Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 16 de marzo de 2018 Páx. 15809

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Vistos o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, que establece axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, e o Regulamento (UE) nº 807/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias.

Coa finalidade de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a reestruturación e modernización destas, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados, e en particular o relevo xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte do mozo que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportarse integramente polo mozo, apróbase o Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020 mediante a Decisión de Execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, modificado pola Decisión de Execución da Comisión C (2017) 5420 final, do 26 de xullo de 2017, polo que se modifica o PDR de Galicia 2014-2020.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Bases reguladoras

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2018 as seguintes liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva:

a) Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A).

b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos (procedemento MR404A).

– Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B).

Estas axudas teñen como finalidade:

a) Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización.

b) Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.

Artigo 2. Definicións

Ademais das definicións establecidas na normativa comunitaria e estatal de aplicación, para os efectos desta orde, enténdese por:

1. Agricultor activo: titular dunha explotación agraria que cumpre coas condicións establecidas no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014.

2. Agricultor mozo: a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumprido os dezaoito anos e non teña cumprido máis de corenta anos, conte coa capacitación e a competencia profesionais axeitadas e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación, poderá establecerse de xeito individual ou xunto con outros agricultores, en calquera forma xurídica.

3. Agricultor profesional: a persoa física que, sendo titular dunha explotación agraria, polo menos o 50 % da súa renda total, a obteña de actividades agrarias ou doutras actividades complementarias, sempre e cando a parte da renda procedente directamente da actividade agraria da súa explotación non sexa inferior ao 25 % da súa renda total e o volume de emprego dedicado a actividades agrarias ou complementarias sexa igual ou superior á metade dunha unidade de traballo agrario.

Para estes efectos, consideraranse actividades complementarias a participación e presenza da persoa titular, como consecuencia de elección pública, en institucións de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo ou profesional, sempre que estes se atopen vinculados ao sector agrario. Tamén se considerarán actividades complementarias as de transformación dos produtos da explotación agraria e a venda directa dos produtos transformados da súa explotación, sempre e cando non sexa a primeira transformación especificada no punto 1 do artigo 2 da Lei 19/1995, así como as relacionadas coa conservación do espazo natural e protección do medio natural, o turismo rural ou agroturismo, ao igual cás cinexéticas e artesanais realizadas na súa explotación.

4. Exercer o control da explotación: no caso de mozos que se instalan nunha persoa xurídica, entenderase que o mozo exerce o control efectivo sobre a persoa xurídica cando as accións ou participacións do mozo supoñan, polo menos, un capital social igual ou superior que o socio con maior participación, e ademais, formen parte da xunta reitora ou órgano de goberno.

5. Gastos xerais dos proxectos: os custos xerais vinculados ás operacións de investimento, tales como honorarios de enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade e plans empresariais, a que se refire o artigo 45.2.c) do Regulamento (UE) nº 1305/2013, non poderán superar o 12 % do custo subvencionable do investimento, asígnase un 3 % á redacción do proxecto, un 3 % á dirección de obra, un 3 % ao estudo de viabilidade ou plan empresarial e un 3 % ao asesoramento.

6. Pequena explotación: aquela explotación que figure inscrita desde hai máis dun ano no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia e cuxa renda unitaria total (RUT) atópese entre os seguintes parámetros:

– Mínimo: a renda unitaria de traballo que se obteña será igual ou superior ao 15 % da renda de referencia.

– Máximo: a renda unitaria de traballo que se obteña será inferior ao 35 % da renda de referencia.

7. Explotación agraria de nova creación: para os efectos de cualificar a instalación dos mozos nunha explotación de nova creación, terase en conta que o punto de partida da súa creación sexan elementos de explotación que non formen ou formasen parte doutra explotación agraria. Salvo que sexa unha explotación que se atope en estado de baixa e se proceda á súa adquisición.

No caso de que un ou varios mozos se vaian instalar con outros socios nunha entidade xurídica titular dunha explotación, a dita explotación será de nova creación cando ningún dos ditos socios sexan titulares doutra explotación agraria.

8. Data de establecemento: data na que o solicitante realiza ou completa unha acción ou accións relacionadas co proceso de instalación.

9. Proceso de establecemento (instalación) dun mozo: este proceso iníciase cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

– Solicitude de alta na Axencia Tributaria, na actividade agraria.

– Solicitude de alta no Réxime especial dos traballadores autónomos, no Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios incluído no dito réxime, ou no correspondente réxime da Seguridade Social pola súa actividade agraria.

– Solicitude de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia como titular ou socio dunha entidade asociativa titular dunha explotación agraria.

– Redacción do plan empresarial.

– Aceptación como socio por parte da xunta reitora ou órgano de goberno, de ser o caso.

O inicio do proceso de instalación debe ser igual ou anterior, cun prazo máximo de 24 meses, á solicitude da axuda, incluso para as excepcións recollidas na definición 2 deste artigo.

O proceso darase por finalizado, entendéndose que mozo está instalado, cando se cumpran as seguintes circunstancias:

– Alta na Axencia Tributaria, na actividade agraria.

– Alta no Réxime especial dos traballadores autónomos, no Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios incluído no dito réxime, ou no correspondente réxime da Seguridade Social pola súa actividade agraria.

– Alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia como titular ou socio dunha entidade asociativa titular dunha explotación agraria.

– Estar totalmente subscrito e desembolsado o capital social que lle corresponda ao mozo, de ser el caso.

Para as excepcións recollidas no artigo 25.a), considerarase a data de establecemento aquela en que se realiza a solicitude da axuda.

10. Proxectos de innovación: entenderase que un proxecto é de carácter innovador se cumpre algún dos seguintes requisitos:

a) Proxecto singular.

b) Posta en marcha dunha nova tecnoloxía, creación de novos produtos ou mellorados que incorporen rasgos específicos locais.

c) Métodos de cooperación conxunta relacionados co aproveitamento das superficies agrarias de forma sustentable económica e ambientalmente.

O carácter innovador poderá estar presente no contido técnico do proxecto (no produto, no procedemento de obtención ou noutro elemento) ou na forma de organización e participación dos actores locais no proceso de toma de decisións e de aplicación do proxecto. A condición de innovador dun proxecto deberá ser acreditada mediante a pertenza a Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola a través da participación nun grupo operativo conforme o artigo 35.1.c) e os artigos 56 e 57 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda para o desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ou que a Axencia Galega de Innovación (Gain) acredite ese carácter innovador.

11. Renda de referencia: indicador relativo aos salarios brutos non agrarios en España. A determinación anual da súa contía farase en concordancia co previsto ao respecto na normativa da Comunidade Europea e tendo en conta os datos dos salarios publicados polo Instituto Nacional de Estatística.

12. Rendemento global da explotación: a mellora das explotacións agrarias en termos de mellora do rendemento global suporá unha mellora integral e duradeira na economía da explotación. O plan de viabilidade que se elabore deberá demostrar, mediante cálculos específicos, que os investimentos materiais ou inmateriais están xustificados desde o punto de vista da situación da explotación e da súa economía e que a súa realización suporá unha mellora do rendemento global da explotación. Para estes efectos, considerarase que o plan de viabilidade cumpre as condicións establecidas cando, tras a súa realización, non diminúa a renda unitaria de traballo da explotación ou, nos casos en que se incremente número de UTA, non diminúa a marxe neta desta. Tamén se considerará como investimento que mellore o rendemento global da explotación, o que supoña unha mellora nas condicións de traballo ou que mellore as condicións ambientais ou de hixiene e benestar na explotación, sempre que a renda unitaria de traballo non diminúa máis dun 20 %.

13. Unidade de traballo agrario (UTA): o traballo efectuado, de modo directo e persoal, por unha persoa dedicada a tempo completo durante un ano á actividade agraria.

14. Fusión de explotacións: considerarase fusión de explotacións o agrupamento de varios titulares de explotacións agrícolas, persoas físicas ou xurídicas, nunha única explotación, entidade xurídica, nos cinco anos naturais anteriores á presentación da solicitude (data de actualización no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia), que agrupe os bens e servizos de todas as explotacións fusionadas.

Artigo 3. Requisitos dos beneficiarios

Ademais dos requisitos específicos establecidos para cada beneficiario segundo o tipo de axuda que solicite, todos deben:

1. Cumprir a condición de agricultor activo no momento da solicitude. No caso de agricultores mozos, esta condición deberase cumprir dentro dos 18 meses seguintes á concesión da axuda.

Este requisito non será aplicable aos beneficiarios da submedida 6.3.

2. Dispoñer dunha contabilidade específica Feader ou dun código contable específico, no cal deben estar incluídos os gastos declarados para esta axuda.

3. Con carácter xeral, e de conformidade co establecido polos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e polo artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non poderán obter a condición de beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as persoas ou entidades en quen concorra algunha das circunstancias seguintes:

a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitar a declaración de concurso, ter sido declaradas insolventes en calquera procedemento, acharse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitas á intervención xudicial ou ter sido inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Ter dado lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato asinado coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que teñan a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. Tampouco poderán obter a condición de beneficiarios destas axudas aqueles que teñan débedas en período executivo de calquera outro ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non estar ao día no pagamento de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos que regulamentariamente se determinen.

h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei xeral de subvencións ou a Lei xeral tributaria.

Artigo 4. Prazo de solicitude da axuda

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Una vez rematado o prazo de solicitude e antes da aprobación, non se admitirán cambios no referente aos investimentos ou aos criterios de prioridade.

Artigo 5. Forma e lugar de presentación das solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores.

Se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 6. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para a facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 7. Comezo da subvencionabilidade

Tanto para a axuda que se solicite pola submedida 4.1 Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas como para os gastos en investimentos necesarios para a posta en marcha da explotación que fan incrementar o importe da axuda da submedida 6.1 Creación de empresas para os agricultores mozos, terase en conta que só serán obxecto da axuda os investimentos efectuados despois de haber presentado a correspondente solicitude ao abeiro da presente orde de convocatoria coa excepción dos gastos xerais dos proxectos de acordo co punto 2 do artigo 60 do Regulamento 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo a axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e logo de realización da certificación de non inicio realizada por persoal da Consellería do Medio Rural con posterioridade ao prazo de solicitude desta axuda.

Artigo 8. Tramitación e resolución das axudas

1. Cada Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural instruirá os expedientes correspondentes ao seu ámbito xeográfico, realizando de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.

2. Se a solicitude de axuda non reúne os requisitos previstos, ou non se presenta cos documentos preceptivos, requirirase para que, no prazo de dez días, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, considerarase que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, de conformidade co disposto nos artigos 68.1 e 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Verificado o cumprimento dos requisitos para a concesión da axuda, emitirase o correspondente informe do órgano colexiado, que avaliará as solicitudes por aplicación dos criterios de prioridade. Este órgano estará presidido polo subdirector xeral de Explotacións Agrarias, e integrado por tres funcionarios desa mesma subdirección xeral con categoría non inferior a xefe de negociado, un dos cales actuará como secretario.

4. A persoa titular desta consellería ou en quen delegue, vista a proposta, ditará a correspondente resolución de concesión da subvención e o seu importe previsto, segundo as normas e criterios establecidos nesta orde, no prazo de nove meses contados a partir da data de remate do prazo de solicitude. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, a persoa solicitante poderá entender desestimada a súa solicitude.

5. Cada unha das tres submedidas que se convocan ao abeiro da presente orde son analizadas por separado, polo que poderán resolverse de xeito independente.

Artigo 9. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa solicitante, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. A notificación da concesión da axuda informará os beneficiarios de que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, e da medida e da prioridade do PDR da que se trate.

Artigo 10. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas nesta orde e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Calquera modificación dos investimentos e/ou gastos aprobados que supoña un cambio de obxectivos, conceptos ou variación do orzamento, así como de calquera condición específica sinalada na resolución de concesión, requirirá a autorización desta consellería, unha vez presentada a correspondente solicitude xustificativa. No caso de redución dos investimentos, sempre que se manteñan os obxectivos iniciais, a subvención concedida verase diminuída na contía proporcional conseguinte.

Unha vez concedida a axuda, non se admitirán modificacións do plan de empresa relacionadas co cambio total da orientación técnica económica (OTE), da explotación ou a súa viabilidade, salvo que sexan modificacións de menor entidade ou debidas á ampliación do tipo de cultivos e/ou de gandería (en todo caso, será necesario que a persoa beneficiaria comunique a intención de realizar cambios no plan de empresa aprobado e presente un plan complementario, con anterioridade á súa realización efectiva e sempre 6 meses antes de que remate o prazo para telo executado).

Estes cambios serán autorizados polo xefe do servizo territorial de Explotacións Agrarias correspondente. O prazo para resolvelos será de 2 meses. Se transcorrido o prazo para ditar a correspondente autorización, esta non se producise, o beneficiario entenderá denegada a súa petición de cambio de investimento ou de modificación do plan de empresa.

No caso de ter solicitado o pagamento do primeiro tramo da axuda da liña 6.1, non se admitirán diminucións dos gastos necesarios recollidos no plan de empresa que supoñan que o total da axuda sexa menor que o importe dese primeiro pagamento, provocando dese xeito o reintegro total da axuda.

3. Unha vez aprobado o expediente, calquera cambio sobre os investimentos e/ou gastos que se aprobaron deberá ser solicitado, como máximo, 6 meses antes de que remate o prazo de execución. A autorización destes cambios será anterior á súa execución, e nos casos que sexa necesario irá precedida da correspondente certificación de non inicio. Isto supón que os xustificantes do gasto e do pagamento destes novos investimentos e/ou gastos autorizados deberán ter data posterior á dita autorización.

Terase en conta o seguinte:

– Os cambios que supoñan a modificación da licenza deben estar autorizados con anterioridade á data da solicitude de pagamento, e deberase entregar o proxecto coas modificacións a autorizar xunto coa licenza modificada e co resto da documentación exixida no artigo 7 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Isto supón que os xustificantes do gasto e do pagamento destes novos investimentos autorizados deberán ter data posterior á dita autorización.

– Os cambios que non supoñan a modificación da licenza non será necesario solicitalos, e na solicitude de pagamento entregarase o proxecto ou a certificación final de obra coas modificacións e cun informe municipal de non modificación da licenza orixinal xunto co resto da documentación exixida no artigo 7 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Se este tipo de cambios non fosen solicitados e posteriormente autorizados, a axuda certificarase con base na resolución da aprobación.

– Os cambios nas características do mesmo tipo de maquinaria inicialmente aprobada deben ser solicitados para a súa autorización posterior.

Estes cambios sobre os investimentos e/ou gastos deberán ser autorizados pola Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira do Medio Rural, agás aqueles que simplemente supoñan cambios nas características técnicas, que serán autorizados polo xefe do servizo territorial de Explotacións Agrarias correspondente.

O prazo para resolver estes cambios será de 2 meses. Se transcorrido o prazo para ditar a correspondente autorización, esta non se producise, o beneficiario entenderá denegada a súa petición de cambio de investimento e/ou gasto.

4. Nos casos en que a persoa beneficiaria non execute na súa totalidade o plan de mellora para o cal ten concedida a axuda ou se produzan desviacións substanciais entre o investimento realizado e aprobado, deberá indicar na solicitude de pagamento os investimentos polos que a solicita, recalculándose a axuda segundo corresponda á redución do investimento.

5. Para a modificación da resolución non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución tiveron lugar con posterioridade a ela.

6. A consellería poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia dun erro material, de feito ou aritmético.

Artigo 11. Prazo de xustificación e ampliación

1. O prazo de xustificación destas axudas será:

a) Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas. O prazo para executar e xustificar as axudas concedidas baixo esta medida é de 18 meses desde a resolución de aprobación.

b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos. Estas submedida están supeditada á execución dun plan empresarial, que terá unha duración de 24 meses a partir da data da instalación do mozo.

– Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Esta submedida tamén está supeditada á execución dun plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses desde a resolución de aprobación da axuda.

2. Atendendo ao artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, poderase conceder unha ampliación do prazo establecido, que non exceda da metade deste, se as circunstancias o aconsellan e isto non se prexudican dereitos dun terceiro. Esta ampliación deberá solicitarse, como máximo, 2 meses antes de que acabe o prazo de execución.

Tanto a petición das persoas solicitantes como a decisión sobre a ampliación deberán producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de xustificación. Os acordos sobre ampliación dos prazos ou sobre a súa denegación non serán susceptibles de recurso.

3. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado a solicitude de pagamento, requirirase o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da solicitude no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro das cantidades percibidas e poderá supor a apertura dun expediente sancionador segundo se establece na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá o beneficiario das sancións que, conforme lei, correspondan.

Artigo 12. Recursos administrativos

A resolución da subvención porá fin á vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se entenda desestimada por silencio administrativo, ou ben ser impugnada directamente perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses se a resolución fora expresa.

Artigo 13. Incompatibilidade das axudas

1. Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/o gastos.

2. As persoas solicitantes das axudas previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude inicial, unha declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto polas distintas administracións públicas.

3. Así mesmo, coa xustificación da execución total do proxecto e, en todo caso, antes do pagamento final, presentarán unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Artigo 14. Reintegro da axuda

1. Procederá o reintegro total do importe da axuda máis os xuros de demora correspondentes, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e, en todo caso, nos supostos previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009 que a desenvolve, tendo en conta as excepcións contidas.

2. Procederá o reintegro nas seguintes circunstancias:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedirían.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente dos gastos xustificativos dos investimentos subvencionados.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas na lei.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

f) Incumprimento das obrigas impostas aos beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das obrigas dos beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

3. Durabilidade dos investimentos: deberá reembolsarse a axuda se, nos cinco anos seguintes ao pagamento final ao beneficiario, se produce calquera das seguintes circunstancias:

a) Cesamento ou relocalización da actividade produtiva fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cambio da propiedade do elemento que proporcione a un terceiro unha vantaxe indebida.

c) Cambio substancial que afecte a natureza, os obxectivos ou as condicións de execución da operación, de xeito que se menoscaben os obxectivos orixinais.

4. No caso dun pagamento indebido, atendendo ao disposto no artigo 7 do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, o beneficiario quedará obrigado a reembolsar o importe en cuestión, ao que se engadirán, se é o caso, os xuros, que se calcularán en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución.

5. Non procederá o reintegro das axudas percibidas cando o incumprimento dalgún dos requisitos exixidos ao beneficiario sexa debido a algunha das seguintes causas de forza maior:

a) Falecemento do beneficiario.

b) Incapacidade laboral de longa duración do beneficiario.

c) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a explotación.

d) Destrución accidental dos edificios para o gando da explotación.

e) Epizootia ou enfermidade vexetal que afecte unha parte ou a totalidade do gando ou dos cultivos, respectivamente, do beneficiario.

f) Expropiación da totalidade o dunha parte importante da explotación, se esta expropiación non era previsible o día en que presentou a solicitude.

6. Tampouco se producirá o reintegro cando, durante o período de compromiso contraído como condición para a concesión dunha axuda, a persoa beneficiaria transfira a súa explotación a outra persoa que cumpra os requisitos exixidos, e esta asuma os compromisos e obrigas, durante a parte restante do devandito período. De non asumirse o compromiso, a persoa beneficiaria estará obrigada a reembolsar as axudas percibidas.

7. En materia de reintegro da axuda tamén será de aplicación a normativa comunitaria establecida no Regulamento (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade, e no Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade e a modificación realizada a este, polo Regulamento de execución (UE) nº 2017/1242 da Comisión, do 10 de xullo de 2017.

Artigo 15. Controis, reducións, exclusións e sancións

1. A Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias será a responsable de efectuar os controis en aplicación do Regulamento de execución (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade, e no Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade e a modificación realizada a este, polo Regulamento de execución (UE) nº 2017/1242 da Comisión, do 10 de xullo de 2017.

2. Os pagamentos calcúlanse sobre a base do que se considera elixible durante os controis administrativos. A autoridade competente examinará a solicitude de pagamento presentada polo beneficiario e determinará os importes admisibles. Ademais, fixará:

a) O importe que hai que pagar ao beneficiario en función da solicitude de pagamento e a decisión de concesión.

b) O importe que hai que pagar ao beneficiario tras o exame da admisibilidade do gasto que figure na solicitude de pagamento.

Se o importe fixado con arranxo á letra a) supera o importe fixado de acordo coa letra b) en máis do 10 %, aplicarase unha sanción administrativa ao importe fixado de acordo coa letra b). O importe da sanción será igual á diferenza entre eses dous importes, pero non irá máis aló da retirada total da axuda.

Non obstante, non se aplicarán sancións cando o beneficiario poida demostrar a satisfacción da autoridade competente que non é responsable da inclusión do importe non admisible ou cando a autoridade competente adquira doutro xeito a convicción de que o beneficiario non é responsable diso.

A sanción administrativa mencionada aplicarase, mutatis mutandis, aos gastos non admisibles detectados durante os controis sobre o terreo.

3. No caso de que no control administrativo sobre as UTA da explotación na solicitude de pagamento, se o número desas UTA é menor que o que figura na aprobación do expediente na situación prevista, suporá un incumprimento dos compromisos da aprobación e levará como consecuencia a perda do dereito á axuda, excepto que a variación das UTA sexa debida a unha causa de forza maior. Así mesmo, se no caso de que no dito control se verifica que non se cumpren os condicionantes para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes e non se acada a puntuación mínima exixida para esa aprobación, suporá un incumprimento dos compromisos da aprobación e igualmente levará como consecuencia a perda do dereito á axuda.

4. Antes do pagamento das axudas, as persoas beneficiarias deberán acreditar de novo a xustificación de estaren ao día nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social e de que non teñen ningunha débeda pendente de pagamento coa Administración da comunidade autónoma.

5. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, aos beneficiarios destas axudas seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei xeral de subvencións e nos artigos 50 a 68 da Lei 9/2007, do 13 de xuño (DOG nº 121, do 25 de xuño), de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Obriga de facilitar información

Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lles poidan exixir os órganos competentes da Consellería do Medio Rural, os beneficiarios das axudas teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano de inspección ou control do Estado ou da Unión Europea.

A presentación da solicitude de concesión da subvención por parte da persoa solicitante comportará a autorización á Autoridade de Xestión para consultar a información necesaria para poder realizar o seguimento e avaliación do programa, en particular en relación co cumprimento dos obxectivos e prioridades.

Artigo 17. Publicidade das axudas cofinanciadas polo Feader

1. Nos instrumentos de información e difusión que utilice a Consellaría do Medio Rural farase constar que estas axudas están cofinanciadas nun:

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas: 7,50 % pola Administración xeral do Estado, nun 17,50 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos: 2,50 % pola Administración xeral do Estado, nun 22,50 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader.

– Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións: 7,50 % pola Administración xeral do Estado, nun 17,50 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader.

2. A notificación da concesión da axuda informará os beneficiarios de que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, e da medida e da prioridade do PDR da que se trate.

3. Conforme o establecido no Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, pola que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e a súa posterior modificación mediante o Regulamento de execución (UE) nº 669/2016 da Comisión, do 28 de abril de 2016, o beneficiario das axudas deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader indicadas no anexo III do referido regulamento. Así:

– En todas as actividades de información e comunicación que se desenvolvan, o beneficiario deberá recoñecer o apoio do Feader mostrando:

• O emblema da Unión.

• Unha referencia á axuda do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

– Durante a realización da operación, o beneficiario informará o público da axuda obtida do Feader, da seguinte forma:

• Presentando no sitio web do beneficiario para uso profesional, no caso de que exista tal sitio, unha breve descrición da operación cando se poida establecer un vínculo entre o obxecto do sitio web e a axuda prestada pola operación, en proporción ao nivel de axuda cos seus obxectivos e resultados e destacando a axuda financeira da Unión.

• No caso de operacións que reciban unha axuda pública total superior a 50.000 euros, colocando polo menos un panel ou unha placa con información sobre o proxecto e cos requisitos especificados no anexo VI, onde se destaque a axuda financeira recibida da Unión, nun lugar ben visible para o público, así como a bandeira europea e o lema Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: «Europa inviste no rural», nun lugar ben visible para o público.

• No caso de que a persoa solicitante se beneficie dunha axuda pública total superior a 500.000 euros, deberá colocar, nun lugar visible para o público, un cartel temporal de tamaño significativo relativo ás operacións financiadas, cos requisitos especificados no anexo VI. Posteriormente, o beneficiario colocará, nun lugar ben visible para o público, un cartel ou placa permanente, cos requisitos especificados no anexo VI, de tamaño significativo no prazo de tres meses a partir da conclusión da operación financiada.

Os carteis, paneis, placas e sitios web levarán unha descrición do proxecto ou da operación, e os elementos (bandeira europea e lema Feader Fondo Europea Agrícola de Desenvolvemento Rural) ocuparán como mínimo o 25 % do cartel, placa ou páxina web.

Artigo 18. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 á que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 19. Publicación dos actos

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións de concesión ou denegación da axuda, producindo esta publicación os efectos da notificacións, sen prexuízo do disposto no artigo 9.

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería do Medio Rural, www.mediorural.xunta.gal

Artigo 20. Xustificantes do gasto dos investimentos

1. Os xustificantes do gasto consistirán, de forma xeral, nas facturas acreditativas dos investimentos, que cumpran as exixencias que establece a Axencia Tributaria (Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro).

2. As facturas deberán cumprir, como mínimo, os seguintes requisitos:

a) Número e, se é o caso, serie.

b) A data da súa expedición.

c) Nome e apelidos, razón ou denominación social completa, tanto do obrigado a expedir factura como do destinatario das operacións.

d) Número de identificación fiscal atribuído pola Administración española ou, se é o caso, pola doutro Estado membro da Comunidade Europea, co que realizase a operación o obrigado a expedir a factura.

e) Domicilio, tanto do obrigado a expedir factura como do destinatario das operacións.

f) Descrición das operacións, consignándose todos os datos necesarios para a determinación da base impoñible do imposto, correspondente a aquelas, e o seu importe, incluíndo o prezo unitario sen imposto das ditas operacións, así como calquera desconto ou rebaixa que non estea incluído no devandito prezo unitario.

g) O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o caso, aplicados ás operacións.

h) A cota tributaria que, se é o caso, lle repercuta, deberá consignarse por separado.

i) A data en que se efectuasen as operacións que se documentan sempre que se trate dunha data distinta á de expedición da factura.

j) No caso de que unha operación estea exenta ou non suxeita ao IVE, especificarase o artigo da normativa referida ao IVE que así o recoñece.

k) Só se considerará subvencionable a base impoñible que figure na factura. O IVE non será subvencionable.

l) Non se admitirán como xustificantes de gasto albarás, notas de entrega, facturas pro forma, tickets, nin as facturas que non conteñan todos os requisitos citados para a súa consideración como tal ou cuxa data non se axuste aos prazos citados.

m) Unha partida do orzamento auxiliable poderá xustificarse mediante unha ou varias facturas relativas aos conceptos de gasto incluídos na dita partida, sempre que a dita partida admita a desagregación en distintos conceptos.

3. O xustificante do pagamento de facturas realizarase mediante a presentación da factura, e os documentos xustificativos que aseguren a efectividade do pagamento; non se admitirán pagamentos en metálico.

Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas os seguintes:

a) Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencia bancaria, ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria), en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

b) Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio, etc.) achegarase a factura xunto coa copia do efecto mercantil, acompañado da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

c) No caso de que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas imputadas ao proxecto, deberán identificarse no documento do pagamento as facturas obxecto deste.

d) No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura a que se imputa o pagamento, e acompañarase unha relación de todos os documentos de pagamento e importes acreditativos do pagamento desa factura.

e) No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao proxecto, deberá identificarse claramente no documento de pagamento a factura ou facturas cuxo pagamento se imputa ao proxecto.

f) No caso de facturas en moeda estranxeira, deben xuntarse os documentos bancarios de cargo en que conste o cambio utilizado.

g) Non se admitirán en ningún caso como xustificantes os documentos acreditativos obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

CAPÍTULO II
Convocatoria

Artigo 21. Convocatoria

Convócanse para o exercicio orzamentario 2018, con carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva e de acordo coas bases reguladoras establecidas no capítulo I desta orde, as seguintes axudas:

a) Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A).

b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para os agricultores mozos (procedemento MR404A).

– Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B).

Artigo 22. Prazo de solicitude da axuda

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 23. Presentación dos permisos administrativos

Para esta convocatoria, as obras e construcións que precisen da correspondente licenza municipal deberán contar con esta, de acordo co establecido na normativa urbanística. Para iso deberán presentar a licenza municipal, como moi tarde, o 15 de setembro de 2018. O mesmo prazo se establece para o caso de investimentos que deban contar con calquera outro permiso administrativo, de acordo coa correspondente normativa sectorial. O non cumprimento destes requisitos suporá a denegación da axuda.

Artigo 24. Financiamento das axudas

1. O financiamento das axudas recollidas nesta orde, cofinanciadas con fondos Feader nunha porcentaxe do 75 %, efectuarase con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia:

a) 13.03.712B 772.0 (CP 2016 00182), para as axudas previstas aos investimentos nas explotacións agrarias, para o ano 2018, catro millóns de euros (4.000.000), para o ano 2019 catro millóns de euros (4.000.000) e para o 2020, trinta e dous millóns de euros (32.000.000). En total, corenta millóns de euros (40.000.000).

b) 13.03.712B 772.0 (CP 2016 00183) para as axudas previstas á primeira instalación de agricultores mozos, para o ano 2018, dous millóns de euros (2.000.000), para o ano 2019, dez millóns de euros (10.000.000) e para o 2020, oito millóns de euros (8.000.000). En total, vinte millóns de euros (20.000.000).

c) 13.03.712B 772.0 (CP 2016 00185) para as axudas previstas ao desenvolvemento de pequenas explotacións, para o ano 2018, cincocentos mil euros (500.000), para o ano 2019, dous millóns cincocentos mil euros (2.500.000) e para o 2020, dous millóns de euros (2.000.000). En total, cinco millóns de euros (5.000.000).

2. As ditas aplicacións orzamentarias poderanse incrementar, segundo se establece no artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso de xerar, ampliar ou incorporar crédito, ou coa existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito incluído no mesmo programa.

3. No suposto de existir remanente nalgunha das anteriores aplicacións, poderíase utilizar para financiar solicitudes da outra aplicación.

Sección 1ª. Creación de empresas para os agricultores mozos

Artigo 25. Requisitos dos beneficiarios

Os/as agricultores/as mozos/as que desexen acceder ás axudas á incorporación de agricultores mozos á actividade agraria (procedemento MR404A) deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser agricultor mozo.

Considerarase que o solicitante xa tivo actividade agraria propia e consecuentemente xa foi titular dunha explotación agraria, se xa declarou rendementos económicos por actividades agrarias en estimación obxectiva ou directa. Exclúense desta consideración os rendementos económicos declarados polo mozo que proveñan da recollida e venda esporádica de produtos silvestres ou castañas de souto tradicional, así como a venda de madeira.

Como excepción, tamén terán a consideración de agricultor mozo:

a. Aquel que sendo titular dunha explotación agraria cuxa marxe neta non supera o 20 % da renda de referencia, pase a ser titular dunha explotación prioritaria.

b. Aquel que, sendo titular dunha explotación agraria cuns niveis de dedicación de tempo de traballo e de renda unitaria de traballo inferior aos mínimos establecidos para os titulares de explotacións prioritarias, alcance esta consideración en calidade de agricultor a título principal.

c. Aquel que, sendo titular dunha explotación agraria, esta condición de titular fose motivada por algunha das causas de forza maior recollidas no punto 2 do artigo 2 do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

b) Cumprir a condición de agricultor profesional.

c) Posuír o nivel de capacitación profesional suficiente no momento da solicitude da axuda, segundo se establece no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia ou comprometerse a adquirilo nun prazo improrrogable de 36 meses desde a concesión da axuda.

d) A explotación na que se produce a instalación debe alcanzar, cando finalice o seu plan empresarial, unha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia anual e inferior ao 120 % desta.

e) Instalarse nunha explotación que alcance a dimensión física mínima establecida no anexo V.

f) Presentar un plan empresarial de acordo co anexo V.

g) Exercer o control efectivo da explotación.

h) Non procederán estas axudas se o proceso de instalación está rematado antes da solicitude de axuda.

Así mesmo, deberán:

a) Comprometerse por escrito a exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a instalación.

b) Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, de conformidade coa normativa comunitaria e nacional, coa propia orde e co programa de desenvolvemento rural de Galicia aprobado pola Unión Europea, coa execución do plan empresarial.

c) Comprometerse a ter contratado, e a manter durante todo o período de compromisos, un seguro agrario pertencente ao Plan de seguros agrarios combinados do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, excepto a liña Seguro de retirada e destrución de animais mortos na explotación.

Artigo 26. Modalidades de primeiras instalacións

1. A primeira instalación dun/ha agricultor/a mozo/a deberá realizarse mediante algunha das seguintes modalidades:

a) Modalidade 1: acceso mediante titularidade exclusiva dunha explotación preexistente ou de nova creación.

b) Modalidade 2: acceso mediante cotitularidade dunha explotación agraria prioritaria (modalidade 2).

c) Modalidade 3: integración como socio/a nunha entidade asociativa, preexistente ou de nova constitución, que sexa titular dunha explotación agraria prioritaria ou que adquira esta condición coa incorporación do mozo, no caso de ser de nova creación.

d) Modalidade 4: acceso mediante titularidade compartida da explotación.

e) Modalidade 5: acceso cando sendo titular dunha explotación agraria cuio marxe neto non supere o 20 % da renda de referencia, pase a ser titular dunha explotación prioritaria.

f) Modalidade 6: acceso cando sendo titular dunha explotación agraria cuns niveis de dedicación de tempo de traballo e de renda unitaria de traballo inferior aos mínimos establecidos para os titulares de explotacións prioritarias, alcance esta consideración en calidade de agricultor a título principal.

g) Modalidade 7: acceso cando sendo titular dunha explotación agraria, esta condición de titular fose motivada por algunha das causas de forza maior recollidas no punto 2 do artigo 2 do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

2. Os cónxuxes ou parellas de feito legalmente recoñecidas, que acrediten que están en réxime de separación de bens no momento da solicitude, serán asimilados ás axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos/as nalgunha das modalidades indicadas no punto 1, podendo ser os dous beneficiarios dependendo da modalidade de instalación. No caso de cónxuxes ou parellas de feito legalmente recoñecidas, que estean en réxime de gananciais e que non tivesen constituído titularidade compartida, só poderán ser beneficiarios das axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos/as cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

i. Cando o/a mozo/a se incorpore nunha explotación en que o titular sexa o seu cónxuxe ou parella de feito legalmente recoñecida, e constitúan unha sociedade entre si, sempre que a explotación proporcione polo menos unha RUT do 35 % da renda de referencia para cada un dos membros e ambos os dous coticen como UTA na explotación.

ii. Cando se instale por integración como socio/a dunha entidade asociativa, que sexa resultado da fusión de, polo menos, dúas explotacións preexistentes en funcionamento, aínda que figure como socio/a partícipe o outro cónxuxe ou parella de feito legalmente recoñecida, sempre que a explotación resultante proporcione unha RUT para cada mozo, polo menos, do 35 % da renda de referencia e ambos os dous coticen como UTA na explotación.

Artigo 27. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Acreditación da persoa representante da súa representación (se fose o caso).

b) Presentar un plan empresarial, redactado por un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrícola ou grao universitario equivalente ou por un equipo multidisciplinar no que a memoria e os documentos técnicos específicos que fagan referencia a producións, instalacións ou outros datos agrarios os asine o dito técnico (acreditarase titulación). O plan debe incluír:

– Unha descrición da situación inicial da explotación agrícola, con indicación das fases e obxectivos concretos de desenvolvemento das actividades da nova explotación.

– Unha descrición da situación, unha vez levado a cabo o plan de empresa, comprendendo, polo menos, os seguintes datos:

i. Superficie da explotación, especificando a dos distintos cultivos, e cabezas de gando, por especies, e rendementos medios de cada actividade produtiva.

ii. Maquinaria, equipo, melloras territoriais e edificios.

iii. Composición e dedicación da man de obra.

iv. Plan de produción, que incluirá información relativa á produción bruta de cada actividade produtiva, aos gastos de cada actividade produtiva e gastos fixos do conxunto da explotación.

v. Analisis económica do proxecto. Esta análise incluirá: previsións económicas, estrutura do financiamento e rendibilidade e previsións de tesouraría.

vi. Actuacións que se van realizar.

– Un plan de investimentos (información detallada sobre investimentos e prazos), de ser o caso, no que se indiquen as melloras para realizar, no que se estableza o seu impacto sobre o cambio climático (emisións de efecto invernadoiro, capacidade de adaptación), inclúa medidas de aforro e eficiencia enerxética, consumo eficiente de auga, etc., e no que figure un estudo de impacto ambiental, no caso de que a normativa europea-estatal-autonómica así o exixise, que preste especial atención aos posibles impactos nas zonas incluídas en Rede Natura 2000.

– Información detallada, de ser o caso, sobre formación, asesoramento ou calquera outra medida necesaria para desenvolver as actividades da explotación agrícola, incluídas as relacionadas coa sustentabilidade ambiental e a eficiencia dos recursos.

– O plan deberá estar realizado segundo o anexo V.

c) Informe de vida laboral de todas as UTA e socios da explotación.

d) Xustificación do nivel de capacitación profesional suficiente. No caso de títulos oficiais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, só se ten que presentar esta documentación, no caso de que a persoa solicitante denegue expresamente a súa consulta.

e) Solicitude de cambio de titularidade da explotación, no caso de realizar este trámite simultaneamente, en favor do/a agricultor/a mozo/a, axustado ao modelo normalizado da consellería; ou solicitude de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

f) Solicitudes de transferencia, en favor da nova persoa titular, de ser o caso, dos dereitos de prima que tivese a explotación, agás no caso de instalación nunha explotación asociativa.

g) Escritura pública (arrendamento do predio ou predios, compravenda, cesión, etc.), ou documento de arrendamento a través do Banco de Terras de Galicia, xustificativa da instalación, se fose o caso.

Se o arrendamento é dunha explotación activa, teñen que incluírse todos os elementos integrantes da explotación (gando, construcións, instalacións, maquinaria e a superficie de cultivo descrita a continuación).

Na modalidade 1, o alcance das escrituras públicas de transmisión da base territorial da explotación do anterior titular ao mozo, cando se instale nunha explotación preexistente, ou do/s propietario/s ao mozo, cando sexa explotación de nova creación será o seguinte:

i. Se algunha das orientacións produtivas principais da explotación do mozo é agrícola e como tal está expresada en unidades de superficie, tales superficies deben ser obxecto de transmisión mediante escritura pública do/s seu/s propietario/s ao mozo.

ii. Se algunha das orientacións produtivas da explotación do mozo é de gandaría non ligada á terra, a/s escritura/s pública/s de transmisión deberá/n conter, como mínimo, a superficie que delimita o peche perimetral da explotación existente ou prevista.

iii. Se algunha das orientacións produtivas da explotación do mozo é de gandería ligada á terra, a/s escritura/s pública/s de transmisión deberá/n conter, como mínimo, as parcelas onde están ou van estar enclavados os aloxamentos permanentes ou temporais do gando e edificacións auxiliares anexas, así como calquera superficie forraxeira que sexa do mesmo propietario que aquelas e que eventualmente poida estar incluída na súa declaración de superficies PAC. Para o resto de superficies forraxeiras que poidan estar incluídas na declaración de superficies da solicitude única PAC do anterior titular, cando a instalación é nunha explotación preexistente, ou para o resto de superficies recollidas como da explotación do mozo solicitante no seu plan empresarial, no caso de explotacións de nova creación, admitirase escritura privada de arrendamento a favor daquel. En calquera caso, o mozo solicitante asinará un compromiso de que declarará como parte da súa explotación tales superficies obxecto de transmisión na solicitude única da primeira campaña PAC na que conste el como titular, así como en sucesivas campañas ata fin de compromisos.

Para a modalidade 2: a escritura pública onde conste:

i. A relación de todos os elementos que compoñen a explotación, valorados a prezo de mercado dos que, sendo propietario ou titular, estean integrados nela, con expresión detallada dos que se lle transmiten ao/á mozo/a, que deberán representar, polo menos, un terzo do valor total daqueles. Sen prexuízo do anterior, incluirase na transmisión, polo menos, un terzo da propiedade, tanto dos predios rústicos como do conxunto dos restantes bens inmobles. En todo caso, deberá indicarse expresamente que os usos e o aproveitamento de todos os elementos da explotación transmitidos ao/á mozo/a cotitular continuarán integrados na referida explotación.

ii. Un acordo, cunha duración mínima de seis anos, entre a persoa titular e o/a agricultor/a mozo/a conforme este compartirá as responsabilidades xerenciais, os resultados económicos da explotación, os riscos inherentes á súa xestión e aos investimentos que nela se realicen, nunha proporción igual ou superior ao 50 %.

h) No caso de instalarse mediante a modalidade 3:

i. Unha certificación expedida polo órgano reitor da entidade, onde se especifiquen as condicións de participación do/a agricultor/a mozo/a e a súa contribución.

ii. Os estatutos da entidade e acta de constitución.

iii. A relación de socios/as que exercen a dirección técnica e de xestión.

iv. No caso de S.L. e S.A., certificado do Rexistro Mercantil sobre a situación da sociedade en canto a número de socios, capital social e accións nominativas.

i) Para ter os puntos por explotación ecolóxica establecidos no artigo 29, presentarase certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia.

j) Certificación dun grupo operativo da Asociación Europea de Innovación, para ter os puntos por proxecto innovador establecidos no artigo 29, atendendo ao exposto no punto 9 do artigo 2.

k) De querer optar á bonificación da axuda por volume de gasto necesario para instalarse, presentaranse memoria xustificativa e tres ofertas de diferentes provedores por cada un dos investimentos. As ofertas presentadas deberán cumprir os seguintes requisitos:

i. Deberán proceder de empresas que teñan como obxecto social a fabricación ou subministración dos bens ou servizos incluídos na oferta, salvo a compra de terreos e edificacións.

ii. Non poderán proceder de empresas vinculadas entre elas nin co solicitante, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.

iii. Deberán incluír como mínimo o NIF, nome e enderezo da empresa oferente, o nome ou razón social da empresa solicitante da axuda, a data de expedición e unha descrición detallada dos conceptos ofertados. Para que a descrición dos conceptos se considere detallada deberá incluír, no caso de obra civil e instalacións, a relación detallada e cuantificada das unidades de obra que inclúe, no caso de subministración de maquinaria e equipamentos, a súa marca, modelo, así como características técnicas e, no caso de prestación de servizos, a descrición detallada destes.

Non se considerarán admisibles as ofertas presentadas que non reúnan estes requisitos, o que poderá dar lugar á exclusión como subvencionable do gasto xustificado con esa oferta.

A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía e debe xustificarse expresamente nunha memoria a elección, baseada nos criterios sinalados, cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. No caso de non ser así, considerarase como importe máximo subvencionable para ese concepto o correspondente á proposta económica máis vantaxosa.

Para dar cumprimento ao requisito de moderación de custos, que se establece no artigo 48.2.e) do Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, fixaranse no anexo VII custos de referencia, independentemente da exixencia de presentar un mínimo de tres ofertas de distintos provedores.

2. Os documentos sinalados nas anteriores letras e), f), g) e h), poderán ser presentados unha vez aprobada a subvención xunto coa xustificación da realización do plan empresarial. Nestes casos, coa solicitude de axuda á primeira instalación, xuntarase un compromiso debidamente asinado.

3. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

4. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

7. Non serán admitidas a trámite as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido nesta convocatoria, nin aquelas que se presenten sen a seguinte documentación mínima e resolverase a súa inadmisión que deberá ser notificada á persoa solicitante nos termos previstos no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

– Anexo I de solicitude da axuda debidamente cuberto e asinado.

– Plan empresarial, que cumpra co establecido no punto 1.b).

– De querer optar á bonificación da axuda por volume de gasto necesario para instalarse, presentaranse memoria xustificativa e tres orzamentos por cada un dos investimentos. E no caso de ter realizado gastos xerais dos proxectos que solicite ser subvencionados, as facturas cos correspondentes xustificantes de pagamento.

Artigo 28. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante (se fose o caso).

c) Certificado da renda (IRPF).

d) Títulos oficiais non universitarios.

e) Títulos oficiais universitarios.

f) Certificado de residencia da persoa solicitante.

g) Informe de vida laboral da empresa onde se instale o mozo.

h) Acreditación actividade agraria conta propia.

i) Informe vida laboral últimos 12 meses.

j) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

k) Estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

l) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 29. Criterios de prioridade

1. Establécense os seguintes criterios de prioridade:

a) Primeira instalación simultánea cun proxecto apoiado pola submedida 4.1: 8 puntos.

b) Instalación do mozo a tempo completo: 6 puntos.

c) Instalación nunha explotación ecolóxica ou que alcance tal condición tras levar a cabo o plan empresarial: 4 puntos.

d) Instalación do/a mozo/a mediante as modalidades 1, 3 ou 4: 4 puntos.

e) Creación de emprego adicional a tempo completo: 4 puntos.

f) Instalación nunha explotación inscrita na sección de explotacións agrarias prioritarias do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia e siga cumprindo os requisitos para iso, ou que cumpra cos requisitos para ser incluída no catálogo: 3 puntos.

g) Localización da explotación nunha zona de montaña tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 3 puntos.

h) Muller: 2 puntos.

i) O plan empresarial inclúe investimentos nun proxecto innovador: 2 puntos.

j) Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas, tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 2 puntos.

k) Instalación nunha explotación que pertenza a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira (ADSG): 1 punto.

l) Instalación nunha explotación que proceda de fusión de explotacións realizada nos últimos cinco anos naturais ou se fusione coa instalación do mozo: 1 punto.

m) Instalación nunha explotación incluída no control oficial de rendemento leiteiro: 1 punto.

2. No caso de empate a puntos, priorizarase segundo a orde indicada nos criterios de selección. De persistir o empate, priorizarase a incoporación do mozo que teña máis idade.

3. Para ser admisibles, as solicitudes deberán alcanzar unha puntuación mínima de 10 puntos e polo menos dous criterios.

4. A aplicación dos criterios de prioridade realizarase tendo en conta o momento de finalización do prazo de presentación da solicitude de axuda.

Artigo 30. Contía e tipo de axuda

A axuda concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha prima cuxa cuantía básica, calculada de acordo cunha estimación dos custos da Seguridade Social do mozo durante os cinco anos de permanencia mínima na actividade agraria establecida no artigo 25 desta orde, establecida en 20.000 euros, e poderá incrementarse nas seguintes situacións, sen que a axuda total supere os 70.000 euros:

a) De acordo co volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, e para a compra de animais ou plantas non anuais que incrementen a dimensión produtiva das explotacións existentes cuxa necesidade ou conveniencia se axuste ao plan empresarial: a prima incrementarase nun valor equivalente ao 40 % do gasto ata un máximo de 45.000 euros.

Exclúese a achega ao capital social. Tampouco se considera admisible investimento de simple substitución; maquinaria de segunda man; custos de conservación e mantemento ou os derivados do funcionamento da explotación; os montes baixos de ciclo curto; maquinaria ou equipamentos relacionados coa transformación e comercialización de produtos agrarios ou forestais; e a maquinaria e equipamentos de carácter forestal.

b) Creación de emprego adicional a tempo completo na explotación durante toda a duración do tempo de compromisos, cinco anos, ademais da man de obra correspondente ao mozo instalado: 20.000 euros.

c) Instalarase nunha explotación localizada nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións especificas recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) nº 1305/2013: 5.000 euros.

No suposto de que se instalen varios mozos na mesma explotación (plan empresarial conxunto), os incrementos establecidos nas letras a), b) e c) repartiranse a partes iguais entre os mozos que se instalen.

Artigo 31. Xustificación e pagamento da axuda

A axuda terá carácter de pagamento a tanto alzado e concederase pola execución do plan empresarial que ten unha duración de 24 meses contado a partir da data de instalación.

O beneficiario deberá solicitar o pagamento da axuda segundo:

– Unha primeira cota, que se solicitará dentro dos 9 meses seguintes á concesión da axuda, correspondente ao 60 % do importe da axuda total, cando se acredite a finalización do proceso de instalación. Para o cal se presentará, xunto cunha solicitude de pagamento, a xustificación de ter finalizado o proceso de instalación (modelo anexo II). Para a percepción deste pagamento, os beneficiarios estarán exentos da constitución de garantías, en virtude da autorización do Consello da Xunta de Galicia prevista no artigo 67.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– O importe restante, o 40 %, solicitarase unha vez finalizado o plan empresarial e o seu pagamento estará supeditado á correcta execución do plan empresarial. Para o cal se presentará, xunto cunha solicitude de pagamento, os documentos que acrediten que levou a cabo o seu plan empresarial (modelo anexo II).

O control da execución do plan de empresa despois do 1º pagamento será discrecional de acordo con criterios técnicos e consistirá en facer un seguimento da execución progresiva e axeitada do plan. O incumprimento poderá supoñer o inicio dun procedemento de perda ao dereito á axuda. Todo iso sen prexuízo da obriga de reintegro establecida no artigo 25 de exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a instalación.

Sección 2ª. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas

Artigo 32. Requisitos dos beneficiarios

Requisitos dos beneficiarios de axudas aos plans de melloras para agricultores (procedemento MR405A).

1. Ser titular dunha explotación agraria inscrita, polo menos cunha antigüidade dun ano, no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, de acordo co Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, excepto para os mozos que se instalen nunha explotación de nova creación.

2. Os solicitantes persoas físicas deberán ter dezaoito anos cumpridos e non ter alcanzado a xubilación.

3. Posuír a capacitación profesional suficiente no momento da solicitude, o cal se acreditará segundo se establece no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, agás no caso de primeira instalación simultánea. As persoas xurídicas deberán acreditar que, polo menos, o 50 % dos socios posúen a capacitación suficiente.

4. Comprometerse a exercer a actividade agraria na explotación obxecto da axuda durante, polo menos, cinco anos contados desde a data de pagamento da axuda.

5. Levar a cabo un plan que mellore o rendemento global da explotación.

6. Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, de conformidade coa normativa comunitaria e nacional, coa propia orde e co programa de desenvolvemento rural de Galicia aprobado pola Unión Europea.

7. Cando a explotación pertenza a unha comunidade de bens, estas deberán acreditar a súa constitución e que, polo menos, o 50 % dos comuneiros ou comuneiras reúnen os requisitos establecidos para os titulares persoas físicas, e poderán resultar beneficiarias da axuda, coa condición de que cumpran as exixencias previstas para estas agrupacións no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

8. A Renda Unitaria de Traballo, no momento de realizar a solicitude, debe ser igual ou superior ao 35 % da renda de referencia. Agás que se trate dun plan de mellora dun agricultor/a mozo/a que presente simultaneamente unha primeira instalación.

9. Non ter ningún expediente desta axuda aprobado, en convocatorias anteriores (PDR 2007-2013 e PDR 2017-2020), sen presentar a súa solicitude de pagamento á data de publicación desta orde.

10. Serán denegadas todas aquelas solicitudes nas que a explotación non requira un volume de traballo equivalente, como mínimo, a unha unidade de traballo agrario, e non alcance a dimensión física mínima establecida no anexo V.

Artigo 33. Custos subvencionables

1. Serán elixibles os investimentos materiais e inmateriais que supoñan unha mellora do rendemento global, a competitividade ou a viabilidade da explotación. En particular:

a) A reforma ou construción de instalacións e compra de maquinaria que supoñan unha redución de custos de produción ou un incremento na produtividade.

b) Os custos xerais vinculados aos gastos recollidos nas letras a) e b), tales como honorarios dos enxeñeiros que elaboren os proxectos de construción ou reforma, os estudos de viabilidade, licenzas de software e outros permisos.

c) Compra de construcións agrarias en desuso. Terán esa consideración aquelas construcións que non formen parte das unidades produtivas doutra explotación agraria ou que pertencesen a unha explotación agraria que se atope en estado de baixa e se poñan en uso e se incorporen no Reaga.

d) Plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola (árbores e arbustos froiteiros, a excepción dos incluídos na medida 8 do PDR de Galicia 2014-2020, como, por exemplo, castiñeiros e nogueiras que non serán elixibles por esta medida).

e) A compra de terreos que non formasen parte da explotación, por un valor inferior ao 10 % do custo subvencionable.

f) Adquisición ou desenvolvemento de programas informáticos.

2. No caso de investimentos que inclúan actuacións de rega, será de aplicación o establecido no artigo 46 do Regulamento (UE) nº 1305/2013. A este respecto, para que os ditos investimentos sexan elixibles, terán que cumprir as condiciones especificadas a continuación:

a) Coherencia coa planificación hidrolóxica e coa Directiva Marco da Auga; a demarcación hidrográfica na que se localiza a explotación onde se realizará a dotación ou mellora da instalación de rego, debe contar un Plan hidrolóxico aprobado e comunicado á Comisión Europea, en termos conformes coa Directiva Marco da Auga.

A mellora debe ser coherente cos obxectivos, asignacións ou reservas de recursos, programas de medida, e demais determinación que conteña o correspondente plan hidrolóxico, que resulten aplicables á agricultura e ao regadío.

b) Sistema de medición do uso da auga; se a operación inclúe a dotación ou mellora dunha instalación de rega, esta debe dispoñer dun contador.

c) Condicións de elixibilidade específicas para o proxecto de mellora de instalacións de rega preexistentes:

a. Aforro potencial da auga; este aforro potencial debe superar o 5 % de acordo cos parámetros técnicos da instalación. Para o cálculo do dito aforro, terase en conta:

i. A redución de perdas por mellora das conducións dentro da explotación.

ii. A redución do volume debida ao sistema de aplicación do rego.

iii. O cambio duradeiro da orientación produtiva das parcelas nas que se melloren as instalacións de rega.

b. Redución da auga empregada polos regadíos preexistentes que afecten masas de auga que non alcanzan o bo estado:

i. O investimento deberá garantir unha redución efectiva no uso da auga a nivel da instalación de, polo menos, o 50 % do aforro potencial da auga.

ii. A redución efectiva apreciarase sobre o volume da auga empregada na instalación, xa sexa procedente dunha infraestrutura de regadío ou procedente dunha captación propia. A dita redución calcularase como diferenza entre a dotación da explotacións despois da modernización, e da dotación antes desta, en volume ao ano (m3/ano).

d) Condicións de elixibilidade específicas dos investimentos para a ampliación da superficie regada; só serán subvencionables os investimentos para ampliación da superficie regada da explotación que vaian utilizar recursos procedentes de masas de auga subterráneas ou superficiais avaliadas de acordo coa planificación hidrolóxica en vigor, que cumpran o obxectivo de bo estado de acordo coa planificación hidrolóxica, ou ben que non cumpran por razóns diferentes ás cuantitativas, neste caso, deberá cumprir as condicións do punto anterior.

e) Investimentos de ampliación de regadío combinadas con outras de modernización de instalacións; neste caso, a redución no uso da auga determinarase considerando conxuntamente as dúas instalacións: A (preexistente) e B (nova). Calcularase restando a auga empregada na A antes da modernización, tanto a auga empregada en A despois da modernización como a auga empregada en B.

Debendo cumprir a condición de que a redución conxunta no uso da auga das dúas instalacións A e B dividida entre o aforro potencial derivado da modernización da instalación A orixinal sexa polo menos superior a 0,5.

3. Non serán subvencionables os seguintes gastos:

a) O IVE e impostos indirectos, nin outros impostos persoais sobre a renda.

b) Os xuros de débeda e os seus gastos.

c) Os xuros de demora, recargas, multas coercitivas e sancións administrativas e penais.

d) Os gastos de procedementos xudiciais.

e) Nos casos de alugueiro con opción a compra, non serán gastos subvencionables os demais custos relacionados cos contratos, tales como a marxe do arrendador, os custos de refinanciamento dos xuros, gastos xerais, gastos de seguros, etc.

f) Os gastos de adquisición de dereitos de produción agrícola, de dereitos de axuda, animais, plantas anuais e a súa plantación. Non obstante a compra de animais poderá ser subvencionable cando teña por obxecto a reconstitución do potencial produtivo afectado por desastres naturais e catástrofes.

g) Os investimentos que se limiten reparar ou substituír un edificio ou maquinaria existente, sen ampliar a capacidade de produción en máis dun 25 % ou sen introducir cambios fundamentais na natureza da produción ou a tecnoloxía correspondente.

Non terá a consideración anterior a substitución total dun edificio agrario de 30 anos ou máis por outro moderno, nin a renovación xeral dun edificio cando o seu custo supoña, como mínimo, o 50 % do valor do edificio novo.

No caso de adquisición de maquinaria, non se considerará substitución cando teñan máis de 10 anos.

A maquinaria agrícola só será elixible nos casos en que estea claramente xustificada e acorde ao dimensionamento da explotación. Cando unha explotación obtivese subvención para a compra de maquinaria nos 10 últimos anos non poderá obter nova subvención para o mesmo tipo de máquina.

4. Para dar cumprimento ao requisito de moderación de custos, que se establece no artigo 48.2.e) do Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, fixaranse no anexo VII custos de referencia, independentemente da exixencia de presentar un mínimo de tres ofertas de distintos provedores.

5. Establécese un investimento elixible mínimo de 5.000 euros para poder ser subvencionable. O volume total do investimento elixible máximo subvencionable para cada beneficiario será de 120.000 euros/UTA, cun máximo de 500.000 euros/beneficiario, nun período de catro anos (importes cobrados nos últimos catro anos, desde a data de solicitude de pagamento do expediente ata a data de publicación da orde), podendo destinar, como máximo, un 30 % para a adquisición de maquinaria agrícola. Para o cálculo do investimento máximo, en función do límite máximo por UTA, consideraranse as UTA iniciais excepto que sexan menores na situación prevista. Agás que se trate dun plan de mellora dun agricultor/a mozo/a que presente simultaneamente unha primeira instalación, onde o límite máximo de investimento por UTA calcularase en función do número de UTA correspondente á situación posterior á instalación.

Artigo 34. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo III) a seguinte documentación:

a) Acreditación da persoa representante (se é o caso).

b) Anexo VIII (se é o caso).

c) Informe de vida laboral de todas as UTA e socios da explotación. No caso de asalariados, a maiores, copia do contrato e informe de vida laboral da empresa.

d) Xustificante da capacitación profesional. No caso de títulos oficiais do Ministerio de Educación, só se ten que presentar esta documentación no caso de que a persoa solicitante denegue expresamente a súa consulta.

e) Copia dos documentos acreditativos da constitución da entidade (acta de constitución e estatutos) e, de ser o caso, das súas modificacións, debidamente inscritos no rexistro correspondente (se é o caso).

f) Certificado do número de socios e dos que cumpren os requisitos de agricultor profesional (se é o caso).

g) Memoria do plan de mellora, onde se xustificarán os investimentos que se van realizar e o rendemento global da explotación.

h) No caso de investimentos en obra civil, proxecto visado (en soporte dixital) elaborado por técnico ou equipo técnico competente (polo menos deberá formar parte asinando un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrícola ou grao universitario equivalente), e a xustificación documental da dispoñibilidade da licenza de obras. Así mesmo, no caso de novas construcións, deberase acreditar a dispoñibilidade do terreo ou recinto onde se van realizar os investimentos.

i) Tres orzamentos ou ofertas de diferentes provedores por cada un dos investimentos. As ofertas presentadas deberán cumprir os seguintes requisitos:

– Deberán proceder de empresas que teñan como obxecto social a fabricación ou subministración dos bens ou servizos incluídos na oferta, salvo a compra de terreos e edificacións.

– Non poderán proceder de empresas vinculadas entre elas nin co solicitante, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.

– Deberán incluír, como mínimo, o NIF, nome e enderezo da empresa oferente, o nome ou razón social da empresa solicitante da axuda, a data de expedición e unha descrición detallada dos conceptos ofertados. Para que a descrición dos conceptos se considere detallada deberá incluír, no caso de obra civil e instalacións, a relación detallada e cuantificada das unidades de obra que inclúe, no caso de subministración de maquinaria e equipamentos, a súa marca, modelo, así como características técnicas e, no caso de prestación de servizos, a descrición detallada destes.

Non se considerarán admisibles as ofertas presentadas que non reúnan estes requisitos, o que poderá dar lugar á exclusión como subvencionable do gasto xustificado con esa oferta.

A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía e debe xustificarse expresamente nunha memoria a elección, baseada nos criterios sinalados, cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. No caso de non ser así, considerarase como importe máximo subvencionable para ese concepto o correspondente á proposta económica máis vantaxosa.

j) No caso de adquisición de terreos ou bens inmobles, certificado de taxación.

k) As comunidades de bens deberán acreditar a súa constitución mediante a presentación dos estatutos e acta de constitución e deberán acreditar os requisitos dos seus comuneiros mediante a presentación de toda a documentación especificada para este tipo de entidades.

l) As comunidades de bens e as sociedades civís farán constar no anexo III os compromisos de execución asumidos por cada un dos seus membros, así como o importe de subvención que se vai aplicar por cada un deles. Así mesmo, presentarán o documento de nomeamento da persoa representante ou apoderado único, e o xustificante de que se ten asinado un pacto de indivisión por un período mínimo de cinco anos contados a partir da data de pagamento da axuda.

m) Para ter os puntos por explotación ecolóxica establecidos no artigo 36, presentarase certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia.

n) Para ter os puntos por proxecto innovador establecidos no artigo 36, presentarase certificación dun grupo operativo da Asociación Europea de Innovación, atendendo ao exposto no punto 9 do artigo 2.

ñ) Para ter os puntos por proxecto de cooperación cunha operación financiada a través a medida 16 do PDR establecidos no artigo 36, presentarase resolución de aprobación.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

3. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que hai que presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. Non serán admitidas a trámite as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido nesta convocatoria, nin aquelas que se presenten sen a seguinte documentación mínima e resolverase a súa inadmisión, que deberá ser notificada á persoa solicitante nos termos previstos no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

a) Anexo III de solicitude da axuda debidamente cuberto e asinado.

b) Memoria do plan de mellora onde se xustifican os investimentos que se vaian realizar.

c) Tres orzamentos por cada investimento solicitado, que cumpran os requisitos do punto 1.h).

Artigo 35. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) DNI/NIE das persoas socias.

d) NIF da entidade solicitante.

e) Títulos oficiais non universitarios.

f) Títulos oficiais universitarios.

g) Certificado da renda (IRPF) da persoa solicitante e dos socios.

h) Certificado de residencia da persoa solicitante.

i) Informe de vida laboral de empresas.

j) Acreditación actividade agraria conta propia da persoa solicitante e dos socios.

k) Informe de vida laboral últimos 12 meses da persoa solicitante e dos socios.

l) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

m) Estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

n) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio (anexo III), ou no anexo VIII de ser o caso, e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 36. Criterios de prioridade

1. Establécense os seguintes criterios de prioridade:

a) Explotación vinculada cunha incorporación de agricultor mozo:

a. Simultaneamente solicita a axuda pola submedida 6.1 Creación de empresas para os agricultores mozos para incorporarse nunha explotación de nova creación ou ten unha axuda desta submedida 6.1 concedida na convocatoria anterior por incorporación dun mozo nunha explotación de nova creación: 15 puntos.

b. Simultaneamente solicita a axuda pola submedida 6.1 Creación de empresas para os agricultores mozos para incorporarse nunha explotación existente ou ten unha axuda desta submedida 6.1 concedida na convocatoria anterior por incorporación dun mozo nunha explotación existente: 10 puntos.

c. Se producise unha incorporación dun agricultor mozo nos últimos cinco anos: 5 puntos.

b) Investimentos que axuden a reducir as emisións de amoníaco, que supoñan máis do 15 % do investimento total elixible: 5 puntos.

c) Investimentos nunha explotación que proceda de una fusión de explotacións realizada nos últimos cinco anos: 5 puntos.

d) Agricultor profesional.

a. Nas persoas físicas titulares de explotación: 5 puntos.

b. Nas persoas xurídicas, en función dos socios:

i. Todos os socios son agricultores profesionais: 5 puntos.

ii. Polo menos o 60 %: 4 puntos.

iii. Polo menos o 50 %: 3 puntos.

iv. Polo menos o 25 %: 2 puntos.

v. Inferior ao 25 %: 1 punto.

e) Investimentos en proxectos innovadores: 5 puntos.

f) Creación de UTA asalariadas a tempo completo (sen haber destruído emprego no último ano): 1 UTA: 2 puntos; 2 UTA: 3 puntos; e 3 ou más UTA: 5 puntos.

g) Investimentos que axuden a reducir as emisións de CO2, que supoñan máis do 15 % do investimento total elixible: 4 puntos.

h) Titular da explotación socio dunha cooperativa ou dunha entidade asociativa agroalimentaria prioritaria: 4 puntos.

i) Explotación ecolóxica: 4 puntos.

j) Explotación agraria inscrita na sección de explotacións agrarias prioritarias do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia e siga cumprindo os requisitos para iso, ou que cumpra cos requisitos para ser incluída no catálogo: 3 puntos.

k) Explotación con seguro agrario contratado pertencente ao Plan de seguros agrarios combinados do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, excepto a cobertura dos gastos derivados da retirada e destrución de animais mortos da explotación: 3 puntos.

l) Localización da explotación nunha zona de montaña tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 3 puntos.

m) Explotación de titularidade compartida: 3 puntos.

n) Investimentos en aforro enerxético que supoñan máis do 50 % do investimento elixible: 2 puntos.

ñ) Investimentos en obra civil ou instalacións de xurro ou esterco que supoñan máis do 15 % do investimento total elixible: 2 puntos.

o) Investimentos en proxectos en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR: 2 puntos.

p) Explotacións con base territorial que empregan a súa superficie para alimentar o gando ou producir produtos agrícolas con destino final á venda, sempre que a totalidade dos investimentos estean relacionados con esa orientación produtiva: 2 puntos.

q) Investimentos en produción de calquera variedade vexetal autóctona inscrita (por exemplo, trigo das variedades callobre e/ou caaveiro) e/ou en produción primaria de produtos galegos de calidade (denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida), que supoñan máis do 15 % do investimento total elixible: 2 puntos.

r) Titular da explotación muller ou, no caso das persoas xurídicas, que polo menos a metade dos seus socios sexan mulleres: 2 puntos.

s) Investimentos nunha explotación gandeira de razas autóctonas galegas en perigo de extinción, que supoñan cando menos a metade do censo de reprodutoras da explotación (estas reprodutoras estarán inscritas no correspondente libro xenealóxico): 2 puntos.

t) Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas tal e como se definen na medida 13 do PDR
2014-2020: 2 puntos.

u) Investimentos nunha explotación que pertenza a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira (ADSG): 1 punto.

v) Explotación incluída no control oficial de rendemento leiteiro: 1 punto.

2. En caso de igualdade na aplicación do baremo terán prioridade as entidades solicitantes con investimentos en proxectos innovadores, seguido polos investimentos en proxectos de cooperación. Se aínda persistise o empate, priorizarase segundo a orde indicada nos criterios de selección, e finalmente polo plan de melloras con maior importe en investimento elixible.

3. Para ser admisibles, as solicitudes deberán alcanzar unha puntuación mínima de 10 puntos, e polo menos dous criterios.

4. A aplicación dos criterios de prioridade realizarase tendo en conta o momento de finalización do prazo de presentación da solicitude de axuda, agás o criterio c) Agricultor profesional no cal as persoas que soliciten axuda pola medida 6.1 desta convocatoria ou a teña concedida na convocatoria anterior, considérase que teñen a condición de agricultor profesional.

Artigo 37. Contía e tipo de axuda

O importe da axuda será do 30 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 50 % en función da aplicación dos seguintes criterios:

– 10 % no caso de agricultores mozos beneficiarios neste mesmo ano da axuda á incorporación de mozos establecida no artigo 19.1.a).i do Regulamento (UE) nº 1305/2013 ou beneficiario desa mesma axuda nos 5 anos anteriores. Neste último caso, os solicitantes deben cumprir todos os requisitos da definición de agricultor mozo prevista no Regulamento (UE) nº 1305/2013, incluíndo o requisito de idade. Para que unha persoa xurídica poida ter esta bonificación, polo menos o 50 % dos seus socios deberán ser mozos que se instalen ou se instalasen durante eses últimos cinco anos.

– 5 % en investimentos colectivos, cando o beneficiario procede dunha fusión de explotacións.

– 5 % no caso de investimentos en zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, segundo o establecido no artigo 32 Regulamento (UE) nº 1305/2013.

– 5 % no caso de operacións subvencionadas no marco da Axencia Europea da Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola.

– 10 % no caso de investimentos en agricultura ecolóxica.

Artigo 38. Xustificación e pagamento da axuda

1. O prazo para executar e xustificar as axudas concedidas baixo esta medida é de 18 meses desde a resolución de aprobación.

2. Só serán subvencionables os investimentos que se realicen e que se xustifique o seu gasto e pagamento con posterioridade á data de presentación da solicitude, agás no caso dos gastos xerais dos proxectos, e ata a data límite de realización dos investimentos, sempre e cando recaia resolución aprobatoria da axuda sobre os ditos investimentos.

3. Unha vez realizados os investimentos ou gastos previstos, e cumpridos, de ser o caso, os compromisos adquiridos, as persoas interesadas deberán comunicalo (modelo anexo II), presentando tamén a documentación e os xustificantes dos investimentos efectuados, en que se incluirán os correspondentes ao gasto e pagamento destes. Esta comunicación terá a consideración de solicitude de pagamento, para os efectos do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión.

4. Cando se trate de investimentos en maquinaria, a maiores, achegarase xustificante da inscrición no Rexistro de Maquinaria Agrícola. No caso de ser necesaria, presentarase a documentación de matriculación.

5. Respecto das condicións de admisibilidade da adquisición de bens mediante fórmulas de financiamento e pagamento que difiren a adquisición da plena propiedade do ben, terase en conta o seguinte:

a) Os bens deberán ser adquiridos polo beneficiario en propiedade. No caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de financiamento que condicionen a adquisición da propiedade do ben a un momento posterior (contratos de financiamento de bens con reserva de dominio, leasing, etc.) só se consideran subvencionables sempre que os bens pasen a ser da propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de xustificación da axuda. En concreto, a adquisición de maquinaria e equipamento a través de operacións de arrendamento financeiro só será subvencionable se o contrato inclúe o compromiso de compra en que se prevexa que o beneficiario chegue a ser propietario da maquinaria ou equipamento de que se trate dentro do prazo límite de xustificación da axuda. O importe máximo subvencionable non superará o valor de mercado do activo arrendado.

b) En ningún caso serán subvencionables outros custos ligados ao contrato de arrendamento financeiro, tales como impostos, marxe do arrendador, custos de refinanciamento dos xuros, gastos xerais ou gastos de seguros.

c) Non serán subvencionables as adquisicións de bens no marco dun sistema de venda e arrendamento retroactivo (lease-back).

6. Unha vez presentada a solicitude de pagamento dos investimentos, o persoal técnico das oficinas agrarias comarcais, dos servizos territoriais de explotacións agrarias ou outro designado pola Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, realizará os correspondentes controis administrativos previos ao pagamento das axudas. Non se proporán para pagamento as certificacións inferiores a 5.000 euros de investimento.

7. Os investimentos realizados, no caso de variación sobre os aprobados, deben garantir suficientemente que se cumpre o obxectivo de mellora perseguido no momento da solicitude. De non ser así, poderase iniciar o procedemento de revogación da aprobación da solicitude.

Sección 3ª. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas
explotacións

Artigo 39. Requisitos dos beneficiarios

Requisitos dos beneficiarios de axudas á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B):

a) Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita, con polo menos unha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde, no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

b) Residir na comarca onde radique a explotación ou nunha comarca limítrofe.

c) Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular da explotación, para o que será necesario que non realice outra actividade a tempo completo, ou que xustifique a contratación de polo menos a metade dunha unidade de traballo agrario. Esta cantidade de traballo agrario manterase durante os cinco anos posteriores ao pagamento final da axuda, xunto co resto de compromisos que adquire o beneficiario da axuda.

d) Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa.

e) Cumprir as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, de conformidade coa normativa comunitaria e nacional, coa propia orde e co Programa de desenvolvemento rural de Galicia aprobado pola Unión Europea.

f) A explotación non pode ter sido beneficiaria por esta mesma submedida en convocatorias anteriores.

Artigo 40. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo IV) a seguinte documentación:

a) Acreditación do representante (se é o caso).

b) Anexo VIII (se é o caso).

c) Informe de vida laboral de todas as UTA e socios da explotación.

d) Copia dos documentos acreditativos da constitución da entidade (acta de constitución e estatutos) e, de ser o caso, das súas modificacións, debidamente inscritos no rexistro correspondente (se é o caso).

e) Plan empresarial, onde se xustificará a viabilidade económica da explotación, de acordo co establecido no anexo V.

f) As comunidades de bens deberán acreditar a súa constitución mediante a presentación dos estatutos e acta de constitución e deberán acreditar os requisitos dos seus comuneiros mediante a presentación de toda a documentación especificada para este tipo de entidades.

g) As comunidades de bens e as sociedades civís farán constar no anexo IV os compromisos de execución asumidos por cada un dos seus membros, así como o importe de subvención que se vai aplicar por cada un deles. Así mesmo, presentarán o documento de nomeamento da persoa representante ou apoderado único, e o xustificante de que se ten asinado un pacto de indivisión por un período mínimo de cinco anos contados a partir da data de pagamento da axuda.

h) Para ter os puntos por explotación ecolóxica establecidos no artigo 42, presentarase certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia.

i) Para ter os puntos por proxecto innovador establecido no artigo 42, presentarase certificación dun grupo operativo da Asociación Europea de Innovación ou dunha Axencia de Innovación.

j) Para ter os puntos por proxecto de cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR establecidos no artigo 42.i), presentarase resolución de aprobación.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

3. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. Non serán admitidas a trámite as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido nesta convocatoria, nin aquelas que se presenten sen a seguinte documentación mínima e resolverase a súa inadmisión que deberá ser notificada á persoa solicitante nos termos previstos no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

a) Anexo IV de solicitude da axuda debidamente cuberto e asinado.

b) Plan empresarial acorde co establecido no anexo V.

Artigo 41. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) DNI/NIE das persoas socias.

d) NIF da entidade solicitante.

e) Certificado de residencia da persoa solicitante.

f) Certificado da renda (IRPF) da persoa solicitante e dos socios.

g) Informe de vida laboral de empresas.

h) Acreditación actividade agraria conta propia da persoa solicitante e dos socios.

i) Informe de vida laboral últimos 12 meses da persoa solicitante e dos socios.

j) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

k) Estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

l) Estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio (anexo IV), ou no anexo VIII de ser o caso, e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 42. Criterios de prioridade

1. Establécense os seguintes criterios de prioridade:

a) Orientación produtiva principal da explotación:

a. Hortícola, frutícola, florícola, apícola, avícola artesanal, aromática-medicinal, vacún de carne ou ovino/cabrún: 5 puntos.

b. Resto orientacións produtivas: 3 puntos.

b) Explotación gandeira de razas autóctonas galegas en perigo de extinción que supoñan a lo menos a metade do censo de reprodutoras da explotación (estas reprodutoras estarán inscritas no correspondente libro xenealóxico): 4 puntos.

c) Explotación que se comprometa a destinar, polo menos, 0,5 ha da súa base territorial a producir trigo das variedades callobre e/ou caaveiro e que a produción destas variedades supoña polo menos a metade da marxe neta da explotación: 4 puntos.

d) Agricultor profesional.

a. Nas persoas físicas titulares de explotación: 5 puntos.

b. Nas persoas xurídicas, en función dos socios:

i. Todos os socios son agricultores profesionais: 5 puntos.

ii. Máis do 60 %: 4 puntos.

iii. Polo menos o 50 %: 3 puntos.

iv. Máis do 25 %: 2 puntos.

v. Inferior ao 25 %: 1 punto.

e) Si a persoa que exerce o control da explotación cotiza á Seguridade Social no sector agrario: 3 puntos.

f) Localización da explotación nunha zona de montaña tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 3 puntos.

g) Explotación ecolóxica: 3 puntos.

h) Investimentos en proxectos innovadores: 2 puntos.

i) Proxecto en cooperación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR: 2 puntos.

j) Titular da explotación muller ou, no caso das persoas xurídicas, que polo menos a metade dos seus socios sexan mulleres: 2 puntos.

k) Explotación localizada nunha zona distinta da de montaña con limitacións naturais significativas ou limitacións específicas tal e como se definen na medida 13 do PDR 2014-2020: 2 puntos.

l) Explotación que pertence a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira (ADSG): 1 punto.

2. No caso de empate en puntos priorizaranse as situacións na orde indicada no punto anterior.

3. Para ser admisibles, as solicitudes deberán alcanzar unha puntuación mínima de 6 puntos e polo menos dous criterios.

4. A aplicación dos criterios de prioridade realizarase tendo en conta o momento de finalización do prazo de presentación da solicitude de axuda.

Artigo 43. Contía e tipo de axuda

A axuda consistirá nunha prima 15.000 euros, e concederase pola execución do plan empresarial que terá unha duración de 18 meses desde a aprobación da axuda.

Artigo 44. Xustificación e pagamento da axuda

A axuda terá carácter de pagamento a tanto alzado e concederase pola execución do plan empresarial.

O beneficiario deberá solicitar o pagamento da axuda segundo:

– Unha primeira couta, a solicitar dentro dos 9 meses seguintes á concesión da axuda, correspondente ao 60 % do importe da axuda total, cando acredite o inicio das actuacións incluídas no plan empresarial. Para o cal presentarase, xunto cunha solicitude de pagamento, a xustificación de ter realizado a fase de inicio do plan empresarial (modelo anexo II). Para a percepción deste pagamento, os beneficiarios estarán exentos da constitución de garantías, en virtude do artigo 65.4.i) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– O importe restante, o 40 %, solicitarase unha vez finalizado o plan empresarial. Para o cal presentarase, xunto cunha solicitude de pagamento, os documentos que acrediten que levou a cabo o seu plan empresarial (modelo anexo II).

Dada a natureza da actuación financiada, que en virtude do artigo 19 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 é a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións e que a axuda se aboará en función da correcta execución do plan empresarial, o cal está sometido a control, en base ao artigo 65.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non será necesario constituír garantías.

O control da execución do plan de empresa despois do 1º pagamento será discrecional de acordo a criterios técnicos e consistirá en facer un seguimento da execución progresiva e axeitada do plan. O incumprimento poderá supoñer o inicio dun procedemento de perda ao dereito á axuda.

Disposición adicional primeira. Cualificación de explotacións agrarias prioritarias

Nos casos en que a documentación presentada pola persoa solicitante das axudas previstas nesta orde sexa suficiente e se reúnan os requisitos exixidos, a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias efectuará a cualificación da explotación como prioritaria, de acordo co establecido na Lei 19/1995, de modernización de explotacións agrarias e no Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Disposición adicional segunda. Réxime xurídico

As axudas a que se refire esta orde, ademais do previsto por ela e polas súas normas de desenvolvemento, rexeranse por:

– A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– O Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición adicional terceira. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar ás persoas interesadas sobre o súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo:

Consellería do Medio Rural/Secretaría Xeral Técnica.

Edificio Administrativo San Caetano.

San Caetano, s/n.

15781 Santiago de Compostela (A Coruña).

ou a través dun correo electrónico a sxt.medio-rural@xunta.gal

Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado «Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos». Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda a través de correo electrónico dirixido a
fondos.europeos.facenda@xunta.gal

Disposición transitoria. Cláusula suspensiva

As axudas reguladas na presente orde están condicionadas á aprobación da modificación do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 presentada ante a Comisión Europea o 28 de decembro de 2017 a través de SFC2014 de conformidade co artigo 30, apartado 1, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e o artigo 11, letra b) do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello. Como consecuencia:

a) As resolucións de concesión de subvención que se adopten quedarán suxeitas á condición suspensiva en tanto se produza a referida aprobación.

b) Os beneficiarios da axuda estarán obrigados ao cumprimento do previsto no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, aínda cando os termos finais en que sexa aprobada a modificación recollan obrigacións, condicións ou requisitos non previstos nestas bases reguladoras.

c) Nos supostos de diverxencias cos termos finais do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, previa audiencia do interesado, resolverá a modificación das concesións de subvención afectadas, as cales poderán ser deixadas total ou parcialmente sen efecto, ou introducirse nas mesmas novas condicións.

d) No caso de que unha axuda resolta ao amparo destas bases reguladoras, sexa deixada sen efecto como consecuencia dos termos en que finalmente sexa aprobada a modificación do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, tal circunstancia non xera dereito algún sobre o seu beneficiario.

e) As resolucións de concesión de subvención que, no seu caso, se adopten en aplicación da presente disposición deberán informar os seus beneficiarios dos termos da suspensión.

Disposición derradeira primeira. Execución

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias para que dite os actos necesarios para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO V

A) Plan empresarial para a incorporación de mozos. Descrición e contido.

O mozo que se incorpora á actividade agraria debe facer una valoración completa da rendibilidade da orientación produtiva que elixa. Deberá ter en conta os distintos factores de produción e as posibilidades de mellorar a dita rendibilidade, facendo plenamente viable a explotación.

Para iso, en cumprimento do disposto no artigo 19, punto 4 do Regulamento (UE) nº 1305/2014, coa solicitude de axuda ten a obriga de presentar un plan empresarial e comezar a aplicalo dentro dos nove meses seguintes á data de resolución de concesión da axuda.

O plan empresarial que se presente terá un contido mínimo común para todas as orientacións produtivas e en todas as modalidades de acceso á incorporación de mozos á actividade agraria, que consistirá de acordo co artigo 27, punto 1, letra c) das bases reguladoras, redactado segundo o disposto no artigo 5, punto 1 do Regulamento delegado (UE) nº 807/2014 no seguinte:

a) Unha descrición da situación inicial da explotación agrícola, con indicación das fases e obxectivos concretos de desenvolvemento das actividades da nova explotación.

b) Unha descrición da situación unha vez levado a cabo o plan de empresa, comprendendo, polo menos, os seguintes datos:

1. Superficie da explotación, especificando a dos distintos cultivos, e cabezas de gando, por especies, e rendementos medios de cada actividade produtiva.

2. Maquinaria, equipo, melloras territoriais e edificios.

3. Composición e dedicación da man de obra.

4. Plan de produción, que incluirá información relativa á produción bruta de cada actividade produtiva, aos gastos de cada actividade produtiva e gastos fixos do conxunto da explotación.

5. Análises económico do proxecto. Esta análise incluirá: previsións económicas, estrutura do financiamento e rendibilidade e previsións de tesourería.

6. Actuacións que se van realizar.

c) Un plan de investimentos (información pormenorizada sobre investimentos e prazos), de ser o caso, no que se indiquen as melloras para realizar, no que se estableza o seu impacto sobre o cambio climático (emisións de efecto invernadoiro, capacidade de adaptación), inclúa medidas de aforro e eficiencia enerxética, consumo eficiente de auga, etc.., e no que figure un estudo de impacto ambiental, no caso de que a normativa europea-estatal-autonómica así o exixise, que preste especial atención aos posibles impactos nas zonas incluídas en Rede Natura 2000.

d) Información detallada, de ser o caso, sobre formación, asesoramento ou calquera outra medida necesaria para desenvolver as actividades da explotación agrícola, incluídas as relacionadas coa sustentabilidade ambiental e a eficiencia dos recursos.

Para dar cumprimento a esta premisa, presentarase un documento coa seguinte estrutura:

• Memoria descritiva.

A memoria consistirá nunha descrición xeral da explotación e as súas condicións.

Do mesmo xeito farase unha sinopse da situación inicial de acceso á actividade, da modalidade de instalación, dos fins e obxectivos finais que se pretenden acadar, e das condicións de negocio que inclúan a produción e as súas canles de distribución.

Especificaranse claramente os gastos que necesitará realizar o mozo motivados pola súa instalación, de xeito que sexa posible avaliar a idoneidade dos eventuais incrementos na axuda base.

Os fitos e obxectivos especificados nas fases do plan deberán ser cuantificables e demostrables documentalmente.

Deberá reflectir entre outros:

1. O lugar dos medios de produción.

2. A orientación ou orientacións produtivas.

3. Os datos administrativos referidos a:

3.1. Códigos de explotación.

3.2. Censos gandeiros ou superficies actuais de explotación.

3.3. Dereitos administrativos ou axudas ligadas á explotación (con descrición completa das súas características e proba documental no caso de non ser da Consellería do Medio Rural).

4. No caso de persoas xurídicas realizarase unha breve descrición do tipo de entidade, o seu obxecto e características e especificaranse os socios e as porcentaxes de participación de cada un.

5. Os produtos obtidos da explotación e as súas vías de comercialización.

6. O manexo da explotación especificando:

6.1. As alternativas de cultivo agrícola.

6.2. Tipo de réxime (intensivo, extensivo ou mixto).

6.3. Actividades é a súa periodicidade.

7. Memoria de residuos da explotación actual e/ou futura.

8. Xestión dos xurros e estercos das explotacións gandeiras.

9. Descrición do emprego e método de aplicación de fitosanitarios e capacitación.

10. Estarán claramente especificados os medios empregados para facer un uso eficiente dos recursos hídricos e evitar a contaminación de acuíferos e de igual xeito aqueles que contribúan á eficiencia enerxética.

11. Definirá que tipo de medidas existen ou se adoptarán para contribuír á mitigación do cambio climático.

12. Descrición completa da cantidade e cualificación da man de obra empregada, dos medios de asesoramento e do emprego de servizos externos.

• Análise económica que inclúa matriz DAFO (debilidades/fortalezas).

Será responsabilidade do solicitante da axuda, por medio do plan empresarial que asine o técnico competente, ofrecer unha análise pormenorizada da viabilidade económica e rendibilidade da explotación. Para os datos que se utilicen na análise económica ofrécense dúas posibilidades que permitirán a validación do plan:

1. Poderá realizarse utilizando os datos estándar, publicados neste anexo, que corresponden a estudos existentes na Consellería do Medio Rural adaptados a unha explotación tipo de varias orientacións produtivas.

Neste caso validarase unha variación nas cifras achegadas que non supere un 10 % sobre as publicadas e exixirase que sexan utilizadas en todo o estudo.

2. Aceptarase a realización do estudo utilizando datos diferenciados para a explotación particular, pero neste caso será requisito indispensable que se demostre documentalmente a veracidade de todos os datos achegados (mediante contabilidades oficiais, facturas pro forma, orzamento, valoración polo método de comparación, estudos oficiais publicados ou calquera outra validada polos técnicos da Consellería do Medio Rural). Como excepción, as explotacións de nova creación poden non xustificar os prezos de comercialización co compromiso de demostralos na fase de certificación do cumprimento do plan, asumindo que a falta de demostración supón a imposibilidade de validación e incumprimento dos requisitos.

As dúas posibilidades anteriores son excluíntes entre si, só será aceptable optar por unha delas. Na segunda opción se algunha das cifras aportadas coincide coas publicadas non evitará a xustificación documental.

Exíxese que este sexa realizado por un técnico competente (enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrícola ou grao universitario equivalente), ou por un equipo multidisciplinar do que forme parte, aínda que a súa sinatura por si soa (sen xustificación documental) non se aceptará como certificación dos datos achegados.

Deberase ter en conta o seguinte:

A Consellería do Medio Rural considera que serán aprobables todos os plans empresariais que cumpran coas dimensións mínimas exixibles para obter unha renda unitaria de traballo de cando menos o 35 % da renda de referencia de acordo aos cálculos que se realizan como se especifica no anexo V (continuación), e con todas as demais condicións requiridas. Pero poderán ser validados polos técnicos responsables da Consellería do Medio Rural aqueles plans cuxa dimensión sexa máis baixa, pero en todo caso superior á dimensión mínima admisible, sempre que sexa convenientemente demostrada a súa viabilidade, segundo os criterios tamén especificados no anexo, en canto á metodoloxía e parámetros. Trátase de obter medidas verificables, para contar cun estándar co que poder avaliar o proceso e a posibilidade de acadar os obxectivos.

A análise económica terá como finalidade principal a demostración da viabilidade da explotación, ademais, de permitir o cálculo da renda unitaria de traballo (RUT) que se utiliza como criterio de admisibilidade da axuda, pero deberá recoller, como mínimo, os seguintes valores:

1. Produto bruto. O prezo unitario da produción polas unidades produtivas da explotación.

2. Gastos variables. Serán aqueles que están ligados as unidades de produción, é dicir, que son proporcionais as unidades produtivas da explotación.

3. Marxe bruta. A obtida como resultado dos valores anteriores.

4. Gastos fixos. Serán, como mínimo, as amortizacións dos bens mobles e inmobles da explotación, os gastos de conservación e mantemento, o capítulo de gastos xerais (cotizacións á Seguridade Social, seguros da explotación…) e salarios, no caso de ter persoal contratado.

5. Gastos financeiros. Os derivados dos créditos que teña concedida a explotación.

6. Subvencións. A suma de todas as subvencións percibidas pola explotación anualmente (pagamento básico, pagamento verde, pagamentos adicionais por gandaría e agroambiente e clima) non se incluirán as que se perciben puntualmente.

7. Marxe neta.

8. Renda da explotación.

9. Renda unitaria de traballo.

Poderá determinarse a renda unitaria de traballo baseándose nos datos da contabilidade documentalmente acreditados para aquelas explotacións xa existentes.

Unha parte da análise económica deberá estar destinada a especificar o xeito de afrontar os gastos derivados dos investimentos que, de ser o caso, se van realizar. Como será o financiamento destes (capital propio ou alleo) e no caso de formalizar préstamos especificaranse as condicións do crédito.

Neste punto realizarase unha descrición mediante unha matriz DAFO das debilidades e fortalezas do Plan empresarial. Está matriz terá que vir referida á propia explotación, non sendo válidas aquelas que fagan referencia en xeral ao sector no cal se desenvolverá a actividade da explotación.

A análise desta descrición das debilidades e fortalezas servirá para xustificar a necesidade dos gastos e investimentos da explotación co fin de reducir ou eliminar algunha das ameazas incluídas na matriz. Deberá permitir e demostrar aos responsables da avaliación do plan a necesidade de aprobar a axuda en fase de solicitude.

• Cadros descritivos.

O documento pecharase cos cadros que figuran a continuación, que deberán estar completamente cubertos e de cuxa veracidade deberá facerse responsable o solicitante transcribindo á solicitude os que se requiren nela.

Poderanse incluír os gastos de instalación realizados nos vinte e catro (24) meses anteriores á solicitude.

Para poder solicitar o pagamento do primeiro tramo de axuda será necesario que na fase de inicio se acadasen, cando menos, as metas dos puntos 11 Altas relacionadas coa instalación e 12 Trámites de instalación, permisos e licenzas (excepto datas de obra).

A certificación e avaliación do Plan empresarial coa verificación do cumprimento dos requisitos exixidos serán realizadas por un funcionario competente da Consellería do Medio Rural.

Instalación sen explotación previa

Instalación en explotación existente

 

Acceso á condición de socio de entidade titular de explotación agraria, titularidade compartida ou cotitularidade

 

Marcar cun X o que proceda

Descrición da explotación e metas do Plan empresarial

Fase previa á solicitude

Fase de inicio

Fase de cumprimento do Plan empresarial

Situación previa ao inicio da actividade por parte do mozo

Instalación, comezo da actividade e solicitude de pagamento do primeiro tramo de axuda

Metas previstas e solicitude de pagamento do segundo tramo de axuda

Excepto incorporacións sen explotación previa 

Prazo máximo de 9 meses desde a notificación da axuda

1. Man de obra en UTA (unidades)

Man de obra achegada polo mozo 

 

Man de obra familiares ou socios 

 

Man de obra asalariada fixa 

 

Man de obra asalariada eventual 

 

2. Superficie de terreo dispoñible na explotación en ha (de acordo ao anexo de parcelas)

Millo

 

Outros cereais

Cultivos forraxeiros 

 

Pradaría artificial 

 

Pradaría natural

 

Pasteiros 

 

Pataca 

 

Amorodo

 

Kiwi

 

Froiteiras

 

Pequenos froitos (arandos, framboesas, moreiras,…..)

 

Hortalizas aire libre

 

Flor aire libre

 

Invernadoiro flor

 

Invernadoiro hortalizas

 

Viveiros

 

Oliveiras

Viñedo

 

Outros cultivos 

 

SAU TOTAL (sumatorio das superficies anteriores)

 

Monte baixo

 

Monte alto

 

Forestal

 

Outras superficies TOTAL (sumatorio das superficies anteriores)

 

3. Réxime de tenza da SAU en ha

Propiedade

 

Arrendamento

 

Comunal

 

Outros

 

4. Réxime de tenza doutras superficies en ha

Propiedade

 

Arrendamento

 

Comunal

 

Outros

 

5. Gando (número de cabezas segundo tipo de gando)

Vacas leite

 

Xovencas leite

 

Vacas carne

 

Xovencas carne

 

Xatos ceba

 

Ovellas

 

Cabras

 

Équidos

 

Visóns femias

 

Coellas

 

Enxames

 

Porcas nai

 

Porcos ceba

 

Polos

Polos curral

Pavos

Poñedoras

Outras aves

6. Maquinaria/equipos (marcar cun X as fases en que estará dispoñible)

Ano

Valor de compra

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Cubrir outros en adxunto co mesmo formato

 

 

 

 

 

7. Edificios/instalacións (marcar cun X as fases en que estará dispoñible)

Ano

Valor de constr.

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Cubrir outros en adxunto co mesmo formato

 

 

 

 

 

8. Dereitos de pagamento básico (número de dereitos)

Dereitos

 

9. Gastos e actuacións realizados no proceso de instalación (en euros na fase correspondente)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Outros. Especificar:

 

10. Formación (marcar cun X as fases en que estará dispoñible)

O mozo dispón da capacitación profesional exixida de acordo coa normativa da medida

 

11. Altas relacionadas coa instalación (marcar a data na fase correspondente). Deberán completarse antes do fin da fase de inicio

Alta na actividade económica en Facenda

 

Alta na Seguridade Social nunha actividade da rama agraria

 

Alta da explotación no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia

 

Aportación económica e ingreso en entidade asociativa

 

12. Trámites de instalación, permisos e licenzas (marcar a data na fase correspondente). Deberán completarse antes do fin da fase de inicio

Proxecto de obras

 

Solicitude de licenza de obras 

 

Licenza de obras

 

Avaliación de impacto ambiental

 

Data prevista de inicio das obras

 

Data prevista de finalización das obras

 

13. Medios adicionais exixibles ou valorables (marcar cun X as fases en que estará dispoñible de acordo ao descrito na memoria)

1. Medios relacionados co aforro de auga e prevención da contaminación de acuíferos

 

2. Medios relacionados coa sustentabilidade ambiental

 

3. Medios relacionados coa eficiencia enerxética

 

4. Medios de asesoramento empregados na explotación

 

5. Medidas innovadoras nos medios de produción

 

6. Colaboración en programas de I+D+i

 

Outras metas especificadas na memoria: (especificar)

 

Adxunto de parcelas da explotación

Relación de parcelas dispoñibles da explotación

Fase previa á solicitude

Fase de inicio

Fase de cumprimento do Plan empresarial

Provincia

Concello

Ref. Sixpac

(pol./parc./recinto)

Sup.
en ha

Cultivo *

Réxime tenza

Marque si ou non (S/N)

Marque si ou non (S/N)

Marque
si ou non (S/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O punto de cultivo cubrirase de acordo a listaxe do punto «Superficie de terreo dispoñible na explotación».

B) Plan empresarial para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O mantemento do territorio e da actividade agraria é de gran importancia para a Consellería do Medio Rural. Coñecendo as dificultades que en moitas ocasións existen para que as explotacións acaden unha dimensión económica axeitada e a dificultade de cumprir coas exixencias do resto de medidas de apoio, trátase mediante a axuda ás pequenas explotacións de manter e impulsar o seu desenvolvemento.

Para elo se lles exixe aos solicitantes a presentación dun plan empresarial que deberá estruturarse do mesmo xeito que o especificado no punto anterior. O contido do plan será exactamente o mesmo, diferenciándose só nas cuestións propias dunha incorporación por primeira vez a agricultura.

ANEXO V (continuación)
Criterios e datos para a realización de estudos económicos compatibles
coa solicitude de primeira incorporación de agricultores mozos
e de pequenas explotacións

O Plan empresarial, realizado de acordo con anexo V, debe cumprir uns estándares que permitan a súa avaliación e que sexan comparables entre si. É necesario polo tanto ofrecer aos redactores unha metodoloxía de cálculo acorde coa que se emprega nas aplicacións informáticas de xestión das axudas.

O persoal técnico do Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario utiliza os resultados obtidos en estudos técnico-económicos por orientación produtiva, realizados por organismos cualificados, dos que é posible obter unha rendibilidade para cada explotación.

Os valores de prezo bruto por unidade estimado e os gastos ligados á produción que se utilizan, así como as dimensións de explotación calculadas mediante a súa utilización son publicadas no presente anexo.

• Metodoloxía de cálculo.

O obxectivo do estudo económico que debe recoller o plan empresarial é o cálculo da Renda Unitaria de Traballo (RUT) que deberá ser igual ou superior ao 35 % da renda de referencia.

Para este cálculo, poderán empregarse os datos de prezos brutos publicados ao final do anexo. Se os importes empregados coinciden cos publicados non será necesaria a xustificación documental destes, o mesmo para os gastos variables. Débense desagregar por claves os ingresos e gastos que se inclúen para o dito cálculo.

No caso de non empregar os datos publicados sobre produción bruta e gastos variables, e sempre que exista unha porcentaxe de variación superior ao 10 % destes será necesario, a parte da súa desagregación, que se xustifique documentalmente as contías empregadas.

Deste primeiro cálculo obterase a marxe bruta por unidade de produción en situación actual e prevista, que deberá vir especificado claramente no plan empresarial.

Marxe bruta = produto bruto – gastos variables

Para a obtención da marxe neta, será necesario establecer os gastos fixos da explotación que serán:

Os gastos xerais da explotación, que se cuantificarán e se desagregarán polos diferentes capítulos que se inclúen nel (salarios empregados e socios traballadores, seguridade social do titular e empregados, seguros agrarios, arrendamentos, asesorías, ...).

As amortizacións que se calcularán mediante a aplicación dunha progresión aritmética na que se considera un período de 20 anos para todas as construcións e instalacións e un período de 10 anos para a maquinaria. Unha vez pasado ese período o valor residual aplicado é igual a cero (sinalar o período de amortización que se tivo en conta para a obtención dos cálculos).

Os gastos de reparación e conservación dos elementos da explotación que se calcularán pola aplicación dunha porcentaxe do 4 % para a maquinaria e un 2 % para as construcións e instalacións (esta porcentaxe aplicarase sobre o valor de compra/construción).

Marxe neta = marxe bruta – gastos fixos + subvencións – gastos financeiros

Unha vez obtida a marxe neta, a RUT da explotación obterase seguindo a fórmula especificada:

Renda da explotación = marxe neta + salarios

RUT =

Renda da explotación

Nº de UTA

O punto de análise económica do plan completarase cun cálculo de fluxo de caixa.

O fluxo de caixa calcularase considerando que o proceso de instalación se rematará o máis rápido posible de tal maneira que no primeiro ano solicitará o pagamento do 60 % da axuda de incorporación.

• Cadros de datos.

Clave

Sub clave

Descrición

Precio
bruto/ud. (€)

Gastos variables (€)

Marxe bruta (€)

Unidade

Dimensión mínima admisible

6

0

Patacas

2.283,85

1.104,36

1.179,49

ha

8,00 ha

7

0

Amorodo

24.050,00

4.507,00

19.543,00

ha

0,50 ha

8

0

Kiwi

9.135,39

946,60

8.188,79

ha

1,00 ha

9

0

Outras froiteiras

9.616,19

1.658,79

7.957,40

ha

1,00 ha

9

2

Oliveira intensiva

14.250,00

2.100,00

12.150,00

ha

1,00 ha

9

3

Oliveira extensiva

3.800,00

2.100,00

1.700,00

ha

5,00 ha

9

4

Arando

66.223,96

52.738,11

13.485,85

ha

0,50 ha

10

0

Hortalizas aire libre

31.973,84

6.941,69

25.032,15

ha

0,50 ha

11

0

Flor aire libre

7.137,02

2.839,78

4.297,24

ha

1,50 ha

12

0

Invernadoiro flor

91.353,83

25.242,50

66.111,33

ha

0,15 ha

13

0

Invernadoiro hortaliza

75.366,92

13.883,38

61.483,54

ha

0,15 ha

14

1

Viveiros extensivo

90.000,00

40.500,00

49.500,00

ha

0,20 ha

14

2

Viveiros mixto

317.500,00

174.625,00

142.875,00

ha

0,10 ha

14

3

Semilleiros

999.999,00

482.408,00

517.591,00

ha

0,02 ha

15

0

Viñedo preferente

8.113,66

1.502,53

6.611,13

ha

1,50 ha

16

0

Viñedo non preferente

4.567,70

1.514,55

3.053,15

ha

2,50 ha

17

0

Outros cereais

647,09

228,38

418,71

ha

20,00 ha

17

1

Trigo

1.442,43

390,66

1.051,77

ha

8,00 ha

18

0

Outros cultivos

33.055,67

6.611,14

26.444,53

ha

0,50 ha

44

0

Vacas leite

0,31

0,19

0,12

1 kg. produc.

95.000 kg

45

0

Xuvencas leite

1.260,00

980,00

280,00

cab

60 cabezas

46

0

Vacas carne

743,60

376,67

366,93

cab

25 cabezas

47

0

Xuvencas carne

1.200,00

742,00

458,00

cab

30 cabezas

48

0

Xatos ceba

820,38

628,81

191,57

praza (1,25 cab.)

50 cabezas

49

0

Ovellas

103,00

18,00

85,00

nai

90 nais

49

1

Ovellas leite

120,00

26,00

94,00

nai

75 nais

50

0

Cabras

118,00

18,00

100,00

nai

70 nais

51

0

Eguas

199,84

28,40

171,44

nai

40 nais

52

0

Visóns femias

88,95

56,01

32,94

ud.

250 ud.

53

0

Coellas

139,99

105,94

34,05

nai

200 nais

54

0

Enxames

100,00

31,55

68,45

ud.

100 ud.

55

0

Porcas nais

1.336,05

1.079,12

256,93

porca nai

30 porcas nai

55

1

Porcas celtas nais

484,50

289,15

195,35

porca nai

35 porcas nai

55

2

Porcas reprodutoras

883,79

687,33

196,46

porca nai

45 porcas nai

56

0

Porcos ceba

285,48

268,20

17,28

praza

400 prazas

56

1

Porcos ceba cadea

300,51

285,48

15,03

praza

500 prazas

58

0

Aves carne

8,89

7,61

1,28

praza

5.500 prazas

58

1

Polo curral

7,80

6,34

1,46

praza

5.000 prazas

58

3

Pavos

27,11

22,54

4,57

praza

2.000 prazas

58

8

Polo curral ecolóxico

21,00

14,07

6,93

praza

1.500 prazas

59

0

Poñedoras

15,66

14,14

1,52

praza

4.500 prazas

59

2

Recría int. batería

praza

1.000 prazas

59

3

Recría int. chan

praza

600 prazas

59

4

Poñedora ovo para incubar

4,33

0,68

3,65

praza

2.000 prazas

59

5

Poñedoras campeiras

20,23

15,32

4,91

praza

2.000 prazas

ANEXO VI

• Carteis e placas.

Os modelos de carteis e placas que os beneficiarios de axudas Feader deben utilizar para cumprir coas obrigas recollidas no artigo 17, adaptaranse ao seguinte formato estándar no que o emblema da Unión Europea e a denominación do fondo, conxuntamente co lema, ademais da descrición do proxecto ou operación deberán ocupar, como mínimo, o 25 % do deseño.

missing image file

• Cores e tipo de letra.

Cor branco fondo

Branco

Cor fondo 1

Gris

Cor fondo 2

Cian 100 %

Cor fondo 2

Negro

Tipo de letra

Rafale

Tipo de letra Feader e lema

News Gothic

Cor letra 1

Negro

Cor letra 2

Branco

• Dimensións.

Axuda pública total

Cartel temporal

Placa permanente

>500.000 euros

Dimensión mínima (A)

140 cm

30 cm

Altura mínima chan (h)

150 cm

No caso de encontrarse en óptimas condicións de mantemento, o cartel temporal poderá ser utilizado como placa permanente.

Axuda pública total

Cartel

Placa

>50.000 euros

Dimensión mínima (A)

100 cm

30 cm

Altura mínima

130 cm

No caso de investimentos en infraestruturas, tales como camiños, operación de reestruturación parcelaria, ou en xeral, actuacións que abarcan unha grande área territorial, empregaranse preferentemente carteis. Cando o investimento financiado afecte un edificio, maquinaria ou similar, utilizaranse preferentemente placas.

Tanto os carteis como as placas serán de material resistente (ríxido ou semirríxido), non sendo admisibles a simple impresión en papel. Colocaranse sempre nun lugar visible ao público.

O elemento publicitario debe manterse, polo menos, durante un prazo idéntico ao do compromiso que adquire o beneficiario ao recibir a subvención.

ANEXO VII
Norma complementaria

1. Sobre as solicitudes.

Como se especifica na orde, existen dous requisitos que poden provocar a inadmisibilidade das solicitudes, que son a non presentación electrónica por parte das persoas xurídicas ou a falta de documentación mínima. Convén ampliar nesta norma complementaria a información sobre o procedemento de recepción de solicitudes e realización de requirimentos e resolucións de inadmisibilidade.

Coa solicitude de calquera das axudas será necesario presentar unha documentación mínima, que haberá que axuntar tanto se a presentación se realiza por tramitación na sede electrónica (incorporándoa como arquivo en formato dixital) como se a realiza de xeito presencial nunha oficina de rexistro. Sen esta documentación mínima, no momento que se reciba no órgano tramitador, iniciarase o proceso para emitir resolución de inadmisibilidade, podendo darse o caso de que o solicitante sexa coñecedor desta circunstancia unha vez rematado o prazo, polo que non podería ser beneficiario na campaña 2018.

Os defectos existentes na documentación mínima poderán ser subsanados ou mellorados en calquera momento da tramitación, previo á aprobación, por parte do solicitante, ou ben serán motivo de requirimento para a súa emenda sen implicar inadmisibilidade, pero non serán admitidos cambios que afecten aos investimentos, gastos, bonificacións ou criterios de prioridade.

2. Priorización por UTA.

A existencia das UTA no momento da solicitude será o que se teña en conta para estes efectos, e en ningún caso contarán para os criterios de prioridade de creación de emprego.

Exceptúase o caso de plans de mellora conxuntos a incorporacións, nos que as UTA futuras determinaran estes límites, xa que se entende como compromiso adquirido dentro do plan de empresa. Terase en consideración o seguinte:

– As UTA que contabilicen na situación futura, a maiores das xa existentes, serán as do mozo/s que se incorporen, as creadas como emprego adicional e no caso de explotacións de nova creación constituídas por persoas xurídicas os socios que se incorporen a actividade agraria e non podan ser beneficiarios da axuda.

– As UTA creadas como emprego adicional polo mozo que se incorpora, que bonificará a prima de incorporación e priorizará a solicitude, será por contrato laboral e en ningún caso poderá estar vinculada á titularidade da explotación como socio de entidade asociativa, parella do titular da explotación ou familiar en primeiro grao de consanguinidade; poderá admitirse o familiar de segundo grao de consanguinidade ou primeiro de afinidade sempre que poda demostrar que non convive co titular.

Por outro lado o investimento asociado a existencia dunha cantidade de UTA implicará o requisito obrigatorio de manter esa cantidade de UTA desde a solicitude ata a fin do período de compromisos.

Sen prexuízo do dito no parágrafo anterior e do disposto na orde de axudas, é necesario especificar unha serie de cuestións interpretativas sobre as UTA da explotación e o seu mantemento:

a) No momento da solicitude de calquera das axudas das tres submedidas, haberá que especificar as UTA iniciais existentes na explotación e as UTA previstas, podendo ser neste caso maiores, iguais ou menores. No caso de que as UTA previstas sexan menores, a explotación deberá cumprir os requisitos nesa situación, polo que para ser admitida a solicitude o límite máximo de investimentos non superará esa situación.

b) En xeral, unha vez certificada a axuda cumprindo o número de UTA na situación prevista, se nas explotacións, nas que traballan máis dunha UTA, algunha destas acade a idade de xubilación durante o período de compromisos e non se utilizasen para cumprir os requisitos ou obter beneficios económicos ou de prioridade fixados na Orde, poderá non ser substituída sempre que esta situación se fixese constar no plan de empresa ou na memoria xustificativa do plan de melloras.

c) Se unha vez certificada unha axuda, durante o período de compromisos, algunha UTA asalariada desaparece da explotación por falecemento ou incapacidade laboral permanente concedida pola Seguridade Social, a explotación quedará exenta da substitución da UTA sempre que o titular presente unha comunicación especificando a situación sobrevida e xustifique que esa UTA non serviu para cumprir os requisitos, ou obter beneficios económicos ou de prioridade fixados na orde.

No caso de que algunha das UTA comprometidas cause baixa, deberá reemprazarse no prazo máximo de 3 meses. Poderán realizarse cambios sen limitación en número, pero é requisito indispensable que existan as UTA nun período de tempo mínimo do 80 % do período de compromisos.

3. Permisos, autorizacións e outra documentación.

Para que unha axuda poda ser aprobada deberá obter as licenzas e outras autorizacións, informes ou permisos necesarios para a realización de calquera dos gastos ou investimentos contemplados nas solicitudes. Se o investimento só requirise da presentación dunha comunicación previa ante o organismo competente deberá adxuntarse copia do procedemento que así o permite e da comunicación realizada en tempo e forma.

O solicitante titular ou futuro titular dunha explotación agraria ten que ser coñecedor da documentación requirida para executar as actuacións previstas na súa solicitude (por exemplo, unha solicitude que inclúa un pozo na demarcación hidrográfica Galicia-Costa necesita unha comunicación ou autorización de captación expedida polo organismo Augas de Galicia en función do caudal).

De non achegar os ditos documentos daráselle por desistido na súa solicitude, logo da correspondente resolución, de conformidade co disposto nos artigos 68.1 e 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O artigo 34 letra g) especifica a necesidade de presentar proxecto visado cando se produzan investimentos en obra civil, ben que o espírito da norma pretende que se presente, coa solicitude de axuda, a mesma documentación necesaria para obter os permisos e licenzas necesarios. Xa que logo, nas obras menores ou actuacións que non requiran licenza admitirase anteproxecto ou planos descritivos feito polos técnicos especificados no artigo.

No caso de realizar novas construcións a forma de acreditación da dispoñibilidade do terreo será: título de propiedade (copia compulsada ou copia simple), certificado catastral, recibo de pagamento do IBI (emitido polo concello ou polo organismo encargado de xestionan o imposto), contrato de arrendamento ou cesión de uso, acompañado de documento que acredite a titularidade do arrendador ou cedente. No caso dos mozos que se incorporan nunha explotación como titulares exclusivos ou cunha figura asociativa de nova constitución, este requisito poderán comprometerse a telo realizado no momento que soliciten o pagamento do primeiro tramo da axuda.

4. Obrigas.

Tanto no momento da solicitude como no que se solicite o pagamento da axuda o beneficiario estará ao día das obrigas especificadas na orde.

E importante destacar que a normativa e a programación orzamentaria obrigan a ser estrito na pronta resolución destas situacións, polo que se aclara nesta norma o proceso a seguir. Cando nos cruzamentos de datos entre organismos públicos aparezan incumprimentos daráselle ao solicitante un prazo de emenda de dez días, mediante requirimento de acordo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. En caso de non acreditar suficientemente nese prazo, daráselle por desistido na súa solicitude ou comezará un procedemento de perda de dereito ao cobramento da axuda se está xa está recoñecida.

5. Plan empresarial.

As solicitudes de axudas á incorporación e para pequenas explotacións deberán presentar un plan empresarial que deberá cumprir cos requisitos establecidos na orde.

O plan empresarial debe especificar con claridade o tipo de dedicación do titular da explotación indicando si a ocupación é a tempo completo, parcial, pero con dedicación de unha UTA completa, ou parcial con dedicación de 0,5 UTA.

A exixencia de que estea realizado por técnico competente obedece á obriga de que sexa un plan presentado polo solicitante, no que debe propoñer un modelo de negocio para a súa futura incorporación ou mantemento da viabilidade da explotación, e que contará con especificacións técnicas sobre a actividade agraria. Debe, polo tanto, asinarse polo técnico redactor e incluírlle a sinatura do solicitante xunto co texto revisado e conforme o solicitante.

Existen unha serie de requisitos mínimos para o plan de empresa e os datos que nel se presenten, especificados na orde de axudas e nesta norma complementaria. Ademais, para a súa validación, os técnicos da consellería realizarán un estudo, estandarizado na aplicación informática de xestión da axuda, como garante da viabilidade da proposta, na que se utilizarán os datos facilitados no plan, que estean axeitadamente xustificados, ou ben os recollidos dos estudos técnico-económicos dos que dispón a consellería.

Non servirá como garantía de validación dos datos técnicos e económicos do plan a simple sinatura do técnico competente ou do colexio profesional, se non están desenvolvidos, explicados e avalados documentalmente.

A Xunta de Galicia da publicidade, a través dos seus organismos, de todos os datos dos que dispón mediante as publicacións dos servizos estatísticos e de documentos mais específicos no portal web do Medio Rural, e ofrece información sobre a creación de empresas e a estrutura dos plans empresariais ou de negocio a través do portal web da axencia, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, Instituto Galego de Promoción Económica.

O Plan empresarial que se presente coa solicitude de axuda de incorporación deberá comezar a aplicarse como data límite inmediatamente despois da instalación efectiva do mozo.

No caso do Plan empresarial da axuda de pequenas explotacións fusionaranse as fases previa e de inicio que se especifican para a incorporación.

Nestas pequenas explotacións, para que a axuda poda ser proposta a aprobación, o plan deberá incorporar con carácter obrigatorio actuacións cuantificables, ou investimentos que deberán ser xustificados do mesmo xeito que o resto dos contemplados na orde de axudas. Deberá ser posible para os técnicos da consellería realizar unha comprobación do non inicio destas actuacións previa á aprobación e poder comprobar a súa existencia no momento da certificación.

No momento da certificación da correcta aplicación do plan empresarial deberá estar a disposición dos técnicos da Consellería do Medio Rural encargados de realizala, unha copia do Plan empresarial coas última modificacións aceptadas.

6. Criterios de prioridade.

A maior parte dos criterios de prioridade, utilizados para a aplicación da concorrencia competitiva, son avaliables dun xeito directo mediante o intercambio de información entre os distintos órganos das administracións públicas. No entanto algún deles deben cumprir unha serie de condicións que convén especificar co fin de dar publicidade á obxectividade coa que se valoran as solicitudes:

– Primeira instalación simultánea cun proxecto apoiado pola submedida 4.1. No caso de que un mozo solicite simultaneamente un plan de mellora e este non sexa aprobado por concorrencia competitiva, optará aos puntos sempre que teña realizado o dito plan cando conclúa a execución do seu plan de empresa.

– Investimentos en produción de trigo das variedades callobre e/ou caaveiro. Consideraranse investimentos en trigo callobre ou caaveiro as sementadoras/colleitadoras de cereal, as aboadoras, os pulverizadores, os peches drenaxes ou rozas da parcela na que se cultive e os almacéns nos que se almacene o trigo ou se garde a maquinaria.

– Para a contabilización dos investimentos que supoñan unha porcentaxe do investimento elixible ou total elixible (é a cifra resultante de sumar o importe elixible de todos os investimentos obxecto de axuda) teranse en conta os que sexan específicos para estas causas. Polo tanto, será necesario que se soliciten como outros investimentos e non formando parte doutros, por exemplo, a colocación dun dispositivo de captura de emisións de CO2 nunha nave avícola para aproveitamento noutro uso, non se solicitará no módulo da nave avícola se non é un elemento obrigatorio legalmente, senón que se solicitará xunto coas pro formas utilizando o módulo de «Outros investimentos avicultura».

7. Explotacións de autoconsumo.

Resulta importante que, para os efectos desta orde de axudas, se diferencie correctamente entre o que se considera unha explotación agraria comercial e unha explotación agraria de autoconsumo, xa que non existe unha norma especifica e única para definilas.

Consideraranse excepcionados, en todo caso, os mozos que sexan titulares dunha explotación de autoconsumo, que poderán acceder as axudas nas mesmas condicións que o resto.

– Definiranse como explotacións de autoconsumo aquelas que teñen destinada a súa produción ao consumo familiar, sen que teñan declarados ingresos agrarios por ela.

En canto a dimensións, que cumpran as seguintes características:

– Non dispoña de máis de 250 m2 de invernadoiro para cultivo de hortalizas.

– Non cultive máis de 500 m2 de hortalizas ao aire libre.

– Non cultive máis de 1.000 m2 de patacas.

– Non cultive máis de 1.000 m2 de vide.

– En vacún de leite un máximo de dúas vacas e as súas crías.

– En vacún de carne, dúas vacas e as súas crías ou dúas terneiras para cebar se é en explotación intensiva e catro vacas en extensiva.

– En porcino permitiranse ata dúas reprodutoras coas súas crías para cebar ou a ceba de ata cinco porcos ao ano.

– Na explotación avícola de carne non se permitirá a tenza de naves especificas destinadas á cría ou posta e, en todo caso, a produción será menor de 210 quilos en equivalente de peso vivo de ave ao ano.

– En avícola de posta de ovos ata 15 poñedoras.

– En cunicultura o censo máximo de reprodutoras será de cinco.

– O máximo número de animais ovino-cabrún será de 10 e as súas crías.

– O máximo número de équidos será de 5.

– Os apicultores que non teñan máis de 15 colmeas.

Permitiranse combinacións das distintas orientacións produtivas.

8. Dimensións, rendemento e condicións da explotación.

Para as submedidas da orde tense en conta a dimensión económica da explotación existente ou futura, xa sexa por obrigación ou por puntuación nos criterios de prioridade.

As dimensións que se van ter en conta en función da renda de referencia para o 2018 (28.725,31 euros) serán:

– RUT para o 15 % da renda de referencia: 4.308,80 euros.

– RUT para 35 % da renda de referencia: 10.053,86 euros.

– RUT para o 120 % da renda de referencia: 34.470,37 euros.

9. Consideracións xerais sobre os beneficiarios.

9.1. Agricultor activo.

Considerarase agricultor activo, aquela persoa física ou xurídica que cumpra o disposto no Real decreto 1075/2014, e, en especial, leve a cabo unha actividade que poderá consistir na produción ou cultivo de produtos agrarios, incluídos a colleita, a muxidura ou o mantemento de animais ou cultivos.

Debe acreditar, no período impositivo dispoñible máis recente, que ten ingresos agrarios e que, cando menos, o 20 % dos seus ingresos agrarios totais son distintos dos pagamentos directos da PAC. En caso de non dispoñer de ingresos agrarios maiores do 20 % dos pagamentos directos podería ser considerado agricultor activo, pero quedaría incluído como factor de risco para efectos de controis no que se comprobará se son titulares dunha explotación agrícola ou gandeira e se asumen directamente o risco empresarial derivado da actividade que declaran, achegando a documentación que xustifique os custos en que incorren e, se é o caso, os xustificantes dos ingresos. Comprobarase, tamén, se é o caso, que manteñen as superficies da súa explotación nun estado axeitado para o pasto ou cultivo e que non se atopan en estado de abandono.

Considerarase normativa básica para os efectos o Regulamento delegado (UE) nº 639/2014 da Comisión, e terase en consideración a ficha técnica número 1 sobre a nova PAC do MAPAMA.

9.2. Beneficiario de axudas de incorporación.

As distintas modalidades de incorporación recollidas na orde dan lugar ás seguintes consideracións:

– A modalidade 2 de cotitularidade correspóndese coa figura recollida no artigo 18 da Lei 19/1995, de modernización das explotacións agrarias.

– Na modalidade 3, ademais da casuística mais habitual, recóllese a posibilidade de que a sociedade constituída poda ser para a nova creación dunha explotación agraria non existente anteriormente, sen ser necesario que todos os socios sexan mozos, aínda no caso de presentar un plan de mellora conxunto.

– A modalidade 4 regúlase pola Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias e pretende promover, para efectos administrativos, a titularidade compartida das explotacións agrarias entre os cónxuxes ou persoas ligadas cunha relación de análoga afectividade, inscritas nalgún rexistro público.

9.3. Consideracións sobre a man de obra da explotación e o cómputo de UTA.

1. Titular que só cotiza ao réxime autónomo agrario. Computa como 1 UTA. Non se aceptará que nestes casos o titular alegue dedicación a tempo parcial coa finalidade de contabilizar como 0,5 UTA.

2. Titular que cotiza autónomo agrario e réxime xeral.

2.1. Con contrato a tempo parcial a media xornada ou menos. Computa como 1 UTA.

2.2. Con contrato a tempo parcial de máis de media xornada. Computa 0,5 UTA.

2.3. Con contrato a tempo completo, e que non supere o tempo equivalente de 6 meses. Computa 0,5 UTA.

3. Titular que cotiza autónomo (dúas actividades, agraria e outra non agraria).

3.1. Se a actividade principal é a agraria: computa 1 UTA.

3.2. Se a actividade principal é outra: computa 0,5 UTA.

No caso de non poder acreditar a actividade principal mediante documentación da Seguridade Social (informe de vida laboral ou certificado de actividades) o beneficiario poderá xustificar a actividade principal mediante a copia da súa declaración de IRPF, considerando a de maiores rendementos.

4. No caso de agricultores que sexan socios de varias explotacións, estes poderán computar como máximo só unha UTA. Naqueles supostos en que esa persoa xa estea a computar como unha UTA dunha das explotacións, nas restantes explotacións computará 0 UTA.

10. A instalación de persoas agricultoras mozas e os gastos auxiliables.

10.1. Cumprimento do Plan de empresa.

O plan de empresa deberá comezar a aplicarse inmediatamente despois da instalación efectiva. Admitirase a progresividade da instalación, pero non poden entenderse os 24 meses desde a instalación efectiva como un prazo para poñer en marcha a explotación.

A certificación do cumprimento do Plan empresarial corresponde aos técnicos da Consellería do Medio Rural, polo que deberá facilitárselles a información que soliciten acerca do procedemento e atender as recomendacións, que, de consideralo oportuno, farán por escrito.

O cumprimento dos requisitos especificados na orde excepcionarase, para a existencia de ingresos agrarios, nos casos de orientacións produtivas con longos períodos de entrada en produción.

A dita excepcionalidade permite que para determinadas orientacións produtivas aos titulares se lles certifique o Plan empresarial se o proceso de plantación e os labores culturais se realizaron axeitadamente durante os 24 meses. Deberán aceptar unha ampliación do período de compromiso, que extende a súa permanencia na actividade desde a instalación, para cubrir o retardo na entrada en produción; segundo a seguinte relación:

Actividade (orientación prod.)

Prazo para entrada en produción (anos)

Período de compromiso de permanencia (anos)

1. Viticultura

5

8

2. Pequenos froitos: arandos, framboesas, grosellas e moras

3

6

3. Fruticultura

5

8

4. Viveiros: árbores de produción,

3

6

10.2. Gastos auxiliables.

A característica especial da axuda fai que só haxa que presentar xustificantes cando se obteña un incremento da prima por volume de gasto.

Considérase un gasto auxiliable todo aquel que o mozo acredite que foi necesario para levar a cabo a súa instalación ou posta en marcha da explotación. Así, entre outros, poderanse considerar elixibles:

– Xestión e asesoramento vinculados á instalación do mozo, honorarios de enxeñeiros, licenzas, gastos notariais, rexistrais, sempre que non se trate de taxas ou tributos.

– Adquisición de unidades de produción: animais e plantas que non sexan anuais.

– Todo aquel investimento auxiliable que necesite a explotación se é de nova creación.

– A parcela na que se vai instalar a explotación principal.

En ningún caso se admitirán compras de segunda man, adquisición, construción ou mellora de vivenda, compra de dereitos de axuda ou doutro tipo, nin achegas ao capital social para xustificar gastos.

Os mozos que se incorporen nunha explotación existente que estea en funcionamento, non poderán xustificar como gasto necesario para a súa instalación ningún investimento, e en especial, os que supoñen unha mellora ou modernización desa explotación na que se instala, que deberán solicitarse mediante a submedida correspondente. No entanto o anterior, no caso de que un mozo se instale nunha explotación existente que estea en funcionamento, pero no seu plan de empresa se especifique a necesidade ou conveniencia de ampliar a dimensión produtiva, poderá xustificar os gastos en animais ou plantas non anuais como gasto necesario da súa incorporación.

No caso de que os gastos necesarios para instalarse requiran a execución de obra civil, a compra de maquinaria ou instalacións, deberan cumprirse as mesmas condicións que se describen para a subvencionabilidade en plans de mellora. O gasto na compra da parcela principal, citada anteriormente, non estará afectada polo límite de compra de terras.

Os importes estarán, en todo caso, limitados polos módulos existentes no Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario e pola moderación de custos a que se fai referencia na orde de axudas.

11. Investimentos auxiliables en plans de mellora.

Os investimentos do plan de mellora deberán estar xustificados desde o punto de vista da situación da explotación e da súa economía. Realizarase para tal efecto un estudo técnico-económico no que quede suficientemente documentado que se mellora o rendemento global da explotación.

O estudo económico cumprirá as seguintes condicións:

– Teranse en conta as subvencións cobradas no último exercicio polo solicitante, así como as amortizacións da explotación e gastos financeiros dos préstamos solicitados no seu día.

– Para o cálculo das amortizacións, terase en conta os investimentos desa explotación/solicitante nos reais decretos 204/1996, 613/2001 e nas convocatorias no período Feader ata a data.

– A superficie, o gando, e a produción obteranse da base de datos da Consellería. Será necesario que os achegue o solicitante en caso de non tratarse de datos de declaración obrigatoria.

– Será obrigatorio identificar todas as UTA da explotación e especificar calquera situación futura que poida influír na determinación da subvencionabilidade.

Os importes elixibles dos investimentos non poderán superar os módulos establecidos polo Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario.

A existencia de módulos basease na aplicación de moderación de custos e prioridades de subvencionabilidade por sectores, para toda aquela máquina, instalación ou construción que se considera de interese nunha explotación agraria.

A demanda dos produtores de orientacións produtivas menos comúns de incluír novos módulos para os seus sectores, ou a eventual aparición no mercado de novos investimentos de interese para as producións fixo recomendable a inclusión de módulos de carácter xeral ou abertos, normalmente codificados con claves da serie cinco mil cen.

Calquera investimento solicitado nunha clave aberta deberá acompañarse dunha xustificación/memoria técnica, no que xustifique o incremento ou mellora das condicións de produción, a mellora da rendibilidade técnico-económica achegada polo investimento, ou unha mellora das condicións de vida/traballo ou de hixiene e benestar animal exixidos por unha normativa en vigor, especificando a dita norma. Utilízanse algúns exemplos para explicar isto:

– Foron solicitados noutras convocatorias GPS para apeiros, que, sen dúbida, poden diminuír solapes entre as liñas de cultivo, ou na aplicación de tratamentos, pero o seu prezo debe estar compensado coas perdas que reducen e xustificalo, posto que a dimensión da explotación e determinante na rendibilidade.

– Os robots arrimadores de comida poden supoñer un beneficio das condicións de traballo cando dan servizo a unha explotación cun deseño axeitado dos corredores de alimentación e cun rebaño suficiente, pero non pode ser facilmente amortizado cando traballa nunha pequena explotación e durante moi pouco tempo ao día.

De non existir un módulo específico, a moderación de custos realizarase tendo en conta os tres orzamentos presentados polo solicitante, e se é o caso, o orzamento máis baixo presentado por calquera outro solicitante, se é representativo do prezo de mercado (non se trata dunha oferta puntual ou dunha liquidación de existencias).

Nos proxectos, para os efectos da moderación de custos, compararanse os tres orzamentos, o orzamento de execución por contrata e o módulo establecido.

A elixibilidade das fosas, balsas, drenaxes, regos ou liñas subterráneas e todos aqueles investimentos que non poidan ser mostrados aos técnicos encargados da certificación das melloras, levarán aparellado o compromiso de comunicar a realización do investimento antes de proceder ao soterramento ou enchidura.

11.1. Adquisición de maquinaria agrícola.

Os investimentos en maquinaria agrícola, para plans de mellora, só serán elixibles sempre que se demostre a súa necesidade e adecuado dimensionamento de acordo a capacidade produtiva da explotación no momento da solicitude.

O solicitante poderá xustificar a viabilidade de adquirir unha determinada máquina agrícola cunhas dimensións adecuadas na súa explotación. Respectará a moderación de custos achegando tres facturas ou orzamentos de acordo co exixido na orde, correspondentes a distribuidores e/ou marcas comerciais diferentes.

A subvencionalidade de toda a maquinaria agrícola que está modulada dependerá da modulación, tanto en custo como en dimensións, da que dispón o Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario. En ningún caso se poderá xustificar mediante un elemento extra ou unha definición distinta a non inclusión dunha máquina ou apeiro no módulo correspondente. Por exemplo, para unha cisterna ou un arado está modulada a cantidade máxima que se subvenciona e non se pode argumentar cisterna con sistema de inxección ou vertedeira para incluír o investimento nun módulo libre.

No caso de ser elixibles, estes importes non poderán superar un 30 % do límite de investimento total en plans de melloras por UTA e/ou explotación no período de catro anos.

No caso de explotacións gandeiras, o investimento máximo admisible será de 1.500 euros/UGM da explotación para a compra do tractor, e doutros 1.500 euros/UGM para o resto da maquinaria agrícola. Poderá aplicarse esta limitación á situación final cando os outros investimentos previstos no plan de mellora a xustifiquen tecnicamente.

Para explotacións agrícolas de cultivos extensivos, o investimento máximo admisible será de 4.500 euros/ha de superficie de cultivo para a compra do tractor e doutros 4.500 euros/ha para o resto da maquinaria.

No caso de explotacións de horta e flor en invernadoiro, viveiros, ou explotacións frutícolas poderase incrementar este módulo ata un máximo de 30.000 euros/ha.

No caso de tratarse de explotacións de apicultura 150 euros por colmea. Nesta orientación produtiva subvencionaranse excepcionalmente as rozadoras de man e os remolques de vehículos para traslado de colmeas, no caso de realizar trashumancia. Este tipo de remolque tamén poderá ser subvencionado para aquelas explotacións con orientación produtiva ovino/cabrún.

A Consellería do Medio Rural convoca periodicamente axudas para utilización de maquinaria en común mediante a coñecida como orde de CUMAS. Polo tanto, co obxectivo de non saturar o parque de maquinaria, non serán subvencionables mediante as axudas da presente orde as seguintes:

– Colleitadoras autopropulsadas e os seus cabezais.

Con anterioridade á data da finalización do prazo de execución das melloras a maquinaria e os equipamentos que se adquiran deberán estar inscritos no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) a nome da persoa titular da explotación facendo constar «máquina usada en subvención», e matriculados cando a tipoloxía da máquina o requira. Exceptúase a compra de remolque para traslado de colmeas ou gando ovino/cabrún, que estarán obrigados a inscribilos no Rexistro de Transporte Animal de Gandaría e á realización do curso de benestar animal, módulo de condutores.

Tamén se exixirá o carné de aplicador de fitosanitarios no caso de investimentos en maquinaria de aplicación de fitosanitarios.

11.2. Adquisición de terreos e bens inmobles.

11.2.1. Terreos.

Poderán subvencionarse adquisición de terreos por un importe que non exceda o 10 % dos gastos subvencionables, así como a adquisición de bens inmobles, tendo en conta que:

– A limitación do 10 % non se aplicará á adquisición de edificacións existentes para ser rehabilitadas ou postas en uso para un novo propósito, sempre e cando o terreo no que estas se asenten non constitúa o elemento principal da adquisición.

– Non se considerará que a edificación constitúe o elemento principal dunha adquisición, cando o valor de mercado do solo exceda do valor de mercado da edificación no momento da compra. Pola contra, considerarase adquisición de terreo, se a construción existente vai ser demolida.

– Deberase achegar o certificado dun taxador independente debidamente acreditado ou dun órgano ou organismo público debidamente autorizado, no que se acredite o prezo de compra.

– Serán elixibles todas as terras de uso agrario en solo rústico.

– As terras de uso forestal e os pastos arbustivos serán elixibles sempre que se solicite a roturación no mesmo plan de mellora e cumpra o descrito no punto seguinte.

– Poderán considerarse elixibles os solos urbanos, urbanizables, de núcleo rural, mixtos e asimilados, ou terreos rústicos con melloras ou con edificacións só se está vinculada a soportar todo ou parte da construción ou obra civil solicitada no plan de mellora e coa licenza e permisos.

– En ningún caso se subvencionará a compra de partes de parcelas pero si de parcelas completas para anexar á explotación coa finalidade de cumprir a normativa vixente ou ampliar os elementos físicos da explotación (aínda que non sexa sobre esta nova parcela) se se realiza legalmente a agrupación.

– As parcelas estarán situadas no concello da explotación ou nun limítrofe.

– Non se subvencionarán parcelas para cultivos nas explotacións gandeiras sen terras.

– A compra debe realizarse en pleno dominio (nin usufrutos nin indivisos).

– Non se admitirán compras a familiares en primeiro grao de consanguinidade ou afinidade.

O solicitante achegará un precontrato no momento da solicitude.

Será obrigatorio realizar escritura pública da compra liquidada a nome do titular da explotación. Presentar xustificación bancaria na que figure o nome do solicitante e do vendedor. Deberá facerse constar na escritura o compromiso de quedar afectas ao aproveitamento da explotación e manter o investimento auxiliado durante o prazo do compromiso. Deberanse cumprir as mesmas condicións da parcela orixinal, ou sexa, se a parcela está inscrita no Rexistro da Propiedade na situación inicial, deberá inscribirse tamén na situación futura. Deberá presentarse a actualización do catastro e as modificacións de titular e uso no Sixpac.

11.2.2. Naves.

Subvencionarase a compra de naves, coa condición de que se poña en uso cumprindo toda a normativa exixida para a orientación produtiva da que se trate.

A documentación que se vai presentar cumprirá os requisitos comúns se se realiza obra civil, e, en todo caso, presentarase reportaxe fotográfica e a memoria descritiva da nave.

A valoración da nave será o menor importe entre o prezo indicado polo beneficiario (certificado dun taxador independente debidamente acreditado ou dun órgano ou organismo público debidamente autorizado) e o prezo establecido na valoración da Atriga (Axencia Tributaria de Galicia). De todos os xeitos o límite máximo subvencionable será o mesmo que para a construción de obra nova e coas mesmas limitacións.

A compra debe realizarse en pleno dominio (nin usufrutos nin indivisos).

Non se admitirán compras a familiares en primeiro grao de consanguinidade ou afinidade.

O solicitante achegará un precontrato no momento da solicitude.

Será obrigatorio realizar escritura pública da compra liquidada a nome do titular. Presentar xustificación bancaria na que figure o nome do solicitante e do vendedor. Deberá facerse constar na escritura o compromiso de quedar afectas ao aproveitamento da explotación e manter o investimento auxiliado durante o prazo do compromiso. Deberanse cumprir as mesmas condicións da parcela orixinal.

Poderase considerar subvencionable a compra e a súa reforma (cumprindo os requisitos exixidos para as reformas), pero o investimento elixible non poderá superar o módulo de obra nova.

11.3. Pradeiras e rozas.

Considérase financiable a implantación de pradeiras e as rozas de matogueira para pastos ou outros cultivos en terreos procedentes de monte. Os terreos calificados como agrarios para efectos dos rexistros de parcelas (catastro e/ou Sixpac) consideraranse terreos de cultivo abandonados e non se subvencionará a súa nova posta en produción.

Para xustificar a implantación de pradeira con retirada de tocos, deberá acreditar mediante a correspondente factura (e xustificante de pagamento) a roturación con maquinaria allea á explotación.

En todos os casos, xunto co resto da documentación establecida na convocatoria, o interesado deberá achegar a correspondente solicitude/autorización da Administración forestal ou a comunicación á Administración forestal, segundo o establecido no artigo 60 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

No caso de ser necesario nivelar terras, presentarase a correspondente licenza municipal.

11.4. Cercas.

Considéranse financiables as cercas de catro/cinco fíos ou de malla sobre soportes de madeira tratada, ou de madeira de castiñeiro sen tratar, ou algún outro material de longa durabilidade (pedra, formigón...).

Xustificarase o seu gasto con factura allea, non serán financiables as estacas achegadas polo propio solicitante (neste caso o módulo máximo subvencionable reducirase nun 60 %).

Tamén nestes casos, deberá achegarse copia do plano do catastro ou Sixpac, coa situación da parcela ou parcelas, e perímetro que se vaia pechar.

Serán financiables os peches que se realicen por unha normativa de obrigado cumprimento ata dous anos despois da súa publicación, coas características que a dita norma recomende.

Cando se trate de explotacións de nova construción, aínda que sexa por ampliación a outra parcela ou traslado da existente, subvencionaranse os peches coas características que a normativa especifica exixa.

11.5. Construcións agrarias.

En todos os casos, o cumprimento da diferente normativa en relación coas construcións agrícolas e gandeiras será imprescindible para o pagamento de calquera das axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

Como contido mínimo nos plans de mellora que recollan investimentos en obra civil deberá incluírse plano detallado a escala mínima de 1:1000, o correspondente plano acoutado e memoria descritiva das construcións, adaptándose estas á tipoloxía da zona.

Na memoria descritiva especificaranse ademais as características estéticas das construcións existentes e proxectadas.

No momento da certificación dos investimentos presentarase a certificación final de obra valorada. En referencia ao proxectista, a dirección de obra e a dirección da execución da obra, terase en conta o reflectido no capítulo III da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación.

De acordo á normativa vixente, os operadores primarios empregarán auga potable ou auga limpa cando sexa necesario para evitar a contaminación, polo que, entre as melloras que se vaian solicitar, poderase incluír a instalación dunha potabilizadora, naqueles casos que non dispoñan de auga potable no establo para as operacións de muxidura e limpeza de materiais e instrumentos, recomendándose a instalación dun sistema de desinfección das augas que constará de:

– Clorador directo por inxección, con contador de dosificación.

– Depósito.

– Bomba que permita recuperar a presión á saída do depósito.

Este sistema será obrigatorio para aquelas explotacións nas que a auga non sexa de abastecemento municipal e non acrediten documentalmente a súa potabilidade, antes da aprobación.

11.5.1. Establos para vacún.

Deberase prestar especial atención á súa funcionalidade e á problemática de evacuación de xurro, tendo en conta a elevada pluviometría e as escorrentías que se poden producir de patios de exercicio, corredores de alimentación, etc., polo que deberán ter unha cuberta que ao mesmo tempo permita unha luminosidade e ventilación correctas.

11.5.1.1. Estabulación libre (clave 6128).

Considéranse incluídas na superficie do «establo vacún libre» do módulo de investimentos, as superficies de:

– Descanso (cubículos e corredores de acceso).

– Corredor de alimentación.

– Destete e recría de xatos.

– Depósito de alimentos perecedoiros.

Será financiable a suma das devanditas superficies sen superar os 15 m2/UGM.

Non se inclúen nesa superficie a leitaría, sala de muxidura e zona de espera.

O módulo máximo de custo/m2 comprende a totalidade dos custos das construcións (muros, cubertas, pavimentos, engrellados, portas, fiestras, cubículos, comedeiros, etc.) así como as instalacións eléctricas e de fontanaría para subministración de auga.

11.5.1.2. Estabulación trabada.

Considéranse incluídas na superficie do «establo vacún trabado» do módulo de investimentos as superficies de:

– Prazas de amarre.

– Corredor de alimentación.

– Comedeiras.

– Corredor de limpeza.

– Desteta e recría de xatos.

Será financiable a suma das devanditas superficies sen superar os 7,5 m2/UGM estabulada.

O módulo máximo de custo/m2 comprende a totalidade dos custos das construcións (muros, cubertas, pavimentos, portas, fiestras, engrellados, canais, comedeiras, etc.), así como as instalacións eléctricas e de fontanaría para subministración de auga.

O establo deberá ter un volume mínimo de 20 m3/UGM estabulada e dispor de aberturas que subministren a ventilación suficiente.

11.5.1.3. Estabulación completa de leite.

Considéranse incluídas na superficie do «Estabulación completa vacún de leite», clave 6118 do módulo de investimentos, as superficies de:

– Descanso (cubículos e corredores de acceso).

– Corredor de alimentación.

– Desteta e recría de xatos.

– Depósito de alimentos perecedoiros.

– Leitaría.

– Sala de muxidura.

– Zona de espera.

– Oficina.

– Aseo.

– Almacén (máx. 5 % da superficie do establo).

Non se inclúen nesa superficie os silos.

O módulo máximo de custo/m2 comprende a totalidade dos custos das construcións (muros, cubertas, pavimentos, engrellados, portas, fiestras, cubículos, comedeiros, etc.), así como as instalacións eléctricas e de fontanería para subministración de auga.

A parte correspondente a establo respectará as mesmas limitacións de superficie que o establo libre ou trabado.

11.5.1.4. Estabulación completa vacún de carne.

Considéranse incluídas na superficie do «Estabulación completa vacún de carne», clave 6119 do módulo de investimentos, as superficies de:

– Descanso (cubículos e corredores de acceso).

– Corredor de alimentación.

– Desteta e recría de xatos.

– Depósito de alimentos perecedoiros.

– Oficina.

– Aseo.

– Almacén (máx. 5 % da superficie do establo).

Non se inclúen nesa superficie os silos.

O módulo máximo de custo/m2 comprende a totalidade dos custos das construcións (muros, cubertas, pavimentos, engrellados, portas, fiestras, cubículos, comedeiros, etc.), así como as instalacións eléctricas e de fontanaría para subministración de auga.

A parte correspondente a establo respectará as mesmas limitacións de superficie que o establo libre ou trabado.

No caso de investimentos en explotacións gandeiras de leite, prestarase especial atención ao seguintes aspectos:

11.5.1.5. Salas e maquinaria de muxidura.

En canto á construción da sala de muxidura teranse en conta as seguintes consideracións:

a) Recoméndase que a obra civil da sala de muxidura non teña tabiques con portas nas entradas e saídas de acceso aos extremos do foso, para facilitar o paso da vaca á praza de muxidura.

b) Recoméndase que a sala de muxidura dispoña dunha zona de espera de 1,5 m2/vaca, preferentemente circular e con cancela de aprete.

c) Os paramentos verticais da sala recubriranse ata unha altura de 2 m, cun material fácil de lavar (azulexado ou pintura que cumpran a normativa de produtos para uso alimentario).

d) O piso do foxo de muxidura será de material facilmente lavable, non esvaradío e con pendente cara a un ou varios sumidoiros.

e) Terá iluminación eléctrica cun mínimo de 10 W/m2 con lámpadas fluorescentes, ou iluminación equivalente.

f) O grupo de baleiro instalarase nun local alleo á sala de muxidura e á leitaría. Este local terá unha superficie mínima de 1,5 m2 e unha altura mínima de 2,2 m. O motor e bomba depresora irán separados de calquera das paredes como mínimo 30 cm.

g) Recoméndase que o tubo de escape da bomba depresora estea provisto dun recuperador de aceite. O extremo deste tubo estará fóra do local.

h) A sala de muxidura será un local suficientemente separado dos establos, sen comunicación directa coa leitaría, cunha separación adecuada de toda fonte de contaminación, tales como servizos, esterqueiras ou fosas de xurro, entre outros.

i) As augas de limpeza do equipo de muxidura irán canalizadas preferentemente cara á rede de sumidoiros, ou no seu defecto, cara a unha fosa específica ou fosa do xurro. As augas de limpeza da sala poderán canalizarse á fosa de xurro.

j) Para as operacións de muxidura e limpeza de materiais e instrumentos deberán contar con auga potable. De non ser así, será preciso que estea instalada unha potabilizadora de auga.

Para a maquinaria de muxidura, terase en conta:

No que se refire aos robots de muxidura establécese un módulo base de 100.000 euros para a primeira unidade, que aumentará en 75.000 euros para a segunda e 50.000 euros máis para a terceira. Para poder acceder a este investimento, deberase xustificar unha produción no momento da solicitude de 500.000 litros no último ano natural, 1.000.000 de litros para o segundo e 1.500.000 litros para o terceiro. Esta produción ten que acreditarse no momento da solicitude; non será admisible un compromiso de produción.

Se nos últimos cinco anos o beneficiario recibiu un pagamento das axudas de plans de mellora, plans de mellora da competitividade ou primeira instalación de agricultores mozos cun investimento certificado en sala de muxidura, non poderá solicitar a instalación dun robot, xa que incumpriría o compromiso de permanencia da sala subvencionada.

Na instalación da sala de muxidura será subvencionable unha nova, o aumento de puntos e a innovación tecnolóxica en muxidua (retirada automática, identificación e medidores).

Establécense tramos de subvención en muxidura para o período de 4 anos de subvencionabilidade, cun módulo de investimento básico (clave 8106) en maquinaria de muxidura de ata 15.000 euros para unha explotación de ata 15 vacas leiteiras, ampliable, por cada vaca de leite do xeito seguinte:

Módulo básico ata 15 vacas: 15.000 euros.

Entre 16 e 50 vacas: 1.000 euros/vaca.

Entre 51 e 70 vacas: 700 euros/vaca.

Entre 71 e 100 vacas: 500 euros/vaca.

Máis de 100 vacas: 300 euros/vaca.

O módulo máximo virá determinado polo número de vacas existentes na explotación na data de solicitude de axuda, que será o numero mínimo na situación futura.

Os módulos establecidos inclúen instalación de muxidura completa con maquinaria, conducións, equipos de medida, retiradores automáticos, etc.

En todo caso, o investimento máximo será de 100.000 euros. Para a aplicación deste límite máximo, teranse en conta os investimentos realizados ao abeiro das axudas para a modernización das explotacións agrarias, de incorporación de mozos á actividade agraria e de mellora da competitividade das explotacións leiteiras desde o 2 de maio de 2013.

Para subvencionar instalacións de muxidura novas en explotacións que xa dispoñían delas, débese acreditar un cambio fundamental na tecnoloxía que introduce esa instalación.

Para xustificar o cambio tecnolóxico, o solicitante debe presentar unha memoria na que se describan as características da instalación vella (debe xustificar que está obsoleta, facendo fincapé nos problemas que está provocando ou nos obxectivos que con ela non se poden acadar) e as melloras que vai introducir coa instalación nova (poden incluír melloras sanitarias, produtivas, de condicións de traballo, etc).

Se non se vai substituír a instalación existente, pero se pretenden introducir melloras tecnolóxicas (retiradores de tetoeiras, sistemas de identificación, medidores, etc..) deberase presentar tamén unha memoria na que se xustifique esta innovación tecnolóxica.

Se o que se pretende é aumentar puntos de muxidura, deberase acreditar un incremento da produción.

11.5.1.6. Leitaría.

11.5.1.6.1. Características xerais.

a) Terá suficiente superficie. En todo caso, a superficie mínima será aquela que permita o paso dunha persoa en torno ao tanque de refrixeración do leite e outros dispositivos propios da leitaría como receptor do leite, pía de lavado, etc.

b) Terá unha porta de entrada dun largo mínimo de 1,80 m que permita o paso do tanque. Non obstante, non terá ningunha porta de acceso directo desde os aseos, a sala de muxidura, o almacén, nin desde calquera outro punto de contaminación.

c) As paredes interiores serán lisas e lavables ata a altura do teito (pintadas ou azulexadas con materiais que cumpran a normativa de produtos para uso alimentario).

d) O solo será facilmente lavable, con pendente xeral do 1 % que evite o estancamento da auga. Se é de plaqueta, evitarase que sexa demasiado lisa para impedir accidentes por escorregamento.

e) O teito ou, se é o caso, o falso teito, será de material illante a proba de roedores e cumprirá a normativa de produtos para uso alimentario. A altura mínima será de 2,30 m.

f) Terá ventilación eficaz, cunha entrada de aire das dimensións mínimas do condensador do tanque de refrixeración e situada a nivel do chan e unha saída, a ser posible, na parede oposta e na parte alta. Ambas as aberturas irán provistas dunha malla que impida o paso de roedores e insectos.

g) Terá iluminación eléctrica, cun mínimo de 10 W/m2 con lámpadas fluorescentes, ou iluminación equivalente.

h) Disporá, como mínimo, dunha toma de corrente para poder encaixar aparellos eléctricos de uso ocasional, como comprobadores de equipos de muxidura, etc.

i) A instalación eléctrica farase de acordo co establecido no Regulamento de baixa tensión para este tipo de locais.

11.5.1.6.2. Dispositivos de hixiene.

a) Pía de lavado da muxidurara con auga quente e fría.

b) Lavabo provisto de auga quente e fría, xabón e seca mans.

c) Billa no exterior, con sumidoiro, para lavar as botas.

d) Lugar para almacenar os produtos de lavado fóra do alcance dos nenos.

e) Non se poderán almacenar na leitaría pensos, ferramentas e outras substancias e utensilios que non sexan os propios para a manipulación do leite.

11.5.1.6.3. Evacuación de augas.

A leitaría terá un desaugadoiro canalizado cara a unha fosa específica, rede de sumidoiros, fosa xeral, fosa de xurro ou zona vexetal absorbente, e non se admitiran que se faga a verteura aos arredores da leitaría, camiños, cunetas, regatos, etc. Neste desaugadoiro recolleranse as augas dos sumidoiros do solo e das distintas pías instaladas.

11.5.1.6.4. Contorno da leitaría.

a) Terá unha pista de acceso sólida que poida soportar o peso do camión de recollida.

b) Diante da leitaría preverase unha superficie de formigón que chegará, como mínimo, ata o estacionamento do camión de recollida, de xeito que a mangueira da toma de leite, se é o caso, poida sempre pousar sobre unha plataforma limpa.

c) A devandita superficie terá un acabado que a faga fácil de limpar e manterase sempre libre de xurro e acumulación de augas sucias, e terá unha boa drenaxe.

11.5.2. Fosas de xurro e esterqueiras.

En xeral, só se subvencionarán fosas novas; a solicitude deste investimento implicará o compromiso de comunicar a súa execución antes de enchela ou, no seu defecto, facilitar a certificación das dimensións e características ao técnico certificador. Deberán cumprir coas seguintes características:

a) Terán muros e fondo impermeables para evitar filtracións e contaminación das augas subterráneas.

b) Financiarase o volume necesario para completar un máximo de 26 m3/UGM da explotación. No caso de volumes distintos dos establecidos, deberán xustificarse con base no manexo da explotación, especificándoo no anexo relativo á produción e xestión dos residuos da explotación.

c) Nas fosas de xurro que fosen subvencionadas coa capacidade máxima de 18 m3/UGM permitirase a ampliación subvencionada ata os 26 m3/UGM.

d) Estar provista dunha parede con malla perimetral de 1,30 m de alto, como mínimo, sobre o nivel do chan. No caso de ter acceso a través dunha cancela ou porta, deberá ter pechadura.

e) Os accesos necesarios para a extracción do xurro levarán portas que se pecharán inmediatamente despois de utilizalas.

f) Estará suficientemente distanciada da sala de muxidura e leitaría.

g) O módulo de investimento inclúe: escavación, fondo, muros e parede perimetral incluída a malla protectora.

h) Cando se trate da nova construción dunha fosa para unha explotación de porcino, exixirase a cubrición desta para ter dereito á axuda. No caso de gando vacún, esta exixencia de cubrición limitarase a aquelas explotacións cunha carga gandeira igual ou superior a 3 UGM/ha. O requisito da carga gandeira en vacún contrastarase mediante o cruzamento de datos coas declaracións de superficies que consten en poder do Fogga, e no caso de porcino, coa capacidade rexistrada.

i) Permitirase a cubrición de fosa de xurro como investimento independente, sen necesidade de que vaia asociado á propia fosa.

j) Tamén se permitirá a reforma da fosa, sempre e cando se amplíe a súa capacidade, como mínimo, nun 50 %. A ampliación da capacidade non pode ser unicamente en profundidade.

As esterqueiras deberán cumprir as seguintes condicións para seren admitidas como investimento subvencionable:

a) Dadas as condicións climáticas de Galicia, para evitar lavadura e arrastre de substancias, as esterqueiras terán que ser cubertas.

b) O módulo de investimento inclúe: soleira impermeable, cando menos tres paredes ata unha altura de 1,5 metros (ou outra xustificada na memoria do investimento) e cuberta.

c) Estará suficientemente distanciada da sala de muxidura e leitaría nas explotacións leiteiras.

d) Subvencionarase un máximo de 5m²/UGM para unha altura de 1,5 m.

11.5.3. Silos.

a) Financiarase o volume necesario para completar un máximo de 18 m3/UGM da explotación.

b) O custo do módulo comprende os muros de formigón armado e soleira de formigón.

c) Non se financiarán as cubertas en silos.

d) Nas cabeceiras contará cunha superficie adicional de formigón de 3 m e do largo do silo, para reducir a contaminación por terra.

e) A soleira do silo terá pendente cara a adiante cunha recollida de efluentes preferentemente a unha fosa específica ou, no seu defecto, á fosa de xurro.

Se na presente convocatoria se solicita un investimento que incremente a superficie forraxeira permitirase tamén subvencionar a construción dos silos necesarios para o seu almacenamento e conservación, aínda que nos cinco anos anteriores xa se subvencionasen outros silos.

Igualmente, nos casos nos que desde a última subvención dun silo se incrementase a superficie forraxeira da explotación, non se aplicará esta limitación, e poderanse subvencionar novos silos. Este incremento acreditarase mediante as diferentes declaracións da PAC, nas que se comparará a declaración de superficies do ano no que se subvencionou o silo coa declaración empregada nesta convocatoria. Nesta situación o límite de capacidade por UGM será acumulable ao silo anteriormente subvencionado.

11.5.4. Almacéns.

a) Financiaranse almacéns para explotacións gandeiras ata chegar a un máximo de superficie en m2 de:

S = 100 + 5 × nº UGM da explotación

b) O custo do módulo corresponde a almacéns cubertos, con soleira de formigón e tres laterais pechados (no caso de ser na terra, rebaixarase o modulo en 15 euros).

c) O almacén deberá ter acceso fácil ao interior para máquinas e vehículos.

d) Non serán financiables como almacéns as plantas baixas das vivendas.

e) Recoméndase unha altura mínima do almacén, na parte máis baixa, de 4 metros.

11.5.5. Reformas de construcións existentes.

Cando se pretenda solicitar unha reforma dunha edificación existente, haberá que ter en conta o seguinte:

a) Non se permitirán reformas en construcións que teñan menos de 10 anos de antigüidade ou fosen subvencionadas nos últimos 10 anos.

b) As reformas que se vaian considerar serán sobre a totalidade da construción, en ningún caso se poderán admitir reformas de partes de edificios de xeito independente, aínda que se faga obra civil unicamente nesa parte concreta.

c) A reforma ten que supoñer cando menos o 50 % do valor do edificio novo (completo) tendo en conta os módulos existentes no Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario.

d) O investimento subvencionable para unha reforma non superará o 60 % do valor do modulo de obra nova.

e) No caso de reformas das construcións xa existentes, o solicitante presentará, ademais da documentación común xa especificada para as construcións, unha reportaxe fotográfica do interior e exterior da construción que se vaia reformar.

f) As melloras que se vaian realizar en construcións de máis de 20 anos de antigüidade non terán a consideración de reformas. Pero o investimento subvencionable realizado nelas non superará o 60 % do valor do modulo de obra nova.

g) Con máis de 30 anos permítese o derrubamento subvencionable e a construción de obra nova.

11.5.6. Instalacións e liñas eléctricas.

As instalacións non terán a condición de reforma e a súa elixibilidade estará condicionada ao criterio de que non se subvencionarán investimentos que comporten unha simple substitución.

Non se considerará unha simple substitución se a instalación que se pretende cambiar ten unha antigüidade de 10 anos.

En canto ás liñas eléctricas, só é subvencionable o que se faga na propia parcela do solicitante; levar unha acometida eléctrica desde a rede pública ata a parcela non é elixible.

12. Cambios de investimentos.

Unha vez aprobado o expediente, calquera cambio sobre os investimentos que se aprobaron deberá ser solicitado.

a) Modificacións nos proxectos de edificación. O beneficiario deberá comunicar as modificacións que pretende realizar, como moi tarde, 6 meses antes de que remate o prazo de execución establecido na resolución de aprobación.

a.1) Para cambios que supoñan modificación da licenza municipal, o beneficiario deberá achegar o novo proxecto coas modificacións aprobadas xunto coa licenza modificada e co resto da documentación exixida no artigo 7 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación.

a.2) Os cambios que non supoñan a modificación da licenza (modificación da distribución interior...) non será necesario solicitalos, e na solicitude de pagamento entregarase o proxecto coas modificacións e coa certificación municipal de que eses cambios non supoñen a modificación da licenza orixinal xunto co resto da documentación exixida no artigo 7 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Se este tipo de cambios non foron solicitados e posteriormente autorizados, a axuda certificarase con base na resolución da aprobación. Así, por exemplo, se se tiñan aprobados 50 m2 de leitaría e 70 m2 de sala de muxidura, e ao final realízanse 60 m2 de leitaría e 60 m2 de sala de muxidura, certificaranse para o cobramento da axuda 50 m2 de leitaría e 60 m2 de sala de muxidura.

b) Modificacións no resto de investimentos. O beneficiario deberá comunicar as modificacións que pretende realizar, como moi tarde, 6 meses antes de que remate o prazo de execución establecido na resolución de aprobación.

O prazo para resolver estes cambios será de 2 meses. Se transcorrido o prazo para ditar a correspondente autorización, esta non se producise, o beneficiario entenderá denegada a súa petición de cambio de investimento.

• Claves e módulos máximos.

A moderación de custos exixida pola regulamentación europea aplicarase mediante a comparación de ofertas diferentes e a aplicación dos módulos para aqueles investimentos incluidos neste anexo.

1. Gastos de primeira instalación.

Clave

Descrición

Módulo €

4414

Ud. Vaca carne 18 meses-6 anos

1.350

4415

Ud. Vaca leite 18 meses-3 anos

1.350

4515

Ud. Ovino/cabr. 6 meses-8 anos

250

4310

Ud. Enxames

60

120

1ª anualidade arre. terra

170

Achega económ. a ent. xuríd.

140

Indemnización a coherdei.

130

Gastos notariais-rexistro

110

Gastos diversos 1ª instalación

Os investimentos que se poden incluír na clave 0110 serán:

– Gastos de permisos, licenzas e autorizacións administrativas orixinados pola instalación do beneficiario.

– Adquisición de dereitos de produción e dereitos a prima de carácter individual e transferible conforme a normativa vixente de carácter sectorial que resulte de aplicación.

– Custos de avais dos préstamos de primeira instalación.

Os demais gastos poderanse incluír nalgunha das claves definidas neste anexo.

2. Investimentos en aforro enerxético.

Clave

Descrición

Módulo €

9283

Int. plac. arref. leite <60

3.500,00

9284

Int. plac. arref. leite >60

5.000,00

9285

Sist. recup. calor <60

3.500,00

9286

Sist. recup. calor >60

5.000,00

9287

Variador frec. <4

1.200,00

9288

Variador frec. >4

1.500,00

3. Investimento en xestión de xurros e esterco.

Clave

Descrición

Módulo €

6311

M3. Fosa xurro engrellada

59,00

6312

M3. Fosa xurro formigón

59,00

6313

M2. Cubrición fosa de xurro

33,00

6314

M3. Fosa lavado-lixiviado

59,00

6315

M3. Outras fosas (para xurros)

30,00

6316

M2. Estercoleiro

36,00

8212

Ud. Inxector de xurro

– 

4. Outros investimentos.

Clave

Nome

Modulo €

121

Compra de terra

1120

Ha. Rega aspersión

4.000,00

1121

Ha. Rega microaspersión

11.000,00

1130

Ha. Rega localizada

8.400,00

1140

Ha. Outros sistemas rega

2.644,00

1310

Ml. Pozo de barrena

40,00

1321

M3. Balsa metálica

27,00

1322

M3. Balsa PVC

11,00

1323

M3. Balsa formigón (para auga)

48,00

1330

Ml. Conducións xerais

14,00

1340

Gastos diversos rega

1410

Ha. Saneamento/drenaxe

4.430,00

1420

Ha. Nivelación terras

3.500,00

1493

M2. Malla antiherba

0,90

1494

M2. Muro de contención

65,00

2620

Ha. Framboesa ou arandos

34.300,00

2660

Ha. Kiwi

28.917,00

2680

Ha. Outros cultivos froita

6.286,60

2681

Oliveira pro. intensiva

7.500,00

2682

Oliveira pro. extensiva

4.000,00

4311

Ud. Colmea (con 1/2 alza)

56,00

4312

Ud. Media alza

18,00

4313

Ud. Núcleos apícolas

60,00

4314

Ud. Excluidor apícola

4,00

4315

Ud. Alimentador apícola

2,00

4316

Ud. Afumador apícola

14,00

4317

Ud. Banco de desopercular (1,5 m)

480,00

4318

Ud. Extractor apícola (36 cadros) automático

4.100,00

4319

Ud. Tanque de maduración apícola (400 kg)

160,00

4320

Outra maquinaria apícola

6111

M2. Est. v/carne trabadas

95,00

6112

M2. Patio exerc. carne

21,00

6113

M2. Est. ceba xatos

95,00

6115

St. Libre car./cubic.

106,00

6116

M2. Recría carne

102,00

6117

M2. Sala partos carne

71,00

6118

M2. Estab. compl. v. leite

153,00

6119

M2. Estab. compl. v. carne

125,00

6121

M2. Estab. v./leite traba.

100,00

6122

M2. Patio exerc. leite

24,00

6123

M2. Sala partos leite

74,00

6124

M2. Est. cría-recría xuv.

102,00

6126

M2. Sala muxidura vacún

190,00

6127

M2. Leitaría

155,00

6128

M2. Establo libre leite

112,00

6129

M2. Zona espera

70,00

6130

M2. Curro ovino-caprino

94,00

6131

M2. Sala muxidura caprino

142,00

6132

M2. Cebo año-cabrito

107,00

6133

M2. Leitaría caprino

155,00

6134

M2. Enfermaría

117,00

6137

M2. Xestac.-parto porcino

180,00

6140

M2. Aloxamento porcino

6141

M2. Parto cría-porcino

174,00

6142

M2. Recría porcino

150,00

6143

M2. Ceba porcino

122,00

6144

M2. Ceba porcino engrell.

149,00

6145

Ud. Xestac. porcin. gaio.

192,00

6146

M2. Aloxamento porcino c/c

97,00

6147

M2. Nave semental porcino

89,00

6148

M2. Nave repouso porcino

74,00

6149

M2. Patio porcino

12,00

6150

M2. Construción equino

6154

M2. Instal. eléct. cunícula

5,50

6155

M2. Instal. fontana. cunícula

1,10

6156

M2. Inst. sist. ref. cal. cun.

52,40

6157

Ud. Gaiolas cunícula

33,00

6158

M2. Nave cunícula + inst.

200,00

6159

Sist. autom. limpez. cunícula

6160

Instalación avícola

6163

M2. Illamento panel 3 cm

10,00

6164

Comedeiro avícola

38,00

6165

Ml. Bebedoiro avícola

21,00

6166

M2. Ventilación avícola

12,00

6167

M2. Calefacción avícola

12,00

6171

Ud. Silo 25 m3 avícola

2.379,00

6172

M2. Inst. coellos pechada

119,00

6173

M2. Inst. coellos aberta

46,00

6174

M2. Estr., cub., cerra. coell.

67,00

6180

M2. Inst. visóns-outros pel

44,00

6181

M2. Calefacción porcino

120,00

6182

Ml. Sist. aliment. comed. avi.

60,00

6183

Ud. Sist. dosif. medicinas

1.550,00

6184

Ud. Bebedoiro avícola

27,00

6187

M2. Sist. refrixeración aví.

9,00

6188

Ml. Poñedeira automá. galiñ.

300,00

6189

Ud. Poñedeira manual galiñ.

500,00

6191

M2. Corredor alim. cuberto

57,00

6194

M2. Lazareto leite

130,00

6195

M2. Oficina

113,00

6196

M2. Aseo

130,00

6198

M2. Nave polos/outr. av.+ins.

177,00

6222

M2. Segundos andares alm.

82,00

6229

M2. Alpendre

40,00

6231

M2. Plat. formigón/soleira

18,00

6232

M2. Almacén aberto

60,00

6233

M2. Alm. aberto comp. cerr.

45,00

6234

M2. Alm. pechado c/portas

88,00

6235

M2. Alm. pech. c/p comp. cer.

65,00

6236

M3. Silo forr. aill. c/plat.

36,00

6237

M3. Silo forr. mult. c/plat.

28,00

6320

M2. Camiño de explotación

21,00

6333

M. Cerca con malla

5,60

6336

M. Cerca tu-malla s/zócalo

13,00

6337

M. Cerca tu-malla con zócalo

16,00

6340

M2. Champiñoneira e outros

6341

Ml. Malla porco celta

18,00

6342

Ud. poste móbil para pastor

1,50

6343

Ml. Cerca mín. 4 fíos

4,00

6344

M. Cerca ou malla móbil elect.

2,50

6510

M2. Instal. lombricultura

20,00

6530

M2. Instalac. helicicultura

12,00

7110

M2. Túnel semicir. horta

16,00

7120

M2. Acolchado horta

1,20

7131

M2. Inv. pol.-aditv. horta

19,00

7132

M2. Inv. multit. horta

21,00

7133

M2. Inv. madeira horta

5,50

7140

M2. Inv. pol.-vidro horta

60,00

7210

M2. Túnel sem.-circ. flor

16,00

7220

M2. Acolchado flor

1,20

7231

M2. Inv. pol.-adit. flor

19,00

7232

M2. Inv. multit. flor

21,00

7233

M2. Inv. madeira flor

5,50

7234

M2. Multitún. esp. flor

20,00

7240

M2. Inv. pol.-vidro flor

60,00

7241

Inv. M-túnel policarb. 4 m

40,00

7250

M2. Umbráculos

6,00

7313

Ha. Pradeira destoconado

1.500,00

7314

Ha. Pradeira sen destoc.

810,00

7341

Ha. Imp. amor. tec. baixa

9.626,00

7342

Ha. Imp. amor. tec. media

11.107,00

7343

Ha. Imp. amor. tec. alta

14.082,00

7410

M2. Implantacion caravel

9,90

7420

M2. Implantacion rosal

18,00

7430

M2. Impl. outras ornament.

10,00

7440

M2. Impl. xerbera

14,00

8011

Ud. Tractor<40 CV

18.000,00

8013

Ud. Tractor 60-100 CV

33.000,00

8014

Ud. Tractor 101-150 CV

45.000,00

8015

Ud. Tractor>150 CV

70.000,00

8016

Ud. Tractor 41-59 CV

22.000,00

8019

Ud. Fresadora (orientación hortícola ou largo <1,5 m)

3.500,00

8020

Ud. Maquin. labor. apei.

8022

Ud. Fresadora

5.500,00

8023

Ud. Rulo

1.800,00

8024

Ud. Arado (ata tres corpos)

3.000,00

8025

Ud. Grada discos

7.800,00

8026

Ud. Rozadora

5.000,00

8027

Ud. Rozadora de man

600,00

8028

Ud. Arado (catro ou máis corpos)

5.500,00

8030

Ud. Fertilizadora

2.200,00

8041

Ud. Maquin. tratamentos pulverizador <1.000 l

3.500,00

8042

Ud. Maquin. tratamentos pulverizador 1.001-1.500 l

7.500,00

8043

Ud. Maquin. tratamentos pulverizador >1.500 l

11.000,00

8044

Ud. Maquin. tratamentos nebulizador >500 l

9.000,00

8050

Ud. Sementad.-plantadoras

5.600,00

8051

Ud. Sementadora pratenses

5.200,00

8052

Ud. Sementadora millo

13.000,00

8053

Ud. Sementadora patacas

7.000,00

8060

Ud. Colleitadora gran

25.000,00

8070

Ud. Colleitadora hortaliz.

13.000,00

8072

Ud. Grada rotativa (largo traballo >3,5 m)

7.000,00

8073

Ud. Automatización de arrimado de comida

18.000,00

8074

Ud. Robot arrimador comida

12.000,00

8075

Ud. Encaladora arrastrada

14.000,00

8076

Ud. Encamadora

6.000,00

8077

Ud. Grada rotativa

4.500,00

8078

Ud. Subsolador

3.000,00

8079

Ud. Autocargador picador

30.000,00

8081

Ud. Empacadora

19.000,00

8082

Ud. Segadora rotativa

8.000,00

8083

Ud. Anciño fileirador

4.000,00

8084

Ud. Desensiladora

5.800,00

8086

Ud. Autocargador

23.000,00

8087

Ud. Colleitadora forraxes

2.000,00

8088

Ud. Rotoempacadora

16.000,00

8089

Ud. Encintadora rotoempac.

9.000,00

8090

Ud. Outras colleitadoras

8091

Ud. Colleitadora patacas

28.000,00

8092

Ud. Arrincadora patacas

4.000,00

8093

Ud. Pa tractor

5.000,00

8094

Ud. Carga rotopacas

1.100,00

8095

Ud. Encintadora

7.500,00

8096

Ud. Estendedora plástico

3.800,00

8097

Ud. Carro mesturador autopropulsado

100.000,00

8098

Ud. Remolque vehículo apícola/ovino/cabrún

4.000,00

8099

Ud. Podadora de altura (frutais e ov.-cabrún)

545,00

8100

Ud. Equipos de muxidura

8101

Ud. Instal. muxidura praza

8102

Ud. Instal. muxidura sala

8103

Ud. Inst. muxidura caprino

8104

Ud. Robot muxidura

100.000,00

8105

Ud. Arrobadera

8106

Maquinaria muxidura vacún

8111

Ud. Tanque refrix.<2.500 lt

11.000,00

8112

Ud. T. refrix. 2.500-4.000 lt

15.000,00

8113

Ud. T. refrix.>4.000-6.000 lt

20.000,00

8114

Ud. T. refrix.>6.000-10.000 l

26.000,00

8115

Ud. T. refrix>10.000 lt

32.000,00

8116

Ud. Amamantadora (1 box e ata 20 colares)

6.000,00

8117

Ud. Amamantadora (2 boxes e ata 50 colares)

10.500,00

8118

Ud. Amamantadora (máis de 50 becerros)

14.500,00

8119

Ud. Amamantadora ovino-cabrún

3.500,00

8120

Ud. Box para xatos

450,00

8121

Ud. Empurrador sala de muxidura (crea lotes)

11.000,00

8122

Ud. Empurrador sala de muxidura (non crea lotes)

6.000,00

8170

Ud. Bomba de auga

1.500,00

8191

Ud. Cisterna xurro

15.000,00

8192

Ud. Remolque

6.800,00

8193

Ud. Axitador xurro

1.200,00

8195

Ud. Perforadora

8196

Ud. Remolque mesturador

8198

Ud. Bebedoiro portátil

1.200,00

8199

Ud. Comedeiro portátil

1.200,00

8200

Potabilizadora

2.800,00

8201

Equipo informático

1.200,00

8202

Ud. Cámara de videovixilancia

400,00

8203

Ud. Remolque bañeira (<10 tm)

7.500,00

8204

Ud. Remolque bañeira (10-20 tm)

15.000,00

8205

Ud. Remolque bañeira (>20 tm)

22.500,00

8206

Ud. Remolque esparexedor esterco (<5 tm)

7.500,00

8207

Ud. Remolque esparexedor esterco (5-10 tm)

13.500,00

8208

Ud. Remolque esparexedor esterco (>10 tm)

18.500,00

8209

Ud. Cisterna xurro (ata 7.500 litros)

12.500,00

8210

Ud. Cisterna xurro (>7.500 ata 10.000 litros)

16.500,00

8211

Ud. Cisterna xurro (>10.000 l)

20.000,00

8213

Ud. Cortasilos

3.000,00

8214

Ud. Tripuntal

5.500,00

8215

Ud. Forquiña hidráulica

960,00

8216

Ud. Palot de almacenamento (hortofr. e pataca)

 

9210

M. Electrificación liña

0,00

9241

Ud. Grupo electróxeno<30 kW

1.450,00

9242

Ud. Grupo electróx. 30-40 kW

2.350,00

9243

Ud. Grupo electróxeno>40 kW

3.350,00

9330

Ha. Roza de matogueira

241,00

9450

M. Sebe vexetal

7,07

9460

M2. Adecuac. edific. exist.

12,00

9508

Honorarios Plan empresarial

700,00

9509

Honorarios dirección de obra

9510

Honorarios prox., anteprox.

9511

Equip. detec. celo-mamite

17.000,00

9521

Ud. Mangada manexo

3.000,00

9522

Ud. Silo penso

2.500,00

9523

Ud. Depósito de auga

2.000,00

9524

Ud. Automatiz. rega

2.000,00

9526

Ud. Pastor eléctrico

250,00

5100

Outros investimentos

5101

Outros investimentos fruticultura

5102

Outros investimentos hortofloricultura

5103

Outros investimentos apicultura

5104

Outros investimentos vacún

5105

Outros investimentos ovino-cabrún

5106

Outros investimentos cunicultura

5107

Outros investimentos porcino

5108

Outros investimentos avicultura

5109

Demolicións

A clave 6337, M. Cerca tu-malla con zócalo será exclusivamente para peche sanitario, solo en granxas novas.

A clave 1420, Ha. Nivelación terras necesita licenza.

A clave 6229, M2. Alpendre, refírese aos almacéns que teñen máis dun lado sen cerramentos.

A clave 6232, M2. Almacén aberto, refírese aos almacéns que non están pechados, e dicir, que un dos seus lados está aberto e nos outros tres presenta cerramentos.

A clave 6233, M2. Almacén aberto comp. cerra., son os almacéns nos que, polo menos, un dos seus lados comparte o cerramento con outra edificación.

A clave 6234, M2. Alm. pechado con portas, refírese aos almacéns que teñen todos os seus lados pechados.

A clave 6235, M2. Almacén pechado comp. cerr., son aqueles almacéns pechado con portas nos que, polo menos, un dos seus lados comparte o cerramento con outra edificación.

As superficies e os volumes que se van considerar serán os construídos.

A clave 8026, Ud. Rozadora será só maquinaria que se acople á toma de forza do tractor.

Na clave 9460, M2. Adecuac. edific. exist., o módulo establecido xa está reducido ao 60 %, ao considerar este investimento como reforma.

A clave 5109, Demolicións, está destinada a favorecer o impacto visual das vellas construcións primando aquelas que constrúan un novo edificio, eliminando o anterior, nunha mesma parcela.

missing image file