Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2017 Páx. 59405

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 22 de decembro de 2017 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018.

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, define o marisqueo como o exercicio da actividade extractiva, desenvolvida a pé ou desde embarcación, na zona marítima ou marítimo-terrestre dirixido de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización.

En consonancia co anteriormente exposto, o Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo Decreto 237/2002, do 11 de xullo, establece que a extracción de marisco estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe en día, Consellería do Mar).

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice, durante todo o ano, coas garantías dunha boa xestión do recurso.

A través dos plans desenvólvese o sistema de coxestión dos recursos marisqueiros entre a Administración e o sector.

O mecanismo de elaboración do plan xeral permite ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de explotación para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo nas que procuran unha mellora da explotación con respecto ás normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de semicultivo e rexeneración, control e vixilancia que prevén os plans de explotación, elemento fundamental para a recuperación e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración avalía o réxime de xestión da explotación dos recursos tendo en conta as variables biolóxicas e o estado dos stocks, así como as variables socioeconómicas da xestión e, se procede, introduce as melloras necesarias, co fin de asegurar unha explotación sustentable e acadar unha maior rendibilidade económica.

Os plans de explotación son o resultado dun estudo continuado da evolución dos recursos e do hábitat. Moitos dos traballos realizados para a elaboración e desenvolvemento dos plans de xestión achegan información que pode ser encadrada nos descritores e indicadores definidos pola Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña (DMEM) como criterios para definir o bo estado ambiental.

Os plans de xestión incorporarán información estandarizada que pode encadrarse nos descritores 1, 2, 3, 6 e 10 da DMEM. Os resultados da información ambiental do plan de xestión recollida ao longo de toda a costa galega para ser tratada como descritora do estado dos recursos mariños e do medio mariño, confírenlle un gran potencial debido á súa extensión no espazo e á súa continuidade no tempo.

O marisqueo, exercido a través dos plans de xestión, axústase a unha perspectiva sistémica axeitada na medida en que mellora a biodiversidade, fomenta o uso axeitado do territorio, pode contribuír a minorar ou adaptarse ao cambio climático, e se axusta ao concepto de infraestrutura verde (ou azul no caso de medios acuáticos). O marisqueo, a través dos plans de xestión, responde ao concepto de infraestrutura verde na medida en que favorece ou mantén os servizos ecosistémicos, aplica a restauración ecolóxica, e mellora a conectividade.

A partir do ano 2018, os plans de xestión incorporarán información estandarizada da perspectiva sistémica dos plans de xestión no marco conceptual dos catro compoñentes da perspectiva sistémica: biodiversidade, uso do territorio, cambio climático e infraestrutura verde.

Cando se dean circunstancias de forza maior que dificulten ou impidan o desenvolvemento previsto do plan de xestión, as xefaturas territoriais, competentes para autorizar a actividade extractiva, poderán adaptar as medidas de xestión co obxecto de optimizar o rendemento biolóxico e económico dos bancos marisqueiros.

A Orde regula, así mesmo, e como medida para unha mellor conservación, os períodos autorizados para a extracción dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles.

As medidas de xestión para a explotación da centola, boi e do polbo, desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras. De igual xeito, o uso do bou de vara e o bou de man para a extracción de moluscos bivalvos autorizarase a través dun plan de xestión para estas modalidades.

As entidades asociativas do sector, no ámbito dos plans de explotación marisqueira, poden reservar zonas nas que as persoas titulares de licenzas marítimas de pesca recreativa poidan capturar ata 50 poliquetos ao día, sempre que non interfiran coa actividade marisqueira.

Ás entidades asociativas titulares de plans de explotación, poderán levar a cabo o control destas actuacións, no marco das operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies que están a realizar.

As zonas reservadas polas entidades para esta actividade estarán publicadas na páxina web https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos, e poderán ser actualizadas durante este ano.

Polo tanto, examinados os plans de explotación remitidos polas entidades, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo, vistos os informes emitidos polo persoal técnico desta consellería, e de conformidade co disposto no Decreto 423/1993, do 17 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a extracción do marisco para o ano 2018.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación dos plans experimentais para o ano 2018.

b) A presentación dos plans de explotación marisqueira para o ano 2019.

3. Os procedementos administrativos regulados nesta orde son os seguintes:

a) Plans de explotación marisqueira para o ano 2019 (PE 403A).

b) Plans experimentais para o ano 2018 (PE 403C).

c) Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans específicos de explotación marisqueira para o ano 2018 (PE 403D).

d) Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans de explotación para autorizacións ou concesións marisqueiras para o ano 2018 (PE 403E).

Artigo 2. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2018, para as zonas de autorización, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro A. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as que non se presentaron plans de explotación ou para aquelas nas que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3. Plans específicos de explotación para as zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2018, para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro B. Os plans de explotación desenvolveranse conforme o establecido no artigo 6 desta orde e as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das zonas para as que non se presentaron plans específicos de explotación ou para aquelas nas que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 4. Zonas de libre marisqueo para o ano 2018

1. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, desde o 2 de xaneiro ao 28 de marzo e desde o 1 de outubro ao 31 de decembro.

2. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo na Ría de Arousa serán as recollidas no cadro C, e para o resto das zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro D. As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo dependendo do estado do recurso.

3. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo remitirase a solicitude á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, especificando a relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto o artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo, estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar máxima escorada.

Artigo 5. Crustáceos

Os períodos autorizados no ano 2018 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E.

Artigo 6. O desenvolvemento dos plans de explotación aprobados para o ano 2018

1. As entidades titulares de plans de explotación aprobados dirixirán as solicitudes para o desenvolvemento da actividade ás xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar.

2. A presentación de solicitudes realizarse de conformidade co artigo 14.

3. Os formularios normalizados a que se refire o punto anterior correspóndense co anexo IV (PE 403E), para os plans nas autorizacións marisqueiras, e co anexo III (PE 403D), para os plans específicos en zonas de libre marisqueo.

4. A documentación complementaria correspondese coa establecida no artigo 15.1 desta orde.

5. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de explotación, ditarán resolución mediante a que se autoriza ou denega a extracción, e expresarán as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de explotación.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade sempre que a solicitude se presentase cunha anticipación mínima de 15 días á data de inicio da actividade; doutra forma considerarase desestimada.

Artigo 7. Adaptación das medidas de xestión durante o desenvolvemento do plan

1. As medidas de xestión aprobadas poderán ser adaptadas, mediante orde da consellería, cando se produzan circunstancias de forza maior ou debidamente xustificadas que dificultan ou impidan o desenvolvemento previsto do plan de xestión. Entre estas circunstancias estarían, entre outras, os episodios de biotoxinas, a mortalidade dos recursos ou cambios imprevistos na clasificación das zonas de produción.

2. A Consellería do Mar poderá autorizar a adaptación das medidas dos plans de xestión co obxecto de optimizar o rendemento biolóxico e económico dos bancos marisqueiros.

3. A Consellería do Mar, coas autorizacións mensuais da actividade, poderá adaptar as medidas de xestión ás anteditas circunstancias cando exista:

a) Solicitude motivada da entidade titular do plan de xestión avalada por informe do seu persoal técnico.

b) Informe favorable sobre o estado dos recursos emitido polo persoal técnico da consellería.

c) Informe favorable de servizo competente en materia de marisqueo.

Artigo 8. Dos plans experimentais para o ano 2018

1. A Consellería do Mar poderá aprobar plans experimentais para o uso de útiles, equipos e técnicas para o marisqueo a pé, o marisqueo desde embarcación e recursos específicos, de acordo co establecido na disposición transitoria terceira do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro.

2. As entidades asociativas do sector dirixirán as súas solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de dous meses á data prevista para o inicio da actividade.

3. A presentación de solicitudes realizarse de conformidade co artigo 14.

4. O formulario normalizado correspóndese co anexo II (PE 403C) desta orde.

5. A documentación complementaria correspóndese coa establecida no artigo 15.2 desta orde.

Artigo 9. Emenda da solicitude dos plans experimentais

1. A dirección xeral competente en materia de marisqueo, como órgano responsable da tramitación da solicitude, comprobará que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar a solicitude do plan experimental. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. A documentación requirida para emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Xustificación e obxectivos do plan experimental.

b) Obxectivos de explotación.

c) Avaliación do recurso realizada e/ou valoracións realizadas sobre o uso e as características dos útiles, equipos e técnicas para o marisqueo.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 10. Resolución

1. A resolución das solicitudes presentadas correspóndelle á persoa titular da Consellería do Mar.

2. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de dous meses, contado a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido o prazo sen resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes de conformidade co disposto no artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 11. Dos plans de explotación para o ano 2019

1. As entidades asociativas do sector dirixirán as súas solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo antes do 1 de novembro de 2018.

2. A presentación de solicitudes deberá realizarse de conformidade co artigo 14.

3. O formulario normalizado a que se refire o apartado anterior correspóndese co anexo I (PE 403A) desta orde.

4. A documentación complementaria correspondese coa establecida no artigo 15.3 desta orde.

Artigo 12. Emenda da solicitude

1. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. A documentación requirida para emenda da solicitude deberá ser presentada na forma que se determina no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Obxectivos de explotación.

b) Avaliación do recurso.

c) Plan de extracción e comercialización.

d) Plan financeiro.

Artigo 13. Aprobación

Os plans de explotación serán aprobados mediante orde da Consellería do Mar, con anterioridade ao inicio do ano.

Artigo 14. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

Artigo 15. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de desenvolvemento do plan de explotación en zonas de autorización (anexo III) ou de plans específicos de explotación en zonas de libre marisqueo (anexo IV), os datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións dos do persoal técnico da consellería responsables de informar a solicitude. Non será necesaria a achega destes datos sempre e cando estean dispoñibles na páxina de seguimento técnico habilitada para a consulta desta información.

2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan experimental (anexo II), o plan experimental para o ano 2018.

3. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude de plan de explotación (anexo I), o plan de explotación marisqueira para o ano 2019, para o cal se empregará o modelo que se pode consultar na páxina web da Consellería do Mar (http://mar.xunta.gal/gl/content/plans-de-xestion-e-biodiversidade).

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que vaia presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 16. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

4. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación destes procedementos deberán ser realizados electrónicamente accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Disposición adicional primeira. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación destes procedementos, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» co obxecto de xestionar os presentes procedementos, así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través dun correo electrónico a sxt.mar@xunta.gal.

Disposición adicional segunda. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de explotación aprobado pola Consellería do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional terceira. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de explotación nos que os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de explotación.

O incremento dos/as participantes aprobados/as nos plans de explotación de marisqueo con vara realizarase segundo a Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro do 22 de outubro de 2013 pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión, e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión.

Disposición adicional cuarta. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 2.1 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional quinta. A extracción de marisco nas vésperas de festivos

Con carácter xeral, autorízase a extracción de marisco nas vésperas de festivos durante todo o ano 2018, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposición adicional sexta. Extracción de mexillón silvestre

1. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

2. No marco dos plans de explotación poderá autorizarse a extracción de mexillón silvestre cando a súa proliferación provoque efectos adversos na produción marisqueira e sempre que proceda de accións de mellora, acondicionamento ou recuperación de bancos marisqueiros.

Disposición adicional sétima. O emprego do mergullo nos plans de explotación

Segundo a Orde do 23 de abril de 1999, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional, modificada pola Orde do 13 de xuño de 2001, a aprobación dos plans con arte ou modalidade mergullo implica a autorización para realizar o mergullo nas zonas e períodos de vixencia daqueles, segundo as resolucións de apertura que sexan ditadas pola xefatura territorial, sen prexuízo da correspondente aprobación para efectos de seguranza, outorgada pola autoridade marítima correspondente, de acordo co establecido na Orde do 14 de outubro de 1997, do Ministerio de Fomento, que establece as normas de seguranza para o exercicio de actividades subacuáticas.

Disposición adicional oitava. Zonas de extracción de poliquetos por persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie

Dentro do ámbito dos plans de explotación marisqueira poden considerar zonas para que as persoas titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie podan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade extractiva.

Na páxina web https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos publicaranse as zonas que as entidades asociativas do sector titulares de plans de explotación marisqueira, de ser o caso, reservarán para a extracción de poliquetos para pesca marítima de recreo en superficie.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de explotación

Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase á persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e que, co obxecto da mellora da xestión dos recursos e na procura dunha explotación sustentable destes, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polo persoal técnico.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2017

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Mar

Cadro A: plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV,O

Lagoas de Baldaio

30

De xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena

A.M Esteiro do río Anllóns

A pé

B, AX

Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua)

90

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX , O, OX

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

A pé: 55

Embarc.: 50

De xaneiro a decembro

A pé: baixo do edificio Copigal (Oleiros). Embarcación: Xubias (A Coruña)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, LonV

De punta Galduario a punta Peralto

183

Xaneiro e de marzo a decembro

Areal, Friscos, Franco e lonxa da Pobra

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc AR, C, R

De punta Galduario a punta Peralto

150

Xaneiro, abril a setembro, e decembro

Embarcacións de vixilancia, peirao Onza de Oro en Escarabote e porto de A Pobra (pantalán atraque)

C.P. Aguiño

Embarc.

AB, AR, C, R

Zona de autorización

234

De xaneiro a decembro

Zona de traballo, peirao de Aguiño. En condicións do mar adversas: peirao de Ribeira e, peirao do Castro

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc, Cm, OX, L, N, Lon

Praias de Barallobre e Maniños

124

De xaneiro a decembro

Praia de Maniños: saída de «Paca» e saída da Telleira

Praia de Barallobre: rampa fronte á confraría, rampa subida da praia e subida do Ramo

Lonxa de Barallobre

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, LonV, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

202

De xaneiro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde e baixada a Xión.

Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta.

Ladeira do Chazo: rampa de Angazos e ladeira do Chazo.

Praia de Mañóns: baixada de Triñans, baixada de Carmón, aparcamento de Mañóns e baixada ás Redondas

C.P. Cabo de Cruz

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a decembro con rotación de zonas

Embarcación da confraría nas zonas de traballo

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B, LonV,Lon, Cm

De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa

192

Solén: 30

Cm: 30

De xaneiro a decembro

A Vasa (Fraga do Medio, ponte de Arroio-Trasteiro), A Paxariña, Area da Vila e Linguade, Canal Río Ponte-Ariña (Ariño, Leis)

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, AX, B, LonV, OX

Autorizacións da confraría de Cariño (marxe esquerda da ría de Ortigueira): entre punta Figueiroa e punta Leixa

95

LonV: 30

De xaneiro a decembro

LonV: de xullo a setembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, peirao de Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Cedeira

A pé

B, AF, Cm

Enseada de Esteiro e enseada de Pantín

198

De xaneiro a abril e de xuño a decembro

O Cubilote na enseada de Esteiro, O Alfunil na enseada de Pantín, Casa do Pescador en Cedeira, e caseta de Villa Herminia en Vilarrube

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B,

LonV, Cm, L, O, OX

Dende o sur peirao de Ortigueira - punta do Pinar - punta Pedrouselo; peirao de Ortigueira - punta Mouras - punta Canteira - punta Cabalar - praia San Martín, entre peirao de Ortigueira e punta Gándara e a enseada de Ladrido, entre Pena de Foz e Pena de San Pedro

150

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar, Lagarea

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B, C, R, O,

Autorización das Pías: Pías interna (entre liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías cara ao interior da ría, agás a enseada da Gándara), Pías externa (entre liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta O Montón). Cabana-Malata. Liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte de As Pías coa punta O Montón e a liña imaxinaria que une a punta do Montón coa punta das Pías.

180

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia nas zonas de extracción e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol

A pé

AF, AB, AX, B, O, N

San Felipe, enseada de Cabana-A Malata, praia de Caranza-Montón, O Couto (de punta Cornida á ponte da autoestrada, entre e o banco de As Pías e a liña de costa), praia da Graña, entre a cetaria de San Felipe e punta Vispón e enseada de Laxe, entre punta das Vellas e o castelo de san Felipe.

180

De xaneiro a decembro

Zona de extracción e lonxa de Ferrol

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, O, AX, LonV, Cm

Entre final da praia grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás e punta Curbeiros

110

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido, peirao de Miño

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF,AX

B, Abc, O, OX,Cm

Punta Promontoiro-Rampa do Seixo,

punta Redonda-punta Leiras,

punta Leiras-punta Promontoiro,

Torres San Martín-punta Redonda

132

De xaneiro a decembro

Lonxa porto Ratón

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn,

Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

65

De abril a setembro

Anido e Virxe, na praia da Virxe e Bornalle e Liñares na praia da Abelleira, peiraos e lonxas de Muros e Esteiro

C.P. Muros

Embarc.

AB, AF, AX, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

70

De xaneiro a abril e decembro

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, e nos peiraos e lonxas de Muros e Esteiro

C.P. Noia

A pé

Embarc.

AF, AB, AX, B, Cn, Ch, Abc

Zona de autorización

131

De xaneiro a abril, de setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña.

Embarcación: bateas en punta Testal e peirao do Freixo, lonxas de Testal e O Freixo

C.P. Noia

Embarc.

(rastro de vieira ou volandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

De xaneiro a abril, novembro e decembro

Bateas de control preto de punta Testal e porto do Freixo e lonxas de Freixo e Testal

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX. LonV, Cm

Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro: Salgueira-Pena Ourada; Area da Ponte-punta Cereixeira-punta Preguntoiro, Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 95

De xaneiro a decembro

Praia da Lama; cabeceira do peirao de San Fiz, ponte vella, Fabriquín e os dous peiraos do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, C, R

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

156

De xaneiro a decembro

Praias de Cambra, Insuela e Cruces

C.P. Palmeira

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, C, B, R, AX

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX,

AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

175

De xaneiro a decembro

Rampla de acceso ao paseo marítmo polos Moteis e rampla nova do carro varadoiro no peirao e lonxa de Pontedeume

C.P. Pontedeume

Embarc.

AF, AX, AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

190

De xaneiro a decembro

Rampa de acceso ao paseo marítimo de Pontedeume e pantalán de embarcacións de 3ª lista. Lonxa de Pontedeume

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

De punta Neixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, de punta Fincheira a punta Palleiro, de punta Portomouro a punta Bodión e de punta Bodión a punta Leixón

185

De xaneiro a decembro

Zona de produción: Bodión, Agüeiros, Ladeira Quinteiro, porto-Beluso, A Torre, peirao Rianxo, Tanxil, As Cunchas, Sertaxes e peirao Leiro

C.P. Rianxo

Embarc.

AF, B, AB,

AX

De Bodión a punta Portomouro; de Bodión a punta Leixón; de Leixón a río Té, e de río Té a punta Fincheira; de punta Fincheira a punta Palleiro

143

De abril a setembro e decembro

Plataforma de batea en punta Fincheira e no porto de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarc.

AB, AR, AF, AX, C, B, R

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

190

De xaneiro a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e vendeduría da confraría na lonxa de Ribeira

C.P. Ribeira

Embarc.

(rastro de vieira ou volandeira)

O

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

30

Novembro e decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e vendeduría da confraría na lonxa de Ribeira

C.P. Sada

A pé

AF, AB, AX, B

Zona de autorización: praia de Sada

108

Xaneiro e de maio a decembro

Praia de Sada

Ría de Arousa, S.Coop. Galega

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B,

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

A pé: 120

Emb: 150

De xaneiro a decembro

Fontenla, punta pedra Rubia e Portomouro

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, N, L

Zonas de autorización: intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo

160

De xaneiro a decembro

Sapeira, Riasón, Cantareira, O Bao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e a lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB,

AR, Abc, AX, B, C, R

Zonas de autorización: submareal desde As Sapeiras de terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo e Areoso

119

Xaneiro, de abril a setembro e decembro

Areoso, Arnela, Concerrado, Bao, lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66

L: 36

Cm: 48

De xaneiro a abril e de xuño a decembro.

L: xaneiro, febreiro, de maio a decembro

Cm: de xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán.

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B, R,Cm, C

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, paseo da lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira

130

De xaneiro a decembro

Rampa de Ruíz, rampa da chabola, peirao de Santa Marta, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarc.

AR, AB, Cn, C, AF, Abc, R, AX, B

Autorización administrativa

70

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría, lonxa de Baiona

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, L, O, R

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e o límite da explotación da confraría do Grove

180

De xaneiro a decembro

Ribeira de Mouta, lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarc.

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R, Rb

De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

50

Xaneiro, de abril a xuño, decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, B, Abc

A Fangueira

50

De xaneiro a decembro

Zona de produción

Entidade (1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Carril

A pé

B, AB, AX, AF

Zona de autorización A Fangueira

60

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R,Cm, L, Ce, Bu

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

En Castrelo: O Facho, lonxa do Grove e vehículo de vixilancia en zonas de traballo

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R, Ce, Bu

Zonas de autorización

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, ponte da Toxa, caseta de control de Castrelo (O Facho), embarcación de vixilancia

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B

De regato Aduana a rego do Alcalde

185

De xaneiro a decembro

As Sinas: Con do Caramuxo e Con Grande. Esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro no lado do Terrón, rampa do Esteiro (polideportivo) e rampa do Esteiro (fábrica de La Fuente). As Carballas: praia Nova, praia do Barro. Castelete: Con do Castelete. Lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, AR, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Sinas

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm,

De punta Ferrazo a regato Aduana

175

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros,e praia de Corón

Cadro A: plans de explotación en autorizacións marisqueiras (continuación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadores

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis magnus(=arcuatus)

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro B: plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

AF, B, LonV, Cm, L, OX

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

150

AF,B,LonV: abril a decembro

C,L,OX: de xaneiro a decembro

Fondás, Fontorto, Astillero e O Taro

C.P. Celeiro

A pé

AF, OX, Cm, L

Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; Praia de Covas, ponte da Misericordia e Canle; dos Castelos ata a praia da Abrela

AF:10

OX: 12

Cm: 25

L: 20

AF: de marzo a maio, xullo, agosto e decembro

OX: xaneiro a decembro

Cm: febreiro a agosto, novembro e decembro

L: outubro a decembro

A Ponte Nova, canle da ría, praia de Sacido, praia de Covas, Viveiros, Os Castelos

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. O Vicedo

A pé

AF, AX,

B, OX, LonV, Cm

Desde debaixo das pontes ata o rego Seco, illa San Martiño, praia de Villabril, praia de Moledos, praia de Fomento e Vicedo Vello

B, OX: 50

AF,Cm:25

AX:20

LonV:12

AF ,B, Cm, OX, AX : de xaneiro a decembro

LonV: de xaneiro a abril e de xullo a decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, Cm, L

AF e Cm: desde A Vilavella ao Puntal, praia dos Bloques.

L: de punta Promontoiro ás Carallas e da Insua ao Puntal

LonV: Taro fronte as Aceñas, Tesón Sur e Taro fronte a Chonos

60

AF, Cm: de abril a xuño e de setembro a novembro

L: de setembro a novembro

LonV: abril e de setembro a novembro

Vilavella

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, AX, B, LonV

Lagoas de Baldaio

30

De xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena

A.M. Esteiro do río Anllóns

A pé

B, AX

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns

B: 105

AX: 30

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, B, C, Ch, Cn, R

Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina) e praia de Oza

Parrote: 40

Valiña/Oza: 35

Parrote: de maio a agosto

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Bancos de Valiña e Oza: local das Xubias

Banco do Parrote: rampa da dársena da Marina

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B,

AX, O, OX

Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

A pé: 70

Emb: 80

De xaneiro a decembro

A pé: baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: Xubias (A Coruña)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B

Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna

15

De xaneiro a outubro

Lonxa da Pobra do Caramiñal e zonas de produción

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, Abc, O, Cm

Zona intermareal desde San Valentín ata a desembocadura do río Belelle

104

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia na zona de extracción, galpón do Puntal, e lonxa de Barallobre

C.P. Cedeira

A pé

Cd

Praia de Vilarrube

35

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Praia de Vilarrube

C,P. Cedeira

A pé

B,

Praia da Magdalena (ou Cedeira)

10

De outubro a decembro

Casa do Pescador en Cedeira

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Cm, Am, Cn, R

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro)

100

Lon: 50

Cm, L: 6

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Corcubión

C.P. Espasante

A pé

AF, AB

AX, B, Cd LonV, Cm, L, O, OX

Enseada de Ladrido (ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata a depuradora

160

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, ponte Ladrido

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B, AR, C, R, O, OX

Infralitoral do libre marisqueo da ría de Ferrol, desde a liña de referencia de Monte Ventoso a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une punta do Montón a punta das Pías

250

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia nas zonas de extracción e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre

(plan conxunto)

Rastro de vieira ou volandeira

Z

Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás as enseadas de Caranza e Cabana-A Malata) e a liña imaxinaria que une punta Redonda e punta do Vispón

42

De xaneiro a novembro

Embarcación de vixilancia e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P.Lira

A pé

L

De punta Insua a punta Larada

20

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF

Dende a desembocadura do río Xallas a punta Insua

65

De xaneiro a decembro

Praia da Berberecheira: estrada do Viso.

Praias de Lagoa e Portocubelo: lonxa de Lira.

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, LonV, Cm

A pé: Bañobre, xuncal do río Baxoi e río Bañobre, punta Xurela-ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido

Embarcación: de punta Curbeiroa a punta Mauruxo; de punta Satareixa a punta Allo

A pé: 160 (zona B), 110 (resto)

Emb: 30

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido, porto de Miño

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R

Zonas de libre marisqueo entre Monte Louro e punta Uhía, entre punta Ormanda e punta Aguieira e banco da Creba 2

84

De abril a maio e de xullo a setembro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo e lonxas e peiraos de Esteiro e Muros

C.P. Noia e Muros, (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Am

Praia do Castillo, praia de Esteiro e desembocadura do rio Maior

25

Abril e maio

Peiraos e lonxas de Esteiro e Muros

C.P. O Pindo

A pé

Cm, L

Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río Larada

30

De xaneiro a decembro

Porto de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

Provincia de Pontevedra

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

Asociación de marisqueo a flote ría de Vigo e C.P de Baiona

Embarc.

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Bancos sublitorais da ría de Vigo, agás a autorización de Baiona

220

De xaneiro a decembro

Zona de traballo mediante embarcación (zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroas, Barra, Cies, Liméns, enseada de San Simón) e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona

Asociación de marisqueo a flote da ría de Vigo

Rastro de vieira ou volandeira

VOL, Z

Liña imaxinaria que une Cabo Home con faro dos Carallóns e de faro dos Carallóns a punta Lameda, cara ao interior da ría

140

De xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e Enseada de San Simón. Lonxas de Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas e Vilaboa

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

L

De punta dos Picos a punta Orelludas

48

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro e novembro

Peirao do porto Santa Mª de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, N, L

De punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Avilleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R, Rb

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón), e de punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e noroeste da illa)

102

De abril a setembro

Campelo, Niño do Corvo, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa, Concerrado

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais dende a caseta do Ceboleiro ata pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais de punta Cabalo a pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

35

De xaneiro a decembro

Cunchido

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia Alada e Punta Couso

15

Xaneiro e decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou volandeira

(para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas

60

De xaneiro a decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-Hío (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, Abc, AR, AX, C, Cn, B, Am, Rb,

S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza

229

De xaneiro a decembro, cunha veda dun mes entre abril e maio

Lonxas de Portonovo, Aldán e Bueu

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cambados

Embarc.

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R, Rb

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas.

145

Xaneiro, de abril a setembro, decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo, batea e Lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, L, Abc, Cm, Cn, LonV

Bancos intermareais desde punta Rodeira ata punta Couso

120

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cangas

C.P. Cangas

A pé

L

De punta Rodeira á praia de Canabal

30

De agosto a decembro

Lonxa de Cangas

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira e as illas Cíes

40

Xaneiro e de agosto a decembro

Zona de produción e rampa da lonxa de Cangas

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela-A Concha

180

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha, Lombos do Ulla

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corbeiro

150

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R

Delimitado na resolución de apertura

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control (O Facho) e embarcación de vixilancia

C.P. Moaña

A pé

AB, AF, AX, Abc,

B, N, LonV, Cm, C, Cn

Bancos intermareais entre a punta Travesada e a praia de Canabal

190

De xaneiro a decembro

Punta Travesada-peirao do forno do cal; Domaio, Tella, Meira, Xunqueira, lonxa de Meira; Borna, Con, Tirán ou ben nas zonas rochosas traballadas en cada momento

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm, Abc, C

De punta Rodeira ata a praia de Canabal: illa dos Ratos

60

De xaneiro a decembro

Illa dos Ratos e depuradora de Pilo.

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, R, Cm, L, LonV, C

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da escollera da canalización do río Lérez

160

De xaneiro a decembro

Casetas de control no cabo de Placeres, en Ameixal, na Reiboa (Combarro); A Cantareira, D. Bernardo

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AX, AR, B Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría e desde punto ata o faro verde da escolleira da canalización do río Lérez

153

Xaneiro, de marzo a decembro, con rotación de bancos e unha veda de dous meses discontinua

Embarcación na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, Cm, R, LonV

Bancos intermareais desde a Caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída)

160

De xaneiro a decembro

Sobreiro, O Regato, Punta do Cabo, praia de Cesantes, lonxa de Cesantes, A Portela, Portocedeira, Rande, Arealonga

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, Cn, L, Cm

Bancos intermareais entre o puntal da Serra e praia de Arealonga (excluída)

150

L,Cm:40

Moluscos e caramuxo: xaneiro a decembro cunha veda de dous meses consecutivos entre marzo e xuño con rotación de bancos. Gasterópodos: xaneiro e de abril a decembro cunha veda nos meses de outubro e novembro

Toralla, Areiña (A Guía), Bouzas, e lonxas de Vigo e Canido

Entidade(1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B,

Bancos intermareais dende punta Travesada ata Punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, Lonxa de Santa Cristina, Claudio, Ostral, San Adrián, punta de San Adrián, punta de Travesada

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde (zona de produción: praia Nova, As Carballas e As Negrenlas)

130

Xaneiro,

De abril a setembro, decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Carballas e A Negrenla.

C.P. Vilaxoán

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete á punta Ferrazo

160

De xaneiro a decembro

Embarcación nas escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis corrugata

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis magnus(=arcuatus)

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Volandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro C: zonas de libre marisqueo da ría de Arousa non sometidas a plan de explotación

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III)

Especies

Cotas máximas de captura

 

kg/tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

50

150

Voandeira (Aequipecten opercularis)

Berberecho (Cerastoderma edule)

15

45

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

2

6

Ameixa babosa (Venerupis corrugata) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

15

Carneiro (Venus verrucosa)

5

15

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

15

45

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será a indicada no cadro de equivalencias

(2) A extracción do reló de lonxitude antero-posterior estará autorizada so para individuos do rango de tallas 30-35 mm nos bancos Bohído (Xastelas), Cabío e outras zonas. A extracción noutros bancos diferentes requerirá unha autorización expresa.

Marisqueo desde embarcación. Ría de Arousa (zona III)

Equivalencias entre ameixa babosa e ameixa rubia

Cotas máximas de captura: kg/tripulante enrolado e a bordo/día

Ameixa babosa

(Venerupis corrugata)

Ameixa rubia

(Venerupis rhomboides)

5

5

4,5

6

4

7

3,5

8

3

9

2,5

10

2

11

1,5

12

0,5

14

0

15

Marisqueo a pé. Ría de Arousa (zona III)

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/ día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis corrugata)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro D: zonas de libre marisqueo

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

kg/tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

Voandeira (Aequipecten opercularis)

50

150

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis corrugata) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

---

Carneiro (Venus verrucosa)

8

---

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

---

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (Ostrea edulis)(3)

250 ud

500 ud

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa ((Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro E: outros crustáceos

Especie

Períodos autorizados para o ano 2018

Nécora (Necora puber)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lagosta (Palinurus elephas)

Do 1 de xaneiro ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

Do 1 ao 5 de xaneiro

Do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo (Carcinus maenas)

Todo o ano

Conguito (Macropipus corrugatus)

Todo o ano

Patulate (Macropipus depurador)

Todo o ano

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file