Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 11 de xaneiro de 2017 Páx. 1540

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 20 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, de notificación de requirimentos derivados do procedemento BS210A.

Logo de tentar en tempo e forma a práctica das notificacións que se relacionan no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración, e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, de conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio deste anuncio emprázanse as persoas interesadas que se sinalan no anexo, ou os seus representantes, para seren notificados por comparecencia dos requirimentos que se indican.

Para estes efectos, así como para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, os interesados, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer, no prazo de dez días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social sitas na rúa Concepción Arenal, nº 7, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Advírtese que, no caso de requirimentos de documentación necesaria para iniciar a tramitación, de conformidade co disposto no artigo 24 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a documentación solicitada deberá ser achegada no prazo de 10 días desde a notificación do requirimento, entendéndose, en caso contrario, que o interesado desiste da súa petición, previa resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

No caso de requirimentos de documentación necesaria e complementaria para a instrución do expediente, de non cumprir co requirido, e de conformidade co establecido no artigo 35.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, e no artigo 92 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, terase por interrompido o prazo para resolver e notificar. Transcorridos tres meses sen que a persoa requirida realice as actividades esenciais para continuar a tramitación, a Administración declarará a caducidade do procedemento, acordándose o arquivamento das actuacións, o cal lles será notificado aos interesados.

A Coruña, 20 de decembro de 2016

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Contido do acto

Nº de expediente - Apelidos e nome

Requirimento de documentación preceptiva

CO-SAAD12-15/661643/2008-02 - Varela Pombo, Blanca Carmen María

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000028314 (SAAD12-15/3344289/2010-20) - Grandal Lombao, Mª del Carmen

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000059766 (SISAAD12-15/194814/2016-38) - Figueiras Bello, Aurelia

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000048005 (SAAD12-15/6311265/2013-65) - Balsas Baña, María Ángeles

Requirimento de documentación preceptiva

SC-SAAD12-15/732585/2008-26 (SAAD12-15/732585/2008-26) - Santos Lema, Ramona

Requirimento de documentación preceptiva

SC-0000063080 - Añón Paz, Rosa Mª del Carmen

Requirimento de documentación preceptiva

SC-0000063121 - Blanco Brión, Lino

Requirimento de documentación preceptiva

SC-0000008516 (SAAD12-15/298122/2008-26) - Sanmartín Brea, Carlos

Requirimento de documentación preceptiva

SC-SAAD12-15/560611/2008-89 - Hortas Ruanova, Mercedes

Requirimento de documentación preceptiva

FE-SAAD12-15/669483/2008-43 - Pérez Novo, Jesús Manuel

Requirimento de documentación preceptiva

FE-0000030262 (SAAD12-15/3518771/2010-25) - Castro Pena, Andrés Elías

Requirimento de documentación prepectiva

FE-0000063447 - Souto García, Blas Raimundo

Requirimento de documentación preceptiva

FE-0000063960 - Miño González, Nicolás

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000016230 (SAAD12-15/1759410/2009-55) - Tasende Riveiro, Manuel

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000063623 - Martínez García, Mercedes

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000064403 - Martínez Moreira, Carmen

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000063622 - Rodríguez Campos, Eduardo Manuel

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000063197 - Soto Vidal, Pilar

Requirimento de documentación preceptiva

FE-0000063625 - Carmindo, Rubén Felipe

Requirimento de documentación preceptiva

CO-0000063430 - Saavedra Pan, Sergio

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

FE-0000063625 - Carmindo, Rubén Felipe

Requirimento de documentación complementaria e necesaria

CO-0000063430 - Saavedra Pan, Sergio