Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2016 Páx. 1514

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que deben realizar o curso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, en execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por Auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014.

En execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo o 19 de xullo de 2009 no procedemento ordinario 745/2003, de conformidade co establecido no procedemento de execución por Auto da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 18 de xullo de 2011, confirmado pola Sentenza do 19 de decembro de 2013, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, que foi aclarada polo Auto do 7 de marzo de 2014, e co disposto nas bases II.3, V.1 e V.3 da convocatoria para o ingreso no corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, e remitida pola Dirección Xeral da Función Pública a proposta de aspirantes que deben realizar o curso selectivo, elevada polo correspondente tribunal, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Elevar a definitiva a proposta do tribunal dos/das aspirantes que deben realizar o curso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de inspección turística, que se publica como anexo a esta orde.

Segundo. Os/as aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de vinte (20) días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda, os documentos a que se refire a base V.1 da orde de convocatoria.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, segundo os artigos 8.2º e 10.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2015

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Acceso libre

Apelidos e nome

DNI

1º ex.

2º ex.

3º ex.

4º ex.

Total oposición

Fase concurso

Total

Bacariza Cortiñas, Santiago Xosé

33265925J

15,49

16,50

 

6,20

38,19

8,6

46,79

López Brites, Patricia

44085952N

14,90

16,50

 

5,10

36,50

0

36,50

Losada Pulido, Miguel

44448108X

14,50

13,00

 

5,90

33,40

0

33,40

Lage Mosquera, Ana Carolina

44479934G

12,54

15,00

 

5,50

33,04

0

33,04

Roca Barral, Alberto

34897373W

12,35

14,50

 

5,50

32,35

0

32,35

Silva DÍaz, Manuel da

32635850T

11,76

14,50

 

5,60

31,86

0

31,86