Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Mércores, 13 de xuño de 2018 Páx. 28911

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o terceiro e cuarto trimestres de 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios con cargo ao marco 2007-2013, o beneficiario estará suxeito ás normas de información e publicidade que establece o Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, que fixa as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión. No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios con cargo ao marco 2014-2020, o beneficiario está sometido ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, número 2.2 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propor para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade da relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o terceiro e cuarto trimestres de 2017, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade da relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o terceiro e cuarto trimestres de 2017, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 26 de novembro de 2013 (DOG núm. 230, do 2 de decembro) pola que se publican as axudas do Igape para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 € e 200.000 €, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Finalidade: apoiar a adquisición de equipamento tecnolóxico das pemes no sector servizos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 09, actuación 5.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG174.2014.1.28

Costas Asesores, S.L.

4.10.2017

30.806,00

15.230,49

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas dos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se convoca en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 % e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible do beneficiario polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención: CE001.

Nº de expediente

Nome/Razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.75

Comega Vigo, S.L.

15.9.2017

62.790,00

9.418,50

IG227.2016.1.80

Artesanía La Galaica, S.L.

15.9.2017

123.884,50

18.582,68

IG227.2016.1.81

Hierros Varela Urbieta, S.L.

15.9.2017

139.500,00

20.925,00

IG227.2016.1.92

Celanova Motor, S.L.

15.9.2017

55.067,00

8.260,05

IG227.2016.1.93

Talleres Ansede Diésel, S.L.

15.9.2017

102.820,46

15.423,07

IG227.2016.1.97

Plymouth Rubber Europa, S.A.

15.9.2017

156.360,00

12.508,80

IG227.2016.1.99

Carrocerías Digal, S.A.L.

15.9.2017

214.650,00

32.197,50

IG227.2016.1.104

Vifer y de Diego, S.L.

15.9.2017

325.000,00

65.000,00

IG227.2016.1.108

Instalaciones Aislamientos Conductos José García Suárez, S.L.U.

15.9.2017

85.498,00

12.824,70

IG227.2016.1.114

Especialistas en Mecanizado y Calderería, S.L.

15.9.2017

123.080,00

18.462,00

IG227.2016.1.119

Tecdisma, S.L.

15.9.2017

225.685,00

18.054,80

IG227.2016.1.125

Encuadernaciones Santiago, S.L.

15.9.2017

776.850,00

116.527,50

IG227.2016.1.156

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

15.9.2017

89.000,00

7.120,00

IG227.2016.1.83

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

4.10.2017

369.400,00

36.940,00

IG227.2016.1.95

Recubrimientos Atalaya, S.L.

4.10.2017

51.300,00

7.695,00

IG227.2016.1.98

Luz Puntual, S.L.

26.10.2017

223.474,00

33.521,10

IG227.2016.1.101

Biofabri, S.L.

26.10.2017

631.556,49

50.524,52

IG227.2016.1.107

Euroespes Biotecnología, S.A.

26.10.2017

390.000,00

58.500,00

IG227.2016.1.89

Viguesa de Útiles y Matricería, S.L.L. (Vigumat)

7.11.2017

223.470,00

33.520,50

IG227.2016.1.109

Esperón Besada, S.L.

7.11.2017

67.519,00

10.127,85

IG227.2016.1.132

Ecoplas Barbanza, S.L.

7.11.2017

738.186,00

110.727,90

IG227.2016.1.137

Manufacturas Gallegas del Vidrio, S.L.

7.11.2017

71.000,00

10.650,00

IG227.2016.1.50

Producciones Audiovisuales Setemedia, S.L.

13.11.2017

164.375,80

24.656,37

IG227.2016.1.116

Gráficas y Formularios, S.A.

13.11.2017

264.000,00

39.600,00

IG227.2016.1.140

Formas Inoxman, S.L.

13.11.2017

859.000,00

68.720,00

IG227.2016.1.144

Pizza System, S.L.

13.11.2017

111.212,00

16.681,80

IG227.2016.1.147

Indalsu, S.A.

13.11.2017

89.639,00

7.171,12

IG227.2016.1.166

Confecciones Maime, S.L.

13.11.2017

98.727,30

14.809,10

IG227.2016.1.171

Carpintería Estelar, S.L.

13.11.2017

150.000,00

22.500,00

IG227.2016.1.173

Propetan Investment, S.L.

13.11.2017

75.000,00

11.250,00

IG227.2016.1.59

Talleres Veloso, S.L.

1.12.2017

54.934,69

8.240,20

IG227.2016.1.84

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

1.12.2017

62.660,73

9.399,11

IG227.2016.1.100

Aníbal Metalmecánica Gallega, S.L.

1.12.2017

788.992,00

118.348,80

IG227.2016.1.126

Top Ventana, S.L.

1.12.2017

97.800,00

14.670,00

IG227.2016.1.102

Acanor Acabados del Noroeste Vigo, S.L.

22.12.2017

377.085,00

56.562,75

IG228.2016.1.31

J.J. Chicolino, S.L.

15.9.2017

478.822,79

89.108,93

IG228.2016.1.65

Casas Cube, S.L.U.

15.9.2017

1.999.900,45

667.566,77

IG228.2016.1.67

Lupeon, S.L.

15.9.2017

899.270,00

128.145,98

IG228.2016.1.72

Papelga, S.L. (en constitución)

15.9.2017

717.417,96

185.596,03

IG228.2016.1.73

Carronza, S.L.

15.9.2017

168.000,00

47.140,80

IG228.2016.1.28

Industrias Plásticas del Noroeste, S.L.

4.10.2017

470.800,73

134.884,41

IG228.2016.1.30

Rotogal, S.L.

4.10.2017

879.583,56

163.690,50

IG228.2016.1.37

Antobal, S.L.

4.10.2017

269.663,75

63.451,88

IG228.2016.1.38

Roviño 5, S.L.

4.10.2017

165.692,00

38.987,33

IG228.2016.1.40

Industrias Losal, S.L.

4.10.2017

179.947,28

41.639,80

IG228.2016.1.48

P & J Carrasco, S.L.

4.10.2017

282.226,86

69.060,91

IG228.2016.1.80

Productos Friorizados La Carballesa, S.L.

13.11.2017

161.050,00

35.511,53

IG228.2016.1.34

Industriales Panaderos Agrupados, S.A.

1.12.2017

892.000,00

107.486,00

IG228.2016.1.51

Industrias de Panificación Campelos do Coto, S.L.

1.12.2017

360.034,61

43.384,17

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.5

Seijo Martínez, Alejandro

7.7.2017

32.250,00

2.217,19

IG204.2016.1.21

Tecniart Galicia, S.L.

7.7.2017

22.687,50

1.313,59

IG204.2016.1.34

Torregrosa Vergara, Úrsula

7.7.2017

26.250,00

1.790,72

IG204.2016.1.36

Escolabs Space Maker, S.L.

7.7.2017

82.324,32

3.973,53

IG204.2016.1.38

Blanco Pérez, Noelia

7.7.2017

30.000,00

3.316,25

IG204.2016.1.39

Lago Gómez, S.L.

7.7.2017

52.500,00

4.084,16

IG204.2016.1.40

Bardanca Fraga, María Rosa

7.7.2017

39.750,00

1.494,88

IG204.2016.1.41

Pérez Castro, María Eddy

7.7.2017

24.750,00

2.568,41

IG204.2016.1.42

Limia Novoa, Rogelio

7.7.2017

22.500,00

2.646,41

IG204.2016.1.43

Xestión Galega do Plástico, S.L.

7.7.2017

60.000,00

5.649,31

IG204.2016.1.44

Castro Batan, José Ramón

7.7.2017

60.000,00

4.730,26

IG204.2016.1.45

Freije Varela, María Carmen

7.7.2017

87.750,00

7.816,78

IG204.2016.1.46

Mariscos y Elaborados Al Punto, S.L.

7.7.2017

75.000,00

7.987,98

IG204.2016.1.50

Santiago Lago, Esteban

7.7.2017

60.750,00

6.304,27

IG204.2016.1.52

Autos Dosil, S.L.

7.7.2017

225.000,00

3.670,72

IG204.2016.1.56

Cerviño y Canosa, S.L.

7.7.2017

75.000,00

7.783,05

IG204.2016.1.57

Prototipado y Mecanizados de Galicia, S.L.

7.7.2017

150.000,00

13.504,55

IG204.2016.1.58

Autocares Hermanos Loureiro, S.L.

7.7.2017

135.000,00

5.157,35

IG204.2016.1.59

Urimare, S.L.

7.7.2017

90.000,00

6.612,37

IG204.2016.1.60

Moar Lorenzo, María Jesús

7.7.2017

625.000,00

6.785,29

IG204.2016.1.61

Confecciones Iglemar, S.L.

7.7.2017

45.000,00

4.204,96

IG204.2016.1.62

Madrid Leyva, Alfats

7.7.2017

48.000,00

4.981,15

IG204.2016.1.63

Gago Sampedro, Ana

7.7.2017

950.000,00

4.657,80

IG204.2016.1.64

Domínguez Gónzalez, Andrea

7.7.2017

500.000,00

6.767,01

IG204.2016.1.66

Guimarey Pardo, Rebeca

7.7.2017

55.125,00

5.720,54

IG204.2016.1.69

Riberas del Sena, S.L.U.

7.7.2017

48.750,00

5.266,43

IG204.2016.1.71

Carvy e Hijos, S.L.

7.7.2017

115.425,00

9.526,47

IG204.2016.1.75

Lacados Brumigal, S.L.

7.7.2017

42.000,00

2.921,75

IG204.2016.1.77

Inversiones Doroña, S.L.

7.7.2017

150.000,00

12.265,05

IG204.2016.1.78

Pazo as Barreiras, S.L.

7.7.2017

112.500,00

6.868,09

IG204.2016.1.81

Rotogal, S.L.

7.7.2017

150.000,00

12.888,61

IG204.2016.1.82

Peisaco Anamar, S.L.

7.7.2017

225.000,00

15.096,51

IG204.2016.1.83

S.A.T. Sanchiño Castro, S.A.T.

7.7.2017

180.000,00

12.034,64

IG204.2016.1.84

Alvite Fojón, Óscar

7.7.2017

82.500,00

8.795,77

IG204.2016.1.86

Collazo Míguez, Alfonso

7.7.2017

61.500,00

6.382,11

IG204.2016.1.88

Avos Felices, S.L.

7.7.2017

243.750,00

13.914,68

IG204.2016.1.90

Ribeiro Varela, Marlene

7.7.2017

36.000,00

3.735,87

IG204.2016.1.92

Freijedo Carballo, Juan Manuel

7.7.2017

45.000,00

4.669,84

IG204.2016.1.93

Autocares Seara, S.L.

7.7.2017

81.000,00

2.769,61

IG204.2016.1.95

Bichopolis, S.L.

7.7.2017

25.500,00

2.310,32

IG204.2016.1.96

Donvar Celanova, S.L.

7.7.2017

45.000,00

5.292,83

IG204.2016.1.99

Coisatel, S.L.

7.7.2017

26.250,00

2.290,80

IG204.2016.1.101

Tiendas Baffin Bay, S.L.U.

7.7.2017

45.000,00

2.228,22

IG204.2016.1.103

Excavaciones Abelleira, S.L.

7.7.2017

72.600,00

1.674,76

IG204.2016.1.104

Amperis Products, S.L.

7.7.2017

150.000,00

5.110,88

IG204.2016.1.106

Rosón López, Pascual

7.7.2017

500.000,00

6.770,67

IG204.2016.1.107

Alentó Villavidal, S.L.

7.7.2017

75.000,00

7.783,05

IG204.2016.1.109

Cabido Doval, Antonio

7.7.2017

30.000,00

2.824,65

IG204.2016.1.110

Sweetandsavory, S.L.

7.7.2017

45.000,00

4.792,79

IG204.2016.1.114

Autoservicio los Soportales, S.L.

7.7.2017

22.500,00

2.334,92

IG204.2016.1.117

Almacenes Cancela, S.L.

7.7.2017

187.500,00

13.588,93

IG204.2016.1.255

Xirume, S.C.

7.7.2017

30.000,00

2.618,06

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimento das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e coas sociedades de garantía recíproca (Programa microcréditos).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das microempresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-7703 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2016.1.5

Agro Forestal Xaneiro, S.L.

7.7.2017

18.750,00

2.347,54

IG206.2016.1.6

Calvo Tenreiro, Ana María

7.7.2017

6.000,00

675,72

IG206.2016.1.8

Caride Rodríguez, José Ángel

7.7.2017

15.000,00

2.073,66

IG206.2016.1.9

Corral Rivera, Luis Antonio

7.7.2017

9.000,00

1.013,80

IG206.2016.1.10

Teijeira López, María del Carmen

7.7.2017

11.250,00

1.406,14

IG206.2016.1.12

Villanueva Franco, Pedro Damián

7.7.2017

95.000,00

3.692,38

IG206.2016.1.13

Sánchez Izquierdo, Carlos

7.7.2017

9.750,00

1.797,64

IG206.2016.1.14

Dos Santos Fernández, Celso

7.7.2017

18.750,00

3.960,19

IG206.2016.1.15

Cubiertas Ramón, S.L.

7.7.2017

12.375,00

1.547,34

IG206.2016.1.17

Bermúdez Fraga, María

7.7.2017

15.000,00

2.789,99

IG206.2016.1.18

González Díaz, Fernando

7.7.2017

12.750,00

1.619,03

IG206.2016.1.20

Feijoo Otero, Leonardo

7.7.2017

16.000,00

2.359,71

IG206.2016.1.21

Mecías Beis, Blanca Nieves

7.7.2017

15.000,00

3.110,78

IG206.2016.1.24

Bernárdez Fontán, Enrique

7.7.2017

15.000,00

2.767,39

IG206.2016.1.3

Érase Dúas Veces o Gato con Botas, S.L.

2.8.2017

18.750,00

3.984,15

IG206.2016.1.16

Cabo, C.B.

2.8.2017

12.251,25

1.372,79

IG206.2016.1.19

Vivero Rodríguez, Encarnación

2.8.2017

7.500,00

938,85

IG206.2016.1.25

Novoa Iglesias, Daniel

2.8.2017

18.750,00

3.887,47

IG206.2016.1.27

Piñeiro Cid, Enriqueta

2.8.2017

13.471,07

1.650,81

IG206.2016.1.30

Transper Mercancías do Noroeste, S.L.

2.8.2017

18.750,00

3.439,20

IG206.2016.1.31

Alonzo Elisa, Paola

2.8.2017

18.750,00

3.640,00

IG206.2016.1.33

Mundo Gava, S.L.

2.8.2017

18.750,00

2.335,10

IG206.2016.1.35

López López, José Antonio

2.8.2017

4.125,00

838,50

IG206.2016.1.36

Fortes Pan, José Ángel

2.8.2017

18.000,07

2.775,63

IG206.2016.1.37

Castro Lago, Ángel Ramón

2.8.2017

12.000,00

2.201,08

IG206.2016.1.39

Lorenzogonzalez, Santiago

2.8.2017

25.000,00

3.439,20

IG206.2016.1.41

Lago Fernández, María del Rosario

2.8.2017

9.000,00

1.140,39

IG206.2016.1.42

Sanmartín Vázquez, José Ángel

2.8.2017

8.100,00

1.187,68

IG206.2016.1.43

Doval Martínez, María Jesús

2.8.2017

18.750,00

3.896,66

IG206.2016.1.44

Fernández Rodríguez, Julio

2.8.2017

15.000,00

3.187,33

Norma reguladora: Resolución conxunta do 14 de outubro de 2016 (DOG núm. 204, do 26 de outubro), do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), pola que se dá publicidade do acordo da Amtega e do Consello de Dirección do Igape que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.02, obxectivo específico 01.02.01 e obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01), e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-accionaTIC.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG236.2017.2.2.MKTDIX

Remote Consulting Services, S.L.

4.8.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2017.2.9.DIAGDIX

Reigosa y Varela, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.11.DIAGI40

Biscuits Galicia, S.L.

4.8.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.2.12.MOBDIX

Empresa Freire, S.L.

4.8.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.2.13.XESDIX

Sande Rodríguez, Andrés

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.16.XESDIX

Cedisga, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.17.SIMI40

Taste LAB, S.L.

4.8.2017

7.683,50

6.603,50

IG236.2017.2.18.DIAGI40

Carrocerías Dafer, S.A.

4.8.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.2.19.XESDIX

Limpieza de Alfombras Tamerlan, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.20.DIAGI40

Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L.

4.8.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.2.21.DIAGDIX

Fernández Mato, María José

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.22.DIAGDIX

Corpoben Corporación Cosmética, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.23.XESDIX

Extintores Celta, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.26.XESDIX

Viajes Fisterra, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.27.XESDIX

L&V Concept, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.28.XESDIX

Nutrí-Innova, C.B.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.29.DIAGI40

Confecciones M.R.F., S.A.

4.8.2017

4.356,00

4.131,00

IG236.2017.2.31.XESDIX

Maderas Rías Baixas, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.32.DIAGDIX

Logística y Administración Small Business, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.33.SIMI40

Ledisson A&it, S.L.

4.8.2017

7.683,50

6.063,50

IG236.2017.2.34.MOBDIX

Logística y Administración Small Business, S.L.

4.8.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.2.35.SIMI40

Idawen Sports, S.L.

4.8.2017

7.683,50

6.603,50

IG236.2017.2.36.SOLI40

Pazo Valdomiño, S.A.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.37.DIAGDIX

Hifas da Terra, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2017.2.38.XESDIX

Frutas Fragole, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.39.XESDIX

Ínter Eurochapas, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.40.DIAGI40

Pazo Valdomiño, S.A.

4.8.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.2.42.DIAGDIX

Figueroa & Bermejo Consultores, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.43.DIAGDIX

Solo Tiendas Especiales, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.44.DIAGDIX

Allgenetics&biology, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.45.SIMI40

Brigal, S.A.

4.8.2017

7.683,50

5.523,50

IG236.2017.2.47.MOBDIX

Motoexpress Neumáticos, S.L.

4.8.2017

7.102,18

5.102,18

IG236.2017.2.48.MOBDIX

Xesteira Carburantes, S.L.

4.8.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.2.49.SIMI40

Misutonida, S.L.

4.8.2017

7.683,50

5.523,50

IG236.2017.2.50.DIAGDIX

Mecalia-Metalúrgica y Calderería, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.51.MKTDIX

Motoexpress Neumáticos, S.L.

4.8.2017

5.584,39

4.064,39

IG236.2017.2.52.XESDIX

Motoexpress Neumáticos, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.53.XESDIX

Tons Distribución de Consumibles, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.54.XESDIX

Ingemega, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.55.XESDIX

Urbarrio, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.56.XESDIX

Urbarrio, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.57.SOLI40

Talleres Castiñeira, S.L.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.59.DIAGDIX

Coverwind Solutions, S.L.

4.8.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.2.61.MOBDIX

Aqualecer, S.L.

4.8.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.2.64.SOLI40

Madera Plus Calidad Forestal, S.L.

4.8.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2017.2.65.SOLI40

Aqua-Nor, Aguas del Noroeste, S.L.

4.8.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2017.2.66.DIAGDIX

Ingeniería, Geotecnia y Calidad, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.67.DIAGDIX

Estébanez Granado, Alicia

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.70.DIAGDIX

Bouza Puentes, Josefa

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.71.DIAGDIX

Espacio Sf Stem, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.74.DIAGDIX

Alonia Consultoría, S.L.U.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.76.DIAGDIX

Xicapam, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.77.SOLI40

Xicapam, S.L.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.78.SOLI40

Xicapam, S.L.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.79.SOLI40

Pigma Gráfica Impresión Digital, S.L.

4.8.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2017.2.80.SOLI40

Insenaval, S.L.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.82.DIAGDIX

3p Ventures, S.L.U.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.83.MOBDIX

3p Ventures, S.L.U.

4.8.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.2.85.DIAGDIX

Gestión y Asesoramiento Energético, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.86.MOBDIX

Igalia Consultores, S.L.

4.8.2017

7.102,18

6.102,18

IG236.2017.2.87.SOLI40

Agroamb Prodalt, S.L.

4.8.2017

7.744,00

6.124,00

IG236.2017.2.90.DIAGDIX

Moreira y Cia, S.A.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.95.XESDIX

Rs92 Mañosa, S.L.

4.8.2017

7.631,71

6.551,71

IG236.2017.2.96.SOLI40

Mecanizados Oliveira, S.L.

4.8.2017

7.744,00

6.664,00

IG236.2017.2.98.DIAGDIX

Gráficas Anduriña, Sociedad Cooperativa Gallega

4.8.2017

4.477,00

4.252,00

IG236.2017.2.100.DIAGI40

Hormigones de Boiro, S.L.

4.8.2017

4.356,00

4.056,00

IG236.2017.2.101.DIAGDIX

Hormigones de Boiro, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.177,00

IG236.2017.2.102.SOLI40

Hormigones de Boiro, S.L.

4.8.2017

7.744,00

5.584,00

IG236.2017.2.103.XESDIX

Hormigones de Boiro, S.L.

4.8.2017

7.631,71

5.471,71

IG236.2017.2.107.DIAGDIX

Alro Maquinaria, S.L.

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

IG236.2017.2.109.DIAGDIX

Villar Vázquez, Anita

4.8.2017

4.477,00

4.327,00

Norma reguladora: Resolución do 29 de decembro de 2016 (DOG núm. 249, do 30 de decembro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2017), e se convoca en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2017.1.46

Serviplus Total, S.L.

7.7.2017

80.000,00

3.733,33

IG179.2017.1.54

Almacenes Generales R. Andrade, S.L.

7.7.2017

150.000,00

4.000,00

IG179.2017.1.55

Gráficas Planeta, S.L.

7.7.2017

10.000,00

333,33

IG179.2017.1.56

Neira López, Manuel

7.7.2017

16.000,00

640,00

IG179.2017.1.57

Neomek Aplicaciones Industriales, S.L.

7.7.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.58

Acende Enerxía, S.L.

7.7.2017

150.000,00

6.000,00

IG179.2017.1.60

Fandiño Giráldez, Alfredo 000666468v S.L.N.E.

7.7.2017

80.000,00

2.666,67

IG179.2017.1.64

Rocío Fernández, S.L.U.

7.7.2017

15.000,00

500,00

IG179.2017.1.68

Lema Lorenzo, Isabel

7.7.2017

20.000,00

666,67

IG179.2017.1.70

Agencia Pumart, S.L.

7.7.2017

15.000,00

500,00

IG179.2017.1.71

La73, S.L.

7.7.2017

15.000,00

500,00

IG179.2017.1.74

Musana Muebles San Agustín, S.L.

7.7.2017

50.000,00

2.333,33

IG179.2017.1.75

Musana Muebles San Agustín, S.L.

7.7.2017

50.000,00

2.333,33

IG179.2017.1.15

González Vidal, Juan Diego

2.8.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.16

Rodríguez Gómez, Alvaro

2.8.2017

24.000,00

1.120,00

IG179.2017.1.23

Insal Aluminios, S.L.

2.8.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2017.1.26

Pérez Fernández, Monserrat

2.8.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.44

Agroxulma, S. Coop. Galega

2.8.2017

25.000,00

833,33

IG179.2017.1.45

Lucus Asistencia Internacional, S.L.

2.8.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2017.1.61

Rodríguez Bouza, María Dolores

2.8.2017

20.000,00

666,67

IG179.2017.1.66

López García, Esther

2.8.2017

10.000,00

333,33

IG179.2017.1.67

Riba y Domínguez, S.A.

2.8.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2017.1.73

Trans Isanbe, S.L.

2.8.2017

20.000,00

933,33

IG179.2017.1.76

Nubeluna, S.L.

2.8.2017

15.000,00

400,00

IG179.2017.1.77

Alfacargo Shipping And Logistics, S.L.

2.8.2017

35.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.78

Multidistribución Jesteves, S.L.

2.8.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.79

Vencor Almacén, y Distribución S.L.

2.8.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.83

Panadería Torneiros, S.L.

2.8.2017

25.000,00

833,33

IG179.2017.1.89

Filgueira Vila, José Manuel

2.8.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.90

Vázquez Raposo, Antonio

2.8.2017

20.000,00

533,33

IG179.2017.1.69

D&S Motos, S.L.

29.11.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2017.1.80

Montajes Eléctricos Alfonso, S.L.

29.11.2017

25.000,00

833,33

IG179.2017.1.84

Agro Forestal Rouco, S.L.U.

29.11.2017

60.000,00

2.400,00

IG179.2017.1.85

Despensa y Granel, C.B.

29.11.2017

13.000,00

606,67

IG179.2017.1.88

Dans, Rodríguez y Cia, S.L.

29.11.2017

120.000,00

5.600,00

IG179.2017.1.91

Padín Ríos, Santiago

29.11.2017

25.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.92

Residencia el Retiro, S.L.

29.11.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.97

Pizzas Sigras, S.L.

29.11.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2017.1.98

Creade Impresión Digital, S.L.

29.11.2017

20.000,00

800,00

IG179.2017.1.99

Online Marketing Factory, S.L.

29.11.2017

50.000,00

1.666,67

IG179.2017.1.101

Grupo Grl, S.L.

29.11.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2017.1.102

Jesús Alonso Rodríguez, S.L.

29.11.2017

80.000,00

3.733,33

IG179.2017.1.103

Tr Elimarke, S.L.

29.11.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2017.1.104

Ganadería Cornaces, S.L.

29.11.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.105

Grupivazgle, S.L.

29.11.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2017.1.106

Montajes y Estructuras Lago, S.L.U.

29.11.2017

90.000,00

4.200,00

IG179.2017.1.107

Freire Chico, S.L.

29.11.2017

80.000,00

3.733,33

IG179.2017.1.108

Blanco Fandiño, Alberto

29.11.2017

10.000,00

333,33

IG179.2017.1.109

A-Z Aluminios, S.C.

29.11.2017

50.000,00

1.666,67

IG179.2017.1.110

Imperio Azteca, S.L.

29.11.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.113

Suministros Valdoviño, S.L.

29.11.2017

100.000,00

2.000,00

IG179.2017.1.114

Loxística Sumercatrans, S.L.

29.11.2017

18.000,00

480,00

IG179.2017.1.116

Julio Castro Telecomunicaciones, S.L.

29.11.2017

130.000,00

6.066,67

IG179.2017.1.112

Factoría de Software e Multimedia, S.L.

27.12.2017

40.000,00

1.866,67

IG179.2017.1.115

Aplicaciones y Desarrollos Tecnológicos Xeral, S.L.U.

29.12.2017

25.000,00

1.166,67

IG179.2017.1.117

Avanti Asistencia, S.L.

29.12.2017

12.000,00

560,00

IG179.2017.1.118

Atmósfera Ponteareas, S.L.U.

29.12.2017

20.000,00

933,33

IG179.2017.1.119

Campivil, S.L.

29.12.2017

60.000,00

2.800,00

IG179.2017.1.120

Pinturas Regueiro, S.L.U.

29.12.2017

75.000,00

2.500,00

IG179.2017.1.121

Ebanistería Caderma, S.L.L.

29.12.2017

30.000,00

1.000,00

IG179.2017.1.122

Álvarez Comesaña, Juan Manuel

29.12.2017

15.000,00

400,00

IG179.2017.1.123

Fontanería Carlos García, C.B.

29.12.2017

35.000,00

1.633,33

IG179.2017.1.124

Romero Arufe, Laura

29.12.2017

20.000,00

533,33

IG179.2017.1.125

Fiuza Auto Agro, S.L.

29.12.2017

10.000,00

333,33

IG179.2017.1.127

Ártabro Tech, S.L.

29.12.2017

80.000,00

3.733,33

IG179.2017.1.128

Proafer Rianxo, S.L.U.

29.12.2017

30.000,00

1.400,00

IG179.2017.1.130

Ajr Peluquerías Infantiles, S.L.

29.12.2017

15.000,00

300,00

IG179.2017.1.131

Torrado Torrado, Antonio

29.12.2017

6.500,00

173,33

IG179.2017.1.132

Xercode Media Software, S.L.

29.12.2017

100.000,00

4.666,67

IG179.2017.1.133

Arxon Estrategia, S.L.

29.12.2017

60.000,00

2.000,00

IG179.2017.1.134

Augasa, S.A.

29.12.2017

100.000,00

2.000,00

IG179.2017.1.136

Enfortruks Pfg, S.L.

29.12.2017

45.000,00

1.500,00

IG179.2017.1.137

Apym Infantil, S.L.U.

29.12.2017

50.000,00

1.666,67

IG179.2017.1.138

Talleres Gallegos de Soldadura, S.L.

29.12.2017

15.000,00

700,00

IG179.2017.1.139

Osventos Innovación en Servizos, S.L.

29.12.2017

150.000,00

7.000,00

IG179.2017.1.140

Red de Muebles de Oficina, S.L.

29.12.2017

40.000,00

1.333,33

IG179.2017.1.142

Solaina Minei, S.L.

29.12.2017

20.000,00

933,33

Norma reguladora: Resolución do 20 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 17, do 25 de xaneiro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7814 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG208.2017.1.1

Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro

12.7.2017

98.405,99

78.724,79

IG208.2017.1.2

Clúster de Pizarra de Galicia

12.7.2017

110.008,00

88.006,40

IG208.2017.1.4

Anfaco

12.7.2017

77.095,86

61.676,69

IG208.2017.1.5

Confederación Empresarial de Orense

12.7.2017

31.615,20

25.292,16

IG208.2017.1.8

Agmma (Asociación Gallega de Moldistas, Matriceros y Afines)

12.7.2017

31.988,60

25.590,88

IG208.2017.1.9

Fundación CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)

12.7.2017

69.979,68

55.983,74

IG208.2017.1.10

Consello Regulador Rías Baixas

12.7.2017

94.928,55

75.942,84

IG208.2017.1.11

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

12.7.2017

187.500,00

150.000,00

IG208.2017.1.12

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

12.7.2017

66.508,00

53.206,40

IG208.2017.1.14

Asociación Clúster do Audiovisual Galego

12.7.2017

66.315,50

53.052,40

IG208.2017.1.15

Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia

12.7.2017

69.791,74

55.833,39

IG208.2017.1.17

Gremio Provincial de Carniceros y Charcuteros de Ourense

12.7.2017

143.639,62

114.911,70

IG208.2017.1.18

Ageinco

12.7.2017

35.654,75

28.523,80

IG208.2017.1.19

Consello Regulador D.O. Ribeiro

12.7.2017

64.716,00

51.772,80

IG208.2017.1.21

Ineo

12.7.2017

18.467,22

14.773,78

IG208.2017.1.22

Asociación de Industrias Culturales de la Provincia de Ourense

12.7.2017

23.841,20

19.072,96

IG208.2017.1.23

Confed. Empresarios-Pontevedra

12.7.2017

24.521,36

19.617,09

IG208.2017.1.25

Asociación Galega de Graniteros

12.7.2017

93.678,70

74.942,96

IG208.2017.1.31

Asociación Clúster de la Madera de Galicia

12.7.2017

14.651,15

11.720,92

IG208.2017.1.32

Clúster TIC Galicia

12.7.2017

43.849,60

35.079,68

IG208.2017.1.34

Asociación Clúster da Alimentación Ecolóxica de Galicia

12.7.2017

13.353,54

10.682,83

IG208.2017.1.36

Asociación Clúster del Naval Gallego

12.7.2017

176.376,71

141.101,37

IG208.2017.1.37

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

12.7.2017

101.231,40

80.985,12

Norma reguladora: Resolución do 27 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 24, do 3 de febreiro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto industria 4.0) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión dun premio a un máximo de seis proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a implantación de equipamento e sistemas para a modernización dos procesos nun grupo de pemes, así como as axudas á dita implantación para cada peme participante en cada un dos proxectos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7706 e 09.A1-741A-7820 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 % e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001; liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG223.2017.1.4

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

11.9.2017

25.000,00

25.000,00

IG223.2017.1.5

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

11.9.2017

25.000,00

25.000,00

IG223.2017.1.7

Asociación Clúster de la Madera de Galicia

11.9.2017

25.000,00

25.000,00

IG223.2017.1.8

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

11.9.2017

25.000,00

25.000,00

IG223.2017.1.9

Asociación Clúster del Naval Gallego

11.9.2017

25.000,00

25.000,00

IG223.2017.1.4.1

Industrial Recense, S.L.

11.9.2017

142.300,00

65.480,00

IG223.2017.1.4.2

Transformaciones Globales, S.L.

11.9.2017

70.000,00

24.500,00

IG223.2017.1.4.3

Esypro Manutención, S.L.

11.9.2017

141.900,00

35.475,00

IG223.2017.1.4.4

Triomachine, S.L.

11.9.2017

117.000,00

51.825,00

IG223.2017.1.5.1

Goycar Galicia, S.L.

11.9.2017

973.289,00

372.946,15

IG223.2017.1.5.2

Kaleido SCM, S.L.

11.9.2017

300.001,75

75.000,44

IG223.2017.1.5.3

Hispaplasti, S.A.

11.9.2017

257.257,47

64.314,37

IG223.2017.1.5.4

Carrocerías Dafer, S.A.

11.9.2017

129.614,00

49.624,30

IG223.2017.1.5.5

Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.

11.9.2017

61.831,56

23.798,80

IG223.2017.1.5.6

Hispamoldes, S.A.

11.9.2017

130.800,00

32.700,00

IG223.2017.1.5.7

Izmar, S.L.

11.9.2017

305.407,50

111.489,38

IG223.2017.1.5.8

Útil Vigo, S.L.

11.9.2017

668.400,00

233.940,00

IG223.2017.1.5.9

Drogas Vigo, S.L.

11.9.2017

41.758,00

10.439,50

IG223.2017.1.7.1

Serrerías Rodríguez, S.L.

11.9.2017

152.487,37

38.121,84

IG223.2017.1.7.2

Bopapel, S.L.

11.9.2017

1.239.580,59

309.895,15

IG223.2017.1.7.3

Biomasa Forestal, S.L.

11.9.2017

611.207,04

213.922,46

IG223.2017.1.7.4

Betanzos HB, S.L.

11.9.2017

89.146,80

22.286,70

IG223.2017.1.7.5

Maderas Sampayo Sociedad Anónima

11.9.2017

17.865,13

6.252,80

IG223.2017.1.7.6

Maderas Cajaraville, S.L.

11.9.2017

490.742,17

171.759,76

IG223.2017.1.7.7

Greenalia Forest, S.L.

11.9.2017

31.438,63

13.847,97

IG223.2017.1.7.8

Seistag Innovación, S.L.

11.9.2017

199.111,37

99.555,69

IG223.2017.1.7.9

Agroamb Prodalt, S.L.

11.9.2017

283.878,92

99.357,62

IG223.2017.1.8.1

Porto-Muíños, S.L.

11.9.2017

103.893,00

36.362,55

IG223.2017.1.8.3

Queizuar, S.L.

11.9.2017

66.674,02

28.416,73

IG223.2017.1.8.4

Quival, S.A.

11.9.2017

47.550,20

21.939,07

IG223.2017.1.8.5

Vinigalicia, S.L.

11.9.2017

77.870,86

28.598,80

IG223.2017.1.8.6

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

11.9.2017

453.884,85

159.139,84

IG223.2017.1.9.1

Gabadi, S.L.

11.9.2017

153.615,00

45.543,00

IG223.2017.1.9.2

Norinver Montajes e Ingeniería, S.L.

11.9.2017

332.684,52

155.439,58

IG223.2017.1.9.3

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

11.9.2017

184.185,12

74.552,06

IG223.2017.1.9.4

Tune Eureka, S.A.

11.9.2017

194.000,00

48.500,00

IG223.2017.1.9.5

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

11.9.2017

47.735,12

16.554,56

Norma reguladora: Resolución do 16 de febreiro de 2017 (DOG núm. 42, do 1 de marzo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Finalidade: creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que contribúan á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A subvención aos proxectos estará cofinanciada ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020, prioridade 6.A, medida 06, submedida 6.2.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG233.2017.1.3

Rivero Gayoso, Marina

11.8.2017

56.500,00

56.500,00

IG233.2017.1.14

Monte Merlín, S.L.U.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.16

Domínguez Latorre, Raquel

11.8.2017

45.000,00

45.000,00

IG233.2017.1.19

Estévez Pérez, Iván

11.8.2017

56.500,00

56.500,00

IG233.2017.1.29

Sánchez Gómez, Óscar

11.8.2017

25.000,00

25.000,00

IG233.2017.1.30

Imjoying Leisure International Group, S.L. (en constitución)

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.38

Reciclaxecd Vecino, S.L. (en constitución)

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.40

Electro-Cocinas Ames, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.45

Peleteiro Bandín, Álvaro

11.8.2017

20.000,00

20.000,00

IG233.2017.1.47

García Fernández, Carlos

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.49

Suárez Sánchez, Corina Emérita

11.8.2017

50.000,00

50.000,00

IG233.2017.1.50

García León, Francisco José

11.8.2017

57.500,00

57.500,00

IG233.2017.1.56

Banastra, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.57

Devesa Senín, Francisco Ramón

11.8.2017

65.000,00

65.000,00

IG233.2017.1.67

Grupo Valin Lama, S.R.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.70

Silvarrey Casanova, Marta Luisa

11.8.2017

42.500,00

42.500,00

IG233.2017.1.72

Manjon Bermúdez, José Ignacio

11.8.2017

51.500,00

51.500,00

IG233.2017.1.73

Dada Global, S.L.

11.8.2017

37.500,00

37.500,00

IG233.2017.1.74

Fontes de Mane, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.78

Aragunde Pereira, José Manuel

11.8.2017

25.000,00

25.000,00

IG233.2017.1.82

Transgomesende, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.90

Gorin Moreira, Francisco Xosé

11.8.2017

20.000,00

20.000,00

IG233.2017.1.92

Álvarez López Pedro

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.103

Anido Vigo, Judit

11.8.2017

56.500,00

56.500,00

IG233.2017.1.111

López Palmeiro, Santiago José

11.8.2017

65.000,00

65.000,00

IG233.2017.1.118

Biotech Research, S.L.

11.8.2017

57.500,00

57.500,00

IG233.2017.1.122

González Prado, Eloy

11.8.2017

37.500,00

37.500,00

IG233.2017.1.124

Sáez Batallán, Jesús

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.129

Fernández Rodríguez, Cecilia

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.134

Martínez Lago, Segundo

11.8.2017

20.000,00

20.000,00

IG233.2017.1.135

Pérez Crespo, Juan

11.8.2017

32.500,00

32.500,00

IG233.2017.1.142

Kuzunguka App Developers, S.L.

11.8.2017

56.500,00

56.500,00

IG233.2017.1.156

Sábrego Catering, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.172

Fernández Viñas, Patricia

11.8.2017

62.500,00

62.500,00

IG233.2017.1.173

Cores Acha, Sergio

11.8.2017

37.500,00

37.500,00

IG233.2017.1.175

Generxia Sán Roque, S.L.

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.179

Novo Sánchez, Roberto

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.181

Romero Rivera, María Leticia

11.8.2017

65.000,00

65.000,00

IG233.2017.1.183

Magallanes Barreiro, María Magdalena

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.186

Abal Tobío, Eva

11.8.2017

50.000,00

50.000,00

IG233.2017.1.197

Ramil Martínez, Manuel

11.8.2017

51.500,00

51.500,00

IG233.2017.1.198

Valladares Ocampo, Óscar

11.8.2017

37.500,00

37.500,00

IG233.2017.1.205

Seoane Vázquez, Esteban

11.8.2017

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.206

Insua Rivas, Cayetano

11.8.2017

65.000,00

65.000,00

Norma reguladora: Resolución do 2 de marzo de 2017 (DOG núm. 48, do 9 de marzo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2017.1.1

Strong Bull, S.L.

4.10.2017

18.686,00

13.080,20

IG230.2017.1.2

Industrial Recense, S.L.

4.10.2017

17.275,92

12.093,14

IG230.2017.1.3

Zacomardi, S.L.

4.10.2017

9.256,60

6.479,62

IG230.2017.1.4

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

4.10.2017

22.418,84

15.693,19

IG230.2017.1.5

Molduras del Noroeste, S.L.

4.10.2017

7.375,00

5.162,50

IG230.2017.1.6

Archivo dos Mil, S.A.

4.10.2017

44.281,00

30.996,70

IG230.2017.1.7

Igalia, S.L.

4.10.2017

47.250,00

33.075,00

IG230.2017.1.9

Granitos de Atios, S.A.

4.10.2017

12.290,00

8.603,00

IG230.2017.1.10

Feeding Systems, S.L.

4.10.2017

99.385,00

69.569,50

IG230.2017.1.12

Montajes Fertri, S.L.

4.10.2017

62.686,21

43.880,35

IG230.2017.1.13

Quival, S.A.

4.10.2017

72.403,00

50.682,10

IG230.2017.1.14

Conservas del Noroeste, S.A.

4.10.2017

10.931,07

7.651,75

IG230.2017.1.15

Seijas y Otero, S.L.

4.10.2017

58.800,00

41.160,00

IG230.2017.1.17

Quobis Networks, S.L.U.

4.10.2017

15.000,00

10.500,00

IG230.2017.1.18

A Cociña de Lumai, S.L.

4.10.2017

22.675,00

15.872,50

IG230.2017.1.20

Coronas Galicia, S.L.

4.10.2017

13.220,00

9.254,00

IG230.2017.1.21

Horticultura Hidropónica, S.L.

4.10.2017

100.000,00

70.000,00

IG230.2017.1.22

Plymouth Rubber Europa, S.A.

4.10.2017

23.551,86

16.486,30

IG230.2017.1.23

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

4.10.2017

9.200,00

6.440,00

IG230.2017.1.24

Top 3 Project, S.L.

4.10.2017

67.216,00

47.051,20

IG230.2017.1.26

Cn Travel Incoming, S.L.

4.10.2017

50.495,00

35.346,50

IG230.2017.1.27

Artesanía Granlei, S.L.

4.10.2017

21.952,33

15.366,63

IG230.2017.1.28

Confecciones Esquío, S.A.

4.10.2017

97.001,10

67.900,77

IG230.2017.1.30

Carmen Melero Costume, S.L.

4.10.2017

35.100,00

24.570,00

IG230.2017.1.31

Comenza, S.L.

4.10.2017

29.824,80

20.877,36

IG230.2017.1.33

Maderas Goián, S.L.

4.10.2017

23.553,43

16.487,40

IG230.2017.1.34

Montajes Conserveros de Galicia, S.L.

4.10.2017

33.488,00

23.441,60

IG230.2017.1.35

Ediciones Bolanda, S.L.

4.10.2017

18.680,00

13.076,00

IG230.2017.1.36

Triomachine, S.L.

4.10.2017

23.988,56

16.791,99

IG230.2017.1.37

Eduardo Guillén, S.L.

4.10.2017

29.905,80

20.934,06

IG230.2017.1.38

Mouriño, S.A.

4.10.2017

17.238,64

12.067,05

IG230.2017.1.39

Carpark, S.L.

4.10.2017

22.158,88

15.511,22

IG230.2017.1.40

Syntelix Avances Tecnológicos, S.L.

4.10.2017

8.900,00

6.230,00

IG230.2017.1.43

Vicaro Confección, S.L.U.

4.10.2017

72.000,00

50.400,00

IG230.2017.1.44

Izacomercial, S.L.

4.10.2017

25.160,00

17.612,00

IG230.2017.1.45

Mar do Suido, S.L.U.

4.10.2017

4.206,52

2.944,56

IG230.2017.1.46

Marga Novas, S.L. Unipersonal

4.10.2017

46.285,20

32.399,64

IG230.2017.1.48

Ferreiro, Boullon & Asociados S.L.

4.10.2017

35.338,56

24.736,99

IG230.2017.1.49

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. (Detegasa)

4.10.2017

71.529,00

50.070,30

IG230.2017.1.50

Merchant Unión, S.L.

4.10.2017

30.880,00

21.616,00

IG230.2017.1.51

Koala Internacional Hostelería, S.L.

4.10.2017

30.774,24

21.541,97

IG230.2017.1.52

Europizarras, S.A.

4.10.2017

21.455,00

15.018,50

IG230.2017.1.53

Kauli Moda Infantil, S.L.

4.10.2017

7.583,20

5.308,24

IG230.2017.1.56

Pasteurizados Cíes, S.L.

4.10.2017

13.754,64

9.628,25

IG230.2017.1.57

Creaciones Dona, S.L.

4.10.2017

38.972,88

27.281,02

IG230.2017.1.59

Maior de Mendoza S.L.

4.10.2017

45.629,00

31.940,30

IG230.2017.1.60

Carmen Rey, S.L.

4.10.2017

35.580,00

24.906,00

IG230.2017.1.61

Asesoramiento, Diseño y Montajes de Galicia, S.L.

4.10.2017

75.750,00

53.025,00

IG230.2017.1.63

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

4.10.2017

16.900,00

11.830,00

IG230.2017.1.64

Montajes Mecánicos y Puestas en Marcha Jr, S.L.U.

4.10.2017

5.880,00

4.116,00

IG230.2017.1.65

Transformaciones Galicia, S.L.

4.10.2017

27.142,70

18.999,89

IG230.2017.1.66

Saiga Muimenta, S.L.

4.10.2017

61.579,08

43.105,36

IG230.2017.1.68

Montecelo Pato, José Ovidio

4.10.2017

72.000,00

50.400,00

IG230.2017.1.69

Agrícola Curtis, S.L.

4.10.2017

9.950,00

6.965,00

IG230.2017.1.71

Ailala-Ailalelo, S.L.

4.10.2017

16.355,84

11.449,09

IG230.2017.1.72

Miramar Cruises, S.L.

4.10.2017

7.000,00

4.900,00

IG230.2017.1.73

Tarlogic Research, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.74

Editorial Galaxia, S.A.

4.10.2017

7.200,00

5.040,00

IG230.2017.1.75

From Galicia Group, S.L.

4.10.2017

42.521,52

29.765,06

IG230.2017.1.76

Tarlogic Security, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.77

Lámparas Miño, S.L.

4.10.2017

23.989,00

16.792,30

IG230.2017.1.78

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

4.10.2017

26.500,00

18.550,00

IG230.2017.1.80

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

4.10.2017

52.703,88

36.892,72

IG230.2017.1.82

Rodabell, S.A.

4.10.2017

5.400,00

3.780,00

IG230.2017.1.83

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

4.10.2017

100.000,00

70.000,00

IG230.2017.1.84

Kinarca, S.A.

4.10.2017

35.110,63

24.577,44

IG230.2017.1.85

Fabrica de Muebles Rey, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.87

Equipos Lagos, S.A.

4.10.2017

28.000,00

19.600,00

IG230.2017.1.88

Informática y Networking, S.L.

4.10.2017

34.000,00

23.800,00

IG230.2017.1.89

Galmalla, S.L.

4.10.2017

43.403,53

30.382,47

IG230.2017.1.90

Confecciones Hortensia, S.L.

4.10.2017

24.000,00

16.800,00

IG230.2017.1.91

Baitra, S.L.

4.10.2017

12.864,18

9.004,93

IG230.2017.1.93

Lady-Belty, S.L.

4.10.2017

24.000,00

16.800,00

IG230.2017.1.96

Galuppo Sport Clothes, S.L.

4.10.2017

57.730,00

40.411,00

IG230.2017.1.97

Yatecomeré, S.L.

4.10.2017

28.855,76

20.199,03

IG230.2017.1.99

Kaptia Systems, S.L.L.

4.10.2017

7.151,00

5.005,70

IG230.2017.1.100

Panelfa, S.L.

4.10.2017

11.335,61

7.934,93

IG230.2017.1.101

Peter Taboada, S.L.

4.10.2017

29.617,00

20.731,90

IG230.2017.1.102

Anca, S.L.

4.10.2017

4.000,00

2.800,00

IG230.2017.1.103

Dreams Factory Adv & Desing Company, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.104

I D3 Equipamientos Tecnológicos, S.L.

4.10.2017

42.510,24

29.757,17

IG230.2017.1.105

Ysdema, S.A.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.106

Viajero de Oro, S.L.

4.10.2017

31.527,09

22.068,96

IG230.2017.1.107

Sh Robotic, S.L.

4.10.2017

17.583,14

12.308,20

IG230.2017.1.108

Industrias Guerra, S.A.

4.10.2017

21.439,81

15.007,87

IG230.2017.1.109

Proquiga, S.A. Productos Químicos Gallegos, S.A.

4.10.2017

23.167,76

16.217,43

IG230.2017.1.110

Inse Control Consultoría Técnica, S.L.

4.10.2017

20.140,00

14.098,00

IG230.2017.1.111

Huso 29 Renovables, S.L.

4.10.2017

7.200,00

5.040,00

IG230.2017.1.113

Generadores Europeos, S.A.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.114

Grupimar, S.L.

4.10.2017

72.000,00

50.400,00

IG230.2017.1.120

Berete, S.L.

4.10.2017

33.780,00

23.646,00

IG230.2017.1.121

Alkanatur Drops, S.L.U.

4.10.2017

23.612,24

16.528,57

IG230.2017.1.124

Mía & Lía, S.L.U.

4.10.2017

5.544,00

3.880,80

IG230.2017.1.125

Guarnicionería Hnos. Gómez, S.L.

4.10.2017

90.800,23

63.560,16

IG230.2017.1.126

Creaciones Foque, S.L.

4.10.2017

60.619,00

42.433,30

IG230.2017.1.127

Internaco, S.A.

4.10.2017

100.000,00

70.000,00

IG230.2017.1.128

Viña Costeira S.C.G.

4.10.2017

35.552,88

24.887,02

IG230.2017.1.129

Motogarden, S.A.

4.10.2017

71.854,00

50.297,80

IG230.2017.1.130

Rotelpa, S.A.

4.10.2017

59.760,00

41.832,00

IG230.2017.1.131

Travel Yourself, S.L.

4.10.2017

33.860,00

23.702,00

IG230.2017.1.132

Carmen Vázquez Industria Textil, S.L.

4.10.2017

28.512,77

19.958,94

IG230.2017.1.133

Laboratorios Cifga, S.A.

4.10.2017

7.290,00

5.103,00

IG230.2017.1.134

Carlos Conde Peluqueros, S.L.

4.10.2017

23.550,00

16.485,00

IG230.2017.1.136

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

4.10.2017

63.375,30

44.362,71

IG230.2017.1.138

Conservas Antonio Alonso, S.A.

4.10.2017

17.107,40

11.975,18

IG230.2017.1.139

Bf Nueva Era Siglo XXI, S.L.

4.10.2017

25.155,00

17.608,50

IG230.2017.1.140

Sayulita Dreams, S.L.

4.10.2017

87.270,40

61.089,28

IG230.2017.1.142

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

4.10.2017

27.493,00

19.245,10

IG230.2017.1.144

Latorta, S.L.

4.10.2017

33.400,00

23.380,00

IG230.2017.1.146

Utingal, S.L.

4.10.2017

17.427,00

12.198,90

IG230.2017.1.147

Mieles Anta, S.L.

4.10.2017

20.300,00

14.210,00

IG230.2017.1.148

Soltec Ingenieros, S.L.L.

4.10.2017

18.950,00

13.265,00

IG230.2017.1.151

Sg Entornos Turísticos, S.L.

4.10.2017

4.800,00

3.360,00

IG230.2017.1.152

Burelarte, S.L.

4.10.2017

27.000,00

18.900,00

IG230.2017.1.154

Centauri Biotech, S.L.

4.10.2017

27.635,00

19.344,50

IG230.2017.1.157

Eva Castro Baby, S.L.

4.10.2017

11.270,46

7.889,32

IG230.2017.1.160

Nodosa, S.L.

4.10.2017

29.717,02

20.801,91

IG230.2017.1.162

Bodegas Pazo de Aguiar, S.A.

4.10.2017

23.430,00

16.401,00

IG230.2017.1.163

Avansig, S.L.L.

4.10.2017

19.119,81

13.383,87

IG230.2017.1.164

Innolact, S.L.

4.10.2017

57.433,00

40.203,10

IG230.2017.1.166

Quinta Couselo, S.L.

4.10.2017

7.800,00

5.460,00

IG230.2017.1.169

Bodegas Casal de Arman, S.L.

4.10.2017

9.075,84

6.353,09

IG230.2017.1.170

Euro-C.K.P.,. S.A.

4.10.2017

15.598,00

10.918,60

IG230.2017.1.171

Cecoagro Central de Compras, S.L.

4.10.2017

24.801,80

17.361,26

IG230.2017.1.172

Grafoplas del Noroeste, S.A.

4.10.2017

24.000,00

16.800,00

IG230.2017.1.173

Industrias Losal, S.L.

4.10.2017

32.011,84

22.408,29

IG230.2017.1.180

Ínter Eurochapas, S.L.

4.10.2017

7.282,75

5.097,93

IG230.2017.1.181

Setga, S.L.

4.10.2017

57.100,00

39.970,00

IG230.2017.1.182

Olga Santoni, S.L.

4.10.2017

83.809,40

58.666,58

IG230.2017.1.184

Lambrica Tic Consulting, S.R.L.

4.10.2017

80.791,40

56.553,98

IG230.2017.1.186

Councilbox Technology, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.187

Fobos Solutions, S.L.

4.10.2017

26.800,00

18.760,00

IG230.2017.1.188

Texas Controls, S.L.

4.10.2017

21.650,00

15.155,00

IG230.2017.1.190

Idawen Sports, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.192

Conexiona Telecom, S.L.

4.10.2017

48.595,00

34.016,50

IG230.2017.1.193

Fábrica de Cervexa Auriun, S.L.

4.10.2017

74.507,30

52.155,11

IG230.2017.1.194

Grupo Fomento Multimedia, S.L.

4.10.2017

46.420,00

32.494,00

IG230.2017.1.195

Comunicación Visual Sarria, S.L.

4.10.2017

22.247,00

15.572,90

IG230.2017.1.196

Xesol I Mas de Mas I, S.L.

4.10.2017

88.323,78

61.826,65

IG230.2017.1.198

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

4.10.2017

9.900,00

6.930,00

IG230.2017.1.199

Producciones Eurocultum, S.L.

4.10.2017

47.920,00

33.544,00

IG230.2017.1.200

Formato Verde, S.L.

4.10.2017

24.000,00

16.800,00

IG230.2017.1.201

Centro de Investigaciones Submarinas, S.L.

4.10.2017

51.506,58

36.054,61

IG230.2017.1.203

Hércules Control, S.L.

4.10.2017

51.506,58

36.054,61

IG230.2017.1.204

Granitos del Louro, S.A.

4.10.2017

69.218,84

48.453,19

IG230.2017.1.207

Consultarte & Restaurarte, S.L.

4.10.2017

82.580,00

57.806,00

IG230.2017.1.208

Vista Jardín, S.L.

4.10.2017

8.392,18

5.874,53

IG230.2017.1.209

Vitivinicola Arousana, S.C.G.

4.10.2017

8.000,00

5.600,00

IG230.2017.1.210

Moonoff, S.L.

4.10.2017

29.862,68

20.903,88

IG230.2017.1.211

Cristalería Pontevedresa, S.L.

4.10.2017

32.061,47

22.443,03

IG230.2017.1.212

Eseled Consulting, S.L.U.

4.10.2017

12.394,70

8.676,29

IG230.2017.1.213

Wiretec Diamant, S.L.

4.10.2017

23.677,00

16.573,90

IG230.2017.1.216

Cunningo, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.218

Resetea Gestión Responsable, S.L.

4.10.2017

13.286,00

9.300,20

IG230.2017.1.221

Pizarras los Tres Cuñados, S.A.

4.10.2017

17.782,60

12.447,82

IG230.2017.1.223

Misutonida, S.L.

4.10.2017

22.000,00

15.400,00

IG230.2017.1.224

Mestrelab Research, S.L.

4.10.2017

88.964,96

62.275,47

IG230.2017.1.225

Queres Tecnologías, S.L.

4.10.2017

56.834,00

39.783,80

IG230.2017.1.226

Dinak, S.A.

4.10.2017

57.905,00

40.533,50

IG230.2017.1.228

Eximit Spain, S.L.

4.10.2017

9.995,50

6.996,85

IG230.2017.1.229

Herramientas de Galicia, S.A.

4.10.2017

25.420,00

17.794,00

IG230.2017.1.230

Adega do Mollon, S.L.

4.10.2017

13.610,00

9.527,00

IG230.2017.1.231

Pipeworks, S.L.

4.10.2017

47.621,00

33.334,70

IG230.2017.1.232

Selmark, S.L.

4.10.2017

70.050,00

49.035,00

IG230.2017.1.233

Elogia Media, S.L.

4.10.2017

15.772,00

11.040,40

IG230.2017.1.234

Confecciones M.R.F., S.A.

4.10.2017

37.850,00

26.495,00

IG230.2017.1.236

Centro de Terapias Naturales Shalom, S.L.

4.10.2017

5.000,00

3.500,00

IG230.2017.1.238

Lar de Ricobao, S.L.

4.10.2017

10.000,00

7.000,00

IG230.2017.1.239

Attis Bodegas y Viñedos, S.L.

4.10.2017

9.932,80

6.952,96

IG230.2017.1.240

Gutter Kel, S.A.

4.10.2017

34.000,00

23.800,00

IG230.2017.1.244

Ecoplas Barbanza, S.L.

4.10.2017

70.090,00

49.063,00

IG230.2017.1.248

Paris Dakart. Área Recreativa, S.A.

4.10.2017

29.590,20

20.713,14

IG230.2017.1.249

Galichip, S.L.

4.10.2017

5.406,00

3.784,20

IG230.2017.1.252

Extintores Celta, S.L.

4.10.2017

6.400,00

4.480,00

IG230.2017.1.254

Lugar da Veiga, S.L.L.

4.10.2017

43.282,00

30.297,40

Norma reguladora: Resolución do 2 de marzo de 2017 (DOG núm. 48, do 9 de marzo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: facilitar a incorporación ou reinserción no mercado laboral –de mozos profesionais e de profesionais sénior experimentados en situación de desemprego– ao mesmo tempo que se apoian as pemes galegas no seu proceso de internacionalización, poñendo á disposición das pemes profesionais con formación especializada, subvención para a súa contratación e titorización do xestor durante o período de contratación subvencionable.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-4705 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, obxectivo temático 08, prioridade de investimento 08.01, obxectivo específico 08.01.05, campo de intervención 102.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG166.2017.1.1

Lisardo González, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.4

Dreams Factory Adv & Desing Company, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.5

Vilarvin, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.6

Sdea Solutions, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.7

Baldassare, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.8

Novomar Arousa, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.9

Ramiro Rodríguez Paz, Sancus Granitos y Energías S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.10

Depósitos Coballes, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.11

Bodegas Pazo de Aguiar, S.A.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.12

Cromogal Publicaciones Deportivas, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.13

Galichip, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.15

Deltacargo, S.L.U.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.18

Villanueva de Bebidas, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.19

Merchant Unión, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.20

Comenza, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.21

TIR Anymar, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.22

Seijas y Otero, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.24

Ediciones Bolanda, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.25

Vitivinícola Arousana, S.C.G.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.26

Adegas Terra de Asorei, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.27

Sanloz Invest & Gold, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.28

Imagames Gamification Services, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.29

Vinigalicia, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.30

Councilbox Technology, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.31

Alkanatur Drops, S.L.U.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.33

Pasteurizados Cíes, S.L.

21.7.2017

8.355,00

7.101,75

IG166.2017.1.35

Creaciones Foque, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.37

Engasoft, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.38

Econovedades I-D-I, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.39

Gestión del Valor y Soluciones, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.42

Diagnóstiqa Consultoría Técnica, S.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

IG166.2017.1.44

Ictel Ingenieros, S.L.

21.7.2017

8.355,00

7.101,75

IG166.2017.1.45

Lugar da Veiga, S.L.L.

21.7.2017

16.710,00

14.203,50

Norma reguladora: Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG núm. 73, do 17 de abril) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01 e obxectivo específico 03.01.02.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2017.1.1

Don Pablo Gourmet, S.L.

19.12.2017

33.048,47

11.566,96

IG107.2017.1.5

Panipan Macape, S.L.

19.12.2017

71.573,74

25.050,81

IG107.2017.1.7

Ortopedia Val do Lérez, S.L.

19.12.2017

46.160,36

16.156,13

IG107.2017.1.9

Longobarda del Noroeste, S.L.

19.12.2017

68.091,26

23.831,94

IG107.2017.1.11

Fernández González, Óscar

19.12.2017

25.500,00

8.925,00

IG107.2017.1.13

Hostitalia Food, S.L.

19.12.2017

133.760,50

46.816,18

IG107.2017.1.14

Penido Conde, María del Pilar

19.12.2017

218.261,90

76.391,67

IG107.2017.1.19

Tierra, Trabajo y Tradición

19.12.2017

266.583,61

93.304,26

IG107.2017.1.21

Gelateria Triunfo, S.L.

19.12.2017

62.086,40

21.730,24

IG107.2017.1.22

Digón Santín, Daniel

19.12.2017

145.445,00

50.905,75

IG107.2017.1.24

De Miguel Fernández, Lucía

19.12.2017

132.458,92

46.360,62

IG107.2017.1.25

Trust Salud, S.L.

19.12.2017

101.865,78

35.653,02

IG107.2017.1.29

Ratiños, S.L.

19.12.2017

214.882,97

75.209,04

IG107.2017.1.30

Viba Libreiros, S.L.

19.12.2017

189.342,07

66.269,72

IG107.2017.1.32

Pérez Losada, Silvia

19.12.2017

47.998,64

16.799,52

IG107.2017.1.37

International Hypopressive And Physical Therapy Institute, S.L.

19.12.2017

61.298,00

21.454,30

IG107.2017.1.39

Fernández González, Alfonso

19.12.2017

39.024,30

13.658,51

IG107.2017.1.41

Bussiness Globalchan, S.L.

19.12.2017

362.559,00

126.895,65

IG107.2017.1.42

Parque Zapateira, S.L.

19.12.2017

398.858,45

139.600,46

IG107.2017.1.43

Geomática y Topografía Pontevedra, S.L.U.

19.12.2017

54.115,00

18.940,25

IG107.2017.1.45

Fernández Iglesias, Óscar

19.12.2017

25.485,79

8.920,03

IG107.2017.1.50

Rodríguez Álvarez, Isabel

19.12.2017

67.282,12

23.548,74

IG107.2017.1.52

Rodríguez Novo, Pablo

19.12.2017

61.868,10

21.653,84

IG107.2017.1.53

Clínica Infans, S.L.P.

19.12.2017

64.357,48

22.525,12

IG107.2017.1.56

Inprotec Robotica Industrial, S.L.

19.12.2017

54.887,74

19.210,71

IG107.2017.1.64

Rodríguez Lorenzo, Inmaculada

19.12.2017

42.941,38

15.029,48

IG107.2017.1.65

Rcc Habilitación de Espacios Comerciales, S.L.

19.12.2017

30.625,00

10.718,75

IG107.2017.1.66

Cuns Cortes, S.L.

19.12.2017

136.533,69

47.786,79

IG107.2017.1.68

Patacas Castelo, S.L.

19.12.2017

262.757,00

91.964,95

IG107.2017.1.69

Taste LAB, S.L.

19.12.2017

55.500,00

19.425,00

IG107.2017.1.70

Parajo Castro, Daniel

19.12.2017

45.000,00

15.750,00

IG107.2017.1.72

Jul López, María del Carmen

19.12.2017

46.207,37

16.172,58

IG107.2017.1.75

Electromecánica Cambeiro Motorsport, Soc. Coop. Galega

19.12.2017

60.609,55

21.213,34

IG107.2017.1.76

Fernández Gómez, José Carlos

19.12.2017

40.766,00

14.268,10

IG107.2017.1.78

Castro Fernández, Olalla

19.12.2017

30.000,00

10.500,00

IG107.2017.1.84

Pescadería Sada, S.L.L.

19.12.2017

29.536,66

10.337,83

IG107.2017.1.86

Torresgal Hermanos 1945, S.L.

19.12.2017

440.799,00

154.279,65

IG107.2017.1.87

Cure Yuñez, Jorge Alberto

19.12.2017

30.400,00

10.640,00

IG107.2017.1.89

Piñate Carrillo, Guillermo

19.12.2017

62.100,00

21.735,00

IG107.2017.1.91

Giráldez Ramiro, Lucía

19.12.2017

38.400,00

13.440,00

IG107.2017.1.92

Tecnópole Sport, S.L.

19.12.2017

497.180,40

174.013,14

IG107.2017.1.96

García Queiroz, Suzeli

19.12.2017

27.336,50

9.567,78

IG107.2017.1.101

Hermelo Lemos, Xoel

19.12.2017

396.593,13

138.807,60

IG107.2017.1.110

Linknovate Science, S.L.

19.12.2017

25.000,00

8.750,00

IG107.2017.1.111

Tubería e Soldadura Naval Galega, S.L.

19.12.2017

31.663,75

11.082,31

IG107.2017.1.114

Fernández Porto, Inés

19.12.2017

37.750,00

13.212,50

IG107.2017.2.2

Lamas Novo, José Antonio

22.12.2017

42.809,92

14.983,47

IG107.2017.2.3

Marcem Consultores, S.L.U.

22.12.2017

50.300,00

17.605,00

IG107.2017.2.10

Buján Vázquez, Yolanda

22.12.2017

30.275,20

10.596,32

IG107.2017.2.11

Mafo Fitness, S.L.

22.12.2017

73.477,32

25.717,06

IG107.2017.2.12

De Matos Fernández, Miguel

22.12.2017

31.718,71

11.101,55

IG107.2017.2.15

Pedre Monteiro, José Luis

22.12.2017

29.984,92

10.494,72

IG107.2017.2.16

Bande Grande, Bruno

22.12.2017

82.588,83

28.906,09

IG107.2017.2.17

Sanz Roibás, María

22.12.2017

46.532,24

16.286,28

IG107.2017.2.24

Delta Solutions Consulting, S.L.

22.12.2017

356.619,00

124.816,65

IG107.2017.2.26

Almeida Fernández, Arturo

22.12.2017

58.000,00

20.300,00

IG107.2017.2.27

Prototipado y Mecanizados de Galicia, S.L.

22.12.2017

429.605,61

150.361,96

IG107.2017.2.28

Gallaecia Delicatessen, S.L.

22.12.2017

500.000,00

175.000,00

IG107.2017.2.29

Figueroa Fernández, Alejandro

22.12.2017

38.391,50

13.437,03

IG107.2017.2.32

Novoa Arroyo, Patricia

22.12.2017

61.458,99

21.510,65

IG107.2017.2.34

Torres Gómez, Antonio

22.12.2017

52.464,44

18.362,55

IG107.2017.2.35

Galaicus Fintech, S.L. (en constitución)

22.12.2017

52.250,00

18.287,50

IG107.2017.2.37

Navasdontos, S.L.P.

22.12.2017

53.966,48

18.888,27

IG107.2017.2.40

Iglesias Ferradas, Laura

22.12.2017

42.828,34

14.989,92

IG107.2017.2.44

Cárnicas Marenor, S.L.L.

22.12.2017

75.938,53

26.578,49

IG107.2017.2.46

Interius Pontevedra, S.L.

22.12.2017

43.410,00

15.193,50

IG107.2017.2.47

Cabido de Jesús, S.L.

22.12.2017

41.632,00

14.571,20

IG107.2017.2.49

Automotive, Soc. Coop. Galega Xuvenil

22.12.2017

84.750,76

29.662,77

IG107.2017.2.54

Villamel Baliñas, Yasmina

22.12.2017

30.000,00

6.675,00

IG107.2017.2.56

Goncalves Faria, Lilia

22.12.2017

31.900,00

11.165,00

IG107.2017.2.58

Bussiness Globalchan, S.L.

22.12.2017

170.974,00

59.840,90

IG107.2017.2.59

Protomeca Gears, S.L.U.

22.12.2017

332.538,10

116.388,34

Norma reguladora: Resolución do 27 de xuño de 2017 (DOG núm. 129, do 7 de xullo) pola que se lle dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.5) e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-acciona.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG190.2017.2.1.CTRL

Crisanto, S.A.T.

13.11.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.2.2.APCC

González Sestelo, Afonso

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.3.APCP

Rodríguez Torres, Beatriz

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.4.RCOM

Ebanistería Allariz, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.053,00

IG190.2017.2.5.CTRL

Peganosa-Pegamentos del Noroese, S.A.

13.11.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.2.6.RCOM

Servicios Reunidos Externalización, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.8.APCP

Solo Tiendas Especiales, S.L.

13.11.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.2.10.IMAX

AYF Servicios Jurídicos, S.L.P.

13.11.2017

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.2.12.MXFPF

Granja Campomayor, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.310,00

IG190.2017.2.13.MXFPF

Puntouparte Hobbies, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.14.CTRL

Coverwind Solutions, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.180,15

IG190.2017.2.15.OPCL

Queixeria Prestes, S.L.

13.11.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.2.16.MXFPF

Gestiones Agroalimentarias Lolo, S.L.U.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.18.OPCL

Industrias Plásticas del Noroeste, S.L.

13.11.2017

5.999,18

3.623,18

IG190.2017.2.19.IMAX

Salón Casablanca, S.L.

13.11.2017

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.2.20.MXFPF

MC Clothesline, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.21.CTRL

Carnes Viana, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.22.MXFPF

Fan Square, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.23.RCOM

Mosquera Villavidal, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.24.CTRL

Fundación Rof Codina

13.11.2017

6.116,55

3.180,15

IG190.2017.2.27.MXFPF

Serra Castroverde, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.28.OPCL

Aliusporta, S.L.

13.11.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.2.29.MXFPF

Herranz Rodríguez, Carmen

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.30.ASES

Mape Asesores, S.A.

13.11.2017

5.898,75

4.600,75

IG190.2017.2.31.APCP

Vigoentrena Fit, S.L.

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.32.MXFPF

Imagames Gamification Services, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.33.MXFPF

La Nueva Biblos, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.519,60

IG190.2017.2.34.APCLO

López y Noya Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.

13.11.2017

4.301,55

4.172,55

IG190.2017.2.35.DPLN

Obras Decoración y Frío, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.36.VISI

Obras Decoración y Frío, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.37.DPLN

Establecimientos Cholo, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.38.VISI

Establecimientos Cholo, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.42.VISI

Syspro Ingeniería, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2017.2.43.DPLN

Syspro Ingeniería, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2017.2.44.OPCL

Alro Maquinaria, S.L.

13.11.2017

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.2.45.DPLN

Pinturas Pintuval, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.46.VISI

Pinturas Pintuval, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.48.APCP

Caldelas Prieto, Daniel

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.49.DPLN

Vitralba, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.50.VISI

Vitralba, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.52.DPLN

Grm 2008, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.53.VISI

Grm 2008, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.55.APCP

Autobuses Cerqueiro, S.L.

13.11.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.2.57.ASES

Rivas Granda, María Luisa

13.11.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.2.60.ASES

Comercializadora Gransol, S.L.

13.11.2017

5.898,75

4.600,75

IG190.2017.2.61.VISI

Consulting Empresarial Casares, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.62.APCP

Consulting Empresarial Casares, S.L.

13.11.2017

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.2.63.DPLN

Eventos y Servicios Norte, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.64.VISI

Eventos y Servicios Norte, S.L.U.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.65.ASES

Biomasa Forestal, S.L.

13.11.2017

5.898,75

4.924,75

IG190.2017.2.66.RCOM

Belfrío Congelados y Distribución, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.2.67.VISI

Castrotek Porriño, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.68.CTRL

Aglomerados y Construcciones Valdeorras, S.A. (Acoval)

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.70.RCOM

Disgalsur, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.71.OPCL

Biscuits Galicia, S.L.

13.11.2017

5.999,18

4.514,18

IG190.2017.2.72.DPLN

Ega Formación y Desarrollo, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.2.73.COOP

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

13.11.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2017.2.74.RCOM

Mytech Ingeniería Aplicada, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.2.75.DPLN

Coelpoelectric, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.76.VISI

Coelpoelectric, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.77.RCOM

Fundiciones Rey, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.78.CTRL

Serviplus 2000, S.L.U.

13.11.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.2.80.VISI

Nutrigas, S.A.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.81.RCOM

Ecocelta Galicia, S.L.N.E.

13.11.2017

5.082,00

4.258,80

IG190.2017.2.82.RCOM

Eurotransportes J. Blanco, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.86.DPLN

Vitivinicola Arousana, S.C.G.

13.11.2017

5.808,00

3.560,40

IG190.2017.2.87.MXFPF

Dayan Pri, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.88.RCOM

Revertía Reusing & Recycling, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.2.89.OPCL

Motogarden, S.A.

13.11.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.2.91.OPCL

Benza Energía, S.L.

13.11.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.2.92.OPCL

Internaco, S.A.

13.11.2017

5.999,18

3.623,18

IG190.2017.2.95.DPLN

Neuwalme, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2017.2.96.COOP

Leboriz, S.L.U.

13.11.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2017.2.99.CTRL

Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.102.MXFPF

TIR Compostela, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.2.104.VISI

Carpintería Naval Nieto, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.105.DPLN

Carpintería Naval Nieto, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.106.VISI

Neuwalme, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2017.2.108.VISI

Tax Consulting Pantín, S.L.

13.11.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.2.109.APCC

Uniter Etiquetas, S.L.

13.11.2017

2.964,50

2.706,50

IG190.2017.2.110.CTRL

Uniter Etiquetas, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.111.RCOM

Depósitos Coballes, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.112.IMAX

Tax Consulting Pantín, S.L.

13.11.2017

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.2.113.VISI

PS, Tributación y Finanzas, S.L.

13.11.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.2.114.DPLN

PS, Tributación y Finanzas, S.L.

13.11.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.2.115.APCP

Geométrica Control Métrico, S.L.

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.116.IMAX

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

13.11.2017

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.2.118.IMAX

Aceroplus Ourense, S.L.

13.11.2017

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.2.120.MXFPF

Electrodomésticos Otero, S.L.

13.11.2017

4.356,00

3.519,60

IG190.2017.2.122.APCP

Iconweb Agencia de Diseño y Marketing, S.L.

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.123.DPLN

Granitos Cabaleiro, S.A.

13.11.2017

5.808,00

3.935,00

IG190.2017.2.124.VISI

Granitos Cabaleiro, S.A.

13.11.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2017.2.127.APCC

Estébanez Granado, Alicia

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.128.APCC

Bouza Puentes, Josefa

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.130.APCC

Lugris Beteta, Francisco Javier

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.131.APCC

Wota, Marek Mariusz

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.132.APCC

Melendrez Mariñas, Wifredo

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.133.APCC

Lorenzo, Victoria

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.134.APCP

Fernández do Campo, María Lydia

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.136.RCOM

Tahona Moderna, S.L.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.137.RCOM

Alfonso García López, S.A.

13.11.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.2.138.CTRL

Alro Maquinaria, S.L.

13.11.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.2.139.APCC

De Andrade Silva, Gilgleide

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.140.VISI

Alro Maquinaria, S.L.

13.11.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.2.143.CTRL

Supercomp Digital, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.144.APCLO

López Vilanova, Susana

13.11.2017

4.301,55

4.172,55

IG190.2017.2.145.COOP

Fiablone, S.L.

13.11.2017

4.537,50

4.060,50

IG190.2017.2.148.CTRL

Hormigones de Boiro, S.L.

13.11.2017

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.2.149.RCOM

Creaciones Foque, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.053,00

IG190.2017.2.151.IMAX

Eurotransportes J. Blanco, S.L.

13.11.2017

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.2.152.RCOM

Programación Robots Industriales, S.L.

13.11.2017

5.082,00

4.053,00

IG190.2017.2.154.IMAX

Grupo Precisgal, S.L.

13.11.2017

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.2.155.ASES

Boardfy Pricing, S.L.

13.11.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.2.156.OPCL

Turbo 10, S.L.

13.11.2017

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.2.157.APCC

Publioo Findtech, S.L.U.

13.11.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.2.158.APCP

Galifantasy, S.L.

13.11.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.2.159.MXFPF

Softwhisper, S.L.

13.11.2017

4.356,00

2.962,00

IG190.2017.3.2.APCP

González Milo, Rolando

22.12.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.3.3.ASES

Pulpo de Camariñas, S.L.

22.12.2017

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.3.4.DPLN

Revestimientos Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.5.VISI

Revestimientos Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.6.DPLN

Talleres Campiños, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.7.VISI

Talleres Campiños, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.8.IMAX

Alicatados Hnos. Docampo, S.L.

22.12.2017

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.3.9.OPCL

Cofrico, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.10.OPCL

Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.217,18

IG190.2017.3.11.VISI

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.12.DPLN

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.13.DPLN

Secundino Ponte, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.3.14.VISI

Secundino Ponte, S.L.

22.12.2017

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.3.15.DPLN

Comercial de Vehículos Industriales de Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.16.VISI

Comercial de Vehículos Industriales de Galicia, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.17.RCOM

Intaf Promecan, S.L.U.

22.12.2017

5.082,00

4.053,00

IG190.2017.3.18.EFAM

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

22.12.2017

5.445,00

4.057,00

IG190.2017.3.19.VISI

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

22.12.2017

5.808,00

4.632,00

IG190.2017.3.20.VISI

Sielvigo, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.21.DPLN

Sielvigo, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.22.OPCL

Confecciones Trivi, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.23.MXFPF

Dmlweb, S.L.

22.12.2017

4.356,00

3.519,60

IG190.2017.3.26.MXFPF

Rojomado, S.L.

22.12.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.3.27.CTRL

Adegas e Viñedos Vía Romana, S. L.

22.12.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.3.29.CTRL

Vinigalicia, S.L.

22.12.2017

6.116,55

4.281,55

IG190.2017.3.31.MXFPF

Mariño y Raña, S.C.

22.12.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.3.32.MXFPF

TIR Anymar, S.L.

22.12.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.3.35.OPCL

Moncho Antelo Instalaciones, S.L.

22.12.2017

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.3.37.MXFPF

Atilano Anllo, S.L.

22.12.2017

4.356,00

2.683,20

IG190.2017.3.38.APCP

Lady-Belty, S.L.

22.12.2017

3.164,15

2.970,15

IG190.2017.3.39.DPLN

Synergy Didactic, S.L.

22.12.2017

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.3.40.VISI

Synergy Didactic, S.L.

22.12.2017

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.3.41.OPCL

Tune Eureka, S.A.

22.12.2017

5.999,18

4.217,18

IG190.2017.3.42.RCOM

Asoc. Emp. Poligono. Industrial. Tambre

22.12.2017

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.3.45.APCP

La Cumbre Salceda, S.L.

22.12.2017

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.3.46.OPCL

Ebanistería Allariz, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.217,18

IG190.2017.3.47.RCOM

Elaxtic Comfort&dreams, S.L.

22.12.2017

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.3.48.MXFPF

Silas Dulces Artesanos, S.L.

22.12.2017

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.3.49.OPCL

Texas Controls, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.53.OPCL

K-Ppel Profesional, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.54.MXFPF

Frigoríficos Premar, S.L.

22.12.2017

4.356,00

2.962,00

IG190.2017.3.55.CTRL

Barnizados Barbas, S.L.

22.12.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.3.56.APCC

Panadería Grela, S.L.

22.12.2017

2.964,50

2.706,50

IG190.2017.3.57.OPCL

Integra Soluciones de Negocio, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.58.CTRL

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

22.12.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.3.59.CTRL

Power Natural Life, S.L.

22.12.2017

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.3.61.OPCL

Jim Sports Technology, S.L.

22.12.2017

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.3.62.APCC

Photo Memory, S.L.

22.12.2017

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.3.63.IMAX

Ain Empresa de Servicios para la Construción, S.L.

22.12.2017

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.3.64.IMAX

Ain Active, S.L.

22.12.2017

4.918,05

3.197,05

Norma reguladora: Resolución do 7 de xullo de 2017 (DOG núm. 137, do 19 de xullo de 2017) pola que se lle dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de bolsas para a realización de prácticas formativas integradas en programas de mellora nas pemes galegas coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-4800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe bolsa (euros)

IG191.2017.1.6

Fonte Díaz, Miguel

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.13

Fernández Pita, Jaime

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.26

García Conde, Carlos

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.46

López Pérez, Alberto

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.48

Abalde Freiría, Lorena

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.49

Trabadelo Fernández, Victoria

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.54

Vázquez Lorenzo, Aldo

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.60

Otero Mujico, Pablo

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.70

Aldudo Abalde, Ana

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.75

Rico Alvariño, María

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.78

Alonso Fernández, Pablo

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.93

Prado Seoane, Patricia

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.119

Casanova Romero, Víctor

19.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.1

Vázquez Pérez, Julieta

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.2

Rodríguez Nieto, María José

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.4

Dacunha Pazos, Alberto

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.5

Silveira Suárez, Juan Manuel

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.7

Fernández Paradela, Sandra

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.8

Álvarez Casalderrey, Adriano

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.9

Veiga Legaspi, Rafael

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.10

Pérez Vilarelle, María José

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.11

Iglesias Bernabé, Laura

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.14

Núñez Rodríguez, Julián

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.15

Varela Fraga, Nerea

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.17

Peña Caaveiro, Laura María

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.18

Mosteiro Abad, Olalla

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.19

Canedo Gende, Martín

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.20

Pazos Janeiro, Sheila

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.21

Carballo Calavia, Covadonga

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.23

Bianchi Baltar, Elena

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.24

Garza Rodríguez, Cristina

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.25

Besada Romero, Begoña

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.27

Ameixeiras Rodríguez, Saleta

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.28

Dopico Núñez, Adrián

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.29

Restrepo Lucumi, María Angélica

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.30

Sande Caamaño, María

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.32

Míguez Ramos, Lucía

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.34

Rey Fernández, Patricia

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.35

Salgueiro López, Silvia

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.36

Blanco Pájaro, Vanessa

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.38

Gómez Gutiérrez, Luis Manuel

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.39

Cilleruelo Alonso, Paloma

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.41

Magaz Costa, Sandra

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.42

Ramiro Gómez, Juan Luis

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.44

Martínez Fouces, Sonia

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.45

Pallín Arias, Óscar

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.47

Pérez Campo, Norman

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.52

Riveiro Alonso, Elisa

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.53

Rodríguez-Gigirey Requejo, Sofía

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.55

Smith Ramos, Guillermo Alberto

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.56

Soto Méndez, Fabio

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.57

Aldegunde Louzao, María Sheila

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.59

Piñeiro García, Miguel

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.61

Sanín Senande, Tania

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.64

Pena Piñeiro, Jacobo

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.65

Lamoso Fontán, Jorge

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.66

Piñón Ventín, Enrique

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.67

Fandiño Gondar, Gonzalo

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.68

Santano Valle, Adrián

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.69

Vázquez González, Silvia

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.72

Fernández Contreras, Lara

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.73

Pombal Abalo, Antía

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.76

García Fuertes, Elena

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.80

Area Martínez, Sandra

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.81

Romero Pena, Nuria

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.82

Mera Patiño, Leonardo

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.83

Pastoriza Queimaño, David

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.87

Betanzos Saíñas, Sara

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.88

López-Dóriga Álvarez, Simón

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.89

Rial Silva, Verónica

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.91

González Brey, Cristina

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.94

Calderón Otero, María

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.95

Pena Martínez, Carlota

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.97

Grande Gómez, Adrián

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.98

Prol Dorado, Iliana

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.100

Fernández Cereijo, Antón

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.102

López Pérez, David

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.103

Teijeiro Pernas, Leticia

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.104

Couto Amado, David Luis

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.105

Casariego Pedreira, Yaiza

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.108

Señoráns Touriño, Maite

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.109

Amado Candamo, Óscar

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.110

Martínez Rumbo, Julio

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.111

Fernández Cobo, Borja

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.114

Álvarez García, Alba

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.116

Mateo, Castro Curros

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.117

Martínez Casas, Mª Lucía

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.118

Lorenzo Lorenzo, Francisco

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.120

Utrera Iglesias, David Martín

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.121

Ortuño Sobreira, Sergio Antonio

20.12.2017

10.800,00

IG191.2017.1.123

Montero Mato, Paula

20.12.2017

10.800,00

Norma reguladora: Resolución do 15 de setembro de 2017 (DOG núm. 182, do 25 de setembro) pola que se lle dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

Finalidade: concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportación galegas (Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG202.2017.1.1

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

25.000,00

22.500,00

IG202.2017.1.2

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.5

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

22.12.2017

30.000,00

27.000,00

IG202.2017.1.7

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

22.12.2017

18.000,00

16.200,00

IG202.2017.1.8

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

22.12.2017

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.16

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.17

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

25.000,00

22.500,00

IG202.2017.1.56

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

9.000,00

8.100,00

IG202.2017.1.65

Cámara Of. de Comercio, Industria e Naveg. A Coruña

22.12.2017

14.000,00

12.600,00

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG núm. 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta axuda finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular:

Préstamos IG244: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.d, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3.b), campo de intervención CE001.

Préstamos IG246: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3., campo de intervención CE064.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data de concesión

Préstamo concedido (€)

Axuda implícita (€)

IG244.2017.1.1

Hidrofersa Fábrica de Chavín, S.L.

27.12.2017

650.000,00

54.254,02

IG246.2017.1.2

Torus Software Solutions, S.L.

27.12.2017

150.803,20

40.516,38

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 % e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible do beneficiario polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01, obxectivo específico 03.01.02.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2016.1.52

Certificadora Energética de Galicia, S.L.

7.7.2017

27.450,82

9.607,79

IG107.2016.1.57

Dishector, S.L.

7.7.2017

175.614,70

61.465,15

IG107.2016.1.148

Centro Ecuestre de Alto Rendimiento Alejandro Nande, S.L.U.

7.10.2017

201.141,00

70.399,35