Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Mércores, 26 de outubro de 2016 Páx. 47852

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

EXTRACTO da Resolución conxunta do 14 de outubro de 2016, do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), pola que se dá publicidade ao acordo da Amtega e do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

BDNS (identif.): 320550.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na base de datos nacional de subvencións (BDNS):

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme. Para esta definición utilizarase a establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías).

Segundo. Obxecto

1. Conceder axudas ás pemes destinatarias dos seguintes servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital por parte da Amtega e Industria 4.0 por parte do Igape, para a súa realización en empresas galegas, dentro do Programa Re-accionaTIC, integrados nas seguintes categorías:

Empresa dixital:

1º. Servizo de diagnóstico para a aplicación de solucións dixitais na empresa.

2º. Servizo de soporte para a adopción e despregamento de solucións en mobilidade.

3º. Servizo de asistencia para a adopción de solucións dixitais innovadoras para a mellora da xestión empresarial.

4º. Servizo de acompañamento na definición e posta en marcha de estratexias de marketing dixital.

Industria 4.0:

1º. Servizo de diagnóstico de capacidades e oportunidades para a aplicación de solucións Industria 4.0.

2º. Servizo de acompañamento na posta en marcha de solucións Industria 4.0.

3º. Servizo de xeración de modelos e simulación industrial.

As axudas configúranse como axudas en especie, da disposición adicional terceira da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A dita axuda confórmase como a diferenza entre o custo aboado polo Igape pola prestación do servizo e o importe exixido ás pemes beneficiarias en concepto de cofinanciamento.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución conxunta do 14 de outubro de 2016, do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), pola que se dá publicidade ao acordo da Amtega e do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes

Convocatoria 2016-1: comeza o 31.10.2016 e remata o 30.11.2016.

Convocatoria 2016-2: comeza o 5.12.2016 e remata o 10.1.2017.

Convocatoria 2017-1: comeza o 13.1.2017 e remata o 28.2.2017.

Convocatoria 2017-2: comeza o 6.3.2017 e remata o 31.5.2017.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2016

Pablo Casal Espido
Secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica