Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 19 de xaneiro de 2017 Páx. 2918

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a e se convoca para o acto de elección de destino.

Por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, de data 17 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia nº 203, do 25 de outubro) habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de enfermeiro/a presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria, entre eles, o relativo á capacidade funcional.

A base novena da Resolución do 10 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 242, do 18 de decembro) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nesta categoría establece que, os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles ofertan e o procedemento e prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación contra a Resolución do 17 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia nº 203, do 25 de outubro) pola que se fan públicos os acordos do tribunal relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento das bases 6.3, 9.2 e 10.1 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 10 de decembro de 2014 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, excluír do proceso selectivo a Elena del Mar Naveiro Parada, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento, por non reunir e acreditar en prazo, nos termos da base 9.1 da resolución de convocatoria estar en posesión da totalidade dos requisitos exixidos na base segunda para o acceso á categoría á que opta.

Segundo. Declarar como aspirante seleccionada a Montserrat Correa Novoa, requiríndoselle para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 10 de decembro de 2014, de convocatoria do proceso presente en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separada do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitada con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitada, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separada, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola quenda de discapacidade, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

d) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de delincuentes sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenada por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, no punto relativo a emprego público.

Se dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria non presentase a documentación ou do exame dela se deduza que carece dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderá ser nomeada persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Terceiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 10 de decembro de 2014, modificada por Resolución deste mesmo órgano do 24 de abril de 2015.

Cuarto. Aprobar a relación de prazas que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as no proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

As prazas que se ofertan corresponden sempre a prazas básicas da correspondente categoría, de conformidade co establecido no artigo 17 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo.

Quinto. Convocar aos/ás aspirantes seleccionados/as que se indican no anexo I desta resolución para que en único chamamento e acto e pola orde que se establece en aplicación das bases da convocatoria, elixan destino definitivo.

O acto de elección de destino terá lugar o sábado, 4 de febreiro de 2017, ás 11.30 horas, no salón de actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

O acto de elección desenvolverase consonte o seguinte procedemento:

a) As persoas aspirantes deberán comparecer provistas de documento nacional de identidade ou outro documento que acredite de modo fidedigno a súa personalidade.

b) A solicitude que formulen as persoas aspirantes será vinculante e irrenunciable.

c) Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados/as por terceiras persoas provistas de poder suficiente.

d) O/a aspirante seleccionado/a que non opte por un destino, na data e de acordo ao procedemento establecido, non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

e) Por razóns organizativas e de limitación da capacidade do recinto, poderase limitar a presenza de persoas que acompañen ao/á aspirante no acto de elección.

Sexto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2017

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Enfermeiro/a

DNI

Apelidos e nome

Acceso

OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

*004P

Suárez Álvarez, Ana María

P

34,228

8,000

28,000

0,000

70,228

2

*654F

Alonso Roque, Montserrat

P

34,091

8,000

28,000

0,000

70,091

3

*157J

Costela Sobrino, Pilar

P

33,819

8,000

28,000

0,000

69,819

4

*632W

Iglesias Castro, Francisco Javier

P

36,137

8,000

25,350

0,000

69,487

5

*077H

Miranda Currás, Monserrat

P

38,455

8,000

22,300

0,000

68,755

6

*716L

Silva Fernández, Begoña

P

36,410

8,000

24,150

0,000

68,560

7

*436F

Casas Araujo, Marta

P

38,455

8,000

22,050

0,000

68,505

8

*338Q

Rendo Sanín, Montserrat

P

43,637

8,000

16,850

0,000

68,487

9

*916T

Rouco Mallo, Purificación

P

35,864

8,000

24,150

0,000

68,014

10

*373P

Bernárdez Romero, María José

P

39,273

8,000

16,550

0,000

63,823

11

*014E

Domínguez Pino, María Gloria

P

36,410

8,000

17,850

0,000

62,260

12

*474G

Pacheco Muradas, Inés

P

34,773

8,000

18,550

0,000

61,323

13

*529E

Castaño Ferreiros, Carlos

P

36,137

8,000

16,300

0,000

60,437

14

*240L

Iglesias Domínguez, Regina

P

34,910

8,000

17,500

0,000

60,410

15

*328S

Espinosa Menor, María Jesús

P

34,500

8,000

17,700

0,000

60,200

16

*874D

Pumar Rodríguez, Concepción

P

32,728

8,000

19,000

0,000

59,728

17

*205V

Eiroa Macías, María Mercedes

P

41,455

8,000

8,950

0,000

58,405

18

*289K

Carrete Jato, María José

P

42,137

8,000

6,000

2,000

58,137

19

*792B

Domínguez Arias, María del Pilar

P

35,182

8,000

12,700

0,000

55,882

20

*672T

Guntín Rodríguez, María Elisa

P

37,773

8,000

9,200

0,000

54,973

21

*073H

Rodríguez Pérez, Víctor Manuel

P

37,364

8,000

6,950

2,000

54,314

22

*367D

Coto Losada, Montserrat

P

34,910

8,000

11,300

0,000

54,210

23

*955D

Barreiro Pulido, María Sol

P

37,228

8,000

8,750

0,000

53,978

24

*426V

Cardeso Trillo, Irma

P

33,410

8,000

12,150

0,000

53,560

25

*536K

Collado Pampín, María José

P

35,319

8,000

9,300

0,000

52,619

26

*241Y

Morlan Segade, María del Pilar

P

33,819

8,000

10,550

0,000

52,369

27

*531R

Freiría de Jesús, María Nieves

P

36,819

8,000

7,500

0,000

52,319

28

*590G

Domínguez Rodríguez, María Sonia

P

36,137

8,000

8,050

0,000

52,187

29

*368B

Furelos Ramos, María Teresa

P

33,410

8,000

8,300

0,000

49,710

30

*553V

Abeleira Pérez, Ana Isabel

P

33,137

8,000

8,000

0,000

49,137

31

*200N

González Yague, Laura

P

29,046

8,000

8,950

0,000

45,996

32

*572G

Cameselle Paz, Marta

P

34,228

0,000

7,150

0,000

41,378

33

*039V

Gómez López, Marta

L

50,750

8,000

28,000

0,000

86,750

34

*027Y

Carballo Rodríguez, Ana María

L

50,250

8,000

28,000

0,000

86,250

35

*654K

García Cutrín, Ana María

L

50,125

8,000

28,000

0,000

86,125

36

*240B

García Vázquez, Yolanda

L

48,875

8,000

28,000

0,000

84,875

37

*242F

Piedra Viqueira, Marta

L

48,750

8,000

28,000

0,000

84,750

38

*222Q

Toiran López, Benigna

L

48,625

8,000

28,000

0,000

84,625

39

*792H

Pérez Lata, Montserrat

L

48,500

8,000

28,000

0,000

84,500

40

*848X

Martínez Pérez, Fátima

L

48,500

8,000

28,000

0,000

84,500

41

*316X

Canda Sánchez, Paula

L

48,375

8,000

28,000

0,000

84,375

42

*156M

López García, Begoña

L

48,375

8,000

27,900

0,000

84,275

43

*897P

Fernández Souto, Javier

L

48,250

8,000

28,000

0,000

84,250

44

*750K

Mouteira Vázquez, Mónica

L

48,000

8,000

28,000

0,150

84,150

45

*382C

Diéguez Rodríguez, Marta

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

46

*559F

Lestón Iglesias, Domingo Manuel

L

48,125

8,000

28,000

0,000

84,125

47

*654G

López Fernández, Cristina

L

47,875

8,000

28,000

0,000

83,875

48

*008Y

Reigosa Karageorgian, Ana Rosa

L

46,875

8,000

28,000

1,000

83,875

49

*708Z

García Pérez, Manuela Beatriz

L

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

50

*680V

Pascual Currás, Berta

L

46,750

8,000

28,000

1,000

83,750

51

*044Z

Martínez Rial, Lucía

L

46,375

8,000

27,300

2,000

83,675

52

*950X

Fernández Fernández, Pilar

L

47,625

8,000

28,000

0,000

83,625

53

*866E

Meizoso Ameneiro, Ana María

L

44,500

8,000

28,000

3,050

83,550

54

*456P

Manso Vigo, Vanessa

L

47,500

8,000

28,000

0,000

83,500

55

*147J

Montenegro Guerrero, María Jesús

L

46,250

8,000

27,200

2,000

83,450

56

*917Y

Rico Teijeiro, Ana María

L

47,375

8,000

28,000

0,000

83,375

57

*981R

Pena Álvarez, Vanesa

L

47,250

8,000

28,000

0,050

83,300

58

*793A

Gómez Paz, Iria

L

47,250

8,000

28,000

0,000

83,250

59

*455X

López González, Cristina

L

47,250

8,000

28,000

0,000

83,250

60

*014Z

Carballo Fernández, Noelia

L

47,125

8,000

27,900

0,000

83,025

61

*531N

Pérez Castiñeira, Carmen María

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

62

*638Z

González González, Isabel

L

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

63

*046V

Álvarez Nogueira, María de los Ángeles

L

48,375

8,000

26,600

0,000

82,975

64

*326L

Carro González, Diana

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

65

*770V

Carballeira Rodríguez, Inés

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

66

*829H

Míguez Rey, Vanessa

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

67

*791L

Mesías Hombre, Verónica

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

68

*235F

Casares Cid, Silvia

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

69

*482N

García Niñez, Helena

L

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

70

*651Y

Barredo Armada, Manuel

L

43,875

8,000

28,000

3,000

82,875

71

*032Q

Ferreiro Facal, Verónica

L

46,750

8,000

28,000

0,000

82,750

72

*765A

Rodríguez Misa, Marta Isabel

L

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

73

*322E

López Sande, Lucia

L

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

74

*219H

Rivera Camba, Diego

L

44,625

8,000

28,000

2,000

82,625

75

*735N

Chan Duarte, Begoña

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

76

*257W

Mariñas Balado, Ana

L

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

77

*294V

Crego Rey, María José

L

46,375

8,000

28,000

0,000

82,375

78

*747Q

Alonso Currás, Monserrat

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

79

*336J

García Gallego, María del Carmen

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

80

*318R

Lamas Freire, Lidia

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

81

*703Z

González Piñeiro, Rocío

L

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

82

*411W

Cagiao Villar, Laura María

L

45,250

8,000

27,000

2,000

82,250

83

*984G

Ramírez Villanueva, Paula

L

45,250

8,000

28,000

1,000

82,250

84

*029N

Martínez Moldes, Natalia

L

49,500

8,000

22,700

2,000

82,200

85

*536C

Baldomero Castro, Rosa María

L

46,000

8,000

28,000

0,000

82,000

86

*784G

Miguelez Diéguez, Beatriz

L

45,875

8,000

28,000

0,000

81,875

87

*005S

Chao Méndez, Fátima

L

45,875

8,000

28,000

0,000

81,875

88

*312F

López Louzara, Eva María

L

46,750

8,000

27,000

0,000

81,750

89

*850C

López Anguez, Sofía Alessandra

L

45,750

8,000

28,000

0,000

81,750

90

*767A

Míguez Mon, Belén

L

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

91

*362L

Gil Pousa, Irene

L

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

92

*422A

Navaza Blanco, Verónica

L

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

93

*284F

Martínez Rodríguez, Guadalupe

L

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

94

*147K

Canosa Gándara, Virginia

L

43,625

8,000

28,000

2,000

81,625

95

*615F

Míguez Pedreira, María del Carmen

L

45,500

8,000

28,000

0,000

81,500

96

*852N

López López, Lorena

L

45,500

8,000

28,000

0,000

81,500

97

*925M

Vecino Vázquez, Santiago

L

45,500

8,000

28,000

0,000

81,500

98

*593E

Goas Dorado, Roberto

L

45,500

8,000

28,000

0,000

81,500

99

*015A

Fernández Gallardo, Patricia

L

45,500

8,000

28,000

0,000

81,500

100

*734V

Jardón Golmar, Laura

L

44,125

8,000

27,350

2,000

81,475

101

*178Y

Núñez Díaz, Aida

L

44,750

8,000

26,700

2,000

81,450

102

*335E

Segade Fernández, María José

L

45,375

8,000

28,000

0,000

81,375

103

*433J

Chacón Fernández, Paula

L

45,375

8,000

28,000

0,000

81,375

104

*985A

Manteiga Fernández, Lidia

L

45,375

8,000

28,000

0,000

81,375

105

*340Z

Soto Araujo, Lorena

L

45,250

8,000

28,000

0,050

81,300

106

*824K

Fernández Vidal, Alicia

L

45,375

8,000

27,900

0,000

81,275

107

*709R

Cortiñas Souto, Sandra

L

45,375

8,000

27,900

0,000

81,275

108

*350V

Dablanca Pallares, Marta

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

109

*829P

Fraga Don, Belén

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

110

*657R

Infante Villán, Aranzazu

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

111

*882Z

Pérez Ferro, María Cristina

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

112

*870N

Rama López, Patricia

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

113

*302W

Vila Abelleira, María

L

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

114

*341J

Cid González, María Luisa

L

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

115

*205M

Dacal Nieto, María Yolanda

L

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

116

*417X

De la Iglesia Pego, Lara María

L

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

117

*314D

Galán Rodríguez, Sara

L

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

118

*739S

Souto Rama, Raquel

L

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

119

*039W

Vila Esteves, Silvia

L

45,875

8,000

25,200

2,000

81,075

120

*147H

Becerra Expósito, Belén

L

45,000

8,000

28,000

0,000

81,000

121

*719H

González González, Raquel

L

45,000

8,000

28,000

0,000

81,000

122

*059R

Sánchez Lorenzo, María

L

45,000

8,000

28,000

0,000

81,000

123

*061G

Carabel Pérez, Soraya

L

45,000

8,000

28,000

0,000

81,000

124

*673F

Pereiro Calviño, Beatriz

L

45,000

8,000

28,000

0,000

81,000

125

*965V

Pico Seijas, María

L

44,875

8,000

28,000

0,000

80,875

126

*746K

Vázquez Granizo, Mónica

L

44,875

8,000

28,000

0,000

80,875

127

*852E

Veira Pernas, Lucía

L

44,875

8,000

28,000

0,000

80,875

128

*198A

Vázquez Modia, Beatriz

L

47,000

8,000

25,800

0,000

80,800

129

*540Z

Farto García, María Gloria

L

44,750

8,000

28,000

0,000

80,750

130

*353P

Rodríguez Montoiro, María

L

47,250

8,000

25,400

0,000

80,650

131

*625W

Pequeño González, Tatiana

L

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

132

*017F

Pereira Paz, María Mar

L

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

133

*287H

Carbajales Ferreiro, Judit

L

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

134

*766G

Rodríguez Gandoy, Pablo

L

42,625

8,000

28,000

2,000

80,625

135

*637Y

Bargiela Iglesias, Esther María

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

136

*481E

Fanego Bermúdez, María Isabel

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

137

*019L

Pérez Álvarez, Laura

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

138

*143T

Iglesias Pérez, Paula

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

139

*290Q

Martínez Morán, Juan Carlos

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

140

*440Z

Falcón García, Sonia

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

141

*764M

Iglesias Febreiro, Silvia

L

44,500

8,000

28,000

0,000

80,500

142

*949B

Penedo Fernández, Marta

L

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

143

*187K

Moledo Lorenzo, Sandra María

L

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

144

*504S

Blanco García, Rosa María

L

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

145

*027H

Lorenzo Pombo, Lorena

L

44,375

8,000

28,000

0,000

80,375

146

*849X

Labajo Leal, Leticia

L

44,250

8,000

28,000

0,000

80,250

147

*424G

Míguez Jueguen, María Beatriz

L

44,250

8,000

28,000

0,000

80,250

148

*069N

Gómez Fernández, Eva

L

43,875

8,000

27,300

1,000

80,175

149

*073L

Fernández Rodríguez, Verónica

L

41,375

8,000

28,000

2,800

80,175

150

*476D

Suárez Mougán, Elena

L

44,125

8,000

28,000

0,000

80,125

151

*533S

Ríos Pereiro, Sonia

L

44,125

8,000

28,000

0,000

80,125

152

*723X

Neira Carral, Ana Mercedes

L

44,125

8,000

28,000

0,000

80,125

153

*030V

González Veiga, Alejandra

L

46,250

8,000

25,800

0,000

80,050

154

*991H

Hermida Vázquez, María

L

45,750

8,000

26,300

0,000

80,050

155

*496C

Balderrabano Vieites, Susana María

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

156

*338Z

García Reino, Bibiana

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

157

*041P

Losada Fernández, María

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

158

*136P

Fernández Pernas, María Ángeles

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

159

*303M

Mella Loureiro, Susana

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

160

*454J

Ferreira Roca, María Alba

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

161

*366J

Otero Moreira, Isabel

L

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

162

*848Y

Sayans Queiruga, Olalla

L

48,250

8,000

23,700

0,000

79,950

163

*021R

Silva Muñoz, Ruth

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

164

*438L

López Arias, Pilar María

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

165

*133J

Vázquez Torres, José

D

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

166

*405N

Martínez Estalote, María Janet

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

167

*998L

Vázquez Castelos, Isabel Amparo

L

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

168

*607J

García Pérez, Iria

L

44,750

8,000

27,000

0,000

79,750

169

*195M

García García, Sandra

L

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

170

*673A

López Campo, Noelia

L

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

171

*210F

Rey Rico, Belén

L

43,750

8,000

27,900

0,000

79,650

172

*524C

Gómez Cid, Natalia

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

173

*959K

Dieste Pereira, María Iria

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

174

*870D

Rodríguez López, Sandra

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

175

*994B

Otero Barcia, María Belén

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

176

*165J

Zubillaga Fernández, Sonia

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

177

*026W

González Placer, Mónica

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

178

*119X

Varela Varela, Beatriz

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

179

*227E

Carballude López, Begoña

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

180

*630C

Pérez Penas, Begoña

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

181

*151X

Fernández Pereira, Sara

L

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

182

*246R

García Gude, Josefa del Carmen

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

183

*483X

Tato Ferro, Eva

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

184

*127Q

Fontela Sánchez, Beatriz

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

185

*933A

García Couceiro, Ana Belén

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

186

*780L

Arias González, Patricia

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

187

*612A

Vázquez Rio, Patricia

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

188

*816H

Rodríguez Diéguez, Leticia

L

43,500

8,000

28,000

0,000

79,500

189

*551H

Meira García, María José

L

43,875

8,000

27,600

0,000

79,475

190

*328X

González Ucha, Bibiana

L

49,250

8,000

22,200

0,000

79,450

191

*746C

Urdiales Chico, Silvia

L

47,000

8,000

24,450

0,000

79,450

192

*240N

Seara Selas, Leticia

L

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

193

*928L

González Lemus, Estela

L

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

194

*814W

Ríos Gigirey, Ana María

L

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

195

*192K

Piñeiro Domínguez, Rebeca

L

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

196

*938P

Domínguez Cota, María Concepción

D

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

197

*720D

García Rama, María Dolores

D

37,750

8,000

28,000

0,000

73,750

198

*364E

Ucha Rodríguez, Nieves

D

41,000

8,000

24,300

0,000

73,300

199

*844P

Abeledo Piñeiro, Ana María

D

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

200

*922T

García Arias, Josefa

D

35,125

8,000

28,000

0,000

71,125

201

*256P

Camba Domínguez, Montserrat

D

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

202

*789G

Crespo Amoedo, María Concepción

D

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

203

*679C

García Portomeñe, Margarita Sara

D

39,500

8,000

22,400

0,000

69,900

204

*077Q

Boria Martín, David

D

33,750

8,000

28,000

0,000

69,750

205

*315T

Correa Novoa, Montserrat

D

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

* O nº de DNI do/da aspirante seleccionado/a amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Enfermeiro/a

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Nº prazas

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

49

159800010

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

Cee

7

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

9

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

29

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

3

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

6

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

Monforte de Lemos

4

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

8

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

23

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

O Barco de Valdeorras

5

329900010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

Verín

7

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

45

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

Pontevedra

10