Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 14 de novembro de 2017 Páx. 52302

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería.

O Decreto 120/1998, do 23 de abril (Diario Oficial de Galicia do 27 de abril), regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 1, alínea 2, deste decreto establece que nos colexios de educación infantil e primaria e nos colexios de educación primaria, nas condicións que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria determine, se creará un Departamento de Orientación que abranguerá no seu ámbito de actuación, ademais do propio centro, aqueloutros centros incompletos da mesma zona de escolarización. Este departamento estará coordinado por unha mestra/mestre responsable da orientación educativa, que exercerá as súas funcións como xefa/xefe do dito departamento.

Pola súa parte, o artigo 13 do referido decreto establece que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cubrirá o posto de traballo do responsable do Departamento de Orientación naqueles colexios de educación infantil e primaria ou de educación primaria que se determine, a través dun concurso de méritos específico entre o persoal funcionario do corpo de mestres. Considérase criterio preferente estar en posesión dunha das seguintes titulacións: doutora/doutor ou licenciada/licenciado en psicopedagoxía, pedagoxía ou en psicoloxía, ou en filosofía e ciencias da educación (especialidade de psicoloxía ou ciencias da educación) ou en filosofía e letras (especialidade de pedagoxía ou psicoloxía), tal como figura na alínea a) do artigo 4 do dito decreto.

Na disposición derradeira primeira do Decreto 120/1998, autorízase a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar cantas disposicións sexan precisas para a execución e o desenvolvemento do que nel se establece.

Na súa virtude, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeira. Obxecto

Convocar concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación en colexios públicos de educación infantil e primaria ou de educación primaria.

Segunda. Vacantes que se convocan

As prazas que se cubrirán neste concurso son as que aparecen no anexo II desta orde, e as resultas que se poidan producir nos centros que aparecen no anexo III.

As prazas dos centros de orientación compartida (OC) solicitaranse co código do centro base, que é o centro que aparece no primeiro lugar.

Tanto os departamentos de orientación únicos como os departamentos de orientación compartidos abranguerán no seu ámbito de actuación os centros que, se é o caso, se lles adscriban.

Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, no anexo II relaciónanse os centros que previsiblemente terán adscritos no curso académico 2018-2019.

Terceira. Requisito de acreditación de coñecemento da lingua galega

Será requisito imprescindible estar en posesión do certificado de lingua galega 4 (Celga 4), ou ter superado o curso de perfeccionamento de lingua galega, ou ter a validación correspondente ou telo superado a través de proba libre ou posuír o nivel avanzado da Escola Oficial de Idiomas. Para estes únicos efectos, entenderase que reúnen este requisito os que superasen a proba de coñecemento da lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de mestres.

Cuarta. Poderá participar na presente convocatoria

a) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que estea en situación de servizo activo con destino definitivo en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sempre que, de conformidade co establecido na disposición adicional sexta 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 12.1 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, transcorresen, ao remate do presente curso académico, polo menos dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

b) Así mesmo, poderá participar o persoal funcionario de carreira do corpo de mestres en expectativa de destino nun centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

c) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres/as que, estando adscrito a prazas no exterior, deba incorporarse ao ámbito territorial de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2018-2019.

d) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres/as dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que estea en situación de excedencia por coidado de familiares ou servizos especiais.

e) O persoal funcionario que estea en situación de excedencia voluntaria concedida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Se se trata do suposto de excedencia voluntaria por interese particular recollida no artigo 173 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, só poderán participar se ao finalizar o curso escolar en que se realice a convocatoria transcorreu un ano desde que pasaron a esta situación e dous anos desde que obtivo o destino definitivo en que lle foi concedida, se for o caso, a excedencia.

Quinta. Forma de participación

1. A instancia farase a través da internet, empregando o portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo: www.edu.xunta.es/cxt

Lémbrase que para acceder a este servizo web é preciso ter conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.es polo que quen non a teña deberá solicitala a través do secretario do centro á UAC no teléfono 881 99 77 01.

2. Persoal que completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que incorporou os datos persoais conforme a petición que lle foi formulada no seu momento pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos encontrarase cos méritos alegados que foron validados, verá os méritos que lle son baremables e os que non son considerados para os efectos de baremo, e ofreceráselle unha puntuación para o concurso.

Nos números 6.1 e 6.3 do anexo I desta convocatoria, o persoal que participou no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro), ou pola Orde do 3 de novembro de 2011 ou pola Orde do 24 de outubro de 2012 ou seguintes concorrerá coa puntuación que nestes números lle foi outorgada pola Comisión de avaliación. Pode presentar para a súa consideración novos méritos que estean perfeccionados con posterioridade ao remate do prazo de solicitude da última convocatoria en que participou.

Sen prexuízo do anterior, con carácter excepcional, o persoal interesado poderá renunciar á puntuación total dunha das epígrafes relacionadas e debe, neste caso, volver alegar os méritos da dita epígrafe ou epígrafes e presentar todos os documentos xustificativos deles.

De estar conforme co baremo que se lle propón e non querer alegar ningún novo mérito, imprimirase a instancia e presentarase conforme as normas xerais recollidas na base sexta. De alegar algún novo mérito, farase constar no enderezo web www.edu.xunta.es/datospersoais. A través deste enderezo poderá xerar unha instancia coas alegacións introducidas, que deberá presentar xunto coa documentación xustificativa dos méritos alegados (a que se fai referencia no anexo I). Así mesmo, deberá presentar a instancia de participación do concurso de traslados, que se xerará a través da aplicación www.edu.xunta.es/cxt. Estas dúas instancias entregaranse conforme as normas recollidas na base sexta.

3. Persoal que non completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que non incorporou os datos persoais encontrarase con todos os datos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten informatizados do seu expediente persoal, verá cales deles son considerados para os efectos de concurso e cales non, e a puntuación que lle corresponde por cada subepígrafe do baremo en función dos datos que constan no expediente, agás nos puntos 6.1 e 6.3 do anexo I desta convocatoria.

De estar o expediente incompleto, o persoal concursante interesado completarao na base de datos, e imprimirá a instancia e a folla de alegacións que xera a propia aplicación informática e, xunto coa documentación xustificativa a que se fai referencia no anexo I, entregaraas conforme as normas recollidas na base sexta.

4. En todo caso, o persoal participante no concurso que alegue méritos nos puntos 6.1 e 6.3 do anexo I imprimirá a folla correspondente a estes méritos da aplicación informática e xunto cos documentos xustificativos, remitiraa, dentro do prazo establecido na base común sétima, á comisión avaliadora sita na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa da Besada, San Lázaro 107, código postal 15703.

5. Cando as novas alegacións sexan validadas pola comisión baremadora aparecerá na aplicación informática do concurso de traslados a nova baremación resultante dos méritos alegados.

6. A instancia dirixirase á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

7. Todas as fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas das dilixencias de compulsa, expedidas polas direccións dos centros, do Rexistro Xeral ou das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Non se admitirá ningunha fotocopia que careza da dilixencia de compulsa.

8. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá requirirlle ao interesado ou interesada, en calquera momento, a xustificación daqueles méritos alegados que non fosen acreditados debidamente.

Sexta. Presentación de solicitudes

A instancia orixinal, así como a documentación a que se alude no punto anterior, dirixirase á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e poderá presentarse:

a) No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

b) Nos rexistros provinciais dos departamentos territoriais da Xunta de Galicia.

c) Na secretaría do centro educativo en que presta servizos o persoal concursante.

d) En calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que, para outros efectos distintos do concurso de traslados, as secretarías dos centros docentes non son unha das oficinas en que poden presentarse documentos dirixidos a calquera organismo público.

Sétima. Prazo de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Finalizado este prazo, non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

Oitava.

O persoal asinante da instancia deberá manifestar nela, de modo expreso, que reúne os requisitos exixidos na convocatoria, consignando os centros que solicita por orde de preferencia, cos números de código que figuran nos anexos II e III da presente orde.

Novena. Data en que deben reunirse os requisitos de participación e de méritos

Todas as condicións que se exixen nesta convocatoria e os méritos que alegue o persoal participante teranse cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes, agás o requisito de dous anos de permanencia no destino definitivo desde o cal se solicita, que se contabilizarán en 31 de agosto de 2018.

Décima.

Non serán tidos en conta os méritos non invocados nas solicitudes nin tampouco aqueles que non se xustifiquen documentalmente durante o seu prazo de presentación.

Décimo primeira. Dereito preferente

As profesoras e profesores que se acollan ao dereito preferente farano constar nas súas instancias, indicando a causa en que apoian a súa petición.

Para os efectos de adxudicación de prazas só se terá en conta o seguinte dereito preferente:

Terá dereito preferente a centro, localidade ou zona o persoal funcionario docente do corpo de mestres/as ao cal se lle suprimise o seu posto de traballo, sempre que continúe nesa situación e non perdese o dereito preferente consonte a normativa que regula o concurso de traslados e o persoal funcionario docente do corpo de mestres/as desprazado por falta de horario, entendendo por desprazado o/a mestre/a que non ten ningunha hora de docencia da súa especialidade, que posúa algunha das seguintes titulacións: doutor/a ou licenciado/a en psicopedagoxía, ou en pedagoxía, ou en psicoloxía, ou en filosofía e ciencias da educación (especialidade de psicoloxía ou ciencias da educación) ou en filosofía e letras (especialidade de pedagoxía ou psicoloxía) ou que fose diplomado nas escolas universitarias de psicoloxía ata 1974.

Cando existan varias mestras ou mestres que exercen o dereito preferente, adxudicarase tendo en conta o establecido para os concursos xerais de traslados.

Décimo segunda. Prioridade na adxudicación das prazas

Para a provisión das prazas que se cubrirán neste concurso, cando non se adxudiquen a través dos méritos preferentes establecidos na base décimo primeira, terán prioridade as mestras ou mestres que posúan algunha das titulacións relacionadas na citada base. No suposto de concorrer máis dun aspirante, dirimiranse pola aplicación do baremo establecido no anexo I.

No caso de se produciren empates no total das puntuacións, estes resolveranse, atendendo sucesivamente á maior puntuación en cada unha das alíneas do baremo establecido no anexo I, pola orde en que aparecen nel. Se persiste o empate, atenderase á puntuación obtida nas distintas subalíneas pola orde, igualmente, que aparece no dito baremo. Para estes efectos, deberá terse en conta que, naquelas alíneas ou subalíneas do baremo para as cales se estableza unha puntuación máxima, a puntuación outorgada aos concursantes non poderá superala. De resultar necesario, utilizarase sucesivamente como último criterio de desempate o ano en que se convocou o procedemento selectivo a través do que se ingresou no corpo e a puntuación con que resultou seleccionado/a.

Décimo terceira. Comisión de avaliación

1. Para a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire aos puntos 6.1 e 6.3 do anexo I desta orde, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria designará a mesma comisión que resulte para o concurso de traslados de ámbito autonómico.

A asignación de puntuación que corresponde aos concursantes, polos restantes puntos do baremo de méritos, será levada a efecto por unha comisión constituída por funcionarias ou funcionarios destinadas ou destinados na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Estas comisións estarán cualificadas na categoría primeira, para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo).

2. Poderá asistir ás reunións da comisión avaliadora dos méritos relativos aos puntos 6.1 e 6.3 do baremo un representante de cada organización sindical con presenza na mesa sectorial docente non universitaria, con voz e sen voto.

Décimo cuarta. Resolución provisional do concurso

Unha vez recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria as actas da comisión avaliadora, coas puntuacións asignadas ao persoal concursante, procederase, conforme as peticións e os méritos dos participantes, á adxudicación provisional dos destinos e farase pública na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.es/)

Décimo quinta. Reclamacións e renuncias

O persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional, a través do órgano en que presentaron a súa instancia de participación, no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación na páxina web da consellería.

Sen prexuízo do parágrafo anterior, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á puntuación outorgada, con anterioridade á resolución provisional do concurso, unha vez que se fagan públicas na páxina web desta consellería.

Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso entendendo que tal renuncia afecta todas as peticións consignadas na súa instancia de participación.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter destino na resolución definitiva.

Décimo sexta. Resolución definitiva

Consideradas, se é o caso, as reclamacións e renuncias a que se refire a base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ditará a resolución definitiva da adxudicación. A dita resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería.

Contra esta resolución o persoal interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Décimo sétima. Toma de posesión

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que acade destino no presente concurso exercerá a xefatura do Departamento de Orientación con carácter definitivo e tomará posesión con efectividade do 1 de setembro de 2018.

Décimo oitava. Desprazamento aos centros adscritos

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que resulte adscrito ás xefaturas dos departamentos de orientación dos colexios de educación infantil e primaria e dos colexios de educación primaria está obrigado a desprazarse, ademais de aos centros compartidos, aos centros que se lle adscriban, conforme o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Décimo novena. Constitución dos departamentos de orientación

Nos colexios públicos de educación infantil e primaria e nos de educación primaria en que a praza de xefatura do Departamento de Orientación sexa provista na resolución da presente convocatoria constituirase o Departamento de Orientación, que terá a composición establecida no artigo 4 do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional primeira

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que estea participando simultaneamente nesta convocatoria e na realizada pola Orde do 24 de outubro de 2017, pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres, e que obteña praza definitiva da xefatura do Departamento de Orientación, entenderase que renuncia á participación no concurso xeral.

Disposición adicional segunda

Contra esta orde poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo nos prazos e forma establecidos na Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Baremo

Méritos

Valoración

Documentos xustificativos

1. Antigüidade

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1. Antigüidade no centro.

1.1.1. Por cada ano de permanencia ininterrompida como persoal funcionario con destino definitivo no centro desde o cal concursa.

Para os efectos deste subpunto unicamente serán computables os servizos prestados como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante.

Polo primeiro e segundo ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos por ano

Polo terceiro ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Polo cuarto ano e seguintes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,5000 puntos por cada mes completo.

6,0000 puntos por ano

Para a valoración do subpunto 1.1.1 teranse en conta as seguintes situacións:

– Considérase como centro desde o cal se participa no concurso aquel a cuxo equipo pertenza o aspirante con destino definitivo, ou no cal se estea adscrito, sempre que esta situación implique perda do seu destino docente; serán unicamente computables por este subpunto os servizos prestados como persoal funcionario no corpo a que corresponda a vacante.

– Nos supostos de persoal funcionario docente en adscrición temporal en centros públicos españois no estranxeiro, ou en supostos análogos, a puntuación deste subpunto virá dada polo tempo de permanencia ininterrompida na devandita adscrición. Seguirase este mesmo criterio cos que foron nomeados para postos ou outros servizos de investigación e apoio á docencia da Administración educativa sempre que o nomeamento supuxese a perda do seu destino docente.

Cando se cese na adscrición e se incorpore como provisional á súa Administración educativa de orixe, entenderase como centro desde o cal se participa o destino servido en adscrición, ao cal se acumularán, se é o caso, os servizos prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera outro centro.

– Cando se participe desde a situación de provisionalidade por suprimírselle a praza ou posto que se viña desempeñando con carácter definitivo, por perder o seu destino en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia forzosa, considerarase como centro desde o cal se participa o último servido con carácter definitivo, ao cal se acumularán, se é o caso, os prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera centro. Así mesmo, terá dereito, ademais, a que se lle acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter definitivo no centro inmediatamente anterior ao último servido con carácter definitivo. Se é o caso, a devandita acumulación estenderase aos servizos prestados con carácter definitivo nos centros que, sucesivamente, lles foron suprimidos.

No suposto de que non se desempeñase outro destino definitivo distinto do suprimido, terá dereito a que se lle acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter provisional antes da obtención deste; neste caso, a puntuación que se outorgará axustarase ao disposto no subpunto 1.1.2 do baremo.

O disposto nos dous parágrafos anteriores será igualmente de aplicación aos que participen no concurso por perderen o seu destino en cumprimento de sanción disciplinaria de traslado forzoso con cambio de localidade de destino.

– Nos supostos de primeiro destino definitivo obtido tras a supresión da praza ou posto que se viña desempeñando anteriormente con carácter definitivo, consideraranse como servizos prestados no centro desde o cal se concursa os servizos que se acrediten no centro en que se lles suprimiu a praza e, se é o caso, os prestados con carácter provisional con posterioridade á citada supresión. Este mesmo criterio aplicarase aos que obtivesen o primeiro destino tras perder o anterior por cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia forzosa.

1.1.2. Por cada ano como persoal funcionario de carreira en situación de provisionalidade, sempre que se participe desde esta situación:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Cando se trate de persoal funcionario de carreira que participe por primeira vez con carácter voluntario desde o seu primeiro destino definitivo obtido por concurso, á puntuación correspondente ao subpunto 1.1.1 sumaráselle a obtida por este subpunto. Unha vez obtido un novo destino non poderá acumularse esta puntuación.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario de carreira ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1.3. Por cada ano como persoal funcionario en praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Esta puntuación engadirase á puntuación obtida polos subpuntos 1.1.1 ou 1.1.2.

Non obstante, non se computará para estes efectos o tempo que se permanecese fóra do centro en situación de servizos especiais, en comisión de servizos, con licenzas por estudos ou en supostos análogos.

2,0000 puntos

– Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente, acompañada dunha certificación expedida por esta, acreditativa de que a praza, posto ou centro ten esa cualificación ou

– Certificación da Administración educativa competente onde conste a data de comezo e fin da prestación efectiva dos servizos prestados na devandita praza, posto ou centro, e se especifique que teñen a cualificación de especial dificultade.

1.2 Antigüidade no corpo

1.2.1. Por cada ano de servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.2. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE do mesmo ou superior subgrupo:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1250 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.3. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE de subgrupo inferior:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0625 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

– Nos supostos recollidos neste número 1, ao persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, para os efectos de antigüidade tanto no centro como no corpo, valoraránselle os servizos prestados como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, así como os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, de escolas oficiais de idiomas e de profesores de termo de artes plásticas e de oficios artísticos.

– Os servizos aludidos nos subpuntos 1.2.2 e 1.2.3 non serán tidos en conta nos anos en que fosen simultáneos entre si ou cos servizos dos subpuntos 1.1.1 ou 1.1.2.

– Para os efectos dos subpuntos 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, serán computados os servizos que se prestasen en situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nas epígrafes previstas no artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, como as situacións de idéntica natureza establecidas por disposicións anteriores á citada lei. Igualmente serán computados, para estes efectos, o tempo de excedencia por coidado de familiares declarada de acordo co artigo 89.4 da citada Lei 7/2007, do 12 de abril, que non poderá exceder os tres anos.

2. Pertenza aos corpos de catedráticos.

Por ser persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de música e artes escénicas, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño.

5,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente onde conste a pertenza ao corpo de catedráticos ou fotocopia compulsada do título administrativo ou credencial ou, se é o caso, o boletín ou diario oficial en que apareza o seu nomeamento.

3. Méritos académicos:

Para os efectos da súa valoración por esta epígrafe, unicamente se terán en conta os títulos universitarios oficiais con validez no Estado español.

(Véxase disposición complementaria terceira)

Máximo 10 puntos

 

3.1. Doutoramento, posgraos e premios extraordinarios:

3.1.1. Por posuír o título de doutor:

5,0000 puntos

Fotocopia compulsada do título ou certificación do aboamento dos dereitos de expedición do titulo ou certificado supletorio da titulación expedidos de acordo co previsto, se é o caso, na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo) ou na Orde do 13 de agosto de 2007 (BOE do 21 de agosto) ou no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais (BOE do 6 de agosto).

3.1.2. Polo título universitario oficial de máster distinto do requirido para o ingreso á función pública docente, para cuxa obtención se exixisen, polo menos, 60 créditos.

3,0000 puntos

3.1.3. Polo recoñecemento de suficiencia investigadora ou o certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados.

Este mérito non se valorará cando sexa alegado o título de doutor

2,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado-diplomada correspondente.

3.1.4. Por obter premio extraordinario no doutoramento, na licenciatura ou grao ou, no caso das titulacións outorgadas polos conservatorios superiores de música, pola mención honorífica no grao superior.

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da documentación xustificativa deste.

3.2. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as exixidas con carácter xeral para o ingreso no corpo desde o cal se participa, valoraranse da forma seguinte:

3.2.1. Titulacións de grao:

Polo título universitario oficial de grao ou equivalente.

5,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos do subpunto 3.1.1.

3.2.2. Titulacións de primeiro ciclo:

Pola segunda e restantes diplomaturas, enxeñarías técnicas, arquitecturas técnicas ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A2, non se valorará por esta epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que se presente.

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que fose necesario superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

Non se valorarán os primeiros ciclos que permitisen a obtención doutras titulacións académicas de ciclo longo que se aleguen como méritos.

3,0000 puntos

Fotocopia compulsada de todos os títulos que se posúan ou certificado do aboamento dos dereitos de expedición expedida de acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

Para a valoración dos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría, certificación académica onde conste de forma expresa que se superaron todas as materias ou créditos conducentes para a obtención dos devanditos títulos ou ciclos.

3.2.3. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, os estudos desta natureza que fose necesario superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, se é o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

As titulacións de só segundo ciclo e os títulos declarados equivalentes para todos os efectos ao título universitario de licenciado, unicamente se valorarán como un segundo ciclo.

3,0000 puntos

3.3. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional:

As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas polas escolas oficiais de idiomas, conservatorios profesionais e superiores de música e danza e escolas de arte, así como as da formación profesional, caso de non seren as exixidas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se é o caso, que non fosen necesarias para a obtención do título alegado, valoraranse da forma seguinte:

Fotocopia compulsada do título que se posúa ou, se é o caso, certificación acreditativa da expedición do devandito título ou certificación acreditativa de ter superado os estudos conducentes a súa obtención.

Para valorar as titulacións das alíneas a), b) e d) deberá presentarse certificación académica en que conste de forma expresa que se superaron todas as materias ou créditos conducentes á obtención dos devanditos títulos.

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de Europa:

4,0000 puntos

b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de Europa:

3,0000 puntos

c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de Europa:

2,0000 puntos

d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de Europa:

1,0000 punto

Cando proceda valorar as certificacións sinaladas nos puntos anteriores, só se considerará a de nivel superior que presente o participante.

e) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, técnico deportivo superior ou técnico superior de Formación Profesional ou equivalente:

2,0000 puntos

f) Por cada título profesional de música ou danza:

1,5000 puntos

4. Desempeño de cargos directivos e outras funcións:

(Véxase disposición complementaria terceira)

Máximo 20 puntos

4.1. Por cada ano como director/a de centros públicos docentes, en centros de profesores e recursos ou institucións análogas establecidas polas administracións educativas nas súas convocatorias específicas, así como director/a de agrupacións de lingua e cultura españolas:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nos devanditos cargos ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no cargo.

4.2. Por cada ano como vicedirector/a, subdirector/a, xefe/a de estudos, secretario/a e asimilados en centros públicos docentes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,2083 puntos por cada mes completo.

2,5000 puntos

4.3. Outras funcións docentes:

Ata 5,0000 puntos

 

Por cada ano como coordinador/a de ciclo, coordinador/a do proxecto Abalar, asesor AMTEGA, coordinador de centro plurilingüe, coordinador de sección bilingüe, coordinador de auxiliares de conversa, responsable/coordinador do equipo de actividades complementarias e extraescolares, responsable/coordinador da dinamización das TIC, responsable/coordinador de biblioteca, responsable/coordinador da convivencia escolar, responsable da mellora da calidade educativa e de programas internacionais, coordinador do equipo de dinamización da lingua galega, coordinador de formación en centros de traballo, coordinador do bacharelato internacional, coordinador de emprendemento, coordinador de programas internacionais, coordinador de innovación e formación do profesorado, coordinador de biblioteca de centro integrado, coordinador de residencia, xefe/a de seminario, departamento ou división de centros públicos docentes, asesor/a de formación permanente, asesor Abalar, asesor/a Siega, asesor/a da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou director/a dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, así como polo desempeño da función titorial exercida a partir da entrada en vigor da LOE.

A fracción de ano computarase a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

1,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nas devanditas funcións, ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa desempeñando a función docente.

Polos subpuntos 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 e 6.6 só se valorará o seu desempeño como persoal funcionario. No caso de que se desempeñase simultaneamente máis dun destes cargos ou funcións, non poderá acumularse a puntuación e valorarase o que poida resultar máis vantaxoso para o concursante. Para estes efectos, no caso de persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, teranse en conta os servizos prestados nos devanditos cargos como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, incluídos os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, catedráticos de escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.

5. Formación e perfeccionamento:

Máximo 10 puntos

5.1. Actividades de formación superadas

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades do corpo a que pertenza o participante, ás prazas ou postos a que

Ata 6,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase, ademais, acreditar

opte ou relacionadas coa organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas polo Ministerio de Educación, as administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro, sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1000 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades, e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades por parte da Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

5.2. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas no subpunto 5.1.

Puntuarase con 0,1000 puntos por cada 3 horas de actividade de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades, e non se puntuará o resto de número de horas inferiores a 3. Cando as actividades viñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 3,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado ou documento acreditativo da impartición da actividade, en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro, deberase, ademais, acreditar fidedignamente o recoñecemento ou homologación das ditas actividades por parte da Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

5.3. Por cada especialidade de que sexa titular correspondente ao corpo polo cal se concursa e distinta á de ingreso neste, adquirida a través do procedemento de adquisición de novas especialidades previstos no Real decreto 850/1993, do 4 de xuño, 334/2004, do 27 de febreiro, e 276/2007, do 23 de febreiro.

(Para os efectos deste subpunto, no caso dos corpos de catedráticos valoraranse as especialidades adquiridas no correspondente corpo de profesores).

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da credencial de adquisición da nova especialidade expedida pola Administración educativa correspondente.

6. Outros méritos:

Máximo 15 puntos

 

6.1. Publicacións:

Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa organización escolar.

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude

Ata 8,0000 puntos

– No caso de libros, a seguinte documentación:
* Os exemplares correspondentes ou copias simples.

* Certificado da editorial onde conste: título do libro, autor/es, ISBN, depósito legal e data da primeira edición, o número de exemplares e que a difusión destes foi en librarías comerciais.

do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, modificado polo Real decreto 2063/2008, do 12 de decembro, ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas en que o autor sexa o seu editor.

Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos xustificativos indicados neste subpunto coas exixencias que así se indican.

Puntuación específica asignable aos méritos baremables por esta epígrafe:

a) Libros nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor …….....……....….. ata 1,000 punto

– Coautor ….........…..... ata 0,5000 puntos

– 3 autores …...……..… ata 0,4000 puntos

– 4 autores ................... ata 0,3000 puntos

– 5 autores ………….… ata 0,2000 puntos

– Máis de 5 autores ….. ata 0,1000 puntos

b) Revistas nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor ……………….... ata 0,2000 puntos

– Coautor ……………..... ata 0,1000 punto

– 3 ou máis autores ….. ata 0,0500 puntos

En relación cos libros editados por administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en librarías comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado debe constar o título do libro, autor/es, data da primeira edición, o número de exemplares, os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.).

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, os datos requiridos neste certificado deberán xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

– No caso de revistas, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou copias simples.

* Certificado en que conste: número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, a que pertence a revista, título da publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.

En relación coas revistas editadas por administracións públicas e universidades (públicas-privadas), que non se difundiron en establecementos comerciais, no certificado debe constar título da revista, autor/es, data da primeira edición, número de exemplares, centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.).

– No caso de publicacións que soamente se dan en formato electrónico, presentarase un informe no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na correspondente base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, o ano e a URL. Ademais, presentarase un exemplar impreso.

6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional convocados polo Ministerio de Educación ou polas administracións educativas das comunidades autónomas.

Pola participación en proxectos de investigación ou innovación no ámbito da educación.

Ata 2,5000 puntos

A acreditación xustificativa de ter obtido os premios correspondentes, expedida polas entidades convocantes, ou de ter participado nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola Administración educativa correspondente.

6.3. Méritos artísticos e literarios:

– Por premios en exposicións ou en concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou internacional.

– Por composicións ou coreografías estreadas como autor ou gravacións con depósito legal.

Ata 2,5000 puntos

No caso de exposicións: programas onde conste a participación do interesado e certificación da entidade organizadora.

No caso dos premios: certificado da entidade que emite o premio, onde conste o nome do premiado/s, o seu ámbito e a categoría do premio.

– Concertos como director, solista, bailarín/a, solista na orquestra ou en agrupacións camerísticas (dúos, tríos, cuartetos …).

– Por exposicións individuais ou colectivas.

No caso das composicións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor e o depósito legal desta.

No caso das gravacións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor ou intérprete e o depósito legal desta.

No caso dos concertos: programas onde conste a participación do interesado e certificación da entidade organizadora, onde conste a realización do concerto e a participación como director/a, solista ou solista con orquestra/grupo.

6.4. Por cada ano de servizo desempeñando postos na Administración educativa de nivel de complemento de destino igual ou superior ao asignado ao corpo polo cal participa.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1200 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación de que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no posto.

6.5. Por cada convocatoria en que se actuase efectivamente como membro dos tribunais dos procedementos selectivos de ingreso ou acceso aos corpos docentes a que se refire a LOE.

Por este subpunto unicamente se valorará ter formado parte dos tribunais a partir da entrada en vigor do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro (BOE do 2 de marzo).

0,2500 puntos

Certificado expedido polo órgano da Administración educativa convocante que teña a custodia das actas dos tribunais destes procedementos.

6.6. Por cada curso de titorización das prácticas do título universitario oficial de máster ou, se é o caso, da formación equivalente regulada pola Orde EDU/2645/2011, do 23 de setembro (BOE do 5 de outubro), para acreditar a formación pedagóxica e didáctica exixida para exercer a docencia en determinadas ensinanzas do sistema educativo, así como pola titorización das prácticas para a obtención dos títulos universitarios de grao que o requiran.

0,1000 puntos

Certificado expedido pola Administración educativa competente ou, se é o caso, do director do centro público docente en que se realizase a titorización, con indicación do curso académico e duración das prácticas.

7. Outros méritos relacionados co posto:

7.1. Por ter a habilitación/especialización en pedagoxía terapéutica ou en audición e linguaxe: 2 puntos por especialidade.

Fotocopia cotexada dos documentos acreditativos.

7.2. Coordinación de departamentos de orientación nun centro: 2 puntos por ano. As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Fotocopia cotexada dos documentos acreditativos

7.3. Por cada ano de servizo na especialidade de pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe: 1 punto por ano.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

Nomeamento e cesamento correspondente.

7.4. Os anos de servizo activo nos EPSA ou nos EOE ou no Gabinete Psicopedagóxico da Consellería: 2 puntos por ano.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Nomeamento e cesamento correspondente.

Disposición complementaria primeira

Os méritos alegados polas persoas participantes teranse cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes. Unicamente se valorarán, polo tanto, os méritos perfeccionados e acreditados ata a finalización deste.

Disposición complementaria segunda. Antigüidade

Procederá asignar puntuación polo subpunto 1.1.3 aos participantes no concurso que se encontren nas seguintes situacións:

a) Os que participen no concurso conforme o subpunto 1.1.1 con destino definitivo en praza, posto ou centro de especial dificultade.

b) Os que participen no concurso conforme o subpunto 1.1.2 e durante o tempo de provisionalidade que estivesen nunha praza, posto ou centro de especial dificultade.

c) Os participantes dos subpuntos 1.1.1 e 1.1.2 que teñan concedida unha comisión de servizos noutra praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

Disposición complementaria terceira. Méritos académicos

1. Para poder obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, deberá presentarse fotocopia compulsada de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo.

2. No que respecta á baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación.

3. Nos subpuntos do 3.1 soamente se valorará un título por cada un deles. Non se baremará polo subpunto 3.1.2 ningún título de máster exixido para o ingreso na función pública docente.

4. Cando os títulos fosen obtidos no estranxeiro ou fosen expedidos por institucións docentes doutros países, deberá achegarse ademais a correspondente homologación.

5. Non se baremarán polo número 3 os títulos universitarios non oficiais que, conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 1397/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sexan expedidos polas universidades en uso da súa autonomía.

Disposición complementaria cuarta. Valoración dos cargos directivos e outras funcións

1. Para os efectos previstos nos subpuntos 4.1, 4.2 e 4.3 do baremo de méritos, consideraranse centros públicos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

– Institutos de bacharelato.

– Institutos de formación profesional.

– Centros de educación de persoas adultas, sempre que impartan as mesmas ensinanzas que nos centros aos cales se refiren estes subpuntos.

– Centros de ensinanzas integradas.

Para estes mesmos efectos, considéranse centros públicos os que corresponden ás prazas dos corpos de catedráticos e profesores de música e artes escénicas de conservatorios de música:

– Conservatorios superiores de música ou danza.

– Conservatorios profesionais de música ou danza.

– Conservatorios elementais de música.

– Escolas superiores de arte dramática.

– Escolas superiores de canto.

Para estes mesmos efectos, considéranse centros públicos asimilados ás escolas de artes plásticas e deseño os seguintes:

– Escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.

– Escolas de arte.

– Escolas de arte e superiores de deseño.

– Escolas superiores de deseño.

– Escolas de restauración e conservación de bens culturais.

2. Para os efectos previstos no subpunto 4.2 do baremo de méritos, consideraranse como cargos directivos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

– Secretario adxunto.

– Os cargos aludidos neste punto desempeñados en seccións de formación profesional.

– Xefe de estudos adxunto.

– Xefe de residencia.

– Delegado do xefe de estudos de instituto de bacharelato ou similares en comunidades autónomas.

– Director-xefe de estudos de sección delegada.

– Director de sección filial.

– Director de centro oficial de padroado de ensino medio.

– Administrador en centros de formación profesional.

– Profesor delegado no caso da sección de formación profesional.

Disposición complementaria quinta

Os cursos de iniciación e perfeccionamento de galego e as súas validacións serán puntuables polo punto 5.1 deste anexo. Non se valorarán as validacións cando de forma simultánea se acredite a realización dos correspondentes cursos. Ao mesmo tempo, puntuaranse por este punto 5.1 os cursos de especialización.

Disposición complementaria sexta

O nivel avanzado de galego da escola oficial de idiomas, o ciclo superior e o certificado de aptitude puntuarán no punto 3.3 como nivel B2.

O nivel intermedio de galego da escola oficial de idiomas e o ciclo elemental puntuarán no punto 3.3 como nivel B1.

Disposición complementaria sétima

En relación coa puntuación dos puntos 6.1 e 6.3, non se baremarán publicacións que constitúan programacións didácticas, temarios de oposicións, traballos de materias de carreira, máster ou doutouramento, edicións de centros docentes e de formación do profesorado, publicacións de prensa nin artigos de opinión. Unha publicación só será valorada nunha das súas edicións. Aplicaranse os criterios de valoración establecidos pola comisión baremadora do concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010.

Disposición complementaria oitava

As actividades realizadas a partir do 23 de maio de 2013, relacionadas nos artigos 32 a 40 da Orde do 14 de maio de 2013, pola que se regulan a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro de actividades de formación permanente do profesorado, para que sexan baremables no concurso de traslados deberán estar debidamente rexistradas no Rexistro Xeral das actividades de formación do profesorado.

Disposición complementaria novena

Nos puntos 7.2, 7.3 e 7.4 baremaranse sempre e cando se prestasen servizos efectivos neses postos.

ANEXO II

Centro base

Localidade

Centro compartido

Localidade

Centro/s adscrito/s

Localidade

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

 

 

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

15004991-CEIP Montel Touzet

A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

 

 

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

15023375-CEIP José Cornide Saavedra

A Coruña

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

15007655-CEIP de Caión

A Laracha

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

 

 

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

 

 

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

15023341-CEIP Santa María do Castro

Boiro

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

15024896-CEIP de Nétoma-Razo

Carballo

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

15002761-CEIP de Carnota

Carnota

15002852-CEIP do Pindo

Carnota

15022723 EEI de Portocubelo

Carnota

15022115 EEI do Viso

Carnota

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

15013230-CEIP As Forcadas

Ponteceso

15026480 CRA Novo Mencer

Coristanco

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

15023077-CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

15005877-CEIP de Teixeiro

Curtis

15016784 CEIP Virxe do Portal

Sobrado

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

15006699-CEIP Recimil

Ferrol

 

 

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

 

 

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

Ferrol

15026960-CEIP de Ponzos

Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

Ferrol

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

15007266-CEIP Areouta

Fisterra

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

15008805-CEIP de Melide nº 1

Melide

15016450-CEIP de Arcediago

Santiso

15017314 CEIP Plurilingüe de Toques

Toques

15009445-CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

15019438 EEI do Seixo

Mugardos

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

15024951-CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

15021214 EEI Tal de Abaixo

Muros

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

15009597-CEIP de Vilarmide

Muxía

15009676 CEIP Virxe da Barca

Muxía

15019499-CEIP de Piñeiros

Narón

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

15021779 CEIP da Castellana

Aranga

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

15025542-CEIP Xuño

Porto do Son

15013761-CEIP de Campanario

Porto do Son

15013898 CEIP de Seráns

Porto do Son

15013989 EEI de Queiruga

Porto do Son

15024756 EEI da Carballosa

Porto do Son

15013783 EEI de Caamaño

Porto do Son

15013977-CEIP Santa Irene

Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

Porto do Son

15013928 CEIP de Sobrado-Nebra

Porto do Son

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

15027401-CEIP Ana María Diéguez

Rianxo

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

 

 

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

15016292-CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

15018987 CEIP de Castromil

Vimianzo

15018938 EEI de Carantoña

Vimianzo

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

15026157 CRA de Santa Comba

Santa Comba

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

Abadín

27014859-CEIP de Xermade

Xermade

27015827 CEIP Terra Chá

Vilalba

27015724 CEIP Monseivane

Vilalba

27000629-CEIP San Xoán

Becerreá

27008148 CEIP das Nogais

As Nogais

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

27015301-CEIP de Cervo

Cervo

27020859-CEIP de Cervo nº1

Cervo

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

 

 

27006292-CEIP As Gándaras

Lugo

27006395-CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

27006383-CEIP A Ponte

Lugo

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

27014793-CEIP Paradai

Lugo

 

 

27006735-CEIP Poeta Avelino Díaz

Meira

27010064-CEIP Rosalía de Castro

Pol

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

 

 

27010520 CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

Portomarín

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

 

 

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

27011639-CEIP Otero Pedrayo

Rábade

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

Begonte

27014586 CEIP de Baanonde

Begonte

27010891-CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

 

 

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

 

 

27014094 EEI de Vilalba

Vilalba

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

 

 

27012887 CEIP do Vicedo

O Vicedo

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

32006747-CEIP de Manzaneda

Manzaneda

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

32015098-CEIP do Bolo

O Bolo

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

32001920-CEIP de Beariz

Beariz

32005408 CEIP Virxe da Pena da Sela

O Irixo

32015921 CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

San Amaro

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

32006000-CEIP Emilia Pardo Bazán

Leiro

32015918 CEIP C. García Carrasco

Cenlle

32000708 CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

32016261 CEIP de Quins

Melón

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

 

 

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

32003503-CEIP de Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

32015891 CEIP San Salvador

A Arnoia

32020628 CRA Amencer

Ribadavia

32006358-CEIP do Xurés

Lobios

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

32014902 CEIP Santa María A Reall

Entrimo

32007739 CEIP Valle-Inclán

Muíños

32006553-CEIP de Maceda

Maceda

32001312-CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

32008033 CEIP de Luintra

Nogueira de Ramuín

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

O Barco de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

Vilamartín de Valdeorras

32011901 CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

32015463-CEE Miño

Ourense

32008392-CEIP Inmaculada

Ourense

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

 

 

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

32009165-CEIP As Mercedes

Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

 

 

32015359 EEI de Solbeira

Paderne de Allariz

32015396 EEI de Noalla

San Cibrao das Viñas

32015402 EEI de Santa Cruz

San Cibrao das Viñas

32015426 EEI de Taboadela

Taboadela

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

Ourense

32012711-CEIP Saco e Arce

Toén

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

 

 

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Amoeiro

32015256-CEIP das Vendas da Barreira

Riós

32015682-CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

32014501 CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

32015165 CEIP O Castiñeiro

Laza

32011305-CEIP Plurilingüe Tomás de Lemos

Ribadavia

 

 

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

 

 

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

A Guarda

36014611-CEIP A Lama

A Lama

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

36000031-CEIP Antonio Carpintero

Arbo

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

36014374 EEI O Areal

Baiona

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

36019773-EEI da Pastora

Cambados

36001057-CEIP do Hío

Cangas

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

Forcarei

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

Soutelo de Montes

36001343 CEIP San Xoán Bautista

Cerdedo

36004095-CEIP Manuel Rivero

Lalín

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

36013916 EEI de Donramiro

Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

Lalín

36014970 CEIP Varela Buxán

Lalín

36004484-CEIP da Laxe

Marín

36004538-EEI Nosa Señora do Carme

Marín 

36014982 EEI O Grupo

Marín

36015378 CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

36016590 CEIP de Abelendo

Moaña

36013552-CEIP de Seara

Moaña

36016796-EEI de Verducedo

Moaña 

36014878-CEIP de Conmeniño

O Grove

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

36016735-CEIP de Refoxos

Oia

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

36015895-CEIP de Espedregada

Poio

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

36007370-CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

Pontevedra

36017201-CEE Príncipe Felipe

Pontevedra

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

36015500-EEI de Verducido

Pontevedra

36000685 CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

 

 

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

36018410-CEIP Quintela

Redondela

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

 

 

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

36014738-CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

36009494-CEIP de Tebra

Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

Tui

36015020-CEIP de Randufe

Tui

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

36018161-CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

36024161-CRA de Valga

Valga

36010071-CEIP Santa Mariña

Vigo

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

36010137 CEIP Igrexa-Candeán

Vigo

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

 

 

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

 

 

36009974-CEIP de Coutada-Beade

Vigo

 

 

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

36015044-EEI Monte do Alba

Vigo

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

 

 

36010484-CEIP Eduardo Pondal

Vigo

36010666-CEIP San Salvador

Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

36016061-CEIP A Doblada

Vigo

36009949-CEIP Javier Sensat

Vigo

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

36014556-CEP Santa Tegra-Teis

Vigo

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

Vigo

36014787 EEI Monte da Guía

Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

36015834-CEIP Altamar

Vigo

36010228-CEIP A Paz

Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

36015071-EEI Vagalume

Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

 36015263-CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

36016565 EEI de Aralde Sobrán

Vilagarcía de Arousa

36012869 EEI de Solobeira

Vilagarcía de Arousa

36013096-CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

36013023-CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

ANEXO III

Código

Nome do centro

Concello

15005385

CEE María Mariño

A Coruña

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

15005014

CEIP Raquel Camacho

A Coruña

15025037

CEIP Sagrada Familia

A Coruña

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

15023041

CEIP de Galán

Arteixo

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

15001471

CEIP Praia Xardín

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

Boiro

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

15023053

CEIP Portofaro

Cambre

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

15003248

CEIP Eugenio López

Cee

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

15027708

CEIP Ría do Burgo

Culleredo

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

15022310

CEIP A Gándara

Narón

15023740

CEIP A Solaina

Narón

15010575

CEIP O Coto

Negreira

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

15011026

CEIP da Rabadeira

Oleiros

15023089

CEIP Luís Seoane

Oleiros

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

Ordes

15011567

CEIP de Sigüeiro

Oroso

15012742

CEIP Flavia

Padrón

15012717

CEIP Rosalía de Castro

Padrón

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

15015238

CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

15027745

CEE A Barcia

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

15025724

CEIP Os Tilos

Teo

27002584

CEIP Virxe do Carme

Burela

27014057

CEE Santa María

Lugo

27016728

CEIP Illa Verde

Lugo

27014665

CEIP Luís Pimentel

Lugo

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

32016789

CEIP Filomena Dato

Barbadás

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

O Barco de Valdeorras

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

32008768

CEIP O Couto

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

32015797

CEIP Amaro Refojo

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

Verín

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

36004472

CEIP do Carballal

Marín

36004496

CEP de Sequelo-Marín

Marín

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

36004733

CEIP de Reibón

Moaña

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

36003807

CEIP Rosalía de Castro

O Grove

36003832

CEIP Valle-Inclán

O Grove

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

36007023

CEIP Xosé Fernández López

O Porriño

36007199

CEIP Isidora Riestra

Poio

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

36008805

CEIP de Portonovo

Sanxenxo

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

36009135

CEIP de Silleda

Silleda

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

36015251

CEIP Frián-Teis

Vigo

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

36015366

CEIP O Pombal

Vigo

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

36015792

CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa