Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 16 de febreiro de 2016 Páx. 5456

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2016 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o terceiro e o cuarto trimestre de 2015.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

No caso de programas de axuda do Igape convocados en réxime de concorrencia competitiva, o Igape publicará as subvencións concedidas a proxectos en listas de espera elaboradas co fin de que, de producirse desistencias ou renuncias entre os proxectos aprobados, puidesen ser propostos para a concesión, por estrita orde de puntuación acadada e ata esgotarse o crédito dispoñible.

No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios, o beneficiario estará suxeito ás normas de información e publicidade que establece o Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, que fixa as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión.

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso conforme as súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o terceiro e o cuarto trimestre de 2015, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas a proxectos que estaban na lista de espera durante o terceiro e o cuarto trimestre de 2015, que figura como anexo II.

Terceiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o terceiro e o cuarto trimestre de 2015, que figura como anexo III.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2016

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora:

Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG nº 155, do 13 de agosto), pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Fomentar o dinamismo empresarial na Comunidade Autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, de acordo coa Decisión C(2012)1621 da Comisión Europea, do 27 de marzo de 2012, que modifica a Decisión C(2007)6079 pola que se adopta o Programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia na Comunidade Autónoma de Galicia en España, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG100.2010.1.162

Transportes Morgadas, S.L.

20.11.2015

516.753,12

46.507,78

IG100.2010.1.163

Transvasgal, S.L.

20.11.2015

516.753,12

46.507,78

Norma reguladora:

Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG nº 103, do 2 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade:

Axudas do Igape ás pequenas e medianas empresas para a bonificación dos custos do financiamento superior a 25.000 €, para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2014.1.59

Lualco, S.L.

7.7.2015

37.500,00

2.718,85

IG204.2014.1.85

Maderas Cajaraville, S.L.

7.7.2015

247.500,00

14.174,67

IG204.2014.1.205

Alma del Camino, S.L.

7.7.2015

22.500,00

1.952,29

IG204.2014.1.310

ACSM Agencia Marítima, S.L.

7.7.2015

124.501,10

6.171,85

IG204.2014.1.359

Frigoríficos del Lea, S.L.

7.7.2015

135.000,00

13.654,28

IG204.2014.1.395

Fernández Rodríguez, Víctor

7.7.2015

22.500,00

2.287,71

IG204.2014.1.396

Eugenio Bermúdez e Hijos, S.L.

7.7.2015

142.650,00

7.012,30

IG204.2014.1.415

Seijo Fernández, Rocio

7.7.2015

22.500,00

1.933,14

IG204.2014.1.493

Astray Filloy, Rosa María

7.7.2015

54.000,00

3.637,74

IG204.2014.1.497

Pan Martínez, José Ramón

7.7.2015

37.500,00

2.562,35

IG204.2014.1.499

Alvaredo Rodríguez, José

7.7.2015

31.500,00

2.348,38

IG204.2014.1.501

Gaema, S.C.

7.7.2015

22.500,00

2.283,40

IG204.2014.1.515

Fiz Mayo, Roberto

7.7.2015

27.000,00

1.982,13

IG204.2014.1.518

Vedra Forest, S.L.

7.7.2015

52.500,00

2.619,63

IG204.2014.1.61

Vaca Films Studio, S.L.

13.7.2015

487.500,00

75.381,07

IG204.2014.1.68

Garza Automoción, S.A.

13.7.2015

75.078,84

11.721,05

IG204.2014.1.111

Vasconcellos Lis, Jorge

17.12.2015

45.000,00

3.459,05

Norma reguladora:

Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG nº 103, do 2 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Programa microcréditos).

Finalidade:

Axudas do Igape ás microempresas para a redución dos custos do financiamento para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-7703 e 08.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2014.1.165

Fernández Novoa, Juan Manuel

7.7.2015

5.250,00

1.204,41

Norma reguladora:

Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG nº 114 do 18 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2015), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-8900 e 08.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2015.1.1

Rubén Pacior, S.L.

9.10.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.2

Alma e Coraxe, S.L.L.

9.10.2015

60.000,00

2.802,00

IG179.2015.1.3

Decorinex, S.L.

9.10.2015

35.000,00

1.634,50

IG179.2015.1.4

Aluminios Alpeba, S.L.

9.10.2015

33.000,00

1.541,10

IG179.2015.1.5

Future Nuevas Energías, S.L.

9.10.2015

25.000,00

1.167,50

IG179.2015.1.6

Carlos Salgado Novoa, S.L.

9.10.2015

20.000,00

800,00

IG179.2015.1.7

Pescados Jesús Pedreira Pose, S.L.

9.10.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.8

Gándara González, José Alberto

9.10.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.9

Tavares de Azevedo, Carlos Alberto

9.10.2015

12.000,00

480,00

IG179.2015.1.10

La Florista del Castillo, S.L.

9.10.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.14

Fernández Soutullo, Daniel José

9.10.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.15

Acopafi, S.L.

9.10.2015

150.000,00

3.000,00

IG179.2015.1.16

Rulma Padel, S.L.

9.10.2015

60.000,00

2.802,00

IG179.2015.1.17

López Vidal, Juan Ramón

9.10.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.19

Corral y Couto, S.L.

9.10.2015

45.000,00

2.101,50

IG179.2015.1.20

Naoga Foods & Marketing, S.L.

9.10.2015

60.000,00

1.200,00

IG179.2015.1.21

Lista Fraga, Antonio

9.10.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.22

Scapinachis Viacava, Paula 000881181w, S.L.N.E.

9.10.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.24

López R. Auditores Consultores, S.L.

9.10.2015

80.000,00

3.736,00

IG179.2015.1.25

Alquileres Lantes, S.L.

9.10.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.26

Electricidad Hnos. Requejo, S.L.

9.10.2015

60.000,00

2.802,00

IG179.2015.1.27

Consultoría Jurídica y Empresarial Asabe, S.L.

9.10.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.28

Laticelt Rubber, S.L.

9.10.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.29

Quimislim, S.L.

9.10.2015

25.000,00

1.000,00

IG179.2015.1.30

Exclusivas Nemesio, S.L.

9.10.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.32

Distribuciones Reyes y Yáñez, S.L.

9.10.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.33

Iglesias Casal, Ana María

9.10.2015

15.000,00

700,50

IG179.2015.1.35

Panadería de Cures, S.L.U.

9.10.2015

15.000,00

499,50

IG179.2015.1.36

Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay

9.10.2015

5.000,00

166,50

IG179.2015.1.37

Rezai, Parwin

9.10.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.38

Díaz Villar, José Orlando

9.10.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.41

Calvo Ruibal, S.L.

9.10.2015

60.000,00

2.802,00

IG179.2015.1.42

Sabajanes Beade, Laura

9.10.2015

15.000,00

499,50

IG179.2015.1.43

Portoshoes, S.C.

9.10.2015

15.000,00

499,50

IG179.2015.1.44

Sell4u Store, S.L.L.

9.10.2015

15.000,00

700,50

IG179.2015.1.45

Grupo Sierra, Gestión de Turismo, S.L.

9.10.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.46

Pereira Carvalho, Armenio

9.10.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.47

Levergal Ibérica, S.L.

9.10.2015

25.000,00

1.167,50

IG179.2015.1.48

Núñez Mato y Otro, S.C.

9.10.2015

10.000,00

333,00

IG179.2015.1.52

Maquinaria Agrícola Pedreira, S.L.

9.10.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.53

Segurlouro, S.L.

9.10.2015

15.000,00

700,50

IG179.2015.1.55

Doval Pérez, Carlos

9.10.2015

70.000,00

3.269,00

IG179.2015.1.56

Desarrollos Inmobiliarios Bella Costa, S.L.U.

9.10.2015

10.000,00

333,00

IG179.2015.1.60

Blancopharma, S.L.U.

9.10.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.65

Muebles Grueiro Gómez, S.L.

9.10.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.54

Viveiplant, S.L.

19.11.2015

80.000,00

3.736,00

IG179.2015.1.57

Canalizaciones de Telecomunicaciones y Saneamientos, S.L.

19.11.2015

80.000,00

2.664,00

IG179.2015.1.58

M International Audiovisual Communication, S.L.

19.11.2015

20.000,00

400,00

IG179.2015.1.64

Calfoncal, S.L.

19.11.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.67

Herdanza, S.L.

19.11.2015

90.000,00

4.203,00

IG179.2015.1.68

Numatextil, S.L.

19.11.2015

150.000,00

7.005,00

IG179.2015.1.70

Rodríguez Otero, Ana Amapola

19.11.2015

10.000,00

467,00

IG179.2015.1.71

Textiles Rosalía de Castro, S.L.U.

19.11.2015

25.000,00

1.000,00

IG179.2015.1.72

Smarttex Sistemas de Descanso, S.L.

19.11.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.73

Ramos Suárez, Mª Luisa

19.11.2015

5.000,00

100,00

IG179.2015.1.74

Ferretería Alquibaio, S.L.

19.11.2015

20.000,00

666,00

IG179.2015.1.75

Solaina Minei, S.L.

19.11.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.76

Temes Pereira, Julio Carlos

19.11.2015

18.000,00

840,60

IG179.2015.1.77

Geométrica Control Métrico, S.L.

19.11.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.78

Ebanistería Allariz, S.L.

19.11.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.80

Ricarlus, S.L.

19.11.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.82

Rocio Fernández, S.L.U.

19.11.2015

35.000,00

1.634,50

IG179.2015.1.86

Repuestos Eiranova, S.L.

19.11.2015

35.000,00

1.634,50

IG179.2015.1.87

Seguridad Tecnológica Vial, S.L.

19.11.2015

30.000,00

600,00

IG179.2015.1.89

Évora Machado, Isabel María

19.11.2015

5.000,00

166,50

IG179.2015.1.90

Carburantes el Sol

19.11.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.91

Electricidad Eiras, S.L.

19.11.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.94

Centro Maxilodental Vigo, S.L.

19.11.2015

65.000,00

2.164,50

IG179.2015.1.95

N Bike Vigo, S.L.

19.11.2015

15.000,00

400,50

IG179.2015.1.96

Martínez Lorenzo, Bibiana

19.11.2015

6.500,00

216,45

IG179.2015.1.97

Javier López Niebla y Otros, S.C.

19.11.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.98

López y Pérez Asociados, C.B. (En constitución)

19.11.2015

25.000,00

1.167,50

IG179.2015.1.99

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

19.11.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.101

Garrido Lago, Manuel

19.11.2015

12.000,00

560,40

IG179.2015.1.102

As Paxariñas, S.C.

19.11.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.105

Hps Industrial Jobs, S.L.

19.11.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.107

Steel Bar And Tube Cutting, S.L.

19.11.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.115

Desadi10, S.L.

19.11.2015

70.000,00

1.869,00

IG179.2015.1.63

Nivel 10 Networks, S.L.

17.12.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.79

Xesvatec, S.L.

17.12.2015

20.000,00

666,00

IG179.2015.1.84

Industrias Afines, S.L.

17.12.2015

60.000,00

1.998,00

IG179.2015.1.93

Luis Domínguez, Silvia

17.12.2015

45.000,00

1.201,50

IG179.2015.1.103

Becerra Brañas, S.L.L.

17.12.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.104

Logistic Packaging, S.L.

17.12.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.106

Grupo Trolley, S.L.

17.12.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.108

Dabarca Boullosa, Cristina

17.12.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.109

Ganadería Gargallo, S.C.

17.12.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.110

Araújo Barja, María Celsa

17.12.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.111

Protosolar, S.L.U.

17.12.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.112

Inverbobe, S.L.

17.12.2015

150.000,00

4.995,00

IG179.2015.1.113

Transportes Grumavi, S.L.

17.12.2015

126.000,00

4.195,80

IG179.2015.1.114

Grupo Villa de Ares, S.L.

17.12.2015

25.000,00

1.167,50

IG179.2015.1.118

Aplicaciones y Desarrollos Tecnológicos Xeral, S.L.U.

17.12.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.120

Redopiel, S.L.

17.12.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.121

Fernández Requejo, Demetrio

17.12.2015

100.000,00

4.670,00

IG179.2015.1.123

Construcciones Demya, S.L.

17.12.2015

100.000,00

3.330,00

IG179.2015.1.124

Valdeconsa, S.L.

17.12.2015

85.000,00

2.830,50

IG179.2015.1.125

Aluminios Rodríguez Garayo, S.L.

17.12.2015

50.000,00

2.335,00

IG179.2015.1.126

Granxas de Lousada, S.C.

17.12.2015

16.000,00

747,20

IG179.2015.1.127

Actividades de Construcción Edificación y Viales, S.L.

17.12.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.128

Eido da Fonte, S.L.

17.12.2015

40.000,00

1.868,00

IG179.2015.1.129

Bermello, S.A.

17.12.2015

150.000,00

4.995,00

IG179.2015.1.130

Cebem FP, S.L.

17.12.2015

30.000,00

999,00

IG179.2015.1.132

Dhiman, Sandeep

17.12.2015

10.000,00

333,00

IG179.2015.1.133

Insal Aluminios, S.L.

17.12.2015

95.000,00

4.436,50

IG179.2015.1.135

Gandeiria Riega, S.C.

17.12.2015

10.000,00

200,00

IG179.2015.1.137

Couceiro Méndez, Mª del Pilar

17.12.2015

7.000,00

326,90

IG179.2015.1.138

Narupa Vinos, S.L.

17.12.2015

20.000,00

666,00

IG179.2015.1.139

Insal Aluminios, S.L.

17.12.2015

95.000,00

4.436,50

IG179.2015.1.140

Brigal, S.A.

17.12.2015

150.000,00

4.995,00

IG179.2015.1.142

Lema Mira, Enrique

17.12.2015

30.000,00

801,00

IG179.2015.1.143

Yair Consultores, S.L.

17.12.2015

25.000,00

667,50

IG179.2015.1.144

Transportes José Abril Tato, S.L.

17.12.2015

27.951,00

930,77

IG179.2015.1.145

Grupo LED Soluciones del Noroeste, S.L.

17.12.2015

20.000,00

666,00

IG179.2015.1.146

Fernández Sousa, Francisco

17.12.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.147

Suárez Martínez, Juan Carlos

17.12.2015

30.000,00

1.401,00

IG179.2015.1.148

Manel Selección, S.A.

17.12.2015

50.000,00

1.665,00

IG179.2015.1.150

Eleukon, 3.0.,. S.L.

17.12.2015

100.000,00

3.330,00

IG179.2015.1.151

Monet Tecnología e Innovación, S.L.

17.12.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.152

Scapinachis Viacava, Marcelo

17.12.2015

10.000,00

467,00

IG179.2015.1.153

Míguez Parada, Luis

17.12.2015

15.000,00

700,50

IG179.2015.1.155

Restaurante Areacova, S.L.

17.12.2015

60.000,00

2.802,00

IG179.2015.1.156

Tahona Moderna, S.L.

17.12.2015

60.000,00

1.998,00

IG179.2015.1.157

Mantivinos, S.L.

17.12.2015

25.000,00

832,50

IG179.2015.1.158

Humanas Salud Organizacional, S.L.U.

17.12.2015

20.000,00

934,00

IG179.2015.1.159

Pasiños Trovador, S.L.

17.12.2015

24.000,00

1.120,80

Norma reguladora:

Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG nº 115, do 19 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimento das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa microcréditos).

Finalidade:

Facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das microempresas.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-7703 e 08.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2015.1.1

Andrade Baliño, David

17.12.2015

18.750,00

3.870,22

IG206.2015.1.2

Blanco Gamallo, José Manuel

17.12.2015

10.275,00

1.992,56

IG206.2015.1.3

De Luque, S.C.

17.12.2015

11.250,00

2.618,75

IG206.2015.1.4

Abeledo, S.C.

17.12.2015

18.750,00

2.106,06

IG206.2015.1.5

Vieitez Álvarez, María Isabel

17.12.2015

18.750,00

2.701,11

IG206.2015.1.7

Cure Yuñez, Jorge Alberto

17.12.2015

15.000,00

3.835,27

IG206.2015.1.9

Lugar de Castelo, S.L.

17.12.2015

15.000,00

1.871,81

IG206.2015.1.10

Prado Pérez, María Dolores

17.12.2015

11.250,00

1.929,90

IG206.2015.1.11

Motocicletas Manti, S.L.U.

17.12.2015

15.000,00

3.092,13

IG206.2015.1.12

Díaz Mociños, Germán

17.12.2015

11.850,00

2.300,62

IG206.2015.1.13

Martínez López, Miguel Ángel

17.12.2015

11.250,00

2.185,91

IG206.2015.1.14

Rodríguez Vázquez, Bautista

17.12.2015

16.875,00

3.129,17

IG206.2015.1.15

González López, Lourdes

17.12.2015

7.500,00

1.462,77

IG206.2015.1.17

Furelos Tojo, Eloy

17.12.2015

18.750,00

2.701,34

IG206.2015.1.18

Talleres Ramos Martínez, S.L.

17.12.2015

18.750,00

3.902,10

IG206.2015.1.19

Segade Barreiro, María

17.12.2015

10.500,00

1.310,22

IG206.2015.1.20

Gamito Souto, Marcos

17.12.2015

7.125,00

1.470,72

IG206.2015.1.21

Rodríguez Fernández, Andrés

17.12.2015

7.500,00

1.461,90

IG206.2015.1.23

Consulting Inmobiliario y de Ingeniería Franquean, S.L.U.

17.12.2015

18.750,00

3.024,24

IG206.2015.1.24

Impas 37, S.L.

17.12.2015

14.700,00

2.865,31

IG206.2015.1.25

Bellostas Solvas, Meritxell

17.12.2015

6.750,00

843,27

IG206.2015.1.27

López Vidal, Juan Ramón

17.12.2015

18.750,00

4.155,05

IG206.2015.1.28

Lugo Brillo, S.C.

17.12.2015

6.375,00

1.318,96

IG206.2015.1.30

Alpez Vigo, S.L.

17.12.2015

9.750,00

2.009,89

IG206.2015.1.31

Editorial Bululu, S.R.L.

17.12.2015

18.000,00

4.001,45

IG206.2015.1.32

Teijo Lombardero, José

18.12.2015

9.375,00

2.053,94

IG206.2015.1.33

Mondelo Hostelería, S.L.L.

(En constitución)

18.12.2015

15.000,00

3.520,07

IG206.2015.1.35

Rodríguez Pérez, Susana

18.12.2015

15.000,00

3.849,49

IG206.2015.1.36

Docampo Blanco, Beatriz

18.12.2015

10.500,00

1.947,03

IG206.2015.1.37

Drinceanu, Hilde María

18.12.2015

15.000,00

2.421,37

IG206.2015.1.38

Álvarez Cid, José Luis

18.12.2015

10.875,00

2.093,48

IG206.2015.1.40

Cáliz Martínez, María Cristina

18.12.2015

15.000,00

3.067,19

IG206.2015.1.41

Corral Santos, José Manuel

18.12.2015

15.000,00

2.050,78

IG206.2015.1.47

Rodríguez López, Emilio

18.12.2015

17.625,00

4.115,02

IG206.2015.1.49

Fernández Rodríguez, Ana María

18.12.2015

11.250,00

2.477,10

IG206.2015.1.50

Oset Solé, Montserrat

18.12.2015

7.500,00

930,84

IG206.2015.1.51

Losada Aramburo, María Victoria

18.12.2015

18.750,00

3.834,00

IG206.2015.1.52

Rivera Casas, Juan Carlos

18.12.2015

11.250,00

1.619,70

IG206.2015.1.53

Del Río Velasco, Santiago

18.12.2015

9.900,00

1.236,43

IG206.2015.1.54

Brzezinski Miroslav, Kamil

18.12.2015

11.250,00

2.301,71

IG206.2015.1.57

Butuc, C.B.

18.12.2015

18.750,00

4.752,23

IG206.2015.1.58

Quimiasfalt, S.L.L.

18.12.2015

18.750,00

4.709,88

IG206.2015.1.60

Castañam, S.L.

18.12.2015

18.750,00

3.988,12

IG206.2015.1.61

La Parra Rocha, Ana

18.12.2015

18.375,00

4.290,13

IG206.2015.1.63

Abeijón Saiñas, Borja

18.12.2015

15.000,00

2.154,11

IG206.2015.1.65

Calzados Star, S.C.

18.12.2015

15.000,00

2.023,22

IG206.2015.1.66

Pérez Torrent, Carolina

18.12.2015

12.000,00

2.951,40

IG206.2015.1.67

Kunz, Nicole

18.12.2015

9.000,00

1.841,36

IG206.2015.1.68

Domínguez Aballe, Celestino

18.12.2015

11.250,00

2.181,51

IG206.2015.1.71

Campos de la Peña, Fernando

18.12.2015

17.250,00

3.861,78

IG206.2015.1.72

Medin Varela, María Ángeles

18.12.2015

7.125,00

889,79

IG206.2015.1.73

Cadorniga Rodríguez, Isaac

18.12.2015

8.625,00

1.184,42

IG206.2015.1.76

Taller Empalme Villalba, S.L.

18.12.2015

8.938,88

1.114,03

IG206.2015.1.77

Castro Iglesias, Pablo

18.12.2015

9.000,00

1.907,34

IG206.2015.1.79

González Martínez, María Teresa

18.12.2015

18.750,00

2.630,03

IG206.2015.1.80

Alba 2011 Servicios Generales, S.L.

18.12.2015

7.500,00

843,07

IG206.2015.1.81

Álvarez Diz, David

18.12.2015

11.850,00

2.454,33

IG206.2015.1.82

Mosquera Rodríguez, Emilio

18.12.2015

12.525,00

2.719,92

IG206.2015.1.83

Domínguez Pérez, José Ramón

18.12.2015

6.750,00

1.314,78

IG206.2015.1.87

Peixexpres Ourense, S.C.

18.12.2015

18.750,00

2.673,86

IG206.2015.1.89

López Rodríguez, María Carmen

18.12.2015

15.000,00

3.109,30

IG206.2015.1.91

González Romero, Mauro

18.12.2015

16.650,00

3.440,97

IG206.2015.1.92

Quintas López, Bruno

18.12.2015

15.000,00

3.840,31

IG206.2015.1.93

Dosil López, Ignacio

18.12.2015

7.500,00

1.069,68

IG206.2015.1.94

Lage Fernández, Mª Elena

18.12.2015

17.242,50

2.782,89

IG206.2015.1.95

Balsa Fernández, Pilar Gloria

18.12.2015

18.750,00

4.062,57

IG206.2015.1.96

Sestelo Torres, Eva María

18.12.2015

15.000,00

3.539,72

IG206.2015.1.97

Martínez Castro, M. Carmen

18.12.2015

11.250,00

1.404,92

IG206.2015.1.98

Rivadulla Salgueiro, Carlos

22.12.2015

7.500,00

840,83

IG206.2015.1.99

Losada Blanco, José Enrique

22.12.2015

11.962,50

1.435,06

IG206.2015.1.100

Martínez González, Francisco Manuel

22.12.2015

18.750,00

2.341,11

IG206.2015.1.101

Justo López, José Manuel

22.12.2015

17.045,46

4.257,85

IG206.2015.1.104

Anlu Automoción, S.L.

22.12.2015

11.250,00

2.165,67

IG206.2015.1.106

Ramos Vilela, José Carlos

22.12.2015

9.000,00

1.122,99

IG206.2015.1.108

Metal Jucori, S.L.

22.12.2015

18.750,00

2.336,50

IG206.2015.1.112

Mateos Refojos, Carlos Manuel

22.12.2015

18.750,00

2.341,54

IG206.2015.1.116

Gómez Amorín, Gabriel

22.12.2015

12.000,00

2.473,74

IG206.2015.1.117

Neira Alonso, José Antonio

22.12.2015

7.500,00

1.900,76

IG206.2015.1.119

Choren Souto, Manuel

22.12.2015

10.800,00

1.204,65

IG206.2015.1.120

Moure Rodríguez, Luis Felipe

22.12.2015

12.000,00

1.338,50

IG206.2015.1.122

Rumbo Roel, Diego

22.12.2015

18.750,00

3.874,37

IG206.2015.1.128

Buela Camba, Vanesa

22.12.2015

18.750,00

2.378,31

IG206.2015.1.129

Servicios Hosteleros Hermanos Silva Varela, S.L.

22.12.2015

18.750,00

4.843,56

IG206.2015.1.130

Bermo Ferretería, S. Coop. Galega

22.12.2015

17.250,00

4.091,17

IG206.2015.1.131

Sampedro Araújo, Adrián Manoel

22.12.2015

15.000,00

3.246,84

IG206.2015.1.134

Manteiga Fandiño, Natalia

22.12.2015

11.250,00

1.405,03

IG206.2015.1.135

Gómez Agregan, Julio

22.12.2015

18.750,00

3.878,91

IG206.2015.1.136

Borrajo Fernández, María del Carmen

22.12.2015

15.375,00

3.932,94

IG206.2015.1.137

Vaamonde Sánchez, José

22.12.2015

4.500,00

616,15

IG206.2015.1.139

Cid Babarro, Alejandra

22.12.2015

18.750,00

4.438,87

IG206.2015.1.140

Conde Fernández, Susana

22.12.2015

18.750,00

4.436,99

IG206.2015.1.141

Piñeiro Blanco, Enrique

22.12.2015

5.250,00

1.333,91

IG206.2015.1.142

Martínez Rodríguez, Beatriz

22.12.2015

18.750,00

2.701,55

IG206.2015.1.143

Vilacoba Vieito, Ismael

22.12.2015

5.250,00

654,47

IG206.2015.1.146

Ogangi Emea, S.L.

22.12.2015

18.750,00

3.858,60

IG206.2015.1.147

Molego Luengo, Juan Manuel

22.12.2015

18.750,00

2.376,88

IG206.2015.1.149

Do Rego Moreira, Luis Manuel

22.12.2015

18.375,00

2.577,43

IG206.2015.1.150

González Mendoza, Fernando

22.12.2015

7.500,00

936,58

IG206.2015.1.155

Carlos, Carrillo Martínez

22.12.2015

6.534,00

815,86

IG206.2015.1.157

Calzacativos, S.L.

22.12.2015

8.250,00

1.317,78

IG206.2015.1.159

B. Soul Galicia, S.L.U.

22.12.2015

18.750,00

4.377,68

IG206.2015.1.161

R4 Betanzos, S.L.

22.12.2015

18.000,00

2.247,56

IG206.2015.1.174

Electroclima Instalaciones Cortes, S.L.

22.12.2015

18.750,00

4.683,62

IG206.2015.1.181

Romero Iglesias, Begoña

22.12.2015

18.750,00

2.339,95

IG206.2015.1.185

Insua Sambade, Beatriz

22.12.2015

8.250,00

2.060,80

IG206.2015.1.188

Fernández Vallejo, María Victoria

22.12.2015

18.750,00

4.611,56

IG206.2015.1.192

Varela Martínez, José María

22.12.2015

11.250,00

1.542,00

IG206.2015.1.193

Tahona del Sol, S.L.

22.12.2015

15.000,00

3.246,84

IG206.2015.1.194

Do Rego Moreira, Luis Manuel

22.12.2015

18.375,00

4.290,13

IG206.2015.1.195

Rodríguez González, María Isabel

22.12.2015

18.750,00

3.878,91

Norma reguladora:

Resolución do 24 de xullo de 2015 (DOG nº 141, do 28 de xullo) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape á promoción conxunta en mercados exteriores -Plan Primex-, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2015, en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Facilitar a internacionalización conxunta da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que non só non perdan a súa presenza nos mercados exteriores senón que a incrementen, poñendo ao seu alcance liñas de axuda financeiras que apoien a súa presenza exterior, ampliando o número de países e a diversificación dos sectores internacionalizados.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG158.2015.1.1

Europublic Comunicación, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.2

Proyestegal, S.L.

30.11.2015

20.000,00

15.000,00

IG158.2015.1.4

Tas Galicia, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.5

Sicasoft Solutions, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.6

K2 Estudio de Ingeniería, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.7

Innolact, S.L.

30.11.2015

33.333,33

25.000,00

IG158.2015.1.9

Dr Alonso Taboada y Asociados, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.10

Invernalia Ice Park, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.11

Nova Galicia Edicións, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.13

Cooperativa Vitivinicola del Ribeiro

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.14

Servicios y Mantenimientos de Geolocalización, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.15

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.18

Maisvento, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.22

Porto-Muíños, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.23

Industrias de Panificación Campelos do Coto, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.25

Bodegas Martín Codax, S.A.U.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.28

Vagalume Energía, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.29

Aquatica Ingeniería Civil, S.L.

30.11.2015

20.000,00

15.000,00

IG158.2015.1.30

Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.31

Sarpel Ingeniería, S.A.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.33

Remote Consulting Services, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.35

Gdoce

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.36

Adantia, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.42

Saiga Muimenta, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.43

Transformaciones Galicia, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.44

Ramudo Import, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.45

Queixería Prestes, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.46

Mieles Anta, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

IG158.2015.1.55

Consorcio Hortofruticola Ibérico, S.L.

30.11.2015

13.333,33

10.000,00

ANEXO II

Norma reguladora:

Resolución do 26 de decembro de 2014 (DOG nº 248, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Concesión de bolsas para a realización de prácticas formativas integradas en programas de mellora nas pemes galegas coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-4800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas na anualidade 2015 polo Fondo Social Europeo (FSE) nun 80 %, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 62.

Nº expediente

Apelidos e nome

Data resolución

Importe bolsa (euros)

IG191.2015.1.9

Monzón Pérez, Enma

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.68

Alonso Pérez, María Czestochova

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.83

Debasa Gómez, Erica

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.125

Garrido Ruso, Ana María

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.159

González Rodríguez, Pablo

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.230

Ortigueira Noya, Sandra

19.11.2015

9.960,00

IG191.2015.1.307

Torres Fernández, Henrique

19.11.2015

9.960,00

ANEXO III

Norma reguladora:

Resolución do 19 de decembro de 2014 (DOG nº 248, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 09, actuación 4.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2015.1.1

Certificadora Energética de Galicia, S.L.

29.7.2015

25.308,00

8.857,80

IG107.2015.1.28

Mecanizados Compostela, S.L.L.

29.7.2015

110.000,00

38.500,00

IG107.2015.1.46

Del Carmen Fontán, Juan Carlos

29.7.2015

25.030,00

8.760,50

IG107.2015.1.62

Restavega, S.L.

29.7.2015

25.115,00

8.790,25

Norma reguladora:

Resolución do 19 de decembro de 2014 (DOG nº 248, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección, que aproba as bases reguladoras das axudas ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan estratéxico do téxtil, Visión 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil-moda-confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08, actuación 5.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG194.2015.1.26

Adolfo Domínguez, S.A.

22.7.2015

120.000,00

30.000,00

Norma reguladora:

Resolución do 19 de decembro de 2014 (DOG nº 248, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape aos investimentos das pemes en equipos produtivos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Apoiar a adquisición de equipamento produtivo, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08, actuación 2.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG213.2015.1.61

Fontecelta, S.A.

23.7.2015

688.804,95

165.313,19

IG213.2015.1.1

Cepillos Mariño, S.L.

25.9.2015

565.000,00

107.350,00

IG213.2015.1.21

Manufacturas Ibéricas, S.A.

25.9.2015

2.249.733,94

500.000,00

IG213.2015.1.48

Cristalería Pontevedresa, S.A.

25.9.2015

919.030,57

211.377,03

IG213.2015.1.3

Mecanizados y Oxicortes, S.L.

19.10.2015

1.134.500,00

215.555,00

IG213.2015.1.75

CTV, S.A.

19.10.2015

195.103,48

62.433,11

IG213.2015.1.16

Evolventia, S.L.

10.11.2015

699.167,84

174.791,96

IG213.2015.1.18

Intaf Promecan, S.L.U.

10.11.2015

1.425.000,00

268.114,68