Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2017 Páx. 37114

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO de licitación para a contratación, por procedemento aberto, das obras de renovación dun ascensor no edificio da casa consistorial.

1. Entidade que adxudica. Organismo: Concello de Vigo. Dependencia: Vías e Obras. Nº de expediente 3994-440.

2. Obxecto do contrato: a renovación dun novo ascensor, así como a coordinación cos dous ascensores existentes e o seu acondicionamento e demais traballos complementarios necesarios previstos nas cláusulas 1 e 2 do PPT (ademais da obra, o contrato comprende a redacción do correspondente proxecto, artigo 6 do TRLCSP).

Lugar de execución: Vigo.

Prazo de execución: 16 semanas. Prórroga: Non procede.

3. Tramitación e procedemento.

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

4. Orzamento base: 66.115,70 euros. IVE a soportar pola administración: 13.884,30 euros. Orzamento total: 80.000,00 euros.

5. Garantías exixidas. a) Provisional: non se exixe. b) Definitiva: si (5 % do prezo de adxudicación do contrato excluído o IVE). c) Complementaria: non se exixe.

6. Obtención da documentación e información: www.vigo.org (perfil do contratante). Teléfono: 986 81 01 48. Fax: 986 22 62 06.

Data límite para solicitar documentación: ata 7 días antes do día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Documentos acreditativos da solvencia económica e financeira: declaración do volume anual de negocios. Considerarase con solvencia económica e financeira aos licitadores que no conxunto dos últimos tres anos teñan un volume de facturación que sexa igual ou superior ao prezo do contrato ou, documento acreditativo de posuír a seguinte clasificación: grupo J, subgrupo 1, categoría A.

b) Documentos acreditativos da solvencia técnica e profesional: certificacións ou documentos que acrediten a boa execución de contratos de obras ou traballos similares aos do obxecto do contrato executados, como máximo, nos dez últimos anos (entenderase que este prazo remata o último día para a presentación de ofertas). Indicaranse importe, datas e destino público ou privado. Considerarase acreditada a solvencia se nalgún dos últimos dez anos xustifican ter realizado traballos similares aos do obxecto do contrato cuxo importe, en conxunto, sexa igual ou superior ao dobre do prezo do contrato ou, documento acreditativo de posuír a seguinte clasificación: grupo J, subgrupo 1, categoría A.

8. Presentación de ofertas. Prazo: rematará aos 26 días seguintes ao da última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG.

Documentación: a exixida nas cláusulas 12 e 13 do prego de condicións administrativas e no punto 7 das FEC.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo, praza do Rei, nº 1, 36202 Vigo, ata as 13.30 horas do último día de prazo.

Admisión de melloras: non.

Prazo da obriga de manter a oferta: dous (2) meses contados desde o día da apertura de proposicións.

9. Apertura de ofertas técnica e económica: entidade, domicilio e localidade: véxase o punto 6 do anuncio.

Data e hora: anunciarase no perfil do contratante do Concello de Vigo.

10. Outras informacións.

11. Páxina web para obtención de información: www.vigo.org

Vigo, 20 de xullo de 2017

El alcalde
P.D. (Decreto do 19.6.2015 e Acordo do 19.6.2015)
David Regades Fernández
Concelleiro delegado de Contratación