Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25673

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 3 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo na Xestión Integrada de Vigo.

Por Orde desta consellería do 11 de abril de 2016 (DOG núm. 78, do 25 de abril), convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de persoal directivo na Xestión Integrada de Vigo.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e en exercicio das competencias que ten atribuídas esta consellería,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada por Orde desta consellería do 11 de abril de 2016 (DOG núm. 78, do 25 de abril), para os efectos previstos no número 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar e nomear, para o desempeño do posto que se indica, a persoa que figura no anexo desta orde.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2016

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Posto: subdirector/a de Procesos Asistenciais da Área Médica.

Nome e apelidos: María Dolores Zapata Barro.

DNI (*): *****456S.

* Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.