Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Mércores, 29 de novembro de 2017 Páx. 54515

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2017 pola que se nomean catedráticos de universidade.

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante a Resolución desta universidade do 26 de maio de 2017 (BOE do 12 de xuño), e presentada polas persoas propostas a documentación a que fai referencia a base 7ª da convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberán efectuar no prazo máximo de vinte (20) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Se o último día do prazo for inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da dita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo,17 de novembro 2017

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Praza nº 1.

Código

DF1602-C01-630-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-630 Microbioloxía

Departamento

(C01) Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Centro de traballo

Facultade de Ciencias do Mar

DNI

****8952R

Apelidos e nome

Pérez Nieto, María Teresa

Praza nº 2.

Código

DF1602-C02-240-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-240 Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento

(C02) Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo

Facultade de Ciencias

DNI

****0084C

Apelidos e nome

Arias Estévez, Manuel

Praza nº 3.

Código

DF1602-C02-412-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-412 Fisioloxía Vexetal

Departamento

(C02) Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo

Facultade de Bioloxía

DNI

****3985M

Apelidos e nome

Reigosa Roger, Manuel Joaquín

Praza nº 4.

Código

DF1602-H03-370-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-370 Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento

(H03) Filoloxía Galega e Latina

Centro de traballo

Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI

****9466W

Apelidos e nome

Costas González, Xosé Henrique

Praza nº 5.

Código

DF1602-H04-345-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-345 Filoloxía Inglesa

Departamento

(H04) Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Centro de traballo

Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI

****6917P

Apelidos e nome

Pérez Guerra, Javier

Praza nº 6.

Código

DF1602-H12-814-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-814 Traducción e Interpretación

Departamento

(H12) Tradución e Lingüística

Centro de traballo

Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI

****2986D

Apelidos e nome

Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Praza nº 7.

Código

DF1602-T11-785-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-785 Tecnoloxía Electrónica

Departamento

(T11) Tecnoloxía Electrónica

Centro de traballo

Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

****1462B

Apelidos e nome

Doval Gandoy, Jesús

Praza nº 8.

Código

DF1602-T14-800-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-800 Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento

(T14) Teoría do Sinal e Comunicacións

Centro de traballo

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI

****4127Y

Apelidos e nome

Fernández Bernárdez, José Ramón

Praza nº 9.

Código

DF1602-T15-570-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento

(T15) Informática

Centro de traballo

E. S. de Enxeñaría Informática

DNI

****200D

Apelidos e nome

Fernández Riverola, Florentino

Praza nº 10.

Código

DF1602-X05-245-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-245 Educación Física e Deportiva

Departamento

(X05) Didácticas Especiais

Centro de traballo

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

DNI

****8457H

Apelidos e nome

Lago Peñas, Carlos

Praza nº 11.

Código

DF1602-X08-415-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-415 Fundamentos da Análise Económica

Departamento

(X08) Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Centro de traballo

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

DNI

****9832H

Apelidos e nome

Da Rocha Álvarez, Jose María

Praza nº 12.

Código

DF1602-X09-650-CU-TC-01

Corpo

catedrático de universidade

Área de coñecemento

A-650 Organización de Empresas

Departamento

(X09) Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

DNI

****1796D

Apelidos e nome

Vázquez Vicente, Xosé Henrique