Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Mércores, 4 de outubro de 2017 Páx. 46797

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018.

No marco establecido nos artigos 40 e 49 da Constitución española; no Real decreto lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de emprego; nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, conforme a Estratexia europea de emprego, e no respectivo plan anual de política de emprego (PAPE) e co obxectivo de que a Comunidade Autónoma de Galicia acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión no territorio, cómpre adoptar políticas que promovan a calidade dun modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade de toda a sociedade galega para crear emprego, en especial para aquelas persoas cuxa integración laboral supón máis dificultades, como son as persoas con discapacidade.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 29, atribúelle á comunidade autónoma, en concordancia co artigo 149.1.7 da Constitución española, competencia para a execución da lexislación do Estado en materia laboral, asumindo as facultades, funcións e servizos correspondentes a este ámbito.

O artigo 37 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, establece que será finalidade da política de emprego aumentar as taxas de actividade, de ocupación e inserción laboral das persoas con discapacidade, así como mellorar a calidade do emprego e dignificar as súas condicións de traballo, combatendo activamente a súa discriminación. Para iso, as administracións públicas competentes fomentarán as súas oportunidades de emprego e promoción profesional no mercado laboral, e promoverán os apoios necesarios para a busca, a obtención e o mantemento do emprego, así como o retorno a este.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e servizos, correspóndelle á Comunidade Autónoma a xestión de calquera tipo de axudas, subvencións e préstamos que realizaba a Unidade Administradora do Fondo Nacional de Protección ao Traballo. Así mesmo, mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, a Comunidade Autónoma de Galicia asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego (INEM) no ámbito do traballo, o emprego e a formación.

De acordo co disposto no Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia; no Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia e no Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, correspóndelle a esta o exercicio das anteriores competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Consonte o anterior, correspóndelle a esta consellería a regulación específica, a convocatoria, a xestión e o control das axudas e subvencións para a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (en diante, CEE), segundo a disposición adicional terceira da Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de outubro de 1998, e das subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, segundo a disposición adicional terceira do Real decreto 469/2006, do 21 de abril.

As persoas con discapacidade poden exercer o seu dereito ao traballo a través do emprego ordinario, nas empresas e nas administracións públicas, incluídos os servizos de emprego con apoio, do emprego protexido en CEE e en enclaves laborais e do emprego autónomo.

O artigo 43 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social define os CEE como aqueles cuxo obxectivo principal é realizar unha actividade produtiva de bens ou de servizos, participando regularmente nas operacións do mercado, e que teñen como finalidade asegurar un emprego remunerado para as persoas con discapacidade, e a prestación de servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores e as súas traballadoras con discapacidade, ao mesmo tempo que é un medio de integración do maior número de persoas traballadoras con discapacidade ao réxime de traballo normal.

O cadro de persoal dos CEE debe estar constituído polo maior número de persoas traballadoras con discapacidade que permita a natureza do proceso produtivo e, en todo caso, polo 70 % daquel, sen ter en conta o persoal sen discapacidade dedicado á prestación de servizos de axuste persoal e social.

Conforme o previsto no número 2 do dito artigo, enténdese por servizos de axuste persoal e social os que permitan axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que as persoas traballadoras con discapacidade dos CEE teñan no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como na permanencia e progresión nel; igualmente, están comprendidos aqueles dirixidos á inclusión social, cultural e deportiva. Polo tanto, estes servizos poden resultar un instrumento moi útil, en particular para as persoas traballadoras con especiais dificultades para o acceso ao mercado ordinario de traballo, como son as persoas afectadas polas discapacidades máis graves.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, en concordancia co desenvolvemento doutras medidas no ámbito social e na execución das políticas activas de emprego e no marco da Axenda 20 para o emprego, establece accións específicas para a inserción das persoas con discapacidade, que teñen por obxecto a mellora da súa empregabilidade e, coordinadamente, o establecemento de medidas para a súa inserción normalizada no mercado de traballo, pois entende que o acceso ao emprego é un elemento decisivo para a integración deste colectivo na economía e na sociedade nun sentido amplo.

Neste senso, configúranse as axudas deste texto normativo que ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria bianual 2017-2018 das axudas a centros especiais de emprego, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade.

No capítulo I establécense as normas xerais e no capítulo V convócanse as axudas para os anos 2017 e 2018. Existen tres programas ou liñas de axudas claramente diferenciadas cuxas condicións específicas se determinan nos capítulos II a IV.

No capítulo II establécense as bases reguladoras específicas do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, que consiste na subvención parcial dos custos salariais e da Seguridade Social do persoal indefinido destas unidades que apoiará as persoas con discapacidade que teñan máis dificultades de integración sociolaboral.

Dadas as características e tipoloxía dos CEE na Comunidade Autónoma de Galicia, nesta orde increméntanse as contías das subvencións establecidas na normativa estatal, coa finalidade de favorecer a constitución de unidades de apoio á actividade profesional naqueles centros que conten con persoas con discapacidade con maiores dificultades de inserción laboral no seu cadro de persoal. Esta mellora configúrase como un programa autonómico nesta materia que a Xunta de Galicia inclúe no plan anual de políticas de emprego (en diante, PAPE).

No capítulo III regúlase o Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en CEE, baseado nas axudas á creación, ampliación, mantemento e adaptación de postos de traballo. Trátase de subvencionar o emprego estable, apoiando proxectos de creación e ampliación de postos de traballo indefinidos para persoas con discapacidade, ademais do mantemento dos CEE e da adaptación de postos de traballo ou eliminación de barreiras arquitectónicas.

Como novidade establécense contías máis elevadas para os CEE sen ánimo de lucro e incentívase a creación de emprego feminino, o emprego no rural, ademais daquelas persoas cuxa familia teña todos os seus membros desempregados. Así mesmo, a creación de postos para persoas con discapacidade con especiais dificultades de inserción sociolaboral tamén se subvenciona cunha contía máis elevada. Estas melloras recóllense como programas propios da Comunidade Autónoma de Galicia no PAPE.

O capítulo IV ten por obxecto regular a compensación económica pola prestación do servizo de interese económico xeral desenvolvida polos CEE, mediante a concesión de incentivos para financiar os custos salariais derivados do mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade.

Este capítulo determina as condicións das axudas ao mantemento dos postos de traballo das persoas traballadoras con discapacidade apoiando o custo salarial mediante a achega dun 50 % do salario mínimo interprofesional (SMI).

Cómpre salientar o incentivo adicional do SMI para as persoas traballadoras con discapacidade nos CEE con especiais dificultades de inserción laboral, que tamén se configura como un programa propio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Por último, no capítulo V convócanse as axudas a CEE nun marco temporal bianual.

Os CEE están declarados como entidades prestadoras de servizos de interese económico xeral (artigo 5.4 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social, segundo a redacción dada pola Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social). Son iniciativas empresariais que combinan a viabilidade económica empresarial coa inserción laboral do maior número de persoas con discapacidade e, en todo caso, como mínimo o 70 % do total do cadro de persoal. Polo tanto, os CEE dan reposta a unha necesidade social esencial e executan unha obriga de servizo público na Comunidade Autónoma de Galicia, como é a integración social e laboral das persoas con discapacidade.

O procedemento de concesión das axudas dos programas II e III non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que, de acordo coa finalidade e o obxecto do programa, non resulta necesario realizar, nun único procedemento, a comparación e a prelación das solicitudes presentadas, senón que a concesión das axudas se realiza pola comprobación da concorrencia na entidade solicitante dos requisitos establecidos, e así ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

Para o programa I, as bases reguladoras establecen que o procedemento de concesión se tramitará en réxime de concorrencia competitiva, nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2017, do 13 de xuño.

En calquera das modalidades de axudas que prevé esta orde, os centros beneficiarios poderán acollerse ao sistema de pagamento anticipado do gasto e no caso das axudas a custos salariais das persoas con discapacidade, ademais, ao de pagamentos á conta, sen necesidade de constituír garantías.

Consecuentemente con todo o anterior, unha vez consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, logo dos informes da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e autorizado polo Consello da Xunta de Galicia o compromiso plurianual e a exención da obriga de constituír garantías para os pagamentos anticipados e á conta, así como a modificación das porcentaxes máximas, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto, finalidade e principios de xestión

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións a CEE, establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos seguintes programas:

a) Programa I: programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, regulado no capítulo II (procedemento TR341K).

b) Programa II: programa de axudas á creación, ampliación, mantemento e adaptación de postos de traballo nos CEE, regulado no capítulo III (procedementos TR341E e TR341N).

c) Programa III: programa de axudas ao mantemento do custo salarial regulado no capítulo IV (procedemento TR341M).

2. A xestión destes programas realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 2. Financiamento

1. Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

2. A concesión das subvencións previstas nesta orde estará limitada á existencia de crédito orzamentario, e o límite dos compromisos plurianuais que se adquiran ao abeiro do artigo 58.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, logo da autorización do compromiso plurianual por parte do Consello da Xunta.

3. Se é o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, publicarase mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas aos programas II e III desta orde (capítulos III e IV, respectivamente).

4. Os créditos consignados na convocatoria poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento de emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

5. Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento do crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Artigo 3. Beneficiarios das subvencións

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións que se regulan nesta orde os CEE que, na data da solicitude da subvención, figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento (DOG núm. 138, do 19 de xullo), e sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda nos capítulos II a IV desta orde.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios os CEE en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Tampouco poderán obter a condición de beneficiarios os CEE solicitantes que estean excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o disposto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

4. A xustificación por parte dos CEE solicitantes de non estar incursos nas prohibicións contidas nos números 2 e 3 anteriores para obteren a condición de beneficiarios realizarase mediante declaración responsable no anexo de solicitude de cada tipo de axuda.

Artigo 4. Persoas destinatarias finais

A integración laboral por medio de centros especiais de emprego vai dirixida a persoas desempregadas ou ocupadas que teñan un grao de discapacidade recoñecido superior ou igual ao 33 %.

No programa I, as persoas destinatarias finais serán as que se definen no artigo 5.3 como persoas con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción sociolaboral.

Artigo 5. Definicións

Para os efectos das axudas previstas nesta orde, entenderase por:

1. Persoas con discapacidade, aquelas que teñan recoñecida, pola Administración competente, unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 %.

A comprobación da condición de persoas con discapacidade realizaraa directamente o órgano xestor das axudas; agás que fose recoñecida por outra Administración distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia, suposto en que deberá achegarse a resolución de recoñecemento da discapacidade.

De acordo co disposto no artigo 4 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, considerarase que presentan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % as persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez e as persoas pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión por xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Nestes supostos a acreditación do grao de discapacidade realizarase conforme o previsto no Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE núm. 300, do 16 de decembro de 2006):

a) Resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) en que se recoñeza a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou certificado de ser perceptor de incapacidade.

b) Resolución do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ou do Ministerio de Defensa en que se recoñeza unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, ou certificado de ser perceptor destas pensións.

Nestes casos, para a determinación do tipo de discapacidade psíquica, terase en conta a certificación que emita o organismo competente para o seu recoñecemento (o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ou o Ministerio de Defensa), na cal se recoñeza a incapacidade por concorrencia de parálise cerebral, de enfermidade mental ou de persoa con discapacidade intelectual.

Así mesmo, nestes casos a acreditación do grao de discapacidade superior ao 33 % realizarase mediante a resolución ou o certificado de recoñecemento do órgano competente da Administración autonómica que corresponda.

2. Persoas desempregadas, aquelas que figuren inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e que carezan de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social na data da súa alta na Seguridade Social.

A comprobación da inscrición no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego, na data de alta na Seguridade Social dos traballadores e traballadoras con discapacidade, realizaraa directamente o órgano xestor das axudas.

Igualmente, a comprobación de carecer de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social na data da súa alta na Seguridade Social, das persoas traballadoras que se incorporan á empresa polas que se solicita a subvención, realizaraa directamente o órgano xestor das axudas.

3. Persoas con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral. Defínense así as persoas que se atopen nalgún seguintes supostos:

a) Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

b) Persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.

4. Unidade familiar: para os efectos das axudas do programa II (capítulo III), considérase unidade familiar o conxunto de persoas que conviven no mesmo domicilio e está formado por:

– Aquela persoa pola que se solicite a subvención.

– O seu ou a súa cónxuxe ou parella inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

– Os seus fillos e fillas menores de 26 anos, ou maiores con discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %.

– As persoas menores de idade que teña acollidas.

Para a aplicación da condición «pertencer a unha unidade familiar en que todas as persoas que a compoñen estean desempregadas» requirirase que todas as persoas maiores de 16 anos estean desempregadas e non sexan perceptoras de pensión pública por xubilación ou incapacidade.

Para o concepto de persoa desempregada dentro da unidade familiar entenderase a persoa que careza de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Estes datos comprobaranse na data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación.

5. Concello rural: enténdese por concello rural para os efectos das axudas reguladas no capítulo III desta orde aquel que non conta con ningunha zona densamente poboada a nivel de parroquia (ZDP), segundo a clasificación publicada polo Instituto Galego de Estatística (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001& idioma=gl). Para estes efectos, considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

6. Son centros especiais de emprego sen ánimo de lucro os que estean cualificados con tal denominación polo Rexistro Administrativo de Centros Especiais da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo indica a cualificación rexistral do artigo 10 do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

Artigo 6. Competencia

A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións previstas nesta orde, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria, corresponderalles:

1. Á persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego cando se trate de solicitudes de:

– Programa I de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional regulado no capítulo II (procedemento TR341K).

– Programa II de axudas a proxectos de creación de emprego estable, mantemento e adaptación de postos de traballo establecido no capítulo III (procedementos TR341E e TR341N).

2. Ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cando se trate de solicitudes do programa III, da subvención do custo salarial do capítulo IV, referidas a centros de traballo radicados na respectiva provincia (procedemento TR341M).

Artigo 7. Normativa aplicable

As solicitudes, a tramitación e a concesión destas axudas e subvencións axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; na Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de outubro de 1998, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral das persoas con discapacidade en CEE; no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional; no Real decreto 469/2006, do 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, e nesta orde.

Artigo 8. Solicitudes e prazos

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados (anexos I, IV, VI ou VIII, segundo o tipo de axuda de que se trate) dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De acordo co disposto no artigo 31 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, de acompañamento dos orzamentos para o ano 2017, a xustificación da concorrencia das circunstancias indicadas no devandito artigo para establecer a obriga de relacionarse electronicamente coa Administración na presentación das persoas físicas vén motivada polo feito de que as entidades beneficiarias a que vai dirixida esta orde de subvencións son as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, as asociacións, fundacións e outras entidades sen animo de lucro e os centros especiais de emprego. Todas elas, incluídas as persoas autónomas, exercen unha actividade económica e dispoñen de ferramentas informáticas cun coñecemento básico do seu funcionamento, en calquera actividade comercial que realicen.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

As solicitudes de subvención deberán presentarse xunto coa documentación complementaria sinalada nesta orde para cada programa e dirixiranse ao órgano competente para resolver.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Para a presentación de solicitudes, as persoas ou entidades beneficiarias poderán contar co asesoramento dos axentes de emprego e desenvolvemento local da rede coordinada pola Consellería Economía, Emprego e Industria.

2. O prazo de presentación das solicitudes para cada un dos programas previstos nesta orde establecerase en cada convocatoria de axudas e será como mínimo dun mes.

O prazo de presentación de solicitudes comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.

Artigo 9. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. Ás solicitudes xuntarase a documentación complementaria sinalada nos artigos 33, 42 e 48, para cada un dos programas de axudas desta orde, salvo que os documentos exixidos xa estivesen en poder de calquera órgano da Administración actuante; neste caso as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 53.d) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que foi realizada a emenda.

3. No caso de que algún dos documentos que vaia presentar de forma electrónica a persoa solicitante ou representante supere os tamaños máximos establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación destes de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaños máximos admitidos da documentación complementaria para cada procedemento.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código do rexistro.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

1. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación dos procedementos regulados nesta orde deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación dos procedementos regulados nesta orde consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) NIF do CEE solicitante.

d) Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social a entidade solicitante.

e) Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a entidade solicitante.

f) Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria a entidade solicitante.

g) Informe da vida laboral das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención e informe da vida laboral das persoas con discapacidade destinatarias finais da subvención, de ser o caso.

h) Inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego relativo ás persoas polas que se solicita a subvención e que lles sexa de aplicación esta circunstancia.

i) Certificado de discapacidade emitido pola Xunta de Galicia, relativo ás persoas polas que se solicita a subvención e ás persoas con discapacidade destinatarias finais da subvención, de ser o caso.

2. Para as axudas do programa II (capítulo III), cando se faga constar no anexo XII que pertence a unha familia en que todas as persoas que a compoñen están desempregadas, consultaranse ademais os seguintes datos:

a) Documento nacional de identidade das persoas da unidade familiar maiores de 16 anos.

b) Informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social relativo ás persoas da unidade familiar maiores de 16 anos.

c) Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas das persoas que integran a unidade familiar.

d) Certificado de inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, se é o caso.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a estas consultas deberán indícalo expresamente no anexo XIII e achegar os documentos que correspondan.

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

5. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria de Galicia, segundo o establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar coa solicitude a certificación nos termos previstos regulamentariamente.

6. A comprobación do cumprimento dos requisitos das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención efectuarase mediante a cesión de datos realizada pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, polo Servizo Público de Emprego de Galicia e a Consellería de Política Social, de conformidade co previsto no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; nos artigos 11.2 e 21 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal; no artigo 10.4.c) do Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, aprobado polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, e nos artigos 14.1. b) e 20.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial e no Diario Oficial de Galicia a relación das empresas/entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiaras e a referida publicidade.

2. As persoas interesadas teñen dereito a que non se fagan públicos os seus datos cando concorra algunha das causas previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 13. Procedemento de concesión e fase de instrución

1. O procedemento de concesión das subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, reguladas no programa I, tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2017, do 13 de xuño.

2. O procedemento de concesión das axudas dos programas II e III non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que, de acordo coa finalidade e obxecto dos programas, non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas se realizará pola comprobación da concorrencia na persoa ou entidade solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional, e o disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. O órgano instrutor dos expedientes realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

Son órganos instrutores:

– O Servizo de Emprego e Economía Social das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o programa III de subvencións ao custo salarial (procedemento TR341M).

– A Subdirección Xeral da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria con competencias en materia de integración laboral, para os restantes programas (procedementos TR341E, TR341N e TR341K).

3. As unidades administrativas receptoras remitirán as solicitudes recibidas á unidade administrativa encargada da instrución do expediente para que comprobe se a solicitude ou documentación presentada reúne os requisitos exixidos nesta orde e, no suposto de que se observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, requirirán a persoa interesada para que nun prazo de 10 días hábiles emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará a persoa ou entidade interesada desistida da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da antedita lei.

4. A instrución completarase incorporando ao expediente a información que conste na Subdirección Xeral de Economía Social da Consellería de Economía, Emprego e Industria, sobre as autorizacións administrativas e inscricións no rexistro como CEE, así como o seu recoñecemento e inscrición como centro especial de emprego sen ánimo de lucro, conforme o previsto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento.

5. Durante a fase de instrución solicitaranse os informes á Inspección de Traballo, necesarios para o pagamento das axudas reguladas nesta orde.

6. Así mesmo, verificarase que figura no expediente a declaración, por parte do responsable do CEE, de idoneidade do posto de traballo coa discapacidade de cada unha das persoas con discapacidade polas que se solicita subvención.

Artigo 14. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións, mediante un correo electrónico dirixido á conta de correo que conste na solicitude para efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. As notificacións por medios electrónicos entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

4. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia efectuará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 15. Resolución e recursos

1. Logo da fiscalización pola Intervención das propostas emitidas polos órganos instrutores do procedemento, as resolucións serán ditadas polo órgano competente para resolver, por delegación da persoa titular da Consellería Economía, Emprego e Industria e deberán serlles notificadas aos CEE interesados.

As resolucións deberán ser sempre motivadas e nelas acordarase tanto o outorgamento da axuda como a non concesión, a desistencia ou a renuncia ao dereito, así como a revogación.

As resolucións concesorias indicarán o período subvencionado e o importe concedido por cada anualidade ou anualidades, e incluirá como anexo a relación dos traballadores e das traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego tidos en conta para o cálculo da contía da subvención, así como a súa xornada laboral, o tipo de contratación e a duración dos contratos temporais.

Así mesmo, as resolucións do programa I indicarán o persoal da unidade de apoio subvencionado, a súa xornada e o número de persoas con discapacidade atendidas.

2. O importe da subvención concedida poderá ser obxecto de modificación en función da documentación presentada para a xustificación do pagamento da subvención e poderá dar lugar, se é o caso, a que se dite a resolución revogatoria que corresponda se o importe xustificado é inferior ao concedido inicialmente.

Nas axudas dos capítulos II e IV (unidades de apoio e custo salarial) poderán ditarse, ademais, resolucións complementarias cando o importe xustificado sexa superior ao concedido, por aumentar o número de contratos ou a xornada laboral das persoas traballadoras con discapacidade.

3. As resolucións complementarias ou revogatorias dos capítulos II e IV poderán ditarse en calquera das seguintes circunstancias:

a) Cando se xustifiquen as mensualidades correspondentes á primeira anualidade, no momento de realizar o pagamento anticipado da segunda anualidade.

b) Unha vez xustificadas as mensualidades da segunda anualidade, no momento de realizar o pagamento final da axuda.

c) En calquera momento da xustificación mensual do custo salarial (programa III), sempre que o solicite o CEE beneficiario e acredite que se incrementou un mínimo do 25 % o número de persoas traballadoras con discapacidade con contrato indefinido.

4. O prazo para resolver e notificar a resolución será de tres meses, que se computarán desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Con anterioridade á interposición do dito recurso, poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

5. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada, segundo o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 16. Xustificación

1. A xustificación por parte dos CEE beneficiarios do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e da aplicación dos fondos percibidos realizarase nos termos e condicións establecidos nos capítulos II, III e IV desta orde.

2. A documentación xustificativa para o pagamento da axuda deberá presentarse no prazo establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, no prazo máximo que estableza a convocatoria. Excepcionalmente, e por causas debidamente xustificadas, o órgano concedente poderá outorgar unha ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación, que non exceda a metade deste. O acordo de ampliación deberá ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias.

3. Transcorrido o prazo establecido para a xustificación sen ter presentado esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá a persoa ou entidade beneficiaria para que no prazo improrrogable de 10 días a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

4. A determinación dos gastos subvencionables realizarase conforme o establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Considéranse gastos subvencionables aqueles que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen durante o período subvencionable.

As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación, e deberán estar emitidas no período que estableza a convocatoria.

5. Considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación. Só se admitirá como documentación xustificativa do pagamento dos gastos a transferencia bancaria, a certificación bancaria ou extracto bancario de pagamento. Non se admitirán os pagamentos en efectivo.

No recibo/extracto bancario deberá constar o número de conta e a titularidade das persoas ou entidades receptoras e emisoras dos pagamentos (que deberán coincidir coas beneficiarias das axudas), así como o concepto e o importe (IVE incluído) do pagamento. Os mesmos datos deberán constar no caso de xustificantes bancarios emitidos a través da internet. Os datos dos xustificantes bancarios de pagamento deberán coincidir exactamente cos da factura ou os do recibo de salarios, segundo a axuda de que se trate.

Se o importe reflectido no documento bancario non coincide por existiren varios pagamentos agrupados, deberá presentarse unha desagregación onde poidan identificarse os pagamentos en cuestión.

Todo isto sen prexuízo das particularidades exixidas para a xustificación das axudas ao custo salarial no capítulo IV desta orde.

Artigo 17. Pagamento da subvención

1. O pagamento da subvención quedará condicionado á presentación da documentación que se exixa de forma expresa na resolución de concesión, xustificativa da realización da actividade para a cal se concedeu a subvención.

2. Poderán realizarse pagamentos anticipados do gasto, con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actuacións inherentes ás subvencións recollidas nesta orde nos termos e condicións previstos para cada axuda nos artigos 36, 45 e 50 e sempre que o solicitante marque esta opción no anexo de solicitude.

3. Nas axudas ao custo salarial do capítulo IV poderán realizarse pagamentos á conta da subvención concedida, que supoñan a realización de pagamentos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas, e aboaranse pola contía equivalente ás mensualidades presentadas, logo da xustificación mensual que deberán presentar os centros beneficiarios, nos termos e condicións indicadas nos artigos 49 e 50.

4. O importe conxunto dos pagamentos á conta e dos pagamentos anticipados non poderá ser superior a unha porcentaxe do 90 % da subvención concedida, nin excederá a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario.

Para realizar estes pagamentos anticipados e á conta, as entidades beneficiarias quedan eximidas da obriga de constituír garantías, conforme o disposto no artigo 67.4 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

5. Unha vez que as cantidades xustificadas superen as anticipadas e os pagamentos á conta, se é o caso, realizarase o pagamento final polo resto da subvención concedida.

Se, á vista da documentación presentada pola entidade beneficiaria para o pagamento da axuda, queda xustificada unha contía inferior á da subvención inicialmente concedida, o pagamento realizarase pola parte proporcional da contía da subvención efectivamente xustificada.

6. O pagamento da axuda efectuarase de forma nominativa a favor das persoas ou entidades beneficiarias. En ningún caso se admitirán pagamentos en efectivo.

Cando a documentación xustificativa da axuda se presente na súa integridade xunto coa solicitude de subvención a opción dos/as interesados/as poderán tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

7. Non poderá realizarse en ningún caso o pagamento da subvención mentres o CEE:

a) Non estea ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social, sexa debedor en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teña algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma.

b) Non se atope ao día no cumprimento da obriga de presentar, ante o Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a memoria anual prevista no artigo 8 do Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento. O cumprimento desta obriga será comprobado de oficio polo órgano xestor das subvencións.

c) Non poderá realizarse a proposta de pagamento das axudas de adaptacións de postos de traballo recollidas no artigo 41 mentres non haxa informe favorable da Inspección de Traballo sobre a necesidade de adaptación ou de medios especiais de protección persoal. No suposto de que o dito informe non sexa favorable, ditarase unha resolución revogatoria.

Artigo 18. Incompatibilidades

1. En ningún caso o importe das subvencións concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, concedidos por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a persoa ou entidade beneficiaria.

2. As subvencións do custo salarial previstas no capítulo IV desta orde serán incompatibles, para a mesma persoa traballadora con discapacidade, coas establecidas para as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE reguladas no capítulo II, no suposto dunha persoa traballadora con discapacidade integrante da unidade de apoio á actividade profesional.

Artigo 19. Obrigas xerais dos centros especiais de emprego

a) Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como a calquera outra actuación sexa de comprobación ou control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o que se achegará canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

f) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.

Agás aquelas entidades beneficiarias que pola normativa vixente estean exentas da obriga de levar a cabo unha contabilidade, terán a obriga de acreditar que levan unha contabilidade separada ou un código contable adecuado para os gastos obxecto da subvención.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

De acordo con esta obriga, o centro especial de emprego deberá anunciar que está sendo subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria no seu domicilio social e nos seus centros de traballo. Para isto incorporará un rótulo visible ao público que inclúa o nome do centro, a expresión «centro especial de emprego» e o logotipo da Xunta de Galicia. Os formatos que se utilicen serán os proporcionados pola Secretaría Xeral de Emprego, que constan na web da Consellería de Economía, Emprego e Industria ou no seguinte enlace directo: http://traballo.xunta.es/publicidade-centros-especiais-de-emprego.

Igualmente, para cumprir esta obriga, deberá presentar, para o pagamento da subvención concedida, a xustificación do cumprimento da obriga de informar as persoas traballadoras respecto da subvención do seu contrato, no modelo anexo XIV desta orde.

i) Ter levado a cabo a organización preventiva, a auditoría, se procede, e o plan de prevención, de acordo co previsto na Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e a normativa regulamentaria de desenvolvemento.

j) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

k) Someter a auditoría as contas anuais correspondentes ao exercicio en que recibisen subvencións ou axudas públicas por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, e naqueles exercicios en que se realicen operacións ou se executen investimentos correspondentes ás ditas subvencións ou axudas, conforme o establecido no texto refundido da Lei de auditoría de contas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2011, do 1 de xullo, e o Regulamento que o desenvolve, aprobado polo Real decreto 1517/2011, do 31 de outubro.

l) Agás aquelas entidades beneficiarias que pola normativa vixente estean exentas da obriga de levar a cabo unha contabilidade, as entidades beneficiarias teñen a obriga de acreditar que levan unha contabilidade separada ou un código contable axeitado para os gastos obxecto da subvención.

m) Estar ao día no cumprimento das obrigas rexistrais, previstas no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento; en especial, cumprir coas obrigas de comunicación previstas no seu artigo 7 e coa obriga de presentar a memoria anual ante a Subdirección Xeral de Economía Social da Consellería de Economía, Emprego e Industria, co contido e no prazo establecido no seu artigo 8.

n) Todos os CEE que reciban calquera das axudas establecidas nestas bases reguladoras deberán presentar como máximo o 15 de febreiro do ano seguinte á publicación de cada convocatoria na Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña) a seguinte documentación:

1º. Para cumprir co establecido no artigo 13 do Real decreto 2273/1985, do 4 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de CEE, os centros beneficiarios das subvencións con cargo a esta orde deberán remitir a información identificativa do centro, as relacións nominais dos traballadores e das traballadoras con discapacidade e sen discapacidade en 31 de decembro do ano da convocatoria, segundo os modelos de impresos Mem. 1, 2, 3 e 4 que constan na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ou no seguinte enlace directo: http://traballo.xunta.es/seguimento-cadro-persoal-centros-especiais-de-emprego.

2º. Os centros que realicen contratos previstos no Real decreto 364/2005, do 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor de traballadores e traballadoras con discapacidade, presentarán unha relación coa tipoloxía das accións realizadas e os recursos aplicados durante o ano da convocatoria de acordo co artigo 4.1 do citado real decreto.

3º. No caso de que o CEE asinase contratos co sector público, en cumprimento da cota de reserva obrigatoria de contratos a que se refire o artigo 26 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público, remitirase unha relación en que consten todos os contratos en vigor durante o ano da convocatoria, indicando o seu inicio e remate, cando se trate dunha prórroga, a Administración ou consellería asinante, o importe e o seu obxecto.

4º. Cando existan traballadores ou traballadoras procedentes do CEE cun contrato indefinido ou cun contrato de traballo superior a 6 meses subscritos por empresas do mercado ordinario de traballo, presentarase a relación de ditos/as traballadores/as, os sectores en que se realizaron eses contratos, así como a súa duración.

5º. Plan de prevención de riscos laborais a que se refire o artigo 16 da Lei 31/1995, do 8 novembro, de prevención de riscos laborais.

Artigo 20. Modificación da resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 21. Revogación e reintegro

1. Procederá a revogación das subvencións establecidas nesta orde, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A declaración xudicial ou administrativa de nulidade ou anulabilidade da resolución de concesión, de acordo co procedemento e causas establecidas no artigo 32 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, comportará a obriga de devolver as cantidades percibidas.

2. De conformidade co artigo 14.1, letra n), da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o importe que haberá que reintegrar determinarase de acordo cos seguintes criterios de gradación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das subvencións:

a) A obtención da subvención falseando os datos, feitos ou documentación, así como as condicións requiridas para a concesión ou ocultando aquelas que o impedisen: reintegro do 100 % da subvención concedida.

b) O incumprimento da finalidade, requisitos e condicións exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención: reintegro do 100 % da subvención concedida.

c) A resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación previstas no artigo 19.c) desta orde, o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos, previstas nas letras f) e g) do artigo 19, cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados: reintegro do 100 % da subvención concedida.

d) O incumprimento da obriga en materia de publicidade do financiamento público, mediante a colocación do rótulo visible ao público, conforme o previsto no artigo 19.h): reintegro do 2 % da subvención concedida.

Non obstante, no suposto de resultar aínda posible o cumprimento desta obriga, o órgano xestor deberá requirir a entidade beneficiaria para que incorpore o rótulo, nun prazo non superior a 15 días, con expresa advertencia de que o seu incumprimento implicará o inicio do expediente declarativo da procedencia do reintegro.

e) O incumprimento da obriga de comunicar ao órgano concedente a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos, públicos ou privados, que financien as actividades subvencionadas: reintegro do 5 % da axuda concedida.

Ademais, cando sexa a Administración da comunidade autónoma a que advirta un exceso de financiamento respecto do custo total da actividade subvencionada, exixirá o reintegro polo importe total do exceso, ata o límite do 100 % da subvención concedida.

f) A percepción das subvencións polas persoas traballadoras das unidades de apoio á actividade profesional, coa percepción da subvención do custo salarial pola mesma persoa con discapacidade integrante da unidade de apoio á actividade profesional: reintegro do 100 % da subvención concedida.

g) O incumprimento da obriga de entregar en prazo ao órgano concedente a documentación indicada nas letras m) e n) do artigo 19: reintegro do 10 % da subvención concedida.

h) O incumprimento da obriga de entregar a documentación indicada nas letras m) e n) do artigo 19: reintegro do 100 % da axuda concedida.

Para os efectos de entender incumprida a obriga de presentación da documentación indicada nesta letra, o órgano concedente, unha vez vencido o prazo indicado no artigo 19 (15 de febreiro do ano seguinte á convocatoria) requirirá o CEE para que remita a devandita documentación no prazo improrrogable de 15 días, apercibíndoo de que se así non o fixer procedería o inicio de expediente de reintegro do 100 % das axudas percibidas nesa convocatoria.

2. A entidade beneficiaria deberá reintegrar o exceso de financiamento, público ou privado, respecto do custo total da actividade subvencionada. Cando se produza exceso das subvencións percibidas de distintas entidades públicas respecto do custo da actividade, e estas fosen compatibles entre si, a entidade beneficiaria deberá reintegrar o exceso xunto cos xuros de demora, unindo as cartas de pagamento á correspondente xustificación. O reintegro do exceso farase a favor das entidades concedentes en proporción ás subvencións concedidas por cada unha delas.

3. O procedemento de reintegro substanciarase conforme o previsto nos artigos 37 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. As obrigas de reintegro establecidas neste artigo enténdese sen prexuízo da posible cualificación dos feitos como infracción administrativa e incoación do expediente sancionador, de acordo cos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 22. Devolución voluntaria da subvención

De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta bancaria ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

En todo caso, a entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, na cal conste a data do ingreso, o seu importe e o número de expediente e denominación da subvención concedida.

Artigo 23. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da Comunidade Autónoma, a Consellería de Economía, Emprego e Industria levará a cabo as funcións de control, así como de avaliación e seguimento do programa.

Para realizar estas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á disposición da Consellería de Economía, Emprego e Industria para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

2. O órgano competente para resolver poderá comprobar en todo momento a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos, as entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

Artigo 24. Adecuación á normativa de axudas do Estado

1. Os CEE decláranse entidades prestadoras de servizos de interese económico xeral, de conformidade co artigo 5.4 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social, segundo a redacción dada pola Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e se adoptan medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social (BOE núm. 217, do 10 de setembro).

As axudas que se regulan no capítulo IV desta orde, en forma de compensacións, pola prestación dos servizos de integración laboral das persoas con discapacidade nos CEE, son compatibles co mercado interior, dado que se outorgan de conformidade co establecido na Decisión da Comisión do 20 de decembro de 2011, relativa á aplicación do artigo 106, número 2, do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas estatais en forma de compensación por servizo público concedidas a algunhas empresas encargadas da xestión de servizos de interese económico xeral (DOUE L núm. 7, do 11 de xaneiro de 2012).

O parámetro establecido para determinar a compensación económica pola prestación do servizo de interese económico xeral é o salario mínimo interprofesional vixente, consistindo a contía da axuda nun 50 % do salario mínimo interprofesional (SMI). Esta contía sufraga unha parte dos gastos ocasionados aos CEE pola prestación dos servizos. Por tratarse dunha contía previamente determinada, que en ningún caso poderá exceder o custo económico dos servizos prestados, non resulta necesario establecer parámetros para evitar e recuperar posibles compensacións excesivas, agás a comprobación da concorrencia e compatibilidades das subvencións.

2. En canto ás axudas que se recollen nos capítulos II e III, réxense polo Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (DOUE L 187, do 26 de xuño).

A. Custos subvencionables (artigo 34 do Regulamento 651/2014): trátase de axudas para compensar os seguintes custos adicionais do emprego de persoas traballadoras con discapacidade:

a) Os custos de adaptación das instalacións.

b) Os custos salariais do persoal exclusivamente durante o tempo que se dedique a asistir as persoas traballadoras con discapacidade e da formación do dito persoal para axudar as persoas traballadoras con discapacidade.

c) Os custos de adaptación ou adquisición de equipamentos, ou de adquisición e validación de programas informáticos, destinados a persoas traballadoras con discapacidade, incluídas as instalacións tecnolóxicas adaptadas ou de axuda, superiores aos custos que tería soportado a persoa ou entidade beneficiaria se tivese contratadas persoas traballadoras sen discapacidade.

d) Cando a persoa ou entidade beneficiaria proporcione emprego protexido, mediante entidades cualificadas como CEE, os custos de construción, instalación ou modernización das unidades de produción da empresa de que se trate, así como calquera outro custo de administración e transporte, sempre que deriven directamente do emprego de persoas traballadoras con discapacidade.

En todo caso, a intensidade da axuda non poderá superar o 100 % dos custos subvencionables indicados.

B. Supostos en que non se poden conceder as axudas (artigos 1 e 4 do Regulamento 651/2014):

I. Axudas a actividades relacionadas coa exportación, concretamente as axudas directamente vinculadas ás cantidades exportadas, as axudas ao establecemento e funcionamento dunha rede de distribución ou as axudas a outros custos correntes vinculados á actividade exportadora.

II. As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

III. As axudas ás empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente logo da decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado interior.

IV. As axudas a empresas en crise. Considerarase empresa en crise a empresa en que concorra, polo menos, unha das seguintes circunstancias:

a) Se se trata dunha sociedade de responsabilidade limitada (distinta dunha peme con menos de tres anos de antigüidade), cando desaparecese máis da metade do seu capital social subscrito como consecuencia das perdas acumuladas; é o que ocorre cando a dedución das perdas acumuladas das reservas (e de todos os demais elementos que acostuman considerarse fondos propios da sociedade) levan a un resultado negativo superior á metade do capital social subscrito; para os efectos da presente disposición, «sociedade de responsabilidade limitada» refírese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo I da Directiva 2013/34/UE e «capital social» inclúe, cando proceda, toda prima de emisión;

b) Se se trata dunha sociedade en que, polo menos, algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade (distinta dunha peme con menos de tres anos de antigüidade), cando desaparecesen polas perdas acumuladas máis da metade dos seus fondos propios que figuran na súa contabilidade; para os efectos da presente disposición, «sociedade en que, polo menos, algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade» refírese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo II da Directiva 2013/34/UE.

c) Cando a empresa se atope inmersa nun procedemento de quebra ou insolvencia ou reúna os criterios establecidos no seu dereito nacional para ser sometida a un procedemento de quebra ou insolvencia por petición dos seus acredores.

d) Cando a empresa recibise axuda de salvamento e aínda non devolvese o préstamo ou puxese fin á garantía, ou recibise axuda de reestruturación e estea aínda suxeita ao plan de reestruturación.

e) Se se trata dunha empresa distinta dunha peme, cando durante os dous exercicios anteriores:

1º. A ratio débeda/capital da empresa fose superior a 7,5 e

2º. A ratio de cobertura de xuros da empresa, calculada sobre a base do EBITDA, estivese situada por debaixo do 1,0.

V. As axudas estatais que entrañen, por si mesmas, polas condicións inherentes a elas ou polo seu método de financiamento, unha infracción indisociable do dereito da Unión, en particular:

a) As medidas de axuda cuxa concesión estea supeditada á obriga de que o beneficiario teña a súa sede nun Estado membro pertinente ou de que estea establecido predominantemente nese Estado membro; con todo, se se autoriza o requisito de dispor dun establecemento ou dunha sucursal no Estado membro que concede as axudas no momento en que se fagan efectivas.

b) As medidas de axuda cuxa concesión estea supeditada á obriga de que o beneficiario utilice bens de produción nacional ou servizos nacionais.

c) As medidas de axuda que restrinxan a posibilidade de que os beneficiarios exploten os resultados da investigación, o desenvolvemento e a innovación noutros Estados membros.

VI. Tampouco resultarán subvencionables por esta orde as axudas que superen os dez millóns de euros por empresa e ano. Este limiar máximo de axuda non poderá ser evitado mediante a división artificial dos réximes de axudas ou dos proxectos de axuda.

3. O CEE que perciba axudas ao abeiro dos programas I e II desta orde deberá declarar que se cumpren todas as condicións previstas neste artigo, que non está incurso nalgún dos supostos de exclusión e que non supera o limiar máximo da axuda. A dita declaración farase nun primeiro momento coa solicitude da axuda e posteriormente cando se presente a xustificación para o pagamento entregando debidamente cuberto o anexo XV.

CAPÍTULO II
Programa I: programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE (procedementoTR341K)

Artigo 25. Obxecto e finalidade

O obxecto deste programa é subvencionar os custos salariais e de Seguridade Social por conta da empresa derivados da contratación indefinida do persoal traballador das unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, previstos no artigo 43 do Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, como instrumentos de modernización destes servizos de axuste.

A finalidade deste programa é promover a integración laboral das persoas con discapacidade con maiores dificultades de inserción mediante o seu emprego nos CEE da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 26. Concepto de unidade de apoio á actividade profesional

Enténdense por unidades de apoio á actividade profesional os equipos multiprofesionais enmarcados dentro dos servizos de axuste persoal e social dos CEE que, mediante o desenvolvemento das funcións previstas no artigo 27 desta orde, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que as persoas traballadoras con discapacidade dos ditos centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia e progresión neste.

Artigo 27. Funcións das unidades de apoio á actividade profesional

O persoal integrado nas unidades de apoio á actividade profesional definidas no artigo anterior desenvolverá as seguintes funcións:

a) Detectar e determinar, logo da valoración de capacidades da persoa e a análise do posto de traballo, as necesidades de apoio para que a persoa traballadora con discapacidade poida desenvolver a súa actividade profesional.

b) Establecer as relacións precisas co contorno familiar e social das persoas traballadoras con discapacidade, para que este sexa un instrumento de apoio e estímulo ao traballador ou traballadora na incorporación a un posto de traballo e á estabilidade neste.

c) Desenvolver cantos programas de formación sexan necesarios para a adaptación da persoa traballadora ao posto de traballo, así como ás novas tecnoloxías e procesos produtivos.

d) Establecer apoios individualizados para cada traballadora ou traballador e posto de traballo.

e) Favorecer e potenciar a autonomía e independencia das persoas traballadoras con discapacidade, principalmente, no seu posto de traballo.

f) Favorecer a integración de novas persoas traballadoras ao centro especial de emprego mediante o establecemento dos apoios adecuados para tal fin.

g) Asistir á persoa traballadora do centro especial de emprego no proceso de incorporación a enclaves laborais e ao mercado ordinario de traballo.

h) Detectar e intervir nos posibles procesos de deterioración evolutiva das persoas traballadoras con discapacidade co fin de evitar e atenuar os seus efectos.

Artigo 28. Persoal destinatario final do programa

1. O persoal destinatario final deste programa serán as traballadoras e os traballadores con discapacidade dos CEE que se encontren nalgún dos supostos que se describen no artigo 5.3.

2. As unidades de apoio á actividade profesional poderán prestar servizo tamén aos traballadores e traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego que non inclúa o punto anterior, sempre e cando a dedicación a este persoal traballador non menoscabe a atención do persoal incluído no punto anterior.

Artigo 29. Entidades beneficiarias das subvencións

Poderán ser beneficiarios das subvencións que se regulan neste programa os CEE da Comunidade Autónoma de Galicia que cumpran cos seguintes requisitos:

a) Que formen parte do seu cadro de persoal traballadores e/ou traballadoras co tipo e grao de discapacidade establecido no artigo 5.3 desta orde.

b) Dispoñer de unidades de apoio á actividade profesional, que teñan a composición establecida no artigo 31 desta orde.

Artigo 30. Contía e condicións da subvención

1. As subvencións establecidas neste programa destinaranse a financiar os custos salariais e da Seguridade Social por conta da empresa derivados da contratación indefinida do persoal traballador das unidades de apoio á actividade profesional nos CEE, para o desenvolvemento das funcións descritas no artigo 27.

2. A contía base da subvención establécese en 2.400 € anuais por cada traballadora ou traballador apoiada/o, co tipo e grao de discapacidade indicados no artigo 5.3, con contrato por tempo indefinido ou mediante contrato temporal de duración igual ou superior a seis meses.

A axuda reducirase proporcionalmente en función da duración dos contratos das persoas traballadoras con discapacidade tidos en conta para o cálculo da subvención segundo o punto anterior, cando teñan unha duración inferior ao ano, así como en función da duración da xornada no suposto de que o contrato sexa a tempo parcial.

3. Estas subvencións concederanse por anualidades nos termos indicados na convocatoria e terase en conta para o cálculo da contía destas o número de traballadoras e traballadores con discapacidade que estean nos supostos indicados no artigo 5.3 e a composición da unidade de apoio á actividade profesional acreditados no momento da presentación da solicitude.

4. Serán subvencionables os custos salariais e da Seguridade Social correspondentes ás mensualidades que se indiquen en cada convocatoria de axudas. No suposto de traballadores e traballadoras con discapacidade con contratos temporais de duración igual ou superior a seis meses, este período debe estar comprendido dentro do período subvencionable.

5. A contía da subvención en ningún caso poderá exceder a fixada no convenio colectivo de aplicación para o posto de traballo do persoal traballador da unidade de apoio á actividade profesional e poderá ser obxecto de modificacións en cada convocatoria

Artigo 31. Composición das unidades de apoio á actividade profesional

1. Os centros especiais de emprego que accedan a estas subvencións deberán dispoñer de unidades de apoio á actividade profesional, cuxa composición se establecerá de acordo cos módulos que se indican a seguir:

a) Ata 15 persoas traballadoras con discapacidade das indicadas no artigo 5.3, unha persoa profesional técnica de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparables, polo menos, ao 20 % da súa xornada, e 1 persoa encargada de apoio á produción a tempo completo, ou o número de persoas que correspondan proporcionalmente se a contratación se realiza a tempo parcial.

b) De 16 a 30 persoas traballadoras, 1 persoa profesional técnica de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparables, polo menos, ao 80 % da súa xornada, e 2 persoas encargadas de apoio á produción a tempo completo, ou as que correspondan proporcionalmente se a contratación se realiza a tempo parcial.

c) De 31 a 45 persoas traballadoras, 2 persoas profesionais técnicas de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparables, unha delas a tempo completo e a outra, polo menos, ao 50 % da súa xornada, e 3 persoas encargadas de apoio á produción a tempo completo, ou o número de persoas que correspondan proporcionalmente se a contratación se realiza a tempo parcial.

d) De 46 a 60 persoas traballadoras, 2 persoas profesionais técnicas de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparables, a tempo completo e 4 persoas encargadas de apoio á produción a tempo completo, ou o número de persoas que correspondan proporcionalmente se a contratación se realiza a tempo parcial.

e) De 61 a 75 persoas traballadoras, 3 persoas profesionais técnicas de grao medio ou superior, ou con coñecementos e/ou experiencia equiparables, dúas delas a tempo completo e a outra, polo menos, ao 50 % da súa xornada, e 5 persoas encargadas de apoio á produción a tempo completo, ou o número de persoas que correspondan proporcionalmente se a contratación se realiza a tempo parcial.

f) Para máis de 75 persoas traballadoras, establecerase o cadro de persoal da unidade de apoio á actividade profesional proporcionalmente, segundo os criterios anteriormente expresados.

2. Cando o número de persoas traballadoras co tipo e grao de discapacidade establecido no artigo 5.3 a que se dirixe o servizo non se corresponda cos topes de cada módulo, o tempo de dedicación do persoal das unidades de apoio á actividade profesional será proporcional ao número das ditas persoas traballadoras con discapacidade.

3. A entidade beneficiaria deberá acreditar o mantemento da proporcionalidade exixida na composición dos módulos establecidos neste capítulo durante todo o período subvencionado. Cando por causas xustificadas se produzan vacantes do persoal que integra estas unidades, deberán ser cubertas co fin de manter a proporcionalidade establecida anteriormente.

4. Non se terán en conta para o cálculo da composición das unidades de apoio á actividade profesional e, por tanto, non serán subvencionables as persoas titulares dos centros especiais de emprego ou as que ocupen cargos de dirección e xestión neles.

Artigo 32. Comisión de avaliación e criterios de valoración

1. O órgano competente para emitir o informe de avaliación será a comisión de avaliación, que terá a seguinte composición:

– Presidencia: a persoa titular da Subdirección Xeral con competencias en CEE.

– Vogais: o xefe ou a xefa do servizo que xestione as axudas a CEE e unha persoa funcionaria deste servizo designada pola persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, que actuará como secretario ou secretaria.

2. A valoración das solicitudes presentadas efectuarase de acordo cos seguintes criterios:

a) Porcentaxe de traballadores e traballadoras con discapacidade con contrato indefinido respecto do total de traballadores e traballadoras con discapacidade do cadro de persoal do centro especial de emprego: ata 30 puntos para unha porcentaxe do 100 %; cando a porcentaxe sexa inferior ao 100 %, a puntuación será proporcional e calcularase multiplicando a porcentaxe que corresponda por 0,3.

b) Porcentaxe de traballadores e traballadoras co tipo e grao de discapacidade descritos no artigo 28.1 desta orde, sobre o total de traballadores e traballadoras do centro especial de emprego: ata 30 puntos para unha porcentaxe do 100 %; cando a porcentaxe sexa inferior ao 100 %, a puntuación será proporcional e calcularase multiplicando a porcentaxe que corresponda por 0,3.

c) Porcentaxe de mulleres co tipo e grao de discapacidade descritos no artigo 28.1 desta orde, sobre o total de traballadores e traballadoras co dito tipo e grao de discapacidade do centro especial de emprego, ata 20 puntos para unha porcentaxe do 100 %; cando a porcentaxe sexa inferior ao 100 %, a puntuación será proporcional e calcularase multiplicando a porcentaxe que corresponda por 0,2.

d) Número de traballadores e traballadoras con discapacidade procedentes do centro especial de emprego, con contrato indefinido ou con contrato de traballo de, polo menos, seis meses, subscrito por empresas do mercado ordinario de traballo nos últimos dous anos, ata 5 puntos por traballador ou traballadora, cun máximo de 20 puntos.

No caso de empate na puntuación asignada, terán preferencia na orde de prelación os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro.

Avaliarase, en todo caso, o emprego da lingua galega na elaboración da memoria da unidade de apoio á actividade profesional, e servirá como criterio auxiliar para distinguir entre as solicitudes presentadas, ás cales se asignase o mesmo número total de puntos en virtude dos anteriores criterios.

3. Non obstante o anterior, non será necesario fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos, para o caso de que o crédito consignado nesta convocatoria sexa suficiente atendendo ao número de solicitudes, unha vez finalizado o prazo de presentación, conforme o previsto no artigo 55 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

4. O órgano instrutor elevará o informe da comisión de avaliación xunto coa proposta de concesión ao órgano competente para resolver.

Artigo 33. Documentación complementaria

As solicitudes (anexo I) deberán ir acompañadas da seguinte documentación complementaria:

a) Poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade.

b) Memoria que recolla a titularidade do centro, enderezos dos centros de traballo, actividades que desenvolve, cumprimento ou non dos seus obxectivos económicos e de axuste persoal e social, e as causas que o motivaron.

c) Memoria descritiva das funcións que vai desenvolver a unidade de apoio á actividade profesional, e cada un dos traballadores e traballadoras que a integran, segundo as recollidas no artigo 27 desta orde. Esta memoria deberá incluír, cando menos, os obxectivos, recursos, orzamento, fases de implantación e sistemas de avaliación dos resultados. Deberán identificarse os traballadores e traballadoras da unidade de apoio á actividade profesional que prestan os apoios ás persoas con discapacidade, describiranse detalladamente as accións de apoio que cada un deles desenvolve, indicando o tempo e xornada de traballo destinados a estas funcións. Deberán engadirse os cronogramas, follas de verificación ou seguimento, indicadores de resultados ou calquera outra ferramenta que empregue o centro para avaliar a realización e consecución dos obxectivos dos apoios.

d) Certificación do cadro de persoal do centro especial de emprego segundo o modelo do anexo II.

e) Documentación relativa ao persoal indefinido que forma parte da unidade de apoio á actividade profesional e polo que se solicita a subvención:

– Certificación da relación do persoal que forma parte da unidade de apoio, segundo o modelo anexo III.

– Orzamento de gastos relativos aos custos salariais e de Seguridade Social do persoal da unidade de apoio.

– Currículo xunto cos documentos que acrediten a súa formación e experiencia.

– Informe de datos para a cotización (IDC) da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

– Recibos de salarios e documentos de transferencia bancaria que xustifiquen o seu pagamento, correspondentes ás mensualidades xa aboadas na data da solicitude.

– Contratos de traballo do persoal da unidade de apoio.

f) Relación nominal das persoas traballadoras (RNT) incluídas na cotización á Seguridade Social e recibo de liquidación de cotizacións (RLC), así como os documentos bancarios de transferencia acreditativos do seu pagamento das mensualidades xa ingresadas na data da presentación da solicitude.

g) Certificación de discapacidade das persoas traballadoras con discapacidade polas que se calcula a subvención, no caso de que a discapacidade fose recoñecida fóra de Galicia.

h) Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita subvención (anexo XVI).

i) Declaración de idoneidade do posto (anexo XVII).

Artigo 34. Documentación xustificativa

Para os efectos de proceder ao pagamento da subvención, o CEE beneficiario deberá presentar a documentación xustificativa que se relaciona correspondente ás mensualidades que determine a convocatoria para cada anualidade e nos prazos que nela se establezan:

a) Respecto do persoal das unidades de apoio subvencionado e das mensualidades que correspondan á anualidade que se xustifica:

– Certificación actualizada da relación do persoal da unidade de apoio, segundo o modelo anexo III.

– Orzamento de gastos relativos aos custos salariais e de Seguridade Social do persoal da unidade de apoio.

– Recibos de salarios e documentos de transferencia bancaria que xustifiquen o seu pagamento, correspondentes ás mensualidades non entregadas con anterioridade.

b) Relación nominal das persoas traballadoras (RNT) incluídas na cotización á Seguridade Social e recibo de liquidación de cotizacións (RLC), así como os documentos bancarios de transferencia acreditativos do seu pagamento das mensualidades non entregadas con anterioridade.

c) Para o suposto de novas contratacións será necesario presentar os contratos de traballo.

d) Declaración comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XV).

e) De ser o caso, extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria, asinado e selado, que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados e da subvención concedida. Os documentos contables que se presenten deben incluír as contas ou subcontas en que se contabilizaron os gastos imputados, as datas e os números de asentos contables. Estes documentos contables poden ir xunto cunha breve descrición sobre a sistemática de contabilización dos gastos.

f) Memoria asinada pola persoa responsable do centro especial de emprego e o persoal de apoio á actividade profesional, xustificativa do cumprimento dos obxectivos previstos pola unidade de apoio á actividade profesional no desenvolvemento das súas funcións. Esta memoria deberá incluír :

– Descrición detallada das accións de apoio que cada un dos/as traballadores/as da unidade de apoio á actividade profesional prestaron ás persoas con discapacidade, indicando o tempo e a xornada de traballo destinados a estas funcións.

– Cronogramas, follas de verificación ou seguimento do apoio realizado.

– Indicadores de resultados ou calquera outra ferramenta que empregou o centro para avaliar a realización e consecución dos obxectivos.

g) Certificación asinada pola persoa responsable do centro especial de emprego e o persoal de apoio á actividade profesional, da imputación da súa xornada á unidade de apoio á actividade profesional.

h) Declaración do cumprimento por parte do CEE da obriga de informar as persoas traballadoras da unidade de apoio á actividade profesional acerca da subvención do seu contrato (segundo o modelo anexo XIV).

i) Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas de difusión a que se refire o artigo 19.h) desta orde.

Artigo 35. Obrigas e reintegros específicos do programa I

1. Son obrigas das entidades beneficiarias das subvencións previstas neste capítulo, ademais das xerais recollidas no artigo 19, as seguintes:

a) Manter os postos de traballo obxecto da subvención polo período subvencionable. Cando se produzan vacantes do persoal que integra as unidades de apoio á actividade profesional, deberán ser cubertas co fin de manter a proporcionalidade establecida no artigo 31 deste capítulo. A cobertura do novo posto terá que realizarse no prazo dun mes desde a data da baixa, feito que deberá ser comunicado pola entidade beneficiaria á Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

No suposto de non manter os postos de traballo obxecto da subvención polo total do período subvencionable ou de non manter a proporcionalidade establecida no artigo 31 desta orde, procederá a revogación parcial da subvención concedida.

b) Manter no seu cadro de persoal o número de persoas con discapacidade, en función das cales se concedeu a subvención, segundo o establecido no artigo 31 desta orde. No suposto de diminución deste número de persoas traballadoras con discapacidade, ou da duración dos contratos ou da súa xornada de traballo, procederá a revogación parcial da subvención concedida.

Artigo 36. Pagamentos anticipados

O pagamento da subvención realizarase de acordo coas seguintes condicións:

a) Pagamento anticipado da subvención correspondente á primeira anualidade da convocatoria: o órgano xestor proporá un pagamento anticipado do 100 % da subvención concedida nesta anualidade, sempre que así o solicite a entidade beneficiaria na súa solicitude inicial.

b) Pagamento anticipado da subvención correspondente á segunda anualidade: unha vez que a entidade beneficiaria presente a documentación exixida para a xustificación da subvención correspondente á anualidade da convocatoria realizarase un segundo pagamento anticipado polo 80 % da subvención concedida con cargo á anualidade do exercicio seguinte, sempre que así o solicite a entidade beneficiaria na solicitude inicial.

No suposto de que a contía da subvención xustificada correspondente á primeira anualidade fose superior ou inferior á concedida, con carácter previo ao pagamento do anticipo da segunda, ditarase a resolución complementaria ou revogatoria que corresponda con respecto á resolución inicial e a diferenza compensarase con cargo aos créditos da segunda anualidade.

CAPÍTULO III
Programa II: a axudas á creación, ampliación, mantemento e adaptación
de postos de traballo nos CEE (procedementos TR341E e TR341N)

Artigo 37. Obxecto

O obxecto deste programa é incentivar a creación, ampliación e mantemento de emprego nos CEE mediante o financiamento parcial de iniciativas ou proxectos técnica, económica e financeiramente viables que xeren emprego estable, para traballadores e traballadoras con discapacidade.

Artigo 38. Tipos de axuda

Neste programa recóllense dúas liñas de axudas:

a) Proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal de CEE (procedemento TR341E):

– Axudas para asistencia técnica.

– Subvención en función do investimento en activo fixo.

b) Mantemento de CEE (procedemento TR341N):

– Subvención para a adaptación de postos de traballo.

– Axudas para asistencia técnica.

Artigo 39. Proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal de CEE (TR341E)

1. As axudas para a creación e a ampliación de CEE reguladas neste capítulo teñen por finalidade apoiar os proxectos xeradores de emprego de carácter estable para persoas con discapacidade, a través de:

– Creación de novos postos de traballo indefinidos para persoas con discapacidade inscritas como demandantes de emprego non ocupadas no servizo público de emprego.

–Transformación en indefinidos dos contratos temporais de fomento de emprego de persoas con discapacidade ou dos contratos de duración determinada ou temporais, incluídos os formativos.

2. Para que sexa subvencionable o proxecto de creación/ampliación, tanto os contratos indefinidos ou as transformacións como o gasto subvencionable deberá realizarse nos períodos que indique a convocatoria.

3. Cada un dos centros de traballo do CEE só poderá realizar unha única solicitude para cada procedemento en cada un dos prazos de convocatoria e poderá solicitar un máximo de 10 postos. Os CEE cualificados como centros sen ánimo de lucro poderán solicitar ata 15.

4. As iniciativas e proxectos referentes aos CEE que soliciten as axudas recollidas neste artigo deberán reunir viabilidade técnica, económica e financeira e supor a creación de emprego estable. Así mesmo, deberán xustificar adecuadamente o investimento que implica o proxecto para algunha ou algunhas das seguintes liñas de actuación:

a) Axudas para asistencia técnica.

1º. Poderanse subvencionar os gastos ocasionados pola asistencia técnica necesaria para a creación ou ampliación de CEE. Esta asistencia técnica deberán prestala empresas ou persoas físicas especializadas que reúnan garantía de solvencia profesional.

2º. A asistencia técnica poderá consistir nalgunha das modalidades seguintes:

I. Contratación de persoal de dirección, para xerencia ou persoal técnico, por un período máximo dun ano.

II. Estudos de viabilidade, organización, comercialización e outros de natureza análoga.

III. Labores de asesoramento nas diversas áreas de xestión empresarial, excluídas as tarefas que, pola súa natureza, teñan carácter ordinario e continuado na actividade da empresa.

IV. Auditorías e informes económicos, sempre que estes non se realicen de xeito obrigatorio por unha disposición que así o exixa.

V. Auditorías sociais que permitan a empresa avaliar a súa eficacia social e o seu comportamento ético en relación cos seus obxectivos, de maneira que poida mellorar os seus resultados sociais e solidarios e dar conta deles a todas as persoas comprometidas pola súa actividade.

VI. Custos derivados da obtención das certificacións de calidade e as súas sucesivas renovacións. A axuda para a implantación quedará condicionada á obtención da certificación de calidade.

b) Subvención en función do investimento en activo fixo.

1º. Aqueles CEE que presenten proxectos que se consideren de recoñecido interese social poderán beneficiarse dunha axuda á creación de emprego calculada en función do investimento en activo fixo que se realice, excluídos os impostos que graven a adquisición.

2º. Para os efectos das axudas reguladas nesta orde, considerarase como investimento en activo fixo o recollido como tal no Plan xeral contable.

No caso de vehículos, será subvencionable a adquisición dos vehículos comerciais ou industriais necesarios e de uso exclusivo para o desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional, e os automóbiles de turismo que sexan empregados nos desprazamentos profesionais por representantes ou axentes comerciais, os empregados na venda a domicilio, na prestación de servizos de transporte de viaxeiros, de ensino de condutores e os empregados en servizos de vixilancia.

En ningún caso se terán en conta os contratos de arrendamento financeiro nin outras figuras xurídicas afíns que non concedan á entidade solicitante o pleno dominio ou titularidade inicial do investimento.

3º. Cando un CEE reciba a subvención por un proxecto de investimento sen acadar o máximo de financiamento, poderá solicitar unha nova subvención referida ao mesmo proxecto no ano seguinte, ata acadar o teito do investimento subvencionable, excluídos os impostos, sempre e cando xere novos postos de traballo indefinidos que impliquen un incremento do cadro de persoal.

5. Non será subvencionable o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación. Os gastos poderán ser computados sempre que as facturas estean expedidas a nome do CEE.

6. Cando o importe do gasto que se toma como referencia da subvención supere a contía de 50.000 € no caso de execución de obra ou de 18.000 € no caso de subministración de bens ou na prestación de servizos, o CEE estará obrigado a solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á realización da obra, entrega do ben ou prestación do servizo, agás que se xustifique debidamente a imposibilidade de obtelas. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, debendo xustificar expresamente a elección cando esta non recaia na oferta economicamente máis vantaxosa.

7. No caso de que o CEE teña algunha vinculación societaria coa empresa/entidade que preste o servizo de asistencia técnica ou o subministración do ben, deberá presentar coa solicitude unha memoria xustificativa dos beneficios da contratación con esa entidade/empresa, en que se exprese que a contratación se realiza conforme as condicións normais de mercado; así mesmo e en todo caso, calquera que sexa o importe, presentarán tres orzamentos, dous deles de empresas que non teñan ningún tipo de relación co CEE.

Artigo 40. Contías das axudas a proxectos de creación e ampliación

1. O límite da subvención polo conxunto das dúas liñas de axudas indicadas nas letras a) e b) do artigo 38.4 determínase con base en:

a) O gasto realizado tanto na asistencia técnica como no investimento en activo fixo, excluídos os impostos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación: subvencionarase ata o máximo do 80 % do custo total directamente relacionado coa actividade do centro. Esta porcentaxe elevarase ao 100 % do gasto realizado no caso de CEE sen ánimo de lucro.

b) O número de postos indefinidos creados para persoas con discapacidade e ocupados respecto do anterior expediente de axudas concedido: subvencionarase unha contía base por cada posto de traballo a xornada completa, ou a parte proporcional se o contrato é a tempo parcial, segundo o establecido nos puntos seguintes:

2. A contía base terá distintos importes segundo o CEE sexa con ou sen ánimo de lucro

a) Contías base en CEE con ánimo de lucro: 12.020 €.

b) Contía base para CEE cualificados sen ánimo de lucro: 13.222 €.

3. Ás contías base indicadas no punto anterior aplicaránselles os seguintes criterios de gradación

a) A porcentaxe de traballadores e traballadoras con discapacidade respecto do total do cadro de persoal do centro especial de emprego. Só se poderá acadar a contía base indicada no punto anterior cando o número de traballadores e traballadoras con discapacidade supere o 90 % do cadro de persoal do CEE. De non ser así a contía poderá chegar ata o 90 % e no caso de CEE cualificados sen ánimo de lucro será ata o 95 %.

En todo caso, a porcentaxe mínima de persoas con discapacidade contratadas no CEE será do 70 % do cadro de persoal. Nesta porcentaxe non se inclúe o persoal sen discapacidade dedicado á prestación de servizos de axuste persoal e social das unidades de apoio nin o que preste servizos naquelas actividades ou postos de traballo específicos que, pola súa propia natureza ou complexidade, non poidan ser desempeñados por persoas con discapacidade.

Entenderase por servizos de axuste persoal e social os de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturais e deportivos que procuren ao traballador ou traballadora con discapacidade do centro especial de emprego unha maior rehabilitación persoal e mellor adaptación da súa relación social.

b) Natureza e grao da discapacidade de cada unha das persoas traballadoras contratadas. A contía máxima, unha vez aplicado o criterio da alínea a) anterior, poderá ser acadada cando sexan persoas con algunha das discapacidades definidas no artigo 5.3, noutro caso, a contía só poderá chegar ata o 90 % e no caso de CEE cualificados sen ánimo de lucro ata o 95 %.

c) Natureza e grao da discapacidade da totalidade dos traballadores e traballadoras con discapacidade do centro especial de emprego: a contía máxima, unha vez aplicados os criterios das alíneas a) e b) anteriores, poderá ser acadada cando máis da metade do cadro de persoal con discapacidade do centro teña algunha das discapacidades definidas no artigo 5.3. Noutro caso, a contía poderá chegar ata o 90 %. Este criterio non se aplicará aos centros especiais de emprego cualificados sen ánimo de lucro.

4. Unha vez aplicados os criterios de gradación expresados no número 3, poderá incrementarse a contía resultante nas porcentaxes que se sinalan a seguir (acumulables entre si), cando se dean as seguintes circunstancias:

a) Un 25 % se a persoa contratada é unha muller.

b) Un 25 % se a persoa contratada pertence a unha unidade familiar en que todas as persoas que a compoñen están desempregadas.

c) Un 25 % no caso de que o centro de traballo en que se incorpora a persoa traballadora estea situado nun concello rural.

De se aplicar todos os incentivos anteriores, a contía máxima que poderá ser concedida por esta liña de axudas será de 21.035 € (ou 23.139 € no caso de CEE sen ánimo de lucro).

Artigo 41. Mantemento de CEE (TR341N)

Para o mantemento de postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade establécense as seguintes axudas:

a) Subvención para o mantemento dos postos de traballo que requiran unha eliminación de barreiras arquitectónicas e/ou unha adaptación de postos de traballo. Será requisito para a concesión desta axuda que se acredite a necesidade da adaptación ou eliminación de barreiras arquitectónicas para manter o posto de traballo en atención á discapacidade da persoa pola que se solicita a subvención. A contía máxima desta subvención será de 1.803 euros por posto de traballo, sen que en ningún caso sexa superior ao custo real.

A necesidade da adaptación ou dos medios especiais de protección persoal deberá contar co informe favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

b) Axudas para asistencia técnica.

Poderanse subvencionar os gastos ocasionados pola asistencia técnica necesaria para o mantemento dos postos de traballo nos CEE, nos termos previstos no artigo 39.4.a).2º desta orde, sempre que se xustifique que os estudos, informes, auditorías son necesarios para o sostemento, mellora e viabilidade do CEE ou para a súa diversificación.

Exceptúase a axuda indicada no punto I. Contratación de persoal de dirección, para xerencia ou persoal técnico, por un período máximo dun ano, que se poderá solicitar por unha soa vez.

O importe máximo da axuda de asistencia técnica para o mantemento dos postos de traballo non poderá superar o importe total do custo ocasionado ata unha contía máxima de 15.000 euros, sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

A estas axudas seralles de aplicación o establecido no número 7 do artigo 38.

Artigo 42. Documentación complementaria

1. Xunto coa solicitude das axudas recollidas neste capítulo (TR341E, anexo IV, e TR341N, anexo VI) deberase presentar a seguinte documentación común:

a) Poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade.

b) Memoria explicativa do obxecto da axuda e xustificación da súa necesidade.

c) Memoria que recolla a titularidade do centro, enderezos dos centros de traballo, actividades, cumprimento ou non dos seus obxectivos económicos e de axuste persoal e social, e as causas que as motivaron (na subvención para a adaptación do posto de traballo non será necesaria a presentación desta memoria).

d) Certificación da relación do cadro de persoal do CEE segundo o modelo do anexo V, agás no caso de adaptación de postos que presentarán a certificación da relación de persoas con discapacidade polas que solicita a subvención segundo o modelo do anexo VII.

e) Contratos de traballo dos novos postos creados e/ou transformados en indefinidos polos que se solicita a subvención.

f) Informe de datos para a cotización (IDC) da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

g) Certificación de discapacidade das persoas traballadoras con discapacidade polas que se solicita a subvención, no caso de que a discapacidade fose recoñecida fóra de Galicia.

h) Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, na súa falta, facturas pro forma e orzamentos expedidos polos provedores ou acredores do gasto que se vai realizar.

i) Se é o caso, as 3 ofertas mencionadas no artigo 38.6 e a xustificación da súa elección.

j) Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita subvención (anexo XVI).

k) Declaración de idoneidade do posto (anexo XVII).

l) A memoria e os tres orzamentos a que se refire o artigo 38.7.

2. Documentación específica para a axuda de asistencia técnica (tanto na creación como no mantemento dos postos (TR341E, anexo IV, e TR341N, anexo VI):

a) Memoria explicativa do contido da modalidade de asistencia solicitada, xustificación da súa necesidade e orzamento detallado do seu custo.

b) Memoria da entidade e/ou currículo da persoa que vai prestar o servizo.

c) Cando se trate de estudos ou de asesoramento, un índice do seu contido.

3. Documentación específica para as subvencións en función do investimento en activo fixo (procedemento TR341E, anexo IV):

a) Memoria ampliada do proxecto de creación ou ampliación do cadro de persoal e do investimento relacionado cos postos de traballo creados e antecedentes.

b) Plan de investimentos en activos fixos e calendario de execución.

c) Estudo económico-financeiro de viabilidade do proxecto.

d) Balance e conta de perdas e ganancias dos dous últimos exercicios e provisionais para o exercicio corrente e os dous próximos.

4. Para as axudas á creación de postos (TR341E), no caso de que se dean as condicións sinaladas no artigo 40.4.b), e para os efectos de poder aplicar os incentivos alí sinalados, deberán presentar xunto co anexo IV a seguinte documentación:

a) Declaración de composición da unidade familiar (anexo XII).

b) Comprobación de datos da unidade familiar (anexo XIII).

c) Libro de familia.

d) Certificado de convivencia da unidade familiar das persoas traballadoras.

Artigo 43. Documentación xustificativa da axuda

1. De non terse achegado con anterioridade, para xustificar a axuda concedida presentarase a seguinte documentación común:

a) Declaración comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XV).

b) De ser o caso, extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria, asinado e selado, que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados e da subvención concedida. Os documentos contables que se xunten deben incluír as contas ou subcontas en que se contabilizaron os gastos imputados, as datas e os números de asentos contables. Estes documentos contables poden ir xunto cunha breve descrición sobre a sistemática de contabilización dos gastos.

c) Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas de difusión a que se refire o artigo 19.h) desta orde.

d) Xuntaranse documentos xustificativos da realización do gasto tido en conta para o cálculo da subvención mediante facturas e outros documentos de carácter probatorio (emitidos dentro dos períodos sinalados na convocatoria), e documentos xustificativos do seu efectivo pagamento mediante xustificantes bancarios.

No caso de adquisición de bens inmobles, certificado de taxador independente debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial, en que se acredite que os fondos que hai que xustificar corresponden á adquisición de bens inmobles.

2. Cando se trate dalgunha das axudas a proxectos de creación e de ampliación do cadro de persoal de CEE, recollidas no artigo 39 desta orde, achegarase:

a) Documentación acreditativa da contratación e alta na Seguridade Social, das persoas con discapacidade que ocupan os novos postos de traballo creados con carácter estable.

b) Certificación actualizada na data de presentación desta documentación, da relación do cadro de persoal do centro especial de emprego (segundo o modelo do anexo V).

3. Documentación específica para axudas de asistencia técnica:

a) Cando se trate de asistencia técnica na súa modalidade contractual, xuntarase recibos de salarios aboados.

b) Para as outras modalidades de asistencia técnica, xuntaranse as facturas acreditativas do custo do servizo recibido e, para o caso da elaboración de estudos ou informes, presentarase copia deste.

Artigo 44. Obrigas e reintegros específicos do programa II

Nas axudas por creación ou ampliación de emprego estable, engádense ás obrigas xerais as seguintes obrigas específicas:

a) Destinar a subvención ao plan de investimento polo que se concedeu a axuda. No caso de que se dea un destino distinto ás axudas concedidas procederá o reintegro do 100 % da subvención concedida.

b) Manter os postos de traballo creados con carácter indefinido un mínimo de 2 anos. No caso de cesamentos da actividade laboral por baixa voluntaria da persoa traballadora ou despedimento procedente, deberá substituírse a vacante polo tempo que reste ata completar os dous anos. De non facelo procederá o reintegro da parte proporcional. A substitución farase nun prazo máximo de 3 meses e deberá comunicarse ao órgano xestor da axuda.

c) O despedimento improcedente das persoas traballadoras obxecto de subvención antes de que transcorran dous anos dará lugar ao reintegro do 100 % da axuda.

d) Para os efectos do seguimento da estabilidade no emprego o CEE deberá presentar na Secretaría Xeral de Emprego, nos meses de decembro dos dous anos seguintes á concesión de axudas a relación nominal das persoas traballadoras (RNT) incluídas na cotización á Seguridade Social e recibo de liquidación de cotizacións (RLC), así como os documentos bancarios de transferencia acreditativos do seu pagamento.

e) Dispoñer dos informes favorables da Inspección de Traballo, sobre a necesidade de adaptación ou de medios especiais de protección persoal e presentar declaración responsable do CEE de idoneidade do posto de traballo e compatibilidade coa discapacidade da persoa traballadora.

Artigo 45. Pagamentos anticipados

Poderán concederse pagamentos anticipados por importe do 80 % de calquera das axudas concedidas ao abeiro do programa II regulado neste capítulo, sempre que así o indique o CEE na solicitude de subvención e unha vez comprobadas as altas na Seguridade Social das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención.

CAPÍTULO IV
Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE (TR341M)

Artigo 46. Obxecto

O obxecto deste programa é axudar os CEE a manter os postos de traballo dos traballadores e das traballadoras con discapacidade mediante o financiamento parcial dos seus custos salariais.

Artigo 47. Contía e condicións da axuda

1. Para promover o mantemento de postos de traballo poderá concederse unha subvención do custo salarial correspondente aos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade e que estean de alta na Seguridade Social.

2. Non se concederá esta subvención por ningún concepto salarial correspondente á mensualidade na cal o traballador ou traballadora con discapacidade estivese prestando servizos a través de dous ou máis contratos de natureza temporal, agás que un dos dous contratos de natureza temporal sexa un contrato de interinidade para substituír persoas traballadoras con discapacidade. Non obstante, no suposto do cesamento da relación laboral neste mesmo mes, concederase a subvención pola liquidación que corresponda pola parte proporcional de paga extraordinaria e as vacacións non gozadas.

3. A contía da subvención determinarase de acordo coas seguintes regras:

Primeira. Ata un importe do 50 % do salario mínimo interprofesional correspondente ás mensualidades indicadas na convocatoria, para os postos de traballo ocupados polas persoas cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 %.

No caso das persoas con discapacidade que cumpran as condicións do artigo 5.3 haberá unha axuda adicional equivalente á porcentaxe do SMI que se indique en cada convocatoria.

Segunda. O importe da subvención incluirá a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias ao ano.

Para os CEE que rateen as pagas extraordinarias o importe da subvención incluirá a parte proporcional da segunda paga extraordinaria do ano da convocatoria e a primeira do seguinte.

Para os CEE que non rateen as pagas extraordinarias a subvención incluirá as pagas extraordinarias polos períodos do 1 de xullo ao 31 de decembro do ano da convocatoria, e do 1 de xaneiro ao 30 de xuño do ano seguinte.

Así mesmo, no suposto de cesamento da relación laboral, as subvencións incluirán as liquidacións que correspondan pola parte proporcional da paga extra polos períodos traballados indicados no parágrafo anterior.

Terceira. No suposto de contratos de traballo a tempo parcial, a subvención experimentará unha redución proporcional á xornada laboral realizada.

No suposto de que nun mesmo mes se produzan variacións na duración da xornada laboral do traballador ou da traballadora con discapacidade, soamente se terá en conta para calcular a contía que se concederá nesa mensualidade a porcentaxe da xornada laboral inferior.

Cuarta. Cando o traballador ou traballadora estea en situación de incapacidade temporal, o importe da subvención salarial referirase exclusivamente aos días en que o pagamento sexa, obrigatoriamente, por conta do centro especial de emprego, de conformidade co que dispoña a normativa da Seguridade Social e o convenio colectivo de aplicación.

Quinta. É subvencionable o período de vacacións anuais retribuído e cotizado, no cal se incluirá, así mesmo, o período en que o traballador ou a traballadora con discapacidade estea en situación de incapacidade temporal.

4. Non se subvencionará a contratación de novos traballadores ou traballadoras con discapacidade cando os postos de traballo que ocupen quedasen vacantes como consecuencia dun despedimento declarado ou recoñecido improcedente dunha persoa traballadora con discapacidade pola que se concedeu a subvención ao abeiro desta orde.

Artigo 48. Documentación complementaria

1. Coa solicitude (anexo VIII) deberá presentarse a documentación que se relaciona:

a) Poder suficiente da persoa representante para actuar en nome da entidade.

b) Certificación da relación do cadro de persoal con discapacidade do centro especial de emprego de alta na Seguridade Social ordenada alfabeticamente por apelidos, en función dos cales se vai realizar o cálculo da resolución de concesión, así como o importe da subvención que se solicita (segundo o modelo do anexo IX).

c) Documentación do cadro de persoal de novas persoas traballadoras con discapacidade contratadas: contratos de traballo, altas e variacións de datos na Seguridade Social.

d) Documentos bancarios de transferencia validados pola entidade financeira que acrediten o pagamento dos salarios das persoas traballadoras con discapacidade incluídas na certificación do cadro de persoal do anexo IX. Esta relación de transferencias e/ou listaxes, preferentemente, deberá estar ordenada alfabeticamente por apelidos, na mesma orde do anexo IX.

e) Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención, incluídas na cotización á Seguridade Social (RNT) en 1 de xullo do ano da convocatoria.

f) Certificación de discapacidade das persoas traballadoras con discapacidade polas que se solicita a subvención, no caso de que a discapacidade fose recoñecida fóra de Galicia.

g) Para os centros que non percibisen esta subvención do custo salarial na última convocatoria, así como para o caso de centros que inician a súa actividade por seren de nova creación, e para os centros que pola apertura dun novo centro noutra provincia se lles concedese a ampliación da súa cualificación, deberán presentar a documentación relacionada nas letras b), c), d) e e) referida na data da solicitude e que recolla as altas, baixas ou variacións do cadro de persoal con discapacidade desde o primeiro mes polo que se solicita a subvención, xunto cos recibos de salarios e informe de datos para a cotización das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (IDC).

h) Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita subvención (anexo XVI).

i) Declaración de idoneidade do posto (anexo XVII).

Artigo 49. Documentación xustificativa da axuda

1. O pagamento da subvención quedará condicionado á presentación da documentación que se exixa de forma expresa na resolución de concesión. En todo caso, para os efectos de proceder á xustificación dos pagamentos da subvención do custo salarial, o CEE beneficiario deberá presentar, referida á mensualidade ou mensualidades polas cales se solicita o pagamento, a seguinte documentación:

a) Anexo XI desta orde, coa relación da documentación xustificativa presentada para o pagamento.

b) Certificación da relación do cadro de persoal con discapacidade polo cal se solicita o pagamento á conta e a contía solicitada (segundo o modelo do anexo X).

c) Recibos de salarios e documentos bancarios de transferencia validados pola entidade financeira que acrediten o seu pagamento. Esta relación de transferencias e/ou listaxes, preferentemente, deberá estar ordenada alfabeticamente por apelidos, na mesma orde do anexo X.

d) Relación nominal das persoas traballadoras incluídas na cotización á Seguridade Social (RNT) e informe de datos para a cotización das persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (IDC) da mensualidade ou mensualidades polas cales se solicita o pagamento á conta.

e) De ser o caso, contratos de traballo e partes de alta na Seguridade Social, correspondentes ás novas persoas traballadoras contratadas no mes obxecto de pagamento á conta, así como todas as variacións de datos á Seguridade Social realizadas no dito mes.

f) Nos supostos de incapacidade temporal, achegarase parte de baixa e alta.

g) Declaración comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo XV).

h) Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas de difusión a que se refire o artigo 19.h) desta orde.

2. As entidades beneficiarias deberán presentar na mensualidade en que se produzan altas de novas persoas traballadoras no centro a xustificación do cumprimento da obriga de informar as persoas traballadoras con discapacidade acerca da subvención do seu contrato e do seu financiamento parcial pola Consellería de Economía, Emprego e Industria mediante fondos recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal (segundo o modelo do anexo XIV).

3. Coa xustificación para o pagamento final da subvención concedida as entidades deberán presentar un extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria, asinado e selado, que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados e da subvención concedida. Os documentos contables que se presenten deben incluír as contas ou subcontas en que se contabilizaron os ingresos e os gastos imputados, as datas e os números de asentos contables, e a indicación específica do seu financiamento pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Estes documentos contables poden ir xunto cunha breve descrición sobre a sistemática de contabilización dos gastos.

No caso das entidades exentas da obriga de contabilidade deberán presentar xustificante que acredite esta exención.

Artigo 50. Pagamentos anticipados e pagamentos á conta

1. Os pagamentos anticipados e á conta só se poderán realizar nunha conta bancaria aberta pola entidade beneficiaria para os exclusivos efectos do pagamento dos custos salariais das persoas traballadoras con discapacidade.

2. O pagamento da subvención realizarase de acordo coas seguintes regras:

Primeira. Pagamento anticipado da subvención correspondente á anualidade da convocatoria

O órgano xestor proporá un pagamento anticipado do 100 % da subvención concedida nesta anualidade, sempre que así o solicite a entidade beneficiaria na súa solicitude inicial.

Segunda. Pagamento anticipado da subvención correspondente á anualidade seguinte

Unha vez que a entidade beneficiaria presente a documentación exixida para a xustificación da subvención correspondente á anualidade da convocatoria realizarase un segundo pagamento anticipado polo 80 % da subvención concedida con cargo á anualidade do exercicio seguinte, sempre que así o solicite a entidade beneficiaria na solicitude inicial.

No suposto de que a contía da subvención xustificada correspondente á primeira anualidade fose superior ou inferior á concedida, con carácter previo ao pagamento do anticipo da segunda, ditarase a resolución complementaria ou revogatoria que corresponda con respecto á resolución inicial e a diferenza compensarase con cargo aos créditos da segunda anualidade.

A mesma compensación poderá realizarse unha vez xustificada a segunda anualidade, no momento do pagamento final da axuda.

Terceira. Pagamentos á conta

Unha vez que as cantidades xustificadas superen ás anticipadas, aboarase o resto da subvención concedida mediante pagamentos á conta, conforme as entidades beneficiarias presenten a documentación xustificativa na forma e nos prazos previstos no artigo 49 desta orde, ata o límite do 90 % da subvención concedida.

Cuarta. Pagamento final

Despois de que as cantidades xustificadas superen ás anticipadas e aos pagamentos á conta, realizarase o pagamento final polo resto da subvención concedida, unha vez presentada polas entidades beneficiarias, a documentación referida aos meses pendentes de pagamento.

Se coa documentación presentada pola entidade beneficiaria para o pagamento queda xustificada unha contía de subvención distinta da inicialmente concedida, ditarase a resolución revogatoria ou complementaria que corresponda con cargo ás contías da subvención da segunda anualidade da convocatoria.

CAPÍTULO V
Convocatoria bianual das axudas a CEE: 2017-2018

Artigo 51. Financiamento 2017-2018

1. O orzamento total destinado ás axudas a centros especiais de emprego para as anualidades 2017 a 2018 será de 13.060.469 €. As subvencións reguladas nesta orde financiaranse con cargo aos créditos previstos na Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, e coa seguinte distribución inicial de importes de créditos por anualidades e programas ou liñas de axudas:

Programas

Procedementos

Aplicación orzamentaria

Código
de proxecto

Importe anual do crédito

2017

2018

Programa I: unidades de apoio

TR341K

09.40.322C.470.0

201600309

450.000 €

337.500 €

09.40.322C.481.0

201600309

100.000 €

75.000 €

Total programa I

550.000 €

412.500 €

Programa II: creación, ampliación, mantemento e adaptación de postos

TR341E, TR341N

09.40.322C.470.0

201600309

1.000.000 €

750.000 €

TR341E, TR341N

09.40.322C.481.0

201600309

70.000 €

52.500 €

Total programa II

1.070.000 €

802.500 €

Programa III: custo salarial persoas con discapacidade

TR341M

09.40.322C.470.1

201600309

2.480.522 €

6.288.126 €

09.40.322C.481.1

201600309

220.000 €

636.821 €

Total programa III

2.700.522 €

6.924.947 €

Total (12.460.469 €)

4.320.522 €

8.139.947 €

2. De producirse remanentes de crédito na asignación inicial para o financiamento de cada aplicación orzamentaria, proxecto ou programa, procederase á reasignación das contías sobrantes para atender as necesidades de crédito doutras aplicacións, proxectos e/ou programas. As reasignacións levaranse a cabo, logo das modificacións orzamentarias pertinentes, sen necesidade de facer unha nova publicación.

3. No caso das axudas ao custo salarial reguladas no capítulo IV, a distribución provincial de créditos para o financiamento das axudas e subvencións será directamente proporcional á porcentaxe do paro rexistrado en cada provincia en 31 de decembro de 2016, segundo os datos de paro rexistrados do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Se o orzamento asignado a cada provincia non é suficiente para pagar todas as axudas solicitadas aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación en cada ámbito provincial. Para estes efectos, terase en conta a data en que se presentou a solicitude.

No suposto de que o crédito asignado a unha provincia sexa superior ao número de solicitudes presentadas de xeito que exista remanente orzamentario, procederase a realizar unha repartición proporcional deste entre as provincias restantes en función do número de solicitudes presentadas en cada ámbito provincial.

4. No caso das axudas do programa II, reguladas no capítulo III, a concesión das axudas realizarase en función da orde de entrada da solicitude no rexistro electrónico da Xunta de Galicia (terase en conta data e hora de presentación) ata o esgotamento do crédito.

Artigo 52. Prazo de presentación de solicitudes

1. Programa I: unidades de apoio reguladas no capítulo II das bases reguladoras (procedemento TR341K).

O prazo de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

2. Programa II: creación, ampliación, mantemento e adaptación de postos establecido no capítulo III (procedementos TR341E e TR341N).

O prazo de solicitudes será ata o 10 de novembro de 2017.

Cada CEE poderá presentar unha única solicitude por procedemento.

3. Programa III de axudas ao custo salarial en CEE regulado no capítulo IV (TR341M).

a) O prazo de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

b) Presentarase unha única solicitude por cada centro de traballo por todas as mensualidades subvencionables para a concesión da axuda.

Pola complexidade da solicitude desta axuda aconséllase que, con carácter previo á tramitación da solicitude na sede electrónica, se use a aplicación informática de axuda facilitada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria na súa páxina web, na epígrafe de Axudas e subvencións ou no seguinte enlace directo: https://www.xunta.es:444/axudastr/inicio.do, unicamente para cubrir os anexos (IX e X) que acompañan a solicitude, convertelos en formato pdf e anexalos no momento da presentación da solicitude a través da sede electrónica.

c) Mensualmente presentaranse as solicitudes de pagamentos á conta acompañadas da documentación que xustifique o seu pagamento segundo o artigo 49 das bases reguladoras.

Para a solicitude dos pagamentos á conta deberá utilizarse o aplicativo indicado na letra b) deste punto a través da páxina https://www.xunta.es:444/axudastr/inicio.do.

Estas solicitudes de pagamentos mensuais presentaranse no prazo máximo de 40 días contados desde o último día do mes de referencia.

Artigo 53. Período subvencionable

1. Programa I: desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de xuño de 2018.

2. Programa II: desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de xuño de 2018.

3. Programa III: desde o 1 de xullo de 2017 ata o 30 de xuño de 2018.

Artigo 54. Concesión das axudas e xustificación

1. Programa I: concederanse as axudas para o custos laborais e de Seguridade Social do persoal das unidades de apoio á actividade profesional establecidas no capítulo II das bases reguladoras distribuídas do seguinte xeito:

a) Anualidade 2017: mensualidades desde o 1 de outubro de 2016 ao 30 de setembro de 2017.

A xustificación desta anualidade terá que facerse como máximo o 10 de decembro de 2017.

b) Anualidade 2018: mensualidades desde o 1 de outubro de 2017 ao 30 de xuño de 2018. A contía desta anualidade calcularase en función dos custos laborais e de Seguridade Social do mes de setembro de 2017, polo que as certificacións de persoal dos anexos II e III deben referirse ao dito mes.

A xustificación desta anualidade, que será a xustificación final da axuda, deberá facerse como máximo o 31 de agosto de 2018.

2. Programa II: concederanse axudas á creación e ampliación de postos con carácter estable, así como axudas á adaptación de postos de traballo.

a) Anualidade 2017: subvencionaranse os postos creados entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017.

A xustificación desta axuda deberá realizarse como máximo o 10 de decembro de 2017 e as facturas terán que estar emitidas entre o 1 de outubro de 2016 e o 10 de decembro de 2017.

b) Anualidade 2018: subvencionaranse os postos creados ou que se prevexa crear (mediante compromiso asinado polo CEE que indique o número de postos e a porcentaxe de xornada) desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de xuño de 2018.

Neste caso, a xustificación da axuda deberá realizarse no prazo de dous meses desde a creación do posto. Este prazo tamén será o prazo máximo de emisión de facturas. En calquera dos casos o prazo finalizará o 31 de agosto de 2018.

3. Programa III: concederanse as axudas ao custo salarial das persoas con discapacidade en CEE segundo as seguintes regras:

a) A concesión para as dúas anualidades farase calculando o custo salarial do persoal con discapacidade en alta na Seguridade Social no mes de xullo de 2017 polo que toda a documentación sinalada nas letras b), c), d) e e) do artigo 47 debe ser referida ao dito mes de xullo.

b) As mensualidades de xullo a outubro do ano 2017 concederanse con cargo á anualidade orzamentaria de 2017.

A documentación xustificativa desta anualidade deberá presentarse como máximo o 10 de decembro de 2017.

c) Con cargo á anualidade orzamentaria de 2018 concederase a subvención polas mensualidades de novembro e decembro de 2017 e, se é o caso, a segunda paga extraordinaria do ano 2017, as mensualidades de xaneiro a xuño de 2018 e, se é o caso, a primeira paga extraordinaria do ano 2018.

A documentación xustificativa desta anualidade deberá presentarse como máximo o 31 de agosto de 2018.

d) As resolucións complementarias ou revogatorias poderán realizarse co pagamento anticipado da anualidade de 2018 e co pagamento final da subvención concedida.

4. As datas límite para o pagamento do gasto serán na anualidade 2017 o 10 de decembro e na anualidade 2018 o 31 de agosto.

Artigo 55. Particularidades das axudas ao custo salarial

1. O importe da subvención do custo salarial correspondente a cada mensualidade desta convocatoria será de 353,85 €/mes ou 11,79 €/día, en caso de períodos de traballo no mes inferiores a 30 días. No suposto de ter rateadas as pagas extraordinarias, o importe será de 412,83 €/mes ou 13,76 €/día.

O importe da subvención correspondente a cada paga extraordinaria será de 353,85 €/mes ou 1,97 €/día, en caso de períodos de traballo inferiores a 180 días.

2. A porcentaxe adicional a que se refire o artigo 47.3, regra primeira, será o 6 % do SMI, de xeito que para as persoas con discapacidade que estean incluídas nalgún dos supostos do artigo 5.3 a contía será ata o 56 % do SMI. Xa que logo, os importes serán: 396,31 €/mes ou 13,21 €/día; no caso pagas rateadas 462,36 €/mes ou 15,41 €/día, e o importe de cada paga extraordinaria será 396,31 €/mes ou 2,20 €/día.

3. Se coa documentación xustificativa presentada para o pagamento final da subvención concedida ao abeiro desta convocatoria, se xustifica unha contía superior á inicialmente concedida, poderá emitirse unha resolución de concesión polo incremento. Cando a cantidade xustificada fose inferior á anticipada procederá o reintegro da diferenza, que o CEE poderá ingresar de maneira voluntaria seguindo o indicado no artigo 22.

Disposición adicional primeira. Acreditación do cumprimento das condicións exixidas

A Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas para os diferentes tipos de axudas previstas nesta orde.

Disposición adicional segunda. Datos de carácter persoal

1. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes serán incluídas nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades, cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o envío dunha comunicación ao enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, ou a través dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal.

2. A presentación da solicitude ao abeiro desta orde supón a existencia de autorización expresa das persoas traballadoras para a cesión de datos de carácter persoal á Consellería de Economía, Emprego e Industria, por parte da empresa solicitante, polo que esta é responsable de informar as persoas traballadoras sobre a existencia e finalidade da cesión, así como da obtención do seu consentimento.

Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria nas persoas titulares das xefaturas territoriais, no ámbito das súas respectivas provincias, e na persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, para autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente cobradas, respecto das resolucións concesorias de que derivan, ditadas por delegación da persoa titular da consellería.

Así mesmo, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para a tramitación e resolución dos expedientes de desconcentración dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

En caso de ausencia, vacante ou enfermidade da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego as atribucións citadas no parágrafo anterior serán exercidas, temporalmente e mentres persistan aquelas circunstancias, pola persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ou, na súa falta, pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, de acordo co disposto na disposición adicional primeira do Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Disposición adicional cuarta. Incremento do SMI no ano 2017

Coa finalidade de que as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ao custo salarial de persoas con discapacidade en CEE e se establece a convocatoria plurianual para o período do 1 de xullo de 2016 ao 30 de xuño de 2017, poidan ser complementadas ata acadar a suba do 8 % do SMI aprobado polo Consello de Ministros para o ano 2017, dótase de crédito incorporado de fondos finalistas do Servicio Público de Emprego Estatal, nas seguintes aplicacións e proxectos:

Programa

Procedemento

Aplicación orzamentaria

Código
de proxecto

Importe 2017

Programa III: custo salarial

TR341M

09.40.322C.470.0

201600309

560.000 €

09.40.322C.481.0

201600309

40.000 €

Total

600.000 €

O importe da contía da subvención da convocatoria sinalada no parágrafo precedente, calculada para a anualidade 2017, incrementarase coa concesión e pagamento dunha contía equivalente á porcentaxe do 8 % do SMI (incremento da contía respecto da contía vixente para o ano 2016). Esta contía aplicarase unicamente ás mensualidades de xaneiro a xuño de 2017 e mais a paga extra de xuño de 2017.

Disposición adicional quinta. Incremento do SMI no ano 2018

No caso de que exista crédito adecuado e suficiente na anualidade 2018 e unha vez xustificada a anualidade 2017, poderán realizarse resolucións complementarias para asumir a porcentaxe que corresponda segundo o incremento do SMI que aprobe o Consello de Ministros para o ano 2018.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file