Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Xoves, 2 de marzo de 2017 Páx. 10825

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

EXTRACTO da Resolución do 9 de febreiro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2017 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H, IN421I).

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Persoas físicas de dereito privado, comunidades ou mancomunidades de veciños

Propietarios ou titulares dun inmoble do sector residencial sito no ámbito rural da Comunidade Autónoma de Galicia

Agrupacións de persoas físicas privadas sen personalidade

Segundo. Obxecto

Preténdese a promoción do desenvolvemento rural galego cunha liña de proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, apoiando actuacións con fins de aforro enerxético de fomento do uso das enerxías renovables e, en concreto, a utilización de biomasa forestal con fins enerxéticos.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Resolución do 9 de febreiro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2017 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H, IN421I).

Cuarto. Contía

1. A contía global da convocatoria ascende a 2.265.000 €. Esta contía poderase incrementar en función das solicitudes presentadas e sempre que teña lugar unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito ou existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa.

Este crédito está financiado con fondos propios, que ascenden a 765.000 €, e con fondos do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, que ascenden a 1.500.000 €, dos cales o 75 % procede do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), un 7,5 % procede dos orzamentos xerais do Estado e un 17,50 % dos orzamentos da Comunidade Autónoma.

2. A intensidade máxima da subvención será dun 50 % do investimento elixible, de acordo co cálculo por potencia unitaria sen IVE da seguinte táboa, cun máximo de 50.000 €/proxecto.

Tipoloxía

Tipo de equipamento xerador

Rango de potencias

Custo elixible máximo por potencia sen IVE (€/kW)

A1

Estufas de aire, cociñas calefactoras e xeradores de aire quente

P ≤ 25 kW

225-5 P

P > 25 kW

100

A2

Cambio de queimador en equipamento existente que non sexa de biomasa

50

B1

Equipamentos térmicos sen sistema de alimentación automática e volume de acumulación de combustible

V < 250 litros

P ≤ 20 kW

300- 5 P

20 kW < P ≤ 40 kW

250-2,5 P

P > 40 kW

150

B2

Caldeiras con sistema de alimentación automática e volume de acumulación de combustible V ≥ 250 litros e V < 1.000 litros

P ≤ 40 kW

300

40 kW < P ≤ 440 kW

310-(P/4)

P > 440 kW

200

B3

Caldeiras con sistema de alimentación automática e volume de acumulación de combustible

con V ≥ 1.000 litros

P ≤ 40 kW

325

40 kW < P ≤ 440 kW

335-(P/4)

P > 440 kW

225

P: potencia nominal total do sistema de caldeira(s) (kW).

V: capacidade do sistema externo de acumulación de combustible (litros).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Inicio: ao día seguinte do remate do prazo de adhesión das entidades.

Fin: 1 mes contado desde o día seguinte ao remate do prazo de adhesión das entidades colaboradoras.

Xunto coa solicitude presentaranse telematicamente, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia