Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 188 Luns, 3 de outubro de 2016 Páx. 45397

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 28 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (SI440A).

Mediante a Resolución do 28 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 61, do 31 de marzo), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2016 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Estas subvencións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8, promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral; prioridade de investimento 8.4, a igualdade entre homes e mulleres en todas as áreas, incluído o acceso ao emprego e á carreira profesional e a conciliación da vida laboral e a privada, así como a promoción do salario igualitario pola realización do mesmo traballo; obxectivo específico 8.4.2, (Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.

Segundo o artigo 12.3 das bases reguladoras, a notificación individual de todas as resolucións poderase substituír pola publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 10.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 11 e segundo o establecido no artigo 6 das bases reguladoras, por un importe total de 439.695,24 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 05.11.312G.480.0, código de proxecto 2016 00018, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2016.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que non poden ser atendidas por terse esgotado o crédito orzamentario e que quedan en reserva para seren atendidas en caso de que quede crédito libre, ben por producirse algunha renuncia ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a esta subvención (art. 10.4, último parágrafo), sempre que como consecuencia destas circunstancias se teña liberado crédito suficiente para a correspondente concesión.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 9.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución de que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 14 de outubro de 2016, de acordo co artigo 15.1 das bases reguladoras, na súa redacción dada pola Resolución do 5 de xullo de 2016 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa e de presentación da solicitude de pagamento (DOG núm. 133, do 14 de xullo). A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 15.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte: a) solicitude de pagamento (anexo IV, bases reguladoras); b) Para o caso de que o período subvencionado comprenda, en todo ou en parte, o primeiro cuadrimestre de 2016, e non se achegase con anterioridade, a seguinte documentación referida ao dito cuadrimestre: certificado da vida laboral da persoa beneficiaria e, se é o caso, do seu cónxuxe ou parella, e documentación acredatitava da situación de reducción de xornada da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) ou certificación equivalente do sistema de previsión social distinto ao da Seguridade Social; c) Folla de recollida de datos de indicadores de execución e resultados (no modelo dispoñible na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade).

Así mesmo, infórmanse de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. E lémbraselles que deben cumprir cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e coas obrigas establecidas no artigo 16 das bases reguladoras.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, para os efectos da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 107, 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2016

A secretaria xeral da Igualdade
P.S. (Disposición adicional 3ª do Decreto 72/2013)
Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I
Concesións

Núm. de expediente

DNI

Solicitante

Puntuación

Período/s subvencionado/s

Importe axuda

1º apelido

2º apelido

Nome

Polo nivel de ingresos

Polo nº de fillos/as

Total puntos

Inicio

Fin

SI440A 2016/071

46906047P

Delgado

García

Verónica

30

15

45

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/361

44812212R

Lueiro

Busto

Sergio

30

15

45

1.1.2015

31.8.2015

3.700,00 €

SI440A 2016/109

36114753S

Eijo

Santos

Francisco

27

15

42

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/057

33290755A

Montero

Camino

Gerardo

27

15

42

1.1.2015

31.8.2015

3.700,00 €

SI440A 2016/103

79328423C

Carreira

Ramos

Sergio José

27

15

42

1.1.2015

27.3.2015

1.341,25 €

SI440A 2016/180

34997229S

Vila

Fernández

Francisco Javier

27

15

42

1.1.2015

31.8.2015

2.300,00 €

SI440A 2016/270

32663531N

Rivera

Pereira

Gerardo

27

15

42

3.1.2015

2.9.2015

2.300,00 €

SI440A 2016/316

77006339Q

Vázquez

Pedreira

Saúl Nemesio

27

15

42

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/342

34832370C

Verdú

García

Francisco Javier

27

15

42

1.1.2015

31.8.2015

2.300,00 €

SI440A 2016/140

36143631M

Matos

Pérez

Montserrat

30

10

40

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/212

53161062N

Pazos

Fariña

Carlos Alberto

30

10

40

1.1.2015

31.8.2015

1.538,00 €

SI440A 2016/205

36158498Z

López

Sixto

Alberto

30

10

40

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/357

79312381D

Vázquez

Rodríguez

Ana María

30

10

40

26.3.2015

25.11.2015

2.975,00 €

SI440A 2016/375

36138712P

Vieites

Estévez

Miguel

30

10

40

1.1.2015

31.5.2015

1.121,75 €

SI440A 2016/394

32674264G

Dapena

Iglesias

María

30

10

40

15.6.2015

14.2.2016

1.168,75 €

SI440A 2016/507

53173987B

Iglesias

González

Óscar

30

10

40

18.12.2015

14.2.2016

820,25 €

SI440A 2016/415

79334088G

Veiga

González

David

30

10

40

1.1.2016

2.3.2016

802,12 €

3.1.2015

30.6.2015

2.297,88 €

SI440A 2016/012

52457472S

Campaña

Abuín

Víctor Manuel

24

15

39

27.1.2015

26.9.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/233

76872189W

Silvariño

Pérez

María Montserra

24

15

39

4.2.2015

3.10.2015

2.300,00 €

SI440A 2016/598

35324682V

Costa

Macías

Íñigo

24

15

39

1.1.2015

11.3.2015

681,38 €

SI440A 2016/043

34636593L

Valea

Rego

Rubén

18

20

38

1.1.2015

31.8.2015

3.700,00 €

SI440A 2016/023

35479295R

Pérez

Ameijeiras

Rocío

27

10

37

12.2.2016

30.4.2016

657,50 €

SI440A 2016/017

44827717G

Pazos

Otero

Baldomero

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/137

36112803C

Fernández

Pampín

Silvia

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/028

79332343F

Cores

Castro

Rogelio

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/029

44807123H

Rodríguez

Vázquez

Carlos

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/056

33317914E

Veiga

Díaz

José

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/033

47353784G

Valera

Terceiro

Cristóbal

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/118

33347844Y

Corral

Besteiro

Silvia María

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/146

33332914A

Vázquez

Vázquez

Rubén

27

10

37

15.10.2015

29.12.2015

625,00 €

1.1.2015

15.6.2015

1.168,75 €

SI440A 2016/155

33323011J

García

Rodríguez

Xosé

27

10

37

1.1.2015

17.8.2015

2.933,38 €

SI440A 2016/206

44811134G

Parajó

Naveira

Diego

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/213

34982951C

Rodríguez

Cruz

Miguel Ángel

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/220

35317338X

Barros

Barros

Mónica

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/268

53172180K

Vázquez

Prada

Marta

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/334

53182353M

Cortegoso

Comesaña

Pablo

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/301

76866181C

Constenla

Durán

Jorge

27

10

37

2.3.2015

1.11.2015

1.844,00 €

SI440A 2016/430

76931311Z

Del Río

Castro

Mª del Carmen

27

10

37

14.12.2015

30.4.2016

1.770,88 €

SI440A 2016/328

44812207L

González

Suárez

Enrique

27

10

37

26.6.2015

25.2.2016

3.400,00 €

SI440A 2016/423

33322634G

Lozano

Cuba

María del Pilar

27

10

37

20.8.2015

27.3.2016

3.089,75 €

SI440A 2016/406

76911994V

Rodríguez

Rocha

Juan Ramón

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/461

36136809Z

Bastos

Boente

Tania

27

10

37

28.9.2015

30.4.2016

2.751,25 €

SI440A 2016/500

36132054C

Lorenzo

Sotelo

Ana Belén

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/588

32833578C

López

Dans

María

27

10

37

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/482

33295634Y

Vázquez

Ferreiro

Manuel

27

10

37

1.3.2016

30.4.2016

850,00 €

SI440A 2016/615

79323793J

Riveiro

Sánchez

Sandra María

27

10

37

1.1.2015

31/01/2015

387,50 €

1.2.2015

31.8.2015

2.712,50 €

SI440A 2016/579

34872989K

Dacruz

González

Manuel

27

10

37

12.3.2015

11.11.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/419

76929751H

Alonso

Salinas

Manuel Santiago

27

10

37

1.9.2015

30.4.2016

2.000,00 €

SI440A 2016/247

34889838B

Fernández

Tomé

Francisco

21

15

36

1.1.2015

31.8.2015

2.070,00 €

SI440A 2016/016

33294971X

Ferro

Mirás

José Antonio

21

15

36

1.1.2015

31.8.2015

2.300,00 €

SI440A 2016/332

76820934Z

Blanco

Couto

Pilar

21

15

36

1.1.2015

22.7.2015

2.860,25 €

SI440A 2016/428

34985453S

Murga

Macías

Aurelio José

21

15

36

1.2.2015

8.9.2015

2.090,12 €

SI440A 2016/475

33291104F

Creo

Rosende

Manuel Ángel

30

5

35

24.8.2015

1.9.2015

63,75 €

1.1.2015

21.8.2015

1.636,25 €

SI440A 2016/111

34992784D

Cid

Campos

José

30

5

35

1.9.2015

30.4.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/112

34990385W

Aydillo

Fernández

Alfonso

30

5

35

1.1.2015

13.8.2015

2.879,12 €

SI440A 2016/104

36158816X

Zorrilla

Mosquera

Almudena

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/129

33343196G

Rodríguez

Gómez

Mauro

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/008

53178196B

Rodríguez

García

Pablo Alejandro

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/075

79338261Z

González

Carro

M. Jesús

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/173

76360138T

Figueroa

Vilela

José Antonio

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/097

79310379P

Dono

Lamela

Gustavo

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/181

78785378M

Torea

Figueiras

Juan José

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/195

36056510P

Iglesias

López

Maríano

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/199

73241603N

García

López

Ángel

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/219

35478545X

Romero

Gómez

María Isabel

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

2.480,00 €

SI440A 2016/231

79332727T

Candal

Brandariz

Laura

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

2.800,00 €

SI440A 2016/258

52933186C

Martís

Santiago

José Iván

30

5

35

5.2.2015

4.10.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/303

35466865Z

Sánchez

Galbán

Juan Adolfo

30

5

35

1.1.2015

12.7.2015

2.480,00 €

SI440A 2016/373

36138059E

Leiva

Pallares

Patricia

30

5

35

21.9.2015

30.4.2016

2.840,38 €

SI440A 2016/424

78789671C

Bustelo

Tubío

Ana Mª

30

5

35

20.1.2015

9.6.2015

1.476,22 €

SI440A 2016/472

44828363Y

Picón

Dosil

David

30

5

35

7.8.2015

6.4.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/450

33340507Y

Castro

Bermúdez

Rubén

30

5

35

21.4.2016

30.4.2016

140,25 €

1.9.2015

20.4.2016

2.972,12 €

SI440A 2016/436

33991639P

Rey

Soto

Olivia

30

5

35

1.1.2015

23.7.2015

1.438,62 €

SI440A 2016/478

35479559N

Rey

Cardalda

María José

30

5

35

7.1.2016

30.4.2016

1.472,50 €

SI440A 2016/559

76416455J

Durán

Piñeiro

Jorge Miguel

30

5

35

20.4.2015

19.12.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/493

77401484K

Nerga

Salgado

Alberto

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/352

44701582R

Acuña

Martul

Jesús Ignacio

30

5

35

5.2.2016

30.4.2016

1.004,50 €

SI440A 2016/511

44828588R

Varela

García

Patricia

30

5

35

31.8.2015

24.4.2016

915,13 €

SI440A 2016/585

78796678N

Ramos

Penas

Ana Belén

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/565

39455911D

García

Muggía

Katiuska José

30

5

35

23.2.2016

30.4.2016

725,69 €

SI440A 2016/606

44476911V

Outomuro

Suárez

José Antonio

30

5

35

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/152

35322626P

Outón

Álvarez

Manuel

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/025

44451163Y

Sampayo

Salgueiro

Jorge

24

10

34

11.1.2016

18.3.2016

879,62 €

5.10.2015

18.12.2015

957,13 €

SI440A 2016/132

32829648T

Quintela

Quintela

Susana

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/027

47352041D

Llamas

López

Francisco Javier

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/003

76902940W

Quintela

Fernández

Jorge

24

10

34

1.1.2015

26.4.2015

1.644,75 €

SI440A 2016/004

79316389S

Gilsanz

Ínez

Santiago

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/018

32836508Y

Cortés

Martínez

José Ramón

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/110

32687443G

Méndez

Martínez

Jesús

24

10

34

1.1.2015

9.8.2015

1.825,00 €

SI440A 2016/039

32813083H

Vázquez

Fernández

Francisco José

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/045

44453509Y

Fernández

Sabucedo

Héctor

24

10

34

14.9.2015

30.4.2016

1.892,50 €

SI440A 2016/051

32671224T

Ponce

Novo

Víctoria

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/026

46913442C

Sánchez

Bardanca

Alberto

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/041

44814383X

Raposo

Torres

Juan Carlos

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/160

32834034Q

Blanco

Villaverde

Carlos

24

10

34

1.10.2015

30.4.2016

2.975,00 €

1.9.2015

30.9.2015

160,25 €

SI440A 2016/150

35318342W

Lubián

Gómez

Abrahán

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/153

33340647P

Gómez

Carricoba

Emilio José

24

10

34

29.9.2015

4.4.2016

1.317,50 €

SI440A 2016/061

33301838T

Rodríguez

García

Juan Bautista

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/265

35460237X

Chazo

Vega

Sonia

24

10

34

2.1.2015

1.9.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/156

33284801Y

García

Blanco

José Carlos

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/207

35462371M

Ozores

Paz

Rosa Eva

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/229

52457988W

Míguez

Cameán

Francisco Jesús

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/271

76927254M

Rey

González

Gonzalo

24

10

34

9.4.2015

6.10.2015

1.482,50 €

SI440A 2016/279

47364190Z

Basoa

Souto

Francisco

24

10

34

2.7.2015

1.3.2016

2.000,00 €

SI440A 2016/248

44816124A

Casal

Andrade

Diego

24

10

34

8.3.2016

30.4.2016

752,25 €

SI440A 2016/296

76965976H

Ríos

Pouso

Sabino José

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/281

44452629T

Álvarez

Riera

Isidro

24

10

34

1.4.2015

31.8.2015

1.250,00 €

1.1.2015

31.3.2015

750,00 €

SI440A 2016/306

76827041A

Juan

Pérez

Marcos

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.800,00 €

SI440A 2016/349

76861528J

Calvelo

Camino

José Manuel

24

10

34

23.2.2015

22.10.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/337

44465308Y

Graña

Pires

Carlos

24

10

34

4.5.2015

3.1.2016

3.100,00 €

SI440A 2016/277

44811936R

Suárez

Bravo

José Manuel

24

10

34

1.1.2015

18.4.2015

765,00 €

SI440A 2016/333

44459544S

Valle

Álvarez

Óscar

24

10

34

30.11.2015

30.4.2016

1.257,50 €

SI440A 2016/356

44837143T

Giao

García

Daniel

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/449

77402944D

Fentanes

Canda

Francisco

24

10

34

13.4.2015

12.12.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/494

44840348P

Casal

Casal

Alexandre

24

10

34

1.7.2015

14.12.2015

1.367,50 €

SI440A 2016/393

78792671F

Munín

Mareque

Martín

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/392

01178603Z

Pérez

Buch

Estanislao

24

10

34

31.3.2016

30.4.2016

257,50 €

SI440A 2016/497

32692916A

Ponce

Rodríguez

Anxo Manuel

24

10

34

4.4.2016

30.4.2016

348,75 €

2.11.2015

3.4.2016

1.077,38 €

SI440A 2016/555

76932164Q

Figueroa

Castro

José Eladio

24

10

34

13.3.2016

30.4.2016

400,00 €

1.1.2015

4.4.2015

665,12 €

SI440A 2016/586

34898448L

Bardón

Polo

Rocío

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/614

32823189G

Porto

Ponte

Marcos Álvaro

24

10

34

15.7.2015

14.3.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/416

32822682A

López

Rivera

Ángel Luis

24

10

34

1.1.2015

31.5.2015

1.937,50 €

1.10.2015

31.12.2015

1.162,50 €

SI440A 2016/417

34897304W

Carril

Montaña

Carlos

24

10

34

1.6.2015

31.1.2016

2.000,00 €

SI440A 2016/603

52498683X

Ruibal

López

Santiago

24

10

34

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/144

76821246G

Ferro

Ares

José Antonio

18

15

33

21.7.2015

20.3.2016

2.300,00 €

SI440A 2016/466

36097849Q

Varela

Fernández

José Luis

18

15

33

1.6.2015

31.1.2016

2.300,00 €

SI440A 2016/088

35469469L

Infante

Yuste

Miguel Ángel

27

5

32

26.11.2015

30.4.2016

2.003,38 €

SI440A 2016/093

35320314L

Abilleira

González

Eduardo Manuel

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/124

32838031B

Barreal

Faginas-Valoria

Marcos

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/126

32829941V

Fuentes

Mosquera

Marcos

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/143

44450319J

Gutiérrez

Castro

Adrián

27

5

32

1.1.2015

30.6.2015

2.325,00 €

SI440A 2016/174

35563752W

Grosio

Álvarez

Marta

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/232

44464275P

Collada

Gómez

José Javier

27

5

32

16.9.2015

30.4.2016

1.593,75 €

SI440A 2016/286

44075996S

Cortegoso

Solla

Miguel

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

2.800,00 €

SI440A 2016/313

77003615Y

Pérez

Vázquez

María José

27

5

32

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/336

53162754W

Pardo

Darriba

José Antonio

27

5

32

4.8.2015

19.8.2015

112,62 €

SI440A 2016/366

33271266H

Anido

Ferreiro

Antonio Ricardo

27

5

32

1.2.2015

30.9.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/443

35318869T

Fernández

Domínguez

Ángelines

27

5

32

11.5.2015

10.1.2016

3.100,00 €

SI440A 2016/444

34994376Z

Pérez

Blanco

José Víctor

27

5

32

1.3.2015

31.8.2015

2.325,00 €

SI440A 2016/504

53186170G

Cedrón

Sánchez

Gustavo Armando

27

5

32

1.6.2015

6.1.2016

2.205,00 €

SI440A 2016/553

53306815Z

Castro

Vázquez

José Pedro

27

5

32

1.3.2016

30.4.2016

425,00 €

SI440A 2016/584

53307259K

Collazo

Aira

Alexandra

27

5

32

26.1.2016

30.4.2016

1.228,38 €

SI440A 2016/411

44488926A

Rodríguez

Rolán

Sandra

27

5

32

9.2.2015

8.10.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/557

78734087G

Bermúdez

Ferreira

José Manuel

27

5

32

30.7.2015

29.3.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/116

32831741T

Carreras

Portela

Jaime

12

20

32

1.7.2015

29.2.2016

2.300,00 €

SI440A 2016/130

32830778A

Fonte

Seijas

Diego Antonio

21

10

31

10.10.2015

30.10.2015

175,00 €

1.1.2015

9.8.2015

1.825,00 €

SI440A 2016/108

36074352W

Rodríguez

Maquieira

Juan

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

3.400,00 €

SI440A 2016/044

35472860Y

Mosteiro

Varela

Mª Jesús

21

10

31

1.1.2015

6.4.2015

1.240,00 €

SI440A 2016/035

35570298Q

Vila

Fernández

Óscar

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/054

76829604J

Canabal

Pérez

Daniel

21

10

31

1.1.2015

26.4.2015

967,50 €

SI440A 2016/040

44088939D

Fernández

Pallares

José Antonio

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/034

77003838E

Balboa

Luis

Jesús Óscar

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/053

30672508F

Martínez

Urruchi

Enrique

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/077

32842969G

Fernández

Iglesias

Alberto

21

10

31

1.2.2015

30.9.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/020

53177211S

Veloso

Pardo

Laura

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/085

36110955N

Quiros

García

Jaime

21

10

31

1.3.2015

31.10.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/031

33301270F

Boquete

Landeira

Esteban

21

10

31

19.5.2015

17.1.2016

2.000,00 €

SI440A 2016/099

53162504M

Arias

González

José Francisco

21

10

31

1.9.2015

30.4.2016

3.100,00 €

SI440A 2016/168

44082292D

Portela

Cajiao

Gustavo

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/092

44822078T

Rivas

Castiñeiras

Roberto

21

10

31

1.1.2015

18.6.2015

1.400,00 €

SI440A 2016/234

35466904F

Figueira

Del Horcajo

María de las Nieves

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/188

34263337F

López

Nieves

Óscar

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/241

09343806X

Ares

Mateos

Carlos

21

10

31

1.10.2015

30.11.2015

500,00 €

1.1.2015

30.6.2015

1.500,00 €

SI440A 2016/191

33296451H

Moscoso

Siava

José Manuel

21

10

31

1.11.2015

30.4.2016

2.020,70 €

SI440A 2016/252

34895555R

Vázquez

Freire

José Antonio

21

10

31

1.1.2015

27.4.2015

1.511,25 €

SI440A 2016/223

32651124W

Gómez

López

María Soledad

21

10

31

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/243

46898136D

López

García

José Ramón

21

10

31

1.1.2016

11.4.2016

842,50 €

SI440A 2016/315

53179799G

Alonso

Rodríguez

Manuel

21

10

31

1.9.2015

13.2.2016

1.153,88 €

14.2.2016

30.4.2016

642,50 €

SI440A 2016/325

33515493P

González

Carballo

Eva María

21

10

31

20.3.2016

30.4.2016

582,25 €

SI440A 2016/347

38128058S

Irayzoz

Monera

Berenguer

21

10

31

8.4.2015

7.12.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/380

33326460N

Arias

Prado

Mª Eugenia

21

10

31

1.3.2015

31.10.2015

2.000,00 €

SI440A 2016/429

33340278F

Torrón

Folgueira

Blas

21

10

31

1.9.2015

30.4.2016

3.100,00 €

SI440A 2016/350

47352088X

Garrido

Outeiro

Mateo

21

10

31

19.10.2015

24.12.2015

550,00 €

SI440A 2016/544

76826552C

Villariño

Diz

Renato

21

10

31

11.1.2016

13.2.2016

275,00 €

22.4.2016

30.4.2016

75,00 €

SI440A 2016/625

30609270L

Ramírez

Torralbo

Benito José

21

10

31

1.6.2015

12.11.2015

2.295,00 €

SI440A 2016/001

32807399S

Cartelle

Vicente

Luis José

24

5

29

1.6.2015

30.6.2015

350,00 €

16.10.2015

20.10.2015

59,50 €

12.1.2016

27.2.2016

535,50 €

SI440A 2016/105

32666436L

Ferrerirós

Fernández

José Alberto

24

5

29

1.1.2015

28.2.2015

775,00 €

SI440A 2016/133

53303438H

Maceiras

Salorio

Rubén

24

5

29

15.9.2015

30.4.2016

1.600,12 €

SI440A 2016/006

49208456W

Bustamante

Grela

Hector Hernán

24

5

29

18.5.2015

17.1.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/046

44447028B

Balboa

Beiras

Luis Alberto

24

5

29

15.6.2015

31.12.2015

2.299,50 €

SI440A 2016/058

44458779D

Sanmiguel

Pérez

José Manuel

24

5

29

1.1.2015

2.4.2015

1.074,50 €

SI440A 2016/050

46896743L

Calviño

Santos

Pablo

24

5

29

21.9.2015

30.4.2016

1.557,62 €

SI440A 2016/074

78795298N

González

París

David

24

5

29

1.1.2015

19.6.2015

1.196,38 €

10.9.2015

20.11.2015

503,62 €

SI440A 2016/078

46909157J

Muíño

Golán

Manuel

24

5

29

1.4.2015

30.11.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/119

32837699R

Ferreiro

Folgar

Jorge

24

5

29

1.10.2015

30.4.2016

1.487,50 €

SI440A 2016/037

79327658Z

Martínez

García

Javier

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/114

32818928K

Molinero

Negreira

Manuel

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/094

34263652T

Illanes

Morais

José Manuel

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/154

76418829H

Quiza

Santiago

Alberto

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/151

53116531D

Devesa

García

Estela María

24

5

29

12.8.2015

11.4.2016

1.700,00 €

SI440A 2016/062

76901008W

Gil

Rocha

Norberto

24

5

29

31.3.2015

30.11.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/186

34893058B

Brañas

Caridad

Montserrat

24

5

29

1.1.2015

20.8.2015

1.629,88 €

SI440A 2016/175

53181547G

Martínez

Gómez

Iván

24

5

29

20.10.2015

30.4.2016

1.353,62 €

SI440A 2016/066

34876544B

Carmona

Araujo

Miguel Ángel

24

5

29

1.3.2015

31.10.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/177

33535611R

Iglesia

Ónega

Alberto

24

5

29

1.7.2015

3.2.2016

1.508,75 €

SI440A 2016/193

32663444V

Torres

Gómez

Rubén

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/187

32821009D

Díaz

Franco

Lidia

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/237

53161717T

López

Vázquez

Juan Carlos

24

5

29

9.9.2015

30.4.2016

2.995,38 €

SI440A 2016/236

32667195L

Villar

Casal

Francisco Javier

24

5

29

27.11.2015

22.12.2015

184,88 €

13.4.2015

16.11.2015

1.515,12 €

SI440A 2016/264

35472838F

Álvarez

Blanco

Tatiana

24

5

29

1.11.2015

30.4.2016

1.275,00 €

SI440A 2016/228

32842810Y

Barbeito

López

Roberto

24

5

29

1.10.2015

30.4.2016

1.487,50 €

SI440A 2016/266

43560166Y

Carreiras

González

Alberto

24

5

29

20.11.2015

30.4.2016

1.141,12 €

SI440A 2016/289

36144289L

Losada

Malvar

Mercedes

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.096,50 €

SI440A 2016/280

79321308N

Salgado

Ponte

Alejandra

24

5

29

12.2.2015

11.10.2015

3.100,00 €

SI440A 2016/282

46902096J

Malvido

Mauriz

Pablo

24

5

29

1.1.2015

31.7.2015

1.487,50 €

SI440A 2016/309

32841088D

Infante

Ferreiro

M. Ángeles

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/330

76720227R

Martínez

Moas

María

24

5

29

6.3.2015

31.10.2015

3.049,62 €

22.1.2016

25.1.2016

50,38 €

SI440A 2016/329

79310799Z

Mosquera

Varela

María Mónica

24

5

29

19.2.2015

18.10.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/339

76720327D

Feijoo

Morais

Víctoria

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/348

35574279H

Garrido

Pampillón

Lorena

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/374

53171989Z

Gil

Carrera

David

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

SI440A 2016/391 (*)

32701700R

Fustes

Alonso

Daniel

24

5

29

1.1.2015

31.8.2015

1.700,00 €

(*) Último expediente: expediente SI440A 2016/391 presentado o día 22 de abril de 2016 ás 10:18:22 AM

ANEXO II

Solicitudes susceptibles de axuda que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible e que quedan en reserva para seren atendidas no caso de que quede crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a estas axudas

Nº expediente

DNI

1º apelido

2º apelido

Nome

Data presentación

Hora presentación

Puntuación

Polo nivel de ingresos

Polo nº de fillos/as

Total puntos

1

SI440A 2016/360

79322105G

Ríos

Liste

José Eduardo

22.4.2016

12:15:25 PM

24

5

29

2

SI440A 2016/405

76895868Z

Carracedo

Fernández

Begoña

22.4.2016

2:25:32 PM

24

5

29

3

SI440A 2016/389

32688583V

Cinza

López

Jorge

23.4.2016

9:12:42 AM

24

5

29

4

SI440A 2016/395

76411714X

Piñón

Rey

Francisco Alejandro

23.4.2016

11:43:47 AM

24

5

29

5

SI440A 2016/396

35457436S

Reboredo

Somoza

Jorge Paulo

25.4.2016

9:48:02 AM

24

5

29

6

SI440A 2016/397

44819059V

Viz

González

David

25.4.2016

12:10:58 PM

24

5

29

7

SI440A 2016/445

71272380A

Algaba

García

Raúl

26.4.2016

11:42:41 AM

24

5

29

8

SI440A 2016/455

35572169R

Montes

Carrera

Cristina

26.4.2016

12:07:28 PM

24

5

29

9

SI440A 2016/465

35466797S

Barrio

Nine

Alfonso

26.4.2016

4:58:50 PM

24

5

29

10

SI440A 2016/552

32823913S

Villaverde

Villaverde

Mónica

27.4.2016

10:37:00 AM

24

5

29

11

SI440A 2016/506

76867821G

Baloira

Neira

Severino

27.4.2016

11:49:46 AM

24

5

29

12

SI440A 2016/501

34267126R

Rodríguez

Sáez

Laura

27.4.2016

12:07:13 PM

24

5

29

13

SI440A 2016/517

44475811K

Araujo

Lobariñas

José Ángel

28.4.2016

11:21:19 AM

24

5

29

14

SI440A 2016/412

36113611T

Rodríguez

Lameiro

Efrén

28.4.2016

5:27:00 PM

24

5

29

15

SI440A 2016/599

76928026H

Gómez

Villaverde

María del Pilar

29.4.2016

9:42:55 AM

24

5

29

16

SI440A 2016/582

76993535T

Figueiro

Pérez

Divina María

30.4.2016

1:36:11 PM

24

5

29

17

SI440A 2016/245

02874594P

Rivas

Díaz

Antonio

18.4.2016

11:26:41 AM

9

20

29

18

SI440A 2016/131

32837725G

Piñeiro

Herrero

Ramón

1.4.2016

8:52:50 AM

18

10

28

19

SI440A 2016/015

34268980S

Sánchez

Iglesias

Juan Pablo

1.4.2016

11:54:05 AM

18

10

28

20

SI440A 2016/070

46918999B

Bouzas

Muíño

José

4.4.2016

11:25:38 AM

18

10

28

21

SI440A 2016/022

44468251M

González

Pérez

Carlos

5.4.2016

5:40:00 PM

18

10

28

22

SI440A 2016/101

46910684E

Muíño

Maques

Alejandro

6.4.2016

11:00:59 AM

18

10

28

23

SI440A 2016/098

76368589X

Añón

Ambroa

José Manuel

6.4.2016

12:06:02 PM

18

10

28

24

SI440A 2016/042

33285645E

Tarrío

Gómez

Francisco

6.4.2016

1:03:05 PM

18

10

28

25

SI440A 2016/148

52498648K

Guiance

Parada

José María

7.4.2016

11:10:22 AM

18

10

28

26

SI440A 2016/084

53180799S

López

Saiz

Esteban

11.4.2016

10:50:00 AM

18

10

28

27

SI440A 2016/227

45552617J

Rodríguez

Montero

Rafael

12.4.2016

1:28:35 PM

18

10

28

28

SI440A 2016/214

51294245J

Conde

Correia

Jorge

12.4.2016

5:11:52 PM

18

10

28

29

SI440A 2016/263

76779592A

Carou

González

José Manuel

13.4.2016

1:12:48 PM

18

10

28

30

SI440A 2016/221

34897120W

Benlloch

Castiñeira

José Enrique

15.4.2016

10:34:00 AM

18

10

28

31

SI440A 2016/312

34267887A

Gómez

Fernández

Iván

19.4.2016

10:10:50 AM

18

10

28

32

SI440A 2016/425

79323120F

Campelo

Gende

Héctor

22.4.2016

1:19:48 PM

18

10

28

33

SI440A 2016/128

34897240F

Martínez

Suárez

Javier

6.4.2016

4:44:20 PM

12

15

27

34

SI440A 2016/019

44824650L

Cepeda

Rodríguez

Roberto

2.4.2016

11:46:55 AM

21

5

26

35

SI440A 2016/007

36158154S

Sánchez

López

Julio

2.4.2016

6:24:00 PM

21

5

26

36

SI440A 2016/024

34261163H

Vázquez

Vázquez

José

4.4.2016

12:21:21 PM

21

5

26

37

SI440A 2016/083

32693713H

Bermúdez

González

Rubén

5.4.2016

4:10:12 PM

21

5

26

38

SI440A 2016/166

44807507B

Miras

Palacios

Jesús

8.4.2016

10:06:00 AM

21

5

26

39

SI440A 2016/196

36120210K

Rodríguez

Bastos

Alberto

11.4.2016

12:58:35 PM

21

5

26

40

SI440A 2016/200

32841937F

Iglesias

Martínez

Jacobo

11.4.2016

5:19:36 PM

21

5

26

41

SI440A 2016/211

71120880G

De la Fuente

Tejero

Luis Miguel

12.4.2016

11:38:26 AM

21

5

26

42

SI440A 2016/230

76720826W

López

Nogueira

Miguel

13.4.2016

5:38:04 PM

21

5

26

43

SI440A 2016/226

76994031J

Comesaña

Estévez

Mari Carmen

14.4.2016

8:42:30 AM

21

5

26

44

SI440A 2016/224

36163501A

Vidal

Cuíñas

Belén

17.4.2016

4:24:00 PM

21

5

26

45

SI440A 2016/283

32662655X

Piñón

López

Juan Carlos

18.4.2016

11:25:51 AM

21

5

26

46

SI440A 2016/305

76827993N

Jiménez

Maruenda

Enrique

19.4.2016

4:55:59 PM

21

5

26

47

SI440A 2016/311

36112105N

Fagim

Rodrigues

Valentim

20.4.2016

12:00:04 PM

21

5

26

48

SI440A 2016/326

76996058Q

Rodríguez

Bello

Mª Carmen

20.4.2016

12:34:33 PM

21

5

26

49

SI440A 2016/363

34981331X

Rivero

Sabariz

Yolanda

21.4.2016

1:14:06 PM

21

5

26

50

SI440A 2016/435

44834941Y

Pombo

Pereira

Gerardo

25.4.2016

1:44:11 PM

21

5

26

51

SI440A 2016/446

44082007T

García

González

Alicia

26.4.2016

1:49:09 PM

21

5

26

52

SI440A 2016/498

32714137H

Marcos

Teijeiro

Daniel

27.4.2016

11:14:37 AM

21

5

26

53

SI440A 2016/522

36152362L

Jove

Rivera

Albert

28.4.2016

12:08:17 PM

21

5

26

54

SI440A 2016/587

47351270C

Calatrava

Blanco

Eduardo

28.4.2016

5:29:04 PM

21

5

26

55

SI440A 2016/604

76869564E

Gómez

Señorans

Sandra

30.4.2016

12:03:51 PM

21

5

26

56

SI440A 2016/531

36141846Z

Fernández

Molares

Isidro

28.4.2016

6:01:36 PM

21

5

26

57

SI440A 2016/002

76725663D

Rodríguez

Alejos

Roberto

1.4.2016

11:06:00 AM

15

10

25

58

SI440A 2016/136

32793662D

Penedo

Ferreiro

Constantino

2.4.2016

1:02:53 PM

15

10

25

59

SI440A 2016/068

32826971Z

Sobrino

Josénje

Santiago

4.4.2016

11:07:05 AM

15

10

25

60

SI440A 2016/011

36063715Z

Del Moral

Cardo

Mª del Pilar

4.4.2016

12:06:00 PM

15

10

25

61

SI440A 2016/086

34978843Y

Granja

Castro

Fernando

5.4.2016

10:19:45 AM

15

10

25

62

SI440A 2016/100

32811356Q

Sánchez

García-Zabarte

Enrique

6.4.2016

9:42:04 AM

15

10

25

63

SI440A 2016/246

32685651Y

Barredo

Armada

Manuel

13.4.2016

10:13:22 AM

15

10

25

64

SI440A 2016/185

78798689E

Guerra

Rodríguez

Juan José

13.4.2016

10:44:00 AM

15

10

25

65

SI440A 2016/250

76776600R

Arias

Blanco

Manuel Francisco

14.4.2016

11:59:59 PM

15

10

25

66

SI440A 2016/260

44453432K

Iglesias

Álvarez

Carlos

15.4.2016

12:47:09 PM

15

10

25

67

SI440A 2016/298

36096827Y

Rubido

Bará

Antonio Vicente

19.4.2016

6:22:00 PM

15

10

25

68

SI440A 2016/378

36073524W

Cagigas

Fernández

Julio

20.4.2016

10:59:45 AM

15

10

25

69

SI440A 2016/433

32666817D

Alvariño

Pita

Roberto

25.4.2016

9:23:52 AM

15

10

25

70

SI440A 2016/462

32833807L

Cortés

Rodríguez

Óscar

26.4.2016

9:15:05 AM

15

10

25

71

SI440A 2016/473

76965562H

Alcalde

Lijó

José Daniel

29.4.2016

2:46:52 PM

15

10

25

72

SI440A 2016/608

32828077Q

Grandío

Ferreiro

Mª del Carmen

30.4.2016

11:31:55 AM

15

10

25

73

SI440A 2016/358

33281580M

Rodríguez

Rial

Mª del Pilar

22.4.2016

10:05:44 AM

9

15

24

74

SI440A 2016/294

34896976L

Corgo

Riveiro

María Isabel

18/04/2015

12:42:59 PM

18

5

23

75

SI440A 2016/089

34980460J

Grande

Salgado

María Teresa

5.4.2016

10:49:32 AM

18

5

23

76

SI440A 2016/032

44830570M

Riveiro

Baleirón

Pablo

6.4.2016

10:06:00 AM

18

5

23

77

SI440A 2016/121

78798305Y

Vázquez

Fernández

José Luis

6.4.2016

12:40:05 PM

18

5

23

78

SI440A 2016/176

36125747S

López

Bueno

Juan Antonio

8.4.2016

11:12:46 AM

18

5

23

79

SI440A 2016/178

76905100T

Viro

Porto

Ángel Manuel

8.4.2016

1:14:43 PM

18

5

23

80

SI440A 2016/183

44450317B

Murga

García

Darío

12.4.2016

10:28:00 PM

18

5

23

81

SI440A 2016/204

76578129C

Fernández

López

Silvia

13.4.2016

9:10:29 AM

18

5

23

82

SI440A 2016/218

33296493Z

González

Regueiro

Ana María

13.4.2016

9:55:17 AM

18

5

23

83

SI440A 2016/225

79316771Y

Moure

Garabato

Marcos

13.4.2016

10:07:18 AM

18

5

23

84

SI440A 2016/274

32821295L

Ricoy

Vázquez

Pablo David

15.4.2016

12:22:47 PM

18

5

23

85

SI440A 2016/255

47361419A

Rodríguez

Fernández

David

15.4.2016

12:58:45 PM

18

5

23

86

SI440A 2016/338

75231924M

Bergoños

Magadan

Raquel

20.4.2016

10:50:13 AM

18

5

23

87

SI440A 2016/300

33298305D

Durán

Rey

Antonio

20.4.2016

1:04:31 PM

18

5

23

88

SI440A 2016/324

33999527F

Del Río

Trasancos

Lucía

21.4.2016

11:12:12 AM

18

5

23

89

SI440A 2016/470

53182047K

Barral

Lago

Venancio

25.4.2016

3:41:36 PM

18

5

23

90

SI440A 2016/617

76895547S

Groba

Martínez

Elena

26.4.2016

12:30:12 PM

18

5

23

91

SI440A 2016/571

36172582E

Gabian

Rosello

Arturo

29.4.2016

1:48:46 PM

18

5

23

92

SI440A 2016/590

32693811R

Salorio

García

María Eulalia

29.4.2016

5:53:26 PM

18

5

23

93

SI440A 2016/106

32806471F

Sande

Bouzas

Víctor Manuel

1.4.2016

10:28:41 AM

12

10

22

94

SI440A 2016/135

53163863F

Miranda

Cambre

Jorge

1.4.2016

1:33:46 PM

12

10

22

95

SI440A 2016/005

36130115J

González

Rodríguez

Rubén

1.4.2016

5:53:00 PM

12

10

22

96

SI440A 2016/073

32825285F

Martínez

Galán

Rubén

4.4.2016

1:56:52 PM

12

10

22

97

SI440A 2016/080

32839339P

Rodríguez

Lapido

Alberto

5.4.2016

1:39:35 PM

12

10

22

98

SI440A 2016/157

36169766N

Riera

Álvarez

Adolfo

7.4.2016

1:05:40 PM

12

10

22

99

SI440A 2016/184

32652919A

Dopico

Paz

Alberto

13.4.2016

12:08:00 AM

12

10

22

100

SI440A 2016/384

36134982G

Rodríguez

Troncoso

Juan

22.4.2016

11:09:18 AM

12

10

22

101

SI440A 2016/318

47361032F

Pérez

Mato

Nikole

23.4.2016

11:29:00 PM

12

10

22

102

SI440A 2016/483

79316270B

Chouciño

Trigo

Beatriz

27.4.2016

12:18:01 PM

12

10

22

103

SI440A 2016/548

76416546N

García

Fernández

Jesús

28.4.2016

1:03:48 PM

12

10

22

104

SI440A 2016/580

36135072W

Corral

Moldes

Rubén

30.4.2016

9:02:20 AM

12

10

22

105

SI440A 2016/376

52932567E

Miranda

Pérez

Ana Belén

22.4.2016

12:03:03 PM

21

0

21

106

SI440A 2016/194

34969773K

Pérez

Garrido

María Isabel

11.4.2016

11:15:45 AM

6

15

21

107

SI440A 2016/069

34896431A

Sánchez

Manzanera

Ricardo

4.4.2001

11:07:05 AM

15

5

20

108

SI440A 2016/113

44446186C

Salor

Fernández

José Luis

1.4.2016

11:45:16 AM

15

5

20

109

SI440A 2016/134

32818017F

Prieto

Pan

César Alejandro

1.4.2016

1:14:41 PM

15

5

20

110

SI440A 2016/048

76934696H

Touza

Veiga

Graciela

4.4.2016

4:44:57 PM

15

5

20

111

SI440A 2016/014

34977791N

Rodríguez

Rodríguez

Cristina

4.4.2016

11:10:00 PM

15

5

20

112

SI440A 2016/076

32815033J

Leira

Canedo

Pablo

5.4.2016

9:03:09 AM

15

5

20

113

SI440A 2016/067

44816242Y

Pardo

Fernandes

Daniel

5.4.2016

9:53:31 AM

15

5

20

114

SI440A 2016/079

47357588J

Hermida

Parada

Javier

5.4.2016

12:38:28 PM

15

5

20

115

SI440A 2016/120

34896742S

Fernández

Vázquez

Roberto

6.4.2016

11:12:35 AM

15

5

20

116

SI440A 2016/147

33537007V

Paz

Yanes

Manuel

7.4.2016

1:09:57 PM

15

5

20

117

SI440A 2016/167

44825059Z

Gómez

Rodríguez

Javier

8.4.2016

11:06:53 AM

15

5

20

118

SI440A 2016/171

32678399E

Farto

Castro

Francisco Xabier

8.4.2016

11:07:20 AM

15

5

20

119

SI440A 2016/165

32688059E

Paredes

Rivas

Jesús

11.4.2016

2:50:37 PM

15

5

20

120

SI440A 2016/210

32832366G

Cajigal

García

Álvaro

12.4.2016

10:07:05 AM

15

5

20

121

SI440A 2016/190

46900022D

Castro

Ferreiro

Marcos Daniel

13.4.2016

9:58:16 AM

15

5

20

122

SI440A 2016/335

53171289G

Conde

Frade

Isabel

20.4.2016

2:45:37 PM

15

5

20

123

SI440A 2016/327

77000727Q

Costas

Martínez

José Manuel

26.4.2016

12:44:00 AM

15

5

20

124

SI440A 2016/490

71270102W

Martín

Arias

Fernando

27.4.2016

11:51:59 AM

15

5

20

125

SI440A 2016/354

32688913W

López

Bogo

Daniel

28.4.2016

12:38:00 AM

15

5

20

126

SI440A 2016/164

32840687E

Maderuelo

Álvarez

Marcos

7.4.2016

10:03:17 AM

3

15

18

127

SI440A 2016/038

39457004K

Ansoar

Quintana

Jesús Alberto

4.4.2016

11:33:57 AM

12

5

17

128

SI440A 2016/145

76577387Z

Gómez

Pena

Rufino

7.4.2016

12:10:15 PM

12

5

17

129

SI440A 2016/202

53163607G

Martí

Cereijo

Roberto

8.4.2016

12:36:51 PM

12

5

17

130

SI440A 2016/182

52408442K

Rey

Pardiñas

Alfonso

12.4.2016

9:43:00 PM

12

5

17

131

SI440A 2016/238

44833221B

Mancebo

Trillo

Javier

13.4.2016

11:13:53 AM

12

5

17

132

SI440A 2016/387

36105410X

Nogueira

González

Susana

22.4.2016

1:40:14 PM

12

5

17

133

SI440A 2016/390

32668911X

Casanova

Vigo

Elías José

23.4.2016

12:39:52 PM

12

5

17

134

SI440A 2016/499

44452547X

Álvarez

Fraga

Asunción

27.4.2016

10:15:41 AM

12

5

17

135

SI440A 2016/515

36115605Q

Brey

Barreiro

Rosa

28.4.2016

9:45:23 AM

12

5

17

136

SI440A 2016/619

33226945H

García

Golmar

José Cándido

29.4.2016

11:22:44 AM

12

5

17

137

SI440A 2016/570

36122875H

Puime

Montero

Mónica Mª

29.4.2016

12:43:04 PM

12

5

17

138

SI440A 2016/561

44484722P

Vázquez

Díaz

David Casto

29.4.2016

1:50:10 PM

12

5

17

139

SI440A 2016/418

72030442P

Bilbao

Ogando

Guillermo

29.4.2016

19:23:00 PM

12

5

17

140

SI440A 2016/203

78798778L

Moledo

González

Yolanda

13.4.2016

11:31:20 AM

6

10

16

141

SI440A 2016/254

32831533E

Rodríguez

Fernández

Ramón

15.4.2016

1:06:59 PM

6

10

16

142

SI440A 2016/385

44451475L

Quiroga

Fernández

Alexandra

22.4.2016

11:19:49 AM

6

10

16

143

SI440A 2016/082

32838459W

Pardo

Queijo

Luis

5.4.2016

3:59:52 PM

9

5

14

144

SI440A 2016/115

34635308E

García

Moreda

Miguel

6.4.2016

12:26:40 PM

9

5

14

145

SI440A 2016/127

32766842F

Triñanes

Lago

Manuel Marcelino

6.4.2016

4:19:21 PM

9

5

14

146

SI440A 2016/149

12329366D

Diéguez

Solla

Ana María

7.4.2016

11:35:45 AM

9

5

14

147

SI440A 2016/159

53168792Z

Placer

Domínguez

Iván

7.4.2016

11:58:55 AM

9

5

14

148

SI440A 2016/158

79328331C

Blanco

Pereira

Bruno

7.4.2016

11:58:55 AM

9

5

14

149

SI440A 2016/239

79324502D

Sánchez

Álvarez

Iván

13.4.2016

5:32:43 PM

9

5

14

150

SI440A 2016/275

32837916B

Gallego

Handford

Luis Javier

14.4.2016

11:40:29 AM

9

5

14

151

SI440A 2016/322

46901549H

Insua

Baldomir

Alberto

20.4.2016

2:02:03 PM

9

5

14

152

SI440A 2016/400

32680809V

Veiga

Varela

José Alberto

25.4.2016

9:07:44 AM

3

10

13

153

SI440A 2016/351

53166484Y

Villar

Senín

Sergio

27.4.2016

10:32:00 AM

3

5

8

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

Nº expediente

DNI

1º apelido

2º apelido

Nome

Causas

SI440A 2016/541

44081124Z

Abreu

Otero

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/377

34988463N

Agudo

Prada

Julia

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/610

76776992W

Aido

Tubío

Rosa María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/117

36137306M

Albacete

Abalde

Beatriz

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/484

76967526G

Alcalde

Abuín

Gemma

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/447

36162273V

Aller

Fernández

Julio

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/414

76901895S

Alonso

Vicente

Salomé

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/485

79325337Q

Alvarellos

García

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/549

32683213Y

Álvarez

González

Sara

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/217

44461846V

Álvarez

Gutiérrez

María Florinda

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/569

36103173G

Álvarez

Pérez

Raquel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/602

77459828Z

Amoedo

Santiago

Raquel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/299

44806394W

Areoso

Cepeda

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/488

35567921P

Areses

Elizalde

Ramón

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/513

53162469Q

Barbeito

Carnota

Héctor

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/253

32842809M

Barbeito

López

Fernando

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/102

53160465J

Barbeito

Saboya

Mª Begoña

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/398

44466655L

Barbosa

Reinaldo

Jorge

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/122

34896578N

Barreiro

Pastoriza

José Benito

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/317

33999797R

Barro

Mariño

María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/575

36106856F

Barros

Touceda

Mª Begoña

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/537

33336379H

Bernárdez

Gargallo

Marta

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/141

36135283Y

Blanco

García

Sonia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/251

76711359B

Blanco

Pliego

Mª Joséfa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/365

53301560A

Blanco

Rey

Noemi

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/409

35481844C

Blanco

Serramito

Jennifer

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/558

44452130F

Blanco

Vide

Silvia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/161

32834034Q

Blanco

Villaverde

Carlos

Solicitude duplicada

SI440A 2016/479

36119259J

Bouzas

Rey

Paula

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/421

35586100V

Braña

Puente

Vanina Micaela

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/341

44844341E

Caamaño

Echeverri

Francisco

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/438

53174046R

Cabreira

Buceta

Yolanda

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/568

36144295W

Cachón

Blanco

Sara

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/386

77000996D

Calvar

Castro

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/622

79325224H

Calviño

Dorado

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/573

36153946Q

Camba

Álvarez

Rubén

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/422

46896950L

Cañás

Morandeira

Felipe

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/574

36169656V

Cancelas

Pequeño

Silvia

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/605

32817288Z

Candal

Villaverde

María Amandina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/476

76418717K

Candedo

Fernández

Ana María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/432

77402151K

Carballal

Abilleira

Antonio

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/256

76825475R

Carballo

Fernández

Adela María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/550

76866740G

Carbón

Puente

María José

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/616

46897200Q

Carregal

Vicente

Carolina María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/192

32657824D

Carreño

Fernández

Inés

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/595

46907414H

Carril

Rodríguez

Emilio José

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/063

46906036C

Carro

García

Manuel Ángel

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/288

77004034B

Casal

Pereira

Vanesa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/502

33346011J

Castiñeira

Sánchez

Marta

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/278

47367129D

Castro

Castro

Iago

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/293

53183793L

Castro

De Almeida

Tamara

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/047

34994909H

Castro

González

Fernando

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido. Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/520

36163962G

Castro

Saavedra

Patricia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/242

76718759M

Cavido

Cid

María

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/567

36131595K

Cela

Vilasó

Patricia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/535

76868092E

Cerneira

Montes

Pomba

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/456

53114854B

Céspedes

González

Carolina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/468

36166727D

Chiffre

Silva

Silvia

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/442

35466780K

Coello

García

Sandra

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/009

46896929K

Coira

Hernández

Ramón

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/060

46896929K

Coira

Hernández

Ramón

Solicitude duplicada

SI440A 2016/600

77408329N

Comedeiro

Vázquez

Cintia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/516

53183293W

Comesaña

Regades

Silvia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/460

36133617L

Comesaña

Souto

Paula

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/539

44084865Y

Conde

Rodríguez

Lara

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/439

77002768X

Costas

Alonso

Seila

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/402

47375097L

Cotelo

Fidalgo

Laura

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/448

53114628S

Couñago

López

Alexandra Dolores

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/624

77004869H

Couñago

López

Noa

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/323

32836520H

Couto

Domínguez

Isaac

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/276

36162069C

Covelo

López

Iria

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/172

36126189C

Covelo

Torres

Desirée

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/596

35320021W

Cuíña

González

Margarita

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/554

32823692R

De Cabo

Cajiao

José Ignacio

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/521

78735091L

Del Río

Magdaleno

María Belén

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/609

32806479S

Díaz

Jerónimo

Susana Mª

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria.( art. 4.1 e 5)

SI440A 2016/578

39455589D

Díaz

Rodríguez

Ariana

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/272

46899258G

Diéguez

Pose

David

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/477

35475889E

Dios

Rial

Mª Luisa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/142

36124748M

Diz

Martínez

Camilo

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/480

53175141S

Diz

Ucha

Cecilia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/467

53195362L

Domínguez

González

Fabiola

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/453

36087668R

Domínguez

Sobral

Francisco Jesús

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/340

X3541520A

Ekedahl

Jesper

Incumprimento art. 4.2.c): a parella ou cónxuxe non traballa no período subvencionable

SI440A 2016/344

79326531Z

Espasandín

Pérez

Rosa Ana

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/547

32688918F

Espiñeira

Rodríguez

Mª Teresa

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/030

36153315Y

Faya

Oliveira

Paloma

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/179

33330535Q

Fernández

Garrido

Laura

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/291

53180720M

Fernández

Losada

Marta

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/125

53160097J

Fernández

Martínez

Javier Óscar

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/577

36153418V

Fernández

Rodríguez

Mª Araceli

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/536

33349926H

Fernández

Villa

Candela

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/474

44473056A

Ferreira

Prado

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/518

36074969K

Filgueiras

Rey

Mª José

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/170

44081215J

Fraga

Piñeiro

Pablo

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/055

09428721D

Freire

Pouso

Gustavo

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/215

33345824X

Fuente

Gayoso

Mª del Mar

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/441

79313209D

Garabato

Ares

María Jesús

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/353

33329340V

García

Abelairas

Noemi Berta

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/542

77410857X

García

Castro

David

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/304

76579866D

García

Fernández

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/201

46903686Q

García

Guzmán

Eduardo José

Incumprimento art. 4.2.c): a parella ou cónxuxe non traballa no período subvencionable

SI440A 2016/593

33543415P

García

Liz

Vanesa

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/259

46900294M

García

Romero

Inmaculada

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/197

36149061F

García

Vilar

Patricia

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/321

46901431S

Gayoso

López

María Luz

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/267

53112972S

Gestido

Rodríguez

María Jesús

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/627

76715686Z

Gil

Ferández

Antonio

Incumprimento art. 7.1. Solicitude presentada fóra de prazo.

SI440A 2016/021

76994846T

Giráldez

Castro

Marta

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/355

44813462D

Golán

Lence

María Alejandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/545

44450325L

Gómez

Iglesias

Beatriz

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/495

53480056L

Gómez

Sobrido

Vanessa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/381

36151381G

González

Conde

Patricia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/509

33298238B

González

Picón

Joséfina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/486

44462321D

González

Quintas

Sonia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/010

44837999M

González

Rey

Lucía

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/107

36086616F

González

Rodríguez

María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/566

39495881M

González

Vázquez

Irina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/244

36142607Q

González

Veiga

María

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/208

53115983J

González-Lavin

Sáenz del Castillo

Brais

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/343

45861471T

Guerra

Rey

Isabel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/620

54658404P

Gutiérrez

Sánchez

Kenia Jazmin

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/626

76969993X

Hermo

Fernández

Ana María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/209

32795225P

Hernández

Vázquez

Juncal

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/505

36129557F

Iglesias

Anido

Elena Mª

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/454

36124579C

Iglesias

Piñeiro

Margarita

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/162

46899598E

Iribarren

Fernández

Vanesa

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/426

47350694L

Jato

Vázquez

Juan José

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/581

76712159Y

Joga

García

Isabel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/543

76717621V

Justo

González

María Teresa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/036

X1814483J

Katscher

Wolfgang

Ingresos superiores ao máximo establecido no artigo 4.2.d)

SI440A 2016/290

36117232X

Lago

Monteagudo

Ana

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/163

53162352Z

Lama

Rodríguez

Daniel

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/404

36145927R

Lamela

Martínez

Verónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/388

44086334A

Lamoso

Méndez

Enrique

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/307

33349876Z

Landeira

Fernández

Cristina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/530

52496046H

Landeira

Pastoriza

Isabel

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable
Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/489

44838839V

Lareo

Buján

Trinidad

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/524

76898110W

Lemos

Valcárcel

Mónica

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/072

32839677R

Lodeiro

López

Silvia María

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/583

53163329W

Longa

Vilariño

María Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/572

36073381C

López

Balsera

María Rosa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/594

34987533W

López

González

Ana Mª

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/369

36132132Y

López

Jordedo

Eva María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/534

33543141X

López

López

Lucía

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/612

34897091L

López

Martín

José Luis

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/081

46913897S

López

Pardo

Diego

Incumprimento art. 6.1: non acredita a situación de redución de xornada

SI440A 2016/087

44470586V

López

Rodríguez

Rebeca

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/362

44460444H

López

Ruíz-Ruano

Cristina

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/285

36155952K

Losada

Castro

Beatriz

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/379

33346129Q

Lugo

López

María Jesús

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/471

36087818J

Mallo

Vila

María Isabel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/514

36147496Y

Malvar

Codeseira

Vanesa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/216

32660693A

Marcos

Varela

Mónica

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/562

76716961R

Martínez

Rodríguez

Estrella

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/064

34988291R

Mateo

Tierno

Mª del Mar

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/623

53172130V

Méndez

García

Ana Belén

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/560

44449938T

Menor

Vázquez

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/525

36140011L

Molares

Menduiña

Susana

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/523

36143890B

Monroy

Pérez

Lidia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/302

77003228X

Moreira

Fernández

Rosa María

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/496

53486390M

Mos

Rodríguez

Leticia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/359

79334582S

Mouriño

Fuentes

Mario Antonio

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/297

46901005A

Muñiz

De la Fuente

Cristina

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/292

06568347F

Muñoz

Rodríguez

Miguel Ángel

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/367

33334483P

Neira

Arias

Mónica

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/240

36134529B

Noguerol

Blanco

Macarena

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/261

44468507P

Núñez

García

Julia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/420

35577811P

Ordóñez

Abal

Sonia

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/492

35478519F

Otero

Salgueiro

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/431

76824183C

Oubiña

Gómez

Guadalupe

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/189

76900519L

Palleiro

Carballo

Verónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/532

53170358Q

Pampillón

Pérez

Mª Celeste

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/331

44836401V

Paz

Otero

Estefanía

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/383

36122595Z

Pazó

Filgueira

José Luis

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/427

53163682X

Pazos

Díaz

Laura

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/059

34626751K

Pereira

Domínguez

Ramón

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/621

32765775K

Pereiro

Castro

Fernando

Incumprimento art. 4.2.c): a parella ou cónxuxe non traballa no período subvencionable

SI440A 2016/049

32686120S

Pérez

Calvo

Lorena

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/463

32824531N

Pérez

Castiñeira

Carmen María

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/434

44820200P

Pérez

Gey

Blanca

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/601

35472427X

Pérez

Gómez

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/546

44469581R

Pérez

Muñoz

Manuela

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/308

34264076X

Pérez

Rodríguez

María Libia

Incumprimento art. 5.2: menos de 60 días naturais ininterrompidos en redución de xornada dentro do período subvencionable

SI440A 2016/138

79326274X

Pía

Pérez

Víctoria

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/123

32693800J

Picado

Vázquez

Francisco José

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/508

36173360H

Piñeiro

Costas

María del Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/487

53114097J

Piñeiro

Fiel

María del Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/597

73240314B

Piñeiro

Pousa

Vanessa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/607

77000071G

Pontanilla

Martínez

Ydoya

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/319

33296884Z

Pose

García

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/457

36165492Q

Pozo

Pérez

Iván

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/529

76901809K

Puga

Martínez

Lucía

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/533

76969453E

Queiruga

Santamaría

Silvia

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/618

52482057J

Quinteiro

Vilariño

Mª Paz

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/464

34891000T

Quintela

García

María Belén

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/408

77408203R

Ramallo

Sueiro

Vanesa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/469

36127045W

Ramírez

Fernádez

Raquel

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/403

52936474L

Rego

González

Mª Luisa

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/564

36088453G

Regueira

Vázquez

Miguel Ángel

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/459

36141813G

Regueiro

Comesaña

Estefanía

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/481

79311605S

Rey

Pombo

José Manuel

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/095

32663391X

Rico

Rodríguez

Silvia

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/437

76908139A

Ríos

Guardiola

Marta María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/257

33327699D

Rivas

Ceide

Modesto

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/510

46907026K

Rivas

Gómez

Verónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/096

32843061G

Rivera

Gándara

José Eugenio

Incumprimento art. 6.1: non acada a porcentaxe mínima subvencionable de redución de xornada

SI440A 2016/052

36119682E

Rodriguez

Soto

Erica Paola

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/198

36104734R

Rodríguez

Amoedo

Aurea María

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/589

32715042A

Rodríguez

Ares

Jesica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/458

36084059A

Rodríguez

Coímbra

Juan Pablo

Incumprimento art. 4.2.c): a parella ou cónxuxe non traballa no período subvencionable

SI440A 2016/440

36162054M

Rodríguez

García

Sara

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/563

53183125H

Rodríguez

Gómez

Leticia

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/399

76912806R

Rodríguez

González

José Carlos

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/370

77680986G

Rodríguez

Leal

Sandra Hohanna

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/320

77596463Y

Rodríguez

López

Ana Belén

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/372

76826948W

Rodríguez

Martínez

María Cristina

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/314

76914853R

Rodríguez

Otero

Samantha

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/410

44823460W

Rodríguez

Pérez

Cristina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/273

44812090V

Rodríguez

Pérez

Paula

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/451

53177313W

Rodríguez

Riveiro

María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/262

53119511E

Rosales

Guimeráns

Cristian

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/139

46889687R

Rupérez

Cerezo

Elena

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/346

44457078X

Sabucedo

Álvarez

Montserrat

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/364

53302291K

Saleta

Abaga

Tania Lorena

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/235

32703947V

Sampayo

Fernández

María

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/287

36146134R

Sánchez

Alonso

Mónica

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/310

34891924G

Sánchez

Castro

Iván

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/512

53164674J

Sánchez

Esmorís

Carol

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/591

32695544D

Sánchez

Fachal

Marina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/613

47359014J

Sánchez

Seoane

Susana

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/091

32676061F

Sanjurjo

Cores

Jesús Ángel

Ingresos superiores ao máximo establecido no artigo 4.2.d)

SI440A 2016/013

44819696X

Santos

Salvado

Mª del Pilar

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/576

52991801P

Sanz

Sánchez

Mª Cristina

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/295

32833682D

Sar

Insua

Mari Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/491

44079309Q

Sartal

Lubián

Cristina

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/065

44462827D

Sastre

García

Rita

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/556

47358329H

Seijas

Cancela

Lucía

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/368

33351407G

Seijas

Carricoba

Marcos

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/371

76827918Y

Senra

López

Berónica

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/551

44822162S

Sobrido

Álvarez

Marta María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/540

35323895N

Soto

Silva

Abelardo

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/222

46918925Y

Souto

Aguiar

Sandra

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/269

71450773P

Suárez

Blanco

Lorena

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/345

33337668L

Taboada

Gómez

María Pilar

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/249

44447344M

Tarrío

Valcárcel

María del Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/090

32680297B

Teijeiro

Couce

Juan José

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/503

34971737F

Testa

Areán

María Elisa

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI440A 2016/519

78738602B

Tievo

Docampo

María Isabel Belén

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/169

44082124W

Torres

Santiago

María Elvira

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/528

77000430H

Trillo

Martínez

Jorge

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/382

36093817D

Ubeira

Fernández

Jorge

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/284

76827274Y

Ucha

Prado

Sofía

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/611

34892906C

Valiña

Blanco

Miguel Ángel

Incumprimento art. 5.1: fillo/a maior da idade prevista

SI440A 2016/526

34266535P

Vázquez

López

Mª Carmen

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/592

76577901E

Vázquez

López

Susana

Art. 9.1 Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI440A 2016/452

53173972L

Vázquez

Rodríguez

Lorena

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/538

33540270Z

Vázquez

Vázquez

María Jesús

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/407

76823936A

Vidal

Sueiro

Mª Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/401

53484688M

Vila

Tubío

María

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/527

71510366P

Voces

Cuadrado

Mª Carmen

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)

SI440A 2016/413

53535902S

Zornoza

Arana

María Guadalupe

Non reúne as condicións de persoa beneficiaria (art. 4.1)