Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 11 de marzo de 2016 Páx. 9236

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2016 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 26 de decembro de 2014 (publicado no BOE do 29 de xaneiro de 2015 pola Resolución do secretario xeral de Universidades do 9 de xaneiro).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2016

Juan Manuel Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Graduado ou graduada en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
pola Universidade de Santiago de Compostela

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica

66

Obrigatorias

66

Optativas

96

Traballo fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Disciplina

ECTS

Curso

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Matemáticas I

6

1

Matemáticas

Matemáticas II

6

1

Física

Física I

6

1

Física

Física II

6

1

Química

Química

9

1

Informática

Informática

4,5

1

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica na Enxeñaría

6

1

Empresa

Economía do Sistema Agroalimentario

6

2

Ciencias

Bioloxía

Bioloxía

6

1

Xeoloxía

Xeoloxía e Climatoloxía

6

1

Ciencias Sociais e Xurídicas

Estatística

Estatística

4,5

1

Total créditos ECTS

66

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Disciplina

ECTS

Carac.

Módulo 1:
Formación Básica

Bioloxía

6

Formación básica

Economía do Sistema Agroalimentario

6

Formación básica

Estatística

4,5

Formación básica

Expresión Gráfica na Enxeñaría

6

Formación básica

Física I

6

Formación básica

Física II

6

Formación básica

Informática

4,5

Formación básica

Matemáticas I

6

Formación básica

Matemáticas II

6

Formación básica

Química

9

Formación básica

Xeoloxía e Climatoloxía

6

Formación básica

Módulo 2:
Común á Rama Agrícola

Botánica

4,5

Obrigatoria

Cálculo de Estruturas

4,5

Obrigatoria

Ecoloxía e Impacto Ambiental

6

Obrigatoria

Edafoloxía

4,5

Obrigatoria

Electrotecnia

4,5

Obrigatoria

Empresa, Mercado e Cadea Agroalimentaria

6

Obrigatoria

Fisioloxía Vexetal

4,5

Obrigatoria

Fitotecnia

6

Obrigatoria

Hidráulica

4,5

Obrigatoria

Mecanización Agraria I

4,5

Obrigatoria

Proxectos

4,5

Obrigatoria

Topografía e Xeomática

6

Obrigatoria

Zootecnia

6

Obrigatoria

Módulo 3:
Obrigatorias de mención do Itinerario de Enxeñaría Agrícola

Construción de Aloxamentos Gandeiros

4,5

Optativa mención

Construción Rural

6

Optativa mención

Cultivos Herbáceos Extensivos

6

Optativa mención

Cultivos Herbáceos Intensivos I

6

Optativa mención

Electrificación Rural

4,5

Optativa mención

Fruticultura I

6

Optativa mención

Mecanización Agraria II

4,5

Optativa mención

Protección de Cultivos

6

Optativa mención

Regas

4,5

Optativa mención

Sistemas de Produción Gandeira

6

Optativa mención

Xardinaría e Paisaxismo I

6

Optativa mención

Xenética e Mellora

6

Optativa mención

Modulo 4:
Mención de Explotacións Agropecuarias

Praticultura e Cultivos Forraxeiros

6

Optativa mención

Zooloxía e Fisioloxía Animal

4,5

Optativa mención

Módulo 5:
Mención en Hortofruticultura e Xardinaría

Cultivos Herbáceos Intensivos II

4,5

Optativa mención

Fruticultura II

4,5

Optativa mención

Hidroloxía

4,5

Optativa mención

Ordenación do Territorio e Proxectos de Desenvolvemento

4,5

Optativa mención

Xardinaría e Paisaxismo II

4,5

Optativa mención

Módulo 6:
Mención en Mecanización e Construcións Rurais

Camiños Rurais e Estruturas de Contención

4,5

Optativa mención

Materiais e Elementos da Edificación

6

Optativa mención

Mecanización Rural

4,5

Optativa mención

Tecnoloxía Mecánica e Deseño de Maquinaria Agrícola

4,5

Optativa mención

Módulo 7:
Mención en Industrias Agrarias e Alimentarias

Análise Instrumental

6

Optativa mención

Bioquímica

4,5

Optativa mención

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

6

Optativa mención

Construción Agroindustrial

6

Optativa mención

Equipamentos e Instalacións Auxiliares

4,5

Optativa mención

Industrias Fermentativas

9

Optativa mención

Industrias Lácteas

9

Optativa mención

Instalacións Eléctricas

4,5

Optativa mención

Microbioloxía

9

Optativa mención

Operacións Básicas de Alimentos

6

Optativa mención

Tecnoloxía de Alimentos

9

Optativa mención

Termotecnia e Instalacións Térmicas

9

Optativa mención

Módulo 8:
Optatividade

Agricultura Ecolóxica

4,5

Optativa

Aplicación Sustentable de Produtos Fitosanitarios

3

Optativa

Automatización e Control de Instalacións

4,5

Optativa

Cad. Expresión Gráfica Aplicada

4,5

Optativa

Coordinación de Seguridade e Saúde

3

Optativa

Execución de Proxectos

3

Optativa

Industrias Cárnicas, Pesqueiras e Extractivas

4,5

Optativa

Industrias Conserveiras

4,5

Optativa

Instalacións Hidráulicas

4,5

Optativa

Lexislación Agroalimentaria

4,5

Optativa

Socioloxía Rural e Política Agraria

4,5

Optativa

Uso Sustentable de Fitosanitarios

3

Optativa

Viticultura

4,5

Optativa

Xestión da Produción nas Industrias Agroalimentarias

4,5

Optativa

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

12

Obrigatoria

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico)

Primeiro curso

Disciplina

Carac.

ECTS

Estatística

Formación básica

4,5

Expresión Gráfica na Enxeñaría

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Matemáticas I

Formación básica

6

Química

Formación básica

9

Informática

Formación básica

4,5

Bioloxía

Formación básica

6

Xeoloxía e Climatoloxía

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Segundo curso

Disciplina

Carac.

ECTS

Economía do Sistema Agroalimentario

Formación básica

6

Cálculo de Estruturas

Obrigatoria

4,5

Ecoloxía e Impacto Ambiental

Obrigatoria

6

Edafoloxía

Obrigatoria

4,5

Electrotecnia

Obrigatoria

4,5

Fisioloxía Vexetal

Obrigatoria

4,5

Botánica

Obrigatoria

4,5

Fitotecnia

Obrigatoria

6

Hidráulica

Obrigatoria

4,5

Mecanización Agraria I

Obrigatoria

4,5

Topografía e Xeomática

Obrigatoria

6

Optativa

Optativa

4,5

Terceiro curso
Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Explotacións Agropecuarias

Disciplina

Carac.

ECTS

Cultivos Herbáceos Intensivos I

Optativa mención

6

Construción Rural

Optativa mención

6

Fruticultura I

Optativa mención

6

Zootecnia

Obrigatoria

6

Electrificación Rural

Optativa mención

4,5

Mecanización Agraria II

Optativa mención

4,5

Regas

Optativa mención

4,5

Xardinaría e Paisaxismo I

Optativa mención

6

Zooloxía e Fisioloxía Animal

Optativa mención

4,5

Xenética e Mellora

Optativa mención

6

Cultivos Herbáceos Extensivos

Optativa mención

6

Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Hortofruticultura e Xardinaría

Disciplina

Carac.

ECTS

Cultivos Herbáceos Intensivos I

Optativa mención

6

Construción Rural

Optativa mención

6

Fruticultura I

Optativa mención

6

Xenética e Mellora

Optativa mención

6

Zootecnia

Obrigatoria

6

Cultivos Herbáceos Extensivos

Optativa mención

6

Electrificación Rural

Optativa mención

4,5

Mecanización Agraria II

Optativa mención

4,5

Regas

Optativa mención

4,5

Xardinaría e Paisaxismo I

Optativa mención

6

Hidroloxía

Optativa mención

4,5

Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Mecanización e Construcións Rurais

Disciplina

Carac.

ECTS

Cultivos Herbáceos Intensivos I

Optativa mención

6

Construción Rural

Optativa mención

6

Fruticultura I

Optativa mención

6

Xenética e Mellora

Optativa mención

6

Zootecnia

Obrigatoria

6

Cultivos Herbáceos Extensivos

Optativa mención

6

Electrificación Rural

Optativa mención

4,5

Mecanización Agraria II

Optativa mención

4,5

Regas

Optativa mención

4,5

Xardinaría e Paisaxismo I

Optativa mención

6

Mecanización Rural

Optativa mención

4,5

Itinerario en Enxeñaría Agroalimentaria: Mención en Industrias Agrarias
e Alimentarias

Disciplina

Carac.

ECTS

Bioquímica

Optativa mención

4,5

Industrias Fermentativas

Optativa mención

9

Industrias Lácteas

Optativa mención

9

Microbioloxía

Optativa mención

9

Tecnoloxía de Alimentos

Optativa mención

9

Termotecnia e Instalacións Térmicas

Optativa mención

9

Operacións Básicas de Alimentos

Optativa mención

6

Optativa

Optativa

4,5

Cuarto curso
Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Explotacións Agropecuarias

Disciplina

Carac.

ECTS

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Empresa, Mercado e Cadea Agroalimentaria

Obrigatoria

6

Construción de Aloxamentos Gandeiros

Optativa mención

4,5

Protección de Cultivos

Optativa mención

6

Sistemas de Produción Gandeira

Optativa mención

6

Praticultura e Cultivos Forraxeiros

Optativa mención

6

Optativa

Optativa

4,5

Optativa

Optativa

4,5

Optativa

Optativa

3

Optativa

Optativa

3

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Hortofruticultura e Xardinaría

Disciplina

Carac.

ECTS

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Empresa, Mercado e Cadea Agroalimentaria

Obrigatoria

6

Construción de Aloxamentos Gandeiros

Optativa mención

4,5

Protección de Cultivos

Optativa mención

6

Sistemas de Produción Gandeira

Optativa mención

6

Xardinaría e Paisaxismo II

Optativa mención

4,5

Ordenación do Territorio e Proxectos de Desenvolvemento

Optativa mención

4,5

Cultivos Herbáceos Intensivos II

Optativa mención

4,5

Fruticultura II

Optativa mención

4,5

Optativa

Optativa

3

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Itinerario en Enxeñaría Agrícola: Mención en Mecanización e Construcións Rurais

Disciplina

Carac.

ECTS

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Empresa, Mercado e Cadea Agroalimentaria

Obrigatoria

6

Construción de Aloxamentos Gandeiros

Optativa mención

4,5

Protección de Cultivos

Optativa mención

6

Sistemas de Produción Gandeira

Optativa mención

6

Camiños Rurais e Estruturas de Contención

Optativa mención

4,5

Tecnoloxía Mecánica e Deseño de Maquinaria Agrícola

Optativa mención

4,5

Materiais e Elementos da Edificación

Optativa mención

6

Optativa

Optativa

3

Optativa

Optativa

3

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Itinerario en Enxeñaría Agroalimentaria: Mención en Industrias Agrarias
e Alimentarias

Disciplina

Carac.

ECTS

Proxectos

Obrigatoria

4,5

Empresa, Mercado e Cadea Agroalimentaria

Obrigatoria

6

Zootecnia

Obrigatoria

6

Construción Agroindustrial

Optativa mención

6

Instalacións Eléctricas

Optativa mención

4,5

Análise Instrumental

Optativa mención

6

Equipamentos e Instalacións Auxiliares

Optativa mención

4,5

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Optativa mención

6

Optativa

Optativa

4,5

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de segundo curso

CAD. Expresión Gráfica Aplicada

Optativa

4,5

Lexislación Agroalimentaria

Optativa

4,5

Socioloxía Rural e Política Agraria

Optativa

4,5

Optativas de terceiro curso

Automatización e Control de Instalacións

Optativa

4,5

Xestión da Produción nas Industrias Agroalimentarias

Optativa

4,5

Industrias Cárnicas, Pesqueiras e Extractivas

Optativa

4,5

Optativas de cuarto curso

Agricultura Ecolóxica

Optativa

4,5

Industrias Conserveiras

Optativa

4,5

Instalacións Hidráulicas

Optativa

4,5

Viticultura

Optativa

4,5

Uso Sustentable de Fitosanitarios

Optativa

3

Aplicación Sustentable de Produtos Fitosanitarios

Optativa

3

Coordinación de Seguridade e Saúde

Optativa

3

Execución de proxectos

Optativa

3

Requisitos para a obtención do título e mencións.

As mencións ofertadas neste grao son as seguintes:

• Mención en Explotacións Agropecuarias.

• Mención en Hortofruticultura e Xardinaría.

• Mención en Mecanización e Construcións Rurais.

• Mención en Industrias Agrarias e Alimentarias.

Todos os alumnos deberán de cursar, como mínimo, un módulo de mención completo para adquirir as atribucións profesionais da mención correspondente.

No itinerario de Enxeñaría Agrícola o alumno poderá optar entre tres módulos de optativas de mención diferentes, en función de que mención/s desexe que figure/n no título de grao: Explotacións Agropecuarias, Hortofruticultura e Xardinaría, ou Mecanización e Construcións Rurais. Para obter unha das mencións é necesario cursar todas as optativas de mención do módulo, xunto coas materias do Itinerario en Enxeñaría Agrícola (módulo 3); o tema do traballo fin de grao deberá estar vinculado á mención elixida.

O itinerario de Enxeñaría Agroalimentaria componse dun único módulo de mención. Para obter a mención o alumno deberá cursar todas as materias optativas de mención do módulo; o tema do traballo fin de grao deberá estar vinculado a esta mención.

O mínimo de créditos optativos que se deberá cursar ou recoñecer en cada unha das mencións é o seguinte:

• Explotacións Agropecuarias: 19,5 ECTS.

• Hortofruticultura e Xardinaría: 7,5 ECTS.

• Mecanización e Construcións Rurais: 10,5 ECTS.

• Industrias Agrarias e Alimentarias: 13,5 ECTS.

Para cursar estes créditos, o alumnado poderá escoller materias optativas comúns ou pertencentes a calquera módulo de mención.

O plan de estudos está deseñado para cumprir as especificacións da Orde CIN/323/2009, do 9 de febreiro (BOE do 19 febreiro de 2009), pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico agrícola nas tecnoloxías específicas de Explotacións Agropecuarias, de Hortofruticultura e Xardinaría e de Mecanización e Construcións Rurais Industrias Agrarias e Alimentarias, que conducen a mencións no título.

Os estudantes deben matricularse nunha das ditas mencións da forma seguinte:

• Para todas as mencións: deben matricularse dos módulos de formación básica (M1) e común á Rama Agrícola (M2).

• Mención en Explotacións Agropecuarias: deben matricularse, ademais, nos módulos M3 e M4.

• Mención en Hortofruticultura e Xardinaría: deben matricularse, ademais, nos módulos M3 e M5.

• Mención en Mecanización e Construcións Rurais: deben matricularse, ademais, nos módulos M3 e M6.

• Mención en Industrias Agrarias e Alimentarias: deben matricularse, ademais, no módulo M7.

• Para finalizar os estudos, os estudantes deberán realizar un traballo fin de grao (12 ECTS) no ámbito da tecnoloxía específica (mención) que elixisen, ademais dos ECTS optativos xenéricos que corresponda.

Para cursaren unha mención adicional, os estudantes deberán cursar as materias vinculadas á nova mención e presentar un nuevo traballo fin de grao vinculado á dita mención.

No seguinte cadro recóllense de forma esquemática os diferentes itinerarios curriculares deste título.

M1 - Módulo de formación básica: 66 ECTS

M2 - Módulo común á rama agrícola: 66 ECTS

M3 - Módulo de obrigatorias de mención do Itinerario en Enxeñaría Agrícola (comúns ás mencións en Explotaciones Agropecuarias, en Hortofruticultura e Xardinaría, e en Mecanización e Construcións Rurais)

66 ECTS

M7 - Módulo da mención: Industrias Agrarias e Alimentarias (Itinerario de Enxeñaría Agroalimentaria)

82.5 ECTS

M4 - Módulo da mención: Explotacións Agropecuarias (10.5 ECTS)

M5 - Módulo da mención: Hortofruticultura e Xardinaría (22.5 ECTS)

M6 - Módulo da mención: Mecanización e Construcións Rurais

(19.5 ECTS)

(19.5 ECTS)

Poderase escoller entre materias do M8 (módulo de optatividade), ou outros módulos de mención

(7.5 ECTS)

Poderase escoller entre materias do M8 (módulo de optatividade), ou outros módulos de mención

(10.5 ECTS)

Poderase escoller entre materias do M8 (módulo de optatividade), ou outros módulos de mención

(13.5 ECTS)

Poderase escoller entre materias do M8 (módulo de optatividade), ou outros módulos de mención

Módulo de traballo fin de grao: 12 ECTS