Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Venres, 23 de marzo de 2018 Páx. 17022

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 13 de marzo de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a declaración da condición mineromedicinal e termal do manancial denominado Prexigueiro I, número 97, sito no termo municipal de Ribadavia.

En cumprimento do disposto no Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de aproveitamento das augas mineromedicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, faise pública a Resolución do 21 de novembro de 2016 pola que se formula a declaración da condición mineromedicinal e termal das augas procedentes do manancial denominado Prexigueiro I nº 97, sito no termo municipal de Ribadavia, provincia de Ourense.

Ourense, 13 de marzo de 2018

Santiago Álvarez González
Xefe territorial de Ourense

Resolución de declaración da condición mineromedicinal e termal das augas procedentes do manancial Prexigueiro I nº 97, sito na provincia de Ourense.

O director xeral de Enerxía e Minas, o 21 de novembro de 2016, por delegación do conselleiro (Orde do 10 de xuño de 2016; DOG núm. 131, do 12 de xullo), ditou resolución de declaración da condición mineromedicinal e termal das augas procedentes do manancial Prexigueiro I nº 97, que literalmente di:

«Examinada a solicitude relativa á declaración da condición de termal das augas procedentes do manancial denominado Prexigueiro I nº 97, sito no termo municipal de Ribadavia, na provincia de Ourense, resultan os seguintes antecedentes de feito:

Primeiro. Con data do 27 de xuño de 2014, Pablo Villuendas de Celis, administrador único da sociedade Termas de Prexigueiro, S.L., solicita a declaración da condición de mineromedicinal e termal das augas do manancial denominado Prexigueiro I, sito no Chan de Baño, lugar de Prexigueiro, no termo municipal de Ribadavia.

Segundo. Con data do 24 de febreiro de 2015, procédese á toma de mostras das augas procedentes do manancial. Así mesmo, procédese á comprobación da termalidade das augas seguindo a secuencia temporal mínima establecida regulamentariamente.

Terceiro. Con data do 14 de abril de 2016, o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España informa de que a auga pode ser declarada como mineromedicinal, e con data do 10 de maio de 2016 este instituto informa de que a auga pode ser declarada como termal.

Cuarto. A solicitude de declaración da condición de termal das augas procedentes da captación foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño de 2016 (DOG núm. 118).

Quinto. Con data do 21 de setembro de 2016, a Dirección Xeral de Saúde Pública emite informe favorable sobre a declaración das augas do manancial solicitada.

Sexto. Con data do 10 de outubro de 2016, a xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense emite informe favorable sobre a declaración da condición de mineromedicinal e termal das augas procedentes do manancial denominado Prexigueiro I nº 97.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. Segundo o disposto no artigo 1 da Orde do 24 de abril de 2013 de delegación de competencias da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria (DOG núm. 91, do 14 de maio), corresponde a esta xefatura territorial a elaboración das propostas de resolución de outorgamento de dereitos mineiros.

Segundo. Segundo o disposto no artigo 16 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia, en relación co artigo 2 da Orde do 10 de xuño de 2016 de delegación de competencias na Dirección Xeral de Enerxía e Minas (DOG núm. 131, do 12 de xullo), corresponde a esta a resolución dos expedientes en materia de dereitos mineiros.

Terceiro. Dos informes emitidos polo IGME, a Dirección Xeral de Saúde Pública, así como da demais documentación que consta no expediente administrativo, constátase que as augas do manancial Prexigueiro I nº 97 cumpren os requisitos establecidos pola normativa de aplicación para a súa declaración como mineromedicinais e termais.

Polo exposto, visto o expediente administrativo, a Lei 5/1995, do 7 de xuño, o Decreto 402/1996, do 31 de outubro, e demais normativa de aplicación,

RESOLVO:

Declarar a condición de mineromedicinal e termal das augas do manancial denominado Prexigueiro I nº 97, sito no termo municipal de Ribadavia, e cuxa situación está definida polas seguintes coordenadas xeográficas:

Manancial Prexigueiro I nº 97

ETRS89

Lonxitude (L)

Latitude (N)

8º10’2,04”

42º15’10, 29”

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, ou ben recurso postestativo de reposición, ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido no artigo 123.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que xulguen procedentes».