Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2017 Páx. 59154

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

DECRETO 131/2017, do 21 de decembro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma. Para o seu desenvolvemento e execución, o Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará un Programa estatístico que terá a vixencia dun ano natural, conforme establece o artigo 9 da citada lei.

O Plan galego de estatística 2017-2021, aprobado pola Lei 15/2016, do 28 de xullo, prevé que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de operacións, actividades estatísticas e actividades de interese estatístico que satisfagan os seus obxectivos, recollendo para cada unha delas as características que se determinan no seu artigo 9. Ademais, os programas incluirán unha relación das actividades vinculadas coas liñas de actuación salientables do artigo 6.4.

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o proxecto do Programa estatístico anual 2018 foi elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do informe preceptivo do Consello Galego de Estatística.

En virtude de todo o anterior, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e un de decembro de dous mil dezasete,

DISPOÑO:

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2018

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia e o 3.2 da Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021, apróbase o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2018. Este programa inclúe as operacións e as actividades estatísticas e de interese estatístico que dan cumprimento aos obxectivos do plan, realizadas polo IGE, os órganos superiores da Administración xeral e as entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, que coordinarán a súa actuación mediante os órganos estatísticos sectoriais. Nos anexos I, II, III e IV recóllense, clasifícanse e descríbense as operacións e actividades programadas. No anexo V figuran as modificacións con respecto ao programa 2017.

Artigo 2. Obxectivos informativos

Os obxectivos informativos do artigo 6 do PGE 2017-2021 comprenden as metas de información, a obriga de considerar a perspectiva de xénero e as liñas de actuación salientables.

1. Metas de información.

O plan recolle no anexo II as metas de información estatística, que constitúen os seus obxectivos específicos de información. Para cumprir estes obxectivos, prográmanse en 2018 as operacións e actividades estatísticas incluídas no anexo I deste decreto.

2. Perspectiva de xénero.

As operacións e as actividades estatísticas programadas deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas no programa que reflictan datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo.

3. Liñas de actuación salientables.

Dentro dos obxectivos informativos e como liñas de actuación salientables, o PGE 2017-2021 encomenda afondar na análise das seguintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial, conxuntura económica e estrutura económica. No anexo IV deste programa figuran as actividades de interese estatístico coas outras actuacións concretas que se realizarán no 2018, para avanzar no obxectivo de incrementar o valor da información dispoñible. Xunto con esas, cómpre engadir outras de máis difícil concreción, pero tamén vinculadas coas liñas de actuación salientables, que se presentan a seguir:

a) Liña de actuación salientable 1. Demografía.

– Estudo da poboación residente en establecementos colectivos.

– Estudo para relacionar distintas bases de datos sociodemográficas dispoñibles no IGE.

– Análise de indicadores derivados nas proxeccións demográficas.

b) Liña de actuación salientable 2. Estrutura sociolaboral.

– Estudo de extensións na información recibida da Seguridade Social.

c) Liña de actuación salientable 4. Cohesión territorial.

– Estudo da xeolocalización das empresas con sede en Galicia.

d) Liña de actuación salientable 5. Conxuntura económica.

– Estudo da relación entre fontes conxunturais e estruturais nas contas económicas de Galicia.

e) Liña de actuación salientable 6. Estrutura económica.

– Estudo das contas por sectores institucionais.

– Emprego asociado ao PIB municipal.

Artigo 3. Obxectivos instrumentais

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse no 2018 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 4. Obxectivos de calidade

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse no 2018 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 5. Carácter das operacións estatísticas

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico consideraranse oficiais após a publicación dos seus resultados.

Disposición adicional

As actuacións estatísticas deste programa realizaranse dentro das dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da Comunidade Autónoma para o 2018.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería de Facenda para ditar cantas disposicións sexan necesarias para desenvolver e executar esta norma.

Disposición derradeira segunda

Esta disposición entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2018.

Santiago de Compostela, vinte e un de decembro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I. Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán

ANEXO II. Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

ANEXO III. Descrición das operacións e das actividades estatísticas

ANEXO IV. Actividades de interese estatístico

ANEXO V. Relación entre os programas 2017 e 2018

ANEXO I
Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán

1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente.

1.1 Territorio e recursos naturais.

1.1.01 Territorio.

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio: en curso.

1.1.02 Estradas.

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1.1.03 Caza e pesca continental.

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2 Medio ambiente.

1.2.01 Climatoloxía.

1201-01-AE05 Climatoloxía.

1.2.02 Calidade do aire.

1202-01-AE05 Calidade do aire.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.03 Reservas de auga.

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

2 Sociedade.

2.1 Poboación e fogares.

2.1.01 Estática e dinámica da poboación.

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación.

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios.

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras.

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2.1.02 Estrutura dos fogares.

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2.1.03 Dinámica dos fogares.

2103-01-OE05 Proxeccións de fogares: en curso.

2.1.04 Proxeccións demográficas.

2104-01-OE05 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso.

2.2 Sanidade.

2.2.01 Asistencia sanitaria.

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo: en cumprimento.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

2.2.02 Listas de agarda.

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso.

2.2.04 Morbilidade.

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro galego da sida: en cumprimento.

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro galego de tuberculose: en curso.

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2.2.05 Mortalidade por causas.

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.3 Educación e capital humano.

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2.3.05 Ensino universitario.

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral.

2306-01-OE05 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional: en curso.

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas.

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2.4 Traballo.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso.

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado.

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades.

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2.4.04 Outras condicións laborais.

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra.

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia.

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso.

2.4.05 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais.

2.4.06 Concertación laboral.

2406-01-AE05 Negociación colectiva.

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas.

2.4.07 Eleccións sindicais.

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso.

2.4.08 Infraccións e sancións.

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2.4.09 Regulación de emprego.

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

2.5 Condicións sociais.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2.5.02 Benestar.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso.

2.5.04 Emprego do tempo.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

2506-04-AE05 EEF. Módulo sobre a poboación dependente.

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.5.07 Discapacidade.

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2.5.08 Violencia de xénero.

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores.

2.5.10 Capital social e participación cidadá.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta.

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

2.6 Cultura, deporte e lecer.

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas.

2.6.02 Hábitos e prácticas culturais.

2.6.03 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer.

2.6.04 Prácticas lingüísticas.

2.7 Vivenda.

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda.

2.7.02 Equipamento e características das vivendas.

3 Estrutura produtiva.

3.1 Sector agrario.

3.1.01 Superficies agrarias.

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso.

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de gando bovino: en curso.

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de ovino e cabrún: en curso.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos.

3.1.05 Sacrificio de gando.

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

1207-01-AE05 Indicadores ambientais.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3.2 Pesca e acuicultura.

3.2.01 Buques pesqueiros.

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3.2.02 Establecementos de acuicultura.

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3.2.04 Características das unidades de produción.

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3205-01-OE05 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

3.2.05 Ocupación no sector da pesca.

3205-01-OE05 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

3.3 Enerxía e industria.

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3.3.02 Outras industrias manufactureiras.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial.

3.4 Construción.

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3.5 Servizos de mercado.

3.5.01 Comercio interior.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego.

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regrados e non regrados.

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso.

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en curso.

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia.

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial.

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso.

3.6 Administración pública e outros servizos non de mercado.

3.6.01 Institucións sen fins de lucro.

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria.

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade.

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego.

3.6.04 Recursos e gasto na I+D+i.

3.7 Mercados e prezos.

3.7.01 Intercambios comerciais.

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3.7.02 Prezos no sector primario.

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso.

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento.

3.7.03 Prezos no sector externo.

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3.7.05 Competitividade.

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso.

3.8 Actividade empresarial.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia.

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso.

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Rexistro Mercantil: en curso.

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial.

3.8.02 Conxuntura empresarial.

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso.

3.9 Sistema de contas.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura.

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais.

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en reestruturación.

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en reestruturación.

3902-03-OE05 Produto interior bruto municipal: en curso.

3902-04-AE05 Renda municipal dos fogares.

3902-05-AE05 Contas do sector fogares.

3.9.03 Marco input-output.

3903-01-OE05 Marco input-output: en curso.

3.9.04 Sectores institucionais.

3902-04-AE05 Renda municipal dos fogares.

3902-05-AE05 Contas do sector fogares.

3.9.05 Contas satélites.

4 Coñecemento e tecnoloxía.

4.1 Sociedade da información.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso.

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural.

4.2 Ciencia e tecnoloxía.

4.2.01 I+D+i nas empresas.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.02 I+D+i nas administracións.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.03 I+D+i na universidade.

4201-01-AE05 Indicadores de innovación.

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

9 Metas de plans anteriores.

9.1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente.

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais).

9101-01-AE05 Incendios forestais.

9.3 Estrutura produtiva.

9.3.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía).

9301-01-AE05 Balance enerxético.

ANEXO II
Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

• Presidencia da Xunta

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora: en curso

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia: en curso

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información: en curso

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia: en curso

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia: en curso

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos: en curso

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural

• Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero: en curso

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112: en curso

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta

• Consellería de Facenda

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento

• Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio: en curso

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso

1201-01-AE05 Climatoloxía

1202-01-AE05 Calidade do aire

1203-01-OE05 Reservas de auga: en curso

1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso

1207-01-AE05 Indicadores ambientais

• Consellería de Infraestruturas e Vivenda

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento

• Consellería de Economía, Emprego e Industria

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo: en curso

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego: en curso

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral: en curso

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal: en curso

2406-01-AE05 Negociación colectiva

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas

2407-01-OE05 Eleccións sindicais: en curso

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social: en curso

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso

3803-01-OE05 Cooperativas: en curso

3803-02-OE05 Sociedades laborais: en curso

9301-01-AE05 Balance enerxético

• Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso

2306-01-OE05 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional: en curso

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas

• Consellería de Sanidade

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria

2205-01-OE05 Análise da mortalidade: en cumprimento

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso

Consellería de Política Social

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas: en curso

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores: en curso

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais: en curso

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

• Consellería do Medio Rural

3101-01-OE05 Superficies agrícolas: en curso

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso

3102-03-OE05 Sector porcino industrial: en cumprimento

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

3702-01-OE05 Prezos da terra: en cumprimento

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso

3702-04-OE05 Prezos agrarios: en cumprimento

9101-01-AE05 Incendios forestais

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

• Consellería do Mar

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña

3205-01-OE05 Enquisa de ocupación na pesca: en curso

• Instituto Galego de Estatística

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos

2101-01-OE05 Indicadores demográficos: en curso

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia: en curso

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade: en curso

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso

2103-01-OE05 Proxeccións de fogares: en curso

2104-01-OE05 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e mutualidades

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares: en curso

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social: en curso

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso

2506-04-AE05 EEF. Módulo sobre a poboación dependente

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios: en cumprimento

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos: en curso

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

3705-01-OE05 Índices de competitividade: en curso

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Rexistro Mercantil: en curso

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura

3902-01-OE05 Contas económicas anuais: en reestruturación

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais: en reestruturación

3902-03-OE05 Produto interior bruto municipal: en curso

3902-04-AE05 Renda municipal dos fogares

3902-05-AE05 Contas do sector fogares

3903-01-OE05 Marco input-output: en curso

4201-01-AE05 Indicadores de innovación

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

8000-01-OE05 Indicadores de xénero: en curso

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

ANEXO III
Descrición das operacións e actividades estatísticas

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial

Obxectivos concretos:

Explotar datos demográficos, sociolaborais e económicos segundo o grao e subgrao de urbanización

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial

Obxectivos concretos:

Explotar datos territoriais, demográficos e sociolaborais con nivel de desagregación de sección e/ou distrito censual

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en abril de 2018

1101-01-OE05 Estado do planeamento urbanístico dos concellos

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características –fase en que se atopa, ano de inicio, ano de aprobación, etc.– dos planeamentos urbanísticos municipais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: planeamento urbanístico municipal

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

1101-02-OE05 Indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio

Organismo responsable:

Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio

Obxectivos concretos:

Recompilar os principais indicadores de seguimento das directrices de ordenación do territorio e do plan de ordenación do litoral

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: territorio da comunidade autónoma

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

1102-01-OE05 Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma

Organismo responsable:

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Obxectivos informativos:

1.1.02 Estradas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e a distribución temporal dos vehículos que circulan polas estradas que son competencia da comunidade autónoma (tráfico viario)

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: estradas competencia da comunidade autónoma

territorial: estacións de medición do tráfico

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase en papel e na internet en abril de 2018

1103-01-OE05 Estatística de licenzas de pesca e caza

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.03 Caza e pesca continental

Obxectivos concretos:

Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licenzas de caza e de pesca en augas continentais da comunidade autónoma outorgadas polo departamento responsable

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: licenzas de caza e pesca en augas continentais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

1201-01-AE05 Climatoloxía

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.01 Climatoloxía

Obxectivos concretos:

Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia e difundilo no Informe climatolóxico anual

Ámbitos de investigación:

poboacional: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas

territorial: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

1202-01-AE05 Calidade do aire

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.02 Calidade do aire

Obxectivos concretos:

Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera e difundilo no Informe anual de calidade do aire en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: estacións de medición

territorial: estacións de medición da calidade do aire

Periodicidade:

regular: diaria

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2018 e o ano 2017 en decembro de 2018

1203-01-OE05 Reservas de auga

Organismo responsable:

Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.03 Reservas de auga

Obxectivos concretos:

Obter información sobre o volume de auga e a ocupación dos encoros nas bacías de Galicia-costa

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-costa

territorial: encoro

Periodicidade:

regular: semanal

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos correspondentes a cada luns difundiranse na internet ao día seguinte

1204-01-OE05 Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

1.2.04 Calidade e depuración de auga

Obxectivos concretos:

Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: zonas de baño marítimas e continentais

territorial: zonas de baño

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

1205-01-OE05 Xestión de residuos de competencia municipal

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe

Obxectivos concretos:

Coñecer o volume e tipo dos residuos de competencia municipal

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: residuos de competencia municipal xestionados en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2018 e o ano 2017 en decembro de 2018

1207-01-AE05 Indicadores ambientais

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Obxectivos informativos:

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade

1.2.02 Calidade do aire

1.2.04 Calidade e depuración de auga

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade

Obxectivos concretos:

Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en indicadores para que sirva como instrumento de difusión e información da situación ambiental da nosa comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán informes sobre o estado do ambiente e que deberán organizar e actualizar a información ambiental mediante as tecnoloxías da información e das telecomunicacións sempre que sexa posible

Ámbitos de investigación:

poboacional: estado do medio ambiente en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

2101-01-OE05 Indicadores demográficos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos territoriais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en abril de 2018 os indicadores de poboación referidos a 2017 e os de fecundidade, nupcialidade e mortalidade referidos ao 2016.

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Ofrecer cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación

Obxectivos concretos:

Elaborar as táboas de mortalidade de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en marzo de 2018

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na Comunidade Autónoma, xunto cos nomes dos neonatos

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida ao ano 2016, datos definitivos, difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida ao segundo trimestre, terceiro trimestre e total anual do ano 2017, datos provisionais, difundirase na internet en xaneiro, abril e xullo de 2018

A información referida ao primeiro trimestre do ano 2018, datos provisionais que inclúen os nomes dos neonatos, difundirase na internet en outubro de 2018

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: cambios de residencia con orixe e/ou destino na comunidade autónoma

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en agosto de 2018

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais de Galicia, o nomenclátor e unha aplicación divulgativa cos nomes e apelidos da poboación residente en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet as cifras de poboación, o nomenclátor e os nomes e apelidos da poboación residente en Galicia do ano 2017 en febreiro de 2018, e os datos provisionais das cifras de poboación en 1.1.2018 en abril de 2018.

2101-07-OE05 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre o número de inscricións no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito na Comunidade Autónoma de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: expedientes de inscrición no rexistro

territorial: xefaturas territoriais

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

2101-08-AE05 Galicia aberta: a emigración en cifras

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Emigración. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características sociodemográficas dos galegos no exterior e galegos retornados, a partir de diferentes fontes

Ámbitos de investigación:

poboacional: emigrantes e emigrantes retornados

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en outubro de 2018

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

Obxectivos concretos:

Ofrecer para cada trimestre a carga de poboación que pernoita e a carga de poboación diúrna dos concellos

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación que soportan os concellos

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A serie 2011-2015 difundirase na internet en xullo de 2018

2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características –categorías, tipoloxía dos/as fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado civil do titular– das familias numerosas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: familias numerosas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.02 Estrutura dos fogares

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares

2.5.02 Benestar

4.1.01. Sociedade da información nos fogares

Obxectivos concretos:

Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en canto á súa composición demográfica e á súa situación económica

En 2018 recollerase, ademais, información sobre novas tecnoloxías e coñecemento e uso do galego

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: grupos de comarcas e grandes concellos

Persoa obrigada a subministrar información: persoa e fogar

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 550.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

2103-01-OE05 Proxeccións de fogares

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.03 Dinámica dos fogares

Obxectivos concretos:

Estimar o número de fogares galegos en distintas datas do futuro

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares galegos

territorial: grupos de comarcas

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2018

2104-01-OE05 Proxeccións de poboación a curto prazo

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.04 Proxeccións demográficas

Obxectivos concretos:

Estimar a evolución da poboación galega a curto prazo con base na información demográfica dispoñible

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: comarcas

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet, en decembro de 2018, a actualización das cifras da poboación proxectada

2201-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria

Obxectivos concretos:

Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias do embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en outubro de 2018

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria

3.6.03 Recursos e gasto na sanidade

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado a nivel de Galicia e provincias

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos sanitarios con réxime de internado

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2015 difundirase na internet en abril de 2018

2202-01-OE05 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.02 Listas de agarda

Obxectivos concretos:

Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de espera nos centros do Servizo Galego de Saúde

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: centros hospitalarios

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados en 31.12.2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

Os resultados en 30.6.2018 difundirase na internet en xullo de 2018

2204-01-OE05 Explotación do Rexistro Galego da Sida

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Describir a incidencia, evolución e características da síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: casos de sida, isto é, casos de infección por VIH manifestada clinicamente por unha ou máis das enfermidades indicativas da sida

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en novembro de 2018

2204-02-OE05 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da tuberculose

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: casos de tuberculose

territorial: Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI)

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en novembro de 2018

2204-03-AE05 Enfermidades de declaración obrigatoria

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade

Obxectivos concretos:

Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: enfermidades de declaración obrigatoria

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2205-01-OE05 Análise da mortalidade

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas

Obxectivos concretos:

Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: defuncións de residentes na comunidade autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2018

2206-01-OE05 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de persoas admitidas a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de substancias psicoactivas

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do Plan galego de drogas

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 32.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

2206-02-OE05 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes

Obxectivos concretos:

Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de drogas e as características desa morte –circunstancias nas que se produciu, substancias que causaron a morte, etc.–

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas falecidas por reacción aguda a substancias psicactivas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en decembro de 2018

2301-01-OE05 Estatística do ensino non universitario en Galicia

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.3.01 Ensino preobrigatorio

2.3.02 Ensino obrigatorio

2.3.03 Ensino posobrigatorio non universitario

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo

Obxectivos concretos:

Amosar os aspectos máis significativos –centros, alumnos e profesores– da educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e privados no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros de ensino non universitario

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 62.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados detallados definitivos referidos ao curso 2015/2016 difundiranse na internet en xullo de 2018

Os principais resultados definitivos referidos ao curso 2016/2017 difundiranse na internet en setembro de 2018

Os principais resultados provisionais referidos ao curso 2017/2018 difundiranse na internet en setembro de 2018

2305-01-OE05 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións

2.3.05 Ensino universitario

Obxectivos concretos:

Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación universitaria en Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de acceso á universidade

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: alumnado matriculado e alumnado graduado nas universidades galegas

territorial: campus universitario

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 1.270 euros

Forma e prazos de difusión:

O curso 2015/2016 difundirase na internet en setembro de 2018

2306-01-OE05 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación laboral e as vías de adquisición de emprego das persoas tituladas da formación profesional transcorrido un tempo desde o remate dos seus estudos

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas tituladas en FP

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: persoa titulada en formación profesional

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 50.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos ao alumnado que rematou no curso 2015-16 difundiranse na internet no último trimestre do ano 2018

2307-01-OE05 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu alumnado

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo seu volume contractual no mercado laboral galego

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: contratos laborais rexistrados

territorial: comarcas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica

Organismo responsable:

Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

O primeiro semestre do 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado

En 2018 inclúe o módulo sobre conciliación laboral e familiar

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais

territorial: provincias e grandes concellos

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 370.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de abril de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de xullo de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 25 de outubro de 2018

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros de traballo de nova creación, reinicio da actividade, cambio de actividade e traslado

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas principais características

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na Comunidade Autónoma

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social por conta de cotización (procedentes da explotación estatística do ficheiro de afiliación dos traballadores da Seguridade Social), a información do paro rexistrado segundo diversas variables e os contratos rexistrados por concello de residencia do traballador

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións por provincia de traballo, paro rexistrado e contratos rexistrados por concello de residencia do traballador

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

territorial: provincias e grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en outubro de 2018

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Estimar, en colaboración co INE, as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro na Enquisa de poboación activa e difundir as táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden os ocupados, parados e inactivos de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de abril de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de xullo de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 25 de outubro de 2018

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as características –idade, xénero, etc.– dos demandantes de emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do servizo público de emprego

Ámbitos de investigación:

poboacional: demandantes de emprego rexistrados nas oficinas de emprego

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Calcular as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada a partir dos ficheiros que a Tesouraría da Seguridade Social proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº 90, do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións á Seguridade Social

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados de decembro de 2017 difundiranse na internet o 29 de xaneiro de 2018

Os resultados de marzo de 2018 difundiranse na internet o 27 de abril de 2018

Os resultados de xuño de 2018 difundiranse na internet o 27 de xullo de 2018

Os resultados de setembro de 2018 difundiranse na internet o 29 de outubro de 2018

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.3.02 Ensino obrigatorio

2.3.03 Ensino posobrigatorio non universitario

2.3.05 Ensino universitario

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.4.04 Outras condicións laborais

Obxectivos concretos:

Obter información adicional, en colaboración co INE, sobre a caracterización do mercado laboral en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª entrevista da enquisa de poboación activa (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional e busca de emprego e cambio de residencia no último ano

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e Mutualidades

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Difundir información trimestral das afiliacións nas distintas mutualidades: Seguridade Social, Instituto Social das Forzas Armadas (ISFAS), Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e Mutualidade Xeral Judicial (MUxexu). A información publicarase por concello de residencia do traballador

Ámbitos de investigación:

poboacional: afiliacións á Seguridade Social e Mutualidades

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no servizo público de emprego

Ámbitos de investigación:

poboacional: contratos rexistrados

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.4.04 Outras condicións laborais

Obxectivos concretos:

Identificar ao colectivo de traballadores por conta propia economicamente dependentes, analizar as condicións de traballo dos traballadores por conta propia e comparar as actitudes e perspectivas dos traballadores por conta propia e por conta allea

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación de 16 e máis anos ocupada residente en vivendas familiares principais

territorial: Galicia

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2402-01-OE05 Sinistralidade laboral

Organismo responsable:

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais

Obxectivos concretos:

Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das empresas e das persoas traballadoras

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais con baixa

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 1.140 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase en dispositivo de memoria USB e na internet en xullo de 2018

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.03 Salarios e custos laborais

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos que contribúan a un mellor coñecemento sobre os salarios e outros custos laborais en Galicia a partir de diferentes fontes de información

Ámbitos de investigación:

poboacional: salarios e outros custos laborais

territorial: provincias e grandes concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en decembro de 2018

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.4.03 Salarios e custos laborais

Obxectivos concretos:

Obter a clasificación dos asalariados segundo as principais variables socioeconómicas da EPA e o decil de salarios do seu emprego principal, en colaboración co INE

Ámbitos de investigación:

poboacional: decil de salarios e distribución das persoas asalariadas

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xanerio de 2018 e o ano 2017 en novembro de 2018

2404-01-OE05 Empresas de traballo temporal

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.04 Outras condicións laborais

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das empresas de traballo temporal

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2406-01-AE05 Negociación colectiva

Organismo responsable:

Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características -número, traballadores afectados...- dos convenios colectivos vixentes así como cuantificar os convenios colectivos negociados

Ámbitos de investigación:

poboacional: convenios colectivos con vixencia e efectos económicos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos en 31.12.2017 difundiranse na internet en abril de 2018

Os resultados provisionais en 30.4.2018 difundiranse na internet en maio de 2018

Os resultados provisionais en 30.6.2018 difundiranse na internet en xullo de 2018

Os resultados provisionais en 30.9.2018 difundiranse na internet en outubro de 2018

2406-02-AE05 Conciliacións individuais e colectivas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral

Obxectivos concretos:

Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as características destas -motivación, resolución, etc.

Ámbitos de investigación:

poboacional: conciliacións e mediacións entre empresarios e traballadores

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2407-01-OE05 Eleccións sindicais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.07 Eleccións sindicais

Obxectivos concretos:

Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: eleccións sindicais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2408-01-OE05 Infraccións e sancións na orde social

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.08 Infraccións e sancións

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola Inspección de Traballo en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social na Comunidade Autónoma en materia de traballo e en materia de seguridade e saúde laboral

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2409-01-OE05 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.09 Regulación de emprego

Obxectivos concretos:

Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por medidas de regulación de emprego

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2410-01-OE05 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras

Obxectivos concretos:

Coñecer os desprazamentos de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: desprazamento de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 270 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares

Obxectivos concretos:

Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do consumidor e o índice de sentimento do consumidor, indicadores resumo cos que se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da comunidade autónoma

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: fogar

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 62.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 3 de xaneiro de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 2 de abril de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 2 de xullo de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 2 de outubro de 2018

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.02 Benestar

Obxectivos concretos:

Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social definidos por Eurostat

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos sobre as pensións contributivas, pensións non contributivas e outras prestacións procedentes de diversas fontes

Ámbitos de investigación:

poboacional: pensións e outras prestacións

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións

Obxectivos concretos:

Calcular as pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista a partir dos ficheiros que o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº 219, do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño do 2018

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.4.01 Caracterización do mercado laboral

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade

Obxectivos concretos:

Investigar, en colaboración co INE, a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio e difundir táboas nas cales se cruzarán as principais características sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do padrón

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018 e o ano 2018 en novembro de 2018

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estática e dinámica da poboación

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Caracterizar o colectivo de persoas maiores, proporcionando información específica en distintos ámbitos: estrutura de poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 65 e máis anos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

2506-02-OE05 Estatística de protección de menores

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de menores da Xunta de Galicia, e das súas familias

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

2506-03-OE05 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: entidades prestadoras de servizos sociais

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

2506-04-AE05 EEF. Módulo sobre a poboación dependente

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre a poboación dependente e as persoas que coidan dependentes de forma non remunerada

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas residentes en vivendas familiares principais

territorial: grupos de comarcas

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en abril de 2018

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Obxectivos concretos:

Investigar a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 25 de xaneiro de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de abril de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 26 de xullo de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 25 de outubro de 2018

2507-01-OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.07 Discapacidade

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas con discapacidade

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en abril de 2018

2508-01-OE05 Estatística de violencia de xénero

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.5.08 Violencia de xénero

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: axudas, prestacións e acreditacións dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: semestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre do ano 2017 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2018

O primeiro semestre do ano 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

2.5.09 Conciliación familiar e laboral

Obxectivos concretos:

Investigar como se organizan os coidados dos menores de 12 anos nos fogares galegos, a conciliación laboral e familiar e os coidados proporcionados por outras persoas

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas residentes en vivendas familiares principais

territorial: grupos de comarcas

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

2511-01-OE05 Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

Organismo responsable:

Axencia Galega de Emerxencias. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o número de chamadas atendidas e emerxencias xestionadas na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Centro de Atención de Emerxencias 112

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: chamadas e emerxencias

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

2511-02-AE05 Asistencia xurídica gratuíta

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Informar sobre a poboación que utiliza o sistema legal de asistencia xurídica gratuíta, as súas necesidades de defensa xurídica e os tipos de conflitos que as afectan

Ámbitos de investigación:

poboacional: a poboación residente referida artigo 2 Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta e a poboación residente con recursos insuficientes para litigar de acordo co establecido nos artigos 3 e 5 da referida Lei 1/1996

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

2511-03-AE05 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

2.5.11 Xustiza e seguridade

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos informativos:

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais

Obxectivos concretos:

Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes tipos de bibliotecas

Ámbitos de investigación:

poboacional: bibliotecas públicas

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda

Obxectivos concretos:

Obter un indicador que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha vivenda

Ámbitos de investigación:

poboacional: mercado inmobiliario e préstamos hipotecarios

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 28 de marzo de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de xuño de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 28 de setembro de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 28 de decembro de 2018

3101-01-OE05 Superficies agrícolas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.01 Superficies agrarias

Obxectivos concretos:

Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: cultivos agrícolas

territorial: comarcas

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 42.500 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de Gando Bovino

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas, así como os datos das explotacións e as súas dimensións

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións de gando bovino

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en setembro de 2018

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

Obxectivos concretos:

Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías e actividades, así como os datos das súas dimensións e capacidades produtivas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en setembro de 2018

3102-03-OE05 Sector porcino industrial

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial –efectivos e explotacións– na Comunidade Autónoma

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: efectivos e explotacións do sector porcino industrial na Comunidade Autónoma

territorial: concellos

Persoa obrigada a subministrar información: explotación

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 3.500 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en setembro de 2018

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario

Obxectivos concretos:

Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e categorías

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundiranse na internet en agosto de 2018

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.04 Producións e rendementos vexetais

Obxectivos concretos:

Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na renda agraria galega

Ámbitos de investigación:

poboacional: cultivos agrícolas

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en setembro de 2018

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.05 Sacrificio de gando

Obxectivos concretos:

Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade Autónoma e o destino desta carne

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: matadoiros

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: matadoiro

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xullo de 2018

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro Vitícola

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Determinar as superficies e producións das distintas variedades de viñedo, así como os sistemas de cultivo empregados

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións inscritas no Rexistro Vitícola

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en outubro de 2018

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías, así como os datos das explotacións por actividades

Ámbitos de investigación:

poboacional: explotacións avícolas existentes en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en setembro de 2018

3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.01 Buques pesqueiros

Obxectivos concretos:

Coñecer as características -actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)- da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: buques pesqueiros con base nos portos da Comunidade Autónoma

territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros

Obxectivos concretos:

Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou centros de primeira venda autorizados

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos

territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira venda de pesca fresca

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2017 difundiranse na internet en abril de 2018. Tamén se publican datos provisionais diariamente

3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción

Obxectivos concretos:

Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción

Ámbitos de investigación:

poboacional: permisos de marisqueo a pé

territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción

Obxectivos concretos:

Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos de cultivos mariños

territorial: distrito marítimo

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

3205-01-OE05 Enquisa de ocupación na pesca

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción

3.2.05 Ocupación no sector da pesca

Obxectivos concretos:

Coñecer a ocupación nas unidades de pesca con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia. Coñecer a ocupación nas unidades de acuicultura situadas na Comunidade Autónoma de Galicia. Avaliar a produción e as características económicas das unidades de produción da pesca extractiva e da acuicultura

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas ocupadas na pesca

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: armador ou propietario do buque e responsable das explotacións de acuicultura

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 40.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa á produción de pensos por especie e consumo de materias primas e de aditivos e premesturas para pensos

Ámbitos de investigación:

poboacional: fábricas de alimentos compostos da comunidade autónoma

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos dos anos 2016 e 2017 difundiranse na internet en marzo de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario

3.3.02 Outras industrias manufactureiras

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados das principais variables de emprego e actividade na industria cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de Galicia, tomando como base os microdatos da Enquisa industrial de empresas (INE)

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas do sector industrial en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en decembro de 2018

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.3.02 Outras industrias manufactureiras

Obxectivos concretos:

Difundir resultados do índice de produción industrial por seccións e divisións da CNAE no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades industriais (excluída a construción)

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o sector da construción que permita coñecer a evolución da actividade neste sector, así como proporcionar series periodificadas

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades de construción de edificios e obras de enxeñaría civil

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet o 28 de marzo de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 29 de xuño de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet o 28 de setembro de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet o 28 de decembro de 2018

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Instituto Galego da Vivenda e Solo. Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Ministerio de Fomento.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial

Obxectivos concretos:

Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de edificios residenciais e non residenciais

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: licenzas concedidas para obras de edificación

territorial: concellos

Persoa obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario ou técnico responsable da obra no seu nome

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2017 difundiranse na internet en novembro de 2018

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet o 31 de xaneiro de 2018

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2018

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet o 28 de marzo de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet o 30 de abril de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet o 31 de maio de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet o 29 de xuño de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet o 31 de xullo de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet o 31 de agosto de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet o 28 de setembro de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet o 31 de outubro de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet o 30 de novembro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet o 28 de decembro de 2018

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado

Obxectivos concretos:

Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: servizos de mercado non financeiros

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3503-01-AE05 Emprego no sector turístico galego

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira

Obxectivos concretos:

Cuantificar e coñecer as principais características dos traballadores nas ramas características do turismo mediante a publicación de informes coa información estatística referida ás afiliacións á Seguridade Social e á Enquisa de poboación activa

Ámbitos de investigación:

poboacional: traballadores/as do sector turístico

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O informe anual do ano 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

O informe do cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

O informe do primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

O informe do segundo trimestre de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

O informe do terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

3504-01-OE05 Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Cuantificar o número de excursións a Galicia realizadas por individuos de 15 e máis anos procedentes de Asturias, León e Zamora

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas que visitan Galicia entrando e saíndo no día

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 25.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

3504-02-OE05 Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regrados e non regrados

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características do viaxeiro que vén a Galicia e que utiliza o avión como medio de transporte.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: pasaxeiros de saída en aeroportos galegos non residentes en Galicia

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: persoa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 30.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

3504-03-AE05 Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regrados e non regrados

Obxectivos concretos:

Coñecer o perfil do turista que visita Galicia no período estival e a distribución do gasto que efectúa.

Ámbitos de investigación:

poboacional: persoas de 15 e máis anos que pasan polo menos unha noite fóra do seu domicilio habitual

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 140.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

3504-04-AE05 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Realizar unha análise detallada do comportamento e evolución do sector hoteleiro da comunidade, de acordo coas cifras da Enquisa de ocupación hoteleira que o INE facilita a Turismo de Galicia. Inclúense datos de oferta, demanda, ocupación e rendibilidade dos establecementos hoteleiros segundo a categoría, así como as cifras para os diferentes xeodestinos da comunidade, datos de demanda internacional desagregados por países de orixe...

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos hoteleiros da comunidades autónoma

territorial: xeodestinos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O mes t difundirase na internet no mes t+2 de 2018

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que ofreza información sobre a demanda turística de Galicia segundo o destino do viaxeiro cunha maior desagregación territorial da que provén doutras fontes de información

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos turísticos regulamentados

territorial: destinos turísticos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos a partir da información procedente da Axencia Estatal de Administración Tributaria e dos tributos recadados e xestionados pola Comunidade Autónoma a nivel de concello

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.01 Intercambios comerciais

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: mensual

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2016 difundiranse na internet en marzo de 2018

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3702-01-OE05 Prezos da terra

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a evolución do prezo da terra

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos diferentes dos agrícolas

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de terras, rexistros, notarías, profesionais do sector...

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.750 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en xuño de 2018

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia para dispoñer del dun xeito máis áxil

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: compradores de leite autorizados

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

No mes t difundiranse, na internet, os resultados referidos ao mes t-2

3702-04-OE05 Prezos agrarios

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos no sector primario

Obxectivos concretos:

Estimar os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados polos agricultores

Estado: en cumprimento

Ámbitos de investigación:

poboacional: produtos das explotacións agrarias

territorial: provincias

Persoa obrigada a subministrar información: explotación agraria e entidades relacionadas coa actividade agraria

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.800 euros

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2015, 2016 e 2017 difundiranse na internet en xullo de 2018

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.03 Prezos no sector externo

Obxectivos concretos:

Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a outubro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a novembro de 2017 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.04 Nivel xeral de prezos

3.9.01. Previsións macroeconómicas

Obxectivos concretos:

Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no ámbito da Comunidade Autónoma

Ámbitos de investigación:

poboacional: produtos de consumo

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet en xaneiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet en febreiro de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet en marzo de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet en abril de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet en xuño de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet en xullo de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet en setembro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet en outubro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet en decembro de 2018

3705-01-OE05 Índices de competitividade

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.7.05 Competitividade

Obxectivos concretos:

Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da economía galega nos mercados internacionais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

regular: trimestral

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Realizarase na internet unha actualización mensual

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade empresarial galega

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades mercantís que teñen a sede social en Galicia

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en novembro de 2018

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial del Rexistro Mercantil

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2017 difundirase na internet o 5 de xaneiro de 2018

A información referida a xaneiro de 2018 difundirase na internet o 6 de febreiro de 2018

A información referida a febreiro de 2018 difundirase na internet o 6 de marzo de 2018

A información referida a marzo de 2018 difundirase na internet o 6 de abril de 2018

A información referida a abril de 2018 difundirase na internet o 4 de maio de 2018

A información referida a maio de 2018 difundirase na internet o 6 de xuño de 2018

A información referida a xuño de 2018 difundirase na internet o 6 de xullo de 2018

A información referida a xullo de 2018 difundirase na internet o 6 de agosto de 2018

A información referida a agosto de 2018 difundirase na internet o 6 de setembro de 2018

A información referida a setembro de 2018 difundirase na internet o 5 de outubro de 2018

A información referida a outubro de 2018 difundirase na internet o 6 de novembro de 2018

A información referida a novembro de 2018 difundirase na internet o 5 de decembro de 2018

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa ás principais características e indicadores de estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: establecementos en Galicia de empresas con sede social fóra e empresas con sede social en Galicia con actividade fóra

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en outubro de 2018

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto de indicadores de demografía empresarial en canto á creación e supervivencia das empresas con actividade económica en Galicia

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2018

3803-01-OE05 Cooperativas

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades cooperativas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na Comunidade Autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

3803-02-OE05 Sociedades laborais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades laborais

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedades laborais con domicilio social na comunidade autónoma

territorial: provincias

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas

Obxectivos concretos:

Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha aplicación web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos, así como a súa ciclotendencia e as mesmas series corrixidas de estacionalidade e calendario

Ámbitos de investigación:

poboacional: varios ámbitos e sectores

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: mensual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

3902-01-OE05 Contas económicas anuais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica galega, que sexa completa, sistemática, sinxela e detallada. Achegar información da estrutura total da economía, afondar en aspectos específicos desta e seguir o desenvolvemento no tempo das macromagnitudes económicas

Estado: en reestruturación

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en novembro de 2018 a serie 1995-2016, base 2010

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda.

Estado: en reestruturación

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: trimestral

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2017 difundirase na internet en marzo de 2018

O primeiro trimestre de 2018 difundirase na internet en maio de 2018

O segundo trimestre de 2018 difundirase na internet en agosto de 2018

O terceiro trimestre de 2018 difundirase na internet en novembro de 2018

3902-03-OE05 Produto interior bruto municipal

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

Obxectivos concretos:

Realizar unha estimación do valor engadido xerado en cada concello de Galicia, e por agregación das comarcas e provincias. Ofrecer información da estrutura produtiva por comarcas

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas residentes en Galicia

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2014 e os provisionais de 2016 difundiranse na internet en decembro de 2018

3902-04-AE05 Renda municipal dos fogares

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

3.9.04 Sectores institucionais

Obxectivos concretos:

Realizar, para os concellos e comarcas de Galicia, a desagregación municipal das contas de asignación de renda primaria e distribución secundaria da renda do sector institucional dos fogares. Proporcionar unha estimación da renda dispoñible bruta a nivel de concellos e a procedencia de dita renda (remuneración de asalariados, rendas mixtas, prestacións sociais, etc.)

Ámbitos de investigación:

poboacional: sector institucional dos fogares

territorial: concellos

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase a serie 2000-2015 do agregado Renda dispoñible bruta do sector fogares e a serie 2010-2015 das contas de asignación de renda primaria e de distribución secundaria da renda na internet en xullo de 2018

3902-05-AE05 Contas do sector fogares

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas e beneficios empresariais

3.9.04 Sectores institucionais

Obxectivos concretos:

Elaborar a sucesión de contas económicas para o sector institucional fogares

Ámbitos de investigación:

poboacional: sector institucional dos fogares

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

A serie 2010-2015 da sucesión de contas difundirase na internet en xullo de 2018

3903-01-OE05 Marco input-output

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

3.9.03 Marco input-output

Obxectivos concretos:

Describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia

Durante o ano 2018 iniciaranse os traballos para o cambio de base a ano de referencia 2016. Farase unha enquisa de consumos intermedios

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: unidades económicas con centros de interese económico no territorio económico galego

territorial: Galicia

Periodicidade:

irregular

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

No ano 2018 non se publicarán resultados

4101-02-OE05 Sistema de indicadores da sociedade da información

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.01 Sociedade da información nos fogares

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que permitan analizar a repercusión e evolución das medidas adoptadas neste campo.

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sector TIC

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2018

4102-01-OE05 Empresas TIC de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

Obxectivos concretos:

Estudar e caracterizar a realidade do sector empresarial TIC galego (dado o seu carácter estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e o efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais). Servir de elemento de apoio para a definición das políticas públicas en materia da sociedade da información e modernización de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: empresas do sector TIC

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: empresa

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 25.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2017 difundiranse na internet en decembro de 2018

4102-02-AE05 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a Administración electrónica en Galicia, en particular a relativa a empresas con actividade en Galicia (incluíndo as que teñan sede fóra da Comunidade Autónoma), ás microempresas ou ao comercio electrónico

Ámbitos de investigación:

poboacional: microempresas e empresas de 10 ou máis traballadores con sede e/ou actividade en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

4103-01-OE05 Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das tecnoloxías no ámbito da Administración autonómica

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: Administración autonómica

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 10.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

4103-02-OE05 Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da Administración electrónica e a implantación das diferentes tecnoloxías nos concellos

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: Administración local: concellos

territorial: Galicia

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática

Periodicidade:

regular: bienal

Orzamento aproximado: 15.000 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2017 difundiranse na internet en xullo de 2018

4105-01-OE05 Situación das TIC nos centros sanitarios

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade

Obxectivos informativos:

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación dos centros sanitarios no referente a implantación neles das novas tecnoloxías

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: sistema sanitario público de Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en maio de 2018

4106-01-AE05 A sociedade da información no medio rural

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta

Obxectivos informativos:

4.1.06 Sociedade da información no medio rural

Obxectivos concretos:

Elaboración e difusión de táboas e/ou mapas estatísticos que ofrezan información sobre a implantación, equipamento e uso das tecnoloxías da información e a comunicación desde un punto de vista territorial, con especial foco nas áreas rurais, atendendo á variable grao de urbanización

Ámbitos de investigación:

poboacional: sociedade da información nos fogares

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 6.000 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en decembro de 2018

4201-01-AE05 Indicadores de innovación

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

4.2.01 I+D+i nas empresas

4.2.02 I+D+i nas administracións

4.2.03 I+D+i na universidade

Obxectivos concretos:

Ofrecer, nunha epígrafe específica, uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos

Ámbitos de investigación:

poboacional: actividades de innovación

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en xuño de 2018

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre as exportacións e importacións dos produtos tecnolóxicos

Ámbitos de investigación:

poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario de produtos tecnolóxicos

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2016 e os datos provisionais do ano 2017 difundiranse na internet o 18 de abril de 2018

8000-01-OE05 Indicadores de xénero

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

Perspectiva de xénero

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as diferenzas entre xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: poboación residente en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes

9101-01-AE05 Incendios forestais

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.1.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais)

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada

Ámbitos de investigación:

poboacional: lumes forestais

territorial: distritos forestais

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2017 difundirase na internet en outubro de 2018

9301-01-AE05 Balance enerxético

Organismo responsable:

Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Consellería de Economía, Emprego e Industria

Obxectivos informativos:

9.3.01 Meta do Plan galego de estatística 2012-2016 (3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía)

Obxectivos concretos:

Coñecer e analizar a distribución da enerxía importada, xerada e consumida en Galicia, así como das distintas transformacións ata o seu consumo e a súa exportación

Ámbitos de investigación:

poboacional: produtos enerxéticos importados, xerados, transformados, consumidos e exportados en Galicia

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

O ano 2016 difundirase na internet en xaneiro de 2018 e o ano 2017 en decembro de 2018

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PXE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Elaborar un sistema de indicadores que complemente o de contexto construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia

Estado: en curso

Ámbitos de investigación:

poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PXE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Elaborar os indicadores comúns de contexto de Galicia do Plan de desenvolvemento rural que permitan avaliar a situación do sector agrario

Ámbitos de investigación:

poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes

9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Obxectivos informativos:

9.9.99 Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PXE 2017-2021)

Obxectivos concretos:

Ofrecer información cuantitativa, nunha epígrafe específica, sobre o contorno socioeconómico para facilitar o seguimento e avaliación do Plan estratéxico

Ámbitos de investigación:

poboacional: economía galega

territorial: Galicia

Periodicidade:

regular: anual

Orzamento aproximado: 0 euros

Forma e prazos de difusión:

Actualizarase a información continuamente

ANEXO IV
Actividades de interese estatístico

AIE01 Perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia

Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do sistema estatístico de Galicia

Obxectivos:

Instrumental 1)

AIE02 I+D+i na actividade estatística

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en Técnicas Estatísticas

Obxectivos:

Instrumental 2)

AIE03 Relacións externas en materia de estatística

Grupo de traballo do CITE sobre métodos de contabilidade rexional SEC 2010: CRE-Sistema de contas económicas dos órganos centrais de estatística das CC.AA.

Obxectivos:

Instrumental 2)

AIE05 Catalogación e difusión da información estatística

Folgas e peches patronais

Obxectivos:

Instrumental 4)

Atlas estatístico comarcal

Obxectivos:

Instrumental 5)

Galicia en cifras

Obxectivos:

Instrumental 5)

Banco de datos territorial

Obxectivos:

Instrumental 5)

Indicadores do mercado laboral

Obxectivos:

Instrumental 5)

Anuario de pesca

Obxectivos:

Instrumental 4)

Datos estatísticos básicos de Galicia

Obxectivos:

Instrumental 5)

Anuario de estatísticas sociolaborais

Obxectivos:

Instrumental 4)

A realidade da muller galega

Obxectivos:

Instrumental 5)

Indicadores estruturais da Unión Europea

Obxectivos:

Instrumental 5)

Boletín de conxuntura

Obxectivos:

Instrumental 5)

A enerxía en Galicia

Obxectivos:

Instrumental 4)

Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia

Obxectivos:

Instrumental 3)

Instrumental 4)

De calidade 5)

Introdución no calendario de publicacións do IGE dos resultados das actuacións nas actividades de interese estatístico

Obxectivos:

De calidade 3)

De calidade 6)

AIE06 Tecnoloxías da información e das comunicacións para o proceso estatístico

Aplicacións para a mellora da difusión empregando o paquete R

Obxectivos:

Instrumental 5)

AIE08 Inventario, programación, seguimento e avaliación da actividade estatística. Plan de calidade

Informe de seguimento do PEA 2017

Obxectivos:

De calidade 6)

AIE09 Análise estatística da poboación e dos fogares

Informe sobre as cifras de poboación

Obxectivos:

Informativo LAS 1)

AIE13 Análise estatística da conxuntura económica

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre comercio exterior

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

Informe sobre o índice de produción industrial

Obxectivos:

Informativo LAS 5)

AIE14 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral

Análise da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos

Obxectivos:

Informativo LAS 6)

AIE15 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais

Obxectivos:

Informativo: perspectiva de xénero

De calidade 1)

ANEXO V
Relación entre os programas 2017 e 2018

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2018 que non se incluían en 2017.

Codigo

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2103-01-OE05

Proxeccións de fogares

Operación

En curso

Periodicidade irregular

2104-01-OE05

Proxeccións de poboación a curto prazo

Operación

En curso

Alta por periodicidade

2306-01-OE05

Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

Operación

En curso

Alta por periodicidade

3205-01-OE05

Enquisa de ocupación na pesca

Operación

En curso

Alta por periodicidade

3902-03-OE05

Produto interior bruto municipal

Operación

En curso

Periodicidade irregular

3903-01-OE05

Marco input-output

Operación

En curso

Periodicidade irregular

2101-09-AE05

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

Actividade

2401-14-AE05

EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

Actividade

2506-04-AE05

EEF. Módulo sobre a poboación dependente

Actividade

Periodicidade irregular

2509-01-AE05

EEF. Módulo de coidado de menores

Actividade

3801-06-AE05

Indicadores de demografía empresarial

Actividade

3902-04-AE05

Renda municipal dos fogares

Actividade

3902-05-AE05

Contas do sector fogares

Actividade

9301-01-AE05

Balance enerxético

Actividade

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2017 que non figuran no PEA 2018.

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

3801-05-OE05

Enquisa a empresas multilocalizadas

Operación

En implantación

3904-01-OE05

Matriz de contabilidade social

Operación

En curso

Periodicidade irregular

2203-01-AE05

Esperanza de vida sen limitación

Actividade

Periodicidade irregular

2306-02-AE05

EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

Actividade

Periodicidade irregular

2404-02-AE05

EEF. Condicións no traballo

Actividade

Periodicidade irregular

3202-01-AE05

Establecementos de acuicultura mariña

Actividade

3903-02-AE05

Actualización do marco input-output

Actividade

Periodicidade irregular

Operacións e actividades estatísticas do PEA 2017 que se modifican no PEA 2018.

Código

Nome

PEA 2017

PEA 2018

Tipo

Estado

Tipo

Estado

1205-01-OE05

Xestión de residuos de competencia municipal (antes: Xestión de residuos urbanos)

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

2503-03-OE05

Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

Operación

En implantación

Operación

En curso

3504-02-OE05

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Operación

En implantación

Operación

En curso

3801-02-OE05

Contas das sociedades mercantís de Galicia (antes: Indicadores do sector empresarial)

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

3902-01-OE05

Contas económicas anuais

Operación

En curso

Operación

En reestruturación

3902-02-OE05

Contas económicas trimestrais

Operación

En curso

Operación

En reestruturación