Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27866

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2017 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda dos premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Mediante Resolución do 27 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 24, do 3 de febreiro) publicáronse as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e procedeuse á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2017, por trámite anticipado de gasto.

O órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 6 das ditas bases reguladoras está analizando as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que non reúnen algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 6.3 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao acceso ao requirimento individualizado para achegar a documentación sinalada.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 6.1 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, terase por desistido na súa petición o solicitante e arquivarase o expediente, despois da correspondente resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I
Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG223.2017.1.1

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

G70115282

IG223.2017.1.2

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG223.2017.1.3

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG223.2017.1.4

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

IG223.2017.1.5

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

G36983575

IG223.2017.1.6

Asociación Gallega de Graniteros

G36644961

IG223.2017.1.7

Asociación Clúster de la Madera de Galicia

G32290439

IG223.2017.1.8

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

IG223.2017.1.9

Asociación Clúster del Naval Gallego

G15710338