Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2017 Páx. 13969

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017.

O Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), aprobado por Decisión de Execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, prevé na medida 7 actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais. Esas medidas están financiadas, igual que as restantes que integran o PDR, polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), xunto con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración xeral do Estado.

Dado que a promoción do desenvolvemento rural galego debe abordarse desde unha perspectiva integral, prevese, dando continuidade á liña de proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, o apoio a actuacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) constitúese en Axencia por Decreto 142/2016, do 22 de setembro, mantendo a súa adscrición a consellería competente en materia de enerxía, conforme o establecido na Lei 3/1999, do 11 de marzo, e entre cuxas funcións destacan a de incidir na utilización racional da enerxía, así como diversificar as fontes enerxéticas e reducir, na medida do posible, a dependencia exterior.

Neste contexto danse as condicións para que o Inega xestione e tramite a presente liña de subvencións, co obxectivo de fomentar o aforro enerxético a través da utilización de fontes de enerxía renovables como son a xeotermia, aerotermia e solar térmica.

Precisamente, o uso da xeotermia pode representar para Galicia un gran xacemento de nova actividade, e por iso, a Xunta de Galicia entende que é preciso facer unha aposta firme e realista de cara a futuro, materializando esta a través da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva. As subvencións financiadas con fondos Feader centraranse na submedida 7.2 Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxía renovable e aforro enerxético do PDR 2014-2020.

As operacións da submedida 7.2 do PDR de Galicia que poidan afectar a competencia están amparadas, segundo o caso, no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, e no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

1. Aprobar as bases reguladoras das subvencións destinadas ás zonas rurais, para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, para o exercicio 2017, que se xuntan a esta resolución como anexo I.

2. Aprobar os formularios para a xestión da convocatoria do ano 2017 que se xuntan a esta resolución como anexos II a VI.

3. Convocar para o ano 2017, en réxime de concorrencia competitiva, segundo o disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as subvencións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación da poboación nas zonas rurais para proxectos de enerxías renovables.

Artigo 2. Financiamento

1. A dotación máxima para financiar esta convocatoria é de 1.380.000 €, que se distribuirá do seguinte xeito:

MEDIDA 7.2 Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxía renovable e aforro enerxético

Anualidade 2017

Aplicación orzamentaria

Xeotermia:

780.000 €

 

Axudas a concellos

100.000

09.A2.733A.760.2

Axudas a empresas

280.000

09.A2.733A.770.2

Axudas a persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro

400.000

09.A2.733A.782.0

Aerotermia e solar térmica:

600.000 €

 

Axudas á Administración xeral da Comunidade Autónoma

50.000

09.A2.733A.714.1

Axudas a concellos

100.000

09.A2.733A.760.3

Axudas a empresas

250.000

09.A2.733A.770.3

Axudas a persoas físicas e institucións sen ánimo de lucro

200.000

09.A2.733A.782.1

Total

1.380.000 €

2. A contía indicada poderá incrementarse en función das solicitudes presentadas e sempre que teña lugar unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito ou existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa, segundo recolle o artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da dita lei. O aludido incremento debe publicarse no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal).

3. Este crédito está financiado con fondos do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, ascendendo estes a 1.380.000 €, dos cales o 75 % procede do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco da medida 7 Actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais e da submedida 2 Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxía renovable e aforro enerxético, un 7,50 % procede dos orzamentos xerais do Estado e un 17,50 % dos orzamentos da comunidade autónoma.

4. O crédito máximo, segundo o tipo de beneficiario e tecnoloxía, será o seguinte:

Grupo I: Xeotermia.

Beneficiarios

Orzamento

Administración local

100.000 €

Pequenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións

280.000 €

Axudas a persoas físicas e entidades sen ánimo de lucro

400.000 €

Total

780.000 €

Grupo II. Aerotermia.

Beneficiarios

Orzamento

Pequenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións

175.000 €

Persoas físicas e entidades sen ánimo de lucro

150.000 €

Total

325.000 €

Grupo III. Solar térmica.

Beneficiarios

Orzamento

Pequenas e medianas empresas, as súas agrupacións e asociacións

75.000 €

Persoas físicas e entidades sen ánimo de lucro

50.000 €

Total

125.000 €

Grupo IV. Aerotermia e solar térmica (Administración).

Beneficiarios

Orzamento

Administración pública autonómica e local

150.000 €

Artigo 3. Prazo para presentar as solicitudes e a documentación

As solicitudes presentaranse segundo o modelo do anexo II desta resolución, xunto coa documentación que se indica nas bases reguladoras. O prazo para presentar as solicitudes será de un (1) mes contado desde o día seguinte da publicación das presentes bases no DOG.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Artigo 4. Prazo de resolución das solicitudes

O prazo para ditar resolución expresa e notificala aos interesados será de tres (3) meses contados desde o día seguinte a aquel en que remate o prazo de presentación de solicitudes. Se transcorre o prazo sen que se dite resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5. Prazos de execución e xustificación dos investimentos

Os investimentos xustificaranse documentalmente de acordo co disposto nas bases reguladoras. O prazo límite para a execución dos investimentos vinculados aos proxectos subvencionados e para a xustificación dos gastos será o 15 de outubro de 2017. O feito de non xustificar correctamente os ditos investimentos devirá en perda do dereito ao cobramento da axuda concedida.

Disposición adicional primeira

Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución don DOG, perante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición adicional segunda. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

a) Na páxina web do Inega (www.inega.gal).

b) No teléfono 981 54 15 00 (Inega).

c) Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela), previa cita no teléfono 981 54 15 00.

Disposición derradeira primeira

O director do Inega poderá ditar os actos necesarios para asegurar a correcta execución desta convocatoria.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución será aplicable desde o día da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I
Bases reguladoras das subvencións para actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación da poboación nas áreas rurais de Galicia para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

Artigo 1. Obxecto

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica (IN421A).

Artigo 2. Requisitos e regras xerais

1. Todos os proxectos deberán cumprir os requisitos seguintes:

a) Que non estean iniciados na data de presentación da solicitude da axuda. Os solicitantes poderán iniciar a execución do proxecto unha vez presentada a solicitude.

b) As actividades deberán ser realizadas no ámbito rural de Galicia, entendido como tal o ámbito de aplicación do PDR 2014-2020 de Galicia.

A definición de zona rural realizarase por eliminación daquelas zonas consideradas densamente poboadas (urbanas) en cada territorio. A delimitación destas zonas onde se debe realizar a actividade está definida a nivel de parroquia en función da densidade da poboación. Só serán elixibles as parroquias definidas como rurais ou intermedias para os efectos da aplicación do Feader (clasificación ZPP ou ZIP do grao de urbanización da parroquia segundo o GU 2016).

Esta información pode ser consultada na web do Instituto Galego de Estatística:

http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/rural-urbano/MapaParroquiasGrao2016.htm

c) Que no momento da certificación final os equipamentos subvencionados estean en disposición de funcionar.

d) Que sexan viables tecnicamente.

e) Que se axusten á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) en materia enerxética.

f) Que se axusten ás especificacións indicadas nas presentes bases.

g) Que o solicitante non teña sido sancionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria pola comisión de infraccións en materia de subvencións no prazo dun ano se a infracción foi cualificada como leve, de dous anos se a infracción foi cualificada como grave ou tres anos se a infracción foi cualificada como moi grave. Os prazos computaranse desde a data de remate do prazo de presentación das solicitudes.

2. O beneficiario no caso de pagamento indebido quedará obrigado a reembolsar o importe en cuestión, ao que se engadirán, se é o caso, os xuros. Non se aplicará a obriga de reembolso se o pagamento é froito dun erro da autoridade competente ou doutra autoridade sen que o beneficiario puider detectar razoablemente ese erro (artigo 7.1 e 3 do Regulamento (UE) 809/2014, da Comisión, do 17 de xullo).

Con carácter xeral, os supostos de retirada total e parcial da axuda e a imposición de sancións administrativas ao beneficiario veñen reguladas no artigo 63 do Regulamento (UE) 809/2014, da Comisión, do 17 de xullo.

3. O investimento para que a actuación sexa subvencionable deberá superar os 3.000 euros (IVE excluído).

Artigo 3. Conceptos subvencionables

1. Serán subvencionables:

a) Equipamento principal de xeración enerxética (bomba de calor ou paneis solares).

b) Custo de montaxe e conexión.

c) Accesorios para o correcto funcionamento do sistema salvo os equipamentos emisores que non formen parte do equipamento xerador e os elementos de distribución da calor fóra da sala de caldeiras.

d) No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captación do recurso xeotérmico: sondaxes, intercambiadores, acumuladores, tubaxes, etc.

2. Non son subvencionables:

a) O IVE, excepto cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IVE.

Salvo as persoas físicas, os beneficiarios que gocen da exención do IVE deberán acreditar esta circunstancia mediante a presentación do correspondente certificado emitido pola administración tributaria.

b) Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e material funxible, en xeral.

c) Os gastos anteriores á presentación da solicitude.

d) A reposición ou mera substitución de equipamentos existentes. Para estes efectos, enténdese por gastos de reposición ou substitución aqueles que se limiten a substituír unha máquina existente ou parte dela por unha máquina nova e moderna sen ampliar a capacidade de produción en máis dun 25 % ou introducir cambios fundamentais na natureza da produción ou tecnoloxía correspondente.

e) Equipamento e materiais non funxibles de segunda man.

f) A simple reposición ou substitución de equipamentos e maquinarias.

g) As obras de mantemento.

h) Os gastos de alugamento.

i) As taxas e licenzas administrativas.

j) Na adquisición de bens e servizos mediante contratos públicos os pagamentos efectuados polo contratista á Administración en concepto de taxa de dirección de obra ou control de calidade.

k) As conducións de distribución interior do calor e os equipamentos emisores, salvo cando estes sexan parte activa do circuíto de xeración térmica.

Artigo 4. Normas específicas

1. Co obxectivo de garantir ao máximo o aproveitamento enerxético do combustible e minimizar as emisións de substancias contaminantes á atmosfera, os equipamentos de xeración de calor deberán ser instalacións con avanzadas prestacións operativas, con elevados niveis de eficiencia enerxética e cun bo comportamento con respecto ao ambiente.

Para tal efecto, as instalacións financiadas deben cumprir cos requisitos establecidos no Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións térmicas de edificios (RITE), así como calquera outra normativa nacional, rexional ou local que lles sexa de aplicación.

2. O investimento elixible máximo por potencia unitaria (excluído o IVE) estará limitado polas características dos sistemas segundo o recollido nas subletras a) xeotermia, b) aerotermia e c) solar térmica, adicionalmente na procura de instalacións de potencia racionais, establécese un custo elixible máximo por vivenda segundo a seguinte táboa e habilítase a Comisión de Valoración para establecer limitacións da potencia térmica elixible en función da aplicación (por exemplo, en función da superficie que se vai calefactar. Para estes efectos, defínese vivenda como todo inmoble que se utilice ou for deseñado para a residencia dunha familia, independentemente do tamaño desta e da súa tipoloxía (piso, vivenda unifamiliar, acaroado…).

Tipoloxía

Investimento elixible máximo por vivenda (€ excluído o IVE)

Xeotermia

12.000

Aerotermia

6.000

Solar térmica

6.000

a) Xeotermia.

Tipoloxía

Características do equipamento

Rango de potencias

Investimento elixible máximo por potencia (€/kW)

A1

Instalacións con bombas de calor xeotérmicas con intercambio enterrado horizontal

P ≤ 10 kW

1.300

10 kW < P ≤ 30 kW

1.300 – 10 · (P - 10)

30 kW < P ≤ 100 kW

1.100 – 2 · (P - 30)

P > 100 kW

960

A2

Instalacións con bombas de calor xeotérmicas con intercambio enterrado vertical

P ≤ 10 kW

1.900

10 kW < P ≤ 30 kW

1.900 – 25 · (P - 10)

30 kW < P ≤ 100 kW

1.400 – 3 · (P – 30)

P > 100 kW

1.190

P: potencia térmica útil da bomba de calor (kW), debidamente xustificada coa documentación achegada, tal e como se indica no artigo 7 (documentación complementaria).

b) Aerotermia.

O investimento elixible máximo será de 600 €/kW para as bombas de calor aire/auga e 400 €/kW para ás aire/aire. Será avaliada a potencia tal e como se indica no artigo 7 (documentación complementaria).

c) Solar térmica.

Segundo a tecnoloxía utilizada, a contía máxima da subvención será a seguinte:

Tipo de instalación

Investimento elixible máximo

Paneis planos

1.500 euros/kW (*)

Tubos de baleiro

1.000 euros/m2 (**)

(*) A potencia en kW calcularase a partir da superficie útil de captación (de apertura) e da curva de rendemento do panel, con temperatura de entrada 45 ºC, temperatura ambiente 15 ºC e 800 W/m2 de radiación.

(**) Superficie de apertura.

3. Requisitos técnicos por tecnoloxías.

a) Xeotérmica e aerotérmica.

No caso das bombas de calor, os equipamentos que se instalan deberán contar cun coeficiente de eficiencia enerxética en modo calefacción (COP) igual ou superior a 3,5, nas condicións establecidas na norma que os afecte (UNE-EN 14511:2012, UNE-EN 15316:2010, UNE-EN 16147, UNE-EN 14825:2012, etc). Tomaranse como temperaturas de referencia para o cálculo do COP e da potencia 0/35 ºC para bombas de calor xeotérmicas e 7/35 ºC para aerotermia. No caso dos equipamentos que, segundo a normativa específica, deban dispoñer dunha cualificación enerxética, os equipamentos deberán contar cunha cualificación A ou superior, salvo no caso de equipamentos acumuladores que será C ou superior.

Ademais, en calquera dos casos anteriores, o sistema deberá poder ser considerado como renovable, para o que verificará os requirimentos mínimos incluídos no documento Prestacións medias estacionais das bombas de calor para a produción de calor en edificios, emitido polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, en función das características da instalación. Polo tanto, para xustificar esta condición, deberá achegarse a documentación xustificativa do ensaio para a obtención do COP, do factor de corrección FC e do factor de ponderación FP segundo a zona climática e o tipo de instalación.

b) Solar térmica.

Considéranse nesta epígrafe as instalacións que aproveitan a radiación solar para o quentamento dun fluído mediante paneis solares planos ou tubos de baleiro, sempre que a súa utilización conduza a un aforro dun combustible convencional.

Non serán subvencionables aquelas instalacións destinadas á xeración de auga quente sanitaria (AQS) ou climatización de piscinas que sexan obrigatorias en virtude do documento básico HE 4-Contribución solar mínima de auga quente sanitaria do Código técnico da edificación (CTE), aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, independentemente da porcentaxe de contribución solar que cubra a instalación solar proxectada nestes usos. Para instalacións afectadas polo CTE que tamén se destinen a outras aplicacións non obrigadas por esta normativa, unicamente se poderá obter axuda pola parte correspondente a estas últimas aplicacións.

As instalacións solares destinadas ao apoio á calefacción no sector doméstico e terciario unicamente serán subvencionables se utilizan emisores de baixa temperatura de deseño (menores de 50 ºC), como chan radiante, radiadores de baixa temperatura ou fan coils.

Non serán subvencionables aquelas instalacións destinadas ao quentamento da auga de piscinas descubertas.

O coeficiente global de perdas do panel solar deberá ser inferior ou igual a 9 W/(m2 ºC). Os equipamentos acumuladores deben dispoñer dunha cualificación enerxética clase C ou superior.

Artigo 5. Compatibilidade das subvencións

1. As subvencións concedidas ao abeiro destas bases reguladoras serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sempre que non se supere o 100 % do investimento subvencionable ou, se é o caso, o límite máximo establecido na normativa que resulte de aplicación.

Non obstante, e de acordo co establecido no artigo 65.11 do Regulamento (UE) 1303/2013, o proxecto poderá recibir axuda doutros fondos EIE, dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, a condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos EIE non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo conforme un programa distinto.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión nos termos previstos no artigo 19 destas bases reguladoras.

Artigo 6. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes subscribiranas directamente os interesados ou a persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.

2. O prazo de presentación de solicitudes será o establecido no artigo 3 da resolución de convocatoria.

3. Cando as persoas interesadas teñan a consideración de Administración pública, institucións sen ánimo de lucro ou de pequenas e medianas empresas (pemes) e as súas agrupacións e asociacións, a presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde as páxinas web do Inega (http://www.inega.gal) de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para estes efectos, terá a consideración de Administración pública o sector público autonómico, nos termos definidos no artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia –Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes, así como as entidades locais previstas na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia e as entidades delas dependentes.

Os autónomos presentarán as súas solicitudes por medios electrónicos, dado que, por razón da súa capacidade económica, técnica e dedicación profesional, teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.

Se algunha das persoas obrigadas á presentación electrónica da solicitude o fixer presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para todas as demais persoas interesadas, as solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal) de acordo co establecido nos artigos 14.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e na páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

4. O formulario de solicitude (anexo II) só poderá ser cuberto e confirmado acudindo á aplicación informática dispoñible no citado enderezo electrónico. A súa publicación no Diario Oficial de Galicia faise unicamente para os efectos informativos. As coordenadas UTM de localización da instalación deben referenciarse no sistema ED 50.

5. Non se admitirán a trámite aquelas solicitudes referidas a proxectos que xa se presentaron en convocatorias anteriores para a mesma finalidade e as que lles foi concedida a axuda correspondente, agás que previamente se renuncie a ela.

Artigo 7. Documentación complementaria

1. Xunto coa solicitude todos os interesados deberán presentar a seguinte documentación:

a) Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se vai executar o proxecto, ou da dispoñibilidade deles durante un período mínimo de cinco anos que permitan concretar a situación do predio ou inmoble sobre o terreo.

Os documentos admitidos para acreditar a titularidade son: título de propiedade (copia compulsada ou copia simple), certificado catastral, recibo de pagamento do IBI (emitido polo concello ou polo organismo encargado de xestionan o imposto), contrato de arrendamento ou cesión de uso, acompañado de documento que acredite a titularidade do arrendador ou cedente.

b) Fotografías do lugar onde se vai a instalar o equipamento.

c) Memoria técnica do proxecto segundo modelo «Memoria técnica bomba de calor» ou «Memoria técnica solar térmica» dispoñible na web do Inega (www.inega.gal). O incumprimento do contido mínimo desta memoria poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

No caso das bombas de calor aerotérmicas e xeotérmicas, a memoria técnica incluirá, entre outros aspectos, unha análise das condicións de funcionamento e xustificación técnica do factor de ponderación e factor de corrección para o sistema, segundo o establecido no documento «Prestacións medias estacionais das bombas de calor para a produción de calor en edificios», emitido polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, co fin de xustificar que se pode considerar un equipamento renovable.

Para edificios novos e ampliacións aos cales lles sexa exixible, entregarase copia da documentación do proxecto de construción onde se xustifique o cumprimento da exixencia básica de limitación da demanda enerxética que se establece na Sección HE1 (Limitación da demanda enerxética) do documento básico HE (Aforro enerxético) do Código técnico da edificación (CTE). Para edificios novos e ampliacións en que non sexa exixible o cumprimento da exixencia básica de limitación da demanda, achegarase declaración en que se xustifique a causa de non estar obrigados, asinada por un técnico competente.

d) Plano de situación onde se indique a localización dos equipamentos e que inclúa o exterior da edificación, indicando a zona da captación.

e) Folla de características dos principais equipamentos térmicos (bomba de calor e paneis solares).

f) Certificados de rendemento:

• Xeotermia e aerotermia.

Certificado do coeficiente de rendemento en modo calefacción (COP) emitido por un laboratorio independente e acreditado para realizar as probas segundo a norma que os afecte (UNE- EN 14511:2012, UNE-EN 15316:2010, UNE-EN 16147, UNE-EN 14825:2012 etc). Para acreditar este coeficiente, deberá xuntarse a certificación emitida por Eurovent, a EPHA (Asociación Europea da Bomba de Calor) ou por un laboratorio de ensaio acreditado para este tipo de ensaios, segundo a normativa vixente. No caso de Eurovent e da EPHA, admitirase a impresión da páxina web en que se poden consultar os datos de potencia e COP do propio equipamento ou do ensaiado na serie técnica sempre que se acompañe dunha captura do enlace en que se poida contrastar a información. Tomarase como temperaturas de referencia para o cálculo do COP e da potencia 0/35 ºC para bombas de calor xeotérmicas e 7/35 ºC para aerotermia. No caso dos equipamentos que deban dispoñer dunha cualificación enerxética, deberán achegar a documentación xustificativa correspondente.

• Solar térmica.

Resolución de certificación do panel solar en vigor, emitida pola Administración competente. Se na resolución de certificación non se recolle de xeito íntegro a seguinte información do panel: marca, modelo, superficie de apertura e coeficientes de rendemento, entregarase a maiores copia do ensaio realizado por unha entidade debidamente acreditada (segundo a Orde ITC/71/2007, do 22 de xaneiro, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ou, se for o caso, a norma que a substitúa) que serviu de base para a emisión da resolución de certificación. No caso dos equipamentos que deban dispoñer dunha cualificación enerxética, deberán achegar a documentación xustificativa correspondente.

g) Tres ofertas do proxecto que se pretende levar a cabo. Os custos deberán corresponder a prezos de mercado. Debe respectarse a moderación de custos, tal como establece o artigo 48 do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, ás medidas de desenvolvemento rural e á condicionalidade.

Con independencia do importe do gasto subvencionable, deberán solicitarse, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores para todos os gastos incluídos no proxecto que se pretende llevar a cabo. As ofertas deberán vir asinadas electronicamente pola empresa que as emite.

As ofertas deberán ser comparables desde un punto de vista técnico-económico, correspondendo a instalacións con características similares. No caso de que non se escolla a oferta máis vantaxosa desde un punto de vista económico, deberá estar debidamente xustificada a elección, fundamentándose en criterios técnico-económicos. No caso de que a xustificación non sexa a axeitada, poderá tomarse como investimento elixible o orzamento correspondente á oferta máis económica.

Deberá remitirse o contido de cada unha das ofertas, e non se admitirá o certificado, informe, invitacións realizadas ou documento similar indicando que se solicitaron e se tiveron en conta tales ofertas na elección da proposta escollida, sen que se concrete o seu alcance.

Non será necesario acreditar as tres ofertas no suposto de que polas especiais características dos gastos que se subvencionan non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, debendo o beneficiario, neste suposto, prestar declaración expresa motivada en tal sentido.

Non obstante, as administracións públicas deberán achegar tres ofertas se a contratación non se realiza seguindo algún dos procedementos de contratación pública dos previstos no artigo 138.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, séndolles de aplicación o previsto no artigo 18.9 das presentes bases no momento da xustificación final.

O artigo 138.3 do texto refundido da Lei de contratos do sector público indica que a adxudicación se realizará, ordinariamente, utilizando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido. Nos supostos enumerados nos artigos 170 e 175, ambos os dous inclusive, poderá seguirse o procedemento negociado, e nos casos previstos no artigo 180, poderá recorrerse ao diálogo competitivo.

No caso do sector público autonómico, integrado –de acordo coa Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia–, pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais do seu sector público, será de aplicación o previsto no artigo 23.2 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico en relación coa non vinculación das empresas convidadas.

2. As administracións públicas, ademais da documentación sinalada no punto primeiro deste artigo, deberán achegar:

a) Acreditación do nomeamento ou da elección do representante da entidade solicitante.

b) Certificado do acordo adoptado polo órgano competente polo que se aproba solicitar a axuda regulada nestas bases, se procede.

c) Certificación expedida polo órgano competente en que se acredite que se cumpriu o requisito de moderación de custos, mediante a presentación das tres ofertas, ou no procedemento de contratación pública que se está a tramitar.

d) No caso das administracións locais, certificación de que a entidade solicitante remitiu as contas do último exercicio orzamentario a que legalmente está obrigado ao Consello de Contas. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes.

O artigo 4.1 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan as especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, establece como requisito para a concesión de subvencións que as entidades locais cumprisen o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio.

3. As empresas, ademais da documentación sinalada no punto primeiro deste artigo, cando non se atopen obrigadas por lei a inscribirse no rexistro mercantil ou calquera outro rexistro público, presentarán a documentación acreditativa da constitución e da representación correspondente e tamén documento que acredite a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia (non é necesario no caso de que o solicitante sexa unha empresa pública).

4. As entidades privadas sen ánimo de lucro, ademais da documentación sinalada no punto primeiro deste artigo, deberán aportar a documentación que acredite a representación con que se actúa.

5. As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas de dereito privado, ademais da documentación sinalada no punto primeiro deste artigo, deberán achegar:

a) Documentación que acredite a súa constitución.

b) Documentación que acredite a representación con que se actúa.

c) Documento en que consten os compromisos de execución asumidos por cada un dos integrantes, así como o importe de subvención que vai a aplicar cada un deles, que terán igualmente a condición de beneficiarios mediante a presentación do anexo III, que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cubrirse a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

6. Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente para a correcta avaliación do proxecto.

7. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Cando as persoas interesadas non teñan a consideración de Administración pública ou de pequenas e medianas empresas (pemes) a documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

8. As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

9. No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos e na forma prevista neste artigo.

10. Non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir a persoa interesada, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

11. Para as persoas obrigadas a tramitar electronicamente, os trámites posteriores serán só electrónicos e presentaranse a través da aplicación do Inega.

Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes de inicio a través da aplicación do Inega, os trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude tamén poderán presentalos electronicamente na dita aplicación e, presencialmente, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 8. Comprobación de datos

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Certificacións de estar ao día no pagamento coa AEAT, a Seguridade Social e Facenda Autonómica.

b) DNI ou NIE da persoa solicitante, cando a persoa solicitante sexa unha persoa física.

c) NIF cando a persoa solicitante sexa unha persoa xurídica.

d) Certificación de alta no imposto de actividades económicas cando a persoa solicitante sexa unha empresa.

Artigo 9. Instrución do procedemento

1. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria, o Inega requirirá o interesado para que a emende. Ese requirimento de emenda, así como calquera tipo de notificación ao interesado, realizarase a través de medios electrónicos, de conformidade co establecido no artigo 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De maneira que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación, transcorran 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada, cos efectos previstos no artigo 40.5 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que, de oficio ou por instancia do destinatario, se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

A notificación do requirimento de emenda practicarase do seguinte xeito:

– Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilita no formulario de solicitude un aviso en que se lle indica a posta á súa disposición desta notificación.

– Poderá acceder á citada notificación no taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Inega (www.inega.gal).

A documentación a que se refire a emenda presentarase de forma electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal ) acudindo a aplicación informática habilitada para estas axudas.

2. Cando as persoas interesadas non teñan a consideración de Administración pública ou de pequenas e medianas empresas (pemes) e non soliciten ou consintan expresamente a comunicación electrónica, o Inega efectuará os requirimentos de emenda ou calquera outro tipo de notificación ao interesado, conforme o disposto no artigo 42 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas, e o interesado disporá dun prazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles para contestar o requirimento, se non o fixer entenderase por desistido da súa solicitude.

Presentarán a documentación correspondente á xustificación en soporte papel en calquera dos lugares ou rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

3. Igual requirimento se efectuará no suposto de resultado negativo da consulta efectuada a Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT); Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS); consellería competente en materia de economía e facenda; rexistro mercantil e outros rexistros públicos.

4. Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores deste artigo, poderá requirirse o solicitante para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.

5. Logo de revisar as solicitudes e as emendas feitas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración. Aqueles que non cumpran coas exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de non admisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 10. Consentimentos e autorizacións

1. De conformidade co artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 30 de xuño, de transparencia e bo goberno, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. Ademais, de acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a presentación da solicitude de axuda leva consigo o consentimento para que os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas, de ser o caso, sexan incluídos e feitos públicos no citado rexistro, que depende da Consellería de Facenda.

3. Coas solicitudes das persoas interesadas deberanse achegar os documentos ou información previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 53.1.d) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación, ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

6. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Artigo 11. Beneficiarios

1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:

a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.

b) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.

c) As persoas físicas ou xurídicas de dereito privado, as súas agrupacións e asociacións.

2. Quedan excluídas aquelas empresas que non teñan a consideración de pemes, segundo os termos definidos no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinado tipo de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado. Os datos para o cálculo de efectivos, os importes financeiros e o período de referencia serán os referidos nos artigos 4 e 5 do anexo I do citado regulamento.

3. As empresas deberán cumprir co criterio de autonomía, nos termos que se establecen no anexo I do Regulamento xeral de exención por categorías.

4. Se as empresas non teñen o domicilio social en Galicia, deberán acreditar, cando menos, a existencia dun centro de traballo ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da comunidade autónoma.

5. Os requisitos para obter a condición de beneficiarios deberanse cumprir, como máis tarde, na data límite de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6. Non poderán obter a condición de beneficiarias as empresas suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que tivese declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

7. Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da citada Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin as empresas exceptuadas do ámbito de aplicación do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, e mais do Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da agricultura.

8. As agrupacións de persoas físicas ou xurídicas de dereito privado deberán nomear un representante ou apoderado único da agrupación con poderes bastantes para cumprir coas obrigas propias dos beneficiarios dunha subvención. Estas agrupacións non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

9. Quedan excluídas como posibles beneficiarios aquelas empresas do sector da produción agrícola primaria (CNAE de clase 01.11 a 02.40).

Artigo 12. Intensidade da axuda

A intensidade da axuda será o 75 % para o caso das administracións públicas. Para outros beneficiarios a intensidade da axuda será do 30 % e incrementarase en 10 puntos porcentuais para as medianas empresas, e en 20 puntos porcentuais para as pequenas empresas e as persoas físicas.

2. A contía máxima da axuda por proxecto será de 50.000 € no caso das bombas de calor xeotérmicas e de 20.000 € na aerotermia e solar térmica.

3. A contía total de axuda establecida para as axudas de minimis concedidas a unha única empresa, nun período máximo de tres anos, fíxase en 200.000 €, agás para as empresas do sector agrícola que se fixa en 15.000 € e para as empresas de transporte de mercadorías por estrada por conta allea en 100.000 €.

Artigo 13. Órganos competentes

1. A Xerencia do Inega será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director do Inega ditar as diferentes resolucións que deriven do dito procedemento.

2. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración. Aqueles que non cumpran coas exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de inadmisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 14. Comisión de valoración e criterios de valoración das solicitudes

1. Comisión de valoración.

a) A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou, se é o caso, a denegación das subvencións aos interesados.

b) A composición da comisión de valoración será a seguinte:

i. Presidente: o director do departamento de Enerxías e Planificación Enerxética.

ii. Un xefe de Área do Inega.

iii. Dous técnicos do Inega.

c) No documento co resultado da avaliación que elabore a comisión figurarán, de xeito individualizado, os solicitantes propostos para obter a subvención, especificándose a puntuación que lles corresponde así como o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible nos diferentes tipos de actuacións que se subvencionan.

d) Non serán subvencionables os proxectos que acaden unha puntuación inferior a 30 puntos por considerarse que non cumpren suficientemente a finalidade da convocatoria.

2. Criterios de valoración.

a) Eficiencia dos equipamentos principais da instalación (ata 33 puntos).

Neste punto avaliaranse os coeficientes de rendemento enerxético dos principais equipamentos, COP no caso das bombas de calor e o rendemento de paneis solares en termos de kW/m2, rendemento obtido a partir dos coeficientes de ensaio indicados no punto 8.

No caso das bombas de calor, outorgarase unha puntuación de 0 puntos para as bombas de calor con COP de 3,5 e a máxima puntuación para ás de COP igual ou superior a 5. O resto de bombas de calor puntuaranse proporcionalmente.

No caso dos paneis solares outorgarase unha puntuación de 0 puntos para os paneis solares con rateo igual ou inferior a 0,4 kW/m2 e a máxima puntuación para os iguais ou superiores a 0,55 kW/m2. O resto de paneis solares puntuaranse proporcionalmente.

b) Rateo de investimento-potencia da instalación (ata 33 puntos).

Outórgase 0 puntos aos proxectos cuxo rateo investimento/potencia supere o 120 % do custo máximo elixible que lle corresponde en función da súa potencia/superficie, e a puntuación máxima para aqueles cuxo rateo sexa inferior ao 80 % do custo máximo elixible lle corresponde en función da súa potencia/superficie. O resto dos proxectos puntuaranse proporcionalmente.

c) Localización xeográfica do proxecto (ata 34 puntos).

Valoraranse os proxectos que se desenvolvan en zonas economicamente menos favorecidas, utilizando os datos mais recentes dispoñibles polo IGE da renda dispoñible bruta por habitante dos municipios galegos. En concreto, utilizaranse os datos correspondentes ao ano 2009 que se poden descargar da web do Instituto de Estatística no enderezo www.ige.eu na epígrafe Economía/Sistema Contas/Renda dos fogares municipais en formato excel. Outórgase 0 puntos aos proxectos situados no concello que teña a máxima renda dispoñible bruta por habitante de Galicia, e a puntuación máxima ao de menor. O resto dos proxectos puntuaranse proporcionalmente.

Artigo 15. Resolución das solicitudes

1. Elaborada a relación prevista no artigo 14.1.c) destas bases, e sempre con anterioridade á resolución do procedemento, efectuarase o trámite de audiencia, por un prazo de 10 días. Cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados, prescindirase do trámite de audiencia.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será o establecido no artigo 4 da resolución de convocatoria.

3. No suposto de ampliación do crédito e ata o límite do crédito dispoñible, observarase o sinalado no artigo 33.7 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

4. Con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada.

5. En cumprimento do disposto no artigo 1.5 anexo III do Regulamento de Execución (UE) 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) na notificación da concesión da axuda débese informar tamén aos beneficiarios de que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader dentro do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), medida 7.4.

Artigo 16. Aceptación e renuncia

1. Transcorridos 10 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da resolución sen que o interesado comunique expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario.

2. No caso de que o beneficiario dunha subvención desexe renunciar á axuda concedida para a súa solicitude deberá notificalo mediante o anexo IV, polos medios establecidos no artigo 6 das bases segundo o tipo de beneficiario de que se trate, comunicando este feito co fin de proceder ao arquivamento do expediente.

No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución que se notificará o interesado, de conformidade co procedemento establecido no artigo 9 destas bases reguladoras.

Artigo 17. Obrigas dos beneficiarios

1. Son obrigas dos beneficiarios as establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en particular, as establecidas nestas bases reguladoras e na resolución de concesión.

2. Cando un beneficiario non poida executar o proxecto, deberá renunciar á subvención. A renuncia efectuarase mediante a presentación do anexo IV que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cubrirse a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

3. O beneficiario está obrigado a respectar o destino do investimento, polo menos, os cinco (5) anos posteriores á data da resolución de pagamento final, salvo que existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da Xunta de Galicia para proxectos determinados, caso en que se aplicarán estes.

4. O beneficiario deberá cumprir as medidas en materia de información e comunicación, sobre o apoio procedente dos fondos Feader, recollidas no punto 2 da parte 1 do anexo III do Regulamento de execución (UE) 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través de Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

En todas as actividades de información, publicidade e comunicación que leve a cabo o beneficiario deberá recoñecer o apoio do Feader á operación financiada mostrando o emblema da Unión e unha referencia á axuda do Feader.

En concreto, os beneficiarios deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Cando o beneficiario dispoña dun sitio web para uso profesional, deberá incluír nel unha breve descrición da operación cando poida establecerse un vínculo entro o obxecto do sitio web e a axuda prestada á operación, en proporción ao nivel de axuda, cos seus obxectivos e resultados, e destacando a axuda financeira da Unión.

b) No caso de operacións que consistan no financiamento de obras de infraestrutura ou construción que se beneficien dunha axuda pública total superior a 500.000 €, deberá colocar nun lugar ben visible para o público, un cartel temporal de tamaño significativo relativo á operación.

c) No caso de operacións non incluídas no punto anterior que reciban unha axuda pública total superior a 50.000 €, o beneficiario colocará unha placa explicativa con información sobre o proxecto, na cal destacará a axuda financeira da Unión.

Os carteis, paneis ou placas e sitios web levarán unha descrición do proxecto ou da operación e os elementos descritos anteriormente. Esta información ocupará como mínimo o 25 % do cartel, da placa ou da páxina web.

O Inega porá á disposición dos beneficiarios modelos de placa (na súa web).

5. O beneficiario deberá conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, polo menos, durante o período de permanencia dos investimentos, e está obrigado a facilitar a información que lle requira o Inega e a someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro dos órganos competentes da Administración autonómica, estatal e comunitaria no exercicio das súas funcións.

6. Os beneficiarios estarán obrigados a levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable axeitado para todas as transaccións relativas ao proxecto subvencionado.

7. Os beneficiarios no marco das medidas de desenvolvemento rural comprometeranse a proporcionarlle á autoridade de xestión, aos avaliadores designados ou a outros organismos en que a dita autoridade delegase a realización deste tipo de tarefas, toda a información necesaria para poder realizar o seguimento e avaliación do programa, en particular, en relación co cumprimento de determinados obxectivos e prioridades (artigo 71 do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro).

8. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as súas entidades instrumentais, no caso de resultar beneficiarias de subvención e sempre que non estivesen orzados inicialmente, deberán xerar o correspondente crédito polos ingresos que se produzan.

Artigo 18. Prazos de execución das instalacións

1. A execución da instalación deberá respectar a data de inicio establecida no artigo 2.1 do anexo I destas bases e a data de finalización establecido no artigo 5.

2. Permitirase que o beneficiario subcontrate con terceiros a execución total, o 100 % do importe da actuación que se subvenciona nos termos recollidos no artigo 27 e concordantes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19. Xustificación e pagamento das axudas

1. Os documentos de xustificación deberán presentarse dentro do prazo que lle corresponda ao expediente segundo o establecido no artigo 18. Deberán estar, nese momento, os investimentos plenamente realizados, operativos e verificables.

2. Para o cobramento da subvención concedida, beneficiario deberá presentar toda a documentación que se sinala nos puntos seguintes deste artigo e solicitará o pagamento mediante a presentación do anexo V, que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cubrirse a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal , ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

3. A documentación correspondente á xustificación do investimento realizado presentarase de forma electrónica a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal ) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

Cando as persoas interesadas non teñan a consideración de Administración pública ou de pequenas e medianas empresas (pemes) poderán presentar a documentación correspondente a xustificación en soporte papel en calquera dos lugares ou rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

4. Para xustificar cada un dos gastos realizados achegaranse as facturas ou documentos probatorios de valor equivalente –debidamente desagregadas por conceptos ou unidades de obra-, e os documentos xustificativos que aseguren a efectividade do pagamento da totalidade dos equipamentos polo solicitante.

A Administración local e autonómica poden presentar as facturas orixinais ou facturas electrónicas rexistradas no punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración xeral do Estado (FACE) ou plataforma similar.

A expedición das facturas e o seu contido axustarase ao disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas os seguintes:

a) Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo polo portelo, certificación bancaria), en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co beneficiario da axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

b) Efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado. Neste caso, achegarase copia do efecto mercantil acompañada da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en que conste claramente que o efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

c) Non se admitirán en ningún caso como xustificantes os documentos acreditativos obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

d) Segundo o disposto no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, poderá aceptarse a cesión de cobramento de subvencións a favor dos acredores por razón do gasto realizado.

e) Tanto a data das facturas como a dos xustificantes de pagamento deberán estar comprendidas dentro do período de execución dos investimentos, é dicir, a partir do día en que foi presentada a solicitude de axuda e ata aquel en que remate o prazo que lle corresponda á instalación en función do previsto no artigo 18, sempre co límite da data máxima que figura na resolución de convocatoria, que será a última data posible aínda que polo cómputo lle correspondese unha posterior.

5. Non se admitirán os supostos de autofacturación e, en relación coas empresas ou entidades vinculadas co beneficiario que executasen total ou parcialmente as actuacións subvencionadas, deberán concorrer as dúas circunstancias previstas no artigo 27.7.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

b) Que se obteña a pertinente autorización por parte do órgano xestor.

6. En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades subvencionadas nos supostos recollidos nas letras a), b) e c) do artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

7. Non se admitirán pagamentos en metálico.

8. No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura á cal se imputa o pagamento.

9. No caso das administracións públicas e as entidades delas dependentes, caso de ser beneficiarias, presentarán unha certificación expedida polo órgano competente, en que se acredite que se respectaron os procedementos de contratación pública, así como a dispoñibilidade do expediente para a súa comprobación.

10. Os concellos, para as obras públicas que promovan, deberán achegar o acordo do órgano municipal competente de aprobación do proxecto nos termos previstos no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e dicir, logo de acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, así como do planeamento en vigor.

11. Fotografías dos principais equipamentos instalados en que se visualice a placa e características.

12. Xustificación de ter dado cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 17.4 en relación coa publicidade que o beneficiario lle deberá dar ao financiamento do investimento que se subvenciona.

13. O beneficiario achegará un certificado do instalador en que se indique a data de finalización da instalación subvencionada, asinado polo técnico competente, naqueles proxectos de potencia superior aos 70 kW achegarase no seu lugar o correspondente certificado de dirección de obra, en todo caso, a data de finalización da obra debe estar comprendida dentro do período de xustificación. Sempre que sexa obrigatorio para a posta en servizo da instalación debe achegar xustificante de solicitude de inscrición no rexistro correspondente da consellería competente en materia de industria en que se recolla tanto a identificación das características do proxecto como o código de acceso, para ter a posibilidade de verificación se fose necesario.

Nos proxectos de enerxía xeotérmica o beneficiario deberá achegar certificado de obra do sistema de captación asinado por un técnico conforme o modelo dispoñible na web do Inega. Sempre que sexa obrigatoria unha autorización para a execución do proxecto esta deberá estar solicitada antes da finalización do período de xustificación da axuda concedida.

14. Poderanse solicitar ao beneficiario as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que o órgano xestor considere convenientes. Feito o oportuno requirimento, se transcorrido o prazo concedido para o efecto, o beneficiario non os presentase, iniciarase o procedemento de perda de dereito ao cobramento da subvención.

15. Tal e como dispón o artigo 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención aprecie a existencia de defectos emendables nas xustificacións presentadas polos beneficiarios, porao no seu coñecemento e concederalle un prazo de dez (10) días para a súa corrección.

16. Transcorrido o prazo establecido na convocatoria para a xustificación dos investimentos sen terse presentado esta, requirirase o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comporta a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades que derivan da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20. Modificación da resolución de concesión da subvención

1. Unha vez recaída a resolución de concesión poderá solicitarse a modificación do seu contido se concorren as circunstancias previstas no presente artigo. Toda variación das circunstancias tidas en conta para ditar a resolución de concesión poderá dar lugar á modificación da subvención concedida debendo o beneficiario notificalo mediante a presentación do anexo VI que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cubrirse a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

2. O beneficiario da axuda poderá solicitar a modificación da resolución de concesión polos seguintes motivos:

a) Variación do orzamento aceptado polo Inega.

b) Obtención concorrente de subvencións, axudas ou recursos outorgados por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

c) Finamento do titular.

d) A alteración das condicións establecidas na resolución de adxudicación da subvención.

e) Circunstancias de forza maior e circunstancias asimilables.

Unha vez recaída a resolución de concesión e, en todo caso, cun límite de 20 días hábiles antes da data de finalización do prazo para a realización do proxecto, o beneficiario poderá solicitar a modificación do seu contido.

3. Para a modificación da resolución de concesión non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tiveron lugar con posterioridade a ela.

4. Os beneficiarios terán a obriga de comunicar ao Inega as variacións no orzamento respecto á resolución de concesión da subvención, cando o orzamento definitivo sexa inferior a un 80 % do orzamento elixible da instalación subvencionada.

5. A modificación poderase autorizar sempre que:

a) A modificación solicitada non desvirtúe a finalidade da axuda e non supoña incremento do orzamento.

b) Non exista prexuízo a terceiros.

c) Os novos elementos e circunstancias que motivan a modificación, de concorrer na concesión inicial, non supoñan a denegación da axuda.

Artigo 21. Redución adicional

1. Os pagamentos calcularanse sobre a base dos importes que se consideren admisibles durante a comprobación efectuada polo Inega.

O Inega examinará a solicitude de pagamento presentada polo beneficiario e determinará os importes admisibles. Ademais, fixará:

a) O importe a pagar ao beneficiario en función da solicitude de pagamento e a decisión de concesión.

b) O importe a pagar ao beneficiario tras o exame da admisibilidade do custo que figura na solicitude de pagamento.

Se o importe fixado conforme a letra a) supera o importe fixado conforme a letra b) do mesmo parágrafo en máis dun 10 % aplicarase unha sanción administrativa ao importe fixado conforme a letra b). O importe da sanción será igual á diferenza entre eses dous importes, pero non irá máis alá da retirada total da axuda.

2. A sanción administrativa mencionada no punto 1 aplicarase aos gastos non admisibles detectados durante as comprobacións efectuadas polo Inega. Os custos examinados serán os custos acumulados contraídos con respecto a operación de que se trate. Isto entenderase sen prexuízo dos resultados dos anteriores controis das operacións de que se trate (artigo 63 do Regulamento (UE) 809/2014 da Comisión).

Non obstante, non se aplicará ningunha sanción se o beneficiario pode demostrar que non é responsable da inclusión do importe non subvencionable.

Artigo 22. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoriza ás persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado concesión de subvencións cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Xerencia do Inega. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Xerencia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través dun correo electrónico a: inega.info@xunta.gal.

A cesión de datos de carácter persoal que se debe efectuar a Intervención Xeral da Administración do Estado, que é o órgano responsable da administración e custodia da base de datos nacional de subvencións, non requirirá o consentimento do afectado.

Artigo 23. Comprobación de investimentos

As operacións de investimento, de ser o caso, de acordo co Plan galego de controis Feader en vigor, incluirán unha visita in situ para comprobar o remate da operación obxecto da solicitude de pagamento. Os gastos xustificados deben coincidir cos compromisos adquiridos segundo a resolución de concesión da subvención.

Artigo 24. Moderación de custos

En aplicación do disposto no artigo 30.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 48.2.d) do Regulamento 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, o órgano instrutor poderá comprobar en calquera momento, e particularmente nas fases de instrución e de xustificación, a moderación dos custos ou valor de mercado dos gastos subvencionables e xustificados mediante a comparación de ofertas comerciais ou de custos de proxectos similares, prezos coñecidos de mercado ou por calquera dos medios previstos no artigo 30.5 da LSG.

Artigo 25. Reintegro da subvención e réxime sancionador

1. Procederá o reintegro das contías percibidas indebidamente e a exixencia dos xuros de demora nos supostos previstos no artigo 33.1 da LSG. Estes xuros calcularanse en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución (Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo).

2. Tendo en conta o artigo 14.1.n) da LSG, se o incumprimento atinxe ao mantemento do ben, a cantidade que hai que reintegrar será proporcional ao incumprimento e non poderá superar o 5 % do importe total.

3. O procedemento de reintegro tramitarase nos termos previstos no artigo 77 do Decreto 11/2009.

4. O Inega reserva para si o dereito a realizar cantas comprobacións, inspeccións e demais medidas de control que se xulguen oportunas para velar pola correcta aplicación dos recursos públicos, e os beneficiarios someteranse ás actuacións de control que realice o Inega para o seguimento dos proxectos aprobados e as de control financeiro que correspondan a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, se é o caso, as dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Se no curso destas verificacións se detecta que os beneficiarios da subvencións incumpriron algunha das condicións establecidas nesta bases reguladoras, implicará a perda dos beneficios e, se é o caso, o deber de reintegrar as cantidades obtidas indebidamente cos xuros legais que correspondan, sen prexuízo das accións legais e sancións que correspondan.

5. Para facer efectiva a devolución a que se refire o número anterior tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Os beneficiarios das subvención, de ser o caso, estarán suxeitos ao réxime sancionador previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e desenvolto no título VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007 e ao disposto no título V do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Artigo 26. Non execución ou xustificación do proxecto

Aqueles beneficiarios das axudas que na data máxima de remate e xustificación da operación prevista no artigo 18 non comunicasen a renuncia expresamente e non executasen nin xustificasen o proxecto, sen causa debidamente xustificada e comunicada ao Inega, quedarán excluídos das dúas seguintes convocatorias para actuacións dirixidas á mellora dos servizos básicos e renovación da poboación nas zonas rurais de Galicia.

Artigo 27. Réxime de recursos

1. Contra as resolucións ditadas ao abeiro desta resolución de convocatoria, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica se produzan os efectos do silencio administrativo, ante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Contra as resolucións de reintegro, que poñen fin á vía administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica se produzan os efectos do silencio administrativo, perante o director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 28. Normativa de aplicación

1. Na medida en que as subvencións concedidas ao abeiro destas bases reguladoras están previstas pola UE, rexeranse, entre outras, polas seguintes normas:

a) Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, aprobado por Decisión de Execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

b) Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005.

c) Regulamento (CE) nº 1974/2006, da Comisión, do 15 de decembro, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Feader, modificado polos regulamentos (CE) nº 1175/2008, do 27 de novembro, 363/2009, do 4 de maio, 482/2009, do 8 de xuño, 108/2010, do 8 de febreiro, e 679/2011, do 14 de xullo, da Comisión.

d) Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, ás medidas de desenvolvemento rural e á condicionalidade.

e) Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

f) Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da agricultura.

g) Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

2. Así mesmo, rexeranse pola normativa aplicable ás axudas e subvencións na Comunidade Autónoma, en particular a seguinte:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

e) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

f) Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

g) Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file