Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Mércores, 27 de decembro de 2017 Páx. 58424

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2017 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2017.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 19 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 12 e 34 da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, así como nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e no Acordo do Consello de Goberno, do 1 de decembro de 2017, polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos, logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, e da autorización emitida pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, mediante a Resolución do 15 de decembro de 2107,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da USC para o ano 2017, recollida no anexo a esta resolución.

Segundo. Esta oferta de emprego inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, todo dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. A planificación dos recursos humanos na USC oriéntase a potenciar a estabilidade no emprego de persoal interino ou contratado laboral en escalas e categorías nas cales os procesos selectivos permitan incluír a consolidación de todas as vacantes.

Cuarto. As convocatorias das probas selectivas de acceso libre derivadas da presente oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017

José Manuel Villanueva Prieto
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2017

Promoción interna

Acceso libre

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Cota xeral

Cota xeral

Cota reserva persoas con discapacidade

Xeral

Intelectual

Persoal funcionario

A1

Escala técnica superior de administración USC

2

3

A2

Escala de xestión da USC

1

A2

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. biblioteca

2

2

Total prazas persoal funcionario

5

5

Persoal laboral

I

Técnico superior de linguas modernas (inglés)

2

1

I

Técnico superior de linguas modernas (italiano)

1

I

Técnico superior de linguas modernas (español para estranxeiros)

1

III

Técnico investigación, área bioloxía-saúde

1

III

Técnico investigación, área química-física

3

1

1

Total prazas persoal laboral

8

1

1

1

Total prazas convocadas

13

6

1

1