Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 11 de agosto de 2016 Páx. 35956

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016 pola que se acorda publicar a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos.

Unha vez aprobada a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, o pasado 22 de xullo de 2016, e consonte o establecido no artigo 38 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias que lle confire a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e os estatutos da Universidade de Vigo, resolveu:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Segundo. A Xerencia ditará as instrucións e realizará os trámites necesarios para dar efectos e executar a relación de postos de traballo, incluídas as medidas que faciliten a transición desde a anterior estrutura á nova, evitando prexuízos na xestión e tomando en consideración as necesidades e os requirimentos dos diferentes servizos e unidades.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, os interesados poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da dita publicación, de acordo co disposto na Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, modificadora da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vigo, 1 de agosto de 2016

O reitor da Universidade de Vigo
P.S. (Resolución do 26.7.2016)
Manuel José Fernández Iglesias
Vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais

anexo
Relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos (28.6.2016)

CÓDIGO POSTO

DENOMINACIÓN

N

SG

CE

TP

FP

X

REQUISITOS

OBSERVACIÓNS

CAMPUS DE VIGO

SECRETARÍA DO EQUIPO DE GOBERNO

00010 PF1065 1

XEFE/A DO EQUIPO

24

A2/C1

849,53

S

LD

00010 PF1130 1

00010 PF1130 2

00010 PF1130 3

00010 PF1130 4

00010 PF1130 5

00010 PF1130 6

00010 PF1130 7

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

20

20

20

20

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

512,03

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

LD

LD

LD

LD

LD

LD

LD

00010 PF1130 8

SECRETARÍA

20

C1/C2

512,03

NS

LD

T

00010 PF1160 1

00010 PF1160 2

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

NS

NS

C

C

CONSELLO SOCIAL

00200 PF1130 1

SECRETARÍA DO PRESIDENTE DO CONSELLO SOCIAL

20

C1/C2

512,03

S

LD

TRIBUNAL DE GARANTÍAS

03200 PF1130 1

SECRETARÍA DO/DA PRESIDENTE/A

20

C1/C2

512,03

S

LD

SECRETARÍA XERAL

01000 PF1013 1

VICESECRETARIO/A XERAL TÉCNICO/A

28

A1

2.137,77

S

LD

(1)

01000 PF1023 1

COORDINADOR/A SECRETARÍA XERAL

26

A1/A2

1.051,83

S

C

01000 PF1110 1

01000 PF1110 2

01000 PF1110 3

XEFE/A DO NEGOCIADO

XEFE/A DO NEGOCIADO

XEFE/A DO NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

01000 PF1160 1

01000 PF1160 2

01000 PF1160 3

01000 PF1160 4

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

ASESORÍA XURÍDICA

01100 PF1011 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1

1.335,05

S

C

EL

01100 PF1022 1

01100 PF1022 2

LETRADO/A

LETRADO/A

26

26

A1

A1

1.051,83

1.051,83

S

S

C

C

EL

EL

01100 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01100 PF1110 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

XERENCIA

01203 PF1130 1

01203 PF1130 2

01203 PF1130 3

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

LD

LD

LD

SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO

02200 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

02230 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

25

A1/A2

950,68

S

C

02240 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE I+D

25

A1/A2

950,68

S

C

02250 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE TRANSFERENCIA

25

A1/A2

950,68

S

C

02260 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA ECONÓMICA

22

A2/C1

697,80

S

C

02260 PF1110 1

02260 PF1110 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DA ÁREA ECONÓMICA

XEFE/A DO NEGOCIADO DA ÁREA ECONÓMICA

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

02200 PF1110 1

02200 PF1110 2

02200 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2 C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

02200 PF1160 1

02200 PF1160 2

02200 PF1160 3

02200 PF1160 4

02200 PF1160 5

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

SERVIZO DE AXUDAS AO ESTUDO, BOLSAS E PREZOS PÚBLICOS

01450 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

01451 PF1042 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE AXUDAS E BOLSAS

25

A2/C1

950,68

S

C

01452 PF1042 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE XESTIÓN DE PREZOS PÚBLICOS

25

A2/C1

950,68

S

C

01453 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE BOLSAS

22

A2/C1

697,80

NS

C

01454 PF1064 2

XEFE/A DA ÁREA DE BOLSAS

22

A2/C1

697,80

NS

C

01450 PF1110 1

01450 PF1110 2

01450 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2 C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

01450 PF1160 1

01450 PF1160 2

01450 PF1160 3

01450 PF1160 4

01450 PF1160 5

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

SERVIZO DE CONTABILIDADE, PRESUPOSTOS E TESOURARÍA

01500 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

01530 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE CONTABILIDADE

25

A1/A2

950,68

S

C

01540 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE ORZAMENTOS

25

A1/A2

950,68

S

C

01520 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE TESOURARÍA

25

A1/A2

950,68

S

C

01500 PF1110 1

01500 PF1110 2

01500 PF1110 3

01500 PF1110 4

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

20

C1/C2

C1/C2 C1/C2 C1/C2

512,03

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

01500 PF1160 1

01500 PF1160 2

01500 PF1160 3

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

C

C

C

SERVIZO DE CONTROL INTERNO

01600 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

01610 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE CONTROL INTERNO

25

A1/A2

950,68

S

C

01600 PF1110 1

01600 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2 C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

01600 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

N

C

SERVIZO DE PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

04600 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

04630 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE SELECCIÓN E PROGRAMAS

25

A1/A2

950,68

S

C

04640 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE XESTIÓN

25

A1/A2

950,68

S

C

04600 PF1110 1

04600 PF1110 2

04600 PF1110 3

04600 PF1110 4

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

04600 PF1160 1

04600 PF1160 2

04600 PF1160 3

04600 PF1160 4

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

SERVIZO DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

04900 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

04910 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE EMPREGO E PROGRAMAS

25

A1/A2

950,68

S

C

04920 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE XESTIÓN

25

A1/A2

950,68

S

C

04900 PF1110 1

04900 PF1110 2

04900 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

04900 PF1160 1

04900 PF1160 2

04900 PF1160 3

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

C

C

C

SERVIZO DE RETRIBUCIÓNS E SEGUROS SOCIAIS

05000 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

05010 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE RETRIBUCIÓNS E SEGUROS SOCIAIS

25

A1/A2

950,68

S

C

05000 PF1110 1

05000 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

05000 PF1160 1

05000 PF1160 2

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

NS

NS

C

C

SERVIZO DE XESTIÓN DA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

03000 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

03020 PF1042 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

25

A2/C1

950,68

S

C

03030 PF1042 2

XEFE/A DA SECCIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDANTES

25

A2/C1

950,68

S

C

03031 PF1110 1

03031 PF1110 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ATENCIÓN A ESTUDANTES

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ATENCIÓN A ESTUDANTES

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

03021 PF1110 1

03021 PF1110 2

03021 PF1110 3

XEFE/A DO NEGOCIADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

XEFE/A DO NEGOCIADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

XEFE/A DO NEGOCIADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

03000 PF1160 1

03000 PF1160 2

03000 PF1160 3

03000 PF1160 4

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

SERVIZO DE XESTIÓN DE ESTUDOS DE GRAO

01460 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

01460 PF1042 1

XEFE/A DE SECCIÓN

25

A2/C1

950,68

S

C

01461 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE CONFIGURACIÓN E PROGRAMACIÓN

22

A2/C1

697,80

S

C

01462 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE XESTIÓN

22

A2/C1

697,80

S

C

01460 PF1110 1

01460 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

01460 PF1160 1

01460 PF1160 2

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

NS

NS

C

C

SERVIZO DE XESTIÓN DE ESTUDOS DE POSGRAO

01470 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

01471 PF1042 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE MESTRADO

25

A2/C1

950,68

S

C

01472 PF1042 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE DOUTORAMENTO

25

A2/C1

950,68

S

C

01473 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE NOVOS ESTUDOS

22

A2/C1

697,80

S

C

01474 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE APOIO Á ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

01470 PF1110 1

01470 PF1110 2

01470 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

01470 PF1160 1

01470 PF1160 2

01470 PF1160 3

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

C

C

C

SERVIZO DE XESTIÓN ECONÓMICA E CONTRATACIÓN

02100 PF1012 1

XEFE/A DE SERVIZO

28

A1/A2

1.335,05

S

C

02150 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS, CPI E ADM. ESPECIAIS

25

A1/A2

950,68

S

C

02160 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVIZOS E PRIVADOS

25

A1/A2

950,68

S

C

02170 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA

25

A1/A2

950,68

S

C

02171 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE XESTIÓN ECONÓMICA

22

A2/C1

697,80

S

C

02171 PF1070 1

02171 PF1070 2

02171 PF1070 3

RESPONSABLE DE ASUNTOS ECONÓMICOS – SERVIZOS CENTRAIS

RESPONSABLE DE ASUNTOS ECONÓMICOS – SERVIZOS CENTRAIS

RESPONSABLE DE ASUNTOS ECONÓMICOS – SERVIZOS CENTRAIS

21

21

21

C1/C2

C1/C2

C1/C2

527,47

527,47

527,47

NS

NS

NS

C

C

C

02106 PF1110 1

02106 PF1110 2

02106 PF1110 3

XEFE/A DO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

XEFE/A DO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

XEFE/A DO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

02100 PF1160 1

02100 PF1160 2

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

NS

NS

C

C

UNIDADE DE APOIO Á DIRECCIÓN TÉCNICA DE I+D

01249 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01249 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

UNIDADE DE CALIDADE

01280 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01280 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO

01270 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

01270 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01270 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

UNIDADE DE ANÁLISES E PROGRAMAS

01290 PF1024 1

COORDINADOR/A

26

A1/A2

1.051,83

S

C

01290 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

01290 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01290 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01290 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

UNIDADE DE PREVENCIÓN

01319 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

01319 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

UNIDADE DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS

01259 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I2

01259 PF1110 1

01259 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

I1

I1

01259 PF1160 1

01259 PF1160 2

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

NS

NS

C

C

UNIDADE DE SERVIZOS XERAIS

01329 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

01329 PF1110 1

01329 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

01329 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

ÁMBITO DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS

FACULTADE DE BIOLOXÍA

FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR

FACULTADE DE QUÍMICAS

CENTROS DE APOIO CIENTÍFICO E TÉCNICO AO ÁMBITO

32000 PF1020 1

ADMINISTRADOR/A

28

A1/A2

1.335,05

S

C

32000 PF1160 1

32000 PF1160 2

32000 PF1160 3

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

C

C

C

ÁREA ACADÉMICA

32011 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

32012 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

32011 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

32012 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

C1/C2

512,03

NS

C

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

32030 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

32030 PF1141 1

32030 PF1141 2

32030 PF1141 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

C

C

C

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

32040 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

32040 PF1141 1

32040 PF1141 2

32040 PF1141 3

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

C

C

C

32041 PF1151 1

32042 PF1151 1

32043 PF1151 1

XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE BIOLOXÍA

XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS DO MAR

XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE QUÍMICA

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

S

S

S

C

C

C

ÁREA ECONÓMICA

32020 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

32020 PF1110 1

32020 PF1110 2

32020 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

ÁMBITO TECNOLÓXICO

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

ETS DE ENXEÑARÍA DE MINAS

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

CENTROS DE APOIO CIENTÍFICO E TÉCNICO AO ÁMBITO

33000 PF1020 1

ADMINISTRADOR/A

28

A1/A2

1.335,05

S

C

33000 PF1160 1

33000 PF1160 2

33000 PF1160 3

33000 PF1160 4

33000 PF1160 5

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C
C

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

ÁREA ACADÉMICA

33310 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

33320 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

33310 PF1110 1

33310 PF1110 2

33310 PF1110 3

33310 PF1110 4

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

33320 PF1110 1

33320 PF1110 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

33330 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

33330 PF1141 1

33330 PF1141 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

18

18

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

NS

NS

C

C

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

33340 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

33340 PF1141 1

33340 PF1141 2

33340 PF1141 3

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

C

C

C

33340 PF1151 1

XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS

18

C1/C2

465,14

S

C

ÁREA ECONÓMICA

33350 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

33350 PF1110 1

33350 PF1110 2

33350 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

E. DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN - ETS DE ENXEÑARÍA DE MINAS

ÁREA ACADÉMICA

33410 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

33420 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

33410 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

33420 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

C1/C2

512,03

NS

C

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN, Á TRANSFERENCIA E Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

33430 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

33431 PF1141 1

33431 PF1141 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

18

18

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

NS

NS

C

C

33432 PF1141 1

33432 PF1141 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

NS

NS

C

C

33433 PF1151 1

33434 PF1151 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – E.E. TELECOMUNICACIÓNS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – ETSE MINAS

18

18

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

S

S

C

C

ÁREA ECONÓMICA

33440 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

33440 PF1110 1

33440 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

ÁMBITO XURÍDICOSOCIAL E HUMANIDADES:

F. DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

F. DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

F. DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS

34000 PF1020 1

ADMINISTRADOR/A

28

A1/A2

1.335,05

S

C

34000 PF1160 1

34000 PF1160 2

34000 PF1160 3

34000 PF1160 4

34000 PF1160 5

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

POSTO BASE

16

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

34030 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

34030 PF1141 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

18

C1/C2

465,14

NS

C

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

34040 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

34040 PF1141 1

34040 PF1141 2

34040 PF1141 3

34040 PF1141 4

34040 PF1141 5

34040 PF1141 6

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

18

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

C

34041 PF1151 1

34042 PF1151 1

34043 PF1151 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE C. ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – F. DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

S

S

S

C

C

C

ÁREA ECONÓMICA

34010 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

34010 PF1110 1

34010 PF1110 2

34010 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

ÁREA ACADÉMICA

34021 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

34021 PF1110 1

34021 PF1110 2

34021 PF1110 3

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

34122 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

34122 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

34422 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

34422 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

34222 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

34222 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS

31210 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA ACADÉMICA

22

A2/C1

697,80

S

C

31211 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DA ÁREA ACADÉMICA

20

C1/C2

512,03

NS

C

31212 PF1141 1

31201 PF1151 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DO CENTRO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – E.U. ESTUDOS EMPRESARIAIS

18

18

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

NS

S

C

C

CAMPUS DE OURENSE

16000 PF1020 1

ADMINISTRADOR/A

28

A1/A2

1.335,05

S

C

16000 PF1065 1

XEFE/A DO EQUIPO

24

A2/C1

849,53

S

C

15001 PF1130 1

SECRETARÍA DA VICERREITORÍA

20

C1/C2

512,03

S

LD

16000 PF1160 1

16000 PF1160 2

16000 PF1160 3

16000 PF1160 4

16000 PF1160 5

16000 PF1160 6

16000 PF1160 7

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

16

16

16

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

C

C

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

16030 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

16030 PF1141 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

18

C1/C2

465,14

NS

C

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

16040 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

16040 PF1141 1

16040 PF1141 2

16040 PF1141 3

16040 PF1141 4

16040 PF1141 5

16040 PF1141 6

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

18

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

C

16041 PF1151 1

16042 PF1151 1

16043 PF1151 1

16044 PF1151 1

16045 PF1151 1

16046 PF1151 1

16047 PF1151 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - E.S. ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - E.S. ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE DEREITO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE HISTORIA

18

18

18

18

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

465,14

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE

16050 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

16050 PF1110 1

16050 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

ÁREA ECONÓMICA

16020 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

16020 PF1110 1

16020 PF1110 2

16020 PF1110 3

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

20

C1/C2

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

512,03

NS

NS

NS

C

C

C

ÁREA ACADÉMICA

16021 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

16021 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

C1/C2

512,03

NS

C

FACULTADE DE DEREITO- FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO

16122 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

16122 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA- ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO- FACULTADE DE CIENCIAS

16222 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

16222 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN - FACULTADE DE HISTORIA

16322 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO

22

A2/C1

697,80

S

C

16322 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

C1/C2

512,03

NS

C

CAMPUS DE PONTEVEDRA

21000 PF1020 1

ADMINISTRADOR/A

28

A1/A2

1.335,05

S

C

21600 PF1130 1

SECRETARÍA DA VICERREITORÍA

20

C1/C2

512,03

S

LD

21004 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO AO CAMPUS

20

C1/C2

512,03

NS

C

21004 PF1160 1

21004 PF1160 2

21004 PF1160 3

21004 PF1160 4

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

POSTO BASE DE APOIO AO CAMPUS

16

16

16

16

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

451,34

451,34

451,34

451,34

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

21040 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

I1

21040 PF1141 1

21040 PF1141 2

21040 PF1141 3

21040 PF1141 4

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

18

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

465,14

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

21041 PF1151 1

21042 PF1151 2

21043 PF1151 3

21044 PF1151 4

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - E. ENXEÑARÍA FORESTAL

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE FISIOTERAPIA

18

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

465,14

S

S

S

S

C

C

C

C

ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE

21010 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

21010 PF1110 1

21010 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

ÁREA ECONÓMICA

21020 PF1064 1

XEFE/A DE ÁREA

22

A2/C1

697,80

S

C

21020 PF1110 1

21020 PF1110 2

XEFE/A DE NEGOCIADO

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

ÁREA ACADÉMICA

21031 PF1064 1

21031 PF1064 2

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO (F. C. SOCIAIS E COMUNICACIÓN - F. FISIOTERAPIA)

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE GRAO (E.E. FORESTAL - F. DE C. EDUCACIÓN E DEPORTE)

22

22

A2/C1

A2/C1

697,80

697,80

S

S

C

C

21032 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

22

A2/C1

697,80

S

C

21031 PF1110 1

21031 PF1110 2

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE GRAO

20

20

C1/C2

C1/C2

512,03

512,03

NS

NS

C

C

21032 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

20

C1/C2

512,03

NS

C

FACULTADE DE BELAS ARTES

21320 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA ACADÉMICA

22

A2/C1

697,80

S

C

21320 PF1110 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DA ÁREA ACADÉMICA

20

C1/C2

512,03

NS

C

21340 PF1141 1

21340 PF1141 2

31302 PF1151 1

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DO CENTRO E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN DO CENTRO E DEPARTAMENTOS

XEFE/A DO NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - F. DE BELAS ARTES

18

18

18

C1/C2

C1/C2

C1/C2

465,14

465,14

465,14

NS

NS

S

C

C

C

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

CAMPUS DE VIGO

39000 PF1010 1

DIRECCIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

28

A1

1.335,05

S

C

39000 PF1030 1

SUBDIRECCIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

26

A1/A2

1.051,83

S

C

39400 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE ACCESO A DOCUMENTO

25

A1/A2

950,68

S

C

39500 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE ADQUISICIÓNS

25

A1/A2

950,68

S

C

39600 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE ARQUIVO

25

A1/A2

950,68

S

C

40100 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN E PROCESO TÉCNICO

25

A1/A2

950,68

S

C

40200 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE CIRCULACIÓN

25

A1/A2

950,68

S

C

40300 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

25

A1/A2

950,68

S

C

40400 PF1041 1

XEFE/A DA SECCIÓN DE SOPORTE Á APRENDIZAXE E Á INVESTIGACIÓN

25

A1/A2

950,68

S

C

39010 PF1054 1

DIRECCIÓN BIBLIOTECA TORRECEDEIRA

23

A1/A2

768,60

S

C

40101 PF1054 1

XEFE/A DA ÁREA DE PROCESO TÉCNICO

23

A1/A2

768,60

S

C

39001 PF1054 1

XEFE/A DA ÁREA DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL

23

A1/A2

768,60

S

C

40401 PF1054 1

XEFE/A DA ÁREA DE SERVIZOS BIBLIOMÉTRICOS

23

A1/A2

768,60

S

C

39000 PF1090 1

39000 PF1090 2

39000 PF1090 3

39000 PF1090 4

39000 PF1090 5

39000 PF1090 6

39000 PF1090 7

39000 PF1090 8

39000 PF1090 9

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

21

21

21

21

21

21

21

21

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

527,47

527,47

527,47

527,47

527,47

527,47

527,47

527,47

527,47

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

C

C

C

C

C

C

C

C

C

39000 PF1090 10

39000 PF1090 11

39000 PF1090 12

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

21

21

A2

A2

A2

527,47

527,47

527,47

NS

NS

NS

C

C

C

T

T

T

39002 PF1064 1

XEFE/A DA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

22

A2/C1

697,80

S

C

39002 PF1110 1

XEFE/A DE NEGOCIADO

20

C1/C2

512,03

NS

C

39002 PF1160 1

POSTO BASE

16

C1/C2

451,34

NS

C

CAMPUS DE OURENSE

19000 PF1043 1

DIRECCIÓN CAMPUS

25

A1/A2

950,68

S

C

19000 PF1053 1

SUBDIRECCIÓN CAMPUS

23

A1/A2

768,60

S

C

19000 PF1054 1

XEFE/A DA ÁREA CAMPUS

23

A1/A2

768,60

S

C

19000 PF1090 1

19000 PF1090 2

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

21

A2

A2

527,47

527,47

NS

NS

C

C

19000 PF1090 3

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

A2

527,47

NS

C

T

CAMPUS DE PONTEVEDRA

29000 PF1043 1

DIRECCIÓN CAMPUS

25

A1/A2

950,68

S

C

29000 PF1053 1

SUBDIRECCIÓN CAMPUS

23

A1/A2

768,60

S

C

29000 PF1054 1

XEFE/A DE ÁREA CAMPUS

23

A1/A2

768,60

S

C

29000 PF1090 1

29000 PF1090 2

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

21

A2

A2

527,47

527,47

NS

NS

C

C

29000 PF1090 3

AXUDANTE DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS

21

A2

527,47

NS

C

T

Columnas: N: c. de destino.

SG: subgrupo.

CE: complemento específico, importe mensual.

TP: tipo de posto. S: singularizado. NS: non singularizado.

FP: forma de provisión. C: concurso. LD: libre designación.

X: xornada. T: tarde (na falta de indicación, a xornada será de mañá).

Requisitos: (1) Grao en Dereito ou equivalente.

EL: escala de letrados.

I1: inglés nivel B1, este requirimento farase efectivo a partir do 1.1.2019.

I2: inglés nivel B2, este requirimento farase efectivo a partir do 1.1.2019.