Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 27 de marzo de 2018 Páx. 17513

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).

O obxecto desta orde, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas e se procede a súa convocatoria para as anualidades 2018 e 2019, é concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo ás axudas para os cursos de formación profesional para o emprego, que teñen por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras.

As accións de formación profesional para o emprego conforman un dos elementos máis salientables das políticas activas de emprego, como medida de mellora da empregabilidade das persoas desempregadas dentro da Estratexia europea de emprego acordada polo Consello Europeo extraordinario de Luxemburgo, e da estatal, de acordo co Plan Nacional de Acción para o Emprego.

A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, regula a planificación e o financiamento do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, a programación e execución das accións formativas, o control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e a gobernanza do sistema.

Entre as iniciativas de formación para o emprego que regula a antedita lei, considérase a oferta formativa das administracións competentes para persoas traballadoras desempregadas, que inclúe os programas de formación dirixidos a cubrir as necesidades detectadas polos servizos públicos de emprego.

Coa aprobación do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, establécese polo miúdo a planificación e avaliación deste sistema, as accións formativas e áreas prioritarias, as modalidades e límites de impartición, as diferentes persoas destinatarias da formación, e outros aspectos de importancia. En concreto, no seu capítulo IV, regúlase a oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas. Ademais, a Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, en materia de formación da oferta, modificada parcialmente pola Orde ESS/1727/2012, do 2 de agosto, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, e enténdese en vigor, polo momento, en todo o que non contradiga a Lei 30/2015 e o Real decreto 694/2017, que a desenvolve. Entre as distintas modalidades de formación de oferta que regula a antedita orde están as accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, cuxa execución se realizará mediante a convocatoria do órgano competente de cada comunidade autónoma.

O Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, inclúe aspectos relativos á impartición e avaliación das ofertas de formación profesional para o emprego correspondentes aos certificados de profesionalidade.

A Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e o reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

A Comunidade Autónoma de Galicia asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional mediante o Decreto 69/1993, do 10 de marzo.

O Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, atribúe á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral competencias relativas, entre outras materias, á formación profesional para o emprego.

O II Plan galego de formación profesional defínese basicamente como un plan que concibe integralmente a política de cualificacións e da formación profesional. Este carácter integral implica, en canto aos fins, seguir avanzando cara á constitución dun sistema de formación profesional integrado en Galicia, e supón tamén considerar como beneficiaria deste plan o conxunto da poboación activa. Para acadar estes obxectivos, o plan artéllase a través de catro liñas estratéxicas de actuación que inciden na integración dos sistemas de cualificacións e formación profesional, no óptimo aproveitamento dos recursos e da xestión, na calidade e innovación e na promoción da aprendizaxe permanente ao longo da vida.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.2 que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos cales se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta lei recóllense as que teñen carácter básico, polo que son de aplicación á normativa desta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde.

Ao abeiro das bases reguladoras establecidas na presente orde aprobaranse as sucesivas convocatorias. O financiamento das axudas previstas na convocatoria 2018-2019 aprobada na presente orde elévase a 13.771.967,11 € para o exercicio de 2018 e 12.852.218,91 € para o exercicio de 2019, e farase con cargo aos créditos dos programas 09.41.323A.460.1 (3.376.253,76 € para o exercicio de 2018 e 3.043.700,15 € para o exercicio de 2019) 09.41.323A.471.0 (4.434.214,56 € para o exercicio de 2018 e 4.434.214,56 € para o exercicio de 2019) e 09.41.323A.481.0 (5.961.498,79 € para o exercicio de 2018 e 5.374.304,20 € para o exercicio de 2019) con código de proxecto 2013 00545. Os anteriores programas repartiranse entre cada unha das provincias galegas en atención aos datos oficiais de desemprego do mes de febreiro do 2018.

O Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 aprobado polo Parlamento galego o 11 de maio do 2016 fixa como eixe 1, a «Empregabilidade e crecemento intelixente», que recolle un modelo integral de desenvolvemento coa finalidade de superar a situación laboral previa á crise e a creación de postos de traballo sustentables. Dentro do dito eixe 1, establécese como prioridade de actuación o aumento da empregabilidade e produtividade das persoas traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante, que, pola súa vez, marca, como un dos seus obxectivos estratéxicos ou prioritarios o da mellora da calidade da formación profesional para o emprego, e como un dos eixes que agrupa os obxectivos estruturais, o da formación e o das oportunidades de emprego.

Nese sentido, na Axenda da competitividade «Galicia Industria 4.0», aprobada polo Consello da Xunta de Galicia o 13 de maio do 2015, establécese a formación das persoas como un dos compoñentes necesarios do programa de reforzo das persoas e das organizacións, así como a necesidade de que o sistema formativo se oriente ás necesidades da industria.

A Xunta de Galicia está a desenvolver a Axenda 20 para o emprego para impulsar o emprego estable e de calidade e acadar un novo modelo produtivo de Galicia baseado no crecemento e no coñecemento. Céntrase en tres retos: fomentar o emprego de calidade; reforzar a formación e especialización ao longo da vida laboral; e mellorar e orientar os servizos públicos na atención ás persoas demandantes e empresas. O reto da formación ten como obxectivo atender as necesidades do mercado laboral e do tecido produtivo e tamén e fundamentalmente favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores desempregados e ocupados para mellorar as súas competencias profesionais e os seus itinerarios de emprego e formación, así como o seu desenvolvemento profesional e persoal.

Como novidades nesta orde con respecto á anterior, cómpre subliñar a introdución do modelo de custos simplificados para axilizar a liquidación e xestión dos cursos, e a exención das empresas do requisito de garantías para percibir os pagamentos anticipados, ademais da inclusión de reserva de crédito para determinadas especialidades formativas de relevancia para aumentar a formación básica das persoas desempregadas e fomentar a realización de cursos demandados ou vinculados con sectores de interese para a economía galega.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, correspondentes aos exercicios de 2018 e 2019, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través das súas xefaturas territoriais.

2. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde realizarase mediante réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 2. Programación e financiamento. Reservas de crédito

As accións formativas pódense solicitar na modalidade de programación da oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas, na cal poderán participar as entidades a que se refire o artigo 3.

As accións que poden ser obxecto de financiamento son aquelas referidas á formación para a obtención de competencias clave, de certificados de profesionalidade e idiomas previstas no anexo I, así como os módulos transversais e complementarios que se impartan asociados aos anteriores.

Cada convocatoria especificará as accións formativas que se consideran prioritarias así como o financiamento e as reservas de crédito que, se for o caso, se establezan para determinadas accións formativas.

CAPÍTULO II
Bases reguladoras

Sección 1ª. Da tramitación das subvencións

Artigo 3. Entidades beneficiarias

1. Poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións a que se refire a presente convocatoria, as entidades que, na data de entrada en vigor desta orde, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados no correspondente certificado de profesionalidade ou tivesen solicitado a inscrición mediante declaración responsable nesa data na correspondente especialidade formativa, na Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Non poderán obter a condición de entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde aquelas nas cales concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A xustificación polas entidades solicitantes de non estar incursas en ningunha das anteditas circunstancias, realizarase mediante unha declaración responsable que deberá incluír no modelo de solicitude que se contén no anexo VI, cuxo contido deberá respectar o que establece o artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como referirse á capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir a xestión dos cursos que solicita.

3. Será requisito para a concesión de subvencións que as entidades locais teñan cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio.

Artigo 4. Solicitudes, documentación e prazo

1. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal mediante a aplicación SIFO, ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes.

Se alguna das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

A documentación complementaria, tanto a presentada na solicitude como noutras fases do procedemento, presentarase electrónicamente, mediante a presentación do documento orixinal de se tratar dun documento dixital, ou da imaxe electrónica do documento orixinal, de se tratar dun documento en papel. Neste último caso, a imaxe electrónica adaptarase ao previsto do Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica, e na Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de dixitalización de documentos.

As imaxes electrónicas aplicarán os formatos establecidos para ficheiros de imaxe na Norma técnica de interoperabilidade do catálogo de estándares; o nivel de resolución mínimo para imaxes electrónicas será de 200 píxeles por polgada, tanto para as imaxes obtidas en branco e negro, cor ou escala de grises; a imaxe electrónica será fiel ao documento orixe (respectará a xeometría do documento orixe en tamaños e proporcións, non conterá caracteres ou gráficos que non figurasen no documento de orixe e a súa xeración realizarase por un medio fotoeléctrico).

A Administración actuante poderán solicitar o cotexo das copias presentadas pola interesada, para o cal se poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal. Para estes efectos a entidade interesada deberá conservar o documento orixinal por un prazo de 5 anos desde a presentación da imaxe electrónica.

As imaxes electrónicas que presenten as entidades interesadas ao procedemento administrativo terán eficacia exclusivamente no ámbito da actividade das administracións públicas.

As imaxes electrónicas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Para cada número de censo poderanse solicitar, como máximo, dúas edicións dunha mesma especialidade, agás naqueles casos en que se trate de accións formativas incluídas no anexo II (competencias clave, docencia para a formación profesional para o emprego, metal, naval e automoción) caso en que poderán solicitarse ata seis edicións.

De se tratar de especialidades formativas recollidas nos anexos III, Industria 4.0, e IV, Especialidades formativas máis demandadas, poderán solicitarse ata catro edicións.

No caso de especialidades formativas incluídas en máis dun anexo, o límite de edicións será o do anexo que permita un maior número.

As anteriores limitacións ás edicións das especialidades formativas deberán respectar, en calquera caso, o número máximo de horas por aula permitido no artigo 7.5 desta orde.

2. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, considerará desistida da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

3. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e que fai constar os aspectos seguintes:

a) Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

– Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

– De solicitar e/ou ter concedidas outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención, deberán relacionarse.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.

c) Que non está incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Que non está incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

e) Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

f) Que os lugares de impartición dos cursos serán aqueles que están inscritos ou acreditados para tal fin, nos termos do artigo 15 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e que cumpren e manterán as condicións e requisitos que exixe a normativa aplicable á correspondente especialidade formativa, nomeadamente, a obriga de impartir a formación nos espazos e cos medios formativos acreditados e/ou inscritos para tal fin, así como a de manter as exixencias técnico-pedagóxicas, de instalacións, equipamento e medios humanos tidas en conta para a acreditación ou inscrición da especialidade.

g) Que coñece as estipulacións da presente orde, que cumpre cos requisitos sinalados nela e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto da subvención indicada.

h) Que a entidade conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa dos cursos que solicita.

Artigo 5. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Ficha do curso de formación profesional para o emprego no anexo VII.

b) Acreditación documental de dispor dun sistema de calidade.

c) Xustificación documental de ter cumprido na execución das accións formativas concedidas na convocatoria do ano 2016 co compromiso de inserción laboral, para os efectos do establecido no artigo 8.

d) Acreditación da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude (escritura notarial de poderes ou calquera outro medio válido en dereito).

e) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a certificados de profesionalidade as entidades deberán achegar o compromiso da subscrición do convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluídas no certificado de profesionalidade.

f) No caso de tratarse de entidades locais, xustificación documental de ter remitido ao Consello de Contas as contas xerais do último exercicio a que estean obrigadas segundo o establecido no artigo 223 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a entidade interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas entidades interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirir á entidade interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das entidades interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica.

Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supera os tamaños máximos establecidos ou ten un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 6. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3 Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 7. Procedemento

1. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, e a través da aplicación SIFO.

2. Os órganos instrutores do procedemento serán os servizos de Orientación e Promoción Laboral de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, correspondentes ao enderezo do centro ou entidade onde se vai impartir a formación.

3. Os expedientes, unha vez completos, serán remitidos, xunto co informe técnico emitido pola xefatura territorial e no modelo que para o efecto estableza a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, á Comisión Central de Valoración para o seu estudo e informe nunha única fase.

4. Para estes efectos, a Comisión Central de Valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Promoción Laboral, que a presidirá, serán vogais as persoas responsables das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e actuará como secretaria a persoa titular do Servizo de Planificación da Promoción Laboral, con voz pero sen voto.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión Central de Valoración teña que examinar as solicitudes, algunha das persoas que a compoñen non puider asistir, será substituída pola persoa que sexa designada pola persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

5. A comisión de valoración, con base no interese xeral é na procura de alcanzar a todas as persoas desempregadas do territorio, usará criterios obxectivos que teñan en conta os datos máis recentes en poder da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral sobre o desemprego en Galicia por comarcas.

Unha mesma entidade beneficiaria non poderá ser adxudicataria de accións formativas que superen as 2.600 horas por aula para o conxunto do período que abrangue esta convocatoria; ademais, o número de horas por acción formativa non superará as 5 por día nin as 25 horas semanais, salvo para a realización das prácticas non laborais, nas cales o límite será de 8 horas por día e 40 horas semanais.

Logo da notificación da resolución de concesión das subvencións, a xefatura territorial, de maneira excepcional e mediante resolución motivada, poderá ampliar o referido límite máximo de horas diarias e semanais ata 7 horas por día e 35 semanais, o que comunicará á entidade beneficiaria.

As xefaturas territoriais poderán propoñer axustes nos calendarios das accións formativas para asegurar a adecuación da formación aos ciclos estacionais do emprego en cada sector. De igual xeito, poderán propoñer requisitos e límites temporais de programación das accións formativas en atención ás características de ocupación temporal dos sectores económicos de cada comarca, especialmente para as familias profesionais de hostalaría e marítimo-pesqueira, así como para as especialidades formativas vinculadas co socorrismo en espazos acuáticos naturais e espazos esquiables.

6. De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións, renuncias ou modificacións nas subvencións concedidas, o órgano instrutor poderá realizar novas propostas de concesión de proxectos continuando coa orde de prelación fixada pola comisión de valoración ata esgotar o novo crédito.

Artigo 8. Criterios de avaliación

1. Para avaliar as solicitudes, excepto as que se refiran a competencias clave que se relacionan no anexo II desta orde, a comisión de valoración terá en conta os seguintes criterios:

1º) Accións formativas relacionadas con especialidades vinculadas a familias profesionais con maior relación coa Industria 4.0 e as competencias dixitais, establecidas no anexo III: 25 puntos.

2º) Accións formativas recollidas no anexo IV: as accións formativas con maior demanda ou unha maior inserción recollidas no citado anexo: 20 puntos.

3º) Polo compromiso de inserción laboral das persoas alumnas formadas: ata 15 puntos.

En cada acción formativa solicitada para a presente convocatoria valorarase a porcentaxe que representa o alumnado que se propón insertar no mercado laboral, durante os 12 meses seguintes ao remate da acción formativa correspondente, ben como persoa traballadora por conta allea ben como persoa traballadora autónoma ou outras modalidades de autoemprego con respecto ao total do alumnado formado, sempre que a contratación laboral, no caso de contratos temporais, se efectúe a xornada completa por un mínimo de 6 meses, ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa ou que se trate dunha alta no réxime de persoas traballadoras autónomas, a través da seguinte fórmula: 15 puntos * % de alumnado que se propón inserir sobre o total de alumnado formado durante a acción formativa/100.

A inserción deberá realizarse nunha ocupación relacionada coa familia profesional a que pertenza a especialidade impartida.

Non se considerarán inserción as baixas por colocación que tivesen lugar ao longo do curso, salvo que a persoa alumna rematase toda a formación teórica.

A realización do compromiso de inserción deberá acreditarse de xeito fidedigno por calquera medio válido xuridicamente, por exemplo, a través dunha declaración responsable que indique o NIF da/das empresa/s onde se inseriu ao alumnado durante os 12 meses seguintes ao remate da acción formativa correspondente, así como da alta no réxime de persoas traballadoras autónomas, cando proceda, e a Administración poderá verificar a veracidade e idoneidade da dita información.

O non cumprimento do compromiso de inserción implicará a minoración proporcional da puntuación en convocatorias posteriores.

4º) Accións formativas relacionadas coas áreas prioritarias relacionadas na disposición transitoria segunda da Lei 30/2015, do 9 de setembro, relacionadas no anexo V (competencias de idiomas, ofimática e tecnoloxías da información e comunicación, coñecementos financeiros, xurídicos e do funcionamento das administracións públicas): 15 puntos.

5º) Se a entidade ou centro se compromete a colaborar na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas correspondentes, de tal xeito que formule a súa solicitude, con documentación complementaria, de xeito electrónico e elixa a opción de ser notificado pola vía electrónica, a través de medios, tanto humanos como materiais, que lles facilite o centro ou entidade de formación, ata 10 puntos, segundo o resultado de aplicar a seguinte fórmula: 10 puntos * % de alumnado que vai xestionar electronicamente a tramitación das súas respectivas bolsas e axudas sobre o total do alumnado do curso que formula a súa solicitude para percibir bolsas e axudas/100.

O compromiso de colaboración da xestión de bolsas e axudas deberá presentarse segundo o modelo que figura no anexo VII.

O non cumprimento da porcentaxe comprometida implicará a minoración proporcional da puntuación en convocatorias posteriores.

A colaboración na xestión electrónica a que se refire este punto deberá acreditarse a través dun medio fidedigno, e non substitúe as obrigas de colaboración que nesta materia teñen os centros e entidades de formación, segundo a normativa estatal aplicable e a convocatoria de bolsas e axudas correspondente.

6º) Porcentaxe do certificado de profesionalidade que se programa, ata 5 puntos, segundo a fórmula: 5 puntos * % que representa o número de horas que se programan sobre o total de horas do certificado de profesionalidade/100.

7º) Xestión da entidade, ata 5 puntos:

Para as entidades de formación que impartiron formación nalgunha das convocatorias de programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas (AFD):

– Informe técnico de seguimento: ata 3 puntos.

O dito informe será o que foi elaborado polas persoas técnicas de seguimento logo das visitas de inspección aos cursos de AFD

– Informe de axeitada xustificación: ata 2 puntos.

O dito informe será o que foi elaborado polas persoas técnicas da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación co grao de adecuación da xustificación do cumprimento das condicións impostas e de consecución dos obxectivos previstos nos actos de concesión das subvencións de cursos de AFD.

Ambos os informes referiranse ás subvencións concedidas para o mesmo obxecto nas convocatorias correspondentes ás anualidades de 2015, 2016 e 2017.

8º) Implantación de sistemas de calidade acreditados: ata 3 puntos.

9º) Puntuaranse negativamente aquelas entidades que non cumpriran o seu compromiso de inserción, nos termos dos números 5º e 9º do artigo 6.4 da Orde do 29 decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016, con ata -15 puntos, de xeito proporcional ao incumprimento.

De igual xeito, serán obxecto de puntuación negativa as entidades que incumprisen o seu compromiso de colaboración na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado, segundo o número 5º do artigo 6.4 da Orde do 7 de marzo de 2017, con ata -10 puntos, en proporción ao grao de incumprimento.

Non obstante o disposto nos dous parágrafos anteriores, non poderán ser obxecto de puntuación negativa por este punto as entidades que xa o fosen na convocatoria da Orde do 7 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2017 e 2018.

2. Para avaliar as solicitudes que se refiran a competencias clave, a comisión de valoración terá en conta só os seguintes criterios, nos termos e puntuación máxima referida no punto anterior: 3º, 5º, 7º, 8º e 9º. A puntuación obtida seguindo eses criterios multiplicarase por 1,15.

3. O emprego da lingua galega na realización das accións formativas utilizarase como criterio de selección no caso de empate.

O compromiso do emprego da lingua galega deberá referirse a súa utilización polas persoas docentes na impartición das accións formativas.

No caso de que persista o empate entre varias solicitudes, resolverase atendendo á puntuación obtida no criterio 1º de valoración. Se o empate continúa, resolverase tendo en conta a puntuación obtida no seguinte criterio, e así sucesivamente ata que se produza o desempate.

No suposto de continuar o empate, aplicarase, como criterio de selección definitiva a data e a hora de presentación da solicitude.

4. O mínimo de puntos exixibles para que unha entidade sexa beneficiaria é de 5 puntos.

Artigo 9. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas ás cales se refire esta orde de convocatoria, logo do informe da comisión de valoración, do cumprimento do trámite de audiencia, cando proceda, e fiscalizada a proposta pola respectiva intervención, corresponderá ás persoas titulares das xefaturas territoriais, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2. As resolucións dos expedientes comunicaranse ao Consello Galego de Formación Profesional.

3. O prazo para resolver e notificar é de tres meses, que se computarán desde a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de subvencións ás cales se refire esta orde. Transcorrido o devandito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Logo de ser notificada a resolución definitiva polo órgano competente, as entidades interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

A aceptación da concesión da subvención, no marco desta orde, implica que a entidade interesada recoñece que conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa dos cursos que solicita, así como que se compromete a dispoñer deles ao longo de todo o período de execución da actividade subvencionable.

No suposto de que as entidades que se propoñan como beneficiarias decidan renunciar á aceptación desta condición, estarán obrigadas a comunicar a súa renuncia no prazo de dous meses a través do formulario web «renuncia á acción formativa», logo de recibiren a notificación da resolución definitiva. Nestes casos, poderán ditarse novas resolucións nos termos da disposición adicional cuarta, coa finalidade de designar outra entidade beneficiaria segundo a puntuación obtida.

5. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida, a puntuación técnica obtida, así como a prohibición de subcontratación, e incorporará, de ser o caso, as condicións, o compromiso de inserción do alumnado asumido, as obrigacións e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

6. As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, se o acto for expreso, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se o acto non for expreso, de conformidade co que preceptúan os artigos 122 a 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 10. Réxime das notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán en ningún caso efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderase rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 11. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 12. Datos de carácter persoal

1. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes serán incluídos nun ficheiro denominado «Formación (servizo público de emprego)» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento.

2. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, Servizo Público de Emprego de Galicia.

3. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria, Servizo Público de Emprego de Galicia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, España, ou a través dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

Sección 2ª. Das obrigas das entidades beneficiarias

Artigo 13. Obrigas das entidades beneficiarias

Ademais das obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e das establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, as entidades beneficiarias das axudas deberán:

1. Requirir de cada persoa alumna, no momento da súa incorporación, a seguinte documentación, que deberá arquivarse separadamente por cada curso:

– DNI.

– Ficha individual.

– Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso, para a formación correspondente.

– Documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais, se é o caso.

– Diploma do módulo transversal ou obrigatorio, de ser o caso.

– Documentos de información ao alumnado da subvención, debidamente asinados.

No caso de que existan alumnos ou alumnas que non cumpran os requisitos exixidos de acceso ao curso, non se lles emitirá diploma ao finalizar a formación. Na liquidación realizarase unha minoración proporcional ao número de alumnos ou alumnas que non cumprían os requisitos.

2. Como mínimo cinco días antes do inicio do curso:

Introducir na aplicación informática na ficha de SIFO de inicio os seguintes datos:

– Planificación temporal.

– Programa completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

– Enderezo completo.

– Instrumentos de avaliación válido e fiables, cun sistema de puntuación e corrección obxectivo.

– A relación de persoal docente que vai impartir o curso. Farase constar a súa formación metodolóxica e relación dos módulos que impartirá cada un deles.

– Dixitalmente a través dos medios electrónicos a que se refire o artigo 4, facilitar á xefatura territorial correspondente a planificación temporal dos módulos do curso, indicando a previsión das visitas didácticas ao longo do curso.

– No caso de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade:

• Convenio ou acordo subscrito coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluída no certificado de profesionalidade.

• Planificación didáctica, elaborada segundo o anexo III da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Programación didáctica de cada módulo formativo e, se é o caso, unidades formativas, utilizada como guía de aprendizaxe e avaliación, elaborada segundo o anexo IV da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Planificación da avaliación, completada de acordo co anexo V da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

Cada módulo formativo do certificado de profesionalidade poderá ser impartido, como máximo, por dúas persoas formadoras, que deberán cumprir cos requisitos que se establezan para cada módulo formativo no real decreto que regule o correspondente certificado de profesionalidade.

Para tales efectos, entenderase que unha persoa formadora cumpre cos requisitos para impartir un determinado módulo formativo no ámbito territorial dunha xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria se foi acreditada en tal sentido por calquera outro departamento territorial da mesma consellería. Por tanto, aquelas persoas docentes que foron consideradas acreditadas durante o ano 2017 ou posteriormente, entenderase que cumpren cos requisitos, ao abeiro desta orde de convocatoria, agás que a normativa que regula o correspondente certificado de profesionalidade fose modificada con posterioridade á acreditación, que non se cumpran os requisitos de experiencia ou que sobreveña algunha causa que o inhabilite como persoa formadora.

As persoas docentes encargadas da impartición do módulo de formación sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e corresponsabilidade familiar e doméstica deberán acreditar 150 horas de formación en materia de xénero ou de experiencia profesional ou docente en materia de xénero, e seranlles de aplicación os mesmos criterios de equiparación da acreditación que se establecen no parágrafo anterior para as persoas docentes que impartan módulos dos certificados de profesionalidade.

– A documentación acreditativa da formación e experiencia do profesorado, cando esta non estea en poder da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

– A identificación do persoal de preparación de clases, titorías para o reforzo formativo e impartición da docencia.

– A identificación do persoal que asuma as tarefas de administración e dirección estritamente necesarias para a preparación, xestión e execución da acción formativa.

– O seguro de accidentes das persoas participantes.

– Chaves de acceso á correspondente plataforma, se é o caso.

3. O día de inicio de cada curso remitirase á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación:

– Certificación xustificativa do comezo do curso e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no número 2 deste artigo.

– As datas de inicio e remate do curso, así como o horario de impartición.

– O enderezo completo do lugar de impartición.

4. Nos 5 días lectivos seguintes ao inicio do curso, o DNI dos alumnos e alumnas, esta obriga de remisión entenderase referida ao día en que fagan a achega do DNI ou o día de incorporación ao curso, pero non alén do 10º día de comezo da acción formativa.

5. Mensualmente, remitirase á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación :

– Partes diarios de asistencia asinados polos alumnos, alumnas e persoal docente

Este documento deberá ser o xerado pola aplicación SIFO, logo de completar a información necesaria, e deberán arquivarse os orixinais asinados, separadamente, por cada curso.

6. No prazo dun mes desde o remate de cada curso, e respectando os límites máis restrictivos que poida impoñer a convocatoria:

– Completar a información relativa á finalización do curso na aplicación SIFO.

– Proceder á xustificación do curso, nos termos do artigo 19.

7. Como complemento aos anteriores apartados, no momento da solicitude de persoas candidatas á oficina de emprego, a entidade beneficiaria deberá facilitar á oficina de emprego as datas de inicio e de finalización da acción formativa que se deberán introducir na aplicación informática SIFO.

Artigo 14. Sistema de pagamentos

A xustificación da subvención realizarase a través do sistema de módulos económicos conforme o previsto no artigo 7 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e o artigo 28 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Para os efectos do previsto nos puntos seguintes, enténdese por módulo económico o custo por participante e hora de formación que poderá ser obxecto de financiamento público.

Os módulos económicos aplicaranse a todas as iniciativas de formación profesional para o emprego. As convocatorias determinarán os módulos económicos específicos para as distintas especialidades formativas logo do correspondente estudo da súa adecuación aos prezos de mercado en función da singularidade, especialización e características técnicas.

Unha vez xustificado o cumprimento das condicións establecidas e a realización da actividade subvencionada conforme o previsto no acto de concesión da subvención e logo de documentación segundo o establecido nas presentes bases reguladoras, realizarase o pagamento que adoptará a forma de baremos estándar ou módulos nos termos do artigo 28 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 52 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 15. Anticipos

Con carácter xeral, o aboamento da subvención farase efectivo da seguinte forma:

1. Ata o 25 por 100 do total do importe concedido para cada acción formativa, en concepto de anticipo con carácter previo ao comezo da dita actividade, nos termos do número 8 do artigo 6 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, pode ser solicitado pola entidade beneficiaria despois de que reciba a notificación da resolución.

De igual xeito poderá solicitar a entidade beneficiaria o pagamento dun segundo anticipo de ata o 35 por cento adicional, unha vez acreditado o inicio da acción formativa. Este 35 por cento adicional calcularase sobre o importe global concedido para o curso concreto ao que se refira.

No caso de non existir a solicitude de anticipo do 25 % previa ao comezo da acción formativa, unha vez acreditado o inicio da acción formativa, poderase solicitar de maneira conxunta un anticipo de ata o máximo do 60 % do importe concedido para a acción formativa.

Se é o caso, os anticipos poderán ser solicitados a través do aplicativo informático SIFO ou da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Nos termos do artigo 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, os anticipos non poderá superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario e, por tanto, o pagamento poderá ser dividido en dúas anualidades para respectar este límite.

2. En ningún caso poderán realizarse pagamentos anticipados ás persoas beneficiarias nos supostos previstos no número 6, parágrafo terceiro, do artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Conforme o previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 xuño, de subvencións de Galicia, as entidades locais e institucións sen fins de lucro están exoneradas de constituír garantía para a realización dos anticipos.

As entidades con ánimo de lucro tamén quedan eximidas da obriga de constituír garantías para a realización dos anticipos, por aplicación do artigo 67.4 do antedito Decreto 11/2009.

Artigo 16. Execución da actividade por parte das entidades beneficiarias

As entidades beneficiarias están obrigadas a realizar as actividades de formación para a obtención de certificados de profesionalidade comprendidos no anexo I e ao resto das especialidades formativas a que se refire a presente orde, conforme o previsto na normativa aplicable e cumprindo as seguintes obrigas:

1. Comunicar á xefatura territorial correspondente a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

2. Expoñer no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web do centro (de ser o caso), con axeitado cumprimento das obrigas de información e comunicación en relación co financiamento do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e da Xunta de Galicia, o programa completo do curso temporizado por módulos, os dereitos e deberes do alumnado e dos centros e entidades de formación, así como a relación do persoal docente e o horario do curso.

3. Aboar mensualmente a remuneración do persoal formador a través de transferencia bancaria.

Non exime desta obriga o feito de que o centro ou entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

4. Someterse ás actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa, e someterse ás actuacións de avaliación, seguimento e control, internas e externas, segundo o Plan anual de avaliación recollido no artigo 18.2 do Real decreto 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

5. Dispoñer dun sistema de control biométrico para o seguimento e control do alumnado e do persoal docente compatible co sistema establecido polo Servizo Público de Emprego de Galicia. O control de asistencia será establecido mediante o control biométrico e controis de asistencia que deberán asinar diariamente (de ser a acción formativa en horario de mañá ou tarde) ao inicio e ao finalizar a actividade e catro veces ao día, de ser a acción formativa en xornada partida (ao inicio e ao fin da xornada de mañá e ao inicio e ao fin da xornada de tarde).

No relativo á realización do módulo de prácticas non laborais dos certificados de profesionalidade, o control de asistencia non requerirá o control biométrico, e estará limitado a controis de asistencia que deberán asinar diariamente (de ser a acción formativa en horario de mañá ou tarde) ao inicio e ao finalizar a actividade e catro veces ao día de ser a acción formativa en xornada partida (ao inicio e ao fin da xornada de mañá e ao inicio e ao fin da xornada de tarde).

6. Contratar un seguro de accidentes para o alumnado que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso como os do traxecto en concepto de desprazamento ao lugar de impartición das clases e das prácticas. A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen, sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado. Non se admitirán pólizas con franquías.

O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

– No caso de morte: 60.000 €.

– No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

– Asistencia médico farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

7. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar da súa realización para os bens e as persoas, cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso. Non se admitirán pólizas con franquías.

O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

– No caso de morte: 60.000 €.

– No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

– Asistencia médico farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

8. Poñer á disposición das persoas alumnas os materiais didácticos que se precisen de forma indubitada para a axeitada realización da formación, así como os equipos axeitados tanto para a realización das prácticas como para a súa protección e seguridade, do que deberá quedar constancia documental asinada por cada un dos alumnos e alumnas.

9. Comunicar ás xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados, no prazo de dous días hábiles desde que se teña coñecemento de que se vai producir ou dun día hábil desde que se produza.

10. Solicitar ás xefaturas territoriais, con cinco días de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento dos cursos.

11. Aceptar as modificacións que, de ser o caso, introduza o órgano encargado da resolución dos expedientes en relación cos termos de impartición sinalados na solicitude.

12. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, polas xefaturas territoriais competentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

13. Dispoñer de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación para o emprego.

14. Comunicar previamente á xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria correspondente a realización de viaxes ou visitas de carácter didáctico, con quince días hábiles de antelación ao día en que vaian ter lugar. A xefatura territorial só poderá denegar estas actividades mediante resolución motivada, especialmente nos casos en que se propoña máis dunha visita por módulo, cando o seu contido non supoña unha achega formativa para o alumnado ou reitere actividades xa realizadas.

15. Pedir ao alumnado a documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso no momento da selección, tanto nas accións formativas de especialidades vencelladas a certificados de profesionalidade como noutras especialidades, en caso de existiren. Esta documentación deberán remitila, xunto coa acta de selección, á oficina de emprego para a súa validación.

16. Dispor de follas de reclamación á disposición de todos os usuarios e usuarias, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

17. Realizar polo menos dous cuestionarios sobre a valoración da acción formativa por parte do alumnado (no 1º cuarto do curso e á finalización deste).

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral poderá habilitar un sistema de captación de enquisas para esta finalidade.

18. Subscribir, con carácter previo á percepción do financiamento público, un compromiso verificable de calidade na xestión, transparencia e eficiencia na utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido ao seguimento da impartición e asistencia de todas as persoas que participan na acción, á súa satisfacción co desenvolvemento da acción formativa, aos seus contidos, aos seus resultados, á calidade do profesorado e ás modalidades de impartición.

19. Cumprir as obrigas de información e comunicación establecidas nesta orde.

A entidade beneficiaria deberá verificar que no momento do comezo da acción formativa a especialidade segue en alta no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e que o programa de alta non difire do programa autorizado.

Non serán subvencionadas as accións formativas que no momento do seu inicio non estean de alta no Catálogo de especialidades formativas do SEPE, e descontarase na liquidación o custo do alumnado que non reúna os requisitos exixidos para acceder á formación.

En ningún caso, nin a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral nin a Consellería de Economía, Emprego e Industria adquirirán ningunha responsabilidade respecto daquelas persoas que poidan participar na formación sen reuniren os requisitos de acceso exixidos para as especialidades formativas, especialmente certificados de profesionalidade, de que se trate, ou se a formación se imparte sen cumprir os requisitos exixibles de conformidade coa normativa aplicable e o Catálogo de especialidades formativas do SEPE.

Neste sentido, non se expedirán diplomas nin certificados de ningún tipo ás persoas alumnas que participen na formación sen reuniren os referidos requisitos, nin se asumirá ningún tipo de responsabilidade económica derivada da súa participación, o que inclúe que non terán dereito a percibir ningún tipo de bolsas e axudas e que non estarán cubertos polos seguros financiados con cargo a esta orde.

As entidades beneficiarias deberán comunicar por escrito os termos deste punto, coas especificidades aplicables á correspondente especialidade formativa, a todas as persoas que participen no proceso de selección do alumnado, con constancia asinada que acredite a recepción e comprensión deste comunicado.

20. A entidade beneficiaria deberá colaborar na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas correspondentes.

Artigo 17. Remate das accións formativas

As convocatorias que se realicen ao abeiro das presentes bases reguladoras establecerán as datas de comezo e remate das accións formativas.

Sección 3ª. Das subvencións á formación profesional para o emprego

Artigo 18. Subvención das accións formativas

1. As accións formativas impartidas ao abeiro desta orde serán obxecto de subvención para compensar os custos derivados da súa execución conforme o previsto na presente orde.

2. Os baremos estándar de custos unitarios axústanse ao previsto na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral e na súa normativa de desenvolvemento, en concreto no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral

3. O custo subvencionable calcularase en función do custo unitario da hora de formación por alumno ou alumna e do número de horas efectivamente realizadas por cada un deles durante o desenvolvemento da acción formativa.

Para resultaren computables, tanto os alumnos e alumnas como as horas realizadas deberán cumprir os criterios establecidos nesta orde e incorporarse na certificación que a entidade beneficiaria debe achegar para a xustificación da acción formativa.

Deste modo, o custo subvencionable será o produto de multiplicar a suma do número de horas computables de cada alumno e alumna polo custo unitario de hora-alumno que corresponda para cada acción formativa, segundo se estableza en cada convocatoria, expresado en euros por hora e por persoa alumna.

A fórmula de cálculo aplicable será:

∑ horas de alumnado * custo hora-alumno = Custo subvencionable

Resultará computable para o cálculo da subvención o alumnado seguinte :

a) O que asistise polo menos ao 75 por cento das horas lectivas da acción formativa, incluídas as prácticas non laborais. Para acadar está porcentaxe non se terán en conta as horas relativas aos módulos transversais e específicos, se ben serán computables para o cálculo do custo subvencionable.

No caso de cursos modulados, o 75 % de horas lectivas necesarias calcularase para cada alumno ou alumna sobre cada un dos módulo en que participe e consideraranse computables unicamente aqueles en que se acade a devandita porcentaxe.

b) O que abandonou por acceder a un emprego e que realizase polo menos o 25 por cento das horas lectivas nos termos indicados no punto anterior.

Para determinar o número de horas computables unicamente se terán en conta as efectivamente realizadas polo alumnado e que consten debidamente acreditadas a través da certificación e partes diarios de asistencia, así como do control biométrico, se for o caso. No caso de discrepancia entre as acreditacións achegadas, utilizarase para a determinación do custo o número de horas que resulte inferior.

Á suma das horas computables indicadas no parágrafo anterior sumaranse as faltas de asistencia xustificadas ata un máximo do 25 % do total de horas da acción formativa non conducente á obtención de certificado de profesionalidade, ou do 25 % de calquera dos módulos formativos que integran as accións formativas dirixidas á obtención dos devanditos certificados. Para estes efectos consideraranse xustificadas as seguintes causas:

• Enfermidade.

• Consulta médica propia ou de familiares ata o primeiro grao ou persoas ao seu cargo.

• Nacemento de fillo ou filla.

• Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar ata o segundo grao, 2 días na mesma localidade e 3 días en distinta localidade.

• Contratación laboral que permita compatibilizar a asistencia ao curso ata completar o 75 % de horas lectivas da acción formativa.

• Realización de entrevistas ou probas para acceso ao emprego.

• Asistencia a exames finais e outras probas de aptitude, de carácter oficial.

• Citación administrativa ou xudicial.

• Permiso por violencia de xénero.

• Outras causas expresamente autorizadas pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria que resulte competente para a concesión da subvención.

4. No caso de accións formativas que teñan un mínimo dunha persoa alumna con certificación de discapacidade e logo de solicitude expresa da entidade beneficiaria, poderase incrementar o importe da subvención inicialmente aprobado, sempre que se xustifique axeitadamente e que se destine exclusivamente á contratación do apoio necesario para a axeitada participación na acción formativa das persoas con discapacidade.

A memoria explicativa das necesidades por cubrir deberá presentarse unha vez realizada a selección de alumnos e no prazo máximo de 15 días desde a incorporación á acción formativa da persoa con discapacidade.

Para o financiamento destes custos adicionais ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados polos conceptos de persoal de apoio e adaptación curricular ou do material didáctico. O importe adicional calcularase en función do custo unitario por cada hora lectiva da acción formativa na cal deba participar a persoa ou persoas con discapacidade, independentemente do número de persoas alumnas con discapacidade. Este custo unitario establecerase en cada convocatoria expresado en euros por hora lectiva.

5. Consonte o previsto no artigo 17 da lei de subvencións de Galicia, o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Segundo o previsto no artigo 29 da devandita Lei e no artigo 42 do seu regulamento, na xestión da subvención deberase ter en conta que se consideran gastos subvencionables aqueles que de maneira indubitable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido polas bases reguladoras das subvencións e considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación.

As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera persoa, Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Artigo 19. Solicitude de pagamento

O pagamento realizarase unha vez presentada á xefatura territorial correspondente a solicitude e a documentación precisa para a axeitada verificación da realización da acción formativa. Para os efectos desta verificación, a entidade deberá presentar no prazo dun mes desde a finalización da acción formativa:

1. Certificado da entidade beneficiaria de execución da acción formativa que incorpore unha relación do alumnado computable, con indicación do número de horas computables por cada un deles, con detalle das horas efectivamente realizadas e das horas relativas a faltas de asistencia debidamente xustificada e un cadro resumo co detalle dos cálculos da contía da subvención tendo en conta os custos unitarios e os criterios establecidos nesta orde.

No caso de que sexa concedida a subvención complementaria para custos derivados da adaptación da acción formativa para a axeitada participación de persoas con discapacidade, deberá engadirse o cálculo correspondente ao financiamento adicional recoñecido.

Farase constar, así mesmo, que os gastos realizados con cargo á subvención se atopan debidamente contabilizados e foron efectivamente pagados con anterioridade á presentación da xustificación, así como que a contía da subvención xustificada, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, non supera o custo da actividade subvencionada.

2. Certificado (no caso de opoñerse á consulta por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria) de que están ao día nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e que están ao día no pagamento de obrigas por reintegro de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Exceptúanse desta obriga as entidades que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que deberán achegar unha declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

3. Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, así como de outros ingresos que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia.

4. Alumnado:

I. Relación nominal do alumnado seleccionado.

II. Partes diarios de asistencia onde conste o número de horas de formación, asinados polas persoas participantes ao inicio e ao final de cada xornada formativa, o persoal formador e a persoa responsable da entidade beneficiaria. Nos ditos partes deberanse identificar de maneira veraz as persoas participantes e expresar as horas realizadas diariamente por cada unha delas, reflectindo expresamente as horas de ausencia das persoas alumnas.

III. Resultado final das actividades realizadas de avaliación e seguimento do alumnado. Acta das avaliacións do alumnado.

IV. Se é o caso, documentación explicativa dos abandonos producidos. No caso de abandono por colocación deberá achegar documentación xustificativa desa colocación.

5. Docencia:

I. Relación nominal do cadro de persoas formadoras que participan na acción formativa.

II. Cadro horario do persoal formador.

III. Nómina ou factura e xustificante do seu pagamento do persoal docente contratado.

6. Actividade formativa:

I. Programa completo da formación con detalle da planificación temporal e o profesorado correspondente.

II. Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, na cal se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos. A memoria debe reflectir os contidos impartidos, o número de persoas que inician o curso e o número de asistentes, competencias adquiridas ao final da formación e deberá estar asinada pola persoa responsable da entidade beneficiaria.

III. Inventario do material entregado ao alumnado con sinatura de recepción individualizada.

V. Cuestionarios realizados polo alumnado durante a realización da actividade formativa.

VI. Indicación da tipoloxía de materiais utilizados para o desenvolvemento da acción formativa.

VII. Documentos de seguimento e avaliación da actividade formativa

VIII. Un informe de seguimento final da acción formativa realizada.

Poderase presentar outra información que a entidade considere oportuna. En todos os casos, ademais dos documentos orixinais deberán incluírse as modificacións que se produzan ao longo do curso.

Artigo 20. Información e comunicacións

A entidade beneficiaria establecerá en todas as accións formativas a referencia ao emblema do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, conforme o establecido na Orde ESS/621/2017, do 20 de xuño, pola que se distribúe territorialmente para o exercicio económico do 2017, para a súa xestión pola comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións do ámbito laboral, financiadas con cargo aos orzamentos xerais do Estado, incluíndo aquelas destinadas á execución do Programa de acción conxunto para a mellora da atención ás persoas paradas de longa duración, ou norma que a substitúa, e da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Especificamente deberán cumprirse as seguintes medidas de información e publicidade:

a) De carácter informativo:

Establecerase un cartel de tamaño mínimo A3, con información sobre o proxecto, en lugar visible e de acceso ao público, e que deberá incorporar os seguintes elementos: o emblema da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

b) Información ao persoal formador:

O centro ou entidade beneficiaria deberá informar o persoal formador do cofinanciamento pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, deixando constancia por escrito de forma individualizada para cada acción formativa, de que se produce esta comunicación.

c) Información ás persoas participantes:

O centro deberá informar as persoas participantes nas accións formativas de que están cofinanciadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social, deixando constancia por escrito de que se produce esta comunicación.

d) Publicidade na documentación:

Calquera documentación que xere o centro, incluídos os certificados de calquera clase, incluirá unha declaración en que se informe de que a acción formativa foi financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

e) Publicidade na web:

Na páxina web do centro ou entidade de formación deixarase constancia de que a formación que se imparte no centro está cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Artigo 21. Pista de auditoría

Ante a exixencia subvencional de deixar unha pista de auditoría suficiente, a entidade beneficiaria deberá conservar a documentación correspondente a esta axuda, que deberá estar nun cartafol separada do resto da documentación do centro.

Cada cartafol separado deberá conter toda a documentación do persoal formador e de cada grupo de alumnos e alumnas, coa finalidade de que os datos empresariais, académicos, laborais e económicos de cada centro sexan coincidentes cos que constan en poder da Administración outorgante da subvención.

A documentación que se custodiará será a orixinal da referida nos artigos 13 e 19 desta orde, así como outra documentación que o centro considere oportuna (documentos xustificativos das ausencias das persoas alumnas ou formadoras) e a documentación xeral relativa ás formadoras ao alumnado e ás comunicacións e notificacións da Administración actuante en materia de formación para o emprego (en concreto, listaxe de persoas alumnas remitida pola oficina de emprego).

Para todos estes documentos, ademais dos documentos orixinais, deberán incluírse as modificacións que se produzan ao longo da acción formativa.

Artigo 22. Prazo de xustificación

Os prazos para a xustificación final dos gastos axustaranse, en calquera caso, aos límites establecidos en cada convocatoria segundo a data de remate das accións formativas.

Artigo 23. Seguimento e control dos cursos

1. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, as xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria aplicarán un sistema de seguimento e control, que poderá implicar, entre outras actividades, visitas presenciais.

2. As entidades impartidoras deberán pór á disposición das xefaturas territoriais correspondentes, xunto co resto da documentación exixida nesta orde, a folla de control de asistencia debidamente asinada polas persoas técnicas de seguimento que visiten o curso. No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder das persoas técnicas coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

3. As persoas empregadas públicas encargadas do seguimento e control verificarán a realización da actividade e realizarán as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, de maneira que a entidade beneficiaria deberá colaborar con estas actuacións de xeito dilixente e achegando, para tal efecto, canta documentación for requirida.

4. Posibilitarase á entidade beneficiaria a posibilidade de asinar o informe ou acta durante a visita de control, para acreditar a súa presenza, así como de engadir as observacións que considere oportunas.

Cando se empreguen medios de control electrónicos, a autoridade competente ofrecerá a posibilidade á beneficiaria de estampar a súa sinatura electrónica.

Artigo 24. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento das obrigas establecidas na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se establecesen na correspondente resolución de concesión dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. De conformidade co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o importe da perda do dereito ao cobramento da subvención ou do reintegro determinarase de acordo cos seguintes criterios de graudación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das subvencións:

a) Incumprimento das condicións exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

b) Non realizar a actividade ou adoptar un comportamento contrario ao que fundamenta a concesión da subvención: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

c) Incumprimento das obrigas de presentación de documentación exixida para a xustificación da acción formativa: no caso de que non se presente ningunha documentación ou se presente unha documentación que supoña unha xustificación inferior ao 35 % da actividade formativa, procederase á perda ou ao reintegro do 100 % da subvención e, no suposto de presentación de parte da documentación exixida ou de que a documentación presentada sexa incorrecta, o importe da perda ou do reintegro será proporcional á parte non xustificada.

d) Incumprimento das obrigas en materia de publicidade, información e comunicación establecidas nesta orde e pola normativa aplicable: perda/reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado.

e) O incumprimento da obriga de mantemento dun sistema de contabilidade separada ou unha codificación contable adecuada establecida no artigo 16 dará lugar á perda ou reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado.

f) A ausencia dunha pista de auditoría suporá a perda do 100 % da subvención outorgada e o mantemento dunha pista de auditoría insuficiente ou desaxeitada dará lugar a perda ou reintegro do 2 % sobre o gasto subvencionado.

g) O incumprimento da obriga de aboar mensualmente e mediante transferencia bancaria o importe das retribucións das persoas docentes ou formadoras dará lugar, o primeiro mes, á perda ou reintegro do 5 % sobre o total do gasto subvencionado correspondente a esa mensualidade. De repetirse esta situación noutras mensualidades, esta porcentaxe incrementarase nun 2 % cada mes.

Non se aplicará a penalidade cando o incumprimento non sexa imputable á entidade beneficiaria, circunstancia que se acreditará documentalmente e que será valorada pola xefatura territorial competente.

h) Incumprimento da obriga de comunicar a obtención doutras axudas ou subvencións:

Procederá o reintegro total da axuda percibida, máis os xuros de demora, sen prexuízo da incoación de expediente sancionador e demais responsabilidades en que poida incorrer a beneficiaria, no caso de non comunicar a obtención doutras axudas ou subvencións que financien as actuacións subvencionadas.

Procederá o reintegro do 20 % da axuda percibida, no caso de incumprimento da obriga de comunicar ao órgano concedente a solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade.

i) No caso de impartir formación a alumnos ou alumnas que non cumpren os requisitos necesarios para o acceso á formación, minorarase a subvención na parte que corresponda a eses alumnos e alumnas.

Artigo 25. Infraccións e sancións

1. Conforme o previsto no artigo 19 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, polo que se regula o sistema de formación profesional para o emprego, o réxime de infraccións e sancións aplicables no ámbito da formación profesional para o emprego será o regulado polo texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

No non previsto no réxime de infraccións e sancións establecido no parágrafo anterior, observarase o contido da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As sancións impostas polas infraccións graves e moi graves en materia de formación profesional para o emprego que dean lugar a que a subvención sexa declarada indebida polo órgano concedente, unha vez firmes, incluiranse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

3. A obriga de reintegro establecida no artigo 24 entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorreren as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán unidas as sancións que en cada caso corresponda de acordo co previsto na antedita lei.

Artigo 26. Devolución voluntaria das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta IBAN ES82 2080 0300 8731 1006 3172 en concepto de devolución voluntaria da subvención.

2. O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da beneficiaria.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada na cal conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

CAPÍTULO III
Normas relativas á execución das accións formativas

Sección 1ª. Das accións formativas

Artigo 27. Accións formativas

1. O obxectivo prioritario das accións formativas reguladas na presente orde é a inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras desempregadas naqueles empregos que require o sistema produtivo.

2. As accións formativas estarán constituídas polas especialidades formativas (certificados de profesionalidade, competencias clave, idiomas) e polo/os módulo/os transversais e complementarios a que se refire esta orde.

As accións formativas deberán estar inscritas no catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal, que integra toda a oferta formativa desenvolvida no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral e previstas no articulado desta orde, así como no seu anexo I.

Ademais,tamén deben cumprirse os requirimentos mínimos, tanto do persoal docente como das persoas participantes e das instalacións para cada especialidade formativa.

3. A formación profesional para emprego obxecto de financiamento por esta orde impartirase de forma presencial.

4. Poderán impartir a formación profesional para o emprego as entidades de formación, públicas ou privadas, acreditadas ou inscritas no correspondente rexistro, para impartiren formación profesional para o emprego. Estas entidades non poderán subcontratar con terceiros a execución da actividade formativa adxudicada. Para estes efectos, non se considerará subcontratación a contratación de persoal docente. Por contratación de persoal docente enténdese exclusivamente a contratación de persoas físicas.

Artigo 28. Persoas destinatarias da formación

1. As accións formativas irán dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso. Non será precisa a inscrición como demandante de emprego no caso de estar inscrito no Ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Se durante o desenvolvemento dun curso algunha persoa alumna pasa á situación de ocupada, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que haxa total compatibilidade entre o horario formativo e o laboral.

2. Terán preferencia para a participación nos cursos os seguintes colectivos de persoas desempregadas, sen prexuízo da priorización que, en calquera caso, terán, por esta orde, 1) as que teñan incluídas esta especialidade formativa no seu IPI, 2) as persoas que solicitasen a especialidade formativa en cuestión e, 3) as que, tendo unha especialidade formativa dun nivel, queiran acceder á do nivel inmediatamente superior da mesma familia e da mesma área:

1º. Mulleres, especialmente aquelas que teñan a condición de vítimas de violencia de xénero, de acordo co disposto no artigo 3 do Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero.

2º. Persoas desempregadas de longa duración.

3º. Menores de 30 anos.

4º. Persoas emigrantes retornadas.

5º. Persoas con discapacidade.

6º. Persoas en risco de exclusión social, entendéndose como tales aquelas en que concorre algún dos factores ou situacións enumeradas no artigo 2 do Decreto 156/2007, do 19 de xullo, sempre que tal situación sexa certificada polos servizos sociais públicos correspondentes.

7º. Persoas con baixa cualificación, entendéndose como tales aquelas que non estean en posesión dun carné profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2 ou 3, título de formación profesional ou dunha titulación universitaria.

8º. Persoas que teñan superados un ou varios módulos dun certificado de profesionalidade ou que obtivesen acreditacións parciais mediante o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

3. No caso de empate no proceso de determinación das persoas traballadoras desempregadas que participarán nos cursos, acudirase aos seguintes criterios de desempate, pola orde que se indica a seguir:

1º. Tempo que leven sen participar en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego.

2º. Tempo que levan inscritas como demandantes de emprego.

Artigo 29. Selección do alumnado

1. As persoas alumnas que asistan aos cursos de formación profesional para o emprego deberán ser seleccionados a través do seguinte procedemento, coa excepción que se recolle no número 7 deste artigo:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, as entidades beneficiarias solicitarán directamente á oficina de emprego que corresponda, mediante o impreso normalizado establecido para o efecto, unha listaxe de persoas desempregadas que se adecuen ao perfil requirido para a realización de cada curso, en función dos requisitos de acceso do alumnado ao curso especificado no certificado de profesionalidade ou ben no programa do curso aprobado polo Consello Xeral da Formación Profesional.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre as persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, seleccionará dúas persoas por praza vacante en cada curso e convocará, mediante calquera medio que acredite a súa recepción de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ás persoas demandantes preseleccionadas para que asistan á proba de selección que deberá realizar a entidade de formación. Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego. A entidade de formación non debe predeterminar o colectivo a que vai dirixido o curso e limitarase a identificar os requisitos de acceso do alumnado.

c) Remitida a lista á entidade solicitante, esta procederá á selección do alumnado preseleccionado mediante a realización das probas que coide pertinentes, de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que deberán poñerse en coñecemento das persoas candidatas antes da súa realización. Da selección levantarase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para o efecto.

Na realización das probas poderá estar presente unha persoa representante da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

A acta de selección, cuberta en todos as epígrafes do modelo normalizado, remitirase á oficina de emprego, xunto coa documentación que acredite o cumprimento dos criterios de acceso, nos supostos de especialidades correspondentes a certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, e non será posible iniciar o curso ata que a antedita oficina dea o visto e prace á selección realizada.

d) As persoas demandantes propostas pola oficina de emprego só poderán ser rexeitadas para a realización do curso cando concorran causas xustificadas que así o determinen e sexan fidedignamente acreditadas pola entidade beneficiaria, especialmente o incumprimento dos requisitos para participar na correspondente especialidade formativa.

e) No caso de que ningunha persoa demandante proposta pola oficina de emprego supere as anteditas probas, ou transcorran 15 días naturais desde a petición de persoas candidatas por parte da entidade beneficiaria e a oficina de emprego non remita persoas demandantes de emprego, ou as persoas demandantes enviadas sexan insuficientes, a oficina de emprego deberá tentar novas sondaxes entre persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego que non respondan aos criterios que empregou na sondaxe inicial.

2. Se a pesar do anterior non se cobren as prazas, a entidade beneficiaria poderá realizar a correspondente convocatoria pública ou optar pola selección directa.

Os anuncios da convocatoria pública poderán efectuarse por calquera medio de comunicación (prensa escrita, carteis, folletos, internet, correo electrónico, telefonía, redes sociais, radio, televisión e medios de comunicación análogos aos anteriores), ben que, en calquera caso, deberán cumprir cos seguintes requisitos:

Nos anuncios necesariamente deberá facerse constar o financiamento da acción por parte da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e debe figurar neles o logotipo da Xunta de Galicia e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Especificarase claramente, como mínimo, a institución ou centro ofertante, as vacantes existentes, o curso de que se trata, o perfil requirido do alumnado, o enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data e a hora,

3. Da selección darase conta á oficina de emprego encargada da preselección do alumnado.

4. O alumnado que realizase un curso e teña dereito a diploma non poderá volver realizar outro curso da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dados de baixa.

5. O número máximo de persoas alumnas participantes en cada curso será de 15, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 persoas alumnas presentes o primeiro día.

No suposto de que o curso se inicie con 10 ou máis persoas alumnas e menos de 15, deberá completarse o dito número dentro do primeiro cuarto do curso.

De non se incorporar o alumnado seleccionado ou de se produciren baixas dentro do primeiro cuarto do curso, poderán substituírse por novas persoas alumnas, sempre que, a xuízo dos responsables da entidade de formación, as persoas que se incorporen poidan seguir as clases con aproveitamento, unha vez superadas as probas de nivel correspondente, e non dificulten a aprendizaxe do grupo inicial. Cada nova alta ou baixa de alumnado que se produza no curso deberá ser comunicada á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que se produza.

De se tratar de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade, unicamente se poderá incorporar alumnado durante os primeiros 5 días lectivos desde o inicio da acción formativa, sempre que non se superase o primeiro cuarto. Superados os primeiros 5 días, só poderán incorporarse ao curso aquelas persoas alumnas que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación. A súa incorporación só poderá realizarse dentro dos cinco primeiros días do/dos módulo/s formativo/s que teña pendente/s, sempre que non se superase o primeiro cuarto deste módulo. A persoa responsable da súa impartición deberá comprobar, mediante as probas e/ou a xustificación documental pertinente, o nivel da persoa alumna.

Para estes efectos, naqueles casos en que os módulos transversais se impartan con anterioridade aos módulos formativos integrantes do certificado de profesionalidade, os primeiros cinco días lectivos entenderanse referidos aos cinco primeiros días lectivos do módulo formativo integrante do certificado, non aos cinco primeiros días lectivos do módulo transversal.

Igualmente, naqueles casos en que se impartan módulos formativos integrantes do certificado de profesionalidade do cal parte do alumnado estea exenta na súa realización, os cinco primeiros días lectivos serán referidos aos cinco primeiros días dos módulos formativos en que participe a totalidade do alumnado.

6. Os cursos en que, malia o intento de completarse o número de persoas alumnas, diminúa o número de participantes ata unha cantidade inferior ao 50 por 100 do número programado, exceptuadas as baixas que se produzan por colocación das persoas alumnas, poderán ser cancelados polo órgano competente da Consellería de Economía, Emprego e Industria. No caso de cancelación, a entidade terá dereito a unha indemnización, calculada de acordo co principio de proporcionalidade, que será proposta polo servizo de Orientación e Promoción Laboral de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria e aprobada pola persoa titular da respectiva xefatura territorial por delegación da persoa titular da consellería.

7. A entidade beneficiaria poderá solicitar á xefatura territorial correspondente a autorización para a selección directa do alumnado, no momento de presentación da solicitude de subvención ou no prazo máximo dun mes logo da resolución de concesión, sempre que se trate de persoas desempregadas que cumpran os requisitos de participación exixibles na especialidade formativa en cuestión.

A xefatura territorial resolverá motivadamente no prazo máximo dun mes, desde a resolución no caso de solicitude coa solicitude da propia subvención, ou desde a solicitude de selección directa no caso de ser posterior á resolución de concesión.

Artigo 30. Calidade e avaliación

1. As entidades deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación que executen. Deberán destinar a esa finalidade ata un 5 % do importe subvencionado.

As actuacións realizadas en materia de avaliación polas entidades deberán comunicarse á Administración actuante no momento en que se efectúen, dando traslado de copia da documentación e dos resultados obtidos a través dun informe en que queden reflectidas, así como da verificación das condicións de impartición do curso e as actuacións de mellora que se teñan realizado a raíz dos resultados das accións de avaliación e control.

Deberán facer un seguimento continuo que permita a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plans de mellora, detectando debilidades que poidan ser emendadas dentro do período de realización do curso e as actuacións levadas a cabo quedarán reflectidas para tal fin na memoria final.

Artigo 31. Especialidades formativas

1. Os cursos serán de carácter presencial e a súa duración e horario non se poderá modificar respecto do indicado no formulario de solicitude, salvo autorización expresa da persoa titular da xefatura territorial.

2. As especialidades formativas obxecto de subvención serán os certificados de profesionalidade, as competencias clave, idioma, os módulos transversais e complementarios e as especialidades formativas a que se refire esta orde no seu articulado e anexos, e poderán programarse ou ben completas ou ben por módulos formativos, no caso de especialidades incluídas polo Servizo Público de Emprego Estatal na programación modular.

Nas especialidades formativas que dean lugar á obtención de certificados de profesionalidade, cando se programen todos os módulos dun certificado deberase incluír obrigatoriamente o módulo de prácticas non laborais en empresas, e non se poderá impartir o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se non vai asociado a algún outro módulo formativo do curso.

3. Todas as especialidades formativas que se impartan dentro da programación de formación para o emprego deberán estar incluídas no catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e comprenderán as especificacións técnico-docentes e o contido formativo axeitado, de acordo co nivel e o grao de dificultade establecido.

4. O programa que se impartirá en cada curso será o previamente incluído no catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal.

Artigo 32. Módulos transversais

1. En todos os cursos subvencionados ao abeiro da presente orde será obrigatoria a impartición do módulo transversal «Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero» (FCOO03), de dez horas de duración, das cales cando menos dúas horas deberán referirse á igualdade de xénero, vinculada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, coa finalidade de dar cumprimento ao que preceptúa a disposición a que se refire o seguinte parágrafo.

Ademais, de conformidade co establecido no artigo 26 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposición legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de tres horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX01) e de oito horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX05).

2. Excepcionalmente, ademais dos módulos transversais sinalados no punto primeiro, as entidades poderán solicitar a impartición dun módulo de formación complementaria de entre os que se sinalan a seguir, sempre que a súa impartición estea xustificada polo contido da especialidade formativa solicitada. A súa impartición será autorizada ou denegada na resolución de concesión da subvención:

Código

Denominación

Horas

FCOXXX02

Creación de empresas

20

FCOI01

Alfabetización informática: internet

10

FCOI02

Alfabetización informática: informática e internet

25

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

FCOA03

Ambiente na agricultura

25

FCOXXX03

Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral

20

FCOXXX04

Básico de prevención en riscos laborais

60

3. As entidades, no momento de solicitaren os cursos, deberán indicar no anexo VII desta orde os módulos complementarios que desexan impartir.

4. A valoración económica dos módulos transversais e complementarios será a mesma que a dos módulos do curso de formación en que se inclúan.

5. O alumnado que, segundo conste na aplicación informática SIFO, teña xa cursado algún módulo transversal da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, non poderá volver realizalo.

No suposto de que non figure recollida na aplicación informática SIFO a súa realización, poderán non realizalo, sempre e cando o xustifiquen a través da plataforma SIFO.

6. O alumnado que acredite documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de prevención de riscos laborais de 60 horas, do diploma de técnico intermedio ou superior de riscos laborais estará exento da realización do módulo transversal de Prevención de Riscos Laborais.

7. O alumnado que acredite documentalmente ter recibido formación en materia de igualdade de xénero e igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, nos termos e polas horas referidas no punto 1, quedará exento da realización dos módulos transversais correspondentes, en función das horas acreditadas.

8. Os módulos transversais deberanse impartir ao final da acción formativa e módulo de igualdade será o último en impartirse. A persoa titular da xefatura territorial correspondente poderá autorizar a modificación da orde de impartición.

Artigo 33. Dereitos e deberes do alumnado

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado das accións formativas derivadas desta orde.

2. O alumnado terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a Consellería de Economía, Emprego e Industria.

3. Dentro da programación de formación profesional para o emprego financiada con fondos públicos, o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro, salvo autorización expresa previa do respectivo/a xefe/a territorial, por causas excepcionais debidamente xustificadas.

4. Terán a obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos, asinar os controis de asistencia, rexistrar a súa entrada e saída do curso no sistema de control biométrico e facilitar a documentación que lles sexa solicitada pola entidade impartidora dentro dos 3 primeiros días lectivos ou dos 3 primeiros días desde a súa incorporación ao curso.

5. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. No seu caso, tamén deben presentar a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

6. Será causa de exclusión incorrer en máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas nun mes ou non seguir o curso con aproveitamento segundo criterio do seu responsable.

A xustificación das faltas deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da inasistencia. As persoas alumnas disporán dun prazo de tres días hábiles para presentaren na entidade de formación os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de cinco ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo.

Igualmente será causa de exclusión incorrer en cinco incumprimentos horarios nun mes sen xustificación. Enténdese por incumprimento horario tanto o atraso na hora de entrada como o adianto na saída ou as ausencias durante parte das horas lectivas.

Mediante resolución da persoa titular da xefatura territorial correspondente, as persoas alumnas, logo de audiencia, poderán ser excluídas das accións formativas, por petición das entidades de formación, cando non sigan con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificulten o seu normal desenvolvemento. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso de alzada.

7. Nas accións formativas de especialidades vencelladas a certificados de profesionalidade, as persoas alumnas que teñan xa cursado con aproveitamento algún módulo formativo dos que integran a especialidade que estean cursando non poderán volver a realizalo, sempre que esa formación sexa acreditable para os efectos da obtención dos certificados de profesionalidade.

Artigo 34. Diplomas

1. Cursos non modulados.

As persoas alumnas que, cumprindo os requisitos de acceso previstos para a acción formativa, rematen os cursos con aproveitamento, sempre que asistisen como mínimo ao 75 % da especialidade formativa, recibirán un diploma oficial, no modelo que se elaborará na Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Así mesmo, terán dereito ao diploma as persoas alumnas que causen baixa no curso por colocación cando a persoa docente coide que teñen os coñecementos equivalentes ao nivel do curso e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas.

2. Cursos modulados.

As persoas alumnas que rematen con aproveitamento un ou varios módulos formativos dun curso, independentemente de que se programase a especialidade completa ou modularmente, e sempre que asistan como mínimo ao 75 % das súas horas lectivas, recibirán un diploma oficial acreditativo desta circunstancia, que será elaborado pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Así mesmo, terán dereito ao diploma as persoas alumnas que causen baixa no curso por colocación, cando o docente coide que teñen os coñecementos e capacidades correspondentes ao nivel de cada módulo formativo e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das súas horas lectivas. No caso dos certificados de profesionalidade tamén terá que ter superado coa cualificación de apto a avaliación continuada do módulo formativo realizada polo docente e o exame previsto no artigo 19 da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

3. Á vista dos puntos anteriores, as persoas alumnas que non teñan dereito a diploma poderán recibir, se o solicitan, unha certificación polas horas e/ou módulos a que asistisen.

4. Dentro do programa do curso, que debe figurar na parte posterior do diploma, figurarán separadamente do resto do programa os módulos de formación complementaria impartidos pola entidade en cada curso, así como a súa duración e horas, no caso de que a persoa alumna teña a obriga de facer estes módulos.

Sección 2ª. Das prácticas non laborais

Artigo 35. Prácticas non laborais

1. Disposicións comúns:

1.1. As prácticas incluídas no programa formativo poderán desenvolverse, de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración, en empresas ou en entidades públicas. Poderanse realizar en calquera especialidade e a externalización terá carácter voluntario para as entidades impartidoras e obrigatorio para o alumnado, no caso de que a entidade opte pola súa realización. No suposto do módulo de prácticas profesionais non laborais correspondentes aos certificados de profesionalidade, será obrigatoria a impartición en centros de traballo. Os gastos que se deriven da súa realización deberán imputarse ao orzamento do curso en que están incluídas.

1.2. O procedemento que se seguirá para a súa xestión é o seguinte:

Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, a entidade de formación presentará a correspondente comunicación á xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, xuntando a seguinte documentación:

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes do alumnado que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte da entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas. Non se admitirán pólizas con franquías.

– Comunicación previa ou licenza municipal de apertura da actividade de que se trate e, na súa falta, declaración responsable da súa persoa representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas, no caso de centros públicos.

– Xustificación de que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

A entidade beneficiaria deberá introducir no SIFO os datos relativos ao alumnado que desenvolva o módulo de prácticas.

1.3. As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da especialidade da cal se van realizar as prácticas.

1.4. A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo e non poderán rematar con posterioridade á finalización do curso.

1.5. Antes do comezo das prácticas, a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de Traballo unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas e o nome/s da/das empresa/as en que realizarán as prácticas, localidades, datas e horario de realización.

1.6. As empresas en que se realicen as prácticas comunicarán á representación legal dos traballadores na empresa unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, as datas e horario de realización.

1.7. As prácticas que realice o alumnado de formación profesional para o emprego non suporán en ningún caso a existencia de relación laboral entre as persoas alumnas e as empresas ou organismos da Administración.

1.8. Unha vez comunicadas as prácticas, as entidades deberán comunicar ao órgano competente calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento

2. Módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade:

2.1. A impartición do módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade axustarase aos requisitos antes mencionados, ao establecido na Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, e ao estipulado no real decreto regulador de cada certificado de profesionalidade.

2.2. O alumnado só poderá realizar o modulo de prácticas unha vez superados o resto dos módulos formativos do certificado de profesionalidade. O módulo de formación práctica en centros de traballo deberá de iniciarse nun prazo non superior a catro meses naturais desde a finalización do último módulo formativo. Para determinados certificados de profesionalidade que pola súa natureza presenten dificultades para o cumprimento do antedito prazo, poderá solicitarse á Administración competente unha autorización para a súa ampliación.

2.3. A persoa titora deste módulo será a designada pola entidade de formación entre as persoas formadoras ou titoras-formadoras que impartisen os módulos formativos do certificado de profesionalidade correspondente.

2.4. A persoa titora do módulo de formación práctica en centros de traballo será responsable de acordar coa persoa titora designada pola empresa o programa formativo deste módulo. Para establecer o programa formativo consideraranse as capacidades, criterios de avaliación e contidos establecidos para este módulo no certificado de profesionalidade. O dito programa debe incluír criterios para a avaliación, observables e medibles e recoller, polo menos, a información que se indica no anexo VIII da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e o reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

2.5. O seguimento e a avaliación do alumnado realizarase conxuntamente entre a persoa titora da entidade de formación e a persoa titora designada pola empresa, e reflectirase documentalmente para efectos da certificación da formación.

2.6. O alumnado que supere o módulo de prácticas recibirá unha certificación asinada pola persoa titora da entidade, a persoa titora designada pola empresa e a persoa responsable da empresa, segundo o modelo que figura no anexo IX da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

CAPÍTULO IV
Convocatoria

Artigo 36. Convocatoria correspondente ás anualidades 2018-2019

Convócanse para as anualidades 2018 e 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para accións formativas preferentemente dirixidas a desempregados, de acordo coas bases reguladoras establecidas nesta orde.

Artigo 37. Financiamento

Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un crédito por importe total de 26.624.186,02 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias seguintes, co código de proxecto 2013 00545:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2018

Anualidade 2019

Importe total

09.41.323A.460.1

3.376.253,76 €

3.043.700,15 €

6.419.953,91 €

09.41.323A.471.0

4.434.214,56 €

4.434.214,56 €

8.868.429,12 €

09.41.323A.481.0

5.961.498,79 €

5.374.304,20 €

11.335.802,99 €

Total

13.771.967,11 €

12.852.218,91 €

26.624.186,02 €

En cada unha das provincias galegas, a repartición dos anteditos importes por aplicación orzamentaria e anualidade realizarase en atención aos datos de desemprego do mes de febreiro de 2018, de tal maneira que se respectarán as seguintes porcentaxes:

A Coruña

39,70 %

Lugo

9,80%

Ourense

10,70 %

Pontevedra

39,80 %

Os ditos créditos, poderán ser obxecto de modificacións nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, segundo o previsto na disposición adicional primeira da presente orde.

Reservarase o 10 % de cada unha das anteriores contías por aplicación orzamentaria ás solicitudes de financiamento para accións formativas en competencias clave e o certificado de profesionalidade SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego.

Ademais, haberá unha reserva equivalente, do 25 % de cada unha das referidas aplicacións orzamentarias, para especialidades formativas vinculadas cos sectores do metal, do naval e da automoción, e outra reserva dun 15 % das mesmas aplicacións orzamentarias para especialidades formativas de informática e comunicacións, vinculadas coas competencias dixitais.

Todas as especialidades formativas obxecto de reserva de crédito se detallan no anexo II desta orde.

As anteriores reservas de crédito non impedirán que, unha vez esgotada a reserva correspondente, se existiren solicitudes cuxa puntuación o permita e seguindo a prelación establecida no proceso de baremación, se poidan financiar accións formativas das referidas especialidades e competencias clave con cargo á parte dos créditos que non é obxecto de reserva de crédito.

Se, unha vez concedidas as subvencións para as accións formativas que contan con reserva de crédito, resultan remanentes nas reservas de crédito establecidas, as contías sobrantes poderán utilizarse para o financiamento das restantes actividades formativas solicitadas.

2. O custo unitario aplicable a esta convocatoria de subvencións figura no anexo I para cada acción formativa. Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade establecese un custo unitario de 16 euros por hora lectiva.

Para o módulo de prácticas non laborais en empresas, establécese un custo unitario de 3 euros por hora de prácticas e por persoa alumna, que se destinarán ao financiamento dos custos da actividade do titor das prácticas.

Artigo 38. Solicitudes e prazo

As solicitudes axustaranse ao establecido nos artigos 4, 5 e 6 da presente orde.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 39. Comezo e remate das accións formativas

As accións formativas correspondentes á presente convocatoria non poderán comezar antes do 1 de setembro do 2018, polo que se inadmitirá calquera solicitude que formule datas anteriores.

A data límite para o remate das accións formativas que se desenvolvan na anualidade 2018 será o 30 de novembro de 2018, agás as que rematen con posterioridade por autorización previa da persoa titular da xefatura territorial, por causas xustificadas, logo de solicitude expresa e proposta motivada da persoa titular do Servizo de Orientación e Promoción Laboral, caso en que a data límite será a que estableza a resolución de autorización.

Para cursos que rematen con posterioridade ao 30 de novembro de 2018 a data límite para o remate das accións formativas será o 30 de setembro de 2019.

Artigo 40. Prazo de xustificación

Os prazos para a xustificación final dos gastos axustarase, en calquera caso, aos seguintes límites

a) Nas accións formativas que rematen ata o 30 de novembro de 2018, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 14 de decembro de 2018.

b) Nas accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2018, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 15 de novembro de 2019.

No caso das accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2018 deberá facerse unha xustificación parcial da actividade realizada ata o 30 de novembro de 2018. A data límite para a presentación desta xustificación parcial dos cursos será o 14 de decembro de 2018.

Disposición adicional primeira. Aplicacións orzamentarias e posibilidade de modificación

A realización das accións de formación previstas nesta orde e a conseguinte concesión de subvencións financiarase con cargo ás aplicacións 09.41.323A.460.1 (3.376.253,76 € para o exercicio de 2018 e 3.043.700,15 € para o exercicio de 2019) 09.41.323A.471.0 (4.434.214,56 € para o exercicio de 2018 e 4.434.214,56 € para o exercicio de 2019) e 09.41.323A.481.0 (5.961.498,79 € para o exercicio de 2018 e 5.374.304,20 € para o exercicio de 2019) con código de proxecto 2013 00545.

Os ditos créditos e os que financien convocatorias ao abeiro das bases reguladoras previstas nesta orde poderán ser obxecto de modificacións nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia.

Disposición adicional segunda. Non autorización temporal de cambios de titularidade

Non se autorizarán cambios de titularidade de centros e entidades no tempo que transcorra entre a presentación da solicitude da subvención e a finalización dos cursos subvencionados.

Disposición adicional terceira. Modificación da resolución en caso de alteración das condicións

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Disposición adicional cuarta. Resolucións complementarias

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, de redistribución de fondos, de incrementos das cantidades asignadas á Comunidade Autónoma pola Administración do Estado ou doutros remanentes dos módulos. Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións/acreditacións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial.

Disposición adicional quinta. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria nas persoas titulares das xefaturas territoriais provinciais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no ámbito das súas respectivas competencias, para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

De igual xeito, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición adicional sexta. Normativa de aplicación supletoria

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que sexa de aplicación, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve.

Será igualmente de aplicación o establecido na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, que a desenvolve. Así mesmo, resultarán de aplicación a Orde TAS/718/2008, o Real decreto 34/2008 e a Orde ESS/1897/2013, no que non contradigan ou se opoñan ás anteditas normas.

Disposición adicional sétima. Resolución para o establecemento de criterios para o cumprimento de obxectivos do Servizo Público de Emprego de Galicia

Por resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral poderanse establecer, en canto aos colectivos prioritarios, os criterios necesarios para que se poidan cumprir os obxectivos establecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia, de acordo coas directrices de emprego e as que poidan emanar do diálogo social e institucional en Galicia e a demais normativa e acordos que, se é o caso, resulten de aplicación.

Disposición adicional oitava. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14 letra ñ) da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar resolucións e instrucións

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I
Módulos económicos

Código de especialidade

Nome da especialidade

Módulo económico por hora e alumno

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

5,6700 €

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

5,7200 €

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

5,3900 €

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

5,6600 €

ADGG0108

Asistencia á dirección

5,6800 €

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

5,7100 €

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

6,1600 €

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

5,3300 €

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

5,3600 €

ADGN0108

Financiamento de empresas

5,7000 €

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

5,7000 €

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

5,7450 €

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

5,7450 €

AFDP0109

Socorrismo en instalaciones acuáticas

5,9300 €

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

5,5600 €

AGAF0108

Fruticultura

7,0400 €

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

6,8300 €

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

6,5100 €

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

5,8500 €

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

5,8800 €

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

5,5600 €

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

6,0600 €

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

8,0000 €

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

6,6100 €

AGAU0110

Produción de sementes e plantas en viveiros

6,6100 €

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

6,6500 €

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

6,6500 €

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

5,9200 €

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

5,7000 €

COML0209

Organización do transporte e a distribución

5,0200 €

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

4,5400 €

COML0309

Organización e xestión de almacéns

5,2200 €

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

5,6100 €

COMT0112

Actividades de xestión de pequeno comercio

5,0550 €

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

4,9300 €

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

5,0550 €

COMT0411

Xestión comercial de vendas

5,1800 €

COMV0108

Actividades de venda

5,3900 €

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

7,6200 €

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

6,8100 €

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

6,7200 €

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

7,7400 €

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

7,7400 €

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

7,7400 €

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

7,7400 €

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

7,7400 €

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

7,7400 €

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos (nivel 1)

7,9550 €

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

7,2300 €

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións

7,6400 €

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios

7,8000 €

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunic en edif.

8,0000 €

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

7,4700 €

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

8,0000 €

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables (nivel 1)

7,8333 €

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

8,0000 €

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

7,4500 €

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

7,4500 €

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

8,0000 €

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

8,0000 €

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

7,4400 €

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

7,3200 €

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

7,4400 €

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

7,6800 €

EOCH0108

Operacións de formigón

7,7500 €

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

7,3200 €

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

6,6700 €

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

7,4800 €

FCOV02

Comunicación en lingua castelá n3

5,7538 €

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) n2

5,9668 €

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) n3

5,9668 €

FCOV12

Competencia matemática n3

5,7128 €

FCOV22

Comunicación en lingua castelá n2

6,6431 €

FCOV23

Competencia matemática n2

6,6560 €

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega n2

7,0028 €

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega n3

6,2449 €

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

7,0900 €

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

7,0900 €

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

6,7800 €

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

7,5167 €

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e TIG

7,9400 €

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

7,5167 €

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

7,5167 €

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

7,8300 €

FMEC0309

Deseño da industria naval

7,5167 €

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica (nivel 1)

7,0900 €

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

7,0900 €

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

7,0900 €

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

5,8100 €

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

5,8100 €

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación

5,8100 €

FMEH0309

Tratamentos superficiais

5,8100 €

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

5,8100 €

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

7,0892 €

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

5,5000 €

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

5,4500 €

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

5,5300 €

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

6,2300 €

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

5,8700 €

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

6,5400 €

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

6,2300 €

HOTR0408

Cociña

6,8700 €

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

5,2500 €

HOTR0608

Servizos de restaurante

6,3800 €

IEXD0409

Colocación de pedra natural

7,9900 €

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

6,6900 €

IFCD02

Administración de business intelligence y datawarehousing

13,0000 €

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

5,8800 €

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

5,8800 €

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle Solaris

13,0000 €

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta dispoñibilidade na nube

13,0000 €

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azures en infraestruturas TI

13,0000 €

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

13,0000 €

IFCD23

Big data developer con Cloudera apache Hadoop

13,0000 €

IFCD25

Desenvolvedor spark big data Cloudera

13,0000 €

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

5,7700 €

IFCM0210

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

5,7700 €

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

13,0000 €

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

6,6400 €

IFCT0109

Seguridade informática

6,4300 €

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

5,6400 €

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

6,4100 €

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

7,0600 €

IFCT0310

Administración de bases de datos

6,3920 €

IFCT0509

Administración de servizos de internet

6,5400 €

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

6,5800 €

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

6,6400 €

IFCT0610

Admon. e prog. en sistemas de planif. de recursos empres. e de xest. de relac. con clientes

5,7700 €

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence datawarehouse con IBM

13,0000 €

IFCT10

Arquitecto de nube

13,0000 €

IFCT33

Administración de nubes privadas con windows server

13,0000 €

IFCT34

Administrador big data Cloudera

13,0000 €

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

13,0000 €

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

7,7900 €

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial

6,8100 €

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

6,8100 €

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

5,7100 €

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

5,7100 €

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

6,8100 €

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

6,8100 €

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

5,7100 €

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

5,7100 €

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

5,7100 €

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

6,8100 €

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

5,7100 €

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

7,5000 €

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

7,5000 €

IMPE0110

Masaxes estéticos e técnicas sensoriais asociadas

7,5000 €

IMPE0210

Tratamentos estéticos

7,5000 €

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

7,2500 €

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

6,3600 €

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

7,8900 €

IMPQ0208

Perrucaría

8,0000 €

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

7,7800 €

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

6,5400 €

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

6,5600 €

INAF0108

Panadaría e bolaría

6,0700 €

INAI0208

Sacrificio, preparación e despezamento de animais

5,8200 €

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

5,9450 €

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

6,1500 €

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

6,8800 €

MAMR0208

Acabamento de carpintaría e moble

7,3100 €

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

8,0000 €

MAMR0408

Instalación de mobles

6,7900 €

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

6,9800 €

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

5,8000 €

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

7,1100 €

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

7,1316 €

SANP0108

Tanatopraxia

7,4340 €

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

8,0000 €

SANT0208

Transporte sanitario

8,0000 €

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

7,7917 €

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

7,0043 €

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

7,0043 €

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

7,0043 €

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

4,7500 €

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

6,0800 €

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

4,7500 €

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

7,2300 €

SEAG0211

Xestión ambiental

6,0800 €

SEAG0212

Mant. hix.-san. de instal. suscept. de prolif. de microorg. nociv. e a súa disemin. por aerosolización

4,8800 €

SEAG0309

Control e protección do medio natural

6,0800 €

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

6,0800 €

SSCB0109

Dinamización comunitaria

5,0000 €

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

5,8000 €

SSCB0111

Prestación de servizos bibliotecarios

5,0300 €

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

7,3400 €

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

5,8900 €

SSCE01

Inglés (a1)

6,0024 €

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

5,8200 €

SSCE02

Inglés (a2)

6,0176 €

SSCE03

Inglés (b1)

5,9006 €

SSCE04

Inglés (b2)

5,9006 €

SSCE05

Inglés (c1)

5,9006 €

SSCG0109

Insercion laboral para persoas con discapacidade

4,6500 €

SSCG0209

Mediación comunitaria

5,6400 €

SSCI0109

Emprego doméstico

6,3800 €

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

7,3400 €

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

5,5200 €

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

5,8700 €

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

6,3500 €

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

6,3950 €

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

6,4400 €

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

6,4400 €

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

6,4400 €

TMVI0108

Condución de autobuses

6,7500 €

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

6,7500 €

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

7,1100 €

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

6,7900 €

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

6,9300 €

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

6,9300 €

TMVL0409

Envellecemento e decoración de superficies de vehículos

6,9300 €

TMVL0509

Pintura de vehículos

6,9300 €

TMVU0210

Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de emb.

6,1900 €

ANEXO II
Especialidades con reserva de financiamento

10 % para as seguintes competencias clave e docencia da formación

FCOV02 Comunicación en lingua castelá N3

FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

FCOV12 Competencia matemática N3

FCOV22 Comunicación en lingua castelá N2

FCOV23 Competencia matemática N2

FCOVXX01 Comunicación en lingua galega N2

FCOVXX02 Comunicación en lingua galega N3

SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego

25% para as seguintes especialidades do metal, naval e automoción

FORMACIÓN ASOCIADA AO SECTOR METAL

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de automatización industrial

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación

FMEH0309

Tratamentos superficiais

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

15 % para as seguintes especialidades vinculadas coas competencias dixitais (informática e comunicacións-desenvolvemento)

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta disponibilidade con Oracle Solaris

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta disponibilidade na nube

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestructuras TI

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

IFCD23

Big data developer con Cloudera Apache Hadoop

IFCD25

Desenvolvemento Spark big data Cloudera

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence e data warehouse con IBM

IFCT10

Arquitecto de nube

IFCT33

Administración de nubes privadas con Windows server

IFCT34

Administrador big data Cloudera

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

ANEXO III
Industria 4.0 e competencias dixitais

COMERCIO E MÁRKETING

LOXÍSTICA COMERCIAL E XESTIÓN DO TRANSPORTE

COML0209

Organización do transporte e distribución

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COML0309

Organización e xestión de almacéns

MÁRKETING

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de automatización industrial

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos (nivel 1)

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicación en edificios (nivel 1)

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

ENERXÍA E AUGA

ENERXÍAS RENOVABLES

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables (nivel 1)

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

FABRICACIÓN MECÁNICA

AERONÁUTICA

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

FABRICACIÓN ELECTROMECÁNICA

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica (NIVEL 1)

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

OPERACIÓNS MECÁNICAS

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación

FMEH0309

Tratamentos superficiais

PRODUCIÓN MECÁNICA

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

DESENVOLVEMENTO

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle Solaris

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta dispoñibilidade na nube

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestructuras TI

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

IFCD23

Big data developer con Cloudera Apache Hadoop

IFCD25

Desenvolvemento Spark big data Cloudera

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence e data warehouse con IBM

IFCT10

Arquitecto de nube

IFCT33

Administración de nubes privadas con Windows server

IFCT34

Administrador big data Cloudera

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

ANEXO IV
Especialidades formativas máis demandadas

NECESIDADES FORMATIVAS INDIVIDUAIS

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial (tacógrafo)

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

SANP0108

Tanatopraxia

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos (tacógrafo dix)

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

FORMACIÓN REQUIRIDA POLOS DEMANDANTES

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a contixencias do medio natural e rural

MÁIS DEMANDADOS POLOS SECTORES PRODUTIVOS

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

IMPE0110

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas

IMPE0210

Tratamentos estéticos

IMPQ0208

Perrucaría

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

FORMACIÓN DE NIVEL 1

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

FOMENTO DO AUTOEMPREGO

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

COMT0112

Actividades de xestión de pequeno comercio

ANEXO V
Lei 30/2015

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

SSCE01

Inglés (A1)

SSCE02

Inglés (A2)

SSCE03

Inglés (B1)

SSCE04

Inglés (B2)

SSCE05

Inglés (C1)

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file