Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2018 Páx. 5111

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2018, da Zona de Recadación de Ourense, polo que se dá a coñecer a realización dunha poxa pública de varios bens ou dereitos.

O día 7 de marzo de 2018, ás 10.00 horas, na Axencia Tributaria de Galicia en Ourense (sita na rúa Progreso, nº 38) celebrarase a poxa pública dos bens/dereitos que se describen a seguir:

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

1

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87915, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 51.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0001QT.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 00 pt: drta.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 97 m2.

Uso local principal: comercial.

80.000,00 €

Non constan

80.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

2

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87916, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 52.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0002WY.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 00 pt: esq.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 60 m2.

Uso local principal: comercial.

60.000,00 €

Non constan

60.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

3

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87917, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 53.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0003EU.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 1 pt: 1.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 177 m2.

Uso local principal: residencial.

80.000,00 €

Non constan

80.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

4

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87918, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 54.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0004RI.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 2 pt: 1.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 177 m2.

Uso local principal: residencial.

72.000,00 €

Non constan

72.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

5

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87919, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 55.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0005TO.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 3 pt: 1.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 177 m2.

Uso local principal: residencial.

60.000,00 €

Non constan

60.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

6

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87920, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 56.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0007UA.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: +1 pt: 1.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 66 m2.

Uso local principal: residencial.

50.000,00 €

Non constan

50.000,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

7

Rexistro da Propiedade número 1 de Ourense.

Predio: 87921, tomo: 2351, libro: 1608, folio: 57.

Anotación suspensiva por non figurar inscrito o predio a nome de persoa ningunha.

Referencia catastral: 3581023NG9838S0006YP.

Provincia: Ourense.

Situación: rúa Doutor Fleming, 2, es: 1 pl: 4 pt: 1.

Ourense, 32003 (Ourense).

Dereito: 100 % de propiedade.

Superficie: 177 m2.

Uso local principal: residencial.

20.000,00 €

Non constan

20.000,00 €

500,00 €

De conformidade co disposto no artigo 101 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, faise constar:

a) Están á disposición dos interesados na Zona de Recadación de Ourense, onde poden ser examinados ata o día anterior ao da poxa, os expedientes de constrinximento nos que constan os títulos de propiedade dos bens ou dereitos poxados e o estado das súas cargas e gravames, cos que haberá de se conformar, sen ter dereito a exixir outros.

b) Cando se trate de bens ou dereitos inscribibles nos rexistros públicos, os licitadores non poderán esixir outros títulos de propiedade que os achegados no expediente; que, de non estar inscritos os bens ou dereitos no rexistro, o documento público de venda é título mediante o que se pode efectuar a inmatriculación nos termos previstos na lexislación hipotecaria e que, nos demais casos nos que sexa preciso, haberán de proceder, se lles interesa, como dispón o título VI da Lei hipotecaria para levar a cabo a concordancia entre o rexistro e a realidade xurídica.

c) As cargas e gravames que subsistisen ao crédito dos executantes continuarán subsistindo, entendéndose que o rematante os acepta e queda subrogado nas súas responsabilidades, sen destinarse á súa extinción o prezo do remate.

d) No tipo da poxa non se inclúen os impostos indirectos que graven a transmisión dos bens ou dereitos.

e) Obriga de constituír ante a mesa da poxa, con anterioridade á súa celebración, un depósito do 20 % do tipo da poxa. De forma motivada poderá reducirse este depósito ata un mínimo do 10 %. Se os adxudicatarios non satisfán o prezo do remate, o dito depósito aplicarase á cancelación da débeda, sen prexuízo das responsabilidades nas que incorrerán polos prexuízos que orixine a falta de pagamento do prezo do remate.

O depósito constituirase mediante cheque que cumpra os requisitos establecidos no artigo 35.1 do Regulamento xeral de recadación ou por calquera outro medio que se habilite para o efecto.

f) A poxa suspenderase en calquera momento anterior á adxudicación de bens ou dereitos se se fai o pagamento da contía establecida no artigo 169.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

g) O adxudicatario entregará, no acto da adxudicación ou dentro dos 15 días seguintes, a diferencia entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.

h) Admitiranse ofertas en sobre pechado, neste caso, a mesa de poxa substituirá os licitadores, poxando por eles na forma prevista para o efecto.

i) Logo da celebración da primeira licitación, a mesa poderá acordar a celebración dunha segunda licitación, logo de deliberación da súa conveniencia. Neste caso admitiranse poxas que cubran o novo tipo, que será o 75 % do tipo da poxa na primeira licitación.

j) De conformidade co disposto no artigo 104.7 e 107 do Regulamento xeral de recadación e de quedar bens sen adxudicar, iniciarase o trámite de adxudicación directa polo prazo que se considere oportuno co límite de seis meses, podéndose presentar ofertas en sobre pechado a partir dese momento á mesa da poxa.

A mesa da poxa abrirá as ofertas presentadas ao remate do prazo establecido, podendo proceder á adxudicación dos bens se algunha delas se considera suficiente nese momento. En caso contrario, anunciarase a extensión dun novo prazo para a presentación de novas ofertas ou mellora das xa existentes, sen prexuízo da validez das ofertas presentadas ata ese momento; e así sucesivamente, co límite total de seis meses.

k) O adxudicatario, en uso da facultade que lle otorga o artígo 111.1 do Regulamento xeral de recadación, poderá optar polo otorgamento de escritura pública de venta do ben, debendo asumir o coste da mesma.

Ourense, 11 de xaneiro de 2018

Rafael Torres Lacal
Recadador da Zona de Ourense