Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Xoves, 14 de setembro de 2017 Páx. 42335

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega.

Mediante a Resolución do 7 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e convocáronse 100 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega (DOG nº 71, do 11 de abril).

No artigo 14 da dita resolución establécese a comisión de valoración como o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes presentadas que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. A comisión de valoración, con data do 5 de xullo de 2017, elaborou un informe no cal se concretou o resultado da avaliación efectuada e unha prelación das solicitudes pola puntuación obtida.

De conformidade co disposto nos artigos 12 e 15 da citada resolución, a Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno como órgano instrutor do procedemento, á vista do expediente e do informe da comisión avaliadora e unha vez recibidos os xustificantes da matrícula nos diferentes másteres das tres universidades galegas, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas aos solicitantes seleccionados, así como para a denegación das solicitudes que non cumpren os requisitos establecidos na convocatoria.

Vistas todas as solicitudes presentadas á convocatoria, visto o informe da Comisión de Valoración da súa reunión do 5 de xullo de 2017, vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder bolsas ás 96 persoas que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega, así como o importe que en cada caso se sinala.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 19 da resolución.

Artigo 2

Dado que o número de bolsas concedidas ata o momento é de 96, e polo tanto inferior ao das 100 bolsas ofertadas na convocatoria, establécese segundo o disposto no artigo 15.2 da resolución, unha lista de candidatos de reserva ordeada polas puntuacións outorgadas, para o caso de que sexan admitidos polas universidades correspondentes no seguinte prazo de matrícula e que deberán achegar o xustificante antes do 22 de setembro de 2017 e que figuran no anexo II desta resolución.

Artigo 3

Declarar denegadas as solicitudes que constan no anexo III desta resolución xa que non reunen os requisitos establecidos para poder participar nesta convocatoria ou non achegaron a documentación preceptiva; sinálase en cada caso o motivo de denegación.

Artigo 4

Os beneficiarios destas bolsas están obrigados ao cumprimento do establecido no artigo 20 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigas poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 21 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Apelidos

Nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster

Universidade

Créditos

Anualidade

2017

Anualidade

2018

Importe total

1

Calvo Moncher

Andrea Mayte

****8304

Uruguai

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

2

Varela Tarabal

Rocío Inés

****904Z

Alemaña

Tradución Multimedia

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

3

Blázquez Tielas

Daniel Adolfo

****863B

México

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

4

Pérez Casal

Macarena

****8207

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

5

Castrillón Sánchez

Estela

****437Q

Reino Unido

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

6

Alves Primo García

Gabriela

****1815

Brasil

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

7

Eiras Reboiras

Belén

****351N

Reino Unido

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

8

Rico Montes

Raquel

****9472

Venezuela

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

9

Lorenzo Vaccarezza

Patricia

****1210

Uruguai

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

10

Rodrigues Borrallo

Clarice

****4276

Brasil

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

11

López Amadeo

Fernanda

****575E

Brasil

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

12

Hauradou Carreiro

Ana

****3925

Panamá

Xerontoloxía

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

13

Mouriño Castro

Idoia

****087J

Reino Unido

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

14

Prol Carreiro

Natalia

****3055

México

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

15

Gómez Montes

Lorena

****815Y

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

16

Schiavini Ruiz

María Soledad

****5556

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

17

Benítez Carballeira

Diana

****192Z

Venezuela

Xerontoloxía

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

18

Paz Vázquez

Dayana

****3816

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

19

Peraza Rojas

Marnie

****3134

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

20

Boullosa Boullosa

Ana Carolina

****195J

Brasil

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

21

Dacasa Oubiña

Iñaki

****6075

México

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

22

Prado Veiga

Miguel

****139P

Alemaña

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

23

Madrid López

Adrián

****991Z

Reino Unido

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

24

Daparte Lopes

Marcelo

****6880

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

25

Blanco Mociños

Katherina Cristina

****9651

Venezuela

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

26

Martínez dos Santos

Olalla

****279G

Reino Unido

Investigación Biomédica

USC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

27

Campos Yáñez

Paula

****7799

Chile

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

28

Rodríguez Juncal

Fátima

****2043

Reino Unido

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

29

Expósito Nadruz

Ignacio

****6012

Uruguai

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

30

Aguilera Pereira

Laura Alexandra

****5517

Costa Rica

Nutrición

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

31

Rosbier Gómez

María Belén

****3703

Arxentina

Tradución Multimedia

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

32

Cobiella González

Claudia

****8137

Cuba

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

33

Zubiela Rodríguez

Pablo

****7757

Perú

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

34

Alamilla Febles

Roselyn

****8184

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

35

Guerra Valle

Lydia Isaura

****063V

México

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

36

Franco Corral

Angie

****9879

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

37

Gabián Domínguez

Lucía

****613C

México

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

38

García Layerle

María Sol

****3363

Arxentina

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

39

Tasende Pernas

María Teresa

****986Q

Alemaña

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

40

Rama Martínez

Estefanía

****697N

Suíza

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

41

Barros Kruk

Carmen Carolina

****6768

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

42

González González

César

****922Q

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

43

Ramilo Pino

Arturo Hernán

****7316

Arxentina

Xerontoloxía

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

44

Paz Alejos

Mónica

****985K

Venezuela

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

45

Filloy Cedeño

Evelyn

****461T

Venezuela

Xeoinformática

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

46

Cartolano Blanco

Ignacio

****9923

Venezuela

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

47

Álvarez Torres

Mariana

****0581

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

48

Mallo Nieto

Severino Antonio

****881C

Reino Unido

Finanzas

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

49

Pérez González

Daniela Paula

****0513

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

50

Gaiteiro López

Daniel

****806Y

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

51

Fernández Calvo

Juan Carlos

****573L

Venezuela

Acuicultura

UVIGO

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

52

Millán Prol

Susana

****773Q

Alemaña

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

53

Llorente González

Leandro

****8518

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

54

Pérez Rodríguez

José

****942E

Perú

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

55

Monteagudo Moreira

Thais

****6186

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

56

Gutiérrez da Silva

Gustavo

****6598

Brasil

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

57

Ribeiro González

Manoele

****3338

Brasil

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

58

Silva Moure

Kelvin Yorman

****3302

Venezuela

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

59

Ammatuna Granja

Nicolás Gabriel

****930J

Arxentina

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

60

Cerviño González

Hugo

****5542

Brasil

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

61

Betancourt Rial

Zamira

****8904

Francia

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

62

López Tajes

Daniel

****165E

Reino Unido

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

63

Grandío Laureano

Lautaro

****6114

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

64

Álvarez Ibarra

Silvino

****3756

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

65

Álvarez Gustinelli

Lucía

****8065

Arxentina

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

66

Barcia Durán

Sofía

****4209

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

67

Rey Rojas

Alejandra

****0246

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

68

Sauto Quiroga

Hugo

****805S

Alemaña

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

69

Alvares Barreira

Marina

****9356

Brasil

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

70

Del Pozo Gil

Luis

****9912

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

71

García Paz

Fernando

****6006

Cuba

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

72

Castro López

Juan José

****298J

Polonia

Mecatrónica

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

73

García Núñez

Anabell

****4824

Venezuela

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

74

García Vilar

Gael Denís

****631F

Alemaña

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00 €

5.500,00 €

10.500,00 €

75

Brea Gonsalves

Diego

****504E

Brasil

Xeoinformática

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

76

Parra Salgado

José Manuel

****210J

Venezuela

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

77

Bouzas Rakela

Sebastián

****9431

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

78

Romero Alba

María Ximena

****6964

Uruguai

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

79

Caamaño Orizales

Heitor

****2143

Brasil

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

80

Monteagudo de Campos

Luna

****7870

Brasil

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

81

López Machín

Susana

****417Q

Reino Unido

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

82

Suárez Madero

Carolina

****3974

Uruguai

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

83

Fernández Veiga

Pablo

****471A

Costa Rica

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

84

Cacheiro Gándara

Paula

****857E

Chipre

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

85

Satellé Pérez

Luciana

****8648

Arxentina

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

86

Ottaviano Fandiño

Eloy

****2336

Venezuela

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

87

Cevallos García

Pablo Lucas

****6938

Arxentina

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

88

Otero dos Santos

Víctor

****84-8

Brasil

Enxeñaría da Automoción

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

89

Vázquez Núnez

Luiz Felipe

****7862

Brasil

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

90

Castro Brasil

María Gabriela

****103R

Brasil

Xerontoloxía

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

91

Justo Carballal

Manuel Adrián

****355T

México

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

92

Míguez Casqueiro

Rafael

****4654

Brasil

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

93

Jiménez Velón

Dalia del Carmen

****1990

Venezuela

Tradución para a Comunicación Internacional

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

94

Muleiro Olivos

Gabriel Alberto

****8743

México

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

95

Canle Santamaría

Ezequiel

****5805

Arxentina

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000,00 €

6.475,00 €

11.475,00 €

96

Costa Quintas

Paula

****219P

Brasil

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

UVIGO

60

5.000,00 €

2.650,00 €

7.650,00 €

480.000,00 €

317.250,00 €

797.250,00 €

ANEXO II

DNI

Apelidos

Nome

Puntuación total

1

***1728

Leises da Silva

Esther

20,38

2

***4781

Salinas Gardón

Juan Andrés

19,96

3

***621P

Eiris del Río

Guillermo

17,64

4

***4474

Moras Ortega

Eugenia Isabel

17,34

5

***406N

Mantiñán Bua

José Ramón

17,28

6

***700L

López Garbi

Santiago Rafael

16,64

7

***854Z

Campo Macia

Alfonso

16,50

8

***706D

De las Vecillas Sánchez

Álvaro

16,42

9

***2258

Ribeiro Vázquez

Luciana

16,08

10

***186V

Loureiro Vilela

Cristina

15,84

11

***6379

Fortes Moa

Alberto

15,50

12

***6805

Bermúdez Hernández

José Luis

15,44

13

***3575

Prieto Chao

Rebeca

15,40

14

***0893

Rey Fernández

Rafael

15,10

15

***0077

Cid Gutiérrez

Vanessa

14,96

16

***874R

Gómez Ruiz

Andrés

14,78

17

***9240

Fermini Castromán

Federico Ariel

14,60

18

***397Q

Serén Charlín

José Benito

14,46

19

***570K

Pérez Cardozo

Ninoska Emperatriz

14,26

20

***608N

Salceda Dapena

Diana

14,16

21

***171F

Vilariño Guntín

Pablo

14,10

22

***4324

Sánchez García

Karina

13,92

23

***754K

González Calvo

Alejandro Manuel

13,84

24

***163G

Domarco García

Víctor

13,78

25

***7047

Prado Durand

Gonzalo Enrique

13,58

26

***0778

Carballo Paradelo

Cristian

13,52

27

***328C

Rodríguez Aranaga

Andrés Eduardo

13,22

28

***2314

Mattos Monteagudo

Daniele

13,10

29

***3134

Costa Quintas

Giuliano

12,58

30

***8184

Sobral Barbieri

Natali Yael

11,24

ANEXO III

DNI/

pasaporte

Apelidos

Nome

Causa denegación

1

****336N

Amoedo Agra

Marcos

Non acredita estar en posesión de título universitario

2

****6913

Barreiro Carvalho

Elizabeth

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

3

****655C

Betancourt Castilla

Reinaldo

Desistido por non presentar documentación preceptiva

4

****2785

Borrazás Cataldo

María Ximena

Desistido por non presentar documentación preceptiva

5

****1140

Caamaño Orizales

Raquel

No acredita titulación universitaria rematada na data de presentación da solicitude

6

****759J

Carrón Varela

María Otilia

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

7

****588Q

Castro Brasil

Ana Carolina

Desiste da súa solicitude

8

****6008

Castro Brasil

Manuela

Desiste da súa solicitude

9

****2979

Castro Jiménez

Rafael

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

10

****2371

Céspedes López

Verónica

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

11

****8973

Chaperón Delgado

Guillermo Cristián

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

12

****2160

Cofan Felzemburgh

Ingrid

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

13

****861W

Crespo Bastos

Ana Belén

Non reside no estranxeiro

14

****414X

Del Pozo Gil

Javier

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

15

****9433

El Kenyi Abeijón

Riad

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

16

****1502

Estrada Krausse

Bárbara Lucía

Desiste da súa solicitude

17

****2514

Ferreiro García

María Teresa

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

18

****2278

Freire Fonseca

Alfredo Augusto

Desistido por non presentar documentación preceptiva

19

****882K

Garay de Rivera

Ana Julia

1/ Titulación de máis de 10 anos de antigüidade
2/ Non descendente por consanguinidade de emigrante galego

20

****560K

Gomes Álvarez

Carolina

Solicitude presentada con posterioridade ao último día de prazo de presentación de solicitudes (31.5.2017)

21

****9746

Jerome

Roberson

1/ Non posúe nacionalidade española
2/ Non descendente de emigrante galego

22

****4352

Lado Sánchez

Karina

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

23

****2737

Llorente García

María Victoria

Desistida por non presentar documentación preceptiva

24

****7121

López de Lucena

José Carlos

Desiste da súa solicitude

25

****6919

López Martínez

Rodrigo

Desistido por non presentar documentación preceptiva

26

****3712

López Proaño

Ana

Desistida por non presentar documentación preceptiva

27

****9162

López Regueira

Rodolfo

Non acredita titulación universitaria rematada na data de presentación da solicitude

28

****4924

Moreira Portela

Joᾶo Pedro

Desistido por non presentar documentación preceptiva

29

****543G

Orfei Ribadas

Pamela

Desistida por non presentar documentación preceptiva

30

****639B

Otero Reja

José Luis

Desiste da súa solicitude

31

****100Z

Otero Rodríguez

Aranzazu

Desistida por non presentar documentación preceptiva

32

****341R

Paredes Pascual

Ana

Desistida por non presentar documentación preceptiva

33

****4005

Parga Pérez

Lorena

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

34

****4445

Pérez Barreiro

Nancy

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

35

****8739

Pérez Durán

Maristela

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

36

****793N

Pérez Miranda

Sandra

Desistida por non presentar documentación preceptiva

37

****8642

Pombo Stugelmayer

Maximiliano

Solicitude presentada con posterioridade ao último día de prazo de presentación de solicitudes (31.5.2017)

38

****04-L

Portes Santana

Bernardo

Desistido por non presentar documentación preceptiva

39

****1977

Probaos Crisafulli

Fernanda

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

40

****0924

Riveiro Alonso

Elisa

No acredita 2 anos de residencia continuada no estranxeiro anteriores á data de presentación de solicitude

41

****878V

Rivera Giglio

Enrique Ventura

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

42

****4223

Rodrigues Morelli

Felipe

Desistido por non presentar documentación preceptiva

43

****395Z

Rodríguez Bua

Iván

Desistido por non presentar documentación preceptiva

44

****188D

Rodríguez Varela

Beatriz

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

45

****8112

Rybaczuk Canabal

José Ignacio

Desiste da súa solicitude

46

****0943

Salandra Carral

Sebastián Leandro

Desistido por non presentar documentación preceptiva

47

****0379

Salgado Biz

Agatha

Desistida por non presentar documentación preceptiva

48

****8727

Sánchez Seara

Arcilio Alberto

Desistido por non presentar documentación preceptiva

49

****3742

Santamarina Floríndez

Óscar

Desistido por non presentar documentación preceptiva

50

****27-Y

Santana Rodríguez

Bernarda de los Remedios

Desistida por non presentar documentación preceptiva

51

****2633

Seisdedos Zamora

Begoña

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

52

****7164

Sieiro Prada

Alejandro

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

53

****9981

Silva Bonilla

Patricia

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

54

****976L

Suárez da Silva

Igor

Non acredita titulación universitaria rematada na data de presentación da solicitude

55

****10-Z

Sueiro Arévalo

Raiza

Titulación universitaria de máis de 10 anos de antigüidade

56

****726D

Valente Vázquez

Leticia

Non acredita titulación universitaria rematada na data de presentación da solicitude

57

****2775

Vicente Otero

Rodrigo

Non acredita titulación universitaria rematada na data de presentación da solicitude

58

****4647

Viñas Dasque

Andrés

Desiste da súa solicitude