Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2016 Páx. 562

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Enxeñaría Industrial.

Despois de obter a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación, e establecido o carácter oficial do título por Acordo de Consello de Ministros do 8 de marzo de 2013 (publicado no BOE do 23 de abril mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 2 de abril), esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Enxeñaría Industrial, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 15 de decembro de 2015

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario
en Enxeñaría Industrial pola Universidade da Coruña

O título de máster universitario en Enxeñaría Industrial habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro industrial, de acordo co disposto na Orde CIN/311/2009, do 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de enxeñeiro industrial (BOE do 18 de febreiro).

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, número 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)

Optativas (OP)

Prácticas externas (PE)

Traballo fin de máster (TFM)

66

12

3

9

Créditos totais

90

O plan de estudos deste título oferta 24 créditos optativos no módulo Tecnoloxías Industriais Específicas, distribuídos en 5 materias. O alumnado deberá cursar e superar 12 créditos dos 24 ofertados para obter o título, tendo en conta que as materias se deberán escoller en función do título con que se acceda ao máster.

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Curso

Organización temporal

Tecnoloxías Industriais Específicas

Tecnoloxía Química Específica

6

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxía Eléctrica Específica

6

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxía de Máquinas Específica

3

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxía de Estruturas Específica

3

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxía de Automatización Específica

6

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxías Industriais

Tecnoloxía Eléctrica

4,5

OB

2º cuadrimestre

Enxeñaría de Procesos de Fabricación

4,5

OB

1º cuadrimestre

Deseño e Ensaio de Máquinas

4,5

OB

2º cuadrimestre

Enxeñaría de Procesos Químicos

4,5

OB

2º cuadrimestre

Enxeñaría Térmica

4,5

OB

1º cuadrimestre

Tecnoloxía Enerxética

4,5

OB

1º cuadrimestre

Electrónica e Instrumentación

4,5

OB

1º cuadrimestre

Automatización Industrial

4,5

OB

2º cuadrimestre

Xestión

Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos

4,5

OB

1º cuadrimestre

Dirección de Empresas

6

OB

1º cuadrimestre

Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos

4,5

OB

1º cuadrimestre

Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Enxeñaría de Estruturas

3

OB

1º cuadrimestre

Arquitectura e Urbanismo Industrial

6

OB

2º cuadrimestre

Deseño e Construción de Plantas Industriais

6

OB

2º cuadrimestre

Prácticas externas

Prácticas externas

3

PE

1º cuadrimestre

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

9

TFM

1º cuadrimestre

3.2. Contido do plan de estudos por curso e cuadrimestre.

Módulo

Materia

Créditos ECTS

Carácter

Organización temporal

Curso

Tecnoloxías Industriais Específicas

Tecnoloxía Química Específica

6

OP

1º cuadrimestre

Tecnoloxía Eléctrica Específica

6

OP

Tecnoloxía de Máquinas Específica

3

OP

Tecnoloxía de Estruturas Específica

3

OP

Tecnoloxía de Automatización Específica

6

OP

Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Procesos de Fabricación

4,5

OB

Enxeñaría Térmica

4,5

OB

Tecnoloxía Enerxética

4,5

OB

Electrónica e Instrumentación

4,5

OB

Tecnoloxía Eléctrica

4,5

OB

2º cuadrimestre

Deseño e Ensaio de Máquinas

4,5

OB

Enxeñaría de Procesos Químicos

4,5

OB

Automatización Industrial

4,5

OB

Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Arquitectura e Urbanismo Industrial

6

OB

Deseño e Construción de Plantas Industriais

6

OB

Xestión

Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos

4,5

OB

1º cuadrimestre

Dirección de Empresas

6

OB

Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos

4,5

OB

Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Enxeñaría de Estruturas

3

OB

Prácticas externas

Prácticas externas

3

PE

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

9

TFM

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 90 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de máster universitario en Enxeñaría Industrial.