Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2017 Páx. 51392

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 25 de outubro de 2017 pola que se resolve a concesión de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2016 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Con data do 3 de xullo de 2017, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2016 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o 13 ao 26 de setembro de 2017 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Rematado o prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

Tendo en conta o anteriormente exposto e atendendo á proposta elaborada pola citada comisión, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2016 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo I desta orde. O alumnado premiado recibirá unha contribución en metálico de 3.000 euros.

Artigo 2

Denegarlles o premio ás persoas solicitantes que figuran relacionadas no anexo II desta orde e que foron admitidas para participar neste concurso, polas causas que nel se sinalan.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 19 de xuño de 2017 constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Concedidos

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

G-S-02: Bioloxía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000115-0

46093586Y

Valledor García, Pablo

USC

G-S-02: Bioloxía

3.000,00

Total

G-S-03: Ciencia Política e da Administración.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000116-0

50480908W

Vázquez Carrero, Miguel

USC

G-S-03: Ciencia Política e da Administración

3.000,00

Total

G-S-07: Economía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000171-0

45957220T

Gómez Méndez, Diego

USC

G-S-07: Economía

3.000,00

Total

G-S-19: Farmacia.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000072-0

15494693F

Castro Balado, Ana

USC

G-S-19: Farmacia

3.000,00

Total

G-S-21: Filosofía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000016-0

39469647Z

Álvarez González, Aarón

USC

G-S-21: Filosofía

3.000,00

Total

G-S-22: Física.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000047-0

34879840H

Boente García, Óscar

USC

G-S-22: Física

3.000,00

Total

G-S-23: Historia.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000077-0

34883870T

Bugeiro Alonso, Xabier

USC

G-S-23: Historia

3.000,00

Total

G-S-24: Historia da Arte.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000092-0

39462766X

Rodríguez Caramés, Santiago

USC

G-S-24: Historia da Arte

3.000,00

Total

G-S-29: Matemáticas.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000134-0

77419547Y

Páez Guillán, María Pilar

USC

G-S-29: Matemáticas

3.000,00

Total

G-S-30: Medicina.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000010-0

39452944D

Viaño Nogueira, Pedro

USC

G-S-30: Medicina

3.000,00

Total

G-S-32: Mestre de Educación Primaria.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000037-0

32683752Q

Casas Vázquez, Esteban

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

3.000,00

Total

G-S-33: Nutrición Humana e Dietética.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000022-0

32708561P

Novo Pantín, David

USC

G-S-33: Nutrición Humana e Dietética

3.000,00

Total

G-S-34: Odontoloxía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000129-0

34283514J

Sear Jul, Adrián

USC

G-S-34: Odontoloxía

3.000,00

Total

G-S-37: Psicoloxía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000028-0

45907607K

De la Torre Carril, Alba

USC

G-S-37: Psicoloxía

3.000,00

Total

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000019-0

71167627S

Espeso Cobas, Jesús Javier

USC

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.000,00

Total

G-S-42: Xeografía e Ordenación do Territorio.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000101-0

44093646R

Viana Soto, Alba

USC

G-S-42: Xeografía e Ordenación do Territorio

3.000,00

Total

UDC: Universidade da Coruña.

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000147-0

32724961D

Carpente Porral, David

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

3.000,00

Total

G-C-02: Arquitectura.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000118-0

44656396X

Bouza Romero, Laura

UDC

G-C-02: Arquitectura

3.000,00

Total

G-C-03: Arquitectura Técnica.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000080-0

45871881Z

Noya Goyanes, Raquel

UDC

G-C-03: Arquitectura Técnica

3.000,00

Total

G-C-06: Ciencias Empresariais.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000036-0

78806492M

Alvite Rey, Patricia

UDC

G-C-06: Ciencias Empresariais

3.000,00

Total

G-C-07: Comunicación Audiovisual.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000154-0

47401765F

Fontela Baro, Bárbara

UDC

G-C-07: Comunicación Audiovisual

3.000,00

Total

G-C-08: Dereito.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000163-0

47434245B

Lema Vázquez, Natalia

UDC

G-C-08: Dereito

3.000,00

Total

G-C-12: Educación Social.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000158-0

32714446M

Vidal Pita, Antía

UDC

G-C-12: Educación Social

3.000,00

Total

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000015-0

32713869L

Mata Carballeira, Óscar

UDC

G-C-18: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

3.000,00

Total

G-C-19: Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000170-0

79338888C

Fernández Huerta, Francisco

UDC

G-C-19: Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

3.000,00

Total

G-C-21: Enxeñaría Informática.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000014-0

47373845D

Gómez Sánchez, Lois Alberte

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

3.000,00

Total

G-C-24: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000144-0

47359689K

Novoa Blanco, Francisco Javier

UDC

G-C-24: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

3.000,00

Total

G-C-35: Tecnoloxía da Enxeñaría Civil.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000140-0

33555431H

Soriano Sutil, Alejandro

UDC

G-C-35: Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

3.000,00

Total

G-C-36: Terapia Ocupacional.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000093-0

53302437Y

Maceira Domínguez, Marta

UDC

G-C-36: Terapia Ocupacional

3.000,00

Total

G-C-38: Enxeñaría de Propulsión e Servizos de Buque.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000032-0

35582247M

Pombo Silva, Albino

UDC

G-C-38: Enxeñaría de Propulsión e Servizos de Buque

3.000,00

Total

UVI: Universidade de Vigo.

G-V-02: Belas Artes.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000057-0

50714866G

Lago Alejandre, Alejandra M.

UVI

G-V-02: Belas Artes

3.000,00

Total

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000005-0

34877942Y

Estévez Rey, María

UVI

G-V-06: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.000,00

Total

G-V-08: Ciencias do Mar.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000017-0

76736263Y

Bolaño Losada, Cristian

UVI

G-V-08: Ciencias do Mar

3.000,00

Total

G-V-10: Comercio.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000049-0

53197923G

Martínez Cividanes, María

UVI

G-V-10: Comercio

3.000,00

Total

G-V-12: Dirección e Xestión Pública.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000099-0

35489990R

Fernández Bermúdez, Adriana

UVI

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

3.000,00

Total

G-V-14: Educación Infantil.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000059-0

39451614J

Pichel Rodríguez, Andrea

UVI

G-V-14: Educación Infantil

3.000,00

Total

G-V-17: Enfermaría.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000023-0

44655863Y

Martínez Blanco, Nuria

UVI

G-V-17: Enfermaría

3.000,00

Total

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000003-0

53118529Y

Iglesias Prado, José Ignacio

UVI

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

3.000,00

Total

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000018-0

48119891G

Fondo Ferreiro, Pablo

UVI

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

3.000,00

Total

G-V-22: Enxeñaría Eléctrica.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000174-0

77011210B

Sixto Abal, Adrián

UVI

G-V-22: Enxeñaría Eléctrica

3.000,00

Total

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000030-0

39465571D

Olmedo Gómez, Beatriz

UVI

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

3.000,00

Total

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000083-0

53489455B

Sobrido García, Rita

UVI

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial

3.000,00

Total

V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000111-0

33554392Z

González López, Roberto

UVI

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

3.000,00

Total

G-V-27: Enxeñaría Forestal.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000073-0

77418386H

Otero Canabal, Marcos

UVI

G-V-27: Enxeñaría Forestal

3.000,00

Total

G-V-29: Enxeñaría Mecánica.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000067-0

48116843S

De la Iglesia Castro, Pablo

UVI

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

3.000,00

Total

G-V-31: Fisioterapia.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000066-0

35599222Y

Guillán Fresco, María

UVI

G-V-31: Fisioterapia

3.000,00

Total

G-V-32: Linguas Estranxeiras.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000139-0

32697443Y

Durán González, Sara

UVI

G-V-32: Linguas Estranxeiras

3.000,00

Total

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000079-0

77461341D

Barreiro Cabada, Sabela

UVI

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas

3.000,00

Total

G-V-34: Química.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000086-0

53190050C

Marino López, Andrea

UVI

G-V-34: Química

3.000,00

Total

G-V-36: Traballo Social.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000102-0

44480855M

Murcia Álvarez, Evelia

UVI

G-V-36: Traballo Social

3.000,00

Total

G-V-37: Tradución e Interpretación.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Contía adxudicada

2017/000026-0

53818522V

Martínez Lorenzo, Mercedes

UVI

G-V-37: Tradución e Interpretación

3.000,00

Total

ANEXO II
Denegados

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Motivo denegación

2017/000108-0

77422074L

Argibay Alvariñas, Silvia

USC

G-S-37: Psicoloxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000048-0

53197753H

Arribas González, Laura

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000058-0

33559212G

Blanco Besteiro, Beatriz

USC

G-S-12: Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000008-0

77465994Q

Carral Ortigueira, José Manuel

USC

G-S-17: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000088-0

77465626Q

Cespón Fernández, María

USC

G-S-30: Medicina

Non alcanzar a nota de corte

2017/000109-0

36124898V

Correa González, Ana María

USC

G-S-09: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000105-0

33558843L

Díaz Martínez, David

USC

G-S-14: Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2017/000045-0

77477722Z

Escobar Rivas, Alberto

USC

G-S-06: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000137-0

44659521F

Esteban Cartelle, Beatriz

USC

G-S-19: Farmacia

Non alcanzar a nota de corte

2017/000004-0

33550200P

Fernández Marcos, Ana

USC

G-S-09: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000035-0

34284020J

Fernández Rodríguez, María Olaya

USC

G-S-12: Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000011-0

53798068X

Formoso Silva, María

USC

G-S-36: Pedagoxía

Non se axusta ás bases

2017/000069-0

44483230B

Gallego Gómez, Iván

USC

G-S-38: Química

Non alcanzar a nota de corte

2017/000043-0

43180483F

García Silveira, Daniel

USC

G-S-02: Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000084-0

47379844M

Gómez Vilariño, Estefanía

USC

G-S-31: Mestre de Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000166-0

45906012J

Grobas Sebio, Laura

USC

G-S-21: Filosofía

Non se axusta ás bases

2017/000150-0

33273740P

Juiz Crespo, María Carmen

USC

G-S-40: Traballo Social

Non se axusta ás bases

2017/000033-0

35590643Y

López López, Raquel

USC

G-S-06: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000027-0

34279303B

López Sangiao, Rubén

USC

G-S-14: Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2017/000007-0

45861024J

Pardo Abuín, Xoana

USC

G-S-44: Xornalismo

Non alcanzar a nota de corte

2017/000006-0

33558596D

Pardo Álvarez, Álvaro

USC

G-S-12: Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000133-0

77416156L

Pena Fraiz, María

USC

G-S-06: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000012-0

76732402D

Pérez Martínez, Patricia

USC

G-S-32: Mestre de Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000162-0

35583892V

Pérez Seijo, Sara

USC

G-S-44: Xornalismo

Non alcanzar a nota de corte

2017/000159-0

53614300N

Pin Moros, Iria Isabel

USC

G-S-25: Lingua e Literatura Españolas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000029-0

47401129S

Rial Montes, María Tamara

USC

G-S-26: Lingua e Literatura Galegas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000034-0

76736226S

Rodríguez Domínguez, Diana

USC

G-S-06: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000142-0

15492302P

Rodríguez Lemos, Ángel

USC

G-S-23: Historia

Non alcanzar a nota de corte

2017/000165-0

77465721L

Seoane Souto, Iria

USC

G-S-09: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000148-0

34879088W

Souto Taboada, Fátima

USC

G-S-44: Xornalismo

Non se axusta ás bases

2017/000161-0

78809690Y

Tuñas Corzón, Álex

USC

G-S-02: Bioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000132-0

33553141M

Vidal Pereira, Xandro

USC

G-S-38: Química

Non alcanzar a nota de corte

2017/000124-0

45873600P

Villamor Iglesias, Alejandro

USC

G-S-21: Filosofía

Non alcanzar a nota de corte

UDC: Universidade da Coruña.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Motivo denegación

2017/000106-0

33561323Y

Apenela Paz, María

UDC

G-C-08: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000009-0

45952115R

Araquistain Portela, Carmen

UDC

G-C-16: Enxeñaría de Obras Públicas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000042-0

54152219F

Bermúdez Pazos, Alba María

UDC

G-C-13: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000082-0

47361853T

Blanco Novoa, Óscar

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000076-0

79343626C

Borrás Quintero, Natalia

UDC

G-C-13: Enfermaría

Non se axusta ás bases

2017/000135-0

32723913L

Casteleiro Pena, Alejandro

UDC

G-C-35: Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000169-0

20088193Q

Correa Haz, Alexandre

UDC

G-C-22: Tecnoloxías Mariñas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000044-0

36135163R

Del Río Valeiras, Lucas

UDC

G-C-22: Tecnoloxías Mariñas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000126-0

46917712N

Ferreiro Novo, Patricia María

UDC

G-C-33: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Non alcanzar a nota de corte

2017/000050-0

79341393H

Fraga Seoane, Manuel

UDC

G-C-39: Arquitectura Naval

Non alcanzar a nota de corte

2017/000168-0

47360411F

García González, Ariana

UDC

G-C-24: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Non alcanzar a nota de corte

2017/000061-0

53198794R

Gómez González, Martín

UDC

G-C-21: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000131-0

53163670K

González Costa, Zacarías

UDC

G-C-03: Arquitectura Técnica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000143-0

34279464B

Lamas Vázquez, María José

UDC

G-C-31: Podoloxía

Non se axusta ás bases

2017/000063-0

34280222X

López López, Gema María

UDC

G-C-08: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000138-0

76583666Z

López Pereiro, Sandra

UDC

G-C-34: Socioloxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000020-0

32717764B

Mato Gómez, Mauro

UDC

G-C-32: Química

Non alcanzar a nota de corte

2017/000113-0

32718740K

Morán Pereiro, Pablo

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000122-0

47380579G

Moreta Liñares, Alejandro

UDC

G-C-13: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000025-0

54152690H

Picón Pazos, Lucía

UDC

G-C-30: Logopedia

Non se axusta ás bases

2017/000121-0

47292867Z

Redruello Martín, Marta

UDC

G-C-36: Terapia Ocupacional

Non alcanzar a nota de corte

2017/000173-0

32715186D

Rey Gomis, Eloy

UDC

G-C-15: Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000078-0

32711743Q

Rodríguez Pazos, Andrés

UDC

G-C-27: Humanidades

Non alcanzar a nota de corte

2017/000178-0

47375059G

Rodríguez Rodríguez, Elba

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000013-0

47375059G

Rodríguez Rodríguez, Elba

UDC

G-C-08: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000040-0

44818349C

Rodríguez Saavedra, Samuel

UDC

G-C-17: Enxeñaría Eléctrica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000141-0

35488125Y

Rodríguez Tarrío, Alejandro

UDC

G-C-02: Arquitectura

Non alcanzar a nota de corte

2017/000153-0

79342632S

Simarro Martínez, Sergio

UDC

G-C-11: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000001-0

53308963T

Varela Lago, Alejandra

UDC

G-C-13: Enfermaría

Non se axusta ás bases

2017/000136-0

54131941S

Vázquez Rodríguez, David

UDC

G-C-14: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2017/000167-0

48114155H

Vega Hidalgo, Fernando

UDC

G-C-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000146-0

48119066F

Veiga Seijo, Raquel

UDC

G-C-31: Podoloxía

Non se axusta ás bases

2017/000145-0

48119065Y

Veiga Seijo, Silvia

UDC

G-C-36: Terapia Ocupacional

Non alcanzar a nota de corte

2017/000175-0

35491614S

Villanustre Loureiro, Carla

UDC

G-C-25: Fisioterapia

Falta de documentación

UVI: Universidade de Vigo.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Motivo denegación

2017/000053-0

44462923J

Adrián Rodríguez, María Celia

UVI

G-V-39: Xeografía e Historia

Non alcanzar a nota de corte

2017/000064-0

77013952Q

Álvarez Piñeiro, Lucas

UVI

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000096-0

36162562F

Amoedo Fragueiro, Cristina

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000103-0

36121249W

Ángel Pérez, Alejandro

UVI

G-V-39: Xeografía e Historia

Non alcanzar a nota de corte

2017/000112-0

44493161Y

Blanco Otero, Lidia

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000060-0

44496742Y

Cabeza Anta, Fátima

UVI

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000024-0

53305730X

Calvo García, Erik

UVI

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2017/000164-0

34878617Z

Carrera Bargiela, Alba

UVI

G-V-11: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000176-0

47235455X

Casas Toledo, Laura

UVI

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000152-0

15494901P

Castelo Veiga, Andrea

UVI

G-V-41: Estudos de Galego e Español

Non alcanzar a nota de corte

2017/000110-0

44497406L

Cid Rodríguez, Natalia

UVI

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000107-0

77462882D

Conchouso Fernández, Eva

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000172-0

36172018X

Correa González, Sandra

UVI

G-V-19: Enxeñaría da Enerxía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000051-0

77012332Y

Docampo Boubeta, Ángel

UVI

G-V-13: Economía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000125-0

05468571Y

Duelo Urcelay, Antonio

UVI

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000046-0

44482418G

Feijoo Campos, Rubén

UVI

G-V-18: Enxeñaría Agraria

Non se axusta ás bases

2017/000068-0

44469105P

Fernández Bertólez, Sonia

UVI

G-V-36: Traballo Social

Non alcanzar a nota de corte

2017/000038-0

39463593D

Fernández Gutiérrez, Nerea

UVI

G-V-10: Comercio

Non alcanzar a nota de corte

2017/000156-0

36169619L

Fernández Pérez, Gabriela

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000089-0

76581658F

Figueiras Gómez, Edgar

UVI

G-V-28: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000104-0

39464950D

Fornos Andrade, Juan Manuel

UVI

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000087-0

36147366Z

Franco Rosa, Juan

UVI

G-V-28: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000031-0

35488516E

Frieiro Castro, Juan Luis

UVI

G-V-26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Non alcanzar a nota de corte

2017/000052-0

44658648P

Gandarela Campos, Luis

UVI

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Non alcanzar a nota de corte

2017/000127-0

39462416M

García Domínguez, Blanca

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000149-0

53192827Z

Gil Fandiño, Daniel

UVI

G-V-20: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Non alcanzar a nota de corte

2017/000117-0

39459447L

González Boubeta, Iván

UVI

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Non alcanzar a nota de corte

2017/000065-0

X7877281B

Gulpari, Mariana

UVI

G-V-31: Fisioterapia

Non alcanzar a nota de corte

2017/000120-0

34265486V

Íñiguez Valcarce, Enrique Alberto

UVI

G-V-11: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000085-0

53921433L

Juncal Fernández, Laura

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000095-0

35598675B

Lema Barreiro, Gabriel

UVI

G-V-24: Enxeñaría en Organización Industrial

Non alcanzar a nota de corte

2017/000157-0

36134200G

López-Tercero Córdoba, Ana Margarita

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000071-0

35581063V

Lorenzo Paramos, Sofía

UVI

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000055-0

35582532Z

Loureiro Fernández, Adrián

UVI

G-V-29: Enxeñaría Mecánica

Non alcanzar a nota de corte

2017/000119-0

53973788X

Loures Miranda, Blanca Nieves

UVI

G-V-02: Belas Artes

Non alcanzar a nota de corte

2017/000091-0

77461768Y

Magdalena Acuña, Raquel

UVI

G-V-37: Tradución e Interpretación

Non alcanzar a nota de corte

2017/000002-0

44497016C

Mangana Rivas, Nuria

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000151-0

39460681H

Matilla García, Amelia

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000155-0

77411888Y

Méndez Martínez, Yolanda

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000070-0

34631174M

Meno Harinas, Laura

UVI

G-V-18: Enxeñaría Agraria

Non se axusta ás bases

2017/000074-0

44474340Y

Neira Fernández, Diego

UVI

G-V-28: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000062-0

53613358J

Otero Moreira, Cándido

UVI

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000081-0

77011027N

Otero Rodríguez, Ana María

UVI

G-V-17: Enfermaría

Non alcanzar a nota de corte

2017/000094-0

35488089D

Reigosa Galáns, Francisco

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Falta de documentación

2017/000123-0

77464908B

Rey Molino, Lara

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000039-0

76932194T

Ríos Bergantinhos, Iria

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000160-0

79342644G

Ríos Criado, Jennifer Maráa

UVI

G-V-33: Publicidade e Relacións Públicas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000090-0

77011123Q

Rodríguez Barreiro, Hugo

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Falta de documentación

2017/000130-0

44656345M

Rodríguez Díaz, Alejandro

UVI

G-V-01: Administración e Dirección de Empresas

Non alcanzar a nota de corte

2017/000128-0

39490299N

Rodríguez García, Sandra

UVI

G-V-25: Enxeñaría en Química Industrial

Non alcanzar a nota de corte

2017/000114-0

77420555W

Rodríguez Pérez, Leticia

UVI

G-V-15: Educación Primaria

Non alcanzar a nota de corte

2017/000075-0

53483244X

Saborido Soñora, Lucía

UVI

G-V-27: Enxeñaría Forestal

Non alcanzar a nota de corte

2017/000097-0

77420212G

Sánchez Hermida, Patricia

UVI

G-V-14: Educación Infantil

Non alcanzar a nota de corte

2017/000054-0

45954835F

Sánchez Mandayo, Pablo

UVI

G-V-23: Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Non alcanzar a nota de corte

2017/000041-0

77013066G

Santomé Seijas, Jacobo

UVI

G-V-12: Dirección e Xestión Pública

Non alcanzar a nota de corte

2017/000098-0

53189724Q

Sebastián González, Seila

UVI

G-V-11: Dereito

Non alcanzar a nota de corte

2017/000021-0

35586111M

Sentí Janssen, Alicia

UVI

G-V-41: Estudos de Galego e Español

Non alcanzar a nota de corte

2017/000056-0

34278633P

Suárez Otero, Alejandro

UVI

G-V-13: Economía

Non alcanzar a nota de corte

2017/000177-0

78593620K

Táboas González, Noemi

UVI

G-V-35: Relacións Laborais e Recursos Humanos

Falta de documentación

2017/000100-0

44499394Y

Villanueva Vilar, Diego

UVI

G-V-28: Enxeñaría Informática

Non alcanzar a nota de corte