Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 11 de marzo de 2016 Páx. 9201

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ORDE do 16 de febreiro de 2016 de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cervo, no ámbito de Alúmina Española, S.A. (expediente PTU-LU-13/132).

O Concello de Cervo remite o expediente de referencia, e solicita a súa aprobación definitiva, de acordo co disposto no artigo 85.7 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Examinada a documentación achegada polo Concello, e vista a proposta literal que nesta mesma data eleva a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, resulta:

I. Antecedentes.

• 29.7.2013: decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de non sometemento da modificación ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

• 2.12.2013: informe da Axencia Galega de Infraestruturas sobre a non afectación a estradas de titularidade autonómica.

• 20.12.2013: informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en materia de costas.

• 20.1.2014: informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, previamente á aprobación inicial.

• 5.8.2014: escrito da Delegación de Economía e Facenda en Lugo.

• 6.8.2014: informe favorable da Subdirección Xeral de Redes e Operadores de Telecomunicacións.

• 18.9.2014: informe favorable a aprobación inicial da Unidade de Estradas do Estado en Galicia.

• 21.10.2014: informe favorable de ADIF, Administrador de Infraestruturas Ferroviarias.

• 17.10.2014: informe favorable de Augas de Galicia.

• 23.12.2014: informe da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar da Secretaría Xeral de Medio Ambiente.

• 3.2.2015: informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en materia de costas.

• 18.8.2015: presentación no concello de novo proxecto de modificación co fin de emendar as deficiencias sinaladas nos informes de distintas administracións.

• 29.8.2015: informe da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao.

• 18.9.2015: informe técnico municipal.

• 9.12.2015: informe da Secretaría municipal.

• 17.12.2015: aprobación provisional da modificación polo Concello Pleno.

II. Obxecto da modificación puntual.

As NNSS de planeamento do Concello de Cervo foron aprobadas definitivamente o 12.7.1978, sen contemplar a existencia da factoría de produción de alúmina, clasificando os terreos como solo apto para urbanizar, clasificación que se mantivo na adaptación á Lasga aprobada en 1993.

O obxecto da modificación é clasificar o ámbito da factoría, dunhas 116 ha, como solo urbano consolidado, conforme a realidade de facto concorrente pola transformación previa á entrada en vigor das NNSS, con amparo na planificación territorial: Decreto 1414/1973, que delimita a gran área de expansión industrial en Galicia, abarcando a «zona de expansión industrial de Lugo»; Decreto 3321/1974 que amplía a zona aos concellos de Cervo e Xove; e Decreto 1837/1975 que determina a configuración final dos ámbitos.

Os proxectos de instalacións do complexo Alúmina-Aluminio foron aprobados pola Orde do Ministerio de Industria de 3.12.1976, obtendo licenza municipal o 18.8.1977.

Enténdese de interese público o mantemento da actividade afectada pola presente modificación, factoría que, xunto coa anexa de produción de aluminio, constitúe un gran complexo industrial cunha incidencia económica de orde supramunicipal.

III. Análise e consideracións.

Analizado o documento aprobado provisionalmente polo Concello Pleno do 17.12.2015, e posto en comparación co informe emitido pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo o 20.1.2014 con carácter previo á aprobación inicial, e coas observacións formuladas polos organismos con competencias sectoriais, púidose comprobar:

a) Incorporáronse as observacións sinaladas no informe da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar.

b) Canto as observacións introducidas polo informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en materia de costas, incorporáronse as observacións sinaladas nos puntos 5.1, 5.2 e 5.4. Respecto do establecido no punto 5.3 referente aos terreos comprendidos na franxa dos primeiros 200 m desde a ribeira do mar, segue a haber terreos coa única categoría de solo rústico de protección forestal, cando lles corresponde, en todo caso, a de solo rústico de protección de costas, sen prexuízo da coexistencia de ambas as categorías.

A competencia para resolver sobre a aprobación definitiva do planeamento xeral corresponde á conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de conformidade co disposto nos artigos 89 e 93.4 LOUG e o artigo 3.a) en relación coa disposición transitoria segunda do Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia.

IV. Resolución.

En consecuencia, e de conformidade co establecido no artigo 85.7.a) da LOUG,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar definitivamente a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cervo, no ámbito de Alúmina Española, S.A., deixando constancia expresa de que os terreos comprendidos na franxa dos primeiros 200 m desde a ribeira do mar, estarán clasificados como solo rústico de protección de costas, sen prexuízo da coexistencia co solo rústico de protección forestal.

Segundo. Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Terceiro. De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002, e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello deberá publicar no Boletín Oficial da provincia a normativa e ordenanzas do plan aprobado definitivamente.

Cuarto. Notifíquese esta orde ao concello; e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2016

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio