Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 30 de xaneiro de 2018 Páx. 6661

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).

A sensibilidade especial que para a cidadanía está a ter o uso racional das enerxías e a busca de novas fontes enerxéticas incidiu de forma importante no enfoque das administracións públicas, que unanimemente están a actuar neste campo, prestando o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e eficiencia enerxética ou enerxías renovables se están a desenvolver na actualidade.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) constitúese en Axencia polo Decreto 142/2016, do 22 de setembro, mantendo a súa adscrición á consellería competente en materia de enerxía, conforme o establecido na Lei 3/1999, do 11 de marzo, e entre as súas funcións destacan o impulso das iniciativas e programas de aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, á óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia. Igualmente, prevé a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno, no ámbito das súas competencias.

Para o desenvolvemento dos obxectivos anteriores, e na procura de incentivar a transformación da actividade industrial en Galicia cara a unha industria 4.0 que aumente a súa competitividade nun mercado global, o Inega establece este sistema de subvencións, complementario aos creados por outras entidades públicas, relacionado con proxectos que fomenten o aforro e a eficiencia enerxética en empresas do sector industrial, servizos e agrícola primario. As actuacións que se desenvolverán enmárcanse dentro da Estratexia enerxética de Galicia 2015-2020 e da Estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3), que alude á utilización do aforro e eficiencia enerxética como instrumento para a mellora da competitividade e o fomento do emprego.

A dotación da presente convocatoria con cargo aos orzamentos do Inega para o ano 2018 ascende a 4.382.377 euros, dos cales 2.382.377 estarán financiados con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Trátase de actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia encadradas no eixe 4, prioridade de investimento 4b, obxectivo específico 4.2.1 Avanzar na avaliación e mellora da eficiencia enerxética das empresas, en particular das peme, obxetivo do CPSO 4.2.1.1. Desenvolvemento de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e servizos. O financiamento da convocatoria levarase a cabo con fondos comunitarios derivados do programa Galicia 2014-2020 Feder nun 80 %; compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios, salvo os PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario.

Como un dos órganos encargados de desenvolver a política enerxética da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, o Inega considera de máximo interese potenciar as actuacións de mellora do aforro e a eficiencia enerxética, as enerxías renovables e a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores en Galicia.

Por todo o anterior, en virtude do disposto nos artigos 7.1 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Aprobar as bases reguladoras da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e convocar a todos aqueles interesados en solicitalas en función do establecido nelas

Bases reguladoras

Artigo 1. Obxecto e normativa de aplicación

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial, servizos e agrícola primario, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución (IN417Y).

2. O procedemento administrativo para a concesión de subvencións será o de concorrencia competitiva, e axustarase ao disposto nas propias bases, sen prexuízo do establecido na seguinte normativa de alcance xeral: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, do 18 de novembro); Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño); Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro); Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. As axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial, servizos e agrícola primario obxecto destas bases están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

A presente convocatoria refírese ás axudas que aparecen definidas dentro da sección 7. Axudas para a protección do ambiente, do capítulo III, como axudas ao investimento destinadas a medidas de eficiencia enerxética (artigo 38).

O citado Regulamento 651/2014 no artigo 1.3.b) establece que este non se aplicará ás axudas concedidas no sector da produción agrícola primaria coa excepción, entre outras, das axudas para a protección do ambiente.

4. Cando se trate de axudas para a realización de auditorías enerxéticas e implantación de sistemas de xestión, incardínanse no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, no Regulamento (UE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola, e no Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Artigo 2. Actuacións que se subvencionan

1. Poderán obter dereito a subvención todas aquelas actuacións descritas no artigo 5 destas bases que se executen dentro do territorio da Comunidade Autónoma. O prazo de execución dos proxectos subvencionables iniciarase unha vez que se efectuase a solicitude de axuda ante esta entidade e rematará no prazo previsto no artigo 22.

2. O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 10.000 euros por actuación, salvo no caso das auditorías enerxéticas, cuxo investimento mínimo será de 3.000 euros. O investimento máximo da actuación para que sexa subvencionable establécese en 200.000 euros por solicitude. En todos os casos, o IVE non está incluído.

3. Cada empresa poderá presentar unha ou máis solicitudes. Cada solicitude incluirá un único proxecto técnico, que pode constar dunha soa actuación ou de varias actuacións homoxéneas executadas nun mesmo lugar e que se valorarán de xeito conxunto. Por exemplo, considéranse actuacións homoxéneas que deben incluírse nunha única solicitude as seguintes:

– Todas as actuacións de iluminación que se realicen no centro de traballo.

– A renovación de varios equipamentos para o mesmo fin. Por exemplo, a instalación de dúas caldeiras para proceso aínda que estas non sexan iguais (ademais, debe incluírse no mesmo proxecto calquera actuación relacionada que se efectúe na sala de caldeiras, como pode ser a instalación dun economizador ou tanque de revaporizado).

Considéranse actuacións non homoxéneas e que, polo tanto, deben cursarse en solicitudes independentes a combinación de proxectos independentes, por exemplo, a renovación dun compresor, a renovación dos equipamentos de iluminación, a renovación das caldeiras, a instalación de variadores de frecuencia en motores, unha instalación fotovoltaica...

Artigo 3. Financiamento

1. As subvencións que se concedan financiaranse con cargo aos orzamentos do Inega para o exercicio 2018 e imputaranse á aplicación orzamentaria 09.A2.733A.770.0.

O crédito máximo, segundo a tipoloxía de proxecto e o tipo de solicitante, será o seguinte:

Distribución por líña de axuda

Aplicación orzamentaria

Total (€)

AE-Auditorías enerxéticas

09.A2.733A.770.0

09.A2.733A.770.0

09.A2.733A.770.0

09.A2.733A.770.0

09.A2.733A.770.0

100.000,00

SX-Implantación sistemas de xestión

100.000,00

PAEI-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE

2.862.377,00

PAES-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos

500.000,00

PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario

820.000,00

Total

4.382.377,00

Están cofinanciadas dentro do marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 as seguintes tipoloxías de proxectos: as AE-Auditorías enerxéticas, a SX-Implantación sistemas de xestión, os PAEI-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE e os PAES-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servizos.

O crédito máximo recollido na táboa anterior poderá ser redistribuído se nalgunha das epígrafes non se rexistran solicitudes suficientes para esgotar os fondos dispoñibles ou a calidade dos proxectos solicitados non alcanza unha puntuación mínima por debaixo da cal a comisión de valoración considera inadecuado conceder a subvención. Non obstante, en ningún caso cos fondos cofinanciados con Feder se poderá subvencionar os PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario.

2. O importe dos fondos previstos entenderase máximo, ben que cabería a posibilidade de ampliar o crédito como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria derivada dalgunha das circunstancias previstas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. Isto podería dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes que resulte da aplicación dos criterios de valoración fixados no artigo 15 destas bases.

3. De producirse a ampliación de crédito, publicarase no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal), sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

4. A presente convocatoria tramítase polo procedemento anticipado de gasto. O outorgamento das subvencións queda condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Artigo 4. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases:

a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos, agrícola primario ou da industria. Para os efectos desta resolución, considerarase sector servizos as actividades incluídas nas seccións: H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ou U do CNAE 2009. Para os efectos desta resolución, considerarase sector de produción agrícola primaria as actividades incluídas na sección A e, en concreto, as clases da 1.11 á 02.40 do CNAE-2009, ambas as dúas incluídas. Dentro do sector industria serán subvencionables as empresas incluídas na sección B, C ou D do CNAE-2009, coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e biocombustible, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

Tamén serán subvencionables as actividades recollidas no IAE que se correspondan con estas seccións do CNAE 2009.

b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que teñan como obxecto destes contratos a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. Os centros de consumo en que se actúe deben estar situados en Galicia, corresponder a empresas incluídas no ámbito de actuación das presentes bases e, en concreto, desenvolver algunha das actividades recollidas no parágrafo anterior e amparadas polo Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior.

Pola contra, non poden ser centros consumidores de enerxía nin as persoas particulares (comunidades de propietarios) nin as empresas recollidas no número 4 deste artigo.

O pagamento dos servizos que prestan as ditas empresas baséase na obtención de melloras de eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos. Contarase, en todo caso, con visto e prace do titular da instalación, por se dá lugar a modificación do contrato existente entre ambas as dúas partes.

As empresas de servizos enerxéticos deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 56/2016 para o desenvolvemento da actividade profesional de provedor de servizos enerxéticos, e deberán estar incluídos na listaxe de provedores de servizos enerxéticos regulada no capítulo III do citado real decreto.

Segundo a definición da Directiva 2006/32/CE, do 5 de abril, sobre a eficiencia do uso final da enerxía e dos servizos enerxéticos, e para os efectos destas bases, entenderase por empresas de servizos enerxéticos aquela persoa física ou xurídica que poida proporcionar servizos enerxéticos, na forma definida no parágrafo seguinte, nas instalacións ou locais dun usuario, e afronte certo grao de risco económico ao facelo. Todo isto, sempre que o pagamento dos servizos prestados se basee, xa sexa en parte ou totalmente, na obtención de aforros de enerxía por introdución de melloras da eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos.

O servizo enerxético prestado pola empresa de servizos enerxéticos consistirá nun conxunto de prestacións, que inclúa a realización de investimentos inmateriais, de obras ou de subministracións necesarias para optimizar a calidade e a redución dos custos enerxéticos. Esta actuación poderá comprender, ademais da construción, instalación ou transformación de obras, equipamentos e sistemas, o seu mantemento, actualización ou renovación, a súa explotación ou a súa xestión derivados da incorporación de tecnoloxías eficientes. O servizo enerxético así definido deberá prestarse baseándose nun contrato que deberá levar asociado un aforro de enerxía verificable, medible ou estimable.

2. As persoas ou entidades que resulten beneficiarias da subvención e con posterioridade contraten a xestión enerxética, total ou parcialmente, a unha empresa de servizos das definidas no punto anterior deste artigo, poderán solicitar a modificación da resolución de concesión no sentido de que pase a ser beneficiaria esta última, para o cal deberán xuntar unha copia do contrato de servizos enerxéticos en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o cal se solicita a axuda. Esta solicitude deberá presentarse, como mínimo, 20 días hábiles antes da finalización do prazo de xustificación do investimento do proxecto e poderá dar lugar á minoración da axuda inicialmente outorgada tras a aplicación da metodoloxía de cálculo da axuda, segundo o establecido nestas bases, no caso de que se produza unha variación do investimento elixible ou das características técnicas do proxecto.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Cando se trate de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial, agrícola primario ou servizos, non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas en que concorran algunhas das circunstancias previstas no artigo 1 do Regulamento (UE) núm. 651/2014, do 17 de xuño de 2014, entre as que figuran as empresas do sector da pesca e da acuicultura, segundo se recolle no Regulamento (UE) núm. 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013.

5. Non poderán concederse axudas con fondos Feder, segundo o disposto no artigo 3.3 do Regulamento (UE) 1301/2013, do 17 de decembro de 2013, nos seguintes ámbitos:

a) O desmantelamento ou a construción de centrais nucleares.

b) Investimentos para lograr a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes de actividades enumeradas no anexo I da Directiva 2003/87/CE.

c) Fabricación, transformación e comercialización de tabaco e elaborados de tabaco.

d) Empresas en dificultades segundo a definición das normas da Unión sobre axudas de Estado.

e) Investimentos en infraestruturas aeroportuarias, a non ser que estean relacionadas coa protección do ambiente ou vaian acompañadas dos investimentos necesarios para mitigar ou reducir o seu impacto negativo no ambiente.

6. As empresas deberán cumprir co criterio de autonomía e demais requisitos que se establecen no anexo I do Regulamento xeral de exención por categorías.

7. Os requisitos para obter a condición de beneficiarios deberanse cumprir, como máis tarde, na data límite de remate do prazo de presentación de solicitudes.

8. Non poderán obter a condición de beneficiarias as empresas suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

9. As empresas en crise están excluídas, excepto cando se trate de réximes de axudas destinados a reparar as perdas causadas por determinados desastres naturais.

10. Cando se trate de axudas de minimis para a realización de auditorías enerxéticas e implantación de sistemas de xestión, non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas en que concorra algunha das causas de exclusión previstas no artigo 1 do Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, no artigo 1 do Regulamento (UE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola, e no artigo 1 do Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Neste caso deberase garantir que, de recibir o beneficiario outras axudas baixo o réxime de minimis, non se supere o límite de 200.000 € nun período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector transporte de mercadoría por estrada este límite redúcese a 100.000 €. Para as empresas do sector da pesca as axudas de minimis totais que se concedan a unha mesma empresa non poderán superar os 30.000 € durante calquera período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector agrícola o límite de minimis redúcese a 15.000 € durante calquera período de tres exercicios.

Artigo 5. Gastos que se subvencionan

Nos seguintes puntos desenvólvense os distintos conceptos subvencionables.

1. Auditorías enerxéticas.

Será subvencionable a realización de auditorías enerxéticas que analicen de xeito integral o proceso produtivo do centro de traballo da empresa e que propoñan medidas de redución do consumo enerxético. Será requisito indispensable un compromiso formal do representante da empresa de execución de todas as actuacións de aforro detectadas na auditoría que presenten o suficiente grao de madureza tecnolóxica e un período de retorno do investimento inferior a dous anos.

Non serán subvencionables aquelas auditorías enerxéticas que sexan obrigatorias segundo a normativa vixente no momento en que se peche o prazo de presentación de solicitude e, en concreto, aquelas que son obrigatorias conforme o artigo 8 da Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia enerxética, é dicir, as referidas ás grandes empresas. Non será subvencionable a realización de auditorías en centros de traballo con consumo enerxético anual inferior a 25 tep.

Serán elixibles todos os custos externos derivados da realización da auditoría. Os estudos resultantes deberán ter o contido mínimo indicado no documento Contido mínimo de auditoría enerxética, dispoñible na páxina web do Inega (http://ww.inega.gal).

Establécense os seguintes valores de subvención máxima en función do consumo de enerxía final actual do centro de traballo que se vaia auditar:

Consumo de enerxía final (tep)

Subvención máxima (€)

De 25 a 50 tep

3.000

Máis de 50 a 200

5.000

Máis de 200 a 1.000

10.000

Máis de 1.000

20.000

2. Implantación de sistemas de xestión certificados.

Será subvencionable a implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme a Norma ISO 50.001 por unha entidade acreditada durante o período de xustificación. No caso de non terse completado a obtención do certificado deberá xustificarse o inicio do proceso de certificación achegando contrato asinado cunha entidade acreditada.

Será elixible o custo das empresas consultoras especializadas, o da auditoría enerxética previa, os gastos de certificación e o custo de equipos de medida de consumo enerxético asociados á implantación do sistema de xestión.

Establécense os seguintes valores de subvención máxima en función do consumo de enerxía final actual do centro de traballo:

Consumo de enerxía final (tep)

Subvención máxima (€)

De 25 a 50

5.000

Máis de 50 a 200

8.000

Máis de 200 a 1.000

14.000

Máis de 1.000

25.000

Non será subvencionable a implantación de sistemas de xestión certificados en centros de traballo con consumo enerxético anual inferior a 25 tep.

3. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética.

a) Nos proxectos de aforro e eficiencia enerxética considérase custo elixible os custos de investimento adicionais necesarios para lograr un nivel máis elevado de eficiencia enerxética. Determinarase do seguinte xeito:

i. Cando os custos do investimento en eficiencia enerxética poidan identificarse nos custos totais do investimento como investimento separado, estes custos relacionados coa eficiencia enerxética serán subvencionables.

ii. En todos os demais casos, os custos do investimento en eficiencia enerxética determinaranse por referencia a un investimento similar, que implique menor eficiencia enerxética, que se podería realizar de xeito crible sen a axuda; a diferenza entre o custo de ambos os investimentos determinará o custo relacionado coa eficiencia enerxética e será o custo subvencionable.

Os custos dos proxectos que non estean directamente vinculados á consecución dun nivel máis elevado de eficiencia enerxética non serán subvencionados. Non serán subvencionables aqueles proxectos con ratios de aforro enerxético anual de enerxía final inferiores a 0,35 kWh por € de investimento elixible, por considerarse que a finalidade do investimento non é a consecución dunha maior eficiencia enerxética.

Os investimentos só poderán ser subvencionados sobre a base dunha auditoría enerxética, cuxos resultados se plasmarán na memoria técnica da solicitude.

b) Poden ser obxecto de subvención as actuacións que se recollen a continuación:

i. Os investimentos en substitución ou mellora de equipamentos e instalacións consumidores de enerxía do proceso produtivo do sector industrial, así como dos sistemas auxiliares necesarios para o seu funcionamento, por equipamentos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía dispoñible. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 5 % respecto do consumo inicial.

ii. A renovación ou mellora de equipamentos de instalacións existentes de produción de calor e frío, destinadas a atender a demanda de benestar e hixiene das persoas, por outras de alta eficiencia enerxética, seleccionados con base nun maior rendemento enerxético. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 20 % respecto do consumo inicial.

iii. A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación existentes que leven asociada unha redución anual de, ao menos, un 40 % respecto ao consumo inicial en iluminación, de forma que se garanta un confort lumínico adecuado á tarefa que se vai realizar.

iv. Instalacións fotovoltaicas, minieólicas, solares térmicas, bombas de calor (aerotermia, xeotermia e hidrotermia), biogás e calquera outro sistema de aproveitamento de enerxías renovables que contribúan a aumentar a eficiencia enerxética da empresa. Considérase que a instalación contribúe a aumentar a eficiencia da empresa cando a enerxía xerada se consome na súa práctica totalidade no centro de traballo asociado. O aforro enerxético acadado debe ser superior ao 20 %. Considérase aforro enerxético a maior eficiencia no paso de enerxía primaria á final e a redución de perdas no transporte e distribución de enerxía. Teranse en conta os seguintes valores:

Porcentaxe de perdas en transporte e distribución de enerxía eléctrica (segundo o anexo III da Orde IET/107/2014)

Baixa tensión

13,81 %

Media tensión (1 > kV > = 36)

6,00 %

Eficiencia na conversión de enerxía primaria a electricidade (valor medio en Galicia de 2011 a 2015)

Solar fotovoltaica

99,0 %

Eólica

97,5 %

Valor medio do Mix de produción

52,6 %

Establécese un custo elixible máximo de 1.200 € por kW de potencia fotovoltaica pico instalada.

v. Calquera outra actuación non recollida nos puntos anteriores que implique un aforro enerxético mínimo dun 20 % respecto do consumo inicial.

vi. Para contribuír á comprobación dos resultados enerxéticos obtidos será subvencionable a implantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía asociadas ás actuacións de aforro para as cales se solicita axuda e, incluso, a implantación de sistemas de procesamento avanzado de datos e intelixencia artificial aplicados á optimización do consumo enerxético da empresa no tocante á análise dos consumos enerxéticos das actuacións subvencionadas. Entenderase por intelixencia artificial aqueles desenvolvementos que de xeito sistemático sexan capaces de reaxustar algúns dos seus parámetros en función das experiencias pasadas co obxecto de optimizar o consumo enerxético. O custo elixible máximo destes equipamentos será do 10 % da actuación de aforro asociada e cos seguintes límites máximos de axuda en función do consumo do centro de traballo:

Consumo enerxético anual do centro de traballo (tep)

Axuda máxima para medidas de contabilización, monitorización, telexestión e sistemas de procesamento avanzado de datos asociados á medida subvencionada

10 a 50

5.000 €

Máis de 50 a 200

9.000 €

Máis de 200 a 1.000

12.000 €

Más de 1.000

15.000 €

Para as solicitudes tramitadas baixo a modalidade de empresas de servizos enerxéticos terase en conta a actividade asimilable ao centro de traballo en que se instalen.

4. Os proxectos de aforro e eficiencia enerxética deberán cumprir, como mínimo, os seguintes requisitos técnicos:

a) Levar asociado o aforro enerxético mínimo requirido para cada proxecto segundo o indicado nas epígrafes anteriores deste artigo. O dito aforro debe quedar xustificado na memoria técnica e na ficha de consumos a que se fai referencia no artigo 8. Non se considerarán válidos para a xustificación os resultados de experiencias anteriores a menos que se presente a documentación que acredite tales aforros.

b) No caso da renovación de instalacións de iluminación, deben cumprir os seguintes requisitos:

i) En toda a superficie da zona que se vaia reformar debe cumprise cos valores de iluminancia mantida (Em), índices de cegamento (UGRL) e uniformidade da iluminancia (Uo), no relativo á área de traballo (Plano útil), que se definen na norma UNE-EN 12464 (iluminación dos lugares de traballo) e na Guía técnica para a avaliación e prevención de riscos relativos á utilización de lugares de traballo. Unha estancia poderá dividirse en distintas zonas de cálculo sempre que cada zona teña diferentes necesidades. A utilización de zonas marxinais deberá xustificarse adecuadamente.

ii) Se a instalación está incluída no ámbito de aplicación do Documento HE3 (Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación) do Código técnico da edificación, a nova instalación debe cumprir coas exixencias establecidas nel.

iii) A temperatura de cor das lámpadas deberá ser ≤ 4.000 K, coas excepcións indicadas nos requisitos específicos das táboas de tarefas e actividades das normas UNE-EN 12464.

iv) As exixencias visuais nas zonas en que se executen tarefas (talleres, zonas de produción, oficinas, salas de reunións, etc.) clasificaranse como baixas, moderadas, altas ou moi altas, dependendo das necesidades lumínicas, conforme o establecido no Real decreto 486/1997, de seguridade e saúde no traballo.

v) Os novos equipamentos de iluminación, deberán cumprir o recollido nas seguintes normas:

– UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos xerais e ensaios.

– UNE-EN 60598-2.1. Luminarias fixas de uso xeral ou, no seu lugar, a UNE-EN 60598.2.2 Luminarias encaixadas, UNE-EN 60598.2.5 Luminarias. Requisitos particulares.

– UNE-EN 60598.2.13. Luminarias encaixadas no chan.

– UNE-EN 62493. Avaliación dos equipamentos de iluminación en relación coa exposición humana aos campos electromagnéticos.

– UNE-EN 62471 de seguridade fotobiolóxica de lámpadas e aparatos que utilizan lámpadas.

– UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidade electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para as emisións de corrente harmónica (equipamentos con corrente de entrada ≥ 16A por fase).

– UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidade electromagnética (CEM). Parte 3: límites. Sección 3: limitación das variacións de tensión, flutuacións de tensión e flicker nas redes públicas de subministracións de baixa tensión para equipamentos con corrente de entrada ≤16A por fase e non suxeitos a unha conexión condicional.

– UNE-EN 61547. Equipamentos para iluminación de uso xeral. Requisitos de inmunidade CEM.

– UNE-EN 55015. Límites e métodos de medida das características relativas á perturbación radioeléctrica dos equipamentos de iluminación e semellantes.

– UNE-EN 62031. Módulos LED para iluminación xeral. Requisitos de seguridade.

– UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpada. Parte 2.13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corrente continua ou alterna para módulos LED.

– UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corrente continua ou corrente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamento.

– UNE-EN 62560. Lámpadas LED con balasto incorporado para servizos de iluminación xeral con tensión maior de 50V.

– UNE-EN 62776. Lámpadas LED de dobre rosca para substitución de lámpadas fluorescentes lineais.

c) Considerarase que unha instalación de xeración de enerxía eléctrica contribúe a aumentar a eficiencia enerxética da empresa cando a enerxía eléctrica xerada se consome na súa práctica totalidade no centro de traballo asociado. Esta circunstancia acreditarase tecnicamente por algún dos seguintes métodos e en ningún caso a produción eléctrica anual prevista poderá superar o consumo eléctrico do centro de traballo:

i. Por comparación entre a curva de xeración da instalación nun día tipo de máxima produción coa curva de carga do centro de traballo asociado nun día tipo de reducido consumo (festivo, parada...).

ii. Por xustificación da existencia de equipamentos de consumo ou de acumulación de enerxía xestionables programados para funcionar se a potencia de xeración da instalación se aproxima ao consumo.

iii. Considerarase que se xustifica esta circunstancia cando o consumo eléctrico do centro de traballo no último ano foi, cando menos, de tres veces a produción eléctrica anual prevista coa instalación fotovoltaica.

d) Para os cambios de equipos xeradores de calor en instalacións de auga quente sanitaria e climatización, os equipamentos novos que se vaian instalar deberán cumprir os seguintes requisitos:

i. Naqueles casos en que proceda, os equipamentos novos que se vaian instalar deberán contar cun coeficiente de eficiencia enerxética en modo calefacción (COP) igual ou superior a 3,5, e un coeficiente de eficiencia enerxética en modo refrixeración (EER) igual ou superior a 3,0, nas condicións establecidas na norma UNE-EN 14511, sempre que os equipamentos estean incluídos no campo de aplicación da devandita norma. Excepcionalmente, poderán subvencionarse equipamentos cuns coeficientes de rendemento menores sempre e cando se xustifique que non existe no mercado tecnoloxía dispoñible máis eficiente para esa solución particular.

ii. No caso das caldeiras con potencia nominal ata 400 kW terán, como mínimo, os seguintes rendementos:

Para caldeiras de gas:

– Rendemento a potencia útil nominal (Pn) en kW e a unha temperatura media da auga na caldeira de 70 ºC:

η ≥ 90 + 2 log Pn

– Rendemento a carga parcial de 0,3 Pn e a unha temperatura de retorno de auga a caldeira de 30 ºC:

η ≥ 97 + log Pn

Para caldeiras de gasóleo, as caldeiras estándar:

– Rendemento a potencia útil nominal (Pn) en kW e a unha temperatura media da auga na caldeira de 70 ºC:

η ≥ 90 + 2 log Pn

– Rendemento a carga parcial de 0,3 Pn e a unha temperatura media da auga na caldeira ≥ 50 ºC:

η ≥ 86 + 3 log Pn

iii. No caso das caldeiras estándar con potencia nominal superior a 400 kW, cumprirán co rendemento exixido para as caldeiras de 400 kW.

5. Os proxectos que non cumpran con estes requisitos técnicos mínimos non serán subvencionables.

6. Non se admitirán no orzamento partidas aproximadas; todas as partidas deberán levar as súas correspondentes medicións.

7. Non serán subvencionables as seguintes actuacións:

a) A rehabilitación da envolvente térmica dos edificios.

b) Os sistemas de distribución de calor/frío interior (tubaxe, emisores de calor...).

c) A substitución de radiadores eléctricos portátiles.

d) As caldeiras que utilicen como combustible biomasa forestal e as instalacións solares que sexan obrigatorias en virtude do documento básico HE do Código técnico da edificación (CTE).

e) As instalacións de iluminación de emerxencia, rótulos lumínicos e a iluminación de sinalización.

f) Os electrodomésticos (frigoríficos, fornos, cociñas, televisores, ordenadores...).

g) Os sistemas de distribución de electricidade non asociados directamente ao aforro enerxético (canalizacións, carrís...).

h) Operacións de mantemento (simple reposición de lámpadas...).

i) Vehículos de todas clases utilizables para o transporte terrestre, marítimo ou aéreo de persoas, animais, materiais ou mercadorías, excepto os que se deban rexistrar na conta de maquinaria. A conta de maquinaria inclúe o conxunto de máquinas ou bens de equipamento mediante as cales se realiza a extracción ou elaboración dos produtos. Nesta conta figurarán todos aqueles elementos de transporte interno que se destinen ao traslado de persoal, animais, materiais e mercadorías dentro de factorías, talleres, etc. sen saír ao exterior.

8. Considéranse custos subvencionables o prezo dos equipamentos, a súa montaxe e a posta en marcha.

9. Non se consideran custos subvencionables:

a) Os gastos de legalización.

b) O imposto sobre o valor engadido (IVE).

c) Os gastos que se realicen para pagar licenzas, gastos sometidos a aranceis, adquisición de bens de segunda man e os recollidos con tal carácter no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

10. En ningún caso serán subvencionables as instalacións/equipamentos que xa foron obxecto de axuda en anos anteriores.

11. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

Cando nunha actuación de aforro se incremente subtancialmente a capacidade produtiva final do proceso, só se considerará elixible o custo correspondente a mellora enerxética da capacidade produtiva inicial.

Artigo 6. Contía da axuda

1. A contía da subvención será do 35 % do custo elixible da actuación. A intensidade da axuda incrementarase un 20 % no caso de axudas concedidas a pequenas empresas e un 10 % no caso de medianas empresas.

No caso de auditorías enerxéticas e de implantación de sistemas de xestión, o importe total das axudas de minimis concedidas a unha única empresa non excederá os 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais, de 100.000 euros cando se trate de empresas de transportes de mercadoría por estrada por conta allea, de 30.000 euros para empresas do sector da pesca e da acuicultura e de 15.000 euros para empresas do sector agrícola.

No resto dos casos a axuda máxima por empresa beneficiaria será de 500.000 euros.

2. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor do mercado.

Artigo 7. Forma e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes subscribiranas directamente os interesados ou a persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado desde o día seguinte a aquel en que se publiquen as presentes bases no DOG.

3. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal, de conformidade co establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Para o acceso a aplicación de presentación das solicitudes será necesario o número do NIF e o contrasinal determinado polas persoas interesadas.

Os autónomos presentarán as súas solicitudes por medios electrónicos dado que, por razón da súa capacidade económica, técnica e dedicación profesional, teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

A publicación dos formularios de solicitude no DOG faise unicamente para efectos informativos.

4. A documentación complementaria indicada no artigo 8 destas bases presentarase electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que son auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentación separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se vaian presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos, 5 MB por arquivo individual, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos.

5. Non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir a persoa interesada, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

6. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

7. Na páxina web do Inega disporase de instrucións de axuda para consulta dos solicitantes. Para o caso de dificultades técnicas ou no caso de requirir máis información, o Inega pon á disposición dos interesados o seu servizo de asistencia técnica, a través do número de teléfono 981 54 15 00 ou do enderezo de correo electrónico inega.info@xunta.gal.

Artigo 8. Documentación complementaria da solicitude

Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria. Os documentos da solicitude deberán incluír unha parte administrativa e unha parte técnica, segundo se describe a continuación:

A. Documentación administrativa que debe achegar o solicitante:

1. Modelo de solicitude (anexo I).

2. Documento oficial en que conste o código CNAE correspondente á actividade da empresa, tal como declaración censual, declaración de vida laboral, imposto de actividades económicas. Tamén se aceptarán os documentos en que aparezan as actividades recollidas no IAE que se correspondan coas seccións do CNAE 2009.

3. Declaración responsable asinada polo representante legal do solicitante de ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o cal se conceda a axuda (modelo dispoñible na páxina web do Inega).

4. As empresas, cando non se atopen obrigadas por lei a inscribirse no Rexistro Mercantil ou calquera outro rexistro público, presentarán a documentación acreditativa da constitución e da representación correspondente.

5. Documento que acredite a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das empresas de servizos enerxéticos, o que debe estar situado no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia son os centros de consumo.

6. Cando unha empresa de servizos enerxéticos xestione total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía, deberá achegar ademais:

a) Unha copia do contrato de servizos enerxéticos en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o cal se solicita a axuda.

b) Constancia por escrito da autorización e coñecemento por parte do titular ou titulares da instalación de que se solicita a subvención.

B. Documentación técnica que debe achegar o solicitante:

1. Documentación específica solicitudes para auditorías enerxéticas:

a) Memoria técnica do proxecto segundo o modelo Memoria técnica AE, dispoñible na web do Inega (www.inega.gal). O incumprimento do contido mínimo desta memoria poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

b) Documento denominado Ficha de consumos AE, segundo o modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.gal), en que se relacione o número de factura e o consumo enerxético de todas as facturas (electricidade, gas, fuel óleo, gasóleo...) do período anual tomado como referencia (2016 ou últimos doce meses), así como os datos enerxéticos do proxecto.

c) Compromiso formal do representante de execución de todas as actuacións de aforro detectadas na auditoría que presenten o suficiente grao de madureza tecnolóxica e un período de retorno inferior a dous anos e declaración de que a auditoría non é obrigatoria segundo a normativa vixente.

d) Certificado do responsable da empresa da porcentaxe de custos que representou a enerxía en relación co conxunto de custos do centro de traballo no último exercicio.

e) Oferta técnica dun provedor que avale o orzamento indicado na solicitude.

2. Documentación específica para proxectos de implantación de sistemas de xestión:

a) Memoria técnica do proxecto segundo o modelo Memoria técnica SX, dispoñible na web do Inega (www.inega.gal). O incumprimento do contido mínimo desta memoria, poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

b) Documento denominado Ficha de consumos SX, segundo o modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.gal), en que se relacione o número de factura e o consumo enerxético de todas as facturas (electricidade, gas, fuel óleo, gasóleo...) do período anual tomado como referencia (2016 ou últimos doce meses), así como os datos enerxéticos do proxecto.

c) Certificado do responsable da empresa da porcentaxe de custos que representou a enerxía en relación co conxunto de custos do centro de traballo no último exercicio.

d) Oferta técnica dun provedor que avale o orzamento indicado na solicitude.

3. Documentación específica para solicitudes de axuda para proxectos de aforro e eficiencia enerxética. Distínguese entre proxecto de iluminación e calquera outro tipo de proxectos:

a) Proxectos de aforro e eficiencia de iluminación:

i. Memoria técnica do proxecto segundo o modelo Memoria técnica PAE_ILU, dispoñible na web do Inega (www.inega.gal). O incumprimento do contido mínimo desta memoria poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

ii. Fotografías a cor das estancias que se van reformar en que se poida ver a actividade desenvolta nelas (non se achegarán fotografías dos puntos de luz); as fotografías deberán vir identificadas na memoria técnica.

iii. Plano da situación das instalacións no establecemento coa distribución dos equipamentos inicial e final. No caso que o número e a distribución dos puntos non varíe entre a situación inicial e final, só se deberá achegar un único plano. Nos planos deberán quedar claramente identificadas as distintas zonas que figuren na memoria técnica.

iv. Características técnicas dos equipamentos para os cales se solicita a axuda subministradas polo fabricante (catálogo, certificado ou ficha técnica), onde figuren o modelo proposto, potencia instalada, fluxo luminoso efectivo e nominal, temperatura de cor, rendemento lumínico do LED e do conxunto.

v. As instalacións de iluminación que estean incluídas total ou parcialmente no ámbito de aplicación do documento HE3 do Código técnico da edificación, xustificación asinada por un técnico competente (deberase especificar no documento o nome completo, o DNI e a cualificación do técnico asinante) de que cumpren coas exixencias establecidas nel. Nos casos en que a instalación non estea incluída total ou parcialmente no ámbito de aplicación, xuntarase escrito xustificativo dos motivos.

vi. Os novos equipamentos de iluminación deberán achegar os certificados-ensaios por entidades acreditadas dentro da Unión Europea, do cumprimento das normas indicadas no artigo 5.4. No caso de que algún equipamento non teña que cumprir con algunha das normas, achegarase declaración responsable do fabricante debidamente motivada.

vii. Oferta técnica dun provedor que avale o orzamento indicado na solicitude.

viii. Oferta técnica dun provedor que avale o orzamento dun investimento similar que implique menor eficiencia enerxética e que podería realizarse de forma crible sen subvención.

ix. Ademais, nos casos en que proceda deberase achegar:

• De todas as estancias ou zonas en que a potencia final dos novos equipamentos de iluminación sexa superior a 1 kW deberá entregarse estudo lumínico das zonas que se van reformar identificando o programa de cálculo utilizado para a súa realización co obxecto de xustificar os valores que se indican no artigo 5.4. (Em, UGRL/GRL e Uo). Convén aclarar que no documento Memoria técnica PAE_ILU debe incluírse a totalidade de estancias ou zonas reformadas e os seus parámetros lumínicos, independentemente da potencia de iluminación instalada. O Inega poderá solicitar en calquera momento a presentación do estudo lumínico da totalidade de estancias; neste sentido, un mesmo estudo pode ser representativo de varias estancias con características análogas.

O cálculo do índice de cegamento debe realizarse tendo en conta os lugares de traballo en relación coas luminarias, ventás e claraboias.

• Certificado de ter implantado un sistema de xestión enerxética segundo a norma UNE-EN ISO 50001:2011.

b) Outros proxectos de aforro e eficiencia:

i. Memoria técnica do proxecto segundo o modelo Memoria técnica PAE, dispoñible na web do Inega (www.inega.gal). O incumprimento do contido mínimo desta memoria poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

ii. Documento denominado Ficha de consumos PAE, segundo o modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.gal), en que se relacione o número de factura e o consumo enerxético de todas as facturas (electricidade, gas, fuel óleo, gasóleo...) do período anual tomado como referencia (2016 ou últimos doce meses), así como os datos enerxéticos do proxecto.

iii. Fotografías da instalación actual.

iv. Plano de situación das instalacións no establecemento coa distribución dos equipamentos; en instalacións simples bastará cun plano en planta de localización do centro de traballo.

v. Características técnicas dos equipamentos para os cales se solicita a axuda subministrados polo fabricante (catálogo, certificado ou ficha técnica do fabricante), onde se inclúan datos da produtividade do equipamento e do seu consumo enerxético.

vi. Oferta técnica dun provedor que avale o orzamento indicado na solicitude.

vii. No caso de investimentos en eficiencia enerxética non separables, deberase achegar oferta técnica dun provedor que avale o orzamento dun investimento similar que implique menor eficiencia enerxética e que podería realizarse de forma crible sen subvención.

c) Ademais, nos casos en que proceda tamén se debe achegar o seguinte:

i. No caso de que a actuación prevexa a execución dunha instalación de xeración eléctrica, deberá achegar xustificante de comunicación fidedigna realizada polo titular á compañía distribuidora de solicitude de punto de conexión para a instalación en cuestión (non é necesario se a instalación é illada da rede). Ademais, para as instalacións de xeración de potencia superior a 100 kW deberá achegarse xustificante de terse solicitado autorización previa e de construción. Para estes efectos, considerarase a suma da nova potencia e das eventuais instalacións de xeración preexistentes.

ii. Certificado de ter implantado un sistema de xestión enerxética segundo a norma UNE-EN ISO 50001:2011.

iii. Memoria técnica adicional para actuacións de renovación de edificios, segundo o modelo Memoria técnica adicional edificios PAE, dispoñible na web do Inega (www.inega.gal).

iv. Folla de características da caldeira, onde deberán estar incluídos os rendementos requiridos.

v. Certificado do coeficiente de rendemento (COP/EER) emitido por un laboratorio acreditado para realizar as probas segundo a norma UNE-EN 14511, para os equipamentos incluídos no ámbito de aplicación da dita norma (os que non estean incluídos teñen que xustificalo cun informe técnico do fabricante). Para os fabricantes asociados a Eurovent será suficiente con presentar a impresión da parte da base de datos en que figure a combinación unidade exterior-interior para a cal se solicita a axuda. Para os equipamentos con selo de calidade da EPHA (Asociación Europea de Bomba de Calor) será suficiente con achegar calquera documento que xustifique que o modelo ten o dito selo en vigor.

vi. Valor do SPF (prestacións medias estacionais) segundo a norma UNE-EN 14825:2012, UNE-EN 12309 ou documento Prestacións medias estacionais das bombas de calor, elaborado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través do IDAE.

vii. Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente achegar para a correcta avaliación do proxecto.

Artigo 9. Comprobación de datos

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

1. Certificado de alta no imposto de actividades económicas.

2. Certificacións de estar ao día no pagamento coa AEAT, a Seguridade Social e a Facenda autonómica.

3. DNI/NIE da persoa solicitante, cando se trate dunha persoa física.

4. NIF do solicitante, cando se trate dunha persoa xurídica.

5. Consulta dos administradores da sociedade, cando se trate dunha persoa xurídica.

Artigo 10. Transparencia e bo goberno

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.

2. De conformidade co artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, o Inega publicará na súa páxina web oficial (www.inega.gal) a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude levará implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

3. En cumprimento do artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Artigo 11. Compatibilidade das subvencións

1. As subvencións concedidas ao abeiro destas bases reguladoras serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sempre que non se supere o 100 % do investimento subvencionable ou, se é o caso, o límite máximo establecido no artigo 6 das bases reguladoras, segundo o establecido nos números 4 e 5 do artigo 38 do Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

Non obstante, e de acordo co establecido no artigo 65.11 do Regulamento (UE) 1303/2013, o proxecto poderá recibir axuda doutros fondos EIE, dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos EIE non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo conforme un programa distinto.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, nos termos previstos no artigo 18 destas bases reguladoras.

Artigo 12. Órganos competentes

A Xerencia do Inega será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director do Inega ditar as diferentes resolucións que deriven do dito procedemento.

Artigo 13. Instrución dos procedementos

1. Unha vez presentada a solicitude xunto coa documentación complementaria, o órgano instrutor comprobará que reúne todos os requisitos e que se achegan todos os documentos exixidos polas bases reguladoras. De non ser así, de conformidade coa normativa reguladora do procedemento administrativo común, requirirase o interesado para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia expresa de que, se así non o fixese, se considerará que desiste na súa petición e arquivarase o expediente.

Igual requirimento efectuará o Inega no suposto de resultado negativo da consulta efectuada á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS), consellería competente en materia de economía e facenda, Rexistro Mercantil e outros rexistros públicos; nestes casos, o solicitante deberá achegar as correspondentes certificacións ou documentos.

2. Todas as notificacións se realizarán por medios electrónicos, a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal, de maneira que cando, existindo constancia da posta á disposición da notificación, transcorresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada, cos efectos previstos no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que de oficio ou por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

A notificación do requirimento de emenda efectuarase do seguinte xeito:

– Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilita no formulario de solicitude un aviso en que se lle indica a posta á súa disposición desta notificación.

– Poderá acceder á citada notificación no taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante.

3. A documentación a que se refire a emenda presentarase de forma electrónica a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal). Para poder realizala é imprescindible que o solicitante ou o representante legal dispoña de DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional da Moeda e Timbre (FNMT).

4. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.

5. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración. Aqueles que non cumpran coas exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de inadmisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 14. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou, se é o caso, a denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

a) O xefe do Departamento de Enerxía e Planificación Enerxética do Inega.

b) O xefe da Área de Aforro e Eficiencia Enerxética do Inega.

c) Un técnico do Inega.

3. No documento co resultado da avaliación que elabore a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a subvención, especificaranse a puntuación que lles corresponde, así como o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible nos diferentes tipos de actuacións que se subvencionan.

Non serán subvencionables os proxectos que acaden unha puntuación inferior a 10 puntos por considerarse que non cumpren suficientemente a finalidade da convocatoria.

4. De ser o caso, este documento contará cunha relación dos proxectos admitidos que non acadaron a subvención polo esgotamento do orzamento dispoñible, que conformarán a lista de agarda. O órgano xestor poderá acordar activar a lista de agarda no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou perda o dereito á súa percepción; neste caso, os créditos liberados poderán asignarse por orde decrecente de puntuación aos proxectos admitidos que non obtivesen subvención por esgotamento do crédito previsto.

Artigo 15. Criterios de valoración

1. Os proxectos que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables.

2. Criterios de valoración das solicitudes de axuda para auditorías enerxéticas e para a implantación de sistemas de xestión certificados:

a) Alcance do traballo: 30 %.

1. No caso das auditorías enerxéticas valorarase o alcance do traballo co seguinte criterio:

– 10 puntos se a auditoría inclúe análise termográfica do centro de traballo. O informe final da auditoría debe recoller termografías e a súa respectiva valoración dos elementos máis relevantes desde o punto de vista de eficiencia enerxética e de seguridade da instalación.

– 10 puntos se a auditoría inclúe medicións e análises eléctricas do centro de traballo. O informe final da auditoría debe recoller en anexos gráficas e os valores máis representativos das variables eléctricas medidas mediante un analizador de redes naqueles puntos máis relevantes da instalación eléctrica da empresa. No informe debe xustificarse a selección dos puntos de medida.

– 5 puntos se a auditoría inclúe análise de gases de combustión das caldeiras e equipamentos de combustión do centro de traballo. O informe final da auditoría debe recoller os valores medidos e a análise dos resultados.

– 5 puntos se a auditoría inclúe análise dos niveles lumínicos dos lugares de maior consumo en iluminación do centro de traballo. O informe final da auditoría debe recoller os valores medidos e a análise dos resultados. No informe debe xustificarse a selección dos puntos de medida.

2. No caso dos proxectos para implantar sistemas de xestión certificados valorarase o alcance do traballo co seguinte criterio:

– 10 puntos se no proceso de implantación do sistema de xestión certificado realiza unha auditoría enerxética integral unha entidade externa. A auditoría realizada deberá entregarse coa documentación xustificativa.

– 10 puntos se durante o proceso de implantación do sistema se instala ou xa se dispón de equipamentos de medida do consumo enerxético que permitan cuantificar o consumo dos principais equipamentos e procesos produtivos consumidores de enerxía do centro de traballo comunicados a un equipo centralizado de almacenamento de datos. Na documentación xustificativa deberá entregarse unha relación dos equipamentos de medida instalados e a súa funcionalidade.

– 10 puntos se durante o proceso de implantación do sistema se instala ou xa se dispón dun sistema de procesamento avanzado de datos. Na documentación xustificativa deberá entregarse unha descrición do sistema de procesamento avanzado de datos en que se inclúa unha relación das variables controladas, a súa procedencia e das prestacións ofertadas polo sistema de procesamento.

b) Incidencia do custo da enerxía na competitividade do centro de traballo: 30 %.

Valórase a razón de 2 puntos por cada 1 % que representen os custos enerxéticos da empresa en relación cos custos totais do último exercicio de que se teña información ata un máximo de 30 puntos.

c) Relación consumo do centro de traballo/investimento elixible: 40 %.

Outorgarase a puntuación máxima de 40 puntos a aqueles proxectos que obteñan valores de 20 tep por cada 1.000 € de investimento elixible ou superiores; os que teñan unha ratio inferior puntuaranse proporcionalmente.

3. Criterios de valoración das solicitudes de axuda para proxectos de aforro e eficiencia enerxética:

a) Porcentaxe de aforro e eficiencia enerxética: 40 %.

O aforro valorarase a partir da porcentaxe de aforro enerxético mínimo exixible polas bases en cada actuación.

Estímase a porcentaxe de aforro respecto ao consumo enerxético do proceso ou equipamento antes da mellora proposta e valórase a razón de 1 punto por cada 1 % de aforro que supere o mínimo exixido ata un máximo de 40 puntos. En caso de varias actuacións nun mesmo proxecto, a puntuación será polo global do proxecto.

Dada a contribución adicional á transición a unha economía baixa en carbono derivada do cambio de combustibles, valorarase tamén dentro deste criterio a porcentaxe de redución de emisións de CO2 derivadas do cambio de combustible (non se inclúe a electricidade) adicionais ao aforro enerxético a razón de 2 puntos por cada 1 % de redución de emisións, ata un máximo de 20 puntos por este concepto.

b) Relación aforro anual/investimento elixible: 45 %.

Outorgarase a puntuación máxima de 45 puntos a aqueles proxectos que obteñan valores de 5 kWh/€ ou superiores; os que teñan un rateo inferior puntuaranse proporcionalmente.

O aforro calcularase partindo da situación de consumo inicial e da situación de consumo final (despois do investimento).

c) Sistemas de verificación do aforro enerxético acadado pola medida: 15 %.

Outorgarase a puntuación de 5 puntos a aqueles proxectos que instalen sistemas de medición do consumo asociados á actuación subvencionada.

Outorgaranse 5 puntos adicionais aqueles proxectos en que os equipamentos de medida do consumo enerxético asociados á actuación subvencionada estean comunicados cun sistema central de procesamento avanzado de datos.

Outorgaranse 5 puntos adicionais a aqueles proxectos en que no centro de traballo en que se realiza a actuación estea implantado un sistema de xestión enerxética certificado segundo a norma UNE-EN ISO 50001.

4. No caso de existir empate na puntuación de corte outorgada ao proxecto e co fin de promover a incorporación do principio transversal de igualdade enunciado no artigo 7 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, decidirase a favor do proxecto en que as entidades participantes teñan implantado un plan de igualdade, segundo a declaración responsable que se cubrirá no formulario de solicitude.

Artigo 16. Resolución e notificación

1. Elaborada a relación prevista no artigo 14.3 destas bases, e sempre con anterioridade á resolución do procedemento, efectuarase o trámite de audiencia, por un prazo de 10 días. Cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados, prescindirase do trámite de audiencia.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de catro (4) meses, contados desde a data de finalización do período de presentación das solicitudes ou, de ser o caso, da súa emenda.

Se transcorre o prazo sen se ditar resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. No suposto de ampliación do crédito e ata o límite do crédito dispoñible, observarase o sinalado no artigo 33.7 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

4. Con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso das resolucións de concesión da subvención, poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada.

5. Nos proxectos cofinanciados con fondos Feder 2014-2020, é dicir, salvo que se trate de PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario, deberá notificarse ao beneficiario un documento en que se establecen as condicións da axuda para a operación, en que deben figurar, como mínimo, os seguintes aspectos:

a) Identificación do beneficiario.

b) Contía da subvención.

c) Obrigas dos beneficiarios.

d) Os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deban obterse coa axuda.

e) O plan financeiro e o calendario de execución.

f) Os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA).

6. Na publicación que se faga no DOG e no taboleiro electrónico das axudas cofinanciadas con fondos Feder e individualmente concedidas ao abeiro desta convocatoria, incluirase unha referencia expresa ás disposicións pertinentes do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, ao seu título e á data de publicación no Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Artigo 17. Réxime de recursos

1. Contra as resolucións ditadas ao abeiro desta resolución de convocatoria, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produzan os efectos do silencio administrativo, perante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Contra as resolucións de reintegro, que poñen fin á vía administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produzan os efectos do silencio administrativo, perante o director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 18. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Cando por circunstancias técnicas sexa imprescindible variar o contido específico dos investimentos recollidos no proxecto inicial, o órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario, e deberán cumprirse os requisitos previstos no punto seguinte.

3. O órgano competente para a concesión da subvención poderá autorizar a modificación da resolución por instancia do beneficiario respectando os seguintes requisitos:

a) Que a modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízos a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non suporían a denegación da axuda.

4. O beneficiario deberá solicitar, por medios electrónicos a través da aplicación informática, a modificación das características do proxecto ou actividade subvencionada, mediante instancia dirixida ao director do Inega, como mínimo vinte (20) días hábiles antes da data de finalización do prazo de xustificación do investimento, en particular cando o orzamento definitivo sexa inferior a un 80 % do orzamento máximo elixible da instalación subvencionada. Xunto coa solicitude a entidade deberá presentar:

a) Memoria xustificativa, na cal ademais se faga constar que non se desvirtúa o proxecto subvencionado, que non suporá unha actuación deficiente e que se cumpre co obxectivo da resolución de concesión.

b) Orzamento ou proxecto modificado.

c) Relación e identificación concreta dos cambios introducidos en cadro comparativo.

5. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación do proxecto, que poderá ou non afectar aos termos da resolución de concesión, será ditado polo director do Inega logo da instrución do correspondente expediente, no cal se lle dará audiencia aos interesados.

Artigo 19. Aceptación e renuncia

1. No caso de que o beneficiario dunha subvención desexe renunciar á axuda concedida para a súa solicitude, deberá enviar un escrito, por medios electrónicos a través da aplicación informática, comunicando este feito, co fin de arquivar o expediente.

No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución, que se notificará o interesado por medios electrónicos, de conformidade co procedemento establecido no artigo 13.2 destas bases reguladoras.

Artigo 20. Obrigas dos beneficiarios

Son obrigas dos beneficiarios, sen prexuízo das demais obrigas que figuran no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

1. Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

2. Xustificar ante o Inega o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou gozo da subvención.

Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o Inega, así como a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, nomeadamente a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, as comprobacións e verificacións que realice o organismo intermedio, a autoridade de xestión e a autoridade de control e, de ser o caso, os órganos de Control da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo e outras instancias de control, para o cal achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

Nos proxectos cofinanciados con fondos Feder 2014-2020, é dicir, salvo que se trate de PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario, os beneficiarios someteranse ás verificacións que levará a cabo a autoridade de xestión sobre a base do disposto nos números 4 e 5 do artigo 125 do Regulamento (CE) núm. 1303/2013, polo que se fixan as disposicións comúns relativas ao Feder, FSE e ao Fondo de Cohesión (DOUE L 347, do 20.12.2013), así como ás comprobacións pertinentes dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

3. Comunicar ao Inega a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e sempre con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

4. Manter o investimento de que se trate para a finalidade e co carácter solicitado por un período mínimo de cinco anos unha vez rematado o proxecto, previsión que para o suposto de cofinanciamento con fondos comunitarios está recollida no artigo 71 do Regulamento (CE) núm. 1303/2013, polo que se fixan as disposicións comúns relativas ao Feder, FSE e ao Fondo de Cohesión (DOUE L 347, do 20.12.2013) sobre a invariabilidade das operacións durante cinco anos desde o remate da operación, manténdose o investimento sen modificacións substanciais.

Nos contratos de servizos enerxéticos que teñan unha duración inferior a 5 anos terase que achegar un documento asinado polo propietario da instalación en que asume o compromiso de manter o investimento ata que se cumpra este período.

5. Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado que facilite unha pista de auditoría apropiada en relación con todos os gastos correspondentes cos investimentos realizados ao abeiro desta axuda e conservar a documentación xustificativa relativa aos gastos financiados durante un prazo de tres anos no caso de operacións cun gasto subvencionable inferior a 1.000.000 € a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas cales estean incluídos os gastos da operación.

O Inega informará os beneficiarios da data a partir da cal se realizará o cómputo anterior.

6. En cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, no caso de promoción ou difusión pública que as persoas beneficiarias realicen da actuación subvencionada por calquera soporte, deberá constar o cofinanciamento con fondos da Xunta de Galicia a través do Instituto Enerxético de Galicia, que se efectuará incorporando de forma visible o símbolo e logotipo da Xunta de Galicia e do Inega.

7. Nos proxectos cofinanciados con fondos Feder 2014-2020, é dicir, salvo que se trate de PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario, en relación coa publicidade do financiamento, de conformidade co previsto no anexo XII, punto 2.2, do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, o beneficiario deberá:

a) En todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio do Inega, da Xunta de Galicia e do Feder ao proxecto incluíndo a imaxe institucional do Inega e a Xunta de Galicia e mostrando o emblema da Unión, así como unha referencia á Unión Europea, e unha referencia ao Fondo que dá apoio á operación co lema do Fondo «Unha maneira de facer Europa».

b) Durante a realización do proxecto, e durante o período de duración dos compromisos de mantemento do investimento ou emprego, o beneficiario informará o público do apoio obtido do Inega, Xunta de Galicia e Feder: a) Facendo unha breve descrición no seu sitio da internet, no caso de que dispoña dun, da operación, de maneira proporcional ao nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e resultados, e destacando o apoio financeiro da Unión. b) Colocando, polo menos, un cartel con información sobre o proxecto (dun tamaño mínimo A3), en que mencionará a axuda financeira da Unión, nun lugar ben visible para o público, por exemplo na entrada dun edificio, excepto cando o importe da axuda supere os 500.000 €.

Durante a execución de toda operación de financiamento de obras de infraestrutura ou construción que se beneficie dunha axuda de Feder superior a 500.000 €, o beneficiario colocará un cartel temporal de tamaño significativo nun lugar ben visible para o público.

O beneficiario colocará, nun lugar ben visible para o público, un cartel ou placa permanente de tamaño significativo, nun prazo de tres meses a partir da conclusión dunha operación, que reúna as características seguintes:

i. A contribución pública total á operación supera os 500.000 euros.

ii. A operación consiste na compra dun obxecto físico, no financiamento dunha infraestrutura ou en traballos de construción.

O Regulamento de execución (UE) núm. 821/2014 especifica nos artigos 3 e 4, a forma en que debe crearse o emblema e as súas características técnicas e, no artigo 5, as características técnicas das placas fixas e dos carteis publicitarios temporais e permanentes.

• O Inega facilitará modelos aos beneficiarios a través da súa páxina web.

8. Reintegrar os fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

9. Nos proxectos cofinanciados con fondos Feder 2014-2020, é dicir, salvo que se trate de PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario, a aceptación da axuda cofinanciada con fondos Feder, é dicir, para os PAEI-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e ESE, implica a aceptación da inclusión dos beneficiarios na lista de operacións a que fai referencia o artigo 115, número 2, e co contido previsto no anexo XII, do Regulamento (UE) núm. 1303/2013.

10. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 21. Subcontratación

Permitirase que o beneficiario subcontrate con terceiros a execución de ata o 100 % da actuación que se subvenciona, nos termos recollidos no artigo 27 e concordantes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 22. Prazo para a execución da instalación

1. A data límite para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa dos investimentos será o 30 de setembro de 2018.

2. A documentación xustificativa do investimento realizado presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada, segundo o disposto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 23. Xustificación da subvención

1. A documentación correspondente á xustificación do investimento realizado presentarase de forma electrónica a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

2. Tal e como dispón o artigo 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención aprecie a existencia de defectos emendables nas xustificacións presentadas polos beneficiarios, porao no seu coñecemento e concederalles un prazo de dez (10) días para a súa corrección. Os requirimentos de emenda serán notificados tal e como se establece no artigo 13.2 destas bases reguladoras.

Igual requirimento efectuará o Inega no suposto de resultado negativo da consulta efectuada á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS), consellería competente en materia de economía e facenda, así como a verificación do DNI do solicitante (persoa física) e do NIF do solicitante (persoa xurídica); nestes casos o solicitante deberá achegar as correspondentes certificacións ou documentos.

3. No suposto de que transcorrese o prazo establecido para a xustificación sen terse presentado ningunha documentación, requirirase igualmente o beneficiario para que no prazo improrrogable de dez (10) días hábiles a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá o beneficiario das sancións que conforme a lei correspondan.

Artigo 24. Documentación xustificativa do investimento

1. Para o cobramento da subvención concedida o beneficiario deberá xustificar previamente o investimento que lle supuxo executar o proxecto ou actuación subvencionada. Todos os investimentos deberán estar plenamente realizados na data límite de xustificación do proxecto.

2. Sempre que sexa obrigatorio, o beneficiario da axuda deberá contar coa autorización emitida pola consellería competente en materia de industria para a posta en servizo da instalación. No caso de que aínda non se obtivese a autorización, si deberá acreditar documentalmente a súa solicitude.

3. Para o cobramento da subvención concedida, o beneficiario deberá presentar toda a documentación que se sinala nos puntos seguintes:

a) Conta xustificativa composta de facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa pagados, en orixinal ou copias auténticas electrónicas. Os gastos aparecerán desagregados por conceptos ou unidades de obra.

Para os efectos da súa xustificación, as facturas que se paguen de xeito fraccionado deberán incluírse no expediente nunha única solicitude de pagamento.

Cando o beneficiario non dispoña de facturas electrónicas para a xustificación da subvención, deberá achegar unha copia auténtica electrónica dos documentos orixinais en papel, de acordo cos procedementos que establece a normativa vixente.

Non obstante, no presente procedemento admitiranse os documentos en papel ou copias debidamente compulsadas debido a circunstancias funcionais e/ou tecnolóxicas derivadas da implantación progresiva por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma en relación coa organización da emisión das copias auténticas electrónicas.

A expedición das facturas e o seu contido axustarase ao disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

Non se admitirán supostos de autofacturación (facturas emitidas polo propio beneficiario da subvención).

Os provedores non poderán estar vinculados co organismo solicitante ou coa empresa beneficiaria final, ou cos seus órganos directivos ou xestores, agás que concorran as seguintes circunstancias, previstas no artigo 27.7.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

i. Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

ii. Que se obteña a pertinente autorización por parte da dirección do Inega.

A non vinculación demostrarase a través dunha declaración responsable do solicitante, que se cubrirá no formulario da solicitude.

Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas os seguintes:

i. Xustificante bancario (transferencia bancaria, certificación bancaria, xustificante bancario de ingreso efectivo polo portelo), en que consten: o titular da conta desde a que se realiza a operación ou persoa que realiza o ingreso efectivo, que debe coincidir en todo caso coa persoa beneficiaria da subvención, o receptor do pagamento (empresa ou autónomo) e o número da factura obxecto de pagamento.

ii. Efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio): achegarase copia do efecto mercantil acompañada da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.), en que conste claramente que o efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

No caso de que non quede acreditado o concepto do gasto, deberá achegar, ademais, recibín asinado e selado polo provedor en que se especifique o número de factura pagada, número e data do cheque e NIF e nome da persoa receptora do cobramento.

Tanto no caso do cheque nominativo como de obriga de pagamento, para os efectos de data de pagamento, estimarase a data de cargo na conta do extracto bancario. En ningún caso se considerará como data de pagamento efectivo a entrega do cheque ao provedor.

Non se admitirán en ningún caso como xustificante os documentos acreditativos de pagamentos en metálico, nin os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou se non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

A data dos xustificantes de gasto e do pagamento debe ser posterior á data de solicitude de axuda e terá como límite para a súa validez e admisión o último día do prazo de xustificación previsto no artigo 22.

No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura á cal se imputa o pagamento.

b) Sempre que o custo elixible sen IVE da actuación concreta que se subvenciona supoña un gasto para o beneficiario superior a 50.000 € (en concepto de execución de obra) ou a 18.000 € (cando subministran bens ou prestan servizos empresas de consultoría ou asistencia técnica) o beneficiario deberá solicitar e achegar ao Inega, como mínimo, o contido de 3 ofertas de distintos provedores. Non se aceptará como válido o certificado, informe ou documento similar en que se indique que se cumpriu co dito trámite de solicitar as 3 ofertas, pois o que debe achegarse é o orixinal ou copia compulsada do contido de cada unha das ofertas.

A elección dunha das ofertas fundamentarase sempre en criterios de aforro. Ademais, será necesario achegar como xustificación unha memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

Non será necesario presentar as 3 ofertas se, polas especiais características dos gastos que se subvencionan, non existe no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten; neste suposto, o beneficiario deberá prestar declaración expresa motivada en tal sentido.

c) Declaración expresa por parte do beneficiario de que o proxecto foi executado conforme o indicado na solicitude e na documentación inicial, que o proxecto se axusta á normativa vixente e se obtiveron todos os permisos e autorizacións necesarias para a súa execución. Na páxina web do Inega (www.inega.gal) estará dispoñible o modelo de declaración a que se refire este punto.

De existiren modificacións no proxecto, deberase indicar no informe técnico da actuación realizada e achegar a documentación técnica presentada coa solicitude que se vexa afectada polas modificacións.

d) Informe técnico da actuación realizada, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal).

e) Certificado do instalador/provedor en que se indique a data de finalización da instalación/actuación subvencionada asinado polo técnico competente; en todo caso, a data de finalización da obra/actuación debe estar comprendida dentro do período de xustificación. Naqueles proxectos de xeración eléctrica de potencia superior a 10 kW achegarase no seu lugar o certificado de dirección de obra.

f) Nos casos en que proceda, xustificante de solicitude de inscrición no rexistro correspondente da consellería competente en materia de industria en que se recolla tanto a identificación do titular da instalación como o código de acceso, para ter a posibilidade de verificación se fose necesario.

g) No caso de instalacións de xeración de potencia superior a 100 kW deberá achegarse xustificante de autorización previa e de construción. Para estes efectos, considerarase a suma da nova potencia e das eventuais instalacións de xeración preexistentes.

h) Sempre que sexa obrigatorio, o beneficiario da axuda deberá contar coa autorización emitida pola consellería competente en materia de industria para a posta en servizo da instalación. No caso de que aínda non se obtivese a autorización, si deberá acreditar documentalmente a súa solicitude.

i) Nos proxectos de enerxía xeotérmica o beneficiario deberá achegar certificado de obra do sistema de captación asinado por un técnico conforme o modelo dispoñible na web do Inega. Sempre que sexa obrigatoria unha autorización para a execución do proxecto o beneficiario deberá xustificar a súa obtención ou, no caso de que aínda non se recibise a autorización, si deberá acreditar documentalmente a súa solicitude.

j) Nos casos en que proceda, memoria técnica de xustificación da publicidade de fondos Feder, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal).

k) Documentación específica para as solicitudes de axuda para auditorías enerxéticas:

i. Copia da auditoría en formato dixital.

ii. Documento titulado Formulario de resultados da auditoría enerxética, dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal) en formato dixital editable (.xls).

l) Documentación específica para solicitudes de axuda para proxectos de implantación de sistemas de xestión:

i. Copia do certificado emitido durante o período de xustificación conforme a Norma ISO 50.001 por unha entidade acreditada. No caso de non terse completado a obtención do certificado, deberá xustificarse o inicio do proceso de certificación achegando contrato asinado cunha entidade acreditada. Ademais, en todo caso deberá entregarse copia dos documentos resultantes dos traballos realizados.

ii. Nos casos en que proceda deberase entregarse a auditoría enerxética realizada.

iii. Nos casos en que proceda deberase entregar unha relación dos equipamentos de medida instalados e comunicados a un equipamento central e a súa funcionalidade.

iv. Nos casos en que proceda deberase entregar unha descrición do sistema de procesamento avanzado de datos en que se inclúa unha relación das variables controladas, a súa procedencia e das prestacións ofertadas polo sistema de procesamento.

m) Documentación específica solicitudes de axuda para proxectos de aforro e eficiencia enerxética:

i. Fotografías dos equipamentos principais instalados no lugar (realizadas desde os mesmos puntos que as fotografías presentadas na solicitude).

ii. No caso de actuacións de iluminación, deberase presentar un certificado asinado polo instalador, provedor ou organismo de control autorizado en que se relacionen as estancias reformadas (coa mesma estrutura utilizada no documento Memoria técnica PAE_ILU), o seu uso, e se declare que, tras as medicións realizadas, se constata o cumprimento do nivel de iluminación mantido no referente á área de traballo en toda a superficie da zona reformada (Em), dos índices de cegamento (UGRL) e da uniformidade da iluminancia (Uo)-que se definen na norma UNE-EN 12464 (Iluminación. Iluminación nos lugares de traballo), na Guía técnica para a avaliación e prevención de riscos relativos a utilización de lugares de traballo, e na norma UNE-EN 12193 (Iluminación. Iluminación de instalacións deportivas), se é o caso.

Con carácter xeral, a documentación presentada permitirá ao Inega medir o indicador de produtividade asociado a estas bases reguladoras, que é a redución do consumo de enerxía final nas infraestruturas públicas ou empresas (ktep/ano).

Artigo 25. Pagamento das axudas

1. Os órganos competentes do Inega poderán solicitar as aclaracións ou os informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. Transcorrido o prazo concedido para o efecto sen que o beneficiario os presentase, poderase entender que renuncia á subvención.

2. Previamente á proposta de pagamento, e sempre que se trate de subvencións de capital cun importe superior a 60.000 euros, os servizos técnicos do Inega poderán realizar unha inspección de comprobación material en que certifiquen que se realizou o investimento que foi obxecto da axuda e que tal investimento coincide co previsto na resolución de concesión.

3. No caso de que o investimento realizado teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha realización deficiente do proxecto, a contía da subvención poderá reducirse proporcionalmente se, debido á redución do investimento, se superan as porcentaxes máximas de subvención.

Artigo 26. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Concesión de subvencións, cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Xerencia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Xerencia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través dun correo electrónico a inega.info@xunta.gal.

A cesión de datos de carácter persoal que se debe efectuar á Intervención Xeral da Administración do Estado, que é o órgano responsable da administración e custodia da base de datos nacional de subvencións, non requirirá o consentimento do afectado.

Así mesmo, nos proxectos cofinanciados con fondos Feder 2014-2020, é dicir, salvo que se trate de PAEA-Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agrícola primario, os datos serán incluídos no ficheiro denominado  Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos, creado pola Orde do 31 de marzo de 2016 (DOG núm. 68, do 11 de abril) cuxo obxecto, entre outras finalidades, é a  xestión, o seguimento, o control, a coordinación e o estudo da execución e a avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa. O órgano responsable deste ficheiro é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, mediante unha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal.

Artigo 27. Xestión informática das axudas

Os beneficiarios poderán ver na aplicación informática, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal), o estado das súas solicitudes a medida que avanza a tramitación administrativa do expediente.

Artigo 28. Perda do dereito a subvención e reintegro das axudas

1. Producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención no suposto de falta de xustificación do cumprimento do proxecto, das condicións impostas na resolución de concesión, das obrigas contidas nestas bases reguladoras, das obrigas contidas no artigo 33 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, ou na demais normativa aplicable, o que dará lugar á devolución total ou parcial da subvención percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior será o establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Incumprimento dos proxectos:

a) Incumprimento total. Se o beneficiario xustifica conceptos, partidas e/ou elementos subvencionables aprobados que representen menos do 60 % do importe total do investimento subvencionable, entenderase que non acadou os obxectivos propostos na solicitude e, polo tanto, perderá o dereito a cobrar a subvención.

b) Incumprimento parcial: sempre que se cumpran os requisitos ou condicións esenciais tomados en conta na concesión das axudas, e a xustificación sexa igual ou superior ao 60 %, poderá apreciarse un incumprimento parcial, e deberase resolver sobre o seu alcance, aplicando a mesma ponderación que teña a condición incumprida na resolución de concesión.

Sen prexuízo doutros supostos que poidan concorrer, no caso de condicións referentes á contía ou ao concepto da base subvencionable, o alcance do incumprimento determinarase proporcionalmente ao gasto deixado de practicar ou aplicado a un concepto distinto do considerado subvencionable; se é o caso, deberá reintegrarse as cantidades percibidas na dita proporción.

4. Reintegros das axudas no caso de non manter as condicións establecidas nestas bases:

a) Suporá a perda dun 2 % da subvención concedida o feito de non manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionables, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os conceptos financiados con fondos Feder.

b) Suporá a perda dun 2 % da subvención concedida o feito de non dar publicidade ao financiamento do proxecto de acordo co establecido nestas bases.

c) Suporá a perda dun 5 % e o feito de non comunicar a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o mesmo concepto subvencionable, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención, unha vez recalculada a subvención e descontado o exceso obtido sobre os topes máximos legalmente establecidos.

d) Suporá a perda da subvención de forma proporcional ao período en que se incumpra o requisito, o feito de non manter os investimentos obxecto da subvención durante o período de cinco anos.

e) Suporá a perda da subvención, cando se trate de operacións que comprendan investimentos en infraestruturas ou investimentos produtivos se, nos 10 anos seguintes ao pagamento final ao beneficiario, a actividade produtiva se somete a unha relocalización fóra da Unión (excepto cando o beneficiario sexa unha peme) ou no prazo que determina a normativa de axudas de Estado.

Artigo 29. Réxime de sancións

Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases aplicaráselles o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 30. Fiscalización e control

Os beneficiarios destas subvencións someteranse ás actuacións de control que realice o Inega para o seguimento dos proxectos aprobados e ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así como ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, de ser o caso, á autoridade de xestión e aos servizos financeiro da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo e ás verificacións do artigo 125 do Regulamento (CE) núm. 1303/2013, polo que se fixan as disposicións comúns relativas ao Feder, FSE e ao Fondo de Cohesión (DOUE L 347, do 20.12.2013), que xa foron mencionadas na letra c) do artigo 20 destas bases.

Artigo 31. Comprobación de subvencións

1. O órgano competente para conceder a subvención comprobará a axeitada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da subvención. O prazo para a comprobación material de facturas e xustificantes de gastos será de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos das operacións. Así se recolle no artigo 140 do Regulamento (CE) núm. 1303/2013, polo que se fixan as disposicións comúns relativas ao Feder, FSE e ao Fondo de Cohesión (DOUE L 347, do 20.12.2013).

2. Previamente á proposta de pagamento, e sempre que se trate de subvencións de capital cun importe superior a 60.000 euros, os servizos técnicos do Inega realizarán unha inspección de comprobación material do investimento, do cal quedará constancia no expediente mediante acta de conformidade asinada tanto polo representante da Administración como polo beneficiario.

Artigo 32. Publicidade

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións, publicarase no DOG a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

2. Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no DOG, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web do Inega.

Artigo 33. Remisión normativa

1. As subvencións concedidas ao abeiro destas bases reguladoras que estean previstas pola UE rexeranse, entre outras, polas seguintes normas:

a) Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro de 2013).

b) Regulamento (UE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352/9, do 24 de decembro de 2013).

c) Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura (DOUE L 190/45, do 28 de xuño de 2014).

d) Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE l 187, do 26 de xuño de 2014).

e) Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohexión, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello, así como a súa normativa comunitaria, estatal e autonómica de desenvolvemento.

f) Regulamento (UE) núm. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1080/2006.

g) Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020.

2. Así mesmo, rexeranse pola normativa aplicable ás axudas e subvencións na Comunidade Autónoma, en particular a seguinte:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

e) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

f) Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

g) Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file