Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 2017 Páx. 923

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2016 pola que se publica a modificación do plan de estudos do máster universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza.

Consonte o disposto nos artigos 26 e 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudos xa verificados, e una vez recibido o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia ás modificacións presentadas do plan de estudos correspondente ás ensinanzas de máster universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza pola Universidade de Santiago de Compostela, con data do 23 de marzo de 2015, esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza pola Universidade de Santiago de Compostela, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2016

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza
pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4312425

Rama de coñecemento: ciencias sociais e xurídicas.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

45

Optativas

3

Prácticas externas obrigatorias

6

Traballo fin de máster

6

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Módulo

A natureza como medio educador

OB

3

Valores educativos da natureza e da paisaxe

Ética e natureza

OB

3

Historia ambiental

OB

3

Música e natureza

OB

3

Natureza e arte

As artes plásticas e a natureza

OB

3

Literatura e natureza

OB

3

Ecosistema e biodiversidade

OB

3

Os elementos do medio natural

Coñecemento xeográfico do medio natural

OB

3

Natureza, paisaxe e arquitectura rural

OB

3

Dirección de grupos e resolución de conflitos

OB

3

Dirección de grupos e xestión de recursos

Equipamentos e organización de actividades

OB

3

Lexislación e xestión económica

OB

3

Bases e recursos para o desenvolvemento da educación ambiental

OB

3

Actividades educativas na natureza

Deseño e organización de actividades motrices ao aire libre

OB

3

O excursionismo e a vida ao aire libre: fundamentos e modelos

OB

3

Recursos para actividades motrices para persoas con diversidade funcional

OP

3

Recursos para actividades de ciencias da vida e a terra con escolares

OP

3

Prácticum

OB

6

Prácticum e traballo fin de máster

Traballo fin de máster

OB

6