Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 29009

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 20 de xuño de 2016, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente DX-00060-I-2015 e sete máis).

A persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade ditou a resolución dos expedientes sancionadores número DX-00060-I-2015 e sete máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores están á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunicáselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data; hora; estrada; p.q.

Precepto
cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

DX-00060-I-2015

3679-CFR

Impresiones y Serigrafía Pippo, S.L.

B36532307

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 28 %.

27.5.2015; 9.00; AP-9; 137,500

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.600 €

LU-01023-O-2015

6052-HCS

Diego Pérez Martínez

10082796X

Realizar transporte público ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdese a súa validez.

20.5.2015; 9.27; N-120; 493,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 €

PO-02481-O-2015

6805-CXV

Servisadm Morrazo, S.L.

A36451656

A realización de servizos de taxi ou de arrendamento de vehículos con condutor carecendo dos preceptivos títulos habilitantes ou con estes suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter realizado o visado obrigatorio ou por calquera outra causa ou circunstancia pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non sexan válidas. No suposto de que a infracción consista na falta de visado obrigatorio e este se realizase con anterioridade á data de resolución do procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve.

9.4.2015; 10.16; PO-551; 26,1

Art. 60 a) Lei 4/2013

Art. 63 Lei 4/2013

2.001 €

PO-02623-O-2015

7047-GZG

Escenarent, S.L.

B36463446

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

4.5.2015; 7.05; AG-41; 7,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 €

PO-02911-O-2015

0433-GRX

Uzal Terceiro, Pablo 000586747W, S.L.N.E.

B36473908

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

19.4.2015; 20.31; EP-9305; 7,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

4.001 €

PO-02919-O-2015

0433-GRX

Uzal Terceiro, Pablo 000586747W, S.L.N.E.

B36473908

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

19.4.2015; 20.37; EP-9305; 7,5

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 €

PO-03112-O-2015

6658-DJP

Verena Suárez Cambeiro

47383595F

O exceso igual ou superior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior al 35 %.

26.5.2015; 12.48; AP-9; 137,6

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

4.000 €

PO-03273-O-2015

C-0063-AV

Enrique García Chan

35322895R

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos y forma establecidos.

18.5.2015; 15.30; AP-9; 137,5

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 €