta convocatoria, correspondentes a títulos de formación profesional implantados en Galicia, e de acordo co procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, e ante a importante demanda detectada, esta consellería procede a realizar esta convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de administración e xestión, agraria, artes gráficas, electricidade e electrónica, edificación e obra civil, fabricación mecánica, hostalaría e turismo, imaxe persoal, industrias alimentarias, informática e comunicacións, instalación e mantemento, madeira e moble, química, sanidade, servizos socioculturais e á comunidade e transporte e mantemento de vehículos.

Por todo isto, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a súa estrutura orgánica,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto desta orde é realizar a convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, ao abeiro do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, mediante a acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Artigo 2. Estrutura organizativa

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Formación Profesional.

Artigo 3 Lugar de realización (sedes)

O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP) recollidos no anexo II desta orde.

Artigo 4. Convocatoria do procedemento

1. As unidades de competencia e o número de prazas obxecto desta convocatoria, así como a súa relación cos títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade, son as recollidas no anexo I desta orde.

2. A convocatoria será publicada integramente no Diario Oficial de Galicia e un extracto dela no BOE.

Artigo 5. Comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias

1. Con sede na Subdirección Xeral de Formación Profesional existirá unha comisión de coordinación encargada de:

a) Cualificar a documentación achegada polos solicitantes maiores de 25 anos recollidos no artigo 6.2 desta orde.

b) Coordinar os traballos das distintas comisións de cualificación da documentación constituídas en cada centro sede dos procedementos.

c) Supervisar o procedemento de acreditación de competencia convocado pola presente orde.

2. Esta comisión estará integrada polo titular da Subdirección Xeral de Formación Profesional como presidente, o xefe do Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas e tres funcionarios da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, un dos cales actuará como secretario.

Artigo 6. Requisitos de participación no procedemento

1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os requisitos seguintes:

a) Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da Unión Europea, ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.

b) Ter feitos no momento de realizar a inscrición 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.

c) Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar.

c.1) No caso de experiencia laboral, xustificar polo menos tres (3) anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III, e para unidades de competencia de nivel I xustificarán cando menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.

c.2) No caso de formación, xustificaranse polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos en que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.

d) As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular) ou realizando formación profesional para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición. Tampouco poderán estar en posesión dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade que conteña a/s unidade/s de competencia que solicita, nin as súas equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita. Ademais, non poderán estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia. Para todo isto presentarán declaración responsable, segundo o modelo que figura como anexo IV desta orde de convocatoria.

2. As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa indicados na alínea anterior e que non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presentasen a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación. A comisión de coordinación recollida no artigo 5 da presente orde será a encargada de estudar estes casos, e emitirá un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva como solicitante na correspondente sede.

Artigo 7 Xustificación do historial profesional e/ou formativo

1. A xustificación da experiencia laboral farase cos seguintes documentos:

a) Para traballadores e traballadoras asalariados.

a.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación (vida laboral).

a.2) Contrato de traballo ou certificación da empresa en que se adquirise a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, a actividade desenvolvida e o período en que se realizase a dita actividade. A certificación presentarase segundo o modelo que figura como anexo VI desta orde.

b) Para traballadores e traballadoras autónomos ou por conta propia.

b.1) Certificación da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial correspondente (vida laboral).

b.2) Descrición da actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que esta se realizou segundo o modelo establecido no dito anexo VI.

c) Para voluntarios ou bolseiros.

Certificación da organización onde se prestou a asistencia, onde consten especificamente as actividades e as funcións realizadas, o ano en que se realizaron e o número total de horas dedicadas a elas segundo o modelo establecido no anexo VI.

2. Xustificación da formación.

Para as competencias profesionais adquiridas a través de vías non formais de formación, a xustificación realizarase mediante documento que acredite que a persoa candidata posúe formación relacionada coas unidades de competencia que se pretenda acreditar.

En cada certificado achegado deberán constar os contidos e as horas de formación, a entidade que expide o certificado e o título da actividade de formación. No caso de ter realizados estudos parciais para a obtención dun título oficial ou certificado de profesionalidade pertencente a plans de formación extinguidos, débese presentar o correspondente certificado expedido polo centro oficial responsable.

3. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

Artigo 8. Presentación de solicitudes e inscrición

1. As solicitudes deberán presentarse en soporte papel na secretaría do centro onde se vaia desenvolver o procedemento. A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se encontra no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion. A solicitude conforme o modelo que figura como anexo III desta orde, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para a súa presentación, dirixida á secretaría dos centros onde se vaia desenvolver o proceso, segundo o establecido no anexo II desta orde. Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento, segundo o establecido nos artigos 6 e 7 desta orde, deberán cargarse na dita aplicación informática.

No caso de enviarse por correo, o envío da solicitude, xerada desde a aplicación informática, deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

2. Os solicitantes que participaron en convocatorias anteriores, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2011, da Orde do 25 de abril de 2013, da Orde do 14 de xaneiro de 2014 e da Orde do 16 de decembro de 2014 e pasaron á fase de asesoramento e/ou de avaliación ou quedaron como reservas por non dispor de prazas vacantes, de participar na presente convocatoria e na mesma sede non terán que presentar a documentación xa achegada.

3. O prazo de presentación de solicitudes será desde o 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.

4. Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación:

– Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, do NIE, no caso de non autorizar a consulta de datos no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia. Os solicitantes que non teñan estes documentos presentarán a autorización de residencia, ou de residencia e traballo, en vigor en España ou pasaporte.

– Historial profesional e/ou formativo de acordo co currículo europeo.

– Documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo segundo o establecido no artigo 7.

– Declaración responsable, segundo o modelo de anexo IV, de non estar en posesión ou en vías de obter as unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición, xa sexa por estar matriculado actualmente nas ensinanzas de formación profesional inicial (ordinario ou modular), ou realizando un curso de formación para o emprego ou por estar participando simultaneamente noutro procedemento de acreditación de competencias profesionais.

5. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

6. A falsidade nos datos achegados ou declarados suporá a exclusión do procedemento.

7. Cada participante cubrirá unha única solicitude. Poderá elixir unha ou varias unidades de competencia das cales se convocan, sempre que estean incluídas nun mesmo ciclo formativo e se desenvolvan nunha mesma sede.

8. Para as persoas aspirantes con algunha discapacidade que soliciten algún tipo de adaptación, certificado acreditativo de discapacidade en vigor, só no caso de non ter que ser emitido pola Xunta de Galicia. No caso de certificados emitidos pola Xunta de Galicia só se terán que presentar cando non sexa autorizada a súa consulta. Se adicionalmente solicitan a exención das taxas nas fases de asesoramento e de avaliación, a certificación debe indicar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

9. Calquera outra documentación de carácter laboral e/ou formativo que sirva como proba potencial da competencia que se pretenda demostrar.

10. Para calquera outro trámite que non requira a súa entrega expresa no centro educativo a sede electrónica da Xunta de Galicia ten ao dispor das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e dos rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Admisión de candidatos e candidatas

1. Listaxes de persoas solicitantes.

a) Para a revisión e análise dos documentos achegados polos solicitantes existirá en cada sede unha comisión encargada da cualificación da documentación, que estará integrada polo xefe do departamento de acreditación e probas, que actuará como presidente e un máximo de cinco persoas, seleccionadas por este, entre o persoal que presta servizos no centro sede.

b) As solicitudes recibidas en cada centro sede serán remitidas á comisión indicada no punto anterior para a comprobación dos requisitos dos solicitantes.

c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes correspondentes, para o cal contará cun mínimo de quince días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.

d) As listaxes de persoas solicitantes serán publicadas no portal educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
http://www.edu.xunta.es/fp e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. Tamén serán publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios de cada sede, e na páxina de inicio da aplicación informática. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática.

2. Emenda da documentación achegada.

a) Os solicitantes contarán cun prazo de 10 días naturais contados desde o seguinte ao de publicación das listaxes de solicitantes para emendar o defecto ou omisión na documentación entregada. As emendas presentaranse no centro docente onde se entregara a solicitude.

b) Só serán tidos en conta para os efectos de determinación da prioridade de acceso ao procedemento, nos casos en que exista maior número de demandantes que de prazas ofertadas, os méritos de experiencia ou formación con que conte o solicitante na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

3. Listaxes provisionais de persoas admitidas.

a) As solicitudes previamente revisadas pola comisión encargada da cualificación da documentación en cada sede serán remitidas ás correspondentes comisións de avaliación para o seu baremo e publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas.

b) As listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir de 20 días naturais desde o seguinte ao da publicación das listaxes de persoas solicitantes, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no número 1.d) deste mesmo artigo e cos mesmos efectos de notificación.

c) De existir maior número de persoas que cumpran os requisitos establecidos que número de prazas convocadas, as comisións de avaliación aplicarán os criterios de selección segundo o baremo recollido no anexo V desta orde, e publicarase a relación de admitidos coa correspondente puntuación.

– Criterios de baremo de solicitudes cando existan máis persoas candidatas que prazas. Terán prioridade as persoas que cumpran os requisitos de acceso pola vía da experiencia profesional. En caso de empate estableceranse como criterios de prioridade, en primeiro lugar, a formación alegada, para o caso de cumprir requisitos pola experiencia laboral, ou a experiencia profesional alegada, no caso de cumprir requisitos pola formación. En segundo lugar, a idade do candidato ou da candidata (primará a persoa de maior idade), e en terceiro lugar, o sexo, aplicarase discriminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate en calquera dos casos, aplicarase como criterio o resultado do sorteo disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) As persoas aspirantes poderán presentar reclamación contra as listaxes provisionais, que se poderá xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación, e deberá entregarse no mesmo centro docente onde se presentara a solicitude.

4. Listaxes definitivas de persoas admitidas

a) As listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir do día 11 de abril de 2016, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no punto 1.d) deste mesmo artigo e cos mesmos efectos de notificación.

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

c) O resto de solicitantes quedarán en situación de reserva para cubrir, segundo a orde de puntuación que alcanzasen, os abandonos e as renuncias que se produzan durante a fase de asesoramento.

d) Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde o día seguinte á publicacións das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O recurso de alzada poderá xerarse desde a aplicación informática de xestión do procedemento para a súa posterior presentación. A resolución será comunicada mediante a aplicación informática reflectindo o resultado no expediente do candidato.

5. Por motivos organizativos e de eficacia e eficiencia, cando nunha determinada sede se presente un elevado número de solicitudes e noutra un número moito menor, e de cara a cubrir as prazas que poderían quedar desertas, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá redistribuír o número de prazas previsto inicialmente para cada sede establecidas no anexo I desta convocatoria.

Artigo 10. Taxas

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida no procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

1. Pagamento da taxa da fase de asesoramento.

– O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20 euros.

– O pagamento da taxa deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: código 07

Delegación de Servizos Centrais: código 13

Servizo de Secretaría Xeral: código 01

Taxa denominación: asesoramento do/da candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: código 304201.

O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice. A non presentación deste no tempo e forma procedentes suporá a exclusión do aspirante.

2. Pagamento da taxa de avaliación.

A persoa candidata admitida para a realización da fase de avaliación deberá aboar unha taxa de 10 euros por cada unha das unidades de competencia en que solicite a súa avaliación.

– O pagamento da taxa de avaliación, igual que a de asesoramento, deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: código 07

Delegación de Servizos Centrais: código 13

Servizo de Secretaría Xeral: código 01

Taxa denominación: avaliación da unidade de competencia (por cada unidade de competencia para a cal se solicite a avaliación: código 304202.

O xustificante do pagamento da taxa de avaliación entregaráselle á Comisión de Avaliación cando o candidato/a sexa citado para realizar esta fase. A non presentación deste no tempo e forma procedentes suporá a exclusión do aspirante.

3. Exencións do pagamento.

– De acordo co artigo 23, punto 10, da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (modificada pola Lei 14/2006, do 28 de decembro), estarán exentas do pagamento de taxas as persoas que no momento de se iniciaren as sesións de asesoramento e avaliación figuren como desempregadas, así como aquelas persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

– Xustificación.

As persoas exentas do pagamento das taxas deberán presentar no momento do asesoramento e/ou da avaliación a documentación que acredite este dereito:

• No caso do/da traballador/a desempregado/a, esta situación acreditarase cunha certificación da situación laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.

• No caso de discapacidade, acreditarase co certificado ou resolución do órgano competente que acredite esa discapacidade.

Artigo 11. Servizos de información e orientación

1. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria garantirá un servizo aberto e permanente que lles facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.

Esta información e orientación será facilitada polos departamentos de orientación dos centros integrados de formación profesional e nos centros de formación profesional de titularidade pública dependentes da Administración educativa.

En cada punto de información existirá, polo menos, un profesional (orientador ou orientadora) para o desenvolvemento destas funcións.

2. Funcións:

a) Informar sobre o proceso de avaliación e recoñecemento das competencias profesionais para que se poida seguir adecuadamente, e tamén sobre a formalización e a presentación da documentación pertinente.

b) Elaborar, no caso de orientadores ou orientadoras dos centros onde se desenvolva o procedemento, un plan de formación para as persoas candidatas que, rematado o proceso de avaliación, non obtivesen a certificación das súas competencias, onde se fará constar, segundo proceda:

– As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para que poidan acreditar en convocatorias posteriores as unidades de competencia das cales solicitaran a súa acreditación.

– As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para completar a formación conducente á obtención dun título de formación profesional ou certificado de profesionalidade relacionado con elas.

Artigo 12. Fases do procedemento

A instrución do procedemento desenvolverase nas seguintes fases:

1. Asesoramento.

2. Avaliación da competencia profesional.

3. Acreditación e rexistro da competencia profesional.

Artigo 13. Primeira fase: asesoramento

1. A fase de asesoramento comezará ao día seguinte da publicación das listaxes definitivas de admitidos e excluídos e deberá estar rematada o último día do mes de maio de 2016. O asesor ou a asesora seguirá o procedemento establecido na guía de asesoría co apoio da aplicación informática de xestión do procedemento.

2. O asesoramento será obrigatorio, e para esta convocatoria realizarase de forma presencial, polo que a falta de asistencia inxustificada provocará a perda da condición da persoa candidata admitida no procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e xunto coa documentación acreditativa.

3. Realizaranse polo menos dúas reunións ou sesións de asesoramento, e comunicaránselles as datas para a súa realización ás persoas candidatas admitidas. A convocatoria para a primeira reunión grupal realizarase mediante a súa publicación na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos dez primeiros días desde a publicación das listaxes definitivas de admitidos e sempre cunha antelación mínima dunha semana respecto da data de realización, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. Ademais, a data da reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento.

4. A primeira reunión de asesoramento será unha reunión grupal onde se informe sobre o Sistema nacional de cualificacións, o procedemento, as súas fases, as obrigas e dereitos do candidato e as funcións do asesor ou a asesora, sobre o proceso concreto de avaliación e acreditación, e sobre os principais contidos das unidades de competencia correspondentes.

Ademais, entregaráselles a documentación da fase de asesoramento e faráselles unha explicación sobre ela.

Informaráselles tamén sobre o uso da aplicación informática de xestión do procedemento, sobre as funcionalidades de interese e o modo de acceso ao seu expediente, facilitándolle desta forma aos candidatos o seguimento do seu proceso, a consulta das datas das convocatorias de reunión previstas, a presentación de reclamacións e a realización en liña de determinadas tarefas.

5. O asesor/a e as persoas candidatas ao final da primeira reunión grupal acordarán as datas para a segunda reunión.

6. A segunda reunión consistirá nunha entrevista persoal individual. O fin desta entrevista é axudar a persoa candidata a explicitar as competencias e aprendizaxes adquiridas, a responder o cuestionario de autoavaliación, así como a ampliar a documentación acreditativa co fin de mellorar o historial profesional e/ou formativo. Asemade motivarase o candidato para proseguir neste proceso como un proceso de aprendizaxe permanente ao longo da vida.

7. O asesor ou a asesora, contrastando os contidos do cuestionario de autoavaliación e do historial formativo e/ou profesional da persoa candidata, e do expediente de competencias, identificará e valorará a información profesional achegada e realizará un informe asinado, destinado á Comisión de Avaliación, que terá carácter orientativo, onde indicará de forma motivada se considera que hai ou non evidencias suficientemente xustificadas da competencia da persoa candidata en cada unha das unidades de competencia, e, doutra banda, indicaralle a conveniencia de pasar ou non á fase de avaliación.

a) Se o informe é positivo (considera que hai evidencias suficientes sobre a competencia da persoa candidata) o asesor ou a asesora trasladaralle á Comisión de Avaliación o informe elaborado, así como toda a documentación achegada pola persoa candidata.

b) Se o informe é negativo, o asesor ou a asesora indicaralle á persoa candidata a formación complementaria que poderá realizar, así como os centros onde se ofrece.

– O informe do asesor ou da asesora non é vinculante, polo que a persoa candidata poderá decidir pasar á fase de avaliación. Neste caso, o asesor ou a asesora tamén trasladará á Comisión de Avaliación o seu informe, xunto coa documentación referida.

8. Cando a persoa candidata decida non pasar a fase de avaliación, por entender que despois do asesoramento non ten evidencias de competencia, o asesor ou a asesora informará o Departamento de Orientación para que este, de ser o caso, elabore un plan de formación específico en función dos seus intereses e das súas expectativas.

Artigo 14. Segunda fase: avaliación da competencia profesional

1. Esta fase comezará para cada persoa candidata ao finalizar a fase de asesoramento e deberá estar rematada o día 8 de xullo de 2016.

2. A avaliación, en cada unha das unidades de competencia en que estea inscrita a persoa candidata, terá por obxecto comprobar se esta demostra a competencia profesional requirida nas realizacións profesionais, nos niveis establecidos nos criterios de realización e nunha situación de traballo, real ou simulada, fixada a partir do contexto profesional.

3. A Comisión de Avaliación realizará un plan individualizado de avaliación en que constarán, polo menos, as actividades e os métodos de avaliación que se vaian aplicar, tendo en conta as guías de evidencias.

– O proceso de avaliación iniciarao a Comisión de Avaliación coa análise do informe do asesor ou a asesora, e de todas as evidencias indirectas que se obteñan da documentación achegada pola persoa candidata en cada unidade de competencia.

– Utilizaranse para a obtención das evidencias directas os métodos que se consideren necesarios para comprobar o explicitado pola persoa solicitante na documentación achegada, segundo as guías de evidencias: a observación da persoa candidata no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional ou a entrevista profesional.

– A comisión informará a persoa candidata sobre as actividades e os métodos de avaliación, así como os lugares e as datas previstas para a súa realización. Cando a Comisión de Avaliación o considere necesario, poderá requirirlle a información complementaria que considere necesaria ou solicitar novas evidencias directas adicionais.

– O plan individualizado de avaliación asinarao a persoa candidata antes do inicio do seu desenvolvemento. De cada actividade de avaliación realizada quedará un rexistro asinado pola persoa aspirante e o avaliador ou a avaliadora.

4. Resultados do proceso de avaliación.

– Unha vez rematada a etapa de avaliación, completarase o expediente de evidencias, que recollerá os resultados e os rexistros producidos ao longo do procedemento e que deberá estar custodiado durante o período regulamentario para atender os posibles procesos de reclamación nas sedes onde se desenvolva o proceso.

– A Comisión de Avaliación valorará os resultados do proceso e emitirá o xuízo da competencia da persoa candidata, expresada en termos de demostrada ou non demostrada, o cal fará constar nunha acta asinada por todos os membros da Comisión de Avaliación, segundo o modelo do anexo VII desta orde.

– A Comisión de Avaliación elaborará un informe individualizado de cada persoa candidata, onde indique os resultados da avaliación das competencias profesionais, así como a proposta de formación.

– O presidente ou a presidenta da Comisión de Avaliación serán responsables de informar as persoas candidatas dos resultados da avaliación. A comunicación realizarase mediante a aplicación informática reflectindo os resultados no expediente do candidato, ou por escrito cando o candidato careza de correo electrónico. Así mesmo, informarán da forma e dos prazos para exercer o dereito de reclamación e, de ser o caso, para presentar os recursos administrativos que procedan.

– Os candidatos poderán presentar reclamación perante a Comisión de Avaliación, no prazo de cinco días naturais contados desde o seguinte ao de comunicación do resultado da avaliación.

A Comisión de Avaliación resolverá ás reclamacións no prazo máximo de 10 días desde a súa presentación.

– Contra a decisión da Comisión de Avaliación poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes desde o día seguinte ao de comunicación da decisión da Comisión de Avaliación, segundo o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

– As reclamacións e recursos de alzada poderanse xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento para súa posterior presentación. A resolución será comunicada mediante a aplicación informática reflectindo o resultado no expediente do candidato.

5. O incumprimento grave, por parte da persoa solicitante de recoñecemento, das normas de prevención, protección e seguridade que cumpra aplicar en cada proba provocará a súa interrupción e a exclusión do procedemento.

6. Principios para a avaliación.

a) A avaliación baseada na competencia consiste basicamente na acumulación de suficientes probas de evidencia que permitan inferir con toda confianza a competencia da persoa candidata.

b) A decisión da avaliación non poderá estar baseada exclusivamente no historial profesional nin formativo, senón que deberá complementarse con evidencias de competencia recollidas por distintos métodos (directos e indirectos).

c) No desenvolvemento do proceso de avaliación da competencia profesional deberase procurar preservar a autoestima das persoas.

d) Os modos de recollida de evidencias de competencia especificaranse nas guías de evidencias e deberán ter diferentes orixes: historial profesional e formativo, traballos e proxectos realizados pola persoa candidata, observación no posto de traballo, conversas profesionais, simulacións e probas profesionais.

e) Cando as evidencias presentadas na fase de asesoramento non sexan suficientes, a Comisión de Avaliación planificará a recollida de evidencias complementarias seguindo o plan de avaliación xeral realizado pola Comisión de Avaliación, tendo en conta as orientacións da guía de evidencias. A planificación da avaliación será personificada para cada candidato ou candidata, e recollerá as actividades de avaliación coa identificación dos métodos de avaliación para utilizar, así como as datas e os lugares previstos. O plan de avaliación deberá ser pactado coa persoa candidata, incluíndo a data e o lugar en que se vaia levar a cabo.

f) Na avaliación deberanse aplicar de xeito combinado distintos modos de avaliar a competencia profesional. Cando sexa posible, atendendo á situación laboral da persoa traballadora, deberáselle dar prioridade á observación no posto de traballo como método de recollida de evidencias de competencia.

g) Haberá un rexistro de cada actividade, que estará asinado polo avaliador ou a avaliadora e pola persoa candidata.

Artigo 15. Terceira fase: acreditación e rexistro da competencia profesional

1. A acreditación das unidades de competencia realizaraa a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria segundo proposta da Comisión de Avaliación, consonte o modelo que figura como anexo VIII desta orde.

Os certificados, con sinatura dixital, serán expedidos no prazo máximo dun mes desde o remate da fase de avaliación, e poderán ser descargados polos usuarios desde a aplicación informática de xestión do procedemento unha vez comunicada a súa dispoñibilidade. Non obstante, as persoas interesadas poderán solicitalo na sede onde realizou o procedemento.

2. A expedición da acreditación de unidades de competencia terá efectos de acreditación parcial acumulable e de validación da formación referida á dita unidade de competencia nos títulos de formación profesional e de exención nos certificados de profesionalidade:

– A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recoñecerá as unidades de competencia acreditadas que producirán efectos de validación dos módulos profesionais correspondentes, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada título.

– A Consellería de Traballo e Benestar recoñecerá as unidades de competencia acreditadas, que producirán efectos de exención dos módulos formativos asociados ás unidades de competencia dos certificados de profesionalidade, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada un dos certificados.

3. As acreditacións concedidas teñen carácter oficial, con validez en todo o territorio do Estado. Terán os efectos académicos e profesionais previstos na lexislación vixente no tocante a exencións, correspondencias e validacións.

4. O rexistro das acreditacións de unidades de competencia realizarase de acordo co procedemento establecido no artigo 18 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Artigo 16. Comisión de Avaliación. Composición

1. A Comisión de Avaliación será o órgano decisorio no proceso de avaliación da competencia e xulga a competencia das persoas candidatas tendo en conta as evidencias obtidas na fase de asesoramento e as obtidas na fase de avaliación. Ademais, é o órgano responsable de levar a cabo a preparación das probas de competencia, de facer o seguimento do seu desenvolvemento e da avaliación dos seus resultados.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación.

2. Composición das comisións de avaliación.

a) A Comisión de Avaliación estará constituída polo menos por cinco membros, dos cales un debe ocupar a presidencia, outro desempeñará o cargo de secretario ou secretaria e os tres restantes serán vogais. Todos estes membros terán que dispor da habilitación como avaliadores ou avaliadoras outorgada pola Administración educativa ou laboral, para participaren no procedemento de recoñecemento, avaliación e acreditación da competencia profesional.

b) Garantirase a presenza de avaliadores e avaliadoras tanto do sector formativo como do produtivo. Excepcionalmente, poderanse designar comisións de avaliación en que falte algún dos sectores, se iso impedise a realización da fase de avaliación.

c) A Comisión de Avaliación poderá propor a incorporación de profesionais cualificados en calidade de expertos, con voz e sen voto, que serán nomeados pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

d) A presidencia recaerá nun empregado público da Administración e deberá ter unha experiencia laboral ou docente no ámbito profesional específico de, polo menos, seis anos ou ter actuado durante dous anos como persoal asesor ou avaliador neste procedemento. Será responsable das actuacións da comisión e da coordinación entre as fases do proceso.

e) A secretaría recaerá nun empregado público da Administración e encargarase de efectuar a convocatoria das sesións por orde da presidencia, redactar as actas das sesións, dar fe dos acordos tomados pola Comisión de Avaliación e cantas outras funcións sexan inherentes ao seu cargo.

f) Para protexer a imparcialidade e o rigor técnico da avaliación, as actuacións das comisións de avaliación estarán suxeitas á Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Requisitos, formación e habilitación

1. A habilitación do persoal asesor e/ou avaliador farase atendendo a criterios de experiencia e formación específica, segundo os criterios que se establecen a continuación:

a) Ter unha experiencia de polo menos catro anos nalgún dos seguintes colectivos:

– Profesorado, con atribución docente na familia profesional correspondente, pertencente aos corpos de catedráticos, profesorado de ensino secundario ou profesorado técnico de formación profesional.

– Formadores ou formadoras con especialización nas unidades de competencia que se especifiquen.

– Profesionais expertos nas unidades de competencia que se especifiquen.

b) Superar un curso de formación específica organizado e supervisado pola Administración educativa, tomando como referente os contidos establecidos no Real decreto 1224/2009, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

2. As persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor ou avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria.

3. As persoas designadas como persoal asesor non poderán participar como avaliadoras nunha mesma convocatoria de avaliación e acreditación, e viceversa.

Artigo 18. Instrumentos de apoio

1. O proceso de avaliación das competencias profesionais require da utilización dunha serie de instrumentos que garantan o seu desenvolvemento coa calidade e o rigor necesarios, como son:

– Un manual de procedemento, integrado por unha guía da persoa candidata, unha guía para o asesor ou a asesora, e unha guía do avaliador ou a avaliadora.

– Cuestionarios de autoavaliación, que constitúen un dos elementos prescritivos na fase de asesoramento. Van permitir traducir a competencia da persoa candidata a termos de realizacións e criterios de realización das unidades ou dos ámbitos de competencia que constitúen o referente neste proceso.

– Guía de evidencias, para cada unidade de competencia, onde se especifican as fontes e os métodos de obtención da evidencia, que vai constituír a directriz no contraste de competencias. Consideráranse fontes de evidencia o traballo actual da persoa candidata, as simulacións, os seus logros anteriores e as conversas profesionais. Deberanse concretar as técnicas de obtención de evidencias e os criterios de avaliación, en cada caso.

– Plan de avaliación, que deberán elaborar as comisións de avaliación e que permitirá realizar o plan de avaliación individualizado para cada persoa.

2. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria contextualizará, de ser o caso, segundo as características e as necesidades propias da nosa comunidade autónoma, os documentos básicos elaborados pola Administración xeral do Estado en colaboración coas comunidades autónomas.

Artigo 19. Seguimento do procedemento

A avaliación final do procedemento correspóndelle ao Consello Galego de Formación Profesional ou, de ser o caso, á comisión técnica designada por el, sen prexuízo dos aspectos que sexan competencia exclusiva doutros órganos da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Isto implica o cambio da numeración dos artigos seguintes, como aparece no texto da norma.

Artigo 20. Permisos individuais de formación

As persoas que estean a traballar poderán utilizar os permisos individuais de formación para participar nas fases de asesoramento e avaliación deste procedemento, de acordo co que establece o Ministerio de Traballo e Inmigración, en desenvolvemento do artigo 12 do Real decreto 395/2007, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.

Artigo 21. Financiamento

Esta convocatoria financiarase con cargo ás aplicacións orzamentarias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 22. Tratamento de datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Rexistros, cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante esta mesma secretaria xeral técnica mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretaría Xeral Técnica, no enderezo Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela. A Coruña, ou a través dun correo electrónico a sxfp@edu.xunta.es.

Artigo 23. Consentimentos e autorizacións

A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non sexa autorizado o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación, asociadas a cualificacións profesionais, certificados de profesionalidade, ciclos de grao medio e superior e familias profesionais

Familia profesional: Administración e xestión

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MADG01 Xestión administrativa

ADG307_2 Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela

ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente

UC0975_2

Recibir e procesar as comunicacións internas e externas.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación coa clientela.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

ADG308_2 Actividades de xestión administrativa

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e da documentación.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

Familia profesional: Agraria

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MAGA03 Xardinaría e floraría

AGA168_2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

AGAO0208 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

UC0525_2

Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as fisiopatías.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC0531_2

Instalar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC0532_2

Manter e mellorar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA343_2 Aproveitamentos forestais

AGAR0108 Aproveitamentos forestais

UC1119_2

Realizar traballos en altura nas árbores.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA457_2 Actividades de floraría

AGAJ0110 Actividades de floraría

UC1468_2

Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1469_2

Realizar composicións florais.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1470_2

Realizar composicións con plantas.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1471_2

Vender e informar sobre produtos e servizos de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

20

AGA460_2 Produción de sementes e plantas en viveiro

AGAU0110 Produción de sementes e plantas en viveiro

UC0526_2

Manexar tractores e montar instalacións agrarias, e realizar o seu mantemento.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1479_2

Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

20

UC1480_2

Realizar operacións de cultivo de plantas e terróns de céspede en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

20

Familia profesional: Edificación e obra civil

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MEOC01 Construción

EOC052_2 Fábricas de albanelaría

EOCB0108 Fábricas en albanelaría

UC0141_2

Organizar traballos de albanelaría.

15024513

CIFP Someso

15

UC0142_1

Construír fábricas para revestir.

15024513

CIFP Someso

15

UC0143_2

Construír fábricas vistas.

15024513

CIFP Someso

15

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

15

EOC580_2 Cubricións inclinadas

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

15

UC0870_1

Construír vertentes para cubricións.

15024513

CIFP Someso

15

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

15024513

CIFP Someso

15

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubricións.

15024513

CIFP Someso

15

UC1909_2

Construír taboleiros e cubricións con chapa conformada, paneis e placas.

15024513

CIFP Someso

15

UC1910_2

Construír a cubrición con tella e lousa.

15024513

CIFP Someso

15

UC1911_2

Organizar traballos de cubricións e impermeabilizacións.

15024513

CIFP Someso

15

EOC582_2 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

UC1917_2

Executar as capas e os elementos do sistema de impermeabilización complementarios da membrana.

15024513

CIFP Someso

15

UC1918_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas.

15024513

CIFP Someso

15

UC1919_2

Impermeabilizar con membranas sintéticas.

15024513

CIFP Someso

15

EOC586_2 Pavimentos e albanelaría de urbanización

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

15

UC1321_1

Pavimentar con formigón impreso e empedrados.

15024513

CIFP Someso

15

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

15024513

CIFP Someso

15

UC1929_2

Executar pavimentos de urbanización.

15024513

CIFP Someso

15

UC1930_2

Executar elementos complementarios de pavimentos de urbanización.

15024513

CIFP Someso

15

UC1931_2

Tender tubos de saneamento e construír rexistros e cámaras.

15024513

CIFP Someso

15

UC1932_2

Organizar traballos de albanelaría de urbanización.

15024513

CIFP Someso

15

MEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación

EOC583_2 Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1903_1

Realizar operacións básicas en instalación de placa de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1920_2

Instalar tabiques e extradorsados autoportantes de placa de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1921_2

Instalar sistemas de falsos teitos.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1922_2

Tratar xuntas entre placas de xeso laminado.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1923_2

Organizar traballos de instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC584_2 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1902_1

Instalar pavimentos lixeiros con apoio continuo.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1924_2

Instalar pavimentos elevados rexistrables.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1925_2

Instalar anteparos e empanelados técnicos desmontables.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC587_2 Pintura decorativa en construción

UC0873_1

Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1933_2

Realizar revestimentos murais en papel, en fibra de vidro e vinílicos.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1934_2

Realizar acabamentos decorativos de pintura en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1935_2

Organizar traballos de pintura en construción.

27020793

CIFP Porta da Auga

20

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC589_2 Revestimentos con pastas e morteiros en construción

UC0871_1

Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1939_2

Revestir mediante morteiro monocapa, revocadura e lucido.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1940_2

Revestir mediante pastas e morteiros especiais de illamento, impermeabilización e reparación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1941_2

Organizar traballos de revestimentos continuos conglomerados e ríxidos modulares en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC590_2 Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción

UC1942_2

Executar azulexados e chapados.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1943_2

Executar solados con pezas ríxidas.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Electricidade e electrónica

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

ELE043_2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ELE257_2 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ENA261_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0108 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

UC0836_2

Montar instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

UC0837_2

Manter instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

MELE02 Instalacións de telecomunicacións

ELE043_2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

36014489

CIFP A Xunqueira

30

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

36014489

CIFP A Xunqueira

30

ELE188_2 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

ELES0109 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais.

36014489

CIFP A Xunqueira

30

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión.

36014489

CIFP A Xunqueira

30

ELE189_2 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

ELES0209 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

36014489

CIFP A Xunqueira

30

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos.

36014489

CIFP A Xunqueira

30

Familia profesional: Fabricación mecánica

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MFME01 Mecanizado

FME032_2 Mecanizado por arranque de labra

FMEH0109 Mecanizado por arranque de labra

UC0089_2

Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

UC0090_2

Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

UC0091_2

Mecanizar os produtos por arranque de labra.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

MFME02 Soldadura e caldeiraría

FME035_2 Soldadura

FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG).

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FME350_2 Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas

UC1139_2

Trazar e cortar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC1140_2

Mecanizar e conformar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

UC1141_2

Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

FME351_2 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0108 Fabricación e montaxe de instalacións de canalización industrial

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

Familia profesional: Hostalaría e turismo

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MHOT01 Cociña e gastronomía

HOT093_2 Cociña

HOTR0408 Cociña

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

HOT223_2 Repostaría

HOTR0509 Repostaría

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

INA107_2 Pastelaría e confeitaría

INAF0109 Pastelaría e confeitaría

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria.

15016000

CIFP Compostela

20

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

MHOT02 Servizos en restauración

HOT093_2 Cociña

HOTR0408 Cociña

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

HOT327_2 Servizos de bar e cafetaría

HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1046_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e en mesa.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1047_2

Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1049_2

Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1050_2

Xestionar o bar-cafetaría.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1051_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario básico, en servizos de restauración.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

HOT328_2 Servizos de restaurante

HOTR0608 Servizos en restaurante

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1053_2

Elaborar e acabar pratos á vista da clientela.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

UC1054_2

Dispor de calquera tipo de servizos especiais en restauración.

15027897

CIFP Paseo das Pontes

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

20

SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

HOT094_3 Recepción

HOTA0308 Recepción en aloxamentos

UC0263_3

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0264_3

Realizar as actividades propias da recepción.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

HOT333_3 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

HOTA0208 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1067_3

Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestarlle atención á clientela.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

UC1068_3

Supervisar os procesos do departamento de pisos.

36020064

CIFP Carlos Oroza

20

Familia profesional: Imaxe persoal

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MIMP01 Estética e beleza

IMP120_2 Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

IMPP0208 Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

UC0065_2

Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social.

15024513

CIFP Someso

20

UC0345_1

Eliminar por procedementos mecánicos e descolorar a peluxe.

15024513

CIFP Someso

20

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

20

UC0354_2

Atender a clientela do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de seguridade, saúde e hixiene.

15024513

CIFP Someso

20

UC0355_2

Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal.

15024513

CIFP Someso

20

IMP121_2 Coidados estéticos de mans e pés

IMPP0108 Coidados estéticos de mans e pés

UC0358_2

Elaborar e aplicar uñas artificiais.

15024513

CIFP Someso

20

MIMP02 Peiteado e cosmética capilar

IMP119_2 Peiteado

IMPQ0208 Peiteado

UC0058_1

Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

15024513

CIFP Someso

20

UC0347_2

Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

15024513

CIFP Someso

20

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

15024513

CIFP Someso

20

UC0349_2

Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

15024513

CIFP Someso

20

UC0350_2

Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

15024513

CIFP Someso

20

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

15024513

CIFP Someso

20

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

20

IMP121_2 Coidados estéticos de mans e pés

IMPP0108 Coidados estéticos de mans e pés

UC0356_2

Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

15024513

CIFP Someso

20

UC0357_2

Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas.

15024513

CIFP Someso

20

UC0359_2

Realizar tratamentos estéticos de mans e pés.

15024513

CIFP Someso

20

Familia profesional: Industrias alimentarias

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

HOT223_2 Repostaría

HOTR0509 Repostaría

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

INA015_2 Panadaría e bolaría

INAF0108 Panadaría e bolaría

UC0034_2

Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0035_2

Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, a composición, a decoración e o envasamento dos produtos de panadaría e bolaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

INA107_2 Pastelaría e confeitaría

INAF0109 Pastelaría e confeitaría

UC0305_2

Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e auxiliares e dos produtos terminados, e preparar os equipamentos e os utensilios que se utilizarán nos procesos de elaboración.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0307_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría, galletaría e outras elaboracións.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0308_2

Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0309_2

Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaría.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria.

36020064

CIFP Carlos Oroza

25

Familia profesional: Informática e comunicacións

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

IFC078_2 Sistemas microinformáticos

IFCT0209 Sistemas microinformáticos

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0221_2

Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0222_2

Facilitarlle á persoa usuaria a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

IFC298_2 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

IFCT0309 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0953_2

Montar equipamentos microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0954_2

Reparar e ampliar equipamento microinformático.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

IFC299_2 Operación de redes departamentais

IFCT0110 Operación de redes departamentais

UC0220_2

Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0955_2

Monitorizar os procesos de comunicacións da rede local.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0956_2

Realizar os procesos de conexión entre redes privadas e redes públicas.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

IFC300_2 Operación de sistemas informáticos

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos

UC0219_2

Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0957_2

Manter e regular o subsistema físico en sistemas informáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0958_2

Executar procedementos de administración e mantemento no software base e de aplicación de cliente.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

UC0959_2

Manter a seguridade dos subsistemas físicos e lóxicos en sistemas informáticos.

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

30

Familia profesional: Instalación e mantemento

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

IMA040_2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

IMA369_2 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MIMA02 Instalacións de produción de calor

ENA190_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

UC0602_2

Montar captadores, equipamentos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0605_2

Manter instalacións solares térmicas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

ENA472_2 Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas

ENAS0110 Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

UC1522_2

Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1525_2

Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

IMA368_2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0408 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

15014556

CIFP Coroso

30

27006528

CIFP As Mercedes

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

Familia profesional: Madeira, moble e cortiza

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MMAM01 Carpintaría e moble

MAM058_2 Mecanización de madeira e derivados

MAMR0308 Mecanizado de madeira e derivados

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

15024513

CIFP Someso

30

UC0161_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados.

15024513

CIFP Someso

30

UC0162_1

Mecanizar madeira e derivados.

15024513

CIFP Someso

30

MAM060_2 Acabamento de carpintaría e moble

MAMR0208 Acabado de carpintaría e moble

UC0166_2

Preparar o soporte e pór a punto os produtos e os equipamentos para a aplicación do acabamento.

15024513

CIFP Someso

30

UC0168_2

Realizar a tinguidura, e acabamentos especiais e decorativos.

15024513

CIFP Someso

30

MAM062_2 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

UC0171_2

Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble.

15024513

CIFP Someso

30

UC0172_2

Montar mobles e elementos de carpintaría.

15024513

CIFP Someso

30

MMAM02 Instalación e amoblamento

MAM058_2 Mecanización de madeira e derivados

MAMR0308 Mecanizado de madeira e derivados

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

MAM059_2 Instalación de mobles

MAMR0408 Instalación de mobles

UC0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0164_2

Compor e fixar a moblaxe, e realizar as instalacións complementarias.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

MAM062_2 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

MAMR0108 Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

UC0171_2

Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

MAM277_2 Instalación de elementos de carpintaría

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintaría

UC0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

UC0886_2

Efectuar instalacións de estruturas de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

Familia profesional: Química

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

SQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade

QUI020_3 Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

QUIA0208 Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

UC0054_3

Realizar ensaios microbiolóxicos e informar dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

UC0055_3

Realizar ensaios biotecnolóxicos e informar dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

QUI021_3 Ensaios físicos e fisicoquímicos

QUIA0108 Ensaios físicos e fisicoquímicos

UC0056_3

Realizar os ensaios físicos, avaliar os seus resultados e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

UC0057_3

Realizar os ensaios físicoquímicos, avaliar os seus resultados e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

QUI117_3 Análise química

QUIL0108 Análise química

UC0052_3

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas específicas.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

UC0053_3

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

UC0341_3

Realizar análises por métodos químicos, avaliar os seus resultados e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

UC0342_3

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os seus resultados e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

Familia profesional: Sanidade

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MSAN01 Emerxencias sanitarias

SAN025_2 Transporte sanitario

SANT0208 Transporte sanitario

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0070_2

Prestarlles a pacientes soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0071_2

Trasladar pacientes ao centro sanitario útil.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible.

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

MSAN02 Farmacia e parafarmacia

SAN123_2 Farmacia

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo.

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

30

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

20

36013448

CIFP Manuel Antonio

30

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

SSSC01 Educación infantil

SSC322_3 Educación infantil

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con diferentes profesionais.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos.

15016000

CIFP Compostela

20

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

MTMV01 Carrozaría

TMV044_2 Pintura de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos

UC0122_2

Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0123_2

Efectuar o embelecemento de superficies.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV045_2 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0309 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

UC0124_2

Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0125_2

Reparar a estrutura do vehículo.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0126_2

Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV046_2 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

TMVL0209 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

UC0127_2

Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0128_2

Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0129_2

Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

TMV047_2 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0309 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código
de UC

Unidade de competencia

Código
de sede

Sede

Prazas

TMV048_2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

UC0132_2

Manter o motor térmico.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV197_2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27006528

CIFP As Mercedes

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

MTMV03 Electromecánica de maquinaria

TMV266_2 Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil

TMVG0310 Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola

UC0629_2

Manter motores diésel.

27006528

CIFP As Mercedes

20

UC0853_2

Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade, de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil.

27006528

CIFP As Mercedes

20

ANEXO II
Relación de centros onde se vai desenvolver o proceso de recoñecemento, avaliación
e acreditación da competencia profesional

Provincia

Código de sede

Sede

Enderezo

Teléfono

A Coruña

15006754

CIFP Ferrolterra

Avenida Ramón y Cajal, s/n, 15403 Ferrol

981 33 31 07

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Avenida Castelao, 64 (Caranza), 15406 Ferrol

981 32 15 65

15014556

CIFP Coroso

Avenida da Coruña, 174 C,15960 Ribeira (Santa Uxía)

981 87 03 61

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Rúa Rosalía de Castro, 133, 15706 Santiago de Compostela

981 52 20 62

15016000

CIFP Compostela

Lamas de Abade, s/n, 15702 Santiago de Compostela

981 52 31 40

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Paseo Marítimo, 47, 15002 A Coruña

981 21 01 12

15024513

CIFP Someso

Rúa Someso, 6, 15008 A Coruña

981 28 22 00

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña

981 16 01 96

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Rúa Armando Durán, 3, 27002 Lugo

982 22 03 28

27020793

CIFP Porta da Auga

Avenida Luarca, 27700 Ribadeo (Santa María)

982 12 88 94

27006528

CIFP As Mercedes

Avenida de Madrid, 75, 27002 Lugo

982 22 12 12

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa) 32005 Ourense

988 23 65 52

32016765

CIFP Portovello

Rúa Luís Trabazos (As Lagoas) 1, 32004 Ourense

988 23 26 49

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

Rúa A Carballeira, s/n, 32002 Ourense 

988 22 13 12

Pontevedra

36007552

CIFP A Granxa

Rúa Areas, s/n (apartado 7) 36860 Ponteareas (San Miguel)

986 64 00 68

36013448

CIFP Manuel Antonio

Avenida de Madrid, s/n (apartado 3138), 36214 Vigo

986 27 38 00

36014489

CIFP A Xunqueira

Rúa Rafael Areses, s/n, 36155 Pontevedra

986 87 30 03

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Estrada vella de Madrid, 160, 36214 Vigo

986 27 09 04

36020064

CIFP Carlos Oroza

Avenida Montecelo, 16, 36161 Pontevedra

986 84 70 02

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO V
Criterios de baremo de solicitudes cando existan máis persoas candidatas
que prazas

Terán prioridade as persoas que cumpran os requisitos de acceso pola vía da experiencia profesional. Para a súa selección aplicarase o baremo seguinte:

Por experiencia laboral

Ano

Mes

Por cada ano ou mes traballado en actividades directamente relacionadas coa competencia da unidade de competencia da cal solicita o recoñecemento

12 puntos por ano

Un punto por mes

Criterios para a selección das persoas que accedan pola vía de formación:

Por formación

Por formación relacionada directamente coa unidade de competencia da cal solicite a súa avaliación

10 horas

0,1 puntos

En caso de empate entre persoas estableceranse como criterios de prioridade, en primeiro lugar, a formación alegada para o caso de cumprir requisitos pola experiencia laboral ou a experiencia profesional alegada no caso de cumprir requisitos pola formación. En segundo lugar, a idade do candidato ou da candidata, primando a persoa de maior idade e, en terceiro lugar, o sexo, aplicando a discriminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate en calquera dos casos, aplicarase o resultado do sorteo disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

missing image file
missing image file
missing image file