Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 23 de xuño de 2017 Páx. 31081

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

BDNS (Identif.): 351766.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das axudas as entidades colaboradoras, públicas ou privadas, inscritas no Rexistro Administrativo de Entidades Colaboradoras da Consellería do Medio Rural, que deberán cumprir co establecido na Orde do 17 de marzo de 2009 pola que se ditan normas relativas á inscrición no Rexistro de Entidades Colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria e sobre o procedemento de homologación dos cursos realizados por estas entidades e a expedición de certificados e diplomas oficiais por parte da Administración pública, así como no Rexistro de Entidades de Formación en Materia de Benestar Animal reguladas polo Decreto 60/2007, do 22 de marzo, e demais normas que se desenvolvesen ao abeiro da súa normativa.

Segundo. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e das condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua profesional orientadas a persoas con relación profesional ou con expectativa de incorporación nos sectores produtivos da agricultura, da gandaría, da industria agroalimentaria e da cadea forestal-madeireira na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao ano 2017.

2. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde realizarase mediante o réxime de concorrencia competitiva.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Cuarto. Contía

1. O financiamento das axudas para a programación das accións formativas ao abeiro desta convocatoria imputarase á aplicación orzamentaria 2017.13.02.422L.770.0 e proxecto orzamentario 2016 00213, por un valor total de 366.515,87 euros

2. Poderanse utilizar outros remanentes que poidan existir na mesma aplicación dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. A dita aplicación orzamentaria poderá ser incrementada con fondos adicionais comunitarios, estatais e da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. As axudas están financiadas con fondos Feader nun 75 %, con fondos propios da Xunta de Galicia nun 22,5 % e con fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente nun 2,5 %.

4. A contía das axudas por curso axustarase ás seguintes premisas:

1. Máximos subvencionables:

– Máximo 150 € por alumno para os primeiros 10 alumnos (número de alumnos mínimo exixido).

– Máximo 100 € por alumno suplementario, ata un máximo de 10 alumnos (máximo financiable).

2. Ademais, a contía das axuda segundo a duración da acción formativa será a seguinte:

a) Cursos de ata 25 horas: máximo de 1.750 €.

b) Cursos ou módulos de máis de 26 horas: máximo de 2.500 €.

3. En todo caso, o máximo da prima por curso de formación será de 2.500 €.

4. Non se financiará ningún curso que remate con menos de 10 alumnos, nin serán financiables máis de 20 alumnos por curso.

5. No caso de ser autorizada unha visita dentro do programa do curso, financiarase o 100 % dos gastos de desprazamento nun medio de transporte colectivo, unha vez xustificadas debidamente a oportunidade e a necesidade do uso dese transporte concreto.

6. O límite máximo anual da axuda será de 20.000 € por entidade de formación, incluídas as visitas.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2017

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal