Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27472

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento ED109A).

O artigo 27, en harmonía co artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, establece como competencia da Comunidade Autónoma galega a promoción e ensino da lingua galega e o fomento da cultura e investigación.

Por outra parte, o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 239, do 16 de decembro).

Ademais, no Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro (DOG núm. 13, do 18 de xaneiro) polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no seu artigo 2, letra d), figura a Secretaría Xeral de Política Lingüística como órgano superior da consellería. Dentro das competencias e funcións da Secretaría Xeral de Política Lingüística, de acordo co artigo 16, punto 3.1, letra b), establécese que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, baixo a dirección da Secretaría Xeral de Política Lingüística, ten a función de promover a formación e capacitación de universitarios, tanto no ámbito galego como internacional, a través de convocatorias públicas para a investigación e o estudo de programas no ámbito das humanidades.

Na súa virtude, apróbanse as seguintes

Bases

Primeira. Obxecto e destinatarios

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de procedemento ED109A).

Os proxectos concretos inclúense como anexos á presente orde e neles detállanse os requisitos específicos que deben reunir os solicitantes, coa finalidade de contribuír á especialización na súa formación académica, profesional ou investigadora.

As bolsas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

Segunda. Dotación das bolsas e orzamento

A contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais, en que van incluídos os custos da Seguridade Social (cota patronal e cota obreira), en aplicación do previsto no Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social.

De acordo co establecido no artigo 7.j) da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e da modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio, estas bolsas están exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Para o gasto que se proxecta habilitarase o crédito adecuado e suficiente por unha contía bruta máxima total de 237.600 € sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia de modificacións orzamentarias, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias 10.30.151A.480.0 e 10.30.151A.484.0, que se destinarán ao pagamento das mensualidades dos bolseiros e das cotas da Seguridade Social, respectivamente. Isto desagrégase nas seguintes anualidades:

• Ano 2018: 59.400 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

• Ano 2019: 118.800 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

• Ano 2020: 59.400 € dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

A distribución entre as dúas aplicacións faise con base no recollido na Orde ESS/55/2018, do 26 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, contidas na Lei 36/2014, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015 e se establecen os importes das cotas patronal e obreira por continxencias comúns e profesionais, a cargo da empresa e do traballador, para o persoal en formación de bolsa.

Terceira. Duración

As actividades de formación iniciaranse coa incorporación da persoa seleccionada tal e como dispón a base décima desta convocatoria; a data estimada de comezo é o 1 de xullo de 2018 e rematarán, en calquera caso, o 30 de xuño de 2020. A data de incorporación ao centro establecerase na notificación da adxudicación da bolsa.

Cuarta. Requisitos xerais dos/das solicitantes

Poderán solicitar estas bolsas ou ser beneficiarios delas os/as licenciados/as ou graduados/as universitarios/as en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan ademais dos requisitos específicos que para cada proxecto se sinalan nos anexos desta orde, os seguintes requisitos xerais, que deberán posuír no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes:

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.

b) Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o que presente a solicitude. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes, e ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2008/09 ou posterior.

c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.

d) Non resultar beneficiario dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

e) Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos, calculada de acordo cos parámetros publicados pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro).

f) Os/as solicitantes que teñan cursado os seus estudos en universidades non pertencentes ao Sistema universitario de Galicia e posúan certificación académica nun idioma distinto do galego ou do castelán, deberán xuntar a correspondente tradución xurada. A certificación do expediente académico indicará: a data de iniciación e remate dos estudos, os créditos superados e as cualificacións obtidas; e deberá axustarse aos criterios estatais, tanto aos do Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE núm. 224, do 18 de setembro) como aos que deben incluírse no suplemento europeo ao título (SET), e a nota media do expediente académico calcularase de acordo cos parámetros fixados pola devandita Resolución do 15 de setembro de 2011.

Quinta. Presentación de solicitudes e prazo

1. As solicitudes formalizaranse no modelo ED109A que se publica como anexo XI a esta orde asinadas polo/a interesado/a.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuarios e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

2. O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base sexta será dun mes, que se contará a partir do seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase que o prazo vence o día cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que é o de publicación no Diario Oficial de Galicia e, se for festivo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Sexta. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar, xunto coa solicitude, a seguinte documentación complementaria:

a) Certificación académica oficial completa (orixinal ou copia debidamente cotexada), en que se fará constar a nota media do expediente académico da titulación, obtida de acordo co establecido na base cuarta e) desta orde. Os titulados que accederon a estudos de 2º ciclo desde unha titulación de 1º ciclo deberán enviar, ademais, a certificación dese 1º ciclo, igualmente con expresión da nota media do expediente académico.

b) Documentación acreditativa dos requisitos específicos.

c) Currículo, acompañado da documentación que acredite os méritos que desexe alegar.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

2. Comprobación de datos.

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Títulos oficiais universitarios.

c) Certificado do coñecemento da lingua galega Celga 4 ou de perfeccionamento. No caso de validacións de estudos polo nivel de coñecemento de galego Celga 4, deberase achegar o correspondente documento ao non ser comprobable pola Administración.

d) Títulos oficiais non universitarios.

e) Estar ao día do pagamento nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

f) Estar ao día do pagamento nas obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

g) Estar ao día do pagamento nas obrigas coa Axencia Tributaria Galega.

De se opoñer a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario e achegar os documentos.

Excepcionalmente, se algunha circunstancia imposibilita a obtención dos citados datos poderá solicitárselles a presentación dos documentos correspondentes.

3. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes:

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada. Opcionalmente, tamén poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. Rematado o prazo de presentación de instancias, o Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades revisará as solicitudes recibidas e a documentación achegada. No suposto de que as solicitudes estean incompletas, conteñan erros ou non acheguen toda a documentación acreditativa, poderán ser requiridos para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, teráselle por desistido da súa petición de bolsa e arquivarase o seu expediente na forma e termos indicados no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Non serán obxecto de requirimento os documentos acreditativos dos méritos alegados no currículo.

Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os citados requirimentos de emenda realizaranse mediante publicación na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Sétima. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía.

As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.

Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. Porén, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45, punto 1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións cos requirimentos de emenda, coas puntuacións provisionais e coas correccións de erros previos á resolución desta convocatoria, se as houber, realizaranse mediante publicación na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Oitava. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación deste disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a crpih@cirp.gal.

Novena. Instrución

A instrución do procedemento de concesión das bolsas correspóndelle ao Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

A avaliación das solicitudes efectuaraa unha comisión de valoración, conforme os criterios establecidos nesta convocatoria e, supletoriamente, os preceptos contidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na sección 3ª do capítulo I, título I da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A comisión de valoración estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: o coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Vogais: dous funcionarios da Secretaría Xeral de Política Lingüística e un director dos proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, propostos polo presidente da comisión de valoración e nomeados polo secretario xeral de Política Lingüística.

Secretario: o secretario dos Consellos Científico e Executivo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Coa finalidade de prestarlle apoio técnico ou asesoramento con respecto ás materias dos proxectos para os que se convocan as bolsas, a comisión de valoración poderá solicitar informes dos especialistas e/ou directores das distintas áreas de investigación.

A composición da comisión de valoración farase pública no portal web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Se, por calquera causa, no momento en que a comisión de valoración teña que examinar as solicitudes algún ou algunha dos/das compoñentes non puidesen asistir, será substituído/a pola persoa que para os efectos se nomee.

A comisión non valorará aqueles méritos alegados polos solicitantes que non estivesen acreditados documentalmente dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Se ningún dos/das candidatos/as presentados/as resulte idóneo, a comisión de selección poderá establecelo así no seu informe.

Terase en conta, en todo caso, o emprego da lingua galega na realización de actividades ou condutas para as que se solicita a axuda, de acordo co establecido no artigo 20.2.l) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Décima. Criterios xerais de valoración e procedemento

A) Criterios xerais de valoración de solicitudes.

A comisión examinará as solicitudes presentadas e valorará os méritos acreditados documentalmente dentro do prazo de presentación de solicitudes, conforme o seguinte baremo e criterios:

1. O expediente académico: ata un máximo de 10 puntos.

Utilizarase para a valoración desta epígrafe a nota media do expediente académico persoal, calculada de acordo cos parámetros publicados pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro).

En caso de varias titulacións válidas para os proxectos a que se presenten, terase en conta a nota máis alta.

2. Formación complementaria: ata un máximo de 10 puntos.

Pola realización da memoria de licenciatura, sempre relacionada co obxecto da bolsa: 1,5 puntos.

Valoraranse os cursos, másters de investigación e diplomas de estudos avanzados (DEA) relacionados co obxecto de cada bolsa, organizados por organismos públicos, universidades, asociacións profesionais e outros organismos e entidades:

Pola realización de cada máster relacionado coa actividade a que se opta: 2,50 puntos.

Pola realización de cada DEA relacionado coa actividade a que se opta: 2 puntos.

Pola realización de prácticas externas de grao ou de másters: 1 punto.

Por cursos con acreditación expresa, relacionados coa actividade a que se opta, de menos de 40 horas: 0,10 puntos por curso, ata un máximo de 1,50 puntos.

Por cursos con acreditación expresa, relacionados coa actividade a que se opta, de 40 ou máis horas: 0,15 puntos por curso, ata un máximo de 2 puntos.

Por cursos con acreditación expresa, relacionados coa actividade a que se opta, de 100 ou máis horas: 0,25 puntos por curso, ata un máximo de 2,50 puntos.

Non se valorarán os cursos de menos de 10 horas lectivas nin aqueles que non acrediten as horas lectivas.

Forma de acreditación: fotocopia cotexada dos títulos ou certificados de participación nas actividades formativas.

3. Presentación de comunicacións en congresos relacionados co obxecto da bolsa: 0,25 puntos por comunicación, ata un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditación: fotocopia cotexada dos certificados de participación activa nos referidos congresos, e texto ou póster da comunicación.

4. Por publicacións individuais e participación en publicacións colectivas relacionadas coa especialidade da investigación á cal opta, impresas antes do remate do prazo de presentación de solicitudes, ata un máximo de 3 puntos:

• Por publicacións individuais: 0,50 puntos por publicación.

• Por participación en publicacións colectivas: 0,25 puntos por publicación.

As publicacións que non consignen o ISBN ou o ISSN non se valorarán.

Forma de acreditación: presentación do orixinal ou fotocopia da/das referida/s publicación/s. No caso de publicacións en formato electrónico, os interesados deberán presentar un informe emitido polo organismo emisor no que se certifique o título da publicación e os autores, así como a ligazón onde aparece a mencionada publicación.

Un mesmo mérito alegado nos puntos 3 e 4 valorarase unha soa vez, ben como comunicación ou, se é o caso, como publicación.

B) Procedemento.

Rematado o proceso de avaliación das solicitudes, a comisión de valoración elaborará un informe en que se concrete o seu resultado.

O servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, como órgano instrutor, á vista do expediente e do informe da comisión de valoración, formulará unha proposta de resolución provisional debidamente motivada.

Esta proposta farase pública na páxina web do centro, xunto á relación de suplentes, por orde decrecente de puntuación.

No suposto de que unha mesma persoa resultase ser a titular en máis dunha bolsa, atenderase á orde de prelación indicada na solicitude (anexo XI), por rigorosa orde de puntuación.

A listaxe de suplentes poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada non se incorporase na data establecida, cando manifestase expresamente a súa non aceptación da bolsa ou renunciase a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

Décimo primeira. Alegacións e trámite de audiencia

Segundo o artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, instruído o procedemento e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución definitiva, o prazo de exposición pública da proposta de resolución provisional será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da data de publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes nos lugares e na forma indicados na base quinta desta convocatoria.

Non obstante, ao abeiro do artigo 76, os interesados poderán presentar alegacións en calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia.

Examinadas as alegacións presentadas, de ser o caso, formularase a proposta de resolución definitiva.

De non presentarse solicitudes ou de non cumpriren algún dos requisitos xerais e específicos, a convocatoria será declarada deserta.

Décimo segunda. Resolución. Notificación e publicación

1. O órgano instrutor elevará a súa proposta de resolución definitiva ao secretario xeral de Política Lingüística, quen resolverá, segundo o disposto na disposición adicional da Orde do 11 de xaneiro de 2016, de delegación de competencias nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 10, do 18 de xaneiro), na cal constará a relación de bolsas concedidas, cos suplentes, se os houber, e os denegados coas causas de denegación, así coma os demais aspectos previstos no artigo 34 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. A resolución de concesión da bolsa publicarase no Diario Oficial de Galicia e nas páxinas web do Centro Ramón Piñeiro e da Secretaría Xeral de Política Lingüística mediante relación nominal do/da beneficiario/a e suplentes e demais supostos, polo que se entenderán notificados/as para todos os efectos os/as solicitantes, sen prexuízo das notificacións individuais ao abeiro do recollido na base oitava desta convocatoria, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 27, do 8 de febreiro), ou ben interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

4. De acordo co disposto no artigo 23.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de cinco meses, contados a partir da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. O vencemento do prazo máximo, sen que sexa notificada a resolución, lexitima os interesados para entender desestimadas por silencio administrativo as solicitudes presentadas.

5. Os/as solicitantes excluídos/as terán un prazo de dous meses a partir da publicación da concesión das bolsas no Diario Oficial de Galicia para recuperar a documentación presentada.

Décimo terceira. Aceptación da bolsa e incorporación do/da bolseiro/a

Unha vez recibida a notificación da concesión da bolsa, o/a beneficiario/a disporá dun prazo de dez días para comunicarlle ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades a súa aceptación ou renuncia. Transcorrido este prazo sen que se producise manifestación expresa polo/a beneficiario/a, entenderase tacitamente aceptada, segundo o establecido no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e, desde ese momento, adquirirán a condición de beneficiarios. No caso de aceptación, achegarase no referido prazo un documento facilitado pola entidade bancaria a nome do/da interesado/a, en que conste o código IBAN, onde deberá ser aboada a bolsa.

A data de incorporación ao centro establecerase na notificación da adxudicación da bolsa. Se o adxudicatario ou adxudicataria da bolsa non se incorpora no prazo de 10 días seguintes á data sinalada perderá os dereitos inherentes á bolsa concedida, salvo causa debidamente xustificada de atraso, así apreciada polo coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, que deberá ser alegada por escrito no referido prazo. No suposto de incorporación tardía, aínda que xustificada, reducirase proporcionalmente o importe da contía que se deberá percibir.

Décimo cuarta. Natureza xurídica da relación

O aproveitamento destas bolsas non xera ningún tipo de vínculo laboral, administrativo nin de calquera outra natureza contractual ou legal entre a Administración autonómica e os/as bolseiros/as. De acordo co Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, os/as bolseiros/as quedan asimilados a traballadores por conta allea, para os efectos da súa inclusión no réxime xeral da Seguridade Social. Os dereitos e obrigas cínguense en exclusiva aos estipulados nestas bases reguladoras.

Décimo quinta. Aboamento das bolsas

O aboamento das bolsas realizarase a mes vencido, logo da correspondente certificación emitida pola persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, de acordo co informe emitido polo/a director/a do proxecto de investigación ao que estea adscrito/a o/a bolseiro/a, sempre que as actividades de formación do/a bolseiro/a se desenvolvan con normalidade e de acordo coas bases establecidas. Os meses serán considerados en todos os casos de 30 días. A contía percibida estará en función dos días transcorridos desde a incorporación á bolsa.

Décimo sexta. Condicións, incompatibilidades, obrigas e cumprimento dos/das bolseiro/as

1. Os/as beneficiarios/as das bolsas comprométense a cumprir todas as condicións recollidas nesta orde.

2. O secretario xeral de Política Lingüística poderá conceder ou denegar, en función das necesidades do proxecto de investigación a que está adscrito, a interrupción temporal da bolsa, por petición razoada do/da interesado/a, logo do informe do seu/súa director/a de proxecto. O tempo máximo de interrupción será de dous meses e unicamente poderá fraccionarse en dous bloques dun mes. En ningún caso existirá a posibilidade de recuperar o período interrompido e tampouco terá dereito a percibir as mensualidades correspondentes ao período que dure a súa suspensión.

3. Se a formación e o aproveitamento dos/das beneficiarios/as non ten unha evolución positiva nin acada os obxectivos mínimos previstos no programa de formación que lle asignen, a bolsa poderá ser revogada. Isto deberá ser confirmado mediante un informe do director do proxecto, logo de audiencia ao interesado, co visto e prace do coordinador científico do centro. Esta revogación seralle comunicada ao/á beneficiario/a por escrito no prazo de quince días previos ao fin da bolsa.

Tamén se poderá revogar a bolsa cando o proxecto ao que está vinculado deixe de estar vixente, cambie as liñas de investigación ou así o determinen as dispoñibilidades orzamentarias.

4. Estas bolsas son incompatibles con outras bolsas ou axudas financiadas con fondos públicos ou privados, así como soldos ou salarios que impliquen vinculación contractual ou estatutaria do bolseiro ou calquera tipo de ingresos habituais pola prestación de servizos profesionais ou a realización de traballo remunerado, excepto con aquelas bolsas ou axudas destinadas a cubrir algunha das accións formativas que o/a solicitante vai realizar segundo os seus estudos (asistencia a reunións, congresos, seminarios ou cursos de especialización).

5. O/a bolseiro/a está obrigado/a a:

a) Formarse no Centro Ramón Piñeiro, en horario de mañá e/ou tarde, a non ser cando a natureza do proxecto obrigue a desprazar a investigación a outro lugar.

b) Realizar as actividades previstas nos programas de formación e cumprir os obxectivos destes mesmos con aproveitamento.

c) Comunicarlle ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades a causa que determine a incompatibilidade dentro das 24 horas seguintes ao momento en que teña coñecemento da concorrencia desta e, dentro dos tres días naturais seguintes, deberá notificar por escrito a renuncia á bolsa acompañada da documentación xustificativa das actividades de formación realizadas durante o período anterior á renuncia (declaración responsable do conxunto de bolsas concedidas e informe do director do proxecto en relación coas actividades de formación realizadas).

d) Facer constar na produción escrita derivada dos traballos en que participe ou realice no seu proceso de formación, a expresión: «Co apoio do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia», e achegar un exemplar do traballo publicado.

e) Os beneficiarios deberán dar cumprimento ás obrigas de publicidade que se establecen no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, modificado polo artigo 30 da Lei estatal 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa.

f) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control de destino das bolsas, así como as demais que deriven do artigo 45 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. No caso de incumprimento das súas obrigas, o/a bolseiro/a deberá proceder ao reintegro das cantidades xa percibidas xunto cos xuros de demora que lles correspondan en cada caso, salvo en casos excepcionais autorizados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

7. O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional primeira

A presentación da solicitude da bolsa comportará a autorización á Secretaría Xeral de Política Lingüística para:

a) Facer públicos nos rexistros regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas cando proceda.

A reserva que o peticionario poida facer no sentido de non autorizar a obtención de datos ou a publicación dos datos nos rexistros que, en todo caso, terá que se expresar por escrito, poderá dar lugar á exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou, noutro caso, á revogación do acto de outorgamento e, se procede, ao reintegro do importe concedido.

b) De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

c) De acordo co establecido nos artigos 17 e 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 30 da Lei estatal 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, o contido desta convocatoria será publicado na Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos recollidos no mesmo e o seu extracto, no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional segunda

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión segundo prevé o artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira

A concesión da bolsa regulada nesta orde terá como límite global o crédito asignado nos orzamentos para este fin.

Disposición adicional cuarta

Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira primeira

Facúltase o titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística para adoptar os actos e medidas necesarios para a aplicación desta orde, así como para resolvela con base na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 27, do 8 de febreiro), e para resolver os recursos de reposición que, no seu caso, se interpoñan contra os actos administrativos ditados no exercicio das facultades delegadas conforme o disposto no artigo 3, punto c) da referida Orde do 25 de xaneiro de 2012.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Unha bolsa de formación no proxecto Dicionario galego-italiano (Galita).

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Dicionario galego-italiano (Galita), que se está desenvolvendo no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa á que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde, acreditar os seguintes:

• Posuír a titulación en Filoloxía Italiana ou o grao en Linguas e Literaturas Modernas do itinerario en Italiano. Tamén poderán optar a esta bolsa outras titulacións ou graos de Filoloxía, acreditando un nivel C1 en lingua italiana. A competencia lingüística destes candidatos poderá demostrarse por diferentes méritos:

a) Ter cursado un mínimo de 60 créditos en Lingua e Gramática Italianas na universidade (acreditación a través do expediente académico).

b) Posuír un certificado da escola oficial de idiomas ou equivalentes, en que se acredite un nivel de coñecemento en lingua italiana igual ou superior a C1.

ANEXO II

Unha bolsa de formación no proxecto Bibliografía da literatura galega.

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Bibliografía da literatura galega, que se está realizando no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar as bolsas á que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Posuír o título de licenciatura en Filoloxías Galega ou Galego-Portuguesa ou grao en Lingua e Literatura Galegas (con Maior Plus de Lingua e Literatura Galegas); en estudos de galego e portugués; estudos lingüísticos e literarios (con Maior Plus ou Maior en Literatura Galega); grao en Mestre de Educación Primaria ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.

• Acreditar ter cursado Literatura Galega e/ou infantil e xuvenil.

• Acreditar ter realizado prácticas externas ou colaboracións relacionadas co proxecto.

ANEXO III

Unha bolsa de formación no proxecto Fraseoloxía galega

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Fraseoloxía galega que se está realizando no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde, acreditar os seguintes:

• Licenciatura en Filoloxía Galega ou grao en Lingua e Literatura Galegas; grao en Lingua e Literatura Españolas, con Minor ou módulo complementario en galego; grao en Linguas Modernas, con Minor ou módulo complementario en galego; licenciatura ou grao en Tradución e Interpretación; ou a mesma titulación universitaria pero con distinta denominación, dependendo da universidade de procedencia.

• Coñecemento acreditado dunha lingua estranxeira (inglés, francés, alemán, portugués ,etc.) cun nivel mínimo B1. A acreditación desa lingua poderá facerse mediante calquera certificación de centros públicos ou privados, ou ben coa propia titulación de grao da universidade correspondente.

ANEXO IV

Unha bolsa de formación no proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga), que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Posuír algunha das seguintes titulacións: licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Galego e Portugués; Estudos Lingüísticos e Literarios en español ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.

ANEXO V

Unha bolsa de formación no proxecto Cantigas de Santa María.

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Cantigas de Santa María, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado/a ou graduado/a en calquera titulación da Área de Humanidades, con formación específica en estudos medievais.

• Acreditar ter cursado algunha materia específica ou curso formativo de literatura medieval.

• Ter aprobado algunha materia ou curso formativo de crítica textual.

• Acreditar a asistencia ou participación activa (comunicación) en congresos, seminarios, coloquios do ámbito da literatura medieval, preferentemente da literatura galega medieval.

ANEXO VI

Unha bolsa de formación no proxecto Prosa literaria medieval.

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Prosa literaria medieval, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado/a ou graduado/a en calquera titulación da Área de Humanidades, sempre e cando acredite formación específica en estudos medievais.

• A participación (asistencia e/ou comunicación) en simposios, seminarios ou congresos especializados, publicacións científicas, etc., relacionados coa análise textual na literatura románica medieval.

ANEXO VII

Unha bolsa de formación no proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do proxecto Terminoloxía científico-técnica, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación dependendo da universidade de procedencia.

• Posuír coñecemento de inglés ou de francés equivalente ao nivel B1.

• Ter formación, polo menos elemental, en terminoloxía ou en lexicografía (demostrable mediante a superación dalgunha materia, publicacións científicas, asistencia a simposios, seminarios ou congresos especializados, comunicacións presentadas a congresos, etc.).

ANEXO VIII

Unha bolsa de formación no proxecto Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala.

Esta bolsa ten como finalidade a formación do proxecto Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala, para desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, en Enxeñaría de Telecomunicacións, en Física, en Informática, en Matemáticas, ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.

• Coñecemento de inglés equivalente ao nivel B1.

ANEXO IX

Unha bolsa de formación no proxecto Base de datos do ALIR.

Esta bolsa ten como finalidade a formación do proxecto Base de datos do ALIR, para desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Galega, Filoloxía Románica, Filoloxía Francesa ou Filoloxía Italiana ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación dependendo da universidade de procedencia.

• Ter coñecementos de lingua francesa polo menos equivalente ao nivel B1.

ANEXO X

Unha bolsa de formación no proxecto Dicionarios de literatura.

Esta bolsa ten como finalidade a formación do proxecto Dicionarios de literatura, para desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Requisitos específicos dos/das solicitantes:

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademais de reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta orde:

• Ser licenciado ou graduado en Teoría da Literatura, en calquera filoloxía, en xornalismo ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.

• Posuír coñecemento de inglés ou de francés equivalente ao nivel B1.

• Acreditar a participación en publicacións científicas, asistencia a simposios, seminarios ou congresos especializados, comunicacións presentadas a congresos, etc., obrigatoriamente no ámbito da teoría literaria ou literatura comparada.

• Acreditar a elaboración dalgún traballo académico universitario ou xornalístico en galego.

missing image file
missing image file