Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 9 de marzo de 2018 Páx. 14472

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2018/19.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de asistencia social, segundo o disposto no artigo 27.23 do seu Estatuto de autonomía.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais, inclúe, no seu artigo 3.e), como un dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais, proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral e, no artigo 3.i), garantir o apoio ás familias como marco de referencia no que se desenvolven as persoas.

Así mesmo, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, recoñece no seu artigo 6 como un dos principios de responsabilidade pública o de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental da sociedade no cumprimento das súas funcións.

O Consorcio ten como misión primordial a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas menores de tres anos na forma de recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito territorial dos municipios que o compoñen, co obxecto de garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención, segundo o disposto no artigo 6 dos estatutos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Conforme o exposto,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2018/19 (código BS404A solicitudes de novo ingreso e código BS404B solicitudes de renovación).

Artigo 2. Requisitos para ser adxudicataria/o

Serán requisitos imprescindibles para ser adxudicataria/o de praza nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar:

a) Que a nena ou o neno xa nacese no momento da presentación da solicitude.

b) Que teña unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil na que obteña praza e non teña cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2018. Non obstante o anterior, poderanse eximir do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio educativo, de acordo coa normativa vixente.

c) Respecto daquelas familias que xa escolarizaran outro fillo ou filla no mesmo centro ou en calquera outro centro da Rede, estar ao día no pagamento das cotas polos servizos recibidos na data de presentación da solicitude, tanto nos supostos de renovación de praza como de novo ingreso.

Artigo 3. Orde de adxudicación das prazas

1. Procedemento ordinario.

As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:

a) Renovación de praza.

As nenas e os nenos escolarizadas/os durante o curso 2017/18 en calquera das escolas infantís obxecto desta resolución terán dereito á renovación automática da súa praza sempre que reúnan os requisitos establecidos no artigo 2, e sempre que estivesen matriculadas/os no presente curso con anterioridade ao 31 de xaneiro de 2018, tal e como se recolle no artigo 14.2.a) do RRI.

As persoas usuarias de media xornada só poderán variar o horario establecido na súa solicitude, de haber prazas vacantes no horario solicitado. De haberen máis solicitudes que prazas vacantes, a adxudicación de prazas na nova franxa horaria farase en función da orde de puntuación acadada no proceso de baremación polo que se incorporou á escola segundo o recollido no artigo 15.A) do RRI.

b) Traslado de centro.

As familias cun neno/a escolarizado/a nunha escola infantil da Administración autonómica no curso 2017/18 que xustifiquen un cambio de domicilio e/ou lugar de traballo terán dereito preferente a unha praza no centro que soliciten sempre que, unha vez rematado o proceso de renovación de praza do alumnado da propia escola, existan prazas suficientes.

c) Novo ingreso.

As solicitudes de novo ingreso seguirán a seguinte orde de adxudicación:

1º. As dos fillos e as fillas do persoal que preste servizo nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, cando soliciten a praza para o centro onde presta servizo a nai, o pai, a persoa acolledora ou a titora ou o titor legal.

2º. As de nenas/os con irmán ou irmá con praza no centro para o que solicitan a praza, renovada ou de novo ingreso.

3º. As de menores con medidas administrativas de tutela ou garda en situación de acollemento familiar.

4º. As prazas que queden vacantes adxudicaranse segundo a puntuación obtida pola aplicación do baremo que figura no anexo IV. Esta puntuación determinará a orde de prelación na adxudicación das prazas dentro dos criterios de prioridade para adxudicación de prazas previstos no artigo 14.1 do Regulamento de réxime interno das escolas infantís xestionadas polo Consorcio:

En primeiro lugar, obterán praza nas escolas, os/as nenos/as empadroados/as no concello en que se sitúe a escola. En segundo lugar, de existir prazas vacantes, poderán obter praza os/as fillas/os de persoas que, estando empadroadas noutro concello, teñan os seus postos de traballo no concello en que se localice a escola. En terceiro lugar, poderán acceder tamén persoas dos concellos limítrofes.

2. Procedemento extraordinario.

a) Solicitudes de ingreso urxente.

Para os ingresos urxentes reservaranse, polo menos, unha praza por cada grupo de idade e, como máximo, unha por unidade aberta.

Terán a consideración de ingresos urxentes os seguintes casos:

1º. Os de menores tutelados/as ou en situación de garda pola Consellería de Política Social.

2º. Os de fillos/as das mulleres que se atopen nunha casa de acollida e/ou sexan vítimas de violencia de xénero.

3º. Aqueloutros nos que concorran circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención inmediata.

b) Solicitudes presentadas fóra de prazo.

Admitiranse, con carácter excepcional, as solicitudes presentadas fóra do prazo establecido no punto 3 do artigo 10 que se atopen nos seguintes casos:

1º. Nacemento, acollemento ou adopción da/do nena/o con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.

2º. Cambio de concello de residencia ou de traballo da unidade familiar.

3º. Cambio de domicilio ou lugar de traballo da unidade familiar dentro do mesmo concello.

4º. Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Estas solicitudes deberán ir acompañadas da documentación acreditativa da circunstancia que motiva a súa presentación fóra de prazo.

Nestes supostos a adxudicación estará condicionada á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade do neno ou da nena no centro para o que se solicita.

As solicitudes relativas aos supostos recollidos nos puntos 2º e 3º con praza adxudicada nunha escola infantil da Administración autonómica, de non existir prazas vacantes, terán preferencia sobre o resto que estea en lista de espera despois de adxudicar praza ás que se atopen nos supostos recollidos nos números 1º, 2º e 3º do punto 1.c) do artigo 3, referido ás solicitudes de novo ingreso. De haber máis dunha solicitude nestas circunstancias, a adxudicación realizarase segundo a data de presentación en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 4. Calendario e horario de apertura das escolas

1. Calendario.

Nas escolas infantís 0-3 ás que se refire esta resolución o curso escolar dará comezo o día 5 de setembro de 2018.

Os centros permanecerán abertos de luns a venres, excluídos os días considerados festivos no calendario laboral e os días 24 e 31 de decembro.

As escolas pecharán ás 15.00 horas os días 5 de xaneiro e martes de Entroido.

De ser o caso, os nenos e nenas deberán ser recollidos ás 15.00 horas os días en que se celebren festas na escola en horario de tarde que exixan a participación do persoal e que estean previstas na programación anual. As datas serán notificadas mediante unha circular informativa a todas as persoas usuarias.

Con carácter xeral, as escolas permanecerán pechadas no mes de agosto. Excepcionalmente a Xerencia poderá acordar a prestación do servizo nun determinado número de escolas de garda podendo establecer un sistema rotativo entre aquelas radicadas nun mesmo concello ou atendendo a unha distribución zonal para o resto das escolas.

Os centros que eventualmente poidan permanecer abertos serán determinados pola Xerencia atendendo ao número de solicitudes debidamente xustificadas con base en motivos laborais ou enfermidades graves.

Para a apertura da escola de garda, será necesaria unha demanda de prazas que permita crear, polo menos, unha unidade internivelar (15 nenos/as de entre 0-3 anos).

O alumnado poderá asistir ao centro un máximo de once meses dentro do período de setembro a agosto do curso 2018/19.

En casos excepcionais debidamente xustificados, poderase admitir a asistencia do neno ou da nena durante os 12 meses do ano. En tales circunstancias deberase formular unha solicitude cunha antelación mínima dun mes, agás causas sobrevidas que o impidan. Esta solicitude será estudada e, se procede, autorizada pola Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio. A ausencia de resposta no prazo de 10 días suporá a desestimación da solicitude.

2. Horario.

O horario de apertura das escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio para o curso 2018/19 e a relación delas xunto cos seus enderezos pode consultarse no anexo VI e nas páxinas web https://sede.xunta.gal, http://politicasocial.xunta.gal e
http://www.igualdadebenestar.org

As franxas horarias poderán ser reducidas no horario do peche establecido cando o número de crianzas no centro sexa inferior ao 10 % do número de prazas da escola, excluídas aquelas xornadas por quendas.

As escolas con horario de peche establecido por riba das 18.00 horas manterán o mesmo de haber demanda suficiente para manter unha unidade internivelar (15 nenas/os).

En ningún caso a/o nena/o que sexa recollida/o en último lugar non poderá exceder a súa permanencia na escola máis alá de 30 minutos despois da saída do resto das crianzas.

As persoas usuarias dentro do horario de apertura e peche do centro poderán optar polas seguintes tipos de xornadas:

A) Xornada completa, coas seguintes modalidades:

a) Continua: aquela na que a crianza permanece na escola ata o máximo de oito horas, sen solución de continuidade.

b) Partida: aquela na que a crianza permanece na escola ata o máximo de oito horas, con solución de continuidade. Neste caso, o tempo de permanencia na escola, con carácter xeral, non poderá ser inferior a tres horas tanto na xornada de mañá como na xornada de tarde.

c) Por quendas: aquela na que por motivos persoais ou laborais dos proxenitores ou representante legal da crianza debidamente acreditados, esta asiste semanas alternas en horarios distintos.

B) Media xornada: as medias xornadas serán, como mínimo, de 3 horas e, como máximo, de 4 horas.

A permanencia do alumnado no centro non poderá superar as oito horas diarias dentro da xornada pola que opte, agás cando, por circunstancias excepcionais debidamente acreditadas, teña que permanecer un tempo superior ao máximo establecido. Estes supostos serán estudados e, de ser o caso, autorizados pola Xerencia Adxunta para Escolas Infantís.

Artigo 5. Prestacións

1. As persoas usuarias poden optar por unha das seguintes modalidades de servizo:

a) Atención educativa con comedor.

b) Atención educativa sen comedor.

A opción dos servizos elixidos farase constar na solicitude e manterase durante todo o curso, salvo circunstancias sobrevidas debidamente acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da opción elixida inicialmente.

2. As nenas e nenos que teñan concedida praza sen servizo de comedor poderán facer uso deste servizo en días soltos sempre que se solicite ante a dirección do centro con antelación suficiente, xustificando a súa necesidade e aboen o prezo estipulado.

Artigo 6. Prezos

1. Os prezos que deberán pagar as persoas usuarias serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

2. Aboaranse once mensualidades por curso, agás nos casos establecidos no artigo 5 do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, e no artigo 4.1 desta resolución.

3. A inasistencia á escola infantil durante un determinado período non supón redución nin exención ningunha do pagamento da cota, agás nos casos establecidos no artigo 5 do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro.

Artigo 7. Regras e definicións para a determinación do importe do prezo público

Para a determinación do importe mensual do prezo público que se debe aboar polas prazas nas escolas infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, teranse en conta as especificacións recollidas no anexo do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro. Para estes efectos, a renda per cápita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente ou persoas con relación análoga de afectividade, e máis:

1º. As fillas e os fillos menores, con excepción de quen, con consentimento da/s nai/s
e/ou do/s pai/s, vivan independentes destas/es.

2º. As fillas e os fillos maiores de idade con incapacitación xudicial, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

3º. As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33 %.

A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente no momento de solicitude de praza.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais de cada un dos membros da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas do exercicio anterior calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro e segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Para estes efectos, tomarase, para o cálculo da cota, a declaración do IRPF correspondente ao ano 2016.

c) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando forme parte dela unha única persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e as/os fillas/os menores ao seu cargo e sempre que a outra proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.

Non obstante o anterior, cando as circunstancias concorrentes na data da devindicación do IRPF non coincidan coas circunstancias do momento da presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, teranse en conta estas últimas, tanto para o cálculo da renda per cápita como para a aplicación do baremo e dos distintos descontos. En todo caso, estas circunstancias deberán xustificarse documentalmente no momento de presentación da solicitude.

Artigo 8. Solicitudes e documentación

1. O procedemento de solicitude de praza será o seguinte:

1.1. Renovación de praza (BS404B).

1.1.1. Para a renovación da praza do alumnado escolarizado durante o curso 2017/18, presentarase o modelo oficial de solicitude segundo o anexo V, que estará dispoñible nos enderezos electrónicos https://sede.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org así como nas propias escolas infantís 0-3.

1.1.2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Anexo II relativo á comprobación de datos do/da cónxuxe, parella ou outros membros da unidade familiar.

b) Outros documentos que acrediten cambios de carácter socio-económico na unidade familiar.

1.2. Novo ingreso (BS404A).

1.2.1. As solicitudes de novo ingreso presentaranse segundo o modelo oficial establecido (anexo I).

Neste impreso poderá solicitarse praza para máis dunha escola, indicando a orde de preferencia. Presentarase unha única solicitude na escola que se indique como primeira opción.

Os impresos estarán dispoñibles nos enderezos electrónicos https://sede.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org e facilitaranse tamén nos propios centros nos que se solicite praza.

1.2.2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Anexo II relativo á comprobación de datos do/da cónxuxe, parella ou outros membros da unidade familiar.

b) Anexo III, no caso de optar á axuda do programa Bono Concilia.

c) Copia do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.

d) Certificado do grao de discapacidade e/ou dependencia do neno ou da nena para quen se solicita praza, se é o caso, cando non sexa expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Informe sobre a necesidade de integración na escola infantil acreditada por un equipo de valoración e orientación da Consellería de Política Social, no caso dos nenos e das nenas con necesidades específicas de apoio educativo.

f) Copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos, cando estean formalizados por outra comunidade autónoma distinta da galega.

g) Xustificación de ocupación ou desemprego da nai/pai, titor/a legal ou acolledor/a actualizada:

1º. No caso de persoas traballadoras por conta allea: copia da última nómina, certificación de empresa ou vida laboral.

2º. No caso de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas: copia do último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no Réxime especial de traballadores autónomos ou da correspondente mutualidade.

h) Se procede, outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo:

1º. Certificado do grao de discapacidade e/ou de dependencia da/do nai/pai, acolledor/a, titor/a legal ou doutros membros da unidade familiar cando non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2º. Certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial de medidas paterno-filiais ou certificado administrativo de monoparentalidade expedido pola Comunidade Autónoma.

3º. Copia do título de familia numerosa, no caso de que non sexa expedido pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

i) Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero mediante calquera dos seguintes documentos:

1º. Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia da propia orde de protección ou da medida cautelar autenticada pola secretaría xudicial.

2º. Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

3º. Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.

4º. Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.

5º. Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

6º. Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social

j) Certificado de empadroamento da crianza e dun dos proxenitores ou representante legal que será expedido polo concello no que residan (con efectos desde o día anterior ao comezo do prazo de presentación de solicitudes).

k) Nos casos de non estar censado no concello onde estea a escola, pero algún dos proxenitores ou representante legal da crianza teñan os seus postos de traballo no municipio en que se localice aquela, achegarase o certificado da empresa ou da institución correspondente.

l) Certificado de empadroamento da unidade familiar expedido polo concello correspondente no cal se fará constar a data de alta no padrón municipal de habitantes que, en todo caso, deberá ser anterior ao 1 de xaneiro do ano en que se solicite a praza só nos supostos de escolas infantís situadas en concellos limítrofes con outras comunidades autónomas.

m) Cando se produzan variacións de ingresos que supoñan unha diminución ou incremento de máis do 20 % no cómputo anual fronte aos que figuren na declaración do IRPF correspondente ao ano 2016, deberán comunicarse e presentarse outros documentos que acrediten oficialmente a situación económica.

1.2.3. A falta de presentación dalgún dos documentos recollidos nas letras d), f), g), h), dentro do prazo de solicitude e emenda suporá a non valoración na correspondente epígrafe do baremo que se recolle no anexo IV, de calquera das circunstancias alegadas.

1.2.4. Opción de participación no programa Bono Concilia.

A persoa solicitante que non obteña praza pública poderá optar, nas condicións que estableza a correspondente convocatoria, ao Bono Concilia da Consellería de Política Social, que consiste nunha axuda económica mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sustentada con fondos públicos. Para estes efectos, deberase cubrir a epígrafe correspondente no anexo I e, ademais, presentar a seguinte documentación:

a) Declaración de non percibir outras axudas para o mesmo concepto, ou de percibilas coa indicación da súa contía (anexo III).

b) Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa Comunidade Autónoma, de non ter débedas por resolución de procedencia de reintegro e de estar ao día coa Seguridade Social (anexo III).

2. A información relativa ao procedemento poderase consultar na páxina web
http://www.xunta.gal/resultados-da-guia-de-procedementos e nas escolas infantís que figuran no anexo VI.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación dos procedementos regulados nesta resolución, BS404A e BS404B, consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Documento nacional de identidade (DNI) da persoa solicitante e do/da cónxuxe ou parella, de ser o caso.

b) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) da persoa solicitante e do/da cónxuxe ou parella, de ser o caso, correspondente ao ano 2016.

2. Nos supostos de solicitudes de novo ingreso, procedemento BS404A, consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

a) Consulta de estar inscrito como demandante de emprego a data actual, de ser o caso.

b) Grao de discapacidade e/ou dependencia do neno ou da nena para quen se solicita praza recoñecido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Acollemento ou garda con fins adoptivos do neno ou da nena para quen se solicita praza formalizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Grao de discapacidade e/ou de dependencia da nai/pai, acolledor/a, titor/a legal recoñecido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Situación de monoparentalidade recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Familia numerosa recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os correspondentes documentos acreditativos.

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes de renovación de praza deberán presentarse en soporte papel na propia escola infantil ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e na páxina web do Consorcio http://www.igualdadebenestar.org

2. As solicitudes de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

Non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma prevista no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse preferentemente por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte día hábil, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Artigo 11. Instrución do procedemento

As direccións que xestionen este procedemento, como órganos responsables da súa tramitación, comprobarán que as solicitudes reúnen os requisitos recollidos nesta resolución. De non ser así, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez (10) días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se non o fixer así, de acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se entenderá que desiste da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

A dirección do centro e a persoa titular da Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar poderán reclamar en calquera momento todos aqueles datos que coiden precisos para unha realización máis eficaz da súa función e a súa debida acreditación documental.

Artigo 12. Avaliación das solicitudes

1. A adxudicación de praza efectuarase en función da puntuación acadada segundo o baremo establecido no anexo IV. No caso de obter igual puntuación, terán preferencia, en primeiro lugar, as solicitudes coa renda per cápita máis baixa e, despois, as de xornada completa con servizo de comedor sobre as solicitudes de media xornada.

2. Aplicaráselles a todas as solicitudes recibidas un procedemento de valoración. Con tal fin constituirase o Consello Escolar de cada centro, conforme o previsto no artigo 7.C) do Regulamento de réxime interior das escolas infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

A relación provisional de persoas admitidas e a lista de agarda coas puntuacións obtidas farase pública o 9 de maio e poderase consultar nas páxinas web http://politicasocial.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org e nos respectivos centros.

Artigo 13. Reclamacións

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos dez (10) días naturais posteriores á data da exposición pública da relación provisional.

Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Artigo 14. Resolución do procedemento

1. Correspóndelle á Xerencia do Consorcio, unha vez comprobadas as reclamacións presentadas contra a relación provisional, resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figurará a puntuación obtida.

Cada alumna/o só poderá ser adxudicataria/o dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

A relación definitiva coa puntuación poderase consultar desde o día 31 de maio nas páxinas web http://politicasocial.xunta.gal e http:/www.igualdadebenestar.org, así como nos respectivos centros.

2. Con carácter xeral, o prazo máximo para resolver e notificar o procedemento previsto nesta convocatoria será de cinco meses contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes teranse por desestimadas.

3. Na relación definitiva de admisión estarán incluídas as solicitudes presentadas fóra de prazo con xustificación que tivesen entrada con anterioridade á data de publicación da relación provisional.

4. No suposto de ingresos urxentes a resolución do procedemento correspóndelle a Xerencia adxunta para escolas infantís, nun prazo de cinco (5) días desde a data de presentación da solicitude. Transcorrido este prazo sen que recaia resolución expresa, a solicitude terase por desestimada.

5. As resolucións previstas no punto 1 e 4 deste artigo non esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso de alzada perante a Presidencia do Consorcio no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co previsto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

A resolución da Presidencia esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 15. Notificacións

1. As notificacións destas resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel).

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 16. Matrícula

1. As persoas que obteñan praza disporán desde o día 1 ata o día 12 de xuño, ambos os dous incluídos, para presentar no centro onde obtivesen a dita praza o impreso de matrícula debidamente cuberto.

Nos supostos de ingreso fóra de prazo disporase de dez (10) días naturais contado desde o día seguinte ao da notificación da resolución da concesión da praza para a realización deste trámite.

A formalización da matrícula no prazo sinalado é imprescindible para confirmar a praza. Se non se realizase a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

2. O impreso de matrícula facilitarase nos propios centros, así como nas páxinas web http://politicasocial.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org

3. A renuncia a unha praza concedida implica a imposibilidade de obter calquera outra praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia así como de optar á axuda do Bono Concilia.

Artigo 17. Lista de espera

1. A lista de espera estará constituída polas persoas solicitantes que non obteñen praza pública, ordenadas segundo a puntuación acadada no baremo de admisión.

2. Para a xestión da lista de espera e cobertura das prazas vacantes haberá que aterse ao previsto no artigo 21 do RRI.

3. As solicitudes en lista de espera ás que se lle conceda o Bono Concilia serán excluídas automaticamente da dita lista. Non obstante o anterior, se antes de que se dite a resolución de concesión do bono se producisen vacantes nalgún dos centros solicitados, as solicitudes afectadas reintegraranse á lista de espera para os efectos de adxudicación destas prazas vacantes.

4. Na relación definitiva da lista de espera estarán incluídas as solicitudes presentadas fóra de prazo con xustificación que teñan entrada con anterioridade á data da súa aprobación.

5. As solicitudes que non se presenten nos prazos fixados nesta convocatoria polas circunstancias sobrevidas referidas no punto 2.b) do artigo 3 debidamente xustificadas, serán valoradas nos procedementos extraordinarios de setembro e decembro segundo o previsto no artigo 20 do RRI e, no caso de non podérselles adxudicar unha praza, incluiranse na lista de espera segundo a puntuación obtida.

Artigo 18. Revisión do prezo

O prezo fixado inicialmente revisarase nos seguintes casos:

a) Modificación das circunstancias que determinan os descontos recollidos na normativa vixente en materia de prezos públicos.

b) Diminución ou incremento dos ingresos en máis do 20 % en cómputo anual respecto aos declarados na solicitude de praza ou, de ser o caso, nunha variación posterior. Estas variacións deberán ter unha duración mínima de seis meses para ser tomadas en consideración e xustificaranse por medio da declaración do IRPF, dun certificado emitido pola AEAT ou por calquera outra documentación que, a xuízo da Xerencia Adxunta de Escolas Infantís do Consorcio, xustifique e permita un novo cálculo da renda per cápita da unidade familiar.

c) Variación no número de membros da unidade familiar.

Para estes efectos, a persoa beneficiaria queda obrigada a comunicar calquera variación que se produza nos supostos que deron lugar ao cálculo do prezo público que se lle aplica.

A modificación do prezo será resolta pola Xerencia adxunta de escolas infantís e aplicarase a partir do primeiro día do mes natural seguinte ao da data da correspondente resolución.

Artigo 19. Baixas

1. Será causa de baixa na escola infantil:

a) O cumprimento da idade máxima regulamentaria de permanencia no centro.

b) A solicitude das persoas proxenitoras ou representantes legais.

c) A falta de pagamento do prezo establecido durante dous meses consecutivos ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar a que se refire a débeda, sen prexuízo da reclamación desta polo procedemento administrativo de constrinximento.

d) A comprobación de falsidade nos documentos ou nos datos achegados.

e) A incompatibilidade ou inadaptación absoluta para permanecer no centro.

f) A falta de asistencia continuada durante quince días sen causa xustificada.

g) Por incumprimento reiterado das normas da escola.

2. Naqueles casos nos que se produza unha falta de asistencia prolongada, deberá presentarse cunha periodicidade mensual a documentación acreditativa da causa que a produce. O incumprimento desta obriga será causa de baixa.

3. As baixas motivadas polo establecido na alínea e) serán resoltas pola Xerencia do Consorcio, por proposta da Xerencia Adxunta para Escolas Infantís, unha vez oída a dirección do centro ao que asiste a alumna ou alumno e realizado o trámite de audiencia da/s persoa/s interesada/s. Nos demais supostos aprobarase a baixa por resolución da Xerencia Adxunta para Escolas Infantís, por delegación do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

4. As baixas producidas ao longo do curso escolar por calquera dos motivos anteriormente expostos cubriranse coas solicitudes que figuren nese momento en lista de espera en cada grupo de idade, por rigorosa orde de puntuación.

Artigo 20. Protección de datos

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro de titularidade do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar denominado «Persoas usuarias da Rede de Escolas Infantís de Galicia A Galiña Azul». O órgano responsable deste ficheiro é o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Xerencia do Consorcio, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Edificio Administrativo San Lázaro, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela; ou a través dun correo electrónico a: consorcio@igualdadebenestar.org

Disposición adicional primeira. Solicitudes de escolarización e/ou flexibilización de nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo

As familias dos/das nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo escolarizados/as durante o curso 2017/18, e aquelas outras con crianzas con necesidades que non estivesen escolarizadas nese mesmo curso, e que tivesen cumprido os tres anos a 31 de decembro de 2018, poderán solicitar a súa permanencia na escola ou o seu ingreso nesta durante un curso máis para o que deberán presentar as solicitudes de renovación ou novo ingreso, e cubrir o punto correspondente á flexibilización.

Xunto coa solicitude, deberán achegar os informes dos/das profesionais que levan o seguimento do neno ou da nena tales como o da unidade de atención temperá, o da unidade de rehabilitación ou o do/da pediatra.

Para o suposto de nenos/as de NEAE xa escolarizados, a dirección da escola elaborará un informe de observación e seguimento do neno ou da nena e realizará unha valoración sobre a pertinencia da súa permanencia na escola infantil, tendo en conta a súa evolución, as consideracións da familia e os informes doutros/as profesionais.

En ambos os dous casos, a escola remitirá a solicitude xunto co resto da documentación á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o seu traslado ao equipo de orientación específico, que emitirá o correspondente ditame de escolarización.

No caso de que o ditame de escolarización sexa favorable, a Xerencia do Consorcio emitirá a resolución de permanencia do/da alumno/a na escola infantil 0-3 para o curso escolar solicitado.

Paralelamente, a familia deberá solicitar praza para o segundo ciclo de educación infantil nun centro que imparta este nivel educativo dentro dos prazos anuais establecidos para o efecto pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito asegurará a escolarización nun centro da súa elección no caso de que o ditame sexa desfavorable á flexibilización do período de escolarización nunha escola infantil 0-3.

Con carácter xeral, todos os/as nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo incorporaranse no grupo que lle corresponde atendendo á súa idade cronolóxica. Excepcionalmente poderán ser situados noutro grupo considerando a súa idade madurativa segundo as recomendacións explicitadas nos informes das e dos profesionais que fan o seguimento e valoración do neno ou da nena.

Disposición adicional segunda. Ratios nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo

No caso de integrarse nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, en ningún caso poderá haber máis dun alumno ou alumna con estas necesidades por aula. Para os efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como dúas.

Disposición adicional terceira. Escolas de nova apertura

Para as escolas de nova apertura da Estrada, Lugo, Mos Veigadaña, Ourense Ramón Abellas e Santiago Castiñeiriño, o curso dará comezo nunha data con posterioridade ao 15 de setembro que se comunicará ás familias tras a formalización da matrícula dos/das nenos/as, en función da concesión das preceptivas autorizacións administrativas para o seu funcionamento e das obras e prazos que deberán terse en conta para a debida posta en marcha dun centro de nova apertura. A matrícula destes centros formalizarase nos lugares e no horario exposto na relación que se publica xunto con esta resolución nas páxinas web https://sede.xunta.gal, http://politicasocial.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org

Disposición derradeira. Entrada en vigor

A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2018

Perfecto Rodríguez Muíños
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO IV
Baremo

1. Situación socio-familiar.

1.1. Por cada membro da unidade familiar: 2 puntos.

1.2. Por cada persoa que non formando parte da unidade familiar estea ao seu cargo: 1 punto.

1.3. No caso de que o/a neno/a para o que se solicita a praza nacera nun parto múltiple: 1 punto.

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade ou enfermidade que requira internamento periódico: 2 puntos.

1.5. Pola condición de familia monoparental: 3 puntos.

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais: 6 puntos.

1.7. Pola condición de familia numerosa: 3 puntos.

1.8. Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas: ata 3 puntos.

2. Situación laboral familiar.

2.1. Situación laboral de ocupación:

Nai: 7 puntos.

Pai: 7 puntos.

2.2. Situación laboral de desemprego (1):

Nai 2 puntos.

Pai 2 puntos.

2.3. Persoas que desenvolvan e perciban o tramo de inserción (Risga):

Nai: 3 puntos.

Pai: 3 puntos.

– (1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao da publicación desta resolución.

– No caso de familias monoparentais ou aquelas nas que o neno ou a nena conviva cunha soa persoa proxenitora adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando por dous.

– Só se poderá obter puntuación por unha das epígrafes anteriores.

3. Situación económica.

R.P.C. mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente (calculada de acordo co establecido no artigo 7 desta resolución):

– Inferior ao 30 % do IPREM: +4 puntos.

– Do 30 % ou superior e inferior ao 50 % do IPREM: +3 puntos.

– Do 50 % ou superior e inferior ao 75 % do IPREM: +2 puntos.

– Do 75 % ou superior e inferior ao 100 % do IPREM: +1 punto.

– Do 100 % ou superior e inferior ao 125 % do IPREM: -1 punto.

– Do 125 % ou superior e inferior ao 150 % do IPREM: -2 puntos.

– Entre o 150 % e o 200 % do IPREM: -3 puntos.

– Superior ao 200 % do IPREM: -4 puntos.

– En caso de obter igual puntuación, terán preferencia, en primeiro lugar, as solicitudes coa renda per cápita máis baixa e despois as de xornada completa con servizo de comedor sobre as solicitudes de media xornada.

– Para os efectos desta resolución están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo domicilio, teñen ingresos inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.

– No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais adxudicarase a puntuación máxima nas epígrafes 2º e 3º do baremo.

– No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VI
Relación de escolas infantís xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar-enderezos para a tramitación do procedemento e horario ofertado para o curso escolar 2018/19

Escola

Enderezo

Teléfono

Horario ofertado

Curso 2018/19*

A Bola

Lugar da Abadía, s/n, 32812 A Bola (Ourense). O procedemento tramitarase na Escola Infantil da Merca, lugar da Manchica, s/n, 32830 A Merca (Ourense)

8.00-15.00

A Coruña A Sardiñeira

Avenida da Sardiñeira, nº 40, 15008 A Coruña

881 06 55 34

7.30-18.00

A Coruña Monte Alto

Rolda de Monte Alto, polígono G2.01, 15002 A Coruña

981 10 81 84

7.30-18.00

A Coruña Parque Eirís

Rúa Javier López López, nº 12, Parque Eirís, 15009 A Coruña

981 10 05 76

7.30-18.00

A Estrada

O procedemento tramitarase en:

– Servizos Centrais do Consorcio, Edificio Administrativo San Lázaro,

San Lázaro, s/n, 3º andar, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña.

Teléfono 881 99 64 80 (horario de atención das 9.00 ás 14.00 horas)

– Na Escola Infantil de Cerdedo-Cotobade Cerdedo, rúa das Longas, s/n, 36130 Cerdedo (Pontevedra)

Teléfono: 986 75 34 76

– Na Escola Infantil de Forcarei, rúa Regueira, nº 21, 36550 Forcarei (Pontevedra)

Teléfono: 986 75 46 15

7.30-18.00

A Fonsagrada

Rúa Enrique Saavedra, s/n, 27100 A Fonsagrada (Lugo)

982 34 03 15

9.00-17.30

A Illa de Arousa

Travesía do Pombal, nº 8, 36626 A Illa de Arousa (Pontevedra)

986 55 15 45

7.30-17.00

A Laracha

Rúa Río Anllóns, nº 11, 15145 A Laracha (A Coruña)

881 92 68 96

7.30-17.00

A Merca

Lugar da Manchica, s/n, 32830 A Merca (Ourense)

988 26 09 30

8.00-16.00

A Pobra de Trives

Rúa dos Trinta, nº 4, 32780 A Pobra de Trives (Ourense)

988 33 10 18

8.30-19.00

A Rúa

Avenida de Vilela, s/n, 32350 A Rúa (Ourense)

988 31 08 40

8.00-18.30

Alfoz

Lugar da Veiga, Carballido, 27776 Alfoz (Lugo)

982 57 12 21

8.30-15.30

Allariz

Rúa Hospital, nº 27, 32660 Allariz (Ourense)

988 44 02 19

7.30-18.00

Ames Bertamiráns

Rúa do Muíño, s/n, Bertamiráns, 15220 Ames (A Coruña)

617 33 24 64

7.30-19.30

Ames Figueiras

Rúa de Figueiras, s/n, 15895 O Milladoiro, Ames (A Coruña)

981 53 39 30

7.30-19:30

Antas de Ulla

Rúa Miguel Anxo Blanco, s/n, 27570 Antas de Ulla (Lugo)

982 37 95 96

8.00-16.30

Ares

Urbanización A Granxa, s/n, 15624 Ares (A Coruña)

981 44 86 79

7.30-17.00

Arteixo

Rúa Lagartos, s/n, A Pastoriza, 15140 Arteixo (A Coruña)

981 11 01 10

7.30-18.00

Arteixo Río Tambre

Rúa Río Tambre, s/n, 15142 Arteixo (A Coruña)

881 01 89 54

7.30-18.00

Arzúa

Rúa Consuelo Agra, s/n, 15189 Arzúa (A Coruña)

981 50 04 14

8.30-19.30

As Neves

Rúa Laredo, baixo, 36440 As Neves (Pontevedra)

986 64 84 27

8.30-19.30

Baiona

Rúa Arquitecto Palacios, nº 4, 36300 Baiona (Pontevedra)

986 35 84 78

7.30-18.00

Bande

Rúa Xaquín Lorenzo, s/n, 32840 Bande (Ourense)

988 44 36 51

9.00-16.00

Barro

Lugar de Outeiro, nº 5, B, Perdecanai, 36194 Barro (Pontevedra)

986 71 17 52

7.30-17.00

Betanzos

Avenida Fraga Iribarne, esq. Instituto Francisco Aguiar, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña)

645 25 86 28

7.30-18.00

Boiro

Praia Xardín, s/n, 15930 Boiro (A Coruña)

981 84 98 17

7.30-20.00

Boiro O Saltiño

Rúa Saltiño, 2-4, Abanqueiro, 15930 Boiro (A Coruña)

981 84 29 47

7.30-20.00

Bueu

Lugar de Balada, s/n, 36930 Bueu (Pontevedra)

986 19 21 81

7.30-16.00

Burela

Rúa dos Torques, s/n, 27880 Burela (Lugo)

982 58 12 28

7.30-18.00

Burela Os Castros

Avenida da Mariña, nº 24, 27880 Burela (Lugo)

982 58 16 71

7.30-18.00

Camariñas

Avenida Eugenio López, s/n, 15123 Camariñas (A Coruña)

981 73 61 04

7.30-17.00

Cambre A Barcala

Rúa Río Sil, Urb. A Barcala, s/n, 15660 Cambre (A Coruña)

981 65 03 98

7.30-17.30

Cambre O Temple

Rúa de Francisco Añón, O Temple, 15679 Cambre (A Coruña)

981 65 04 45

7.30-17.30

Campo Lameiro

Rúa Chanciña, s/n, 36110 Campo Lameiro (Pontevedra)

986 75 23 05

8.00-18.30

Cangas A Choupana

Rúa Choupana, nº 11, 36940 Cangas (Pontevedra)

986 30 46 25

7.30-16.30

Cangas O Hío

Lugar de Cruz de Castro, s/n, O Hío, 36945 Cangas (Pontevedra)

986 32 82 85

7.30-16.30

Carballo-A Braña

Rúa Xoana de Vega, s/n, 15100 Carballo (A Coruña)

981 75 51 88

7.30-20.00

Carballo-As Landras

Estrada de Razo, s/n, 15100 Carballo (A Coruña)

981 75 59 12

7.30-18.00

Carnota

Lugar de Pedrafigueira, Lamas de Castelo, 15293 Carnota (A Coruña)

981 86 75 02

8.30-16.30

Carral

Rúa Alcalde Juan Seijas, s/n, 15175 Carral (A Coruña)

981 67 15 74

8.00-17.00

Cartelle

Lugar de Outomuro, s/n, 32820 Cartelle (Ourense)

988 49 21 56

8.30-15.30

Castro Caldelas

Lugar do Toural, s/n, 32769 Castro Caldelas (Ourense)

988 20 36 44

8.30-15.30

Cedeira

Rúa da Ortigueira, nº 3, 15350 Cedeira (A Coruña)

981 48 06 66

8.00-19.30

Cerdedo-Cotobade Cerdedo

Rúa das Longas, s/n, 36130 Cerdedo (Pontevedra)

986 75 34 76

8.00-19.00

Cerdedo-Cotobade Tenorio

Lugar de Lérez, s/n, Tenorio, 36120 Cotobade (Pontevedra)

986 76 43 39

7.30-16.30

Chantada

Parque Antigo Campo da Feira, s/n, 27500 Chantada (Lugo)

982 44 05 44

8.00-19.00

Coirós

Rúa de Figueiras, s/n, Lesa, 15316 Coirós (A Coruña)

981 79 66 53

8.00-16.00

Coles

Lugar de Gustei, s/n, 32950 Coles (Ourense)

988 20 44 66

8.30-16.30

Coristanco

Rúa Esfarrapa, s/n, 15147 Coristanco (A Coruña)

981 73 40 26

7.30-18.30

Covelo

Travesía de Vigo, nº 7, 36872 Covelo (Pontevedra)

986 65 01 20

7.30-16.00

Crecente

Rúa García Neira, 11, 36420 Crecente (Pontevedra)

986 66 64 93

8.30-15.30

Culleredo A Tartaruga

Rúa As Brañas, bloque 4, baixo, 15189 Culleredo (A Coruña)

981 66 66 66

7.30-17.30

Culleredo Fonte da Balsa

Rúa dos Dereitos Humanos, s/n, Vilaboa, 15189 Culleredo (A Coruña)

981 61 21 13

7.30-17.30

Culleredo O Burgo

Rúa Pintor Julio Fernández Argüelles, nº 2, O Burgo, 15670 Culleredo (A Coruña)

981 66 12 83

7.30-17.30

Curtis

Rúa de Avelar, Teixeiro, 15310 Curtis (A Coruña)

981 78 51 33

7.30-17.30

Dodro

Lugar de Vigo, nº 138, 15981 Dodro (A Coruña)

981 80 25 39

8.30-16.30

Fene

Lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)

981 34 45 73

7.30-16.30

Fene Barallobre

Lugar do Carril, Barallobre, 15528 Fene (A Coruña)

981 36 01 80

7.30-16.30

Ferrol Caranza

Rúa da Masaya, s/n, 15406 Ferrol (A Coruña)

981 94 42 81

7.30-17.00

Ferrol Esteiro

Rúa Ramón y Cajal, s/n, esq. Manuel Murguía, Esteiro, 15406 Ferrol (A Coruña)

881 95 22 82

7.30-17.00

Fisterra

Rúa Alcalde Fernández, s/n, 15155 Fisterra (A Coruña)

981 11 80 10

8.30-18.00

Forcarei

Rúa Regueira, nº 21, 36550 Forcarei (Pontevedra)

986 75 46 15

8.00-19.30

Foz

Avenida de Cervantes, nº 38, 27780 Foz (Lugo)

982 13 31 58

7.30-17.00

Gondomar

Rúa Ameixeira, polígono 18, O Picoto, 36380 Gondomar (Pontevedra)

986 38 95 35

7.30-17.00

Lalín As Pontiñas

Rúa do Parque, nº 12, 36500 Lalín (Pontevedra)

986 78 18 53

7.30-20.00

Lalín Polígono 2000

Polígono empresarial Lalín 2000, parcela E, rúa E, 36500 Lalín (Pontevedra)

986 79 42 27

7.30-17.00

Lugo

O procedemento tramitarase na Xefatura Territorial de Lugo, rolda da Muralla, nº 70, 27071 Lugo

881 99 64 80 (horario de atención das 9.00 ás14.00 horas)

7.30-18.00

Malpica Aldeola

Lugar de Cortes, s/n, 15113 Malpica de Bergantiños (A Coruña)

981 72 12 69

7.30-16.00

Marín

Barriada de San Pedro, s/n, 36900 Marín (Pontevedra)

886 09 57 68

7.30-17.00

Marín Seixo

Estrada Grupo Escolar, Seixo, 36913 Marín (Pontevedra)

986 70 29 35

7.30-17.00

Mazaricos

Lugar da Picota, s/n, 15256 Mazaricos (A Coruña)

981 85 20 33

9.00-17.00

Meira

Francisco González, s/n, 27240 Meira (Lugo)

982 33 06 08

8.00-18.00

Melide As Granxas

Rúa María Barbeito, lugar de Real, s/n, 15800 Melide (A Coruña)

981 50 79 19

8.00-17.30

Moaña

Camiño da Area, nº 2, Quintela, 36959 Moaña (Pontevedra)

986 31 51 55

8.00-17.00

Mondoñedo

Rúa de Vilalba, s/n, 27740 Mondoñedo (Lugo)

982 52 14 50

8.00-16.30

Moraña

Rúa 17, nº 2, Santa Lucía, 36660 Moraña (Pontevedra)

986 55 34 13

8.00-18.00

Mos Coto Torrón

Lugar de Coto Torrón, s/n, Tameiga, 36415 Mos (Pontevedra)

986 19 09 98

7.30-17.00

Mos Porteliña

Lugar da Porteliña, s/n, Petelos, 36416 Mos (Pontevedra)

986 33 71 84

7.30-20.00

Mos Veigadaña

O procedemento tramitarase nas escolas infantís de Mos Coto Torrón e Mos Porteliña

986 19 09 98

986 33 71 84

7.30-18.00

Muíños

Rúa Laxal, s/n, Mugueimes, 32880 Muíños (Ourense)

988 45 64 02

8.30-15.30

Muros Freixeiros

Rúa Freixeiros, nº 13, Esteiro, 15240 Muros (A Coruña)

981 76 37 89

8.00-16.30

Muxía

Rúa Castelao, nº 13, 15124 Muxía (A Coruña)

981 74 23 13

8.30-15.30

Narón Xuvia

Santa Rita, Xuvia, 15570 Narón (A Coruña)

981 38 00 90

7.30-16.30

Nigrán

Rúa do Panasco, s/n, 36350 Nigrán (Pontevedra)

986 38 04 24

8.00-18.00

Nogueira de Ramuín

Estrada Santiago, nº 16, Luíntra, 32160 Nogueira de Ramuín (Ourense)

988 20 16 18

9.00-17.30

O Carballiño

Rúa Calvo Sotelo, nº 27, 32500 O Carballiño (Ourense)

988 27 42 08

7.30-19.30

O Grove

Rúa Rons, s/n, 36980 O Grove (Pontevedra)

986 73 22 70

8.00-17.00

O Pereiro de Aguiar

Urbanización Veiga de Abaixo, nº 66, Sta. Marta de Moreiras, 32792 O Pereiro de Aguiar (Ourense)

988 38 02 58

7.30-17.00

O Pino

Rúa Forcarei, s/n, Pedrouzo, Arca, 15821 O Pino (A Coruña)

981 51 10 12

8.00-20.00

O Porriño Doantes de Sangue

Rúa Doantes de Sangue, s/n, 36400 O Porriño (Ourense)

986 33 41 01

7.30-18.00

O Porriño Torneiros

Polígono de Torneiros, fase 3, Ribeira, 36410 O Porriño (Pontevedra)

986 34 41 60

7.30-18.00

O Rosal

Rúa Pías, s/n, 36770 O Rosal (Pontevedra)

986 62 51 21

8.00-16.30

O Valadouro

Rúa Deputación, nº 7, 27770 Ferreira do Valadouro (Lugo)

982 57 43 90

8.30-18.00

Oia

Lugar da Riña, s/n, 36794 Oia (Pontevedra)

986 36 23 26

8.00-16.30

Oímbra

Rúa Grupo Escolar, nº 16, 32613 Oímbra (Ourense)

988 42 27 49

8.30-16.30

Oleiros A Canteira

Rúa Cubelos, nº 24, Perillo, 15172 Oleiros (A Coruña)

981 97 79 21

7.30-18.00

Oleiros A Pardela

Urbanización Os Regos, Liáns, 15173 Oleiros (A Coruña)

981 63 17 88

7.30-18.00

Oleiros As Galeras

Rúa J. Antonio de Sucre, nº 24, Liáns, 15173 Oleiros (A Coruña)

981 64 84 46

7.30-18.00

Oleiros Mera

Paseo da Lagoa, Mera, 15178 Oleiros (A Coruña)

981 61 75 05

7.30-18.00

Oroso

Avenida da Garabanxa, s/n, Sigüeiro, 15888 Oroso (A Coruña)

981 68 89 09

8.00-18.00

Ortigueira

Rúa Márquez Cortiñas, nº 21, 15330 Ortigueira (A Coruña)

981 42 25 17

8.00-16.00

Ourense Barrocás

Rúa Barrocás, nº 22, 32005 Ourense

988 24 18 29

7.30-20.00

Ourense Rúa Colón

Rúa Colón, nº 18, 20, 32005 Ourense

988 23 64 26

7.30-18.00

Ourense Rúa Ramón Abellas

O procedemento tramitarase nas escolas infantís de Ourense Barrocás e Ourense Rúa Colón

988 24 18 29

988 23 64 26

7.30-18.00

Oza-Cesuras

Lugar de Mongoño, Cortiñas, 15931 Oza-Cesuras (A Coruña)

981 78 56 26

8.00-17.00

Pantón

Lugar do Monte Valiña, 27430 Pantón (Lugo)

982 45 65 11

8.00-15.00

Poio

Rúa Oliveira, nº 16, 36995 Poio (Pontevedra)

986 87 27 33

7.30-19.30

Ponte Caldelas

Rúa Frei Antonio Orge, s/n, 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra)

986 75 08 06

8.00-16.00

Ponteceso

Avenida de Bergantiños, s/n, 15110 Ponteceso (A Coruña)

981 71 41 40

8.00-17.00

Pontevedra A Parda

Rúa Domingo Sarmiento de Acuña, nº 4, 36004 Pontevedra

986 09 01 03

7.30-20.00

Pontevedra Campus

Campus Universitario da Xunqueira, 36004 Pontevedra

986 80 20 70

7.30-20.00

Pontevedra Monteporreiro

Rúa Luxemburgo, s/n, Monteporreiro, 36005 Pontevedra

986 09 08 01

7.30-20.00

Portas

Lugar da Estación, nº 34, 36658 Portas (Pontevedra)

986 68 64 16

8.00-17.00

Porto do Son

Rúa Campo da Atalaia, nº 7, 15970 Porto do Son (A Coruña)

664 03 71 54

7.30-17.00

Quiroga

Praza de España, s/n, 27320 Quiroga (Lugo)

982 43 89 24

9.00-17.00

Rianxo

Rúa Xosé Mª Brea Segade, nº 7, Urbanización Martela, 15920 Rianxo (A Coruña)

981 86 06 95

8.00-20.00

Ribadavia

Rúa Carlos Casares, nº 5, 32400 Ribadavia (Ourense)

988 47 24 02

8.00-18.30

Rois

Lugar de Dices, s/n, 15911 Rois (A Coruña)

981 80 44 88

8.00-17.30

Sada

Lugar de Quintán, Mondego, 15160 Sada (A Coruña)

981 62 40 01

7.30-17.00

Salceda de Caselas

Rúa Ador, nº 6, 36407 Salceda de Caselas (Pontevedra)

986 34 08 33

8.00-17.00

Salvaterra de Miño

Rúa Lagoa, s/n, 36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)

986 66 41 12

8.00-17.00

Santiago de Compostela Castiñeiriño

O procedemento tramitarase nos servizos centrais do Consorcio, Edificio Administrativo San Lázaro, San Lázaro, s/n, 3º andar, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

881 99 64 77 (horario de atención das 9.00 ás 14.00 horas)

8.00-18.30

Santiago de Compostela Polígono do Tambre

Rúa das Mulas, s/n, polígono do Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 05

8.00-18.30

Santiago de Compostela San Roque

Rúa das Rodas, s/n, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 04

8.00-18.30

Santiago de Compostela Tras Parlamento

Praza da Constitución, s/n, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 52 87 06

8.00-18.30

Silleda

Rúa Estación, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)

986 58 17 01

7.30-20.00

Sobrado

Rúa de Santiago, nº 37, 15813 Sobrado dos Monxes (A Coruña)

663 79 00 25

8.00-15.00

Soutomaior

Rúa Forneira, 34, Arcade, 36691 Soutomaior (Pontevedra)

986 70 11 08

7.30-17.00

Taboada

Rúa do Conde, s/n, 27550 Taboada (Lugo)

982 46 58 01

9.00-19.00

Toén

Rúa Ribadela, s/n, 32930 Toén (Ourense)

988 26 12 54

7.30-16.00

Tomiño

Rúa Gondomar, nº 48, 36740 Tomiño (Pontevedra)

986 62 28 87

7.30-18.00

Tomiño-Goián

Lugar A Calle, Goián, 36750 Tomiño (Pontevedra)

986 62 03 85

7.30-18.00

Tui

Rúa Colón, s/n, 36700 Tui (Pontevedra)

986 60 71 49

7.30-19.30

Viana do Bolo

Rúa Nicolás Tenorio, nº 5, 32550 Viana do Bolo (Ourense)

988 32 94 02

8.30-16.00

Vigo Rúa Palencia

Rúa Palencia, nº 32, 36202 Vigo (Pontevedra)

986 26 77 94

7.30-18.00

Vigo Valadares

Parque Tecnolóxico de Valadares, parcela 16 A, 36158 Vigo (Pontevedra)

886 09 23 07

7.30-18.00

Vila de Cruces

Avenida da Residencia, s/n, 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)

986 58 23 27

8.30-16.30

Vilaboa

Lugar do Toural, s/n, 36141 Vilaboa (Pontevedra)

986 09 01 49

7.30-16.30

Vilagarcía de Arousa

Rúa dos Anxos, s/n, Carril, 36619 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

986 50 31 22

7.30-16.30

Vilalba

Rúa de Abadín, s/n, 27800 Vilalba (Lugo)

982 51 28 64

8.00-20.00

Vilamarín

Avenida de Santiago Apóstol, nº 7, 32101 Vilamarín (Ourense)

988 28 62 14

8.00-16.00

Vilamartín de Valdeorras

Estrada Novo Acceso a Valdegodos, s/n, 32340 Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

988 30 03 24

9.00-17.30

Xinzo de Limia

Camiño Rosalía de Castro, s/n, 32630 Xinzo de Limia (Ourense)

988 46 10 49

8.00-20.00

Xunqueira de Ambía

Rúa Duque de Ahumada, nº 11, 32670 Xunqueira de Ambía (Ourense)

988 43 63 74

9.00-16.00

Zas

Travesía de Santiago, nº 38, 15850 Zas (A Coruña)

981 75 14 51

8.30-17.00

* Os horarios ofertados para o curso escolar 2018/19 teñen carácter orientativo podendo solicitarse un distinto, máis alá do horario de peche establecido, en función das necesidades das persoas usuarias, con independencia da súa posible redución de conformidade co previsto no artigo 4.2 desta resolución e no artigo 25 do Regulamento de réxime interno das escolas infantís xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.