Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 22 de agosto de 2016 Páx. 37352

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se anuncia a licitación da contratación do servizo de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra da construción do Centro de Saúde da Estrada (expediente AB-SER3-16-011).

1. Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde. Subdirección Xeral de Investimentos.

2. Obxecto: contratación do servizo de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra de construción do Centro de Saúde da Estrada (Pontevedra).

3. Nº de expediente: AB-SER3-16-011.

4. Clasificación CPV 2008: 71.22.10.00, 71.24.00.00.

5. Orzamento sen IVE: 85.102,74 €.

6. Orzamento con IVE: 102.974,32 €.

7. Valor estimación do contrato: 120.845,90 €.

8. Prazo de execución: 2 meses.

9. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación exixida: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional: véxanse as cláusulas 6.6.3.e) e f) do prego de cláusulas administrativas particulares (en diante, PCAP).

c) Compromiso de medios persoais: véxase a cláusula 6.6.3.g) do PCAP.

10. Garantía provisional: non se exixe.

11. Garantía definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

12. Forma de tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

13. Procedemento: aberto multicriterio (non suxeito á regulación harmonizada).

14. Acceso aos pregos: poderase obter o PCAP e o prego de prescricións técnicas desta contratación no perfil do contratante http://www.sergas.es/

15. Lugar e prazo de presentación de proposicións: deberán presentarse en sobres pechados, no Rexistro Xeral da Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela), ata o décimo quinto (15º) día natural a partir do seguinte ao da publicación desta contratación no Diario Oficial de Galicia ou por correo na forma indicada no artigo 80.4 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas. Cando o último día para a presentación de ofertas coincida en sábado ou en día inhábil, o prazo prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

16. Documentación que deberán presentar os licitadores: véxase o PCAP desta licitación.

17. Criterios de valoración: os definidos na cláusula 6.5 do PCAP desta licitación.

18. Apertura de proposicións: os actos públicos de apertura dos sobres B e C terá lugar nas dependencias da Dirección Xeral de Recursos Económicos e a súa data será anunciada no perfil do contratante http://www.sergas.es/

19. Anuncios: serán por conta do adxudicatario da contratación.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2016

Lourdes Vilachán Angueira
Directora xeral de Recursos Económicos