Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2018 Páx. 29445

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19.

A Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no punto 6 da súa disposición derradeira quinta sobre calendario de implantación, establece que as modificacións introducidas nas condicións de acceso e admisión ás ensinanzas reguladas nesa lei orgánica serán de aplicación no curso escolar 2016/17. Así mesmo, no seu punto cincuenta modifícase o artigo 64 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no referente á organización e requisitos de acceso as ensinanzas deportivas.

O Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial, no seu artigo 30.1, establece que as probas de carácter específico para o acceso aos ciclos de ensinanzas deportivas serán organizadas e controladas polas administracións educativas; igualmente, nas súas disposicións transitorias segunda e terceira, preceptúa a vixencia temporal das ensinanzas establecidas ao abeiro do Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro, e das normas de desenvolvemento previstas nel.

A Orde do 24 de marzo de 2003, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, regula no ámbito de Galicia as probas de madureza e as de carácter específico para acceder ás ensinanzas deportivas conducentes ás titulacións establecidas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro.

O capítulo II da Orde ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos cales refire a disposición transitoria primeira do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, establece os requisitos de acceso xerais, específicos e para deportistas de alto nivel, alto rendemento e persoas con discapacidade.

O Decreto 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauracións de bens culturais e nos estudos superiores de deseño, establece, por primeira vez, os prezos públicos que serán de aplicación para as ensinanzas deportivas.

Por todo o exposto, esta dirección xeral resolve convocar as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19, que se rexerán polas seguintes instrucións:

I. Modalidades de acceso.

1. Acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio.

Terá acceso ao grao medio das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra calquera dos seguintes requisitos:

a) Para o acceso ao ciclo inicial ou primeiro nivel de grao medio, dispor do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, na opción de ensinanzas académicas ou na de ensinanzas aplicadas, ou equivalente para os efectos académicos, e superar unha proba de carácter específico ou acreditar un mérito deportivo. Para o acceso ao ciclo final ou segundo nivel de grao medio, ter superados os estudos do ciclo inicial ou primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva, e poderase requirir a superación dunha proba de carácter específico ou acreditar un mérito deportivo.

b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académicos, deberá ter 17 anos e superar unha proba de acceso substitutiva do requisito de titulación (en adiante «proba de madureza de grao medio») que se establece no anexo III desta resolución, ademais de cumprir os outros requisitos de carácter xeral e específico establecidos. A idade mínima establecida deberase cumprir dentro do ano natural de realización das probas.

c) A superación da devandita proba de madureza de grao medio dará tamén acceso ás actividades de formación deportiva de Nivel I a que se refire a Orde ECD/158/2014 cos requisitos regulados na mesma.

d) A proba de madureza de grao medio poderase substituír pola superación dalgunha das seguintes probas:

• Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de Formación Profesional.

• Parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional.

• Proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao medio de Artes Plásticas e Deseño.

• Proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes Plásticas e Deseño.

• Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

• Proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas Artísticas Superiores.

2. Acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior.

Terá acceso ao grao superior das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

a) Dispor do título de técnico deportivo na correspondente modalidade ou especialidade deportiva, e poderase requirir, ademais, a superación dunha proba de carácter específico, acreditar un mérito deportivo, ou cumprir cos requisitos relativos á experiencia deportiva que se puidesen establecer na especialidade ou modalidade correspondente, e ter, cando menos, algún dos seguintes títulos, ou equivalentes para os efectos académicos:

– Bacharel.

– Técnico superior.

– Título universitario.

– Certificado de ter superadas todas as materias do bacharelato.

b) O alumnado que non posúa o título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos, ou algún dos títulos establecidos no punto anterior, deberá ter 19 anos e superar unha proba de acceso substitutiva do requisito de titulación (en diante «proba de madureza de grao superior») que se establece no anexo III desta resolución, ou 18 anos sempre e cando posúa, ademais do título de técnico deportivo da modalidade correspondente, un título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder. Tanto nun como noutro caso, a idade mínima establecida deberase cumprir dentro do ano natural de realización das probas.

c) A superación da proba de madureza de grao superior dará tamén acceso ás actividades de formación deportiva de Nivel III ás que se refire a Orde ECD/158/2014 cos requisitos regulados nela.

d) A proba de madureza de grao superior poderase substituír pola superación dalgunha das seguintes probas:

• Parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional.

• Proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes Plásticas e Deseño.

• Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

• Proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas Artísticas Superiores.

II. Validez das probas.

1. De conformidade co artigo 32 do Real decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial, a superación da proba de madureza para o acceso ao grao medio e ao grao superior terá validez en todo o territorio nacional.

2. A certificación de superación da proba de acceso de carácter específico terá validez en todo o territorio nacional. A duración da validez está definida no correspondente real decreto que establece o título e as ensinanzas mínimas.

III. Inscrición para as probas.

1. A inscrición para realizar as probas farase nas secretarías dos centros que se relacionan no anexo IV, preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se vaian realizar as probas de carácter específico, coa excepción das persoas aspirantes ás modalidades de Hípica que deberán formalizala nos centros públicos a que están adscritos.

2. O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 10 de xullo. Para tal fin, os centros docentes deberán expor nos seus taboleiros de anuncios o seguinte:

a) Normativa reguladora do procedemento de inscrición nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas.

b) Calendario de publicación da listaxe provisional e definitiva de solicitudes admitidas e excluídas, así como dos prazos para presentar reclamacións.

c) Calendario e procedemento para formalizar a matrícula.

3. Para a formalización das solicitudes de inscrición para as probas os centros facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto.

4. Ao modelo xuntarase a documentación que proceda, segundo o caso, para a acreditación dos datos consignados:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Orixinal da solicitude de inscrición conforme o modelo facilitado polo centro.

c) Exemplar do documento que acredite o ingreso do prezo público, salvo en caso de estar exento/a do pagamento.

d) En caso de bonificación ou exención no pagamento do prezo público, documento que o acredite.

e) Certificación académica en que conste o expediente académico e/ou depósito dalgún dos seguintes títulos:

• Título de graduado na ESO ou de bacharel (ou equivalente para os efectos académicos), ou certificación académica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou libro de cualificacións da ESO ou do bacharelato, ou certificado de ter superadas todas as materias do bacharelato.

• Título de técnico superior.

• Título universitario.

f) Certificado de estudos do ciclo formativo en que figuren as cualificacións das materias cursadas e ter realizado o depósito do correspondente título ou o libro de cualificacións do ciclo formativo.

g) Certificado de superación da proba de madureza, de grao medio ou superior, de acceso ás Ensinanzas Deportivas.

h) Certificado de superación da proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou superior de Artes Plásticas e Deseño.

i) Certificado de superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio/superior (parte común) de Formación Profesional.

j) Certificado de superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

k) Certificado de superación da proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas Artísticas Superiores.

l) Resolución do órgano competente en materia de deporte pola que se acredita a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

m) Certificación de méritos deportivos expedida pola federación española ou autonómica correspondente.

n) Volante de inscrición condicional (só para titulacións obtidas no estranxeiro).

ñ) Certificado do recoñecemento do grao de discapacidade.

5. Tal e como se establece no punto I.1 e I.2, as persoas solicitantes da exención da realización da proba de madureza por ter superadas totalmente as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos, segundo o establecido no punto décimo da Orde do 24 de marzo de 2003, xuntarán o certificado correspondente onde conste a opción efectuada e a puntuación conseguida. A resolución sobre a exención correspóndelle ao tribunal avaliador.

6. As persoas solicitantes que aleguen calquera condición motivo de exención de realización da proba de carácter específico presentarán, coa solicitude, os documentos acreditativos establecidos no punto 4, da correspondente modalidade ou especialidade, emitido polo órgano competente en materia deportiva. A valoración e resolución sobre a exención correspóndelle ao tribunal avaliador. As condicións para solicitar a exención nas distintas modalidades deportivas poden consultarse no seguinte enlace do portal educativo: http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212/all

7. As persoas solicitantes que aleguen mérito deportivo substitutivo da realización da proba específica, no caso da modalidade de Baloncesto, farano constar na epígafre correspondente da inscrición.

8. As persoas solicitantes que deban realizar a proba de madureza farano constar na epígrafe correspondente da inscrición. No caso de non superar a dita proba, non serán admitidas na proba de carácter específico.

9. No caso das persoas aspirantes con discapacidade que soliciten adaptación nas probas de madureza e de carácter específico para o acceso ás ensinanzas deportivas, farano constar no punto correspondente da inscrición, e deberán acreditar o grao de discapacidade mediante certificado.

Co obxecto de garantir a eficacia da formación e o posterior exercicio das competencias profesionais inherentes ao título, o tribunal avaliará o grao de discapacidade e as limitacións que comporte para poder cursar con aproveitamento as ensinanzas e, de ser o caso, adaptará os requisitos e as probas de acceso que deban superar as persoas aspirantes que, en todo caso, deberán respectar o esencial dos obxectivos fixados no Real decreto 1363/2007 e das ensinanzas mínimas da modalidade ou especialidade deportiva correspondente.

10. No caso de alegar titulacións obtidas no estranxeiro, achegarase volante de inscrición condicional, segundo o modelo recollido como anexo II na Orde ECD/3305/2002, do 16 de decembro, pola que se modifican as do 14 de marzo de 1988 e do 30 de abril de 1996, para a aplicación do disposto no Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria (BOE do 28 de decembro).

11. Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso de carácter específico sempre e cando acrediten no prazo de matrícula, no mes de setembro, a superación da materia ou materias pendentes. En calquera caso, poderán presentarse á proba de madureza.

12. O día 13 de xullo de 2018 os centros onde se realice a inscrición enviarán á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a través de mensaxaría urxente, a relación de persoas inscritas para realizaren as probas de acceso, xunto coa documentación presentada, en que deberán constar expresamente as persoas que solicitan exención das probas ou adaptación das probas. Unha vez rematadas as probas, a documentación será remitida ao centro de orixe.

13. A relación provisional de persoas inscritas será exposta nos taboleiros de anuncios dos centros onde se realizase a inscrición o día 17 de xullo, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es

14. Poderanse presentar alegacións ás listaxes provisorias a través das secretarías dos centros nos cales se presentou a solicitude desde o día 17 de xullo. Os centros remitirán estas alegacións, xunto coa documentación presentada, á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o día 19 de xullo por mensaxaría urxente.

15. A relación definitiva de persoas inscritas será exposta nos taboleiros de anuncios dos centros onde se realizase a inscrición o día 23 de xullo, así como no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es

IV. Exención da realización da proba específica de acceso.

1. O requisito específico de acceso ás ensinanzas deportivas é a superación dunha proba específica ou a acreditación dun mérito deportivo (no caso da modalidade de Baloncesto), definido de acordo co Real decreto que define o título na correspondente modalidade deportiva.

2. Poderán ser obxecto de exención da realización da proba específica de acceso, en cada unha das modalidades de ensino deportivo implantadas nas Comunidade Autónoma de Galicia, aquelas persoas que acrediten, con carácter xeral, a condición de deportista de alto nivel ou deportista de alto rendemento nas condicións que establece o Real decreto 971/2007, do 3 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento para a modalidade deportiva correspondente; quen acredite a condición de deportista de alto rendemento ou equivalente na modalidade correspondente, establecida polas comunidades autónomas de acordo coa súa normativa, así como quen acredite algunha das condicións definidas nos reais decretos que establecen o correspondente título.

3. O procedemento de solicitude de exención require a inscrición correspondente nas probas de carácter específico obxecto desta convocatoria, así como o pagamento dos prezos públicos correspondentes de acordo co establecido no Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño). Xunto coa solicitude de exención de realización da proba de carácter específico deberase achegar a documentación acreditativa que corresponda, e será o tribunal avaliador nomeado para cualificar a dita proba quen valore a dita documentación e determine a exención da persoa solicitante.

4. Aquelas persoas que acrediten o mérito deportivo substitutivo da realización da proba específica na modalidade de Baloncesto, definido de acordo co Real decreto que establece o título na correspondente modalidade deportiva, non terán que realizar o pagamento dos prezos públicos correspondentes. Xunto coa solicitude de inscrición na proba específica deberase achegar a documentación que corresponda que acredite o devandito mérito deportivo, que exime da realización da proba de carácter específico e do seu pagamento.

V. Desenvolvemento das probas.

1. As probas de madureza realizaranse segundo figura no anexo I desta resolución e terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, no día e nas horas que se indican a continuación:

a) Proba de madureza de grao medio: 3 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

• Lingua Galega.

• Lingua Castelá.

• Parte sociocultural.

• Parte científico-tecnolóxica.

b) Proba de madureza de grao superior: 3 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

• Lingua Galega e Literatura.

• Lingua Castelá e Literatura.

• Lingua estranxeira: (inglés/francés).

• Historia de España.

• Filosofía.

2. As probas de acceso de carácter específico, para cada unha das modalidades deportivas, realizaranse:

a) Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no CIFP A Farixa en Ourense, o día 4 de setembro ás 10.00 horas.

b) Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 5 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 6 de setembro ás 10.30 horas. As persoas aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

c) Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 6 de setembro ás 10.00 horas.

d) Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 10 de setembro ás 10.00 horas.

e) Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 11 de setembro ás 10.00 horas.

f) Na modalidade de Vela, o día 18 de setembro ás 10.00 horas, nas instalacións do do Centro Galego de Vela en Vilagarcía de Arousa, poderán variar a data e/ou a hora do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo e técnico deportivo en Vela con Aparello Libre.

g) Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Balneario, o día 20 de setembro ás 10.30 horas.

3. Calquera posible variación sobre este calendario requirirá autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por ser o centro directivo habilitado para coordinar estas probas e os seus criterios de avaliación.

VI. Tribunais das probas.

Os tribunais constituiranse de acordo co descrito nos respectivos decretos polos que se establecen os currículos das modalidades ou especialidades correspondentes, tal como figuran nos anexos II e III da presente resolución.

VII. Reclamacións.

1. Contra as cualificacións provisorias das probas de acceso poderase presentar reclamación ante o presidente ou a presidenta do tribunal durante os dous días hábiles seguintes ao da súa publicación.

2. Contra as resolucións das reclamacións, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes, ante a xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspondente segundo o ámbito provincial en que se ditase a resolución impugnada, de acordo co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A resolución deste recurso porá fin á vía administrativa.

3. Contra a resolución do recurso de alzada as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

VIII. Certificación da superación das probas.

1. Unha vez publicada a listaxe definitiva de persoas aspirantes que superaron a proba de madureza, de grao medio ou superior, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa remitirá os correspondentes certificados de superación da dita proba aos centros onde as persoas aspirantes realizaron a inscrición.

2. Unha vez publicada a listaxe definitiva de persoas aspirantes que superaron a proba de carácter específico de acceso a cada un dos títulos de ensinanzas deportivas, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa remitirá os correspondentes certificados de superación da dita proba aos centros onde as persoas aspirantes realizaron a inscrición.

IX. Admisión e matrícula.

1. No relativo a criterios de admisión nos centros sostidos con fondos públicos cando o número de persoas aspirantes supere o número de prazas ofertadas, aplicarase o disposto polo Real decreto 1363/2007, no seu artigo 34.

2. Para a modalidade de Vela ofertado no IES Fermín Bouza Brey, o número de prazas para cursar o ciclo inicial de grao medio de técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo será de 12.

3. O prazo de matrícula das persoas aspirantes que superen o citado proceso de admisión a cada unha das ensinanzas deportivas abranguerá desde a data da publicación de persoas admitidas ata o 28 de setembro.

4. Para a formalización das solicitudes de matrícula, os centros facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única solicitude na secretaría do centro en que se vaian cursar as ensinanzas, que se xuntará á documentación xa presentada. As persoas interesadas deberán achegar a documentación que non fose presentada coa solicitude de inscrición nas probas de acceso, ou outra que lles sexa requirida.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2018

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO I

I. Proba de madureza dos ciclos de grao medio das ensinanzas deportivas.

1. Para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio tomarán como referencia os vixentes currículos oficiais da educación secundaria obrigatoria (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) e valorará os coñecementos e habilidades suficientes para cursar con aproveitamento os novos estudos.

2. A proba de madureza constará das seguintes partes:

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua galega a partir dun texto escrito.

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua castelá a partir dun texto escrito.

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen referidas a contidos socioculturais (Xeografía e Historia).

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen referidas a contidos científico-tecnolóxicos (Matemáticas, Ciencias da Natureza e Tecnoloxía).

Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da educación secundaria obrigatoria. Cumprirá seleccionar tres das devanditas materias e desenvolver por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres elixidas.

II. Proba de madureza dos ciclos de grao superior das ensinanzas deportivas.

1. Para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior tomarán como referencia os vixentes currículos oficiais do bacharelato (Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) e valorará os coñecementos e o grado de madureza en relación aos obxectivos do bacharelato, así como a correcta comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e síntese.

2. A proba de madureza constará das seguintes partes:

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua galega e literatura.

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua castelá e literatura.

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua estranxeira (Inglés/Francés).

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre historia de España.

• Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre filosofía.

Cumprirá seleccionar tres das devanditas materias e desenvolver por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres elixidas.

Neste exercicio valorarase o grao de madureza da persoa aspirante en canto á correcta comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e de síntese.

ANEXO II

Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de madureza das ensinanzas deportivas para o curso 2018/19:

Tribunal titular

Tribunal suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidente

Manuel Guerra Fernández

Secretaria

Rosa Giao Sánchez

Secretaria

Mª Luz Ares Fandiño

Vogal 1º

Noemí Álvarez Villar

Vogal 1º

Sofía Viña Díaz

Vogal 2º

Mª Jesús Lorenzana Lamelo

Vogal 2º

Mª Teresa de Jesús Rey Rey

Vogal 3º

Julia Taboada Martínez

Vogal 3º

Esteban Calviño Louzao

Vogal 4º

Carmen Meiriño González

Vogal 4º

Marta Coria Blanco

Vogal 5º

Manuel Ángel García Gómez

Vogal 5º

Manuel Mira Martínez

Vogal 6º

Ricardo Pita Fernández

Vogal 6º

Victoria Cerviño Ferrín

ANEXO III

1. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico das ensinanzas deportivas na modalidade de Fútbol I (A Coruña) para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Xurxo Pena García

Vogal 1º

José Manuel Martínez Paz

Vogal 1º

José Jorge Martínez Rodríguez

Vogal 2º

Modesto Yáñez Garrote

Vogal 2º

Miguel Ángel Abarca Ribas

Vogal 3º

Antonio Alberto Villamor Pérez

Vogal 3º

Emilio de Vicente Nogueira

2. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico ás ensinanzas deportivas na modalidade de Fútbol II (Pontevedra) para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Telmo Silva Alonso

Vogal 1º

Tomás Montoya Aboal

Vogal 1º

José Jorge Martínez Rodríguez

Vogal 2º

Francisco Pérez Carral

Vogal 2º

Miguel Ángel Abarca Ribas

Vogal 3º

Xurxo Pena García

Vogal 3º

Emilio de Vicente Nogueira

3. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico ás ensinanzas deportivas na modalidade de Fútbol Sala para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Javier Rodríguez Sarmiento

Vogal

Isidro Grela Mosquera

Vogal

José Jorge Martínez Rodríguez

4. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico ás ensinanzas deportivas na modalidade de Baloncesto para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Jesús Miguel Jaureguiza

Vogal

Iván Villar Fernández

Vogal

Pablo Villaronga Paz

5. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico ás ensinanzas deportivas na modalidade de Balonmán para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Anxo Gómez García

Vogal

Emilio Pintos Soto

Vogal

Miguel Ángel Abarca Ribas

6. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico ás ensinanzas deportivas na modalidade de Atletismo para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Eduardo Pérez Romero

Vogal

Roberto Marcos Ferreiro

Vogal

Santiago Cabado Estraviz

7. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico das ensinanzas deportivas na modalidade de Hípica para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Telmo Silva Alonso

Vogal

Juan José Casadevall Álvarez

Vogal

Martín Hidalgo

8. Composición do tribunal único que deberá xulgar as probas de acceso de carácter específico das ensinanzas deportivas na modalidade de Vela para o curso 2018/19:

Comisión titular

Comisión suplente

Presidente

Fernando Fernández Fraga

Presidenta

Mª Antonia González Comesaña

Secretario

Juan Emilio Riveiro Rodríguez

Secretario

Telmo Silva Alonso

Vogal

Manuel Javier Álvarez Seoane

Vogal

Diego Rojo Garrido

ANEXO IV

Centros onde se poderá realizar a inscrición para a realización das probas:

Modalidade

Centros

Fútbol

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

IES Universidade Laboral (Culleredo)

Fútbol sala

CIFP A Farixa (Ourense)

Baloncesto

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

Balonmán

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

Atletismo

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)

IES As Barxas (Moaña)

Vela

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)