Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 12 de xaneiro de 2018 Páx. 2350

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017 pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense, para a construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilitación.

Antecedentes de feito.

Primeiro. O Instituto Galego da Vivenda e Solo (en adiante, IGVS), dentro da súa función de elaboración de fomento para a recuperación urbana nos núcleos históricos degradados, quere adquirir inmobles abandonados ou en estado de semiabandono nos núcleos históricos dos concellos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense. A devandita actuación enmárcase no desenvolvemento do programa Rexurbe, implantado en 2017 nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, co que a Xunta de Galicia traballa na recuperación de núcleos históricos de diferentes vilas e cidades galegas. A memoria da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, di o seguinte ao respecto: «Implántase tamén o programa Rexurbe, que nace da concienciación da necesidade de recuperar e potenciar o noso patrimonio construído, con especial incidencia nos barrios históricos de Galicia». Ademais, o programa Rexurbe está previsto no proxecto de orzamentos para 2018 e no proxecto de Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, actualmente en tramitación.

Segundo. As peculiaridades dos bens e o obxectivo que se persegue, coa merca dos inmobles e posterior rehabilitación ou construción dos edificios, xustifican a elección dos emprazamentos dos inmobles, a delimitación das prioridades das distintas áreas nas que se dividen os ámbitos e, en particular, a preferencia que se lle outorga á adquisición de inmobles que destaquen polo seu valor arquitectónico ou pola necesidade de rehabilitación para conseguir a rexeneración ambiental de espazos urbanos de singular interese.

Terceiro. Para os efectos indicados, o IGVS acorda facer unha oferta pública de adquisición de inmobles, mediante compra, de conformidade cos criterios establecidos nesta resolución.

Consideracións legais.

Primeira. A Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS, cita no seu artigo 4, liñas f) e m), como funcións propias do citado organismo, a adquisición de solo, por calquera título, incluso por expropiación forzosa, para, entre outras finalidades, o fomento da vivenda, así coma a rehabilitación e construción de todo tipo de vivendas.

Segunda. O Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo IGVS sinala no seu artigo 74.2, respecto da adquisición a título oneroso, que se poderá prescindir do trámite de concurso e autorizarse a adquisición directa polo director xeral do IGVS, por proposta da Dirección Técnica do Solo, Edificación e Calidade do organismo (en adiante, DTSEC) cando así o requiran as peculiaridades dos bens, as necesidades do servizo ou da función a satisfacer, a urxencia extrema da adquisición e afectación ou as limitacións do mercado inmobiliario na localidade onde estean situados. O parágrafo seguinte indica que se entenderá incluída no procedemento de adquisición directa a oferta pública de adquisición que efectúa o IGVS aos propietarios incluídos no ámbito territorial determinado polo planeamento promovido polo citado organismo.

Terceira. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS é o órgano competente para asinar a presente resolución, en virtude das competencias conferidas polo artigo 12.2.k) do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do IGVS.

De conformidade con todo o indicado,

ACÓRDASE:

Realizar unha oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles (edificios ou solares) situados nos ámbitos delimitados nos anexos primeiro, segundo, terceiro e cuarto desta resolución, para a construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilitación.

A oferta e, se é o caso, a adquisición do inmoble, está suxeita ás distintas condicións:

I. Condicións dos inmobles.

1. A oferta vai dirixida exclusivamente á adquisición, en pleno dominio e libre de cargas e gravames, de inmobles de titularidade privada que, estando inscritos no Rexistro da Propiedade, se sitúen nos ámbitos delimitados anteriormente. Non se realizarán adquisicións parciais de inmobles ou suxeitas a condicións impostas polo seu titular ou por terceiros.

2. Os devanditos inmobles deberán cumprir, ademais, os seguintes requisitos:

2.1. O inmoble deberá permitir, polo menos, a construción dunha vivenda por planta de polo menos dúas estancias que cumpran as condicións dimensionais establecidas nas Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia; a configuración da planta deberá permitir unha axeitada distribución interior, podendo descartarse as ofertas que obriguen a distribucións nas que sexa preciso dispor dunha superficie desproporcionada para elementos de distribución e comunicación ou na que abunden espazos mortos ou de difícil utilización; e a altura libre mínima das estancias deberá poder acadar os 2,35 metros de alto no 80 % da súa superficie.

2.2. O longo do inmoble deberá ser, como mínimo, de 4 metros. Poderá admitirse a presenza de zonas da planta nos que non se cumpra esta condición, sempre que os ditos espazos non comprometan a distribución interior ou a iluminación das vivendas.

2.3. As condicións do inmoble deberán permitir unha iluminación axeitada das estancias das vivendas que resulten da actuación. Agás que se poida xustificar doutro modo, entenderase que as condicións de iluminación son axeitadas cando a superficie iluminable do inmoble sexa, como mínimo, do 80 % do resultado de descontar á superficie da planta a correspondente ao espazo previsto para elementos comúns, que se estimará en 13,20 metros cadrados construídos.

A estes efectos, defínese a superficie iluminable como a menor destes valores:

– A superficie do espazo constituído polo lugar xeométrico dos puntos da planta cuxa distancia sexa igual ou inferior a 5,50 metros dunha fachada con fronte á rúa, un espazo libre ou un patio de rueiro aos que se poidan abrir ocos de iluminación e ventilación. O longo mínimo das rúas ou patios aos que dean acceso ás ditas fachadas deberá ser igual ou maior a 3 metros.

– A que resulte de dividir a superficie máxima dos ocos que se poidan abrir a fachada dividida por 0,07.

2.4. Ter garantido o acceso a través de espazos de dominio e uso público; o longo mínimo destes espazos non poderá ser inferior a 2 metros.

2.5. Non poderán estar suxeitos a servidumes ou outras cargas, legais ou voluntarias, que constitúan un obstáculo físico ou xurídico para a súa construción ou rehabilitación. Concretamente, non se aceptarán:

– Inmobles onde existan titulares de dereitos de uso que impidan a súa plena disposición.

– Inmobles que estean sometidos a cargas ou servidumes debidas á existencia de elementos construtivos que poidan ser comúns con outras edificacións ou propiedades contiguas. Exceptúase o caso de que se trate de muros medianeiros.

– Inmobles contiguos a outros edificios ou construcións que, debido ao seu estado de conservación ou características, poidan por en perigo a estanquidade da auga, comprometan a seguridade dos elementos construtivos ou a propia estabilidade do inmoble a adquirir ou a do edificio que se poida construír no solar.

– Inmobles nos que as características da súa contorna se atopen en niveis de notable degradación, agás que, como resultado do proceso de adquisición e/ou rehabilitación dos inmobles da zona por parte do IGVS, se considere esencial a súa adquisición para a rexeneración do ámbito.

Cando a proposta englobe máis dun inmoble, o cumprimento das condicións anteriores analizarase de forma conxunta.

II. Condicións económicas da oferta.

A) Prezo do inmoble:

O prezo de adquisición do inmoble non superará o valor límite da oferta (Vlti), que será o menor dos dous seguintes:

– O valor máximo admisible de adquisición do inmoble.

– O valor de mercado do inmoble.

A estes efectos:

Entenderase como valor máximo admisible de adquisición (Vmx), o valor máximo que o IGVS poderá abonar polo inmoble, calculado segundo a seguinte fórmula:

Vmxi = Svi × VSvi €/m2 +Sli × VSlvi €/m2 + Vci

Onde:

– Svi e Sli son as superficies edificables destinadas a vivendas e locais, respectivamente.

– VSvi e Vslvi son os valores de repercusión do solo, por metro cadrado edificable, de vivenda e locais, respectivamente, calculados segundo a norma 2 do artigo 12 da Orde do 28 de decembro de 2015, da Consellería de Facenda, pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral. Para o cálculo do Vs adoptaranse os valores e coeficientes recollidos na Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da citada orde.

– Vc é o valor da construción; calcúlase multiplicando por 160 o número de metros cadrados de superficie de fachada con muro de pedra labrada que se poida manter.

Entenderase como valor de mercado do inmoble o valor que resulte da taxación encargada polo IGVS respecto a cada unha das propostas admitidas.

B) Importe da oferta:

O importe máximo da oferta será de 3.000.000 euros, con cargo á aplicación 08.80.451A.618.1, proxecto 2017 0007, do estado de gastos dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Non obstante, a citada contía poderá ser ampliada en virtude das dispoñibilidades orzamentarias do IGVS, mediante resolución da persoa titular da súa dirección xeral, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

O citado importe será distribuído do seguinte xeito:

– Para o Concello de Ferrol: 1.200.000 euros.

– Para o Concello de Betanzos: 500.000 euros.

– Para o Concello de Lugo: 500.000 euros.

– Para o Concello de Ourense: 800.000 euros.

No caso en que por falta de ofertas non se esgotase o crédito previsto para un determinado concello, a persoa titular do IGVS poderá acordar a disposición de todo ou parte do dito crédito para adquirir inmobles nos demais concellos, para o suposto de que o crédito inicial previsto para estes resultara insuficiente. Nestes casos, a distribución do devandito crédito realizarase en proporción aos orzamentos iniciais asignados a cada un deles.

Dado que o inicio do expediente de gasto correspondente a esta oferta pública de adquisición non se realizará ata o ano 2018, procede á tramitación anticipada do expediente, de conformidade co establecido na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001.

III. Condicións formais da oferta.

As persoas interesadas na oferta deberán presentar ante a Dirección Xeral do IGVS un escrito no que figuren os seus datos persoais, as características do inmoble, con indicación da súa superficie e da rúa ou praza onde estea situado, así como unha proposta do prezo exixido para a súa adquisición, o cal deberá estar especificado en letra. O citado prezo non poderá estar condicionado, nin incluír variantes ou alternativas. Poderán presentarse tanto escritos como inmobles se pretendan vender ao IGVS; non obstante, tratándose de inmobles lindantes, a citada proposta de todos eles deberá realizarse de forma conxunta.

Os escritos deberán presentarse ante o Rexistro Xeral do IGVS, sito no Polígono das Fontiñas, Área Central, s/n, de Santiago de Compostela, no prazo de tres meses, contado desde a publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, tamén poderán presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Co escrito deberase xuntar a seguinte documentación:

– Copia do documento nacional de identidade (DNI) ou número de identificación de estranxeiro (NIE), cando o propietario sexa unha persoa física. Se se trata de persoa xurídica, deberá presentar copia do código de identificación fiscal (CIF), unha copia da escritura de constitución e, se é o caso, de modificación, inscritas no rexistro público correspondente, así como unha copia dos documentos identificativos da persoa habilitada para actuar no seu nome.

Cando a propiedade do inmoble recaia en máis dunha persoa, física ou xurídica, deberase achegar os documentos acreditativos da identidade de todos eles, a súa cota de participación, un compromiso de venda da totalidade do inmoble, así como un poder no que se designe a persoa que os represente, para os efectos da venda, ante o IGVS.

– Copia do documento xustificativo da titularidade do inmoble.

– Certificación rexistral do inmoble.

– Declaración responsable do titular do ben de que non existen cargas ou gravames sobre o inmoble. No caso de existir cargas ou gravames, deberanse describir cales.

– Certificación descritiva e gráfica da Dirección Xeral do Catastro relativa ao inmoble.

– Certificación de que se atopa ao corrente do pagamento do imposto de bens inmobles e de calquera outro tributo ao que estea suxeito o inmoble.

– Memoria descritiva do inmoble, que deberá contar, polo menos, cos seguintes datos:

a) Superficie da parcela onde se sitúa o inmoble.

b) De ser o caso, superficie construída e a superficie útil de cada un dos locais e vivendas existentes na edificación.

c) Superficie edificable do inmoble.

– Fotografías do inmoble, así como plano da súa situación. No caso de que a documentación catastral non coincida coa realidade do inmoble, a persoa propietaria deberá achegar planos da parcela, axustados á dita realidade. Opcionalmente, a persoa titular poderá achegar planos de planta e alzados da edificación existente sobre a parcela.

– Autorización de acceso ao inmoble a favor das persoas que determine o IGVS, para que se poidan realizar cantas inspeccións se consideren oportunas, sempre previo o correspondente aviso.

– Certificado expedido polo concello, emitido con data non superior a tres meses, contado desde a presentación da documentación, na que se indique:

a) As condicións urbanísticas aplicables ao inmoble.

b) Que non pesa sobre este orde de execución ou derribo nin sancións pendentes de pagamento.

Para os efectos anteriores, as copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais, sempre que estean debidamente compulsadas.

IV. Procedemento de admisión das ofertas e establecemento da orde de prioridade da adquisición.

Para determinar a relación das solicitudes admitidas e a orde de prelación na adquisición destas, seguirase o seguinte procedemento:

1. Unha vez rematado o prazo fixado para a presentación dos escritos, a DTSEC examinará a documentación presentada. Se como resultado de tal exame observase defectos ou omisións susceptibles de emenda no escrito e/ou na documentación, concederase á persoa interesada un prazo de 10 días hábiles para que se emende as deficiencias ou achegue os documentos omitidos. Transcorrido o dito prazo sen emendar ou achegar os documentos requiridos, entenderase que se rexeita a oferta. Non obstante, nestes supostos entenderase rexeitada a oferta, sen necesidade de previo requirimento, cando a proposta presentada vaia referida a un inmoble que non cumpre as condicións exixidas nesta oferta.

2. Corrixidas, se é o caso, as deficiencias atopadas, a DTSEC emitirá un informe no que se indicarán os escritos presentados, os que, na súa consideración, deben ser admitidos e rexeitados, por non cumprir as condicións desta oferta. O citado informe elevarase á comisión de valoración, que estará composta:

– Pola persoa titular da DTSEC ou persoa en quen delegue, que exercerá as funcións de presidente da comisión.

– Pola persoa titular do Servizo de Xestión de Investimentos e Apoio Administrativo da DTSEC, que actuará como secretario da comisión.

– Polo asesor xurídico do IGVS.

– Pola persoa titular da Oficina Técnica do IGVS na Coruña.

– Pola persoa titular da Oficina Técnica do IGVS en Lugo.

–Pola persoa titular da Oficina Técnica do IGVS en Ourense.

– Pola persoa titular da Oficina Técnica do IGVS en Pontevedra.

3. Á vista do informe da DTSEC, a comisión de valoración determinará os escritos que se axustan aos requisitos desta resolución, con pronunciamento expreso dos admitidos e dos rexeitados, con indicación das causas de tal rexeitamento.

4. Unha vez recibida a acta da comisión de valoración, a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS encargará unha taxación para cada un dos inmobles que cumpran as condicións indicadas. Non obstante, se o número de propostas presentadas nun concello é moi elevada, a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS poderá acordar que non se efectúen taxacións nunha concreta área, mentres non estea resolta a oferta respecto a área preferente do mesmo concello.

O informe da taxación deberá pronunciarse sobre as seguintes cuestións:

– O estado do inmoble.

– As súas características físicas.

– A concordancia entre a realidade física e a documentación achegada.

– A valoración con indicación dos parámetros no que se fundamenta.

5. Á vista da taxación e da documentación achegada coas propostas, así coma das comprobacións que se consideren oportunas, a Oficina Técnica do IGVS elaborará un informe por cada unha dos escritos presentados. No dito informe analizarase:

5.1. Se os inmobles cumpren os requisitos de admisión establecidos nesta resolución e, se é o caso, se malia non cumprir algún dos requisitos establecidos no punto 2 da letra I) Condicións dos inmobles, se considera conveniente aceptar a proposta por concorrer algunha das seguintes circunstancias:

– Que existen motivos xustificados para considerar que o dito incumprimento non supón un impedimento para conseguir unha distribución axeitada das vivendas e a súa funcionalidade ou que a rehabilitación dos edificios non vaia supoñer custos extraordinarios.

– Que a rehabilitación ou a edificación sobre o inmoble se considere necesaria para conseguir o obxectivo de rehabilitar ou rexenerar o ámbito de actuación.

5.2. Se coa rehabilitación do inmoble se garante a rehabilitación de rueiros completos ou se facilita notablemente a rehabilitación doutros inmobles propostos na presente oferta.

5.3. Se o inmoble ten valores singulares arquitectónicos ou ambientais que aconsellen a súa adquisición con carácter prioritario.

5.4. Se a proposta inclúe os inmobles que configuran de por si a totalidade dun rueiro de máis de tres inmobles.

6. Para determinar a orde de prioridade na adquisición dos inmobles, seguirase o seguinte procedemento:

En primeiro lugar, determinarase o valor aplicable de cada proposta (Vap), que será o menor dos seguintes valores:

– O importe proposto polo interesado no seu escrito.

– O valor límite da oferta, segundo o antes definido.

A continuación, determinarase a baixa de cada proposta (Bi), que virá determinada pola diferenza entre o valor límite da oferta e o valor aplicable da proposta:

Bi = VIti - Vapi

Acto seguido, calcularase a puntuación correspondente a cada proposta (Pi):

A puntuación inicial da proposta será o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

Pi = 100 × (Bi / VIti) +Psi

Onde:

Bi é a baixa aplicable da proposta.

Psi é a compensación por superficie, que terá o seguinte valor:

– Psi = 0, cando Svi é menor o igual a 200 m2.

– Psi = (15 × Svi / 1.200), cando Sp estea comprendido entre 200 e 1.200 m2.

– Psi = 15, cando Svi sexa maior de 1.200 m2.

Onde Svi é a superficie edificable de vivendas.

Aquelas propostas que fosen consideradas merecedoras de adquisición polos seus valores arquitectónicos ou ambientais, así como calquera outras que, segundo o informe da Oficina Técnica do IGVS, engloben o conxunto dos edificios que configuran de por si a totalidade dun rueiro de máis de tres inmobles, asignaráselle a puntuación da oferta que acade o maior valor da súa respectiva área, máis un punto.

O resto das propostas asignaráselle a puntuación que resulte da fórmula indicada anteriormente.

Finalmente, realizarase unha listaxe das propostas presentadas en cada concello, ordenada conforme os seguintes criterios:

– Cando no ámbito dun concello estean delimitadas máis dunha área, todas as ofertas da área 1 terán prioridade sobre as da área 2 e estas sobre as da área 3.

– Dentro de cada área, as ofertas ordenaranse en orde decrecente, en función da puntuación obtida na fase de valoración.

– En caso de igualdade de puntuación, terá prioridade aquela proposta cuxa superficie destinada a vivendas (Svi) resulte maior.

A comisión de valoración, á vista do informe da Oficina Técnica do IGVS e, de ser o caso, recibidas as aclaracións ou informes complementarios que se considerasen necesarios, proporá á persoa titular do IGVS, respecto a cada concello:

– O rexeitamento das propostas que, á vista dos informes técnicos achegados, non reúnan os requisitos sinalados nesta resolución.

– A admisión das propostas que cumpran os ditos requisitos, así como aquelas outras que, en virtude das circunstancias anteriormente indicadas, poidan ser admitidas.

Para estes efectos, a comisión de valoración, á vista do informe da Oficina Técnica do IGVS, poderá acordar, con carácter excepcional, a admisión das propostas cando considere que, aínda que non se cumpra algún dos requisitos establecidos no punto 2 da letra I) existan motivos xustificados para considerar que non teña atrancos para conseguir unha distribución axeitada das vivendas e a rehabilitación dos edificios non supoña custos extraordinarios.

– A aprobación das puntuacións asignadas a cada proposta.

– A aprobación da listaxe das propostas admitidas, ordenadas por orde de prioridade, de acordo co indicado, e con indicación do valor aplicable de cada unha.

– A aceptación das propostas que obtivesen maior prioridade, ata esgotar o orzamento dispoñible para cada concello.

A admisión das ofertas do IGVS nas que o importe adoptado para a valoración fose inferior ao importe da proposta presentada, quedará condicionada á aceptación por parte da persoa interesada do importe recollido na valoración contraditoria, determinado conforme o procedemento sinalado no punto V.

V. Procedemento de aceptación das ofertas.

Vista a proposta da comisión de valoración, a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS resolverá:

– Excluír as propostas que non reúnan os requisitos exixibles nesta oferta.

– Aprobar a listaxe da totalidade das propostas admitidas, ordenadas por orde de prioridade e con indicación do valor de adquisición, que coincidirá co valor aplicable da proposta.

– Aceptar as propostas, de conformidade cos criterios sinalados, e realizar, se é o caso, unha oferta contraditoria, polo importe do valor aplicable das ofertas segundo o indicado anteriormente, todo iso ata esgotar o orzamento dispoñible para cada concello. Nestes casos, o titular do inmoble disporá dun prazo de 15 días naturais para comunicar a aceptación, transcorridos os cales se entenderá o seu rexeitamento.

Se por rexeitarse ofertas contraditorias non se chegase a esgotar o orzamento previsto para o concello correspondente, poderán resultar seleccionadas, para a súa aceptación ou, se é o caso, para realizar unha contraoferta, os sucesivos inmobles, ata esgotar o orzamento previsto, de conformidade co mesmo procedemento indicado.

A devandita resolución deberá aprobarse no prazo de seis meses, contado desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes da oferta pública.

VI. Honorarios e pagamentos de impostos.

Os honorarios notariais e rexistrais das escrituras de compravenda serán por conta do IGVS. A determinación do notario farase de conformidade co artigo 127 do Decreto do 2 de xuño de 1944, polo que se aproba con carácter definitivo o regulamento da organización e réxime do notariado.

Os demais gastos e impostos que se orixinen ou se devindiquen como consecuencia da compravenda abonaranse conforme o disposto na lexislación vixente.

VII. Anexo.

Nos anexos da presente resolución delimítanse os ámbitos de localización dos inmobles a adquirir e se concretan, no seu caso, as áreas prioritarias.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2017

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file