Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Mércores, 9 de agosto de 2017 Páx. 38290

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas da Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.

A Orde do 29 de maio de 2017 (DOG núm. 109, do 9 de xuño) establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (en diante, GAIN), en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutores e doutoras nos seus centros, con dúas modalidades.

No artigo 2 da orde de convocatoria determínase quen poden ser beneficiarios e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas do Programa de apoio á etapa predoutoral.

De acordo co establecido no artigo 9 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a GAIN, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

A avaliación das persoas candidatas faise en función dos méritos acreditados nas letras a), b), c), e d) do artigo 10 da orde de convocatoria, e da puntuación correspondente á adecuación do proxecto ás liñas estratéxicas definidas no anexo I da convocatoria (letra e) do mesmo artigo), outorgada por un equipo de expertos externos ao Sistema universitario de Galicia (SUG). Esta puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, achegóuselle á comisión de selección definida no artigo 11 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores no cal figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e as listas de espera para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e á persoa titular da presidencia da GAIN, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección reunida o día 24 de xuño de 2017, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da GAIN,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 29 de maio de 2017 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no anexo III, na modalidade e contía que se indican no dito anexo.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 15 das bases da convocatoria:

Modalidade A (universidades do SUG): 50 axudas:

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UDC

10

54.192,50

216.770,00

216.770,00

162.577,50

650.310,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

USC

23

124.642,75

498.571,00

498.571,00

373.928,25

1.495.713,00

10.40.561B.444.0
FSE (2015 00436)

UVIGO

17

92.127,25

368.509,00

368.509,00

276.381,75

1.105.527,00

Total FSE

 

50

270.962,50

1.083.850,00

1.083.850,00

812.887,50

3.251.550,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

10

15.210,30

58.230,00

28.230,00

13.019,70

114.690,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

23

34.983,69

132.429,00

64.929,00

29.945,31

262.287,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

17

25.857,51

85.491,00

47.991,00

22.133,49

181.473,00

Total FP

 

50

76.051,50

276.150,00

141.150,00

65.098,50

558.450,00

Total (FSE + FP)

 

 

347.014,00

1.360.000,00

1.225.000,00

877.986,00

3.810.000,00

Modalidade A (demais entidades): 7 axudas:

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación Ramón Domínguez

5

34.701,40

137.500,00

122.500,00

87.798,60

382.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

1

6.940,28

27.500,00

24.500,00

17.559,72

76.500,00

09.A3.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC

1

6.940,28

27.500,00

24.500,00

17.559,72

76.500,00

Total

 

7

48.581,96

192.500,00

171.500,00

122.918,04

535.500,00

Modalidade B (universidades do SUG): 40 axudas:

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UDC

7

43.273,58

173.000,00

150.500,00

107.226,42

474.000,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

USC

24

148.366,56

595.500,00

516.000,00

367.633,44

1.627.500,00

10.40.561B.444.0
FP (2016 00129)

UVIGO

9

55.637,46

217.500,00

193.500,00

137.862,54

604.500,00

Total FP

 

40

247.277,60

986.000,00

860.000,00

612.722,40

2.706.000,00

Modalidade B (demais entidades): 3 axudas:

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2017

2018

2019

2020

Total

09.A3.561A.480.0

Fundación Profesor Novoa Santos

1

6.181,94

21.500,00

21.500,00

15.318,06

64.500,00

09.A3.561A.480.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

1

6.181,94

24.500,00

21.500,00

15.318,06

67.500,00

09.A3.561A.403.0

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo

1

6.181,94

21.500,00

21.500,00

15.318,06

64.500,00

Total

3

18.545,82

67.500,00

64.500,00

45.954,18

196.500,00

Na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático 10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02 «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01 «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

De acordo co establecido no artigo 22 das bases da convocatoria e a vinculación de créditos que rexe para as axencias conforme a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos da GAIN adecuáronse á natureza xurídica das entidades beneficiarias.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da presidencia de GAIN nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

ANEXO I
Condicións xerais

Primeiro. Establecer as condicións xerais e particulares da subvención que se especifican nos anexos III e IV.

Segundo. Todas as solicitudes que figuran nos anexos III e IV desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. Todas as entidades beneficiarias presentaron a declaración de ter capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións que se establecen na convocatoria.

Cuarto. Establecer unha lista de agarda en cada modalidade e para cada órgano instrutor, que se inclúe como anexo IV, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 10.6. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Quinto. A data de comezo dos contratos será o 31 de xullo de 2017, agás para as persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o 30 de setembro de 2017.

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á GAIN no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 15 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobro parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

ANEXO II
Condicións particulares

Primeiro. Para as universidades do SUG, na modalidade A desta convocatoria o importe dos contratos das persoas seleccionadas, incluídos os seus custos sociais, estará cofinanciado parcialmente con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 80 %, dentro do obxectivo temático10 «Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente», prioridade de investimento 10.02 «A mellora da calidade, a eficacia e o acceso da educación superior e ciclos equivalentes co fin de mellorar a participación e o nivel de instrución, especialmente para persoas desfavorecidas», obxectivo específico 10.02.01 «Aumentar o número de alumnos de posgrao ou titulados universitarios que obteñen formación no ámbito da I+D+i, fomentando o desenvolvemento de actividades en rede con centros tecnolóxicos, de investigación e empresas, con énfase na participación de mulleres».

Segundo. De acordo co modelo de custos simplificados vinculado a esta convocatoria, o Fondo Social Europeo financiará ata un máximo de 21.677 € anuais do custo total de cada axuda da modalidade A.

Terceiro. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A están obrigadas ao cumprimento da normativa comunitaria aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento e do Consello de 17 de decembro polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, así como no Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro, relativo ao Fondo Social Europeo, onde se establecen, entre outros, requisitos en materia de igualdade de oportunidades, ambiente e innovación social.

Cuarto. As universidades do SUG beneficiarias da modalidade A quedan obrigadas a asegurarse de que os gastos declarados son conformes coas normas aplicables, se é o caso, e que non existe dobre financiamento do gasto con outros réximes comunitarios ou nacionais así como con outros períodos de programación do Fondo Social Europeo.

Quinto. Requírese a concreción do adecuado rexistro dos datos de seguimento e avaliación da actuación, tanto para a acreditación da realidade da actuación, como para recoller datos completos dos participantes e entidades beneficiarias polas operacións precisos para dar cumprimento aos requisitos de subministración de información a través dos indicadores de execución e de produtividade (UE) nº 1304/2013 (anexo I, de especificacións de indicadores de esta autorización), garantindo que se indisporá de datos dos destinatarios últimos das actuacións a nivel de microdato, así como se poderá realizar un adecuado seguimento do cumprimento dos indicadores de resultados recollidos no anexo I do Regulamento 1304/2013.

Sexto. Infórmase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, que será obxecto de publicación electrónica o por outros medios segundo o previsto no artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Sétimo. No caso das axudas da modalidade A cofinanciadas polo FSE, coa primeira xustificación deberase achegar información dos indicadores de execución e de produtividade sobre as entidades e os participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) número 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo ao Fondo Social Europeo. Do mesmo xeito, coa última xustificación as universidades beneficiarias deberán presentar os indicadores de resultado inmediatos a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) número 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro, relativo ao Fondo Social Europeo. A Administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo de seis meses desde a última xustificación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento.

Oitavo. Obriga a manter un sistema de contabilidade diferenciado para todos os ingresos relacionados coas operacións.

Noveno. Require acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é ocaso, o organismo intermedio a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, para o cal se achegará canta documentación lle fose requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se están levando a cabo.

Décimo. Comporta, así mesmo, someterse a calquera outras actuacións de comprobación e control financeiro que realice a unidade administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as súas intervencións delegadas, o Consello de Contas de Galicia, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, para o cal achegará canta información lle sexa requirida.

Décimo primeiro. Conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) número 1303/2013, comporta conservar e custodiar a documentación xustificativa dos gastos durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación.

Décimo segundo. Comporta a obriga de colaborar co organismo intermedio na elaboración dos informes de execución anual e final correspondentes.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López

Conselleiro de Economía, Emprego
Industria e presidente da Axencia
Galega de Innovación

ANEXO III
Axudas concedidas

Modalidade A.

Universidade da Coruña:

Nº expediente

Universidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/287

UDC

Neira

García

Iago

*****863F

3

9,8905

ED481A-2017/272

UDC

López

López

Eric

*****306P

2

9,8326

ED481A-2017/280

UDC

Piñeiro

Ramil

María

*****629M

2

9,5703

ED481A-2017/361

UDC

Meilán

Vila

Andrea

*****893C

3

9,5075

ED481A-2017/326

UDC

Álvarez

Mures

Luis Omar

*****182M

2

9,3396

ED481A-2017/354

UDC

Novoa

Flores

Guido Ignacio

*****849E

2

9,3129

ED481A-2017/328

UDC

Suárez

Hervella

Álvaro

*****113F

2

9,0266

ED481A-2017/131

UDC

Muñoz

Ibáñez

Andrea

*****182K

2

8,9357

ED481A-2017/211

UDC

Adán

Arcay

Lucía

*****628A

-

8,8803

ED481A-2017/183

UDC

Cisneros

Sureda

Javier

*****013Q

2

8,5927

Universidade de Santiago de Compostela:

Nº expediente

Universidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/086

USC

Ordóñez

Iglesias

Álvaro

*****722H

2

10,1638

ED481A-2017/047

USC

Fernández

Caro

Héctor

*****235G

3

10,1411

ED481A-2017/089

USC

Vila

Pérez

Víctor

*****367C

2

10,0537

ED481A-2017/157

USC

Fernández

Mariño

Iago

*****196J

3

9,7534

ED481A-2017/062

USC

Gómez

García

Laura

*****431M

2

9,7482

ED481A-2017/205

USC

Miguel

Ávila

Joan

*****642M

2

9,7457

ED481A-2017/130

USC

Díaz

Louzao

Carla

*****489K

2

9,6625

ED481A-2017/108

USC

Boente

Juncal

Andrea

*****151Y

2

9,5825

ED481A-2017/048

USC

Taboada

López

María Vanesa

*****942Y

2

9,4945

ED481A-2017/065

USC

Lamela

Gómez

Iván

*****946Z

2

9,4460

ED481A-2017/217

USC

Chapela

de la Campa

David

*****975Y

2

9,3341

ED481A-2017/068

USC

Calvelo

Souto

Martín

*****409Y

2

9,2314

ED481A-2017/060

USC

García

Mazás

Carla María

*****492R

2

9,2036

ED481A-2017/044

USC

González

Freire

Eva

*****721D

-

9,1863

ED481A-2017/040

USC

Sartages

García

Miriam

*****199Y

2

9,0831

ED481A-2017/134

USC

Otero

Mato

José Manuel

*****454X

2

8,9747

ED481A-2017/142

USC

Pazo

Pascual

Marta

*****001W

3

8,9011

ED481A-2017/079

USC

Luaces

Rodríguez

Andrea

*****031H

2

8,8797

ED481A-2017/126

USC

Pereira

Vilar

Alba

*****043L

2

8,8692

ED481A-2017/102

USC

Balado

Souto

Daniel

*****686P

2

8,8268

ED481A-2017/039

USC

Chenlo

Miranda

Miguel Ángel

*****371F

-

8,7993

ED481A-2017/071

USC

López

López

Andrea

*****365R

2

8,6129

ED481A-2017/042

USC

Fernández

Villar

Zulema

*****359Z

2

8,6123

Universidade de Vigo:

Nº expediente

Universidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/299

UVIGO

García

Álvarez

Eva

*****036P

2

11,5184

ED481A-2017/322

UVIGO

Ramos

Docampo

Miguel Alexandre

*****572P

3

11,1412

ED481A-2017/321

UVIGO

Puig

Fàbregas

Júlia

*****111Z

3

10,6358

ED481A-2017/306

UVIGO

Santamarina

García

Martín

*****550E

2

10,4904

ED481A-2017/303

UVIGO

Poza

Nogueiras

Verónica

*****569H

-

10,4790

ED481A-2017/284

UVIGO

Arellano

Pardo

María

*****505Z

2

10,0517

ED481A-2017/362

UVIGO

Fernández

Míguez

María

*****015L

2

9,5849

ED481A-2017/316

UVIGO

López

Rodríguez

Mar

*****642X

2

9,4473

ED481A-2017/317

UVIGO

Míguez

Alonso

Beatriz

*****875Y

2

9,4005

ED481A-2017/320

UVIGO

Outeiriño

Rodríguez

David

*****644S

-

9,2343

ED481A-2017/298

UVIGO

Fernández

González

Laura Emilia

*****487Q

-

9,1618

ED481A-2017/307

UVIGO

Wallerstein

Figueirôa

Daniel

*****011E

2

9,1600

ED481A-2017/301

UVIGO

López

Pérez

Ángel Enrique

*****798F

1

9,1239

ED481A-2017/302

UVIGO

Ozcelik

 

Ani

*****636Q

2

8,8198

ED481A-2017/314

UVIGO

García

Feal

Orlando

*****483X

-

8,8090

ED481A-2017/300

UVIGO

Klaina

 

Micham

*****330D

2

8,7126

ED481A-2017/387

UVIGO

Verde

Rodríguez

Antía

*****612Q

-

8,6130

Outras entidades:

Nº expediente

Entidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2017/008

Fundación Ramón Domínguez

Rapado

González

Óscar

******73K

2

10,1459

IN606A-2017/014

Fundación Ramón Domínguez

Aragón

Herrera

Alana

******98F

2

9,8632

IN606A-2017/006

Fundación Ramón Domínguez

Vizoso

González

Marta

******92L

2

9,3032

IN606A-2017/002

Fundación Ramón Domínguez

Pedrosa

Lado

Pablo

******57E

2

9,2480

IN606A-2017/013

Fundacíón Novoa Santos

Casas

Pais

Alba

******84C

2

9,0238

IN606A-2017/011

Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC

Lama

Vázquez

Raquel

******14C

2

8,8925

IN606A-2017/015

Fundación Ramón Domínguez

Rodríguez

Martínez

Lorena

******92X

2

8,7966

Modalidade B.

Universidade da Coruña:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2017/122

UDC

Jove

Villares

Daniel

*****067T

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

10,2632

ED481A-2017/349

UDC

Rodríguez

Álvaro

Roberto

*****069H

3

Enxeñaría e Arquitectura

9,7685

ED481A-2017/290

UDC

Villamarín

Freire

Sara

*****936M

2

Artes e Humanidades

9,6388

ED481A-2017/279

UDC

Ogneva

 

Anastasiia

*****230V

3

Artes e Humanidades

9,2014

ED481A-2017/258

UDC

Fernández

Basanta

Sara

*****666P

3

Ciencias da Saúde

9,0649

ED481A-2017/226

UDC

Bodea

 

Adrián

*****482G

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,0411

ED481A-2017/346

UDC

Souto

García

Andrea

*****010W

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,0023

Universidade de Santiago de Compostela:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2017/070

USC

Cao

Labora

Daniel

*****982X

2

Ciencias

11,8620

ED481A-2017/030

USC

Buedo

Fernández

Sebastián

*****175K

2

Ciencias

11,5070

ED481A-2017/184

USC

Carbajo

Lago

María

*****563D

2

Artes e Humanidades

10,4359

ED481A-2017/095

USC

Márquez

Albés

Ignacio

*****493V

2

Ciencias

10,4326

ED481A-2017/231

USC

Míguez

Rego

Vítor

*****403J

2

Artes e Humanidades

10,4045

ED481A-2017/127

USC

Filgueira

Lorenzo

Sara

*****116Q

2

Artes e Humanidades

10,3991

ED481A-2017/178

USC

Rodríguez

López

Jorge

*****926G

2

Ciencias

10,2601

ED481A-2017/208

USC

Sánchez

López

Miriam

*****631S

3

Artes e Humanidades

10,1906

ED481A-2017/233

USC

Regueira

Iglesias

Alba

*****783J

2

Ciencias da Saúde

10,0119

ED481A-2017/028

USC

Carbajo

Lago

Laura

*****562P

2

Artes e Humanidades

9,8515

ED481A-2017/228

USC

Ferreiro

Cendán

María de la Paz

*****656J

3

Artes e Humanidades

9,3933

ED481A-2017/223

USC

Castrillo

Arias

Pedro Antonio

*****285S

3

Ciencias da Saúde

9,3861

ED481A-2017/141

USC

Rodríguez

Vázquez

Raquel

*****347F

3

Ciencias

9,2836

ED481A-2017/138

USC

Fernández

Fernández

Martín

*****767W

3

Artes e Humanidades

9,2658

ED481A-2017/185

USC

Maneiro

Crespo

Elba

*****527Z

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,1467

ED481A-2017/147

USC

Martínez

Ponciano

Regina

*****034W

2

Artes e Humanidades

9,0509

ED481A-2017/153

USC

López

Ares

Lara

*****031R

2

Ciencias da Saúde

8,9806

ED481A-2017/124

USC

Vila

Blanco

Nicolás

*****236R

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,8868

ED481A-2017/064

USC

Fernández

Fariña

Alejandro

*****226D

2

Ciencias

8,8530

ED481A-2017/149

USC

González

Varela

Carmen

*****553C

2

Artes e Humanidades

8,8449

ED481A-2017/196

USC

Fernández

Cabaleiro

Pablo

*****548L

2

Artes e Humanidades

8,7442

ED481A-2017/230

USC

Barreiro

Quintás

Daniel

*****883D

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,6918

ED481A-2017/195

USC

Rodríguez

Fernández

Arancha

*****881E

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,3093

ED481A-2017/078

USC

Rodríguez

Castro

Marta

*****917C

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2982

Universidade de Vigo:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

ED481A-2017/377

UVIGO

Testa

Anta

Martín

*****741K

2

Ciencias

12,2808

ED481A-2017/338

UVIGO

García

del Río

Pablo

*****928N

3

Ciencias

11,3158

ED481A-2017/308

UVIGO

Aguión

Tarrío

Alba

*****627K

3

Ciencias

10,0530

ED481A-2017/373

UVIGO

Gómez

Fariñas

Beatriz

*****691J

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

9,0499

ED481A-2017/045

UVIGO

López

Campos

José Ángel

*****921M

-

Enxeñaría e Arquitectura

8,9987

ED481A-2017/342

UVIGO

Fernández

González

Cristina

*****045W

2

Ciencias

8,8820

ED481A-2017/240

UVIGO

Rodríguez

García

Miguel

*****315N

2

Enxeñaría e Arquitectura

8,8394

ED481A-2017/227

UVIGO

Masárová

 

Eva

*****103Y

2

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2611

ED481A-2017/213

UVIGO

Sánchez

Lastra

Miguel Adriano

*****444F

-

Ciencias Sociais e Xurídicas

8,2610

Outras entidades:

Nº expediente

Entidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Rama de coñecemento

Puntuación

IN606A-2017/027

Fundación Profesor Novoa Santos

Sánchez

Pedreira

Paula Catarina

******76V

-

Ciencias

8,6530

IN606A-2017/029

Fundación Biomédica Galicia Sur

Loureiro

García

Marcos

******81E

2

Ciencias

6,2230

IN606A-2017/019

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo

Hernández

González

Alberto

******17V

-

Ciencias

5,7772

ANEXO IV
Listas de agarda

Modalidade A SUG:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2017/215

UDC

Barbeito

Cal

Inés

*****676Q

2

8,5577

ED481A-2017/319

UVIGO

Ogando

Martínez

Ana

*****068T

2

8,5463

ED481A-2017/091

USC

Casanova

Chiclana

Adrián

*****666T

2

8,5250

ED481A-2017/166

USC

Souto

Becerra

Yara

*****578D

3

8,4374

ED481A-2017/083

USC

Pozo

Míguez

Iago

*****262R

2

8,4215

ED481A-2017/323

UVIGO

Ramos

Merino

Mateo

*****366B

-

8,3651

ED481A-2017/275

UDC

Cedrón

Santaeufemia

Francisco Abel

*****761Y

1

8,3496

ED481A-2017/162

USC

Cagiao

Marcote

David

*****786N

2

8,3281

ED481A-2017/163

USC

Mussa

Juane

Mariamo

*****285B

3

8,3034

ED481A-2017/041

USC

Matanza

Fente

José Manuel

*****579L

2

8,2904

ED481A-2017/325

UVIGO

Suárez

Eiroa

Brais

*****289V

2

8,2367

ED481A-2017/219

UDC

Blanco

Fandiño

Julia

*****507P

2

8,2253

ED481A-2017/351

UDC

Lagoa

Costa

Borja

*****302T

-

8,2228

ED481A-2017/004

UVIGO

Villar

Cruces

Pedro

*****249N

2

8,2102

ED481A-2017/093

USC

Tomé

Lourido

David

*****780Y

-

8,2077

ED481A-2017/121

USC

Muñiz

Mouro

Abel

*****237S

3

8,1996

ED481A-2017/246

UDC

Cid

Bengoa

Clara

*****729S

3

8,1420

ED481A-2017/066

USC

Ramos

Pernas

Miguel

*****028Q

2

8,1189

ED481A-2017/269

UDC

Fernández

García

Marcos

*****330R

1

8,0828

ED481A-2017/011

UVIGO

Rivas

Landín

Áurea

*****137N

3

7,9811

ED481A-2017/350

UDC

Novo

Díaz

Silvia

*****372W

2

7,9427

ED481A-2017/058

USC

Santorio

Aldariz

Sergio

*****077Z

2

7,9341

ED481A-2017/033

USC

Mallo

Abreu

Ana

*****999Y

3

7,8777

ED481A-2017/372

UVIGO

Pouso

Dios

Ramón

*****253L

-

7,8773

ED481A-2017/099

USC

Pérez

García

José Manuel

*****285R

2

7,8772

Modalidade A outras entidades:

Nº expediente

Entidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2017/003

Fundación Ramón Domínguez

Rodríguez

Trillo

Ángela

******02X

-

8,5316

IN606A-2017/012

Fundación Profesor Novoa Santos

Roca

Lema

Daniel

******37R

3

8,3963

IN606A-2017/010

Fundación Profesor Novoa Santos

Fernández

Rodríguez

Jeniffer Adriana

******73K

3

8,0644

IN606A-2017/009

Fundación Profesor Novoa Santos

Vázquez

Ucha

Juan Carlos

******03F

3

8,0012

Modalidade B SUG:

Nº expediente

Univ.

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona

estadía

Puntuación

ED481A-2017/006

UVIGO

De Arriba

Pérez

Francisco

*****051H

-

8,7148

ED481A-2017/137

USC

Raso

Serrano

Antonio

*****180J

2

8,6371

ED481A-2017/140

USC

Martínez

Santos

Alba Elena

*****759V

2

8,5949

ED481A-2017/087

USC

Lema

Atán

José Ángel

*****345H

2

8,5489

ED481A-2017/268

USC

Romo

Poderós

Irene

*****318X

2

8,5132

ED481A-2017/143

USC

López

Gómez

Helena

*****989B

3

8,4906

ED481A-2017/209

UVIGO

Piña

Rey

Alba

*****271T

-

8,4892

ED481A-2017/156

USC

Castro

Bustelo

Verónica

*****214S

2

8,4863

ED481A-2017/056

USC

****

 

Venktesh

*****822R

3

8,3906

ED481A-2017/359

UDC

García

Rodríguez

María Cristina

*****310C

-

8,3894

ED481A-2017/395

UVIGO

Míguez

Álvarez

Carla María

*****812N

1

8,3587

ED481A-2017/010

UVIGO

Zapatero

Castrillo

Víctor

*****438P

-

8,3045

ED481A-2017/154

USC

Álvarez

Seijo

Begoña

*****196N

2

8,3028

ED481A-2017/221

USC

Díaz

Geada

Ainara

*****920M

2

8,2075

ED481A-2017/179

USC

Mariño

Calvo

María Vanesa

*****358D

2

8,1944

ED481A-2017/116

USC

Paniagua

González

Lucía

*****222Q

2

8,1690

ED481A-2017/111

UDC

Gómez

Brandón

Adrián

*****198A

2

8,1672

ED481A-2017/032

USC

Cendón

Conde

Jorge

*****590J

1

8,1232

ED481A-2017/225

USC

Fernández

Pérez

Iago

*****705W

1

8,0441

ED481A-2017/249

USC

Giunchi

 

Eleonora

*****377J

3

8,0324

Modalidade B outras entidades:

Nº expediente

Entidade

1º Apelido

2º Apelido

Nome

DNI/NIE

Zona estadía

Puntuación

IN606A-2017/018

Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo

Gutiérrez

Muñoz

Paula

******53T

-

5,5843