Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2016 Páx. 10688

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2016 pola que se convoca un curso de patrón para navegación básica (PNB) para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.

O artigo 43 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, establece que o persoal do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia estará formado tanto por persoal de carácter profesional de servizos que realice algunha actividade relacionada coa xestión de riscos e de emerxencias como por persoal voluntario de entidades ou organizacións públicas ou privadas sen ánimo de lucro que teña como fin a protección de persoas, dos bens e do ambiente en situacións de xestión de riscos e de emerxencias. Segundo o artigo 44 da citada lei, este persoal organizarase en grupos operativos.

Por Resolución do 2 de agosto de 2010 publicouse o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) onde se establece a estrutura de dirección e coordinación e as unidades organizativas para facer fronte dun xeito coordinado ás emerxencias que poidan producirse en Galicia derivadas de riscos naturais, tecnolóxicos ou antrópicos.

Dentro das actividades programadas para o ano 2016, e conforme o establecido no artigo 46 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, e na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), anúnciase a convocatoria dun curso de patrón para navegación básica (PNB) para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme as seguintes bases:

Primeira. Datos da actividade

Tipo

Curso

Denominación

Patrón para navegación básica (PNB)

Modalidade

Presencial

Edicións

1

Horas lectivas

20

Prazas

40

Segunda. Obxectivos e contido

– Obxectivos: adquirir coñecementos de navegación, así como a capacitación necesaria para poder pilotar unha embarcación no desenvolvemento das funcións encomendadas.

Os que obteñan o título terán atribucións para o manexo de embarcacións de ata 8 metros de eslora, así como para o manexo de toda clase de motos acuáticas.

– Contido:

Teórico:

Unidade teórica 1. Nomenclatura náutica.

Unidade teórica 2. Elementos de amarre e fondeadura.

Unidade teórica 3. Seguridade no mar.

Unidade teórica 4. Lexislación.

Unidade teórica 5: Balizamento.

Unidade teórica 6. RIPA (Regulamento internacional para previr abordaxes no mar).

Radiocomunicacións: coñecemento xeral das radiocomunicacións no servizo móbil marítimo.

Práctico:

1. Seguridade e comprobación antes de saír ao mar.

2. Motores.

3. Cordame.

4. Manobras.

5. Fondeadura, vixilancia e control da derrota.

6. Manobras de seguridade.

Radiocomunicacións: coñecemento práctico detallado e aptitude para utilizar os equipamentos de radiocomunicacións.

Terceira. Destinatarios/as

a) Destinatarios/as: persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC).

Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Cuarta. Requisitos de participación dos/das solicitantes

1. Requisitos xerais:

a) Ter prioritariamente a condición de desempregado.

b) Ter superado o curso básico de protección civil.

c) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.

Unha vez acreditados os requisitos das letras b) e c) deberá constatarse a condición de demandante de emprego do/da solicitante e realizarse a selección para a cobertura das prazas de acordo cos criterios establecidos na base oitava.

No suposto de existir prazas vacantes non cubertas por desempregados, serán cubertas polos restantes solicitantes que non cumpran a dita condición seguindo os criterios da base oitava.

2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou o desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se cubrirá xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con isto.

Quinta. Desenvolvemento da actividade.

O curso será impartido por unha escola homologada pola Xunta de Galicia e desenvolverase do seguinte xeito:

– Parte teórica do curso: realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (avda. da Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra) e constará de:

• Xornada de presentación do curso e entrega de documentación (2 horas lectivas).

• Dúas clases presenciias (4 horas lectivas cada unha).

As datas e horarios concretos comunicaránselles aos alumnos seleccionados coa suficiente antelación.

– Exame: ao finalizar a parte teórica presencial os alumnos deberán superar un exame na Escola Oficial Náutico-Pesqueira dependente da Consellería do Mar situada en Vigo.

A data e hora concreta deste exame seralle comunicada ao alumnado coa suficiente antelación.

Os requisitos para poder presentarse ao exame teórico son os seguintes:

• Ter 18 anos cumpridos no momento do exame ou 16 co permiso dos pais.

• Ter entregada a seguinte documentación ao coordinador do curso no prazo requirido para o efecto:

- Instancia de solicitude de participación no exame.

- Xustificante de ter aboadas as taxas.

- Certificado psicotécnico expedido por calquera centro homologado.

- Fotocopia do DNI.

As taxas que deben aboar os alumnos para participar no exame son as seguintes:

• Taxas da Consellería do Mar en concepto de dereitos de exame que deberán ser pagadas con anterioridade á realización do exame: 29,45 €.

• Taxas da Consellería do Mar en concepto de expedición do carné acreditativo da titulación acadada, que pagará o alumno unha vez aprobado o exame e feitas as prácticas: 50,01 €.

– Prácticas: os alumnos que superen o exame poderán realizar as prácticas obrigatorias que son as seguintes:

• Práctica de seguridade e navegación: 8 horas que se realizarán nunha embarcación homologada da escola náutica que desenvolva o curso, en datas que se van convir cos alumnos.

• Curso de formación en radiocomunicacións: 4 horas, 2 teóricas que se realizan o primeiro día de clase na aula da Academia Galega de Seguridade Pública e 2 prácticas que se realizarán en simuladores homologados da escola náutica homologada que desenvolva o curso, en datas a convir cos alumnos.

Sexta. Solicitudes

a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (http://agasp.xunta.es), non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar en cursos da Agasp manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións. No suposto de non ser correctos ou exactos os ditos datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

b) As persoas que non sexan usuarias da páxina web da Agasp deberán previamente darse de alta, para o que é necesario facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

c) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, poderán dirixirse á Agasp a través dos números de teléfono 886 20 61 12, 886 20 61 37 e 886 20 61 38, do fax: 886 20 61 23 ou do enderezo de correo electrónico formacion.emerxencias.agasp@xunta.es, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

d) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

e) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normalizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

f) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no que xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.

Sétima. Prazo de inscrición

O prazo de inscrición é de 7 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que reúnan os requisitos do curso, poderá completarse o alumnado asignado a este mediante a apertura dun novo prazo público de presentación de solicitudes na páxina web da Agasp, coa antelación posible en función da data do curso e para que teña lugar unha adecuada selección das persoas candidatas.

Oitava. Criterios de selección

Os criterios de selección son os seguintes e na orde indicada:

1º. Teñen preferencia as persoas que sexan membros de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) que pola súa situación xeográfica sexan susceptibles de utilizar embarcacións para os seus operativos e sexan designadas polos responsables da súa AVPC como as idóneas para recibir esta formación con base nas súas funcións dentro da agrupación.

Dentro do prazo de presentación de solicitudes, os responsables das AVPC deberán enviar cuberto e asinado o anexo desta convocatoria que se indicarán a/as persoas designadas para recibir esta formación por orde de preferencia.

O anexo cuberto e asinado poderá enviarse por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.es ou por fax ao número 886 20 61 23.

Admitirase un aspirante por cada AVPC que remita o citado anexo cuberto e asinado.

En caso de que, despois de aplicar os criterios anteriores, queden prazas vacantes, admitirase un novo aspirante dentro dos incluídos polas AVPC nos anexos enviados en prazo ata completar o número de prazas.

2º. Teñen preferencia as persoas que sexan demandantes de emprego.

3º. Reservarase o 50 % das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

4º. Teñen preferencia as persoas con menos cursos feitos na Agasp nos últimos dous anos.

Aplicada a anterior selección combinada para desempregados, no suposto de existir vacantes, realizarase igual proceso para os solicitantes empregados. Cando no proceso de selección de desempregados non se complete a reserva do número segundo, a dita reserva, de existir suficiente número de solicitantes, continuará aplicándose no colectivo de empregados ata chegar á referida porcentaxe.

Novena. Acreditación da condición de desempregado/a

1. A tramitación das solicitudes de inscrición nas actividades formativas incluídas nesta convocatoria require a verificación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas á Agasp para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos.

2. A presentación da solicitude de inscrición nas actividades formativas incluídas nesta convocatoria pola persoa interesada comportará a autorización á Agasp para a consulta da súa situación laboral no Servizo Público de Emprego.

3. Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar o consentimento para a mencionada consulta, o que sinalará na epígrafe correspondente na solicitude de matrícula. Neste suposto, presentará no enderezo electrónico formacion.emerxencias.agasp@xunta.es a tarxeta de demandante de emprego actualizada.

4. O prazo de presentación da documentación mencionada no punto anterior é o mesmo que para a presentación de solicitudes de inscrición e a documentación presentada fóra de prazo poderá non ser tida en conta non proceso de selección do alumnado para as diferentes actividades formativas.

Décima. Admisión.

A Agasp publicará na súa páxina web http://agasp.xunta.es, unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 59.6 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os/as alumnos/as seleccionados serán informados da súa selección a través do correo electrónico e tamén, para quen facilite un número de teléfono móbil, a través de mensaxe telefónica.

De acordo co establecido no artigo 21 do Regulamento de réxime interior da Agasp, aprobado pola Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 4 de febreiro de 2009 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro) as persoas que resulten seleccionadas teñen a obriga de participar no desenvolvemento da actividade, agás que comunicasen a súa imposibilidade de asistencia con polo menos 48 horas de antelación ao comezo desta. A devandita renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.es ou por fax ao número 886 20 61 23.

A Agasp reserva para si o dereito de solicitar todos aqueles datos que considere necesarios para a adecuada realización da selección.

Décimo primeira. Uniformidade

É obrigatorio asistir ao curso co uniforme de traballo. As persoas que incumpran esta norma poderán ser dadas de baixa na actividade.

Décimo segunda. Aloxamento

A Agasp proporcionaralle aloxamento na súa residencia a todas as persoas seleccionadas que o soliciten, sempre que haxa cuartos dispoñibles. Unha vez comunicada a selección, a persoa interesada deberá solicitar o aloxamento enviando unha mensaxe ao correo electrónico formacion.emerxencias.agasp@xunta.es

Décimo terceira. Dereitos e deberes do alumnado

Durante o desenvolvemento da actividade ao alumnado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp.

O alumnado dos cursos deberá dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de execución e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao FSE. Os indicadores de execución relativos ao alumnado refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do participante coa operación, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do participante coa operación cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. Para estes efectos, seranlles facilitados os oportunos cuestionarios que terán que respectar o principio de integridade dos datos.

Décimo cuarta. Faltas de asistencia

O Regulamento de réxime interior da Agasp regula no seu artigo 16 as faltas de asistencia nos cursos:

«1. A asistencia ás clases e actividades comprendidas no programa do curso é obrigatoria. As faltas que as/os alumnas/os acumulen deberán xustificarse debidamente. Penalizarase disciplinariamente, en caso contrario.

2. A/o alumna/o que, por enfermidade ou algunha outra causa xustificada, perda máis do 10 % das clases do curso de formación será declarado non apto e poderá incorporarse ao curso seguinte ou cando a causa determinante llo permita.

De ser necesario, e só nos casos en que a inasistencia ás clases estea motivada por accidente ou lesión sufridos con ocasión da actividade académica, o director xeral poderá considerar a conveniencia ou a oportunidade de permitirlle ao/á alumno/a poder recuperar ata un determinado número de horas e participar posteriormente nun exame extraordinario para poder superar o curso sen ter que repetilo.

3. No entanto, aínda que as ausencias acumuladas non chegasen á porcentaxe sinalada, a/o alumna/o poderá verse obrigado a recuperar todas ou parte das horas perdidas ao longo do curso. Neste caso, a xefatura de ensino proporá ao director xeral o número de horas que se van recuperar, tendo en conta, en cada caso concreto, o tipo de xustificación presentada para cada ausencia, así como o número total destas e o comportamento e actitude da/o alumna/o ao longo do curso».

Décimo quinta. Certificado de aproveitamento

Ao finalizar a actividade entregaráselles un certificado de aproveitamento a aquelas persoas que acrediten a súa participación continuada e superen o exame na Escola Náutico-Pesqueira.

Décimo sexta. Financiamento da actividade

Esta actividade é cofinanciada nun 80 % polo Fondo Social Europeo dentro do programa operativo Fondo Social Europeo de Galicia 2014-2020, no eixe 1B, Obxectivo temático 08-Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral. Prioridade de investimento 08.01-Facilitar o acceso ao emprego dos desempregados e persoas inactivas, incluíndo as persoas paradas de longa duración e persoas afastadas do mercado laboral, incluídas as iniciativas locais de emprego e apoio á mobilidade laboral. Obxectivo específico 08.01.02-Mellorar a empregabilidade especialmente das persoas desempregadas e/ou demandantes de emprego, a través da adquisición e/ou actualización de competencias profesionais.

Décimo sétima. Facultades da Agasp

A Agasp poderá modificar o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Agasp tamén poderá suprimir o curso, ampliar novas edicións del ou suspendelo temporalmente, cando así veña exixido por circunstancias que afecten a súa organización ou docencia.

A Estrada, 17 de marzo de 2016

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Curso de patrón de navegación básica (PNB)

Nome da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC):

Persoa/as que propoñen para a realización desta actividade (por orde de preferencia):

DNI

Apelidos

Nome

Persoa de contacto:

Apelidos

Nome

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Autoridade do concello ou da AVPC que asina:

Apelidos

Nome

Cargo

Sinatura

Lugar e data